Ställnings Aktuellt 1/2013

 

Embed or link this publication

Description

Information från STIB

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

O ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE HAR ORDET HAR ORDET Innehåll Ordförande har ordet Innehåll Ordförande har ordet Sid 2 Sid Först vill jag tacka alla Först vill Årsstämma 2013 Årsstämma 2013 Sid 4-5 RDFÖRANDE HAR jag tacka alla ORDET som var på årsstämman i var på årsstämman i som Göteborg för förtroendet Göteborg för förtroendet En vikande byggkonjunktur har det talats ochi snackat om i kulisserna under en längre tid6 det Kursaktiviteter 2013 Kursaktiviteter 2013 Sid nu, att vara ordförande i STIB vara ordförande STIB att är med 2013. under stor glädje jag måste säga att inom Sveriges ställningsbransch kan jag inte annat än tyda under 2013. våra medlemsföretag inom STIB att det fortfarande verkarStällningsbyggare med år vara väldigt uppåt i 50 sysselsättningen. i 50 år Ställningsbyggare Sid 8-9 STIB är en mycket välmående branschförening STIB är en mycket välmående branschförening Någon eller några kan ha där intressant bransch där under januari kanske under februari också känt av tror att vi har i en intressant branschi en jag en viss avmattning jag tror att vi kurser Inplanerade har Inplanerade kurser Sid 10 men nu är det full fart igenoch med att rätt linje i ochkollegornavi satsar med. såvitt gå på viförstå bland med att jag talat jag kan satsar valt att gå på rätt linje valt att i Jag tänker fortsätta att använda utbildningar ii ställningsbranschen. stort på utbildningar i ställningsbranschen. stort på möjligheten detta forum att påminna oss medlemsföretag att På Gladiatorarenan På Gladiatorarenan Sid 12-13 ansöka om STIB-Auktorisation. Ifrån STIBs sida är det tidigare jag nämnt det tidigare till våra beställare blir mer och mer övertygade om i detta Jag tror att jag nämntvi Jag tror atttill Er att våra kunder d.v.s.Er i detta medvetna om vad det är forum, att satsaett av deras sätt att medlemmar sig medlemmar forum, att satsa på attdom köper. Och det att auktorisera ytterligare försäkraNya om att det är auktorisera er, på är Nya er, det är Sid 15 väldigt tydligt att från de rikstäckande bli att i första hand vända sig till väldigt tydligt att från rätt produkt till rätt pris kommer garanteratföreta-de rikstäckande företa- Auktoriserade företag. gens hälftenbeställarledet att sida ärbeställarledet att det är och en hel del av dom som inte är gens det i är idag auktoriserade auktoriseCa sida i av våra medlemsföretagauktoriseHöstmöte 2013 Höstmöte 2013 Sid 15 rade företag man uppfylla företagsedan vill auktoriserade. rade med, man har det skulle garanterat vill jobbakraven för att vara jobba med, sedan har givetvis uppmaning till ergivetviskontakta kansliet för att få ansökningshandlingar med förhoppning stort beställarna ett Så en beställarna ett alla ärjobb framför sig stort jobb framför sig STIB Auktorisation STIBSid 16 Auktorisation innan fler får ner sina krav till allafår ner sina krav till alla ii deras orgade auktoriserade innan de i derasatt höja statusen