MBVol20n1

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 20, número 1, 2005.

Popular Pages


p. 1

Volum 20 • N ú m . 1 Gener- Abril 2005 Medicina Balear Publicado de la Reial Academia de Medicina de les liles Balears http://ramcib.caib.es SUMARI EDITORIAL El tabaquisme, patología de la llibertat Maciá Tomás VIDA ACADÉMICA Vida académica. Sessió inaugural del curs 2005. Sessió científica conjunta. Sessió científica. In memoria ni M.l. Sr. Santiago Luelmo Román. Homenaje al Dr. Emili Darder Cánaves 5 6 Los médicos y otros licenciados de Baleares en el "Hospital Universitario Son Dureta" (1955-1998) Eduardo Jordá López Apendicectomía laparoscópica. Comparación con la apendicectomía McBurney Alberto Pagan Pomar Significación pronostica de la interleuquina 18 (IL-18) en el Síndrome coronario agudo con elevación de ST (SCACEST) Lorenzo Sodas Crespí 24 10 15 Farmacias: Planificación y procedimiento para su instalación en las Islas Baleares Carmen Bofill Pellicer 33 ^^IA^m^^^^^^ATOE^^^^ ^^rj^^ f [W Caída en motocicleta de varón de 35 años 48 Guillem Salva Coll, Xavier Terrades Cladera, Carlos Pérez Uribarri, Ángel Arturo López González, M Jesús Oses Pérez de Labeaga, Montserrat Pons Rodríguez a N O T E S DE L E C T U R A Historia de cent anys d'endoscópia digestiva Antoni Obrador Amb la col-laboració de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les liles Balears 51

[close]

p. 2

Televisión Radio Prensa ìli IÌ-ÌSS a información de tu entor A www.ultimahora.es • www.ultimahora.es/menorca • www.ultimahora.es/ibiza • www.diaridebalears.com • www.majorcadailybulletin.es • www.mallorcamagazin.net

[close]

p. 3

Medicina Director emèrit a Balear José M Rodriguez Tejerina Macia Tomàs Salva Jordi Forteza-Rey Borralleras Ferran Tolosa Cabani, Antoni Obrador Adrover, Joan Buades Reinés, Miquel A . Limón Pons (Menorca) Jaume Orfila Timoner Director Redactor en cap Redactors Junta directiva de la Reial Academia de Medicina de les liles Balears President Vìcepresident Secretan General Alfonso Ballesteros Fernández Josep M i r ó Nicolau Bartolomé Anguera Sansó José L. Olea Vallejo Ferran Tolosa Cabani Antoni Obrador Adrover Vicesecretari Tresorer Bibliotecari Amb la collaboració de Govern de les liles Balears Conselleria de Salut i Consum Revista inscrita en el índice Médico Español Secretaria i correspondencia Can Campaner, 4, baixos. 07003 Palma de Mallorca Tel. 971 72 12 30 Adreca electrónica: ramicib@eresmas.com - Página web: http://ramcib.caib.es Publicitat Aquelles empreses o institucions que vulguin inserir algún anunci a Medicina Balear poden contactar directament amb la Secretaria de la Reial Academia

[close]

p. 4

Medicina Balear- Vol.20, núm. 1, 2005 Acadèmics d'honor Excm. Sr. Jean Dausset, Premi Nobel de Medicina Excm. Sr. Santiago Grisolia García, Premi Príncep d'Asturies d'Investigació Científica i Tècnica Acadèmics numeraris M . I . Sr. Santiago Forteza Forteza M . I . Sr. Miguel Manera Rovira M . I . Sr. José M Rodríguez Tejerina M . I . Sr. Miguel Mimar Qués M . I . Sra. Juana M Román Piñana M . I . Sr. José Tomás Monserrat M.I. Sr. Guillermo Mateu Mateu M . I . Sr. Arnaldo Casellas Bernat M . I . Sr. José M i r ó Nicolau M . I . Sr. Antonio Montis Suau M . I . Sr. Feliciano Fuster Jaume M . I . Sr. Carlos Viader Farré M . I . Sr. Bartolomé Anguera Sansó M . I . Sr. Bartolomé Nadal Moneadas Excm. Sr. Alfonso Ballesteros Fernández M . I . Sr. Miguel Muntaner Marqués M . I . Sr. Francese Bujosa Homar M . I . Sr. Ferran Tolosa Cabani M . I . Sr. Macia Tomás Salva M . I . Sr. Alvaro Agustí García-Navarro M . I . Sr. Antoni Obrador Adrover M . I . Sra. Juana M Sureda Trujillo M . I . Sr. Juan Buades Reinés M . I . Sr. José L. Olea Vallejo a a a Protectors de la Reial Academia Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Ules Balears Banca March Grupo Serra Patrocinadors de la Reial Academia Dr. Francisco Medina Marti Clinica Rotger Mutua Balear Fundación M A P F R E Medicina Policlínica Miramar D. Gabriel Escarrer Julia Grup Fer A i r Europa Médicos Rosselló TIRME Fundació Mateu Orfila Sa Nostra, "Caixa de Balears" Quely S.A Caja de Ahorros del Mediterraneo. C A M Fundació Cabana Dipòsit Legai: P M 486 - 95 ISSN 1579 - 5853 Imprès a Priccint Baleares - Tel. 902 01 07 14 The Mass Media Icci Baleares, S.L.

