Rana intervencija za djecu zakašnjelog jezično-govornog razvoja

 

Embed or link this publication

Description

Djeca zakašnjelog jezično-govornog razvoja u Poliklinici SUVAG najčešće prvo obavljaju logopedski pregled. Verbotonalni pristup oduvijek naglašava izuzetnu važnost rane dijagnostike i rane rehabilitacije

Popular Pages


p. 1

JA ERVEncILOG RAnA InT O JEzIčnO-GOV RnOG JE EcU zAkAšn AzVOJA zA DJ R Poliklinika•za•rehabilitaciju•• slušanja•i•govora•SUVAG

[close]

p. 2

kako prepoznati zakašnjeli jezično-govorni razvoj ? Dijete•zakašnjelog•jezično-govornog•razvoja•prepoznaje•se•po•nekoliko•karakteristika: U dobi od: •• •• •• •• 12•mjeseci•ne•pokušava•komunicirati•glasanjem•ili•pokazivanjem. 18•mjeseci•ne•razumije•jednostavne•naloge•(npr.•“Dođi!”,•“Uzmi!”,•‘’Pokaži•gdje•je...“). 2•godine•ne•može•pokazati•imenovane•slike•predmeta.•Govori•nerazumljivo. 2,5•godine•nema•simboličke•igre•(“kao•da”).•Nije•sposobno•izvršiti•dvočlane•i•tročlane• naloge•(“Gurni•autić!“,•“Daj•tati•keks!”).•Rječnik•je•siromašan.• •• 3•godine•ne•razumije•upute•i•pitanja•poput:•“Pokaži•tko•trči!”,•“Stavi•gumicu•u•čašu!“,• “Čija•je•torba?“.•Ne•komentira•spontano•situacije•rečenicama•(‘’Mama•pere•kosu.“). •• 4•godine•ima•nerazumljiv•govor.•Rječnik•i•rečenične•strukture•su•siromašni,•teže•postavlja• pitanja•i•teže•daje•odgovore. Dijagnostička obrada Djeca•zakašnjelog•jezično-govornog•razvoja•u•Poliklinici•SUVAG•najčešće•prvo•obavljaju• logopedski•pregled.•Verbotonalni•pristup•oduvijek•naglašava•izuzetnu•važnost•rane• dijagnostike•i•rane•rehabilitacije. Vjerojatno•će•biti•potrebno•obaviti•i•neke•druge• pretrage:•ispitivanje•sluha,•psihološko•ispitivanje,• neuropedijatrijski,•neurološki•pregled•i••pregled•fizijatra.• Za•svaki•pregled•potrebno•se•naručiti•i•donijeti• uputnicu.• Ako•je•neki•od•navedenih•pregleda•obavljen••prije• manje•od•6•mjeseci•u•nekoj•drugoj•ustanovi,•valja• priložiti•nalaz. Važno•je•pomno•slijediti•preporuke•i•upute•jer•one• služe••za•što•kvalitetnije•provođenje•dijagnostičkih•i• terapijskih•postupaka.

[close]