branschen. om att företag bidrar till organisation. berört vid årsmöten och övriga träffar så pågår det för fullt arbete med ny ställningsnisation. Som vi Auktoriserade företag Auktoriserade företag Sid 17 föreskift. Nu i skrivandets stund är det mitt i juni och jagär det sida i juni och jag kommentera förslaget Nu i skrivandetsvi från STIBs mitt få möjlighet att stund Under sensommaren/hösten kommer tror att i från regioner tror att i vissa regioner i landet har många som i landet därefter så är som liggervissa Arbetsmiljöverket, har många av det en hel del arbeteav återstår innan den är Sid våra och träder i kraft (kanske en ganska stor märkt en ganska en gissning Lärlingar 18-19 medlemsföretag märkt medlemsföretag våra årsskiftet 2013-14) men Lärlingar färdig det är bara stor från min sida. avmattning på orderingången medan orderingången medan andra avmattning på andra En viktig del oavsett när det blir är hur övergången kommer att funka med synkronisering på Pristagare korsord Pristagare korsord Sid 21 fortfarande har fullt uppfortfarande har STIB är att göra, inom STIB är att göra, inom fullt upp de bitar där det blir förändringar mellan den nuvarande och ny AFS. vi helt överens om att dethelt otroligt viktigtatt det är otroligt viktigt att vi är överens om att fortsätta arbetet med att utveckla oss ytterliga- utveckla oss ytterliga- 2/2012 Lösning korsord 2/2012 fortsätta arbetet med att Lösning korsord Hoppas nu att alla får en trevlig sommar med sol värme & bad. Sid 21 re. re. Daniel Sommarkryss ordförande. Hoppas alla får en riktigt trevlig sommar. riktigt trevligSommarkryss 1/2013 Asp, Sid 23 1/2013 Hoppas alla får en sommar. Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Daniel Asp, ordförande Daniel Asp, ordförande Innehåll: llt GS p einö amt manuscript sändes under adress: 29 48 95 -29 48 96 nfo@stib.a.se : AB 0 msföretagen Ordförande har ordet sid. 2 Årsstämma 2012 sid. 4-5 Kursaktiviteter sid. 6 En glad pensionär sid. 8-9 Ställnings Ställnings Inplanerade kurser sid. 10 Företagspresentation sid. 12-13 Skyttemuskler sid. 14-15 Ansvarig utgivare: Daniel Asp Ansvarig utgivare: Daniel Asp Annonsering, Annonsmaterial, samt manuskript Annonsering, 17 Nya medlemmar sid. Annonsmaterial, samt manuskript Redaktion: Ingela Stjernberg Redaktion: Ingela Stjernberg avsedda för publicering i tidning sändes under adress:tidning sändes under a avseddasid.publicering i för 17 Höstmöte 2012 Håkan Carlsson Håkan Carlsson Ställnings-Aktuellt Ställnings-Aktuellt 30 95 Tel: 0456-33 Tel: 0456-3 Trotjänare sid. 18-19 Fredric Weinö Fredric Weinö Gesällvägen 2 E-post: E-post: info STIB-Auktorisation Gesällvägen 2 info@stib.a.se sid. 21 294 77 SÖLVESBORG 294 77 SÖLVESBORG Fallskydd sid. 22 Korsordsvinnare STIB på sid. 25 www.stib.a.se Produktion/Tryck: Produktion/Tryck: STIB på internet: www.stib.a.se internet: Korsordslösning sid. 25 Holmbergs i Malmö AB Holmbergs i Malmö AB Korsordet sid. 27 aktuellt aktuellt Tel: 040-660 66 00 2 Tel: 040-660 66 00 Tidningen skickas till medlemsföretagen för distribution Tidningen skickas till medlemsföretagen för distr 2 2 2

