hdp-26

 

Embed or link this publication

Description

ද්‍රව්‍ය පදාර්ථ ඥාණයට හසුවන විවිධ ශාක වර්ගවල සැඟව ගිය ඖෂධ ශක්තීන්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 6 wmodk md

[close]

p. 4

2013 W÷jma l,dmh ÿllg m;afjkak uQ,sl wä;d,u jegqfk t;eka mgka' lduh lshkafk iqjhla ñila ÿlla f.k fok fohla fkfjhs lsh, ne¨ ne,aug fmakjd' wfka ug fï ukqiaih;a tlal .syska fldÉpr fyd| Ôú;hla .; lrkak mq¿jkao" fï isgq ueÿfr iemg jvd uf. rka l| <Õ bkak ;sfhk iem fldÉpr jákjo lsh, uq,dfjka .;a; ;SrKhla' b;ska tfyu .shd lsh, wehg iemla ,enqko @ isgq ueÿfr ;snqk iem jf.a oYuhlaj;a wehg ,enqko@ ta lsisjla wehg ,enqfk kE' ;ukaf. iajdñhd kfhla oIaG lr, uo" ta jf.au Nhdklo lsh, ta .d:dfjka wmg;a hula f;dar .kak mq¿jka' ta tlu flkd wïu fj,d b|, fjka jqk ÿlg y~d jegqkq l÷¿' t;fldg ;d;a; fj,d" ìßh fj,d" ieñh fj,d" orefjd fj,d" ifydaorh" ifydaoßh fj,d ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 5

2013 W÷jma l,dmh y~d jegqk l÷¿ m%udKh fldÉpr kï we;ao @ ta tlu flkd ke;=j fjk;a wh wïu fj,d w~mq l÷¿ fldÉpr kï we;ao @ b;ska iir .uk fldÉpr kï È.o lsh, taflkau ys;d .kak mq¿jka' t;fldg jeäfhkau ú|, ;sfhkafk ÿlo iemo lsh, f;dar.kak mq¿jka' ±ka fï ldrKh f,da jev iÕrdfj tk lúhlska ;j ÿrg;a meyeÈ,s lr .kak mq¿jka' tlu if;l= ;u ujq u< ÿlgd fjku ye~Q l÷f

[close]

p. 6

2013 W÷jma l,dmh i;a;=;a wkka;hs' t;fldg ±ka l=rd l+ôfhla úÈhg ysáh;a" lSvEfjla úÈhg ysáh;a fï úÈhg n,k fldg fmr wïu" ;d;a; wd§ jYfhka ysgmq whu ;uhs wo fï jf.a ;;a;ajhkag m;afj,d bkafk' ta jf.au weóndjd lshk hï CIqø Ôù wjia:djlg m;a fj,d ysáh;a ta;a wr jf.a flfklau ;uhs' tfykï fï wÑka;H" wkka; i;aj úIhla ms

[close]

p. 7

2013 W÷jma l,dmh wdrlaId msKsi fkdjkakdy' kEhka flfrys Tyqg msysg jk nfjla ke;af;ah' ta;u;a:jiaix [;ajd mKaäf;da iS,ixjqf;da ksíndK.ukx u.a.x Åmamfïj úfidaOfha ^Oïu moh - u.a. j¾.h - 289 .d:dj& fï lreK oek" kqjKe;af;a iS,fhka rlaIs; f.dms; ^fmdaIKh& jQfha" ksjkg hk uÕ jydu msßisÿ lrkafkah' fï .d:d fofla ir, woyi kï" uu lr.kak fohla ug ñila fjk flfkl=g Woõ lr.kak mq¿jkao @ uu jy î, ;j flfkla uefrkl,a n,ka bkak tl yßo@ tfyu l%uhla ;sfhkjo@ uu mdmhla lf iúia;rd;aul úia;rhla máiïNsod u.a.m%lrKh - 1 WohjHh {dKh - 105 msgqfõ i|yka fjkjd& úo¾Ykd m%{dfjka fkdoel" wjqreÿ ishhla Ôj;a fjkjg jvd" mxp WmdodkialkaOfha wksÉp nj olsñka tl ojila Ôj;a ùu fYa%IaGhs' fï .d:d wjidkfha mgdpdrd f;rKs h is h ¨ flf,iq k a kid wßy;ajhg m;ajqkd' ^b;sß fldgi ,nk l,dmfhka& jyrl wNhr;kd,xldr ysñmdKka úiska foaYs; ieÕjqK oyï lreKq iu. wmodk md,sh 2- 2mgdpdrdmodkh weiqßka ilia lf

