HANDLUNGSSCHWERPUNKTE DER LANDKREISE GÖRLITZ UND BAUTZEN FÜR DIE STRATEGIE DER EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA in PL

 

Embed or link this publication

Description

HANDLUNGSSCHWERPUNKTE DER LANDKREISE GÖRLITZ UND BAUTZEN FÜR DIE STRATEGIE DER EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA in PL

Popular Pages


p. 1

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATÓW GÖRLITZ I BAUTZEN NA RZECZ STRATEGII EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA

[close]

p. 2

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Dokument został opracowany i zredagowany przez: Powiat Görlitz, Wydział Rozwoju Powiatu (Koordynacja) Powiat Bautzen Euroregion Neisse e. V. Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce - Dolny Śląsk Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Strona 2 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

[close]

p. 3

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Spis treści 1. WPROWADZENIE ........................................................................................................................................ 4 1.1 SYTUACJA WYJŚCIOWA............................................................................................................................... 5 1.2 METODYKA OPRACOWANIA GŁÓWNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ....................................................................... 6 2. OCENA PRIORYTETÓW TRANSGRANICZNYCH ...................................................................................... 8 3. TRANSGRANICZNE CELE ROZWOJU ....................................................................................................... 9 3.1 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 1 ................................................................................................................... 9 3.1.1 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................... 9 3.1.2 Turystyka........................................................................................................................................ 11 3.1.3 Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) ................................................................... 12 3.1.4 Spotkania mieszkańców i instytucji ................................................................................................ 13 3.2 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 2 ................................................................................................................. 14 3.2.1 Komunikacja .................................................................................................................................. 14 3.2.2 Kultura ............................................................................................................................................ 15 3.3 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 3 ................................................................................................................. 16 3.3.1 Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych ................................. 16 3.3.2 Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.............................................. 17 3.3.3 Nauka, badania i rozwój, innowacyjność ....................................................................................... 18 3.3.4 Energia, ochrona klimatu ............................................................................................................... 19 3.4 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 4 ................................................................................................................. 20 3.4.1 Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne ....................................................................... 20 3.4.2 Technologia informacyjna i komunikacyjna ................................................................................... 21 4. CECHY SZCZEGÓLNE FINANSOWANIA MAŁYCH PROJEKTÓW ........................................................ 22 5. PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY ....................................................................................................... 24 6. ZAŁĄCZNIK ................................................................................................................................................ 25 6.1 MACIERZE OCENY .................................................................................................................................... 25 6.1.1 Macierz oceny Powiatu Görlitz....................................................................................................... 25 6.1.2 Macierz oceny Powiatu Bautzen .................................................................................................... 25 6.2 MACIERZE PRIORYTETÓW POWIATÓW GÖRLITZ I BAUTZEN ......................................................................... 25 6.3 FRAGMENTY STRATEGII EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA (CZĘŚĆ CZESKO-POLSKA) ............................... 25 6.3.1 Spis treści....................................................................................................................................... 25 6.3.2 Wizja .............................................................................................................................................. 25 6.4 PROPOZYCJA HARMONIZACJI .................................................................................................................... 25 Strona 3 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

[close]