[close]

p. 3

3

[close]

p. 4

ÅRSSTÄMMA 2013 Årets stämma som hölls den 21 mars på Scandic Opalen i Göteborg blev som brukligt välbesökt, inte mindre än 100 personer från medlemsföretag och leverantörer hade anslutit för att delta på STIBs 27:e årsstämma. Bland inbjudna gäster sågs hedersordförande Kent Vadelius och hedersledamot Harry Wallther och det är alltid trevligt när inbjudna gäster deltar. Under punkten övriga frågor informerad styrelsen om pågående omarbetning av STIBs hemsida, vilket är ett prioriterat projekt då denna är en viktig länk för föreningens informationsflöde. Förutom sidans allmänna information om kursverksamhet, nyheter mm. och som alla kan ta del av skall det även finnas möjlighet för medlemsföretag att via inloggning ladda ner blanketter, cirkulär, mm. Stämman fick även en presentation av bemanningen för nya kansliet som från och med 1 april driver verksamheten från Sölvesborg i västra Blekinge. Den stadgeenliga delen avslutades med att avtacka styrelseledamöterna Håkan Jansson och Sverker Mattsson samt revisor Lennart Ullberg för de insatser de bidragit med i sina uppdrag genom åren. Ordförande framförde ett särskilt stort tack till Eva Nyhlén för de mångåriga insatser hon gjort för föreningen, och även i denna stund riktades en tanke till Leif Nylén som med ett beundranvärts engagemang format och byggt upp Ställningsentreprenörerna och genom detta arbete höjt kompetens och status för hela branschen. Eva Nylén utnämndes till hedersmedlem och förärades med föreningens guldnål. Leif Nylén utnämndes postumt till hedersmedlem och förärades med föreningens guldnål. Stadgeenliga delen Den stadgeenliga delen inledde i sedvanlig ordning stämman, och där valen till de olika funktionerna för föreningens verksamhet är en stor och väsentlig del av dagordningen. Daniel Asp omvaldes enhälligt för en ny period som ordförande, vilket innebär att Daniel går in på sitt tredje år som föreningens ordförande. Sverker Mattsson och Håkan Jansson hade båda avböjt omval och som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Christian Andersson och Ulf Larsson. Att efterträda Christian Andersson som suppleant i styrelsen invaldes Jens Sjöberg. Lennart Ullberg hade avböjt omval och som ny revisor invaldes Carl-Göran Grönvik, att efterträda Carl-Göran Grönvik som revisorssuppleant invaldes Peter Bergström. Efter förrättade val blev styrelsesammansättningen 2013: Ordförande: Ordinarie styrelseledamot: Daniel Asp Hans J Pettersson Rolf Strindberg Fredric Weinö Fredric Weinö Christian Andersson Christian Andersson Ulf Larsson Ulf Larsson Jan Eriksson Jan Eriksson Jens Sjöberg Jens Sjöberg Carl-Göran Grönvik Carl-Göran Grönvik Peter Bergström Peter Bergström Robert Karlsås Robert Karlsås Alf Samuelsson Alf Samuelsson Sven Le Vau Sven Le Vau Styrelsesuppleanter: Styrelsesuppleanter: Revisor: Revisor: Revisorssuppleant: Revisorssuppleant: i valnämnden: Ordinarie ledamöter Ordinarie ledamöter i valnämnden: 4 4

[close]