[close]

p. 8

.;s .=K" .;s y~ iy .;s rej w;r iïnkaOh''' fï oyu mo ksrela;s iys;j ú.%y lrk fldg tk ;j;a jeo.;a fldgila ;uhs hulg fyda hï i;ajfhl=g ;sfhk .;s .=K" .;s y`v iy .;s rej lshk fï ldrKd 3' fï 3 tlsfklg taldnoaOhs" fjka lrkak nE' ±ka fï ldrKd 3 w;r tlsfklg ;sfhk iïnkaOh;a" mo ksrela;s iu. tajd iïnkaO fjk wdldrh;a ;uhs fï ú.%y lrkafk' jYfhka tk Yíoh lsisu NdId fNaohlska f;drj yefudagu fmdÿhs' tal ;uhs ´ku flfkla tl mdrgu Nh jqkdu lE .yk fldg tk .;s y~" .;s yf`â mgka .ekau' talg NdId fNaohla kE' yenehs ta y~ ys;ska ke.s, Yíohla úÈhg msg fkdfjkak;a mq¿jka' B<Õg tal;a tlal tl;= fj,d ukqiaifhlaf. ;sfhk .;sh" kdu rEm weiqre lrf.k zzú[a[dK mÉphd kdu rEmxZZ lshk isoaOdka;h" zzkdu rEm mÉphdms ú[a[dKxZZ lsh, wks;a w;g;a l%shd;aul fjkjd' t;fldg Bg wkql+,j ;uka weiqre lrmq kdu 2013 W÷jma l,dmh 06 msgqj ^miq.sh l,dmfhka - oyfï fmkajk kS:d¾:" fkhshd¾: iy jHx.d¾:'''& fldg;a wïfï lsh, lshkjd' ta ;j;a úÈhla' fï úÈhg tlu jpkfhka jqk;a ta ta wjia:dfj mj;sk .;s .=Khg wkqj k.k y~;a fjkia fjkjd' .;s .=Kh hï wdldro Bg wod, y~ fojk ldrKh fjkjd' t;fldg ta yeu .;shlu ;sfhk uQ,sl y~ yeu fjf,au wd ''' B ''' W! '''' ta ''' ´ '''' lshk wkqmsÜgkh jqkhs lshkafk hï lsis wruqKla iam¾Y jqKd' tafl m%;sM,h ;uhs hï lsis .;s ,CIKhla my<ùu' ta l ;a ú[a[dKhla' taflka ;uhs .;s .=K lshk ldrKh kef.kafk' t;fldg hï lsis ndysr l%shdldß;ajhla ±lalu flfkl=g hï lssis .;s .=Khla tkjd' .;s .=K lsõju fyd| krl folu whs;s fjkjd' WodyrKhla úÈhg ljqreyß ;ukag msysfhka wkskak tk fldg ta o¾Ykh wefyka olskjd' tal ;uhs ndysr .;s rej' ta ndysr .;s rej ±lalu tal fr!ø Nhdkl fohla lsh, w÷k .kakjd' ±ka tal ±lal .uka ta mqoa.,hg Bg wkqrEm .;s .=Khla kef.kjd' ta ;uhs Nh' t;fldg ta ndysr .;s rej wruqKq ùfuka ysf;a yg.kak .;s .=K ksid ;ukag;a Bg wkqrEmj .;s rejla ks¾udKh fjkjd' tal ;uhs ;ukaf. uqyqKska" bßhõj,ska lshkafk' ±ka ta Nh ksid .;s y~la kef.kjd' ta ksid ;uhs lE .ykafk' tal uy Nhdkl y~la' ta lE.yk fldg;a úúO NdId l;d lrk Woúhf. ix{dj,g wkqj" nqÿ wïfuda '''' uhs f.daâ'''' (my god)'''' wd§ jYfhka úúO jpk msgfjkak mq¿jka' kuq;a ta úÈhg lE .ykak biafi,a, wdrïNhg kef.k wEya ! ''' yEya ! ''' yE ! ''' wd§ rEmhkaf.ka jpk ud,djla yod .kakjd' Bg miafi nqÿ wïfuda ''' whsfhda ''' wfka fohshfka ''' wd§ jYfhka úúO l%uj,ska lE .ykjd' ta lE .yk yeu Yíohlau tkafk mqoa.,hf. .;s .=Khg wkqj' .;s .=Kh fjkia fjk fldg .;s y~;a fjkia fjkjd' WodyrK úÈhg fmdä

