HANDLUNGSSCHWERPUNKTE DER LANDKREISE GÖRLITZ UND BAUTZEN FÜR DIE STRATEGIE DER EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA in CZ

 

Embed or link this publication

Description

HANDLUNGSSCHWERPUNKTE DER LANDKREISE GÖRLITZ UND BAUTZEN FÜR DIE STRATEGIE DER EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA in CZ

Popular Pages


p. 1

HLAVNÍ AKČNÍ OBLASTI OKRESŮ GÖRLITZ A BAUTZEN PRO STRATEGII EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA

[close]

p. 2

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Sestavení a zpracování realizoval: Okres Görlitz, Úřad rozvoje okresu (vedoucí) Okres Bautzen Euroregion Neisse e. V. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Strana 2 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 3

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Obsah 1. ÚVOD............................................................................................................................................................. 4 1.1 VÝCHOZÍ SITUACE ...................................................................................................................................... 5 1.2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍCH AKČNÍCH OBLASTÍ ................................................................................... 6 2. HODNOCENÍ PŘESHRANIČNÍCH PRIORIT ............................................................................................... 7 3. PŘESHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ CÍLE........................................................................................................... 8 3.1 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 1 ...................................................................................................................... 8 3.1.1 Bezpečnost ...................................................................................................................................... 8 3.1.2 Cestovní ruch ................................................................................................................................. 10 3.1.3 Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) .................................................................................... 11 3.1.4 Setkávání občanů a institucí .......................................................................................................... 12 3.2 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 2 .................................................................................................................... 13 3.2.1 Doprava.......................................................................................................................................... 13 3.2.2 Kultura ............................................................................................................................................ 14 3.3 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 3 .................................................................................................................... 15 3.3.1 Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů .............................................................. 15 3.3.2 Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ........................................................ 16 3.3.3 Věda, výzkum, inovace .................................................................................................................. 17 3.3.4 Energie, ochrana klimatu ............................................................................................................... 18 3.4 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 4 .................................................................................................................... 19 3.4.1 Územní plánování, regionální a lokální plány ................................................................................ 19 3.4.2 Informační a komunikační technologie .......................................................................................... 20 4. ZVLÁŠTNOSTI DOTAČNÍ PODPORY MALÝCH PROJEKTŮ .................................................................. 21 5. RESUMÉ A VÝHLED .................................................................................................................................. 23 6. PŘÍLOHA..................................................................................................................................................... 24 6.1 HODNOTÍCÍ MATICE .................................................................................................................................. 24 6.1.1 Hodnotící matice okresu Görlitz ..................................................................................................... 24 6.1.2 Hodnotící matice okresu Bautzen .................................................................................................. 24 6.2 MATICE PRIORIT OKRESŮ GÖRLITZ A BAUTZEN ......................................................................................... 24 6.3 VÝTAH ZE STRATEGIE EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA (ČESKO-POLSKÁ ČÁST)...................................... 24 6.3.1 Obsah............................................................................................................................................. 24 6.3.2 Vize ................................................................................................................................................ 24 6.4 NÁVRH HARMONIZACE .............................................................................................................................. 24 Strana 3 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 4

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1. Úvod Příhraniční regiony jako Euroregion Neisse-Nisa-Nysa podléhají díky své periferní poloze specifickým rozvojovým podmínkám. Z toho vyplývá nutnost realizace řešení problémů a budoucích záměru společně a přeshraničně. Okresy Görlitz a Bautzen, které územně zahrnují území německé strany Euroregionu Neisse-NisaNysa, mají přeshraniční rozvojové potenciály, které musí být silněji využívány. Přitom bylo od založení Euroregionu v roce 1991 dosaženo mj. následujících výsledků: • • • rozsáhlé odstranění dramatických ekologických poškození ovzduší a povrchových vod, nová výstavba resp. opětovné otevření přeshraničních dopravních cest, zřízení prvních přeshraničních veřejných dopravních svazů a signifikantní odbourávání historických zátěží. Přestože se Euroregion může ohlednout za dvacetiletou úspěšnou prací, existují mezi německými, českými a polskými partnery ještě stále některé problémy v harmonizaci. K nim patří především: • • • • • • • rozdílné kompetence správních jednotek, chybějící jazykové znalosti, různé standardy kvality a mentality, historicky vyvinuté vzájemné výhrady, zčásti chybějící kontinuita, komunikace a koordinace při spolupráci, omezené zdroje pro realizaci projektů a zároveň restriktivní předpisy dotačních programů, regionální nerovnováha a různé zájmy. Oproti tomu stojí: • • • ochota ke spolupráci, společný zájem rozvíjet Euroregion a identifikace aktérů s Euroregionem. V Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa již existují četné přeshraniční iniciativy, které pracují ve prospěch společného regionálního rozvoje. Tyto iniciativy je třeba zahrnout do procesu mezisektorového rozvoje strategie, aby mohla být tato spolupráce lépe koordinována a strukturována. Strana 4 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 5