p. 4

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1. Wprowadzenie Obszary graniczne, takie jak Euroregion Neisse-Nisa-Nysa podlegają ze względu na swoje peryferyjne położenie specyficznym uwarunkowaniom rozwojowym. Z uwarunkowań tych wynika konieczność wspólnego transgranicznego rozwiązywania problemów oraz zadań przyszłościowych. Powiaty Görlitz i Bautzen, obejmujące przestrzennie obszar niemieckiej strony Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa posiadają transgraniczne szanse rozwojowe, wymagające wzmocnionego wykorzystania. Od założenia Euroregionu w roku 1991 osiągnięte zostały m.in. następujące wyniki: • • • daleko idące wyeliminowanie dramatycznych szkód środowiskowych w odniesieniu do powietrza oraz powierzchniowych wód płynących, budowa, względnie ponowne otwarcie transgranicznych szlaków komunikacyjnych, utworzenie pierwszych transgranicznych publicznych przedsiębiorstw komunikacyjnych istotne wyeliminowanie obciążeń historycznych. Pomimo tego, że Euroregion ma za sobą ponad dwudziestoletni okres udanej współpracy, to pomiędzy partnerami niemieckimi, czeskimi i polskimi istnieje w dalszym ciągu szereg problemów do rozwiązania. Do problemów tych zalicza się w szczególności: • • • • • • • zróżnicowane kompetencje podmiotów administracyjnych, brak umiejętności językowych, zróżnicowane standardy jakości oraz podejścia mentalne, historycznie uwarunkowane wzajemne uprzedzenia, częściowo brakująca ciągłość, komunikacja oraz koordynacja w zakresie współpracy, ograniczone zasoby dla realizacji projektów przy jednocześnie restrykcyjnych wymaganiach programów pomocowych, regionalny brak równowagi oraz różne interesy. W przeciwieństwie do powyższych istnieje: • • • gotowość do współpracy, wspólna chęć działań na rzecz rozwoju Euroregionu oraz identyfikacja podmiotów z Euroregionem. W Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa istnieją już liczne inicjatywy transgraniczne, które skutecznie realizują działania na rzecz wspólnego rozwoju regionalnego. Inicjatywy te należy włączać do Strona 4 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

[close]

p. 5

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa procesu ponadbranżowego rozwoju strategicznego, po to, aby w przyszłości lepiej koordynować i kształtować współpracę. W przyszłym okresie chodziło będzie głównie o to, aby transgraniczne projekty na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego, turystycznego, społecznego i ekologicznego całego Euroregionu w większym stopniu dostosować do strategii rozwoju Euroregionu, jak i rozbudować, przebudować i stworzyć trwałe i stabilne politycznie (ale niezależne) struktury w celu ciągłego uzgadniania i podejmowania decyzji. Wypracowanie wspólnej, obejmującej trzy kraje strategii rozwoju dla Euroregionu Neisse-NisaNysa powinno przyczynić się ponadto do wypracowania form wpływu na programy operacyjne Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, na wypracowanie interesów Powiatów Görlitz i Bautzen w czasie procesu kształtowania programów oraz na wyrażenie woli współtworzenia i współdecydowania powiatów również w ramach przyszłych gremiów decyzyjnych oraz komisji monitorujących. Koncepcja ta powinna ponadto przyczynić się do podniesienia jakości warunków życia w regionie granicznym oraz do dalszego wzmocnienia konkurencyjności. Poprzez uzgodnienie wspólnych tematów, priorytetów i działań, jak również poprzez wdrożenie wspólnych projektów umożliwiona będzie mobilizacja i wykorzystanie potencjalnych możliwości rozwojowych regionu w układzie transgranicznym. 1.1 Sytuacja wyjściowa W październiku 2011 Komisja Europejska przedłożyła swoje propozycje dotyczące przyszłego rozporządzenia o funduszach strukturalnych UE, w tym również dotyczące rozporządzenia o europejskiej współpracy terytorialnej (ETZ-VO), które to propozycje są obecnie publicznie dyskutowane. Instrumenty pomocy polityki spójności i rozwoju strukturalnego Unii Europejskiej, w szczególności w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, służą do wdrażania projektów transgranicznych mających na celu zniwelowanie uwarunkowań wynikających z niekorzystnego położenia oraz problemów strukturalnych. Dla kolejnego okresu finansowania zaproponowane zostały następujące cele tematyczne: Strona 5 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