[close]

p. 5

Medicina Balear- Vol.20, núm. 1,2005 VIDA ACADÉMICA Vida académica. Sessió inaugural del curs 2005. Sessió científica conjunta. Sessió científica. In memoriam M.I. Sr. Santiago Luelmo Román. Homenaje al Dr. Emití Darder Cánaves 6 ORIGINALS Los médicos y otros licenciados de Baleares en el "Hospital Universitario Son Dureta" (1955-1998) Eduardo Jordá López Apendicectomía laparoscópica. Comparación con la apendicectomía McBurney Alberto Pagan Pomar Significación pronostica de la interleuquina 18 (IL-18) en el Síndrome coronario agudo con elevación de ST (SCACEST) Lorenzo Socías Crespí 10 15 24 RE V I S I O Farmacias: Planificación y procedimiento para su instalación en las Islas Baleares. Carmen Boíl 11 Pellicer 33 DIAGNÓSTIC PER L A I M A T G E Caída en motocicleta de varón de 35 años 48 Guillem Salva Coll, Xavier Terrades Cladera, Carlos Pérez Uribarri, Ángel Arturo López González, M Jesús Oses Pérez de Labeaga, Montserrat Pons Rodríguez a NOTES DE L E C T U R A Historia de cent anys d'endoscopia Antoni Obrador digestiva

[close]

p. 6

de mutua confianza A.M.A. Baleares 971 714 982 . Barón de Pinopar, 10. 07012 Palma de Mallorca • pmallorca@amaseguros.com

[close]