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa V budoucnosti půjde především o to, aby byly přeshraniční projekty hospodářského, kulturního, turistického, sociálního a ekologického rozvoje celého Euroregionu intenzivněji orientovány na rozvojovou strategii Euroregionu a aby byly vytvářeny, rozšiřovány a restrukturalizovány udržitelné a také politicky legitimní (avšak nezávislé) struktury pro průběžné projednávání a rozhodování. Zpracování společné trinacionální rozvojové strategie pro Euroregion Neisse-Nisa-Nysa má navíc přispět k umožnění vlivu na operační programy Svobodného státu Sasko, k formulování zájmů okresů Görlitz a Bautzen během procesu přípravy programů a k vyjádření vůle k spolurozhodování a účasti obou okresů v procesu a také v budoucích grémiích a monitorovacích výborech. Mimo to má tento koncept Díky zvýšit kvalitu života v příhraničním témat, priorit a regionu záměrů a a posílit také konkurenceschopnost. zmobilizovány a využity.. projednávání společných prostřednictvím realizace společných projektů budou rozvojové potenciály regionu přeshraničně 1.1 Výchozí situace V říjnu 2011 přeložila Evropská Komise své návrhy příštího nařízení o strukturálních fondech EU, mezi nimi také Nařízení o Evropské územní spolupráci (nař. EÚS), ke kterému nyní probíhá veřejná diskuze. Dotační nástroje evropské strukturální a kohezní politiky, zvláště v rámci evropské územní spolupráce, slouží realizaci přeshraničních projektů pro odbourávání geografických znevýhodnění a strukturálních problémů. Pro příští dotační období byly navrženy následující tématické cíle: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, Zlepšení přístupu a využívání a kvality informačních a komunikačních technologií, Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Podpora snah o snížení emisíCO2 ve všech hospodářských odvětvích, Podpora přizpůsobení se klimatickým změnám a prevence rizik a rizikového managementu, Ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů, Podpora udržitelnosti v dopravě a odstranění problémových míst důležitých síťových infrastruktur, 8. Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil, Strana 5 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 6

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 9. 10. 11. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, Investice do vzdělávání, kompetence, celoživotní učení, Zlepšování institucionálních kapacit a podpora efektivní veřejné správy. Nové dotační podmínky dále předpokládají, že v rámci přeshraniční spolupráce budou finančně podpořeny pouze ty projekty s českými resp. s polskými partnery, pokud budou společně naplánovány, společně realizovány, společně financovány a a pokud dá každý partner k dispozici personál. Doposud bylo dostačující splnění dvou ze čtyř těchto kritérií. 1.2 Metodika zpracování hlavních akčních oblastí Okresy Görlitz a Bautzen zpracovávají ve společné pracovní skupině pod vedením Úřadu pro rozvoj okresu Görlitz (Amt für Kreisentwicklung) akční priority pro německou část Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato spolupráce probíhá s Regionálním plánovacím svazem Horní Lužice – Dolní Slezsko (Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien) a sdružením Euroregion Neisse e. V.; mimo to probíhaly konzultace s dalšími experty. S pomocí hodnotící matice byly vypracovány prioritní cíle společného rozvoje. K těmto cílům by měla být přiřazena těžiště – v ideálním případě – konkrétní záměry. Dokument, který z této práce vzešel, tvoří nyní základ pro jednání s českými a polskými partnery pro vypracování společné koncepce (Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa) a dlouhodobě také pro práci struktur Euroregionu (expertní skupiny EUREX). Metoda Rozhovory, internetové rešerše a rešerše literatury SWOT-Analýza Výsledek Definice hlavních akčních oblastí Jednání pracovních skupin Hodnotící matice Přepracovaná SWOT-Analýza Projednání s experty Harmonizace německých hlavních akčních oblastí s českými a polskými strategickými dokumenty Strana 6 Optimalizace hlavních akčních oblastí Stanovení priorit hlavních oblastí Formulace rozvojových cílů Připomíky a doplnění k hlavním akčním oblastem Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 7