[close]

p. 6

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1. 2. Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, Poprawa dostępności, jak również wykorzystania i jakości technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych, Podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Promowanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2 we wszystkich gałęziach gospodarki, Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, jak również prewencji ryzyka oraz zarządzania ryzykiem, Ochrona środowiska oraz promowanie skutecznego wykorzystania zasobów, Promowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze komunikacji oraz wyeliminowanie wąskich gardeł w ważnych obszarach infrastruktury sieciowej, Promowanie zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej, Promowanie społecznego włączania (integracji) oraz zwalczanie ubóstwa, Inwestycje w obszarze edukacji, kompetencji, uczenia się przez całe życie, Poprawa możliwości instytucjonalnych oraz promowanie skutecznych form administracji publicznej. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ponadto zaproponowane nowe warunki finansowania przewidują, że w ramach współpracy transgranicznej będą wspierane finansowo tylko projekty z czeskimi, względnie polskimi partnerami, pod warunkiem wspólnego planowania, wspólnej realizacji, wspólnego finansowania oraz każdy z partnerów udostępni swój personel. Dotychczas wystarczało spełnienie dwóch z czterech kryteriów. 1.2 Metodyka opracowania głównych kierunków działań Powiaty Görlitz i Bautzen opracowują we wspólnej Grupie Roboczej koordynowanej przez Wydział Rozwoju Powiatu Görlitz główne kierunki działań dla niemieckiej części Euroregionu Neisse-NisaNysa. (por. Rys. 1). Współpraca realizowana jest przy udziale Regionalnego Związku Planistycznego Górne Łużyce - Dolny Śląsk oraz Euroregionu Neisse e. V.; ponadto w opracowanie dokumentu włączeni zostali eksperci. Przy pomocy macierzy oceny wypracowane zostały priorytetowe cele wspólnego rozwoju. Celom tym powinny zostać przyporządkowane główne obszary działań oraz - w idealnym przypadku konkretne przedsięwzięcia. Strona 6 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

[close]

p. 7

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Opracowany przy tym dokument stanowi podstawę do uzgodnień z czeskimi i polskimi partnerami mających na celu opracowanie wspólnej koncepcji (strategii dla Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa), a perspektywicznie również dla pracy struktur Euroregionu (Grupy EUREX). Metoda Wywiady Badania dostępnej literatury, kwerenda materiałów internetowych, analiza SWOT (słabych i mocnych punktów) Narady Grup Roboczych Macierz oceny Przeredagowana analiza SWOT Ankietowanie ekspertów Harmonizacja niemieckich głównych kierunków działania z czeskimi i polskimi dokumentami strategicznymi Wynik Definicja głównych kierunków działań Optymalizacja głównych kierunków działań Określenie priorytetów głównych Sformułowanie celów rozwojowych Wskazówki oraz uzupełnienia do głównych kierunków działań Strategia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Rysunek 1: Prezentacja metodyki Strona 7 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

[close]

p. 8

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu NeisseNisa-Nysa 2. Ocena priorytetów transgranicznych Tematy Bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna, ochrona przeciwpowodziowa itp.) oraz zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, opieka zdrowotna, służby weterynaryjne, integracja społeczna oraz infrastruktura / zwalczanie ubóstwa) Turystyka Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) Spotkania mieszkańców i instytucji (w dziedzinie sztuki, sportu, kultury, współpraca partnerska) Komunikacja (lokalna komunikacja publiczna, kolej regionalna ) Kultura (krajobraz kulturowy, ochrona zabytków, duże projekty) Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w branży handlowej/promocja gospodarki (wspólne uzgodnienia), rynek pracy Nauka, badania i rozwój, innowacyjność Energia oraz ochrona klimatu (łącznie ze zmniejszeniem emisji CO2) Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne Technologie informacyjne i komunikacyjne (szybki Internet) Określenie priorytetu 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 Wyjaśnienie skali priorytetów 1-5 1 2 3 4 5 Bardzo wysoki priorytet Wysoki priorytet Średni priorytet Niski priorytet Bardzo niski priorytet Strona 8 z 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

