PSIHOLOŠKO ISPITIVANJE DJECE S GOVORNIM TEŠKOĆAMA, SLUŠNIM OŠTEĆENJIMA I TEŠKOĆAMA U UČENJU SUVAG

 

Embed or link this publication

Description

Psihološko ispitivanje je dio obavezne dijagnostičke obrade koja se provodi kod djece s govornim teškoćama, slušnim oštećenjima i teškoćama u učenju kako bi se odredio optimalni oblik terapije.

Popular Pages


p. 1

ECE S PITIVANJE DJ IS PSIHOLOŠKO UŠNIM ŠKOĆAMA, SL GOVORNIM TE ENJU KOĆAMA U UČ I TEŠ OŠTEĆENJIMA ja) (najčešća pitan Poliklinika•za•rehabilitaciju•• slušanja•i•govora•SUVAG

[close]

p. 2

Zašto je mojem djetetu potrebno psihološko ispitivanje? •• Psihološko•ispitivanje•je•dio•obavezne•dijagnostičke•obrade•koja•se•provodi•kod•djece• s•govornim•teškoćama,•slušnim•oštećenjima•i•teškoćama•u•učenju•kako•bi•se•odredio• optimalni•oblik•terapije. •• Psihološkim•ispitivanjem•se•dobiva•informacija•o•psihomotornom•razvoju•i•razini• razvijenosti•intelektualnih•funkcija•te•se•ti•podatci•uspoređuju•s•razinom•razvijenosti• govornih•sposobnosti.•Također•se•dobivaju•informacije•o•načinima•na•koji•dijete• uspostavlja•kontakt,•o•njegovoj•pažnji•i•nekim•specifičnim•funkcijama•i•vještinama•važnim• za•učenje•i•usvajanje•jezika.• •• Nakon•ispitivanja•roditelji•dobivaju•informaciju•o•načinima•rada•s•djetetom•kod•kuće,•a•ako• se•radi•o•djetetu•s•teškoćama•u•učenju,•u•nalazu•se,•prema•potrebi,•preporučuju•specifični• postupci•u•nastavi•(individualizirani•pristupi•ili•prilagodbe•programa). Tko može uputiti dijete na psihološko ispitivanje? Na•psihološku•obradu•u•Polikliniku•SUVAG•djecu•najčešće•upućuju: •• pedijatri •• stručni•timovi•vrtića •• stručni•timovi•škola •• liječnici,•logopedi,•edukacijski•rehabilitatori,•drugi•psiholozi•i•sl. •• centri•za•socijalnu•skrb •• timovi•drugih•specijaliziranih•ustanova Psihološko•ispitivanje•mogu•zatražiti•i•sami•roditelji•u•dogovoru•s•nadležnim•liječnikom•i/ili• pedijatrom.•

[close]

p. 3

O čemu moram voditi računa kada dovodim dijete na psihološko ispitivanje? •• Psihološko•ispitivanje•ne•zahtijeva•posebnu•pripremu•djeteta,•ali•treba•voditi•računa•o• tome•da•dijete•bude•odmorno,•da•ne•bude•gladno•ili••bolesno.• •• Ako•se•radi•o•predškolskom•djetetu•ili•djetetu•mlađe•školske•dobi•koje•još•spava•tijekom• dana,•potrebno•je•voditi•računa•o•tome•da•termin•psihološke•obrade•nije•u•vrijeme•kada• dijete•spava.• •• Poželjno•je•da•psihološki•pregled•bude•jedini•pregled•taj•dan,•a•ako•je•dijete•naručeno•na• više•pregleda,•da•bude•prvi•ili•drugi•po•redu•kako•bi•se•izbjegao•utjecaj•umora•na•rezultate• ispitivanja. •• Ako•putujete•iz•drugog•grada,•potrebno•je•djetetu•prije•pregleda•omogućiti•da•se•dobro•odmori. •• Ako•ste•naručeni•na•pregled,• a•dijete•se•razboli,•otkažite• pregled!•Termin•vašeg•djeteta• će•biti•ponuđen•nekom•drugom.• Pravovremenim•otkazivanjem• pregleda•smanjujete•listu•čekanja• za•preglede.•Poželjno•je•da•termin• otkažete•barem•jedan•dan•ranije. •• Na•pregled•je•potrebno•donijeti• uputnicu,•nalaze•ranije•učinjenih• psiholoških•obrada•i/ili•stručnog• praćenja•u•vrtiću•ili•školi•i• medicinsku•dokumentaciju.• Poželjno•je•donijeti•mišljenja• terapeuta•koji•već•rade•s•djetetom• ukoliko•je•dijete•uključeno•u• terapijske•tretmane. psihološki bam li doći na iku SUVAG Tre klin pregled u Poli ijete već prati ako se moje d rugoj ustanovi? psihološki u d i• kod• drugog• psihologa• jete• prat jeseci,• Ako• se• vaše• di stariji• od• 6• m nalaz• koji• nije• pregled• i• ako• imate• laza• na• prvi• esliku• tog• na pedu,• ponesite• pr SUVAG-u• (logo • obrade• u• Ukoliko• predviđene ogu,• fizijatru).• gologu,• neurol ne• za• otorinolarin rmacije• potreb laz• sadrži• info cima,• doneseni• na pijskim• postup odluke• o• tera anje• u• donošenje• ihološko• ispitiv no• ponavljati• ps nije• potreb SUVAG-u.•

[close]

p. 4

•psihološkom• ćenje•djeteta,•u ntrolno• psihološko•pra čiti•dijete•na•ko otrebno• •potrebno•naru •• Ukoliko•je•p vedeno•kada•je nalazu•će•biti•na ispitivanje u•povezanost• glašava•izuzetn u•zatražiti• tup•oduvijek•na ni•pris ški•pregled•mog •• Verbotonal ontrolni•psiholo u•i•prije• ehabilitacije.•K ćenju•ili•tretman dijagnostike•i•r •je•dijete•u•pra uti•kod•kojih liječnici•i•terape a ntrolnog•pregled •pri•čemu• predviđenog•ko loško•ispitivanje i•kontrolno•psiho •od•zadnjeg• e•sam•zatražit anje•6•mjeseci •• Roditelj•mož ora•proći•najm kontrola• na•da•m ika•psiholoških• mora•voditi•raču ptimalna•dinam •je•jednom• pitivanja.•O loško•praćenje psihološkog•is o•redovito•psiho •je•potrebn za•dijete•kojem godišnje• ogu doći Kada moram/m kontrolni s djetetom na gled? psihološki pre U•Poliklinici•SUVAG,•uz••suvremene•znanstvene•spoznaje• i•nove•tehnologije,•primjenjuje•se•verbotonalna•metoda• autora•akademika•Petra•Guberine,•utemeljitelja•ustanove. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Služba•za•medicinsku•dijagnostiku•i•funkcionalnu• terapiju•slušanja• Ulica•kneza•Ljudevita•Posavskog•10,•Zagreb• Telefoni:•(01)•46•29•600;•46•29•629;•46•29•645 Fax:••(01)•46•29•789 E-mail:•zagreb@suvag.hr• www.suvag.hr Uredili: doc.dr.sc.•Adinda•Dulčić,•prof.logoped Darija•Hercigonja•Salamoni,•prof.logoped• Pripremili: Renata•Pansini,•prof.psiholog Miroslava•Šoštar•Peklar,•prof.psiholog

[close]

Comments

no comments yet