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2. Hodnocení přeshraničních priorit Témata Bezpečnost (ochrana před katastrofami, policie, hasiči, protipovodňová ochrana atd.) a zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování a odstraňování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) Cestovní ruch Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) Setkávání občanů a institucí (v oblastech umění, sport, kultura, partnerská spolupráce) Doprava (veřejná regionální osobní doprava, železniční regionální osobní doprava) Kultura (kulturní krajina, ochrana památek, velké projekty) Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniku zvláště v oblastech obchodu / hospodářské podpory (společné projednání), trh práce Věda, výzkum, inovace Energie a ochrana klimatu (vč. snížení emisí CO2) Územní plánování, regionální a lokální plánování Informační a komunikační technologie (rychlý internet) Priorita 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 Vysvětlivky ke stanovení priorit 1 - 5 1 2 3 4 5 Velmi vysoká priorita vysoká priorita Střední priorita Nízká priorita Velmi nízká priorita Strana 7 Görlitz / Bautzen – květen 2013

[close]

p. 8

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3. Přeshraniční rozvojové cíle 3.1 Rozvojové cíle priority 1 3.1.1 Bezpečnost (ochrana před katastrofami, policie, hasiči, protipovodňová ochrana atd.) a zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování a odstraňování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) Tématům bezpečnosti a zajištění životních podmínek je přikládána velmi vysoká priorita. Stávající spolupráce, především v oblastech bezpečnosti, ochrany před požáry a katastrofami a záchranných služeb, má být dále rozvíjena a musí se přizpůsobovat neustále se měnícím rámcovým podmínkám. Významné výzvy existují z důvodu různých odpovědností a standardů a také z důvodu chybějících úprav řešení finančních nákladů resp. jejich proplácení a také dodatečná rizika plynoucí z ukončení hraničních kontrol a s tím spojeného chybějícího personálu. Stále většího významu získává také spolupráce v oblastech základního zásobování, záchranných služeb, zdravotnictví, zásobování a odstraňování – a to nejen kvůli příhraničnímu umístění, ale zároveň také z důvodu demografického rozvoje venkovských oblastí. Cíle: • Zlepšení komunikační infrastruktury v oblasti zajištění základních životních podmínek (systém včasného varování, cesty podávání hlášení, odbourávání jazykových bariér) • Vytvoření účinných přeshraničních kooperačních dohod a postupů • Zlepšení opatření pro prevenci a reakci (např. veterinární péče, ochrana před katastrofami) • Zlepšení informační politiky pro občany v příhraničí (informace o legislativních změnách, práva a povinnosti v sousedních zemích, např. v oblasti dopravy, veterinární péče) • Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva v příhraničí a zlepšení regionálních bezpečnostních zařízení se zohledněním technických a operačních aspektů • Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení menšin • Využívání moderní techniky v boji proti majetkové kriminalitě (krádeže) resp. pro její snížení • Požadavky po finančním vyrovnávání této zvláštní situace (příhraniční poloha v trojzemí, přírodní katastrofy) a s tím související vícenáklady skrze finanční podporu a příspěvky, kumulovatelné s ostatními národními dotačními programy • Snižování rozdílů ve standardech a v kvalitě sociální infrastruktury Strana 8 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 9

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa • Využití synergických efektů plynoucích z příhraniční polohy v oblasti záchranných složek a zdravotnictví, vzdělávacích institucí • Vytvoření bezbariérovosti ve veřejné oblasti • Aktivování občanů pro intenzivnější mobilitu v příhraničí • Rozvoj strategií pro snižování vzniku odpadů • Zlepšení likvidace komunálních odpadních vod • Zlepšení spolupráce v oblasti ochrany proti lesním požárům a při boji s lesními požáry • Sanace potřebných mostů pro zajištění vzájemné dostupnosti resp. nepoužitelných mostních staveb na Lužické Nise (protipovodňová ochrana) stržení již Strana 9 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 10