[close]

p. 9

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa 3. Transgraniczne cele rozwoju 3.1 Cele rozwoju priorytetu 1 3.1.1 Bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna, ochrona przeciwpowodziowa itp.) oraz zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, opieka zdrowotna, służby weterynaryjne, integracja społeczna oraz infrastruktura / zwalczanie ubóstwa) Obszarom tematycznym: bezpieczeństwo oraz zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych nadany został bardzo wysoki priorytet. Istniejąca współpraca, w szczególności w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo wymaga dalszego pogłębiania oraz dostosowania do zmieniających się warunków ramowych. Znaczące wyzwania powstają w związku z różnymi zakresami odpowiedzialności i standardami, jak również wynikają z brakujących uregulowań dotyczących kosztów finansowych względnie rekompensat, jak również wynikają z dodatkowego ryzyka rezygnacji z kontroli granicznych oraz związanego z tym braku personelu. Coraz większego znaczenia nabiera współpraca w obszarze podstawowego zaopatrzenia, ratownictwa, służby zdrowia oraz zaopatrzenia i utylizacji nie tylko w aspekcie obszaru granicznego, ale również w aspekcie obszarów wiejskich oraz ich rozwoju demograficznego. Cele: • Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w obszarze zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych (system wczesnego ostrzegania, kanały sygnalizacji, wyeliminowanie barier językowych) • Stworzenie efektywnych transgranicznych porozumień kooperacyjnych oraz uregulowań • Poprawa działań na rzecz prewencji i szybkiego działania (np. służby weterynaryjne, ochrona przed klęskami żywiołowymi) • Poprawa polityki informacyjnej dla mieszkańców obszaru granicznego (informacje dotyczące zmian prawnych, uregulowań prawnych i obowiązków w krajach sąsiedzkich, przykładowo w obszarze komunikacji, służb weterynaryjnych) • Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze granicznym oraz poprawa regionalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w aspekcie technicznym i operacyjnym • Zwalczanie ubóstwa oraz wykluczenia mniejszości społecznych Seite 9 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

[close]

p. 10

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa • Wykorzystanie nowoczesnych technik w celu zwalczania, względnie zahamowania kradzieży • Żądanie finansowego wyrównania w szczególnych sytuacjach (położenie graniczne w trójkącie krajów, klęski żywiołowe) oraz związanych z tym dodatkowych kosztów poprzez wspieranie i dotacje, możliwość kumulowania z innymi krajowymi programami wsparcia • Zmniejszanie różnic w odniesieniu do standardów oraz jakości w obszarze infrastruktury socjalnej • Wykorzystanie efektu synergii poprzez położenie graniczne w obszarze ratownictwa i służby zdrowia, instytucji oświatowych • Stworzenie dostępu bez barier w instytucjach publicznych • Aktywowanie mieszkańców do zwiększonej mobilności w obszarze granicznym • Rozwój strategii redukcji odpadów • Poprawa utylizacji ścieków komunalnych • Poprawa współpracy w dziedzinie ochrony przed pożarami lasów oraz zwalczania pożarów lasów • Modernizacja niezbędnych mostów dla zapewnienia wspólnej dostępności, względnie usunięcie niewykorzystywanych już konstrukcji mostowych na Nysie Łużyckiej (element ochrony przeciwpowodziowej) Seite 10 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

[close]