p. 5

Programmet för årets öppna del bjöd på blanProgrammet för årets öppna del bjöd på blandat innehåll av information och föredrag. Ininnehåll av information och föredrag. Inledningsvis informerad styrelsen om föreningledningsvis informerad styrelsen om föreningens pågående arbete med remissvar på Arpågående arbete med remissvar på Arbetsmiljöverkets nya förskrift om ställningar, betsmiljöverkets nya förskrift om ställningar, även information angående översyn av utbildinformation angående översyn av utbildningsverksamheten fanns med på agendan. ningsverksamheten fanns med på agendan. Nästa punkt kom att handla om de stölder av punkt kom att handla om de stölder av ställningsmaterial som tyvärr förekommer i i ställningsmaterial som tyvärr förekommer mer eller mindre omfattning ii vårt avlånga mindre omfattning vårt avlånga land. Då Rolf Strindberg och hans företag seRolf Strindberg och hans företag senast råkade ut för en av dessa stölder beråkade ut för en av dessa stölder bestämde han sig för att något måste göras, och han sig för att något måste göras, och likt ett tidigare koncept från Göteborgsregiotidigare koncept från Göteborgsregionen började han därför arbetet med att skapa började han därför arbetet med att skapa nätverk med tanken att detta skall utmynna i i med tanken att detta skall utmynna ett samarbete mellan entreprenörer, polis och samarbete mellan entreprenörer, polis och försäkringsbolag. II Rolfs föredrag fick vi ta del försäkringsbolag. Rolfs föredrag fick vi ta del av detta arbete och vikten av att anmäla alla arbete och vikten av att anmäla alla stölder stora som små. stora som små. Efter dessa punkter och en kortare bensträckdessa punkter och en kortare bensträckare var det dags för Mathias Andersson, som det dags för Mathias Andersson, som flertalet känner igen från Lyxfällan, att fortsätta känner igen från Lyxfällan, att fortsätta den öppna delen med föredraget ”Self Made öppna delen med föredraget ”Self Made Man”. Här fick vi ta del av Mathias något oplaHär fick vi ta del av Mathias något oplanerade karriär. Att arbeta med ekonomi hade karriär. Att arbeta med ekonomi hade Mathias aldrig tidigare funderat på men intresaldrig tidigare funderat på men intresset växte fram under senare delen av ungfram under senare delen av ungdomsåren, tyvärr var intresset för ekonomistudomsåren, tyvärr var intresset för ekonomistudier inte lika stort. Så Mathias fick hitta sina lika stort. Så Mathias fick hitta sina egna vägar. vägar. Årsstämmans öppna del Årsstämmans öppna del Stämmans öppna del avslutades med informaStämmans öppna del avslutades med information om Auktorisationen inom STIB. Styrelsen tion om Auktorisationen inom STIB. Styrelsen uppmanade de företag som ännu inte ansökt uppmanade de företag som ännu inte ansökt men uppfyller kriteriekraven att återkomma men uppfyller kriteriekraven att återkomma med ansökan till Auktorisationsnämnden. Aukmed ansökan till Auktorisationsnämnden. Auktorisationen innebär ett ökat mervärde för såtorisationen innebär ett ökat mervärde för såväl ställningsentreprenören som beställaren väl ställningsentreprenören som beställaren och vi märker en tydlig trend att det inom beoch vi märker en tydlig trend att det inom beställarledet ställs ökade krav på att de företag ställarledet ställs ökade krav på att de företag man anlitar skall vara STIB-Auktoriserade. man anlitar skall vara STIB-Auktoriserade. Sist på agendan återstod den traditionsenliga Sist på agendan återstod den traditionsenliga stämmomiddagen där deltagarna serverades stämmomiddagen där deltagarna serverades god mat och dryck som avnjöts tillsammans god mat och dryck som avnjöts tillsammans med pratglada kollegor och leverantörer. med pratglada kollegor och leverantörer. Håkan Carlsson 5 5 5

[close]

p. 6

Kursaktiviteter 2013 Kurserna som arrangeras av STIB är en viktig del i föreningens verksamhet, det är genom kunskap som vi tillsammans skapar möjligheten att höja statusen och kvaliteten i branschen. Under vintern/våren 2013 har STIB genomfört ett stort antal kurser på olika platser i landet. Ställningsbyggarkurs, Steg I är den i vårt kursutbud som dominerar antalet kurstimmar. Efterfrågan på denna kurs är oförminskat stor och för att möta detta har antalet kursplatser utökats. Idag erbjuder STIB kursen i Stockholm, Jönköping, Göteborg, Malmö och Sölvesborg samt efter behov utmed Norrlandskusten. STIBs ställningsbyggarkurs motsvarar Arbetsmiljöverkets krav för ”Särskild utbildning” och tillsammans med 4200 timmars verifierad praktisk erfarenhet av ställningsbyggnation utfärdas STIBs kompetensbevis. Under våren har även Företagsledarkurs, Steg I och Steg II arrangerats, Steg I är en grundläggande kurs som vänder sig till företagsledare och platschefer och där innehållet bl. a. omfattar entreprenadjuridik, företagsekonomi, personal, etik och moral. Steg I är ett villkorat krav för medlemskap. Steg II är en fördjupning av ovanstående ämnen och utökad med ämnen som verksamhetsledningssystem, teknik och ledarskap. Steg II är ett villkorat krav för STIB-Auktorisation. Allmän teoriutbildning arrangeras i medlemsföretagen under handledning av lärare som genomgått STIBs handledarutbildning. UTBILDNINGAR UNDER 2013 T.O.M. VECKA 21 UTBILDNINGAR UNDER 2013 T.O.M. VECKA 21 Ställningsbyggarkurs, Steg II Ställningsbyggarkurs, Steg Allmän teoriutbildning Allmän teoriutbildning Företagsledarkurs, Steg II Företagsledarkurs, Steg Företagsledarkurs, Steg II Företagsledarkurs, Steg II Kurstid Kurstid 80 80 16 16 40 40 40 40 Antal deltagare Antal deltagare 77 77 108 108 10 10 9 9 Totalt antal timmar 2013 Totalt antal timmar 2013 6 6 Total tid Total tid 6 160 6 160 1 728 1 728 400 400 360 360 8 648 8 648