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.1.2 Cestovní ruch Díky atraktivní přírodní a kulturní krajině a také díky kulturně-historickému bohatství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je turistika a cestovní ruch důležitým rozvojovým faktorem. Především s ohledem na společný marketing a na kvalitu turistické infrastruktury zde existují ještě výrazné deficity. Také v budoucnosti bude sektor turistiky představovat těžiště přeshraniční spolupráce. Přitom je důležité, utvářet a rozvíjet jeden společný prázdninový region. Tento úkol je třeba s veškerou důsledností sledovat nadále. Cíle: • Zpracování společné marketingové strategie pro Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, která má zlepšit také image tohoto příhraničního regionu • Úpravy/přizpůsobení kvality a kvantity turistické infrastruktury a také standardu služeb ve všech třech zemích • Vytvoření turistických atrakcí s nadregionálním dosahem • Přeshraniční propojování volnočasových a turistických nabídek v regionu • Výstavba a údržba společné turistické infrastruktury, především s ohledem na vodní, pěší a cykloturistiku • Péče o společnou regionální historickou kulturní krajinu • Tvorba vícejazyčného navigačního systému • Zvýšení počtu turistických hraničních přechodů • Vytvoření a rozvoj trinacionálních turistických sítí • Rozvoj aktivit pro delší pobyty turistů v regionu • Kvalifikace stávajících nabídek, společné plánování nabídek Strana 10 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 11

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.1.3 Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) Okresy Görlitz a Bautzen spatřují ve vytvoření výkonné přeshraniční vzdělávací krajiny důležitý faktor regionu, zásadní pro úspěšný rozvoj Euroregionu. Společné učení dětí, mládeže a dospělých všech tří sousedních zemí ve všech fázích života nevytváří jen základ pro odbourávání předsudků, ale také pro úspěšné soužití a pro posílení společné euroregionální identity lidí. Interkulturní kompetence a znalost jazyka sousedů získávají zároveň také čím dál více hospodářské opodstatnění pro podniky a profesní důvody pro občany na přeshraničním hospodářském trhu a na trhu práce. Rozdílné vzdělávací systémy, nedostatečné rámcové podmínky pro výměnu pedagogického personálu a chybějící finančních zabezpečení dlouhodobějších kooperací patří k významným úkolům přeshraničního rozvoje vzdělávání. Cíle: • Vytvoření stálé nabídky pro naučení se příslušným sousedním jazykům, němčině, polštině, češtině a srbštině, začínajíc již od mateřské školy, vzájemně odladěné a probíhající všemi vzdělávacími fázemi • Podpora přeshraničních praxí a výměn žáků/učňů/studujících/odborných pracovních sil. • Rozvoj kvality a profesionalizace přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech • Přizpůsobení vzdělávacích nabídek a nabídek dalšího vzdělávání dle potřeby skutečným požadavkům a potřebám přeshraničního hospodářského trhu a trhu práce • Vývoj a implementace společných vzdělávacích programů s certifikáty resp. s ukončením uznávaným ve všech třech zemích • Budování nosných struktur pro přeshraniční management pro zlepšení koordinace projektů a tím také pro lepší vzájemnou harmonizaci vzdělávacích nabídek a jejich další vývoj dle skutečných potřeb • Zlepšení základních a odborných specifických znalostí pracovníků správ a občanů v oblasti sousedních jazyků a interkulturní kompetence • Rozšíření přeshraničních nabídek vysokých škol a zlepšení marketingu a práce s veřejností Strana 11 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

[close]

p. 12

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.1.4 Setkávání občanů a institucí Přeshraniční setkávání a spolupráce občanů jsou základními předpoklady pro vytvoření nové kultury vzájemného uznání a pro lepší soužití. Vedle toho jsou jazykové znalosti jazyka sousedů a také chápání forem chování jiných kultur (rozdíly v mentalitě) nutné pro odbourávání existujících výhrad a obav. Cíle: • Podpora přeshraničních aktivit občanů, spolků, správ, institucí a zařízení ve všech oblastech společenského života • Podpora kulturních, uměleckých a sportovních událostí • Vytvoření rámcových podmínek a perspektiv pro zprostředkování sociálních kompetencí občanům • Zlepšení vzájemného chápání a informovanosti obyvatelstva o sousedních zemích • Podpora a zachování přeshraničních potenciálů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, posílení soudržnosti a identifikace se společným prostorem pro život • Šíření znalostí o strukturálních, hospodářských, sociokulturních a historických podmínkách v přeshraničních regionech • Zvýšení angažovanosti občanů a lokálních aktérů prostřednictvím kooperací a výměn ve všech oblastech společenského života • Zlepšení dotačních procedur Fondu malých projektů pro rozvoj kontinuity společných projektů • Nastolení symetrického finančního vybavení a stejných dotačních pravidel na obou stranách hranice • Plošné poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb Seite 12 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

