FIZIJATRIJA U DIJAGNOSTICI I REHABILITACIJI SLUŠANJA I GOVORA

 

Embed or link this publication

Description

Fizijatrijska dijagnostika u Poliklinici SUVAG sastoji se od: •• kliničkog pregleda •• stabilometrijskog ispitivanja

Popular Pages


p. 1

ATRIJA U I FIZIJ GNOSTICIJI DIJA ABILITACI REH I LUŠANJA S GOVORA Poliklinika•za•rehabilitaciju•• slušanja•i•govora•SUVAG

[close]

p. 2

Fizijatrijska dijagnostika u Poliklinici SUVAG sastoji se od: •• kliničkog•pregleda •• stabilometrijskog•ispitivanja Pregledom•se•procjenjuje•motorički•razvoj•u•odnosu•na•kronološku•dob. Dijagnosticiraju•se: •• •• •• •• smetnje•u•motoričkom•funkcioniranju•i•u•psihomotoričkoj•organizaciji asimetrije•u•funkciji•motorike motorička•oštećenja funkcionalne•i•strukturalne•promjene•na•lokomotornom•sustavu Kod•djece•oštećena•sluha•posebno•se•ispituje•motorika•vezana•uz•ravnotežu•koja•je•kod• njih•češće•narušena,•dok•djeca•s•razvojnim•govornim•smetnjama•imaju•često•smetnje•u• motoričkom•funkcioniranju••u•makromotorici,•u•funkciji•fine•motorike•i•u•psihomotoričkoj• organizaciji,•odnosno•blaga•neuromotorna•odstupanja. Što je ravnoteža? Ravnoteža•je•sposobnost•održavanja•težišta•unutar•površine•oslonca.•Što•je•površina•veća,• to•je•ravnotežu•lakše•održati.• U osjetu ravnoteže sudjeluje 5 osjetila: •• vidno •• slušno •• vestibularno •• proprioceptivno •• i taktilno. Funkcija•ravnoteže•ispituje•se•testovima•ravnoteže•i• stabilometrijskim•ispitivanjem.

[close]

p. 3

ŠTO JE STABILOMETRIJA? STABILOMETRIJA•je•pretraga•koja•se•izvodi•pomoću•• kompjuteriziranog•aparata••koji•nizom•numeričkih• vrijednosti•i•grafičkih•prikaza•daje•uvid•u•sposobnost• održavanja•mirnog•položaja.• KAKO SE IZVODI? IZVODI•SE•u•osjetljivom•položaju•Romberg•na•stabilometrijskoj•platformi.• U•Poliklinici•SUVAG•stabilometrijsko•ispitivanje•izvodi•se•u•pet•testova•kojima•se•procjenjuje• sposobnost•održavanja•ravnoteže•uz•vidni,•slušni,•vidno•–•slušni•nadzor,•te•bez•ovih•nadzora• kad•u•održavanju•položaja•sudjeluju•vestibularno,•proprioceptivno•i•taktilno•osjetilo. KAKO SE TUMAČI NALAZ? TUMAČI•se•analizom••statokinezigrama i stabilograma. U•statokinezigramu•procjenjuje•se•veličina•površine•otklona•tijela,•a•u• stabilogramu•se•prati•smjer•i•put•njihanja. Postoje različitosti u nalazima stabilometrijskog ispitivanja kod djece sa slušnim oštećenjem u odnosu na djecu s razvojnim govornim smetnjama. otoričkih• Stimuliranjem•m va•se• ljša aktivnosti•pobo bilnost•djeteta,• spretnost•i•sta uzdanje•u• razvija•samopo dnevnih• ako svladavanju•sv va•rezultat• nosti•i•poboljša itacije. aktiv e•rehabil slušno-govorn

[close]

p. 4

etnje ti•motoričke•sm lnoj•metodi •• Objektivizira e•po•verbotona litacijske•postupk ičke•smetnje•u• rehabi •postoje•i•motor • •• Usmjeravati• nje•sluha,•često stoje•i•smetnje•u•motoričkom •uz•smet riti•roditelje•da, uz•govorne•smetnje•po •• Upozo no••da• ravnoteži•odnos •psihomotoričkoj•organizaciji cioniranju•i•u ularnog•osjetila funk imuliranja•vestib djeteta•i• telje•o•načinu•st rodi •sposobnostima• •• Savjetovati•• ene••motoričkim sti•prilagođ i.• portske•aktivno zvoj •• Preporučiti•sdijete•da•zavoli•takve•aktivnost irati•motorički•ra usmjeravati• ojih•će•se•stimul l•i•igre•preko•k idaktički•materija •• Savjetovati•d tetom ike•u• d•kod•kuće•s•dje icinske•gimnast ti•roditelje•za•ra •• Educira •u•program•med i•uključiti•dijete raženijih•smetnj •• U•slučaju•iz ovi našoj•ustan IJSKE CILJ FIZIJATR E DIJAGNOSTIK U•Poliklinici•SUVAG,•uz••suvremene•znanstvene•spoznaje• i•nove•tehnologije,•primjenjuje•se•verbotonalna•metoda• autora•akademika•Petra•Guberine,•utemeljitelja•ustanove. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Služba•za•medicinsku•dijagnostiku•i•funkcionalnu• terapiju•slušanja• Ulica•kneza•Ljudevita•Posavskog•10,•Zagreb• Telefoni:•(01)•46•29•600;•46•29•707 Fax:••(01)•46•29•789 E-mail:•zagreb@suvag.hr• www.suvag.hr Uredili: doc.dr.sc.•Adinda•Dulčić,•prof.logoped Darija•Hercigonja•Salamoni,•prof.logoped• Pripremila: dr.med.•Marija•Ćelap,•spec.fizijatar

[close]

Comments

no comments yet