[close]

p. 7

PERI UP Rosett Flex Flexibel Metriska modulmått för optimal anpassning. Säker Perforerad halkfri inplankning med integrerad låsning. Allt för att skapa en hög nivå av säkerhet. Snabb Lätt att montera på grund av den låga egenvikten på komponenterna och den självlåsande ”gravitationslåsningen“ på balkinfästningarna Balkbeslag med enkla eller dubbla balkfästen. Balkbeslag med spirskarv - med eller utan dubbla balkfästen. PERI UP Rosett Flex Maximalt flexibel och säker med ett minimum av monteringsarbete PERI UP Rosett Flex broschyrer Handbook 2014 Beställ Ert exemplar utan kostnad: Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order Form Ställning Teknik www.periform.se SE PERI 13.165 7

[close]

p. 8

Ställningsbyggaren som blev kvar Kurt Karlsson började med träställningar och en lön på 4,75 kronor i timmen. Nu har han varit ställningsbyggare i 50 år och tänker inte sluta bara för att han har uppnått pensionsålder. Han fortsätter så länge det är roligt. Äldre än Burton När Kurt Karlsson startade sin karriär som ställningsbyggare i början av 60-talet fanns inte Burtonställningen. Den kom först i mitten av 60-talet och innan dess var det Uhlinställningen, en systemställning i trä, som gällde. – Och innan dess byggde man i lösvirke, men så gammal är inte ens jag, säger Kurt och skrattar. Uhlinställningens spiror fanns i olika längder och bestod av två spirbräder med bultar emellan, varje halvmeter. Bommarna hade skruvar med vingar på, som man spände åt genom att slå på med hammaren. – Vi byggde högt som fan med den där, och fort gick det, men den var ju tung den jäveln med, även om den var i trä. Kurt ler och minns med stor förtjusning hur hans morbror, Edvard Andersson, som också var ställningsbyggare, inte alls gillade Burtonställningen när den kom. – Det var jävla nymodigheter det där tyckte han. Han var så förbannad på den där ställningen. Hårdare förr Att bli ställningsbyggare var inget genomtänkt beslut för Kurt, men eftersom både hans morbror Edvard och hans bror Bernt jobbade på Uppsala ställnings AB, blev det så att Kurt också började där, när han slutade skolan och behövde ett jobb. – Jag hade inte tänkt ett dugg på det där med jobb, jag bara hamnade där, och sen blev jag kvar. Det var bekvämast på något sätt, även om det var jobbigt många gånger. Nu jobbar Kurt på Plusmontage AB, men egentligen har han alltid jobbat kvar på samma ställe i Uppsala – det är ägarna som har bytts. Kurt berättar att det var ett helt annat tempo och en annan tävlingsinstinkt mellan alla förr. För att inte tala om att det var 45 timmarsveckor och att man jobbade på lördagarna fram till klockan ett. När han jämför med gamla tidrapporter kan han se att vissa hus som byggs idag byggdes dubbelt så fort då, och ändå var det svårare ställning då. – Man tycker ibland att vafan, en hel vecka för det där, det gjorde vi på tre dagar. Nu är det visserligen betydligt fler säkerhetsgrejer, som sparkbräder och så, men ställningen skulle i alla fall upp då också. På det hela taget tycker Kurt ändå att det är bra att det har blivit mycket lugnare och menar att det var vansinne som det var förut. 8 8