p. 7

Editorial El tabaquisme, patologia de la llibertat Macià Tomás La promulgado fa uns dies de la Llei 4/2005 sobre drogodependències i altres addicions a les Ules Balears suposa una passa mes en el camí emprés pels poders publics per protegir la salut comunitaria contra els efectes del tabaquisme. En efecte, el segon capítol de la nova llei está dedicat a les mesures especiáis de prevenció i control del consum del tabac: limita la promoció i publicitat del tabac, restringeix la seva venda i consum, reconeix el dret de preferencia deis no fumadors i perfila un pía d'actuacions suplementàries per part de la conselleria de salut. L a llei balear s'uneix a l'aprovació del Conseil de ministres, el dia 22 d'abril passât, del projecte de llei de prevenció del tabaquisme. Una i altra persegueixen evitar l'inici en el tabaquisme deis menors i la defensa de la salut del 7 0 % deis espanyols que no fumen i que, tanmateix, es troben exposais al f u m del tabac. N o cal recordar que el consum de tabac és la causa afilada mes important de morbimortalitat prematura prevenible o que els fumadors pateixen a llarg termini un 5 0 % de probabilitats de morir prematurament: la probabilitat de mort d'un fumador de 10 cigarretes diàries és de 1 entre 200, mentre que la probabilitat de mort en un accident de trafic és de 1 entre 8.000. A Espanya, segons dades del Instituto Nacional de Estadística, de cada m i l morts, una correspon al consum de drogues opiàcies, vint son per accidents de trafic i 135 es relacionen amb el consum de tabac. Per copsar la problemática del tabaquisme a Balears, en particular, i a Espanya, en general, basta rellegir les dades aportades en el Pla de lluita contra el tabaquisme de les liles Balears 2003-07, éditât per la conselleria, o els reculls del Ministeri de Sanitat. A Balears, fuma el 3 3 % de la població de mes de 14 anys (un 3 7 % d'homes i un 2 9 % de dones); la franja d'edat que mes fuma és la de 15 a 44 anys, amb 42,9%, tant en homes (42,6%) com en dones (43,2%). Mes del 15% de totes les morts produïdes a Balears son atribuïbles al consum de tabac: prop del 80% corresponen a homes i el 2 0 % a dones; aqüestes xifres suposen el 2 2 % y el 7% de totes les morts produïdes en homes i dones, respectivament. Mentrestant, moren al conjunt d'Espanya 155 persones diàriament per causa del tabac: un 2 7 % de totes les morts en homes, un 1 1 % de totes les morts en dones. El cost deis tractaments i les repercussions socials és, al conjunt nacional, de 3.920 milions d'euros. És important ressaltar que aquesta problemática no s'ha de centrar exclusivament en allô que el fenomen de l'addicció representa per ais poders publics en materia de responsabilitat o de tutela únicament, sino que ha de vetllar peí que significa per a l'individu: el tabaquisme, en efecte, per la l i m i t a d o que determina per a la capacitat de decisió deis individus, és una de les patologies de la llibertat. El fumador gasta de mitjana mes de 600 euros l'any i coneix els efectes del tabac en la salut; tanmateix, molts se senten incapaços d'abandonar un habit que els esclavitza. Per aixô, com a necessari complément de les accions sancionadores cal aplaudir les iniciatives que desenvolupin politiques sanitàries, socials i laboráis dirigides tant a la prevenció com a l'atenció deis afectáis. Director de Medicina Balear. Medicina Balear 2005; 5 5

[close]

p. 8

Vida académica Sessió inaugural del curs 2005 Dia 27 de gêner passât la Reial Academia de Medicina va celebrar la sessió inaugural del curs académie 2005. Van ocupar la mesa presidencial el président de la institució, Excm. Sr. Alfonso Ballesteros, acompanyat de la Hble. Sra. A i n a Castillo, consellera de salut i consum del Govern de les liles Balears, de la Hble. Sra. Dolça Mulet, vice-presidenta del Conseil Insular de M a l l o r c a , del Sr. François Pugeaut, consol adjunt de Franca i del Dr. Enrique Sala, président del CoHegi Oficial de Metges de Balears. L'Excm. Sr. Jean Dausset, académie d'honor, va acudir expressament de Paris per estar présent a l'acte. Després d'unes paraules introductóries pronunciades peí président, el M . I . Sr. Bartomeu Anguera, secretari de la corporació académica llegí la memoria académica del curs anterior i, tot seguit, el M . I . Sr. Macià Tomás Salva va pronunciar el diseurs inaugural "Exposició professional ais virus transmissibles per sang i altres líquids corporals". A continuació es va donar lectura a la relació de distincions "Cédula fundacional 1788", es van lliurar els diplomes d'académie corresponent i els premis de la Reial Academia ais autors deis treballs guanyadors. Finalment, va recollir el premi Fundació Orfíla l'Excm. Sr. Jean Dausset qui va adreçar ais présents unes paraules d'agrafment i va dedicar un emocionat record a la figura i l'obra científica de l'il-lustre doctor Bartomeu Orfila. Abans d'aixecar la sessió el président de la corporació, en nom de S.M. el Rei, va declarar inaugurât el curs académie 2005. L'exposició va èsser seguida per un public expert. En acabar la conferencia el Prof. Arroyo va obrir un interessant debat amb els assistents. Sessió científica conjunta El dia 8 de mare la Reial Academia de Medicina de les Ules Balears va celebrar una sessió científica conjunta amb la Reial Academia Nacional d'Enginyeria, a la que el Prof. Manuel Elices va dissertar sobre "Biomateriales no convencionales. Caracolas e hilos de araña". Presidida pel president de la nostra institució, Dr. Ballesteros i pel vice-president de la Nacional d'Enginyeria, Dr. Ripoll, l'exposició del Prof. Elices va detallar els estudis científíes realitzats a partir de caragoles, escopinyes i fils d'aranya dirigits a l'aplicació en la sintesi de nous materials, de major seguretat i resistencia. El prof. Elices, ponent de la sessió del 8 de març. Sessió científica La Reial Academia va celebrar el passât dia 5 d'abril una sessió científica sobre "Noves formes de gestio hospitalaria i investigació clínica a l'inici del segle X X I " , a carree del Prof. Vicente Arroyo Pérez, professor de la Universität de Barcelona. L'académie numerari Dr. Antoni Obrador va presentar el conferenciant, de qui va destacar la trajectória professional i la relació amb Mallorca. Precisió Els centres de treball deis autors de "Estudio comparativo del bloqueo anestésico del nervio ciático con ropivacaína 0,5% por vía medio-femoral versus poplítea lateral", publicat en el número anterior, son els següents: -Josep Lluís Aguilar, Clínica Palmaplanas. -Vicenc Domingo, Hospital Lluis Alcanyís, de Xátiva. -Peter Atanassoff, Universität de Yale USA. Medicina Balear 2005; 6-8 6