p. 11

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa 3.1.2 Turystyka Turystyka jest istotnym czynnikiem rozwoju w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa dzięki atrakcyjnym krajobrazom przyrodniczym i kulturowym, jak i bogactwu kulturowemu i historycznemu. Duża potrzeba działania istnieje jeszcze przede wszystkim w zakresie wspólnej promocji i jakości infrastruktury turystycznej. Również w przyszłości sektor turystyczny będzie stanowił istotną rolę we współpracy transgranicznej. Ważne jest przy tym stworzenie i rozwój wspólnego regionu wypoczynkowego. Z całą konsekwencją należy nadal realizować to wyzwanie. Cele: • Rozwój wspólnej strategii marketingowej dla Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, która powinna również poprawić wizerunek regionu granicznego • Dostosowanie jakości oraz ilości infrastruktury turystycznej, jak i standardu obsługi we wszystkich trzech krajach • Stworzenie atrakcji turystycznych o zasięgu ponadregionalnym • Transgraniczne połączenie ofert turystycznych i ofert spędzania wolnego czasu w regionie • Rozbudowa i utrzymanie w należytym stanie wspólnej infrastruktury turystycznej, przede wszystkim w zakresie turystyki wodnej, pieszej i rowerowej • Pielęgnacja wspólnego regionalnego historycznego krajobrazu kulturowego • Rozwój wielojęzycznego systemu informacyjnego • Zwiększenie liczby turystycznych przejść granicznych • Stworzenie i rozbudowa trójnarodowych sieci turystycznych • Rozszerzenie działań na rzecz dłuższego przebywania turystów w regionie • Kwalifikacja istniejących ofert, wspólne planowanie ofert Seite 11 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

[close]

p. 12

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa 3.1.3 Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) Powiaty Görlitz i Bautzen upatrują zasadniczego czynnika lokalizacyjnego dla skutecznego rozwoju Euroregionu w utworzeniu sprawnego transgranicznego krajobrazu edukacyjnego. Wspólna nauka dzieci, młodzieży i dorosłych ze wszystkich trzech sąsiadujących krajów na każdym etapie życia tworzy nie tylko bazę do likwidacji uprzedzeń, udanego współistnienia oraz wzmocnienia wspólnej euroregionalnej tożsamości ludzi. Kompetencje międzykulturowe oraz te dotyczące języków sąsiadów zyskują jednocześnie coraz większe znaczenie gospodarcze dla przedsiębiorstw oraz zawodowe dla mieszkańców na transgranicznym rynku pracy i rynku gospodarczym. Różne systemy edukacyjne, niewystarczające warunki ramowe dla wymiany personelu nauczającego oraz brakujące zabezpieczenia finansowe dla współpracy długoterminowej należą do szczególnych wyzwań w zakresie transgranicznego rozwoju edukacji. Cele: • Stworzenie ciągłej oferty nauki języków sąsiadów – niemieckiego, polskiego, czeskiego, jak i serbołużyckiego, rozpoczynającej się w przedszkolu i dostosowanej do wszystkich etapów edukacji • Wspieranie praktyk transgranicznych oraz wymiany uczniów, osób uczących się zawodu, studiujących oraz specjalistów • Rozwój jakościowy i profesjonalizacja transgranicznej współpracy w zakresie edukacji we wszystkich obszarach kształcenia • Odpowiadające zapotrzebowaniu dostosowanie ofert nauki zawodu i doskonalenia zawodowego do faktycznych wymagań i potrzeb transgranicznego rynku pracy i rynku gospodarczego • Opracowanie oraz implementacja wspólnych programów kształcenia w zakresie – uznanych we wszystkich trzech krajach – certyfikatów lub egzaminów końcowych • Rozbudowa trwałych struktur transgranicznego zarządzania w celu poprawy koordynacji projektów i tym samym lepszego wzajemnego dostosowania ofert kształcenia i dalszego rozwoju zgodnego z zapotrzebowaniem • Doskonalenie podstawowych i fachowych umiejętności pracowników organów administracji i mieszkańców w obszarach języków krajów sąsiednich oraz kompetencji międzykulturowej • Rozbudowa transgranicznych ofert szkół wyższych, jak i poprawa działań informacyjnopromocyjnych oraz wchodzenia na rynek Seite 12 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