[close]

p. 9

Stor ruljangs och udda typer I början av sin karriär tjänade Kurt 4,75 kronor i timmen. En gång i veckan fick man lönen kontant i ett kuvert, märkt med namn och det antal timmar som man hade jobbat. – När man var 17 år var det en rätt stor känsla att få pengar cash, men det var nog många som inte borde ha fått det. Han berättar att det var många som spelade och söp bort sin lön och kom hem till familjen utan att ha en krona kvar. Just på hans firma var det inte så farligt, men det var mycket ”löst folk” som jobbade på den tiden. – Men nu är det annorlunda. Överlag är det mycket bättre folk som jobbar idag, jättetrevliga allihop. Förr var det också väldigt stor ruljangs på arbetskraft, och vissa kunde sluta bara ett par timmar efter att de hade börjat. – De kunde säga att de skulle gå och fika och så kom de aldrig mer tillbaka. De tyckte att det var för jobbigt. Kurt menar att man behövde väldigt mycket tävlingsinstinkt för att orka härda ut på den tiden, och eftersom det var ackord sållades dem som inte hängde med bort direkt. – Det kunde komma bodybuilders med jättebiffiga armar som inte orkade någonting, och så fanns det spinkiga jävlar som var otroligt sega och duktiga och orkade hur mycket som helst. Det går inte att se på en person om den orkar eller inte. Kyrk experten Kurt intresserade sig för historia redan i skolåldern, något som senare tog sig uttrycket i ett stort intresse för kyrkor. Vid det här laget har han varit med och byggt ställning till över 120 stycken, vilket har gjort honom till något av en expert på området, och en favorit bland beställarna. – Skicka han med skägget, skicka Kurt, säger de när de ringer från riksantikvarieämbetet. Då vet de att ingenting går sönder och att de får ställningarna precis som de vill ha dem. Av alla kyrkor Kurt har jobbat med är den stora restaureringen av Uppsala domkyrka, 19711976, den som har varit mest omfattande. Här arbetade han i stort sett varje dag under drygt fem års tid. Med sina närmare 119 höjdmeter är det Skandinaviens största kyrka. Slutar när det inte är roligt längre Med tanke på att Kurt har jobbat som ställningsbyggare i ett halvt sekel, måste man betrakta ett tidigare diskbrock och förslitningsskador i axlarna som ganska små skador. Att det inte har varit mer kan han tacka sin goda fysik för. Förutom att han har kört mycket Enduro i skogarna där han bor, har han löptränat i hela sitt liv och är medlem i Uppsala Löparklubb. En klubb han själv var med och grundade för 30 år sedan. Olyckor har han sluppit nästan helt, både för egen del och i sin omgivning. En gång ramlade han från två meter, när han tog tag i en bom som någon annan inte hade satt fast, men då skadade han sig inte. Något år före pensionsålder, i samband med att han opererade axlarna, började Kurt att jobba halvtid. Nu är han 66 år och tänker köra på så länge det är roligt. Han upplever att det bara är bra för kroppen att hålla igång, och när man jobbar halvdagar hinner man inte köra slut på sig. Dessutom blir det extra pengar och han har möjlighet att få ha kvar den sociala biten med arbetskompisarna. – Sen har jag ju kyrkorna och det är kul. Fast då jobbar jag nästan alltid själv, så får jag som jag vill. Daniel Pernikliski 9 9

[close]

p. 10

Trebex Halvsida STIBs INPLANERADE KURSER 2013 STÄLLNINGSBYGGARKURS, STEG I Vecka 46, 2013 STOCKOLM Vecka 47, 2013 JÖNKÖPING Vecka 48, 2013 MALMÖ ARBETSLEDARKURS, STEG I Hösten 2013 FÖRETAGSLEDARKURS, STEG I Oktober 2013 FÖRETAGSLEDARKURS, STEG II Oktober 2013 10 10 15

[close]

p. 11

SÄKER ENKEL FLEXIBEL PRODUKTIV HAKI – temporära arbetsplatser för krävande miljöer SÄKER – att bygga – att jobba från ENKEL – sju huvudkomponenter räcker både långt och högt FLEXIBEL – passar alla typer av jobb – var och hur som helst PRODUKTIV – snabb montering med få komponenter Kontakta oss så berättar vi mer! 044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 290 45 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com 11