[close]

p. 9

2013 W÷jma l,dmh orefjl=g uj jf.a' wd '''' ï ''' wd '''' jYfhka fldÉpr yß hula w÷k .kakjd" ksÍCIKh lrkjd' tl mdrgu wmsg ljqre yß w÷k .kak neß jqfkd;a úCIsma; Ndjhla we;s fjkjd' ta ksid wd '''' ï ''''' lshk Yío CIKhlska tkjd' ta lshkafk wïud lshk yçka ;uhs yeu fjf,au ±kSug uq, mqrkafk' B<Õg fldÉpr yß ;yjqre lrkjd' ; '''' ; '''' ; '''' lshk ;yjqre lsÍfuka tk ;d;a;d lshk Yíoh ;uhs ;yjqre fjk Yíoh' wd ''' fï wyj,a tlaflkdfk ''' fï mshdfk ''' lsh, ;yjqre lrkjd' fï ;uhs wïu" ;d;a; lshk jpk yeÈÉp yeá' wïuf.ka f;dr f,dalhla kE lsh," wo jomq wïu .ek lsõj;a fï lshkafk jomq wïu .ek fkfjhs' jomq wïu ;d;a; fjkhs' Bg wu;rj wïu ;d;a ; ls h , fokafkla yeu flfkl=gu bkakjd' ta ;uhs fï lshk .;s ,CIK' ±ka fu;kÈ wïu lshk jpkh Ndú;d lrkafk fndfyda fldgu ;ukag Èßhla ke;s fj,djg' t;fldg wïu yeu fjf,au wdOdr fjkjd' yßhg wïu wdOdr lrf.k orefjla Ôj;a fjkj jf.a ' t;fldg fu;kÈ wd ''' ï ''' wd ''' ï ''' wd§ jYfhka lshk fldg uq,ska tk wd ''' lshk woyiu ;uhs kej;;a wd ''' lsh, tkafk' ta lshkafk mÍCIK" ksÍCIK ú;rhs' ks . ukh lr.ka k nE' ta l g Yla;shla kE' ta ksid ;uhs orefjl=g wïu ´k fjkafk' ks.ukh l

[close]

p. 10

2013 W÷jma l,dmh wdY%hg bkak flkd ;uhs ud + wiaiskd - uiaiskd fjkafk' biair .eyeKq orefjla bmÿkdu foudmsh {d;Skaf. ys; ¥IH fjkjd' ta lshkafk .eyeKq orejkag leu;s kE' mq;d,g ;uhs leu;s' ÿfjla we;s ±ä lrkafk leue;af;ka fkfjhs' ¥ jqkd lshkafk ¥IH jqkd lshk tl' tal ;uhs ÿj lshkafk' WodyrKhla úÈhg fldfid,a rc;=udg .eyeKq orefjla ,enqku ys; ¥IH jqkd¨' t;fldg nqÿka jykafia ;uhs" tfyu fjkak tmd" ÿj jqk;a rdcHhg Woõ lrkj" fukak fufyu wïu flfkla fjkj" fyd| orefjla Wmoaojkj '''' wdÈ jYfhka lreKq meyeÈ,s lr, §, rc;=udf. ys; iekfiõfj' ±ka fï úÈhg .eyeKq orefjla ,enqKu" jevla kE yïn jqfka ÿjla '''' wd§ jYfhka wo;a iuyr wh lshkjd' fudlo msßñ orefjla jf.a fkfjhs .eyekq orefjla yod.kak .shdu Bg miafi yeu ;eku ÿjkak fjkjd' yeu fohla .eku n,kak fjkjd' mqf;la yokj jf.a myiq kE' fï úÈhg ÿjk w¾:fhkq;a ÿj lshkjd' t;fldg .eyeKq orefjla ,enqkhs lsh, ta ldf, ysgmq rcjrekag mKsúvlref.ka mKsúvh tkfldgu" ÿjmsh lsh, mkak .kakjd' ta lshkafk mKsúvh ÿkakg;a leu;s kE' ug Th W;a;f¾ fokako f;da wdfj @ ÿjmsh lshkjd' ta w¾:fhkq;a ÿj lshkjd' rdyq cdf;da nkaOkx cd;x" rdyq,fhla Wmkakd" neïula yg .;a; lsh, rdyq, l=ure Wmkakg miafi fndai;dKka jykafia m%ldY l