[close]

p. 9

Medicina Balear- Vol.20, núm. 1, 2005 Vida académica "Palmes académiques" El Président de la Reial Academia, Dr. Alfonso Ballesteros, ha estât distingit fa uns dies pel Govern de la República Francesa amb l'ordre de les Palmes Académiques, en grau d'ofícial. La distinció, assenyalen els estatuís d'aquest ordre instituït per Napoleó I, "pot ésser concedida ais estrangers que contribueixin activament a expandir la cultura francesa al món." Des d'aquestes pagines, rebi el nostre président i company d'Acadèmia la mes cordial felicitació. sonalidad oftalmológica del recipiendario. Le contestó el académico Victoriano Fernández Vila. En la docta institución pronunció el discurso inaugural de curso, el 23 de enero de 1986, que versó sobre Avances habidos en el campo oftalmológico en los últimos treinta y cinco años, donde analizó las mejoras en la prevención, los avances en la corrección óptica (lentillas intraoculares), los perfeccionamientos terapéuticos (fotocoagulación) y los progresos diagnósticos (angiofluoresceingrafia y TAC). En 1996, después de veintiséis años de apreciada labor en la sección de cirugía, a petición propia pasó de académico numerario a la condición de honorario. Siguiendo su devenir personal es de destacar que el Dr. Santiago Luelmo desempeñó con notable acierto el cargo de secretario general del Colegio Oficial de Médicos de las Baleares durante el fecundo mandato del admirado presidente José M del Valle Fité, entre 1963 y 1976, etapa corporativa en la que una dinámica junta directiva formada por médicos cuyos nombres deberían figurar escritos con letras de oro, tales como Juan Bauza, Gerardo Bonet, Gabriel Sampol, Juan Manera, Luis Juncosa, Joaquín Torrabella, Bartolomé Mestre, Juan Gil, Jaime Cifre etc, cristalizó el anhelo corporativo de contar con una sede en propiedad al adquirir el actual local social del Paseo Mallorca, de Palma (1965), el edificio de la plaza de san Francisco, de Mahón (1971) y el piso de la calle Bartolomé Vicente, 34, de Ibiza. a In memoriam M.I.Sr. Santiago Luelmo Román El 22 de febrero del presente año la Real Academia de Medicina tuvo el dolor de perder al académico honorífico M . I. Sr. Santiago Luelmo Román. Nacido en Zamora el 26 de noviembre de 1913, después de superar el bachillerato con brillantez, cursó la formación universitaria en Madrid, donde obtuvo el título de licenciado en medicina en 1941. Prontamente ingresó, por oposición, como oficial médico de sanidad del Ejército del Aire (1941). Sintió la vocación de la oftalmología y, para una mejor formación, ejerció durante tres años como médico interino en la prestigiosa clínica barcelonesa del profesor Barraquen En 1950, como un fruto más de su trabajo investigador presentó en la Universidad central madrileña su tesis doctoral, que recibió la calificación de sobresaliente. Ejerció la oftalmología en la ciudad de Olot hasta 1954, año en que por oposición ganó la plaza de jefe de oftalmología del Hospital Provincial de Baleares. Trasladó su residencia a la capital balear, donde se inscribió como colegiado el 15 de julio de 1955, con el n° 963. Compatibilizó el ejercicio profesional en el Hospital Provincial con el de jefe de oftalmología de la Clínica Virgen de Lluc (1968) y sus servicios en el Ejército del Aire. Elegido académico de número de la Real Academia de Medicina en 1973, ingresó el 16 de abril de 1974 con el discurso titulado Tratamiento profiláctico del desprendimiento de retina idiopático, excelente trabajo de madura elaboración sólo asequible a la reconocida per- Persona extremadamente educada, afectuosa y culta, dedicó los últimos años de su vida al perfeccionamiento de los idiomas griego, latín y alemán, al estudio de los clásicos y a la meditación religiosa. Digamos para terminar y como breve resumen de una vida llena de serenidad y de fuerza dedicada profesionalmente a la oftalmología y a la corporación colegial que el Dr. Santiago Luelmo destacó por su bondad y generosidad, que su labor fue intensa y fructífera. Su pérdida supone para la Real Academia y para el colectivo médico balear una de las más irreparables y dolorosas. Hombre admirable y grato de recordar, reciba su familia, especialmente su hijo Antonio Luelmo Espasas, oftalmólogo, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz. Dr. José Tomás Monserrat Académico numerario 7