p. 3

2. Programi rane intervencije za djecu mlađu od četiri godine Nakon•logopedskog•pregleda,•dok•se•obavljaju•dodatni•pregledi•ili•se•čeka•preporuka• dijagnostičkog•tima,•dijete•može•biti•upućeno•u•neki•od••programa•rane•intervencije.• Programi: •• Program savjetovanja•–•roditelji•se••savjetuju•o•načinima•poticanja•svih•područja• djetetova•razvoja•(senzorike,•motorike,•percepcije,•samostalnosti,•društvenosti…) •• Ritmičke stimulacije•–•govorno-motoričkim•aktivnostima•i•igrama•se•potiče•senzorički,• komunikacijski,•motorički•i•jezično-govorni•razvoj•djeteta. •• Glazbene stimulacije-•pjevani•glas,•rima,•pjesmice,•brojalice,•glazba,•instrumentalne• matrice•i•udaraljke•u•službi•poticanja•komunikacijskog•i•jezično-govornog•razvoja.• •• Individualne govorne vježbe•-•posredstvom•igračaka•i•slikovnog•materijala•ostvaruje• se•interakcija•s•djetetom,•potiče•se•spontano•glasanje,•bolje•jezično•razumijevanje•i• izražavanje,•razvija•se•interes•za•crtanje… Može•se•dogoditi•da•vaše•dijete•neko•vrijeme•treba•čekati•da•dođe•na•red•za•terapiju.•• Postoji•mogućnost•uključivanja•u•grupne•edukacije,•radionice•i•različite•oblike•intenzivne• (višednevne)•terapije. Svi•programi•rane•intervencije•se•oslanjaju•na:• NAŠE•ZAJEDNIČKO•USKLAĐIVANJE•POSTUPAKA• O•POTICANJU•OPĆEG•I•JEZIČNO•–•GOVORNOG• RAZVOJA•I•VAŠE••SVAKODNEVNO•BAVLJENJE•• DJETETOM. Snimanje video kamerom Postoji•mogućnost•snimanja•terapije•kamerom.• Snimke•se•koriste•za•unapređivanje•rada•te•za• edukaciju•i•informiranje•stručnjaka,•roditelja•i• drugih•zainteresiranih•subjekata.• Ako•već•postoji•video•snimka•igre•ili•aktivnosti•s• vašim•djetetom,•slobodno•je•donesite. 3. šTO DALJE pijski•tim• gnostički•/•tera Ako•stručni•dija rapiju,•u•Poliklinici• •te predviđa•daljnju : G•moguć•je SUVA aka rapijskih•postup •• nastavak•te stupaka rapijskih•po •• promjena•te aka rapijskih•postup •• nadopuna•te snu• e•u•Komplek •• ili•upućivanj •Dječji•vrtić•• iju•u rehabilitac G• Poliklinike•SUVA ...?

[close]

p. 4

•• •• •• •• rese te•i•njegove•inte promatrajte•dije tite•govorom •igre slijedite•ga•i•pra omažu•pokretne ršene•pažnje•p i•detalj•i• kod•djeteta•rasp i•-•pratite•svak ućne•aktivnost •u•k uključujte•dijete icama iječima•i•rečen ražajni,• akciju•r jetetu:•budite•iz in•obraćanja•d •• važan•je•nač zališni“ •govor dinamični,•„ka estama•pratite •mimiku•lica•i•g •„klaun“ gatu lumom;•budite •• koristite•bo pojašnjavajte•g •sporiji rojalice• po:•neka•bude •• pjesmice•i•b titi•govorni•tem žnju•na•vlas •• obratite•pa •mu•govorite tovih•očiju•dok te•u•razini•djete •• budi ITELJIMA SAVJETI ROD U•Poliklinici•SUVAG,•uz••suvremene•znanstvene•spoznaje• i•nove•tehnologije,•primjenjuje•se•verbotonalna•metoda• autora•akademika•Petra•Guberine,•utemeljitelja•ustanove. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Služba•za•govorne•poremećaje•–•Logopedija• Ulica•kneza•Ljudevita•Posavskog•10,•Zagreb• Telefoni:•(01)•46•29•742;••46•29•761 Fax:••(01)•46•29•789 E-mail:•zagreb@suvag.hr;•• sjug@suvag.hr;•rrade@suvag.hr www.suvag.hr Uredili: doc.dr.sc.•Adinda•Dulčić,•prof.logoped Darija•Hercigonja•Salamoni,•prof.logoped• Pripremili: Zorana•Dedić,•prof.•logoped Silva•Jug,•prof.•logoped Dragomila•Lelas,•prof.•logoped Renata•Rade,•prof.•logoped Ljerka•Zajc,•prof.•logoped

[close]

Comments

no comments yet