[close]

p. 13

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.2 Rozvojové cíle priority 2 3.2.1 Doprava Euroregion Neisse-Nisa-Nysa se nachází na průsečíku důležitých dopravních os. Hustota dopravní sítě je ve všech třech zemích rozdílná. Mimo to jsou zde také kvalitativní rozdíly. Dobře vybudovaná přeshraniční dopravní síť je předpokladem pro hospodářský rozvoj celého regionu. Cíle: • Rozvoj výkonných přeshraničních dopravních spojení (např. výstavba B 178 neu - I35) • Rozvoj integrované přeshraniční veřejné regionální osobní a železniční regionální dopravy odpovídající potřebě • Vytváření dodatečných hraničních přechodů a hraničních mostů odpovídající potřebě • Zlepšení napojení na transevropské sítě (dálková a nákladní doprava) • Výstavba železniční tratě Cottbus–Görlitz–Liberec se zvláštním zohlednění úseku Zittau– Hrádek n. N., elektrifikace trati Wegliniec–Görlitz–Dresden • Vytvoření nového a lepšího marketingu stávajících mezinárodních dopravních nabídek prostřednictvím atraktivních přeshraničních tarifů, mimo jiné prostřednictvím dalšího rozvoje jízdenky Euro-Neisse-Ticket/Libnet+ (ENT) Seite 13 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

[close]

p. 14

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.2.2 Kultura Historicky utvářená pestrá kulturní krajina Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa má být zachována a dále rozvíjena s cílem zachování kulturního dědictví, utváření regionální identity a také jako místní potenciál pro život a práci, a také jako významný potenciál rozvoje cestovního ruchu.. Srbská kultura má být co by zvláštnost Horní Lužice přeshraničně zahrnuta do rozvojových koncepcí. Cíle: • Zlepšení sociokulturního dialogu • Podpora a dotační pomoc přeshraničnímu propojování vzdělávacích a kulturních nabídek • Péče a zachování společného kulturního dědictví (např. přeshraniční krajina podstávkových domů, parky a zahrady) • Mezigenerační kulturní zprostředkovávání coby vzdělávací úkol a zajištění kulturní kvality a různorodosti • Utváření nosných struktur, které budou silněji spojovat zdroje a jejichž efektivnější využívání umožní udržitelné zlepšení koordinace projektů Seite 14 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

[close]

p. 15

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.3 Rozvojové cíle priority 3 3.3.1 Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů Výkonný přírodní ekosystém, udržitelné využívání zdrojů, zachování druhově pestré fauny i flóry a také osobitý charakter a krása přírody a krajiny jsou základními předpoklady pro kvalitu života obyvatel a mají význam také coby „měkké“ regionální faktory pro hospodářský – především turistický – rozvoj v regionu trojzemí. V oblasti ochrany životního prostředí jde především o to, aby chráněná území nacházející se v Euroregionu byla chráněna a zachována jako potenciál pro „šetrný“ cestovní ruch. Normativy kvality ovzduší a vody jsou z velké části řešeny předpisy EU a ze společných stanovených cílů vyplývají také společné akční postupy. Cíle: • Zlepšení koordinace ohledně spolupráce v ochraně přírody, v rámci péče o krajinu a v cestovním ruchu • Zlepšení ochrany lesa • Společná realizace ekologických standardů pro zlepšení stavu • Zajištění a stabilizace biodiversity • Zajištění kvality životního prostředí (pitná voda, voda, krajina) • Odpovědné zacházení se společnými ekologickými zdroji • Sledování a realizace společných klimatických a energetických cílů • Vzájemně koordinované investice v protipovodňové ochraně v souladu s potřebami • Minimalizace zatížení půdy • Vytvoření společné databáze pro předpovědi povodňového nebezpečí • Zlepšení kooperace na celém území povodí Nisy Seite 15 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

[close]

Comments

no comments yet