[close]

p. 10

Medicina Balear- Vol.20, núm. 1, 2005 Vida académica Homenaje al Dr. Emih Darder Cànaves El pasado mes de febrero se rindió un homenaje al Dr. Emili Darder Cánaves, al cumplirse el 68 aniversario de su trágica muerte, acaecida el 24 de febrero de 1937. La Real Academia de Medicina quiere sumarse a la tarea de guardar su memoria y enaltecer su figura médica, en el convencimiento que a su labor política sumó una destacable aportación al desarrollo sanitario balear. De familia de médicos ilustres, nació en Palma en 1895. Dotado de una afición particular por las ciencias naturales, tenninado el bachillerato cursó en Valencia los estudios en la Facultad de Medicina, donde obtuvo el título de licenciado en 1915. Alumno brillante, diagnosticó un caso de coccidiosis hepática, enfermedad producida por las esporas de un parásito, de la que sólo se habían descrito dos casos en España. Tras unos años de especialización como analista en los laboratorios de los profesores Achúcaro, Gastón, González, Pittaluga y Turró, se inscribió en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares el 27 de febrero de 1918, cuando contaba con 22 años de edad. E m i l i Darder fue el primer facultativo en Baleares con dedicación exclusiva a las tareas del laboratorio. Ingresó en la Real Academia de Medicina el 21 de marzo de 1926 con el discurso Los modernos métodos de diagnóstico y la extensión de la sífilis en el que dio cuenta de los nuevos y sorprendentes descubrimientos que al aplicarlos permitían un juicio perfecto de la enfermedad. Le presentó y contestó el Dr. José Sampol en un elegante trabajo en el que enumera sus merecimientos, destaca la aportación de la savia impulsiva y entusiasta por la juventud del recipiendario -tenía 31 años- y se alegra de que sea hijo del Dr. Tomás Darder Enseñat, patriarca de la medicina mallorquína y académico numerario desde 1874. En la Real Academia ocupó plaza en la sección de anatomía y fisiología y desempeñó el cargo de bibliotecario desde 1929 hasta su muerte prematura. E m i l i Darder fue jefe de epidemiología del Instituto Provincial de Higiene, presidente de la asociación para la cultura de Mallorca (1924) y presi8 dente de la comisión de sanidad del Ayuntamiento de Palma. Redactó u n Reglamento para la inspección médicohigiénica escolar (1932) y publicó entre otros trabajos los siguientes: Contribución al estudio del valor de la vacunación antitífica por vía oral (agosto 1930), El primer caso de sodoku registrado en Mallorca (septiembre 1930), ambos en la Revista Balear de Medicina; en colaboración con Damián Bennaser y A n t o n i o A l o r d a es autor de Una reacción de Wasserman positiva implica el diagnóstico de sífilis. Valor de las reacciones negativas (febrero 1922), publicado en el Boletón del Colegio de Médicos de Baleares. En la Real Academia de Medicina presentó el 26 de septiembre de 1927 el trabajo La declaración y diagnóstico de las fiebres tifoideas y leyó el reglamentario discurso inaugural del curso 1930 sobre Epidemiología de la difteria. Antiguas dificultades para su profilaxis y valor actual de la vacunación, modélico para investigadores y divulgadores de la medicina. N o se puede ignorar la faceta político-sanitaria de E m i l i Darder, desarrollada desde los puestos de concejal del Ayuntamiento de Palma (1931) y alcalde (1933), cargo del que dimitió tras los sucesos de Asturias. Reelegido alcalde el 16 de febrero de 1936, favoreció un ambicioso proyecto de construcciones escolares, estimuló las inspecciones médico-higiénicas, promocionó la profilaxis en general y la puesta en funcionamiento de dispensarios en los barrios ciudadanos y mejoró los servicios de la Casa de Socorro. Desgraciadamente vendría su detención y posterior fusilamiento, el 24 de febrero de 1937, cuando sólo contaba con 42 años de edad y tanto podía esperarse de tan insigne médico y político. Dr. José Tomás Monserrat Académico numerario