[close]

p. 12

Från ställning till Gladiatorarena Ett jobb som ställningsbyggare kan vara hårt och slitsamt med tidiga morgnar, tunga lyft och höga höjder. Men för Christian ”Knasen” Eikedal är det ingenting emot att ta sig förbi gladiatorerna i programmet med samma namn. Han gick ”ALL IN TO WIN”. Jag njöt av varje sekund I våras kunde vi se Knasen susa förbi både tv skärmen och gladiatorerna lika enkelt som om det var något han alltid gjort. Han deltog i den 7:e upplagan av ”Gladiatorerna” som är den Svenska versionen av det amerikanska programmet ”American Gladiators”. - jag hade drömt om att vara med i programmet ända sedan jag såg den Amerikanska versionen som sändes -92. Så till denna säsong tog hans sambo Josefine saken i egna händer och anmälde Knasen till programmet. Han blev antagen och gick vidare till en uttagning där han gjorde bra intryck. Nästa steg var ett träningsläger på 3 dagar där de fick testa på de olika grenarna. Väl inne på tävlingsbanorna var det precis som väntat att slåss mot gladiatorerna. - absolut var det som förväntat, det var som en eufori, en dröm och hur underbart som helst, jag njöt av varje sekund. Ren besvikelse Från det att träningslägret hade tagit slut och de riktiga tävlingarna började hade Christian tippat tre alternativ till vinnare, antingen var det Martin Tunhag, Wictor Magnusson Broder eller Knasen själv som skulle stå på prispallen som segrare. I början var det ganska nervöst för Knasen. Men så fort han kom ut på banorna kände han sig som hemma. - Mitt mål var att vinna allt, så de första timmarna efter finalen var bara en ren besvikelse, men till slut fick jag inse att jag faktiskt inte kommit sist, utan tvåa. Lat som seriefiguren Knasen Smeknamnet ”Knasen” har Christian dragits med ända sedan han var 12-13 år gammal och spelade en hockeymatch. I en av pauserna klampade hans serietokiga pappa in i omklädningsrummet och sa till tränarna att de kunde börja kalla Christian för Knasen just för att han var precis lika lat som seriefiguren i rinken. Och sedan dess har smeknamnet följt honom. - Om jag varit gladiator skulle min önskan om namn varit Knasen. Fruktade ingen Trots både namnen och storleken på gladiatorerna fruktade inte Knasen någon av dem, men den han tyckte var svårast att möta var Phoenix. - Han är i ungefär samma storlek som mig, men han är hård som sten. Att springa rakt in i honom gjorde verkligen ont. Jag skulle bara igenom Den gren Knasen tyckte var jobbigast var pendeln. - Det var den gren jag var sämst på, så jag måste svara den. Men fysiskt sett var det pyramiden, där fick man springa upp och ner hela tiden. Den gren Knasen tyckte var roligast var också den gren där man fick mest smällar, gatloppet. -Ingen gren slår den, det var bara att springa rakt fram, jag skulle bara igenom. 12 12

[close]