[close]

p. 11

2013 W÷jma l,dmh wks;a flkdg wefyk fyda jegfyk fohla' ta ksid ;uhs isjqms

[close]

p. 12

2013 W÷jma l,dmh ta jf.au .;s rej .;af;d;a uqyqfK bßhõ" wx. p,khka mjd ta wjia:dfj ta mqoa.,hf. .;s .=Khg wkql+,hs' ta úÈhg foay ,CIK" wx. p,khka" bßhõ wdÈh w,a,f.k .;s .=K lshkak;a mq¿jka' úfYaIfhka iuyr fmd,sia mÍCIljre tla;rd uÜgulg fï l%uh fyd|g mqreÿ mqyqKq lr, ;sfhkjd' fldÉpr fmd

[close]

p. 13

2013 W÷jma l,dmh 11 msgqj ^miq.sh l,dmfhka - f,dal úkdihg ìfhka m

[close]

p. 14

2013 W÷jma l,dmh wyj,a flkd f.k;a ÿkak lsh, lsõjd' ±ka n,kfldg fï .fï .ia f.ä lv, fydrlï lr lr kslx bkak ñksfyla' tA ñksy ;uhs fï jefâ lr, ;sfhkafk' ±ka fï uy;a;h uql=;a fkdlsh f.or weú;a" nq,;a fldgqj <`. f.dla fldsl odkhla fokjhs lsh, l=Uqr jmqrk fldgu uu wêIaGdk lr, fmdfrdkaÿjla jqKd' lsisu j,a kdYlhla" lDñ kdYlhla" lD;su fmdfydrla .eyqfj;a kE' wvq .dfk wr óg fmr fyhdg ms§fuka uyd iY%Sl;ajhla ,nkak mq¿jka l%uhla fï nqÿ iiqk ;=< ;sfhk nj meyeÈ,s lr, ;snqKd' tAlu ke;;a tA jf.a uu ±kqj;a fjÉp isoaêhla ;uhs ±ka fï lshkak hka f k' tA ldf, wfma j;a f ; l¾;fldf,dïnka lshk wU .yla ;snqKd' tAfl f.ä fyd|g yeÿK;a bfoka k bia f i,a , krla fj,d jefgkjd' .fya ;sì, bÈ, lkak wjia:djla tkafk kE' mKqfjd úo, ìu ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 15

2013 W÷jma l,dmh .eyqfj kE' yenehs lsisu Wmøjhla wdfj;a kE' uu ta l ,dNhla n,dfmdfrd;a;=fjka fkfjhs lfsl odkhla §, ;uhs m%fhdackhg .;af;' iuyr úg ù wuqKq .Kka ;sfhk flfkla jqK;a" Ydikh Wfoid w.% iYH fldgi fjka lr, ñila ;ukaf. mdúÉÑhg .kafk kE lsh," wjxlju wêIagdk lr, fï úÈyg f.dú;eka lfsl odkhla fokak mq¿jka kï" tod ;sìÉp fi!Nd.Hh" iY%Sl;ajh wo;a Wod lr.kak mq¿jka njg fï jf.a w;a±lSï fyd| idCIs fjkjd' ta jf.au fu;kÈ ±k .kak ´k ;j;a jeo.;a ldrKhla ;sfhkjd' ta ;uhs fï jf.a hï lsis j.d lghq;= wdÈh lrk fldg biafi,a,u lrk wêIAGdkh" fmdfrdkaÿj' fï iïnkaOfhka uu w;a±lmq isoaêhla ;sfhkjd' ta ldf, wfma .ï msl ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

Comments

no comments yet