[close]

p. 13

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa 3.1.4 Spotkania mieszkańców i instytucji Transgraniczne spotkania oraz współpraca mieszkańców są podstawowymi przesłankami stworzenia nowej kultury akceptacji oraz lepszego współistnienia. Obok tego konieczna jest znajomość języka sąsiadów, jak i zrozumienie form zachowania wynikających z obcej kultury (różnice mentalności) dla likwidacji istniejących uprzedzeń i obaw. Cele: • Wspieranie transgranicznych działań mieszkańców, stowarzyszeń, organów administracji, instytucji i placówek na wszystkich płaszczyznach życia społecznego • Wspieranie wydarzeń kulturalnych, sportowych i dotyczących sztuki • Stworzenie warunków ramowych i perspektyw w celu przekazania mieszkańcom kompetencji socjalnych • Poprawa wzajemnego zrozumienia i stanu poinformowania ludności na temat krajów sąsiednich • Wspieranie i utrzymanie potencjałów transgranicznych w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, wzmocnienie więzi oraz identyfikowania się ze wspólną przestrzenią życiową • Rozpowszechnianie wiedzy na temat warunków strukturalnych, gospodarczych, socjalnokulturalnych oraz historycznych w regionach transgranicznych • Zwiększenie zaangażowania mieszkańców oraz lokalnych podmiotów poprzez kooperację i wymianę we wszystkich obszarach życia społecznego • Udoskonalenie postępowania dotyczącego wspierania Funduszu Małych Projektów w celu zwiększenia ciągłości wspólnych projektów • Stworzenie symetrycznego zaopatrzenia w finanse i te same reguły wspierania po obu stronach granicy • Udostępnienie najwyższej jakości usług publicznych o szerokim zasięgu powierzchniowym Strona 13 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

[close]

p. 14

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa 3.2 Cele rozwoju priorytetu 2 3.2.1 Komunikacja Euroregion Neisse-Nisa-Nysa znajduje się w punkcie przecięcia ważnych osi komunikacyjnych. Zagęszczenie sieci transportowej i komunikacyjnej jest zróżnicowane we wszystkich trzech krajach. Poza tym istnieją różnice jakościowe. Dobrze rozbudowana transgraniczna sieć transportowa i komunikacyjna jest warunkiem rozwoju gospodarczego całego regionu. Cele: • Rozwój sprawnych, transgranicznych połączeń komunikacyjnych (np. rozbudowa B 178 nowa - I35) • Rozbudowa zintegrowanej, odpowiadającej potrzebom, transgranicznej lokalnej komunikacji publicznej / kolei regionalnej • Stworzenie dodatkowych, dostosowanych do potrzeb przejść granicznych oraz mostów granicznych • Poprawa włączenia do sieci transeuropejskich (ruch turystyczny i transport towarów) • Rozbudowa odcinka linii kolejowej Cottbus–Görlitz–Liberec ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Zittau–Hradek n. N., elektryfikacja odcinka Wegliniec–Görlitz– Drezno • Stworzenie nowej i lepszej promocji istniejących ofert transportowych i komunikacyjnych o zasięgu ponadkrajowym poprzez atrakcyjne transgraniczne taryfy, m.in. dzięki udoskonaleniu biletów EURO-NYSA Strona 14 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

[close]

p. 15

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa 3.2.2 Kultura Należy utrzymać i dalej rozwijać historycznie ukształtowany, różnorodny krajobraz kulturowy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, wykształcenia tożsamości regionalnej oraz w charakterze potencjału lokalizacyjnego dla życia i pracy, jak i w charakterze znaczącego potencjału rozwoju turystycznego. Do koncepcji rozwojowych należy włączyć transgranicznie kulturę serbołużycką jako osobliwość Łużyc Górnych. Cele: • Poprawa wymiany socjalno-kulturowej • Wspieranie i finansowanie transgranicznego połączenia ofert edukacyjnych i kulturalnych • Pielęgnacja i utrzymanie wspólnego dziedzictwa kulturowego (np. transgranicznego krajobrazu domów przysłupowych, parków i ogrodów) • Ponadpokoleniowy przekaz kulturowy, jako zadanie edukacyjne i zapewnienie jakości i różnorodności kulturowej • Rozbudowa trwałych struktur, które silniej koncentrują zasoby i umożliwiają efektywne korzystanie z nich w celu długotrwałego ulepszania koordynacji projektów Strona 15 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

[close]

Comments

no comments yet