p. 13

4 plank åt gången När Knasen var 20 år och snart fylla 21 startade två av hans kompisar ett bemanningsföretag med inriktning på ställningsbyggeri. Det var där och på den vägen han blev ställningsbyggare. - På den tiden var det mycket styrka och man blev tillsagd att bära 4 plank eller spiror åt gången, de som inte klarade det gallrades ut. Knasen är just nu tjänstledig från ställningsföretaget GP Ställningar i Göteborg, där han också är bosatt tillsammans med sambon Josefine och barnen. Under tjänstledigheten arbetar han offshore för NSE-gruppen i Norge. Säkerheten mer extrem Trots att det är samma yrke så tycker Knasen inte det är samma sak att jobba som ställningsbyggare i de båda grannländerna. Att jobba som ställningsbyggare i Sverige är enligt honom inte lika ”strikt” som i Norge, där är de mycket hårdare på att de ska använda sina skyddstillbehör. - Jag tror att det handlar lite om att pengar inte är ett problem i Norge, det är därför de är mer noga. Säkerheten är mycket mer extrem där. Det bästa med att jobba som ställningsbyggare tycker han är att man är ute och får frisk luft och jobbar ofta i nya miljöer. Athletic fitness Christian har sedan 7 års ålder sysslat med olika sorters träning. Han började med fotboll, sedan blev det handboll och till slut både fotboll, handboll och hockey på samma gång ända tills han fyllde 17 år och tog 3 år ledigt från det mesta som hade med träning att göra. Efter 3 år som ”lat” tonåring började Knasen träna vardagligt gym, vilket han fortsatte med tills för 3 år sedan då han började träna athletic fitness. Athletic fitness är en sport där du tränar och tävlar individuellt med styrka, uthållighet och fysikbedömning Hårfin balans Knasen tränar mellan 5-8 timmar varje vecka. Träningen kan variera från 45 min – 2 tim per dag, till detta skall man sedan lägga 8 timmar om dagen som ställningsbyggare samt ytterligare några timmar i veckan som personlig tränare på ALLINTOWIN ett företag han driver i egen regi och som inriktar sig på personlig träning och friskvård Att umgås med familjen och samtidigt hinna med träningen kan inte vara enkelt, hur får du tid till egen träning? - Det är en hårfin balans, vi har ju barnen varannan helg, och de helgerna blir det mer vila från träningen än annars, Jag prioriterar dem sedan får träningen komma sist. Jag tror att träningen påverkar mig positivt, absolut Knasen tror att hans träning i samband med yrket som ställningsbyggare kan slita mer på hans kropp än vanligt, men tror också att det är positivt då det håller hans kropp fräschare och hjälper honom i det dagliga arbetet. - Eftersom vi ställningsbyggare har ett väldigt monotont arbete, där vi jobbar med tunga lyft och mycket med armarna ovanför huvudet tror jag att det är bra för oss att träna, då vi stärker upp kroppen inifrån och förebygger skador. Vad tror du att du sysslar med om 10 år? -Jag hoppas att jag har en väl fungerande verksamhet inom personlig träning och friskvård med flera anställda, och att familjen har flyttat till egen villa. -Jag har ju ställningsbyggargenen så det är inte omöjligt att jag jobbar även med det, man vet ju aldrig. Nellie Carlsson 13 13

[close]

p. 14

14

[close]

p. 15

Läs mer på www.pcp.se Plankor, trappor och tillbehör PCP till alla ställningssystem. Halvsida N G •FOR Typkontrollerad SPCR 064 enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 1990:12 Original kvalitet Hela vår tillverkning görs med moderna maskiner och utrustning i Danmark, så vi kan leverera ställningsmateriel i dansk originalkvalitet. Varje enskild medarbetare är specialist på sitt område och det kommer alla våra kunder till godo. PcP. Durk Sverige AB Aluminium Allt vårt ställningsmateriel är legeringar med den speciella Aluminium alloy 3005-16 H66, som är utvecklat i samarbete med Hydro Aluminium, Norge. Legeringen har bl a stor styrka, är saltvattenbeständig, har hög formbarhet och lufthärdar inte. Snabb leverans Med vårt kontor och lager i Göteborg kan vi serva våra kunder på den svenska marknaden på bästa sätt. Trots att produktionen finns i Danmark, sörjer vi alltid för att vår lagerhållning är uppdaterad, så att vi kan leverera snabbt och problemfritt. F: 031-53 60 91 info@pcp.se www.pcp.se member of Ruskvädersgatan 3B SE-418 34 Göteborg T: 031-53 59 60 annons stib.indd 2 03-06-2013 09:23:31 Nya medlemmar TEMO Management AB Kalmar Byggnadsställningar AB Berglid Allservice AB Safe Byggnadsställningar AB Pegmata AB Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB Stabile Bygg och Ställning AB Höstmöte 26 – 29 SEPTEMBER 2013 15 15 SK SP NIN G P R OVNI

[close]

Comments

no comments yet