[close]

p. 11

Acu>e / 50 amoá En los tiempos de l a emisión, esta colección se hizo principalmente para médicos con conciencia de la historia de su profesión. H o y estas impresiones de arte llaman también la atención de los coleccionistas porque l a p r o d u c c i ó n de los m o t i v o s es histórica y realmente u n a sensación. L a editora de arte Musal & Partner G m b H ha restaurado entre el período de 03/1993 hasta 03/1994 una selección de diez obras, sin excepción impresiones grabado en madera, que se crearon entre los años 1844 y 1876. Las diez obras restauradas muestran exclusivamente motivos de la esfera temática de l a cirugía: "Prácticas y instrumentos de tratamiento". Las obras restauradas fueron coloreadas y equipadas con las explicaciones del motivo, en gramática y tipo de letra de la época. L a totalidad de las diez obras restauradas recibió el nombre de: además permiten formarse una idea histórica e informan sobre la evolución de esta ciencia médica. L a colección entera consiste en dos carpetas reforzadas que protejen las 5 impresiones que contienen, llamadas "primera" y "segunda parte". Cada carpeta contiene además un certificado de autenticidad con estampa, f i r m a y garantía de edición. Todas las impresiones tienen una medida externa de 420 x 297 m m y un marco interno de tamaño 326 x 236 m m . Hoy, diez años después de la emisión de esta obra histórica, S & A Productos Gráficos tiene los derechos de venta de "CIRUGÍA HACE 150 AÑOS". De cada una de las diez obras se fabricaron clichés de imprenta para la impresión a color real; es decir, de todos los colores que aparecen en las obras, se crearon para cada uno un cliché de imprenta. Cada color mezclado a mano por el trabajador gráfico se aplicó sucesivamente de manera uniforme en papel gráfico seleccionado. Como último el color negro. L a edición total mundial es de -850- ejemplares, cada una de las impresiones esta marcada a mano y los clichés de imprenta se destruyeron después de la emisión de los 850 ejemplares en el año 1994. Las obras en si fascinan especialmente por su detallada representación de l o s diferentes instrumentos y las prácticas de tratamiento y S & A Productes Gràfics Propaganda • Art internacional • Diseny Tel.: 971.854.164 -57- ejemplares completos de l o originalmente reservado por l a f a m i l i a Musal, ex-propietarios de la empresa "Musal & Partner G m b H " . Una adquisición posterior de esta obra especial será sólo posible a través de revendedores a precio de coleccionistas. El precio de la emisión de 1994 estaba a 1.570,- C H F (aprox. 1.050,- Euros) la colección completa. Hoy una colección normalmente tiene un precio de negocio en el mercado libre, pero el precio de esta oferta muy especial es de sólo 2.450 Euros para cada uno de estos 57 ejemplares completos que vendemos ahora. Llámenos h o y m i s m o para reservar así su ejemplar personal: señor Schäfer 676 073 9 4 1 . S & A Productos G r á f i c o s Propaganda • Arte internacional • Diseño Fax: 971.854.812

[close]

p. 12

Original Médicos y otros licenciados de Baleares en el Hospital Universitario Son Dureta (1955-1998) Eduardo Jordá López En el estudio de la evolución de las instituciones es muy importante valorar la contribución de las personas que han trabajado en ellas. Ello tiene mayor interés cuando estas instituciones están dedicadas a los servicios en los cuales el llamado capital humano tiene un papel trascendente en su funcionamiento. Por todo ello, el conocer como se ha ido formando la plantilla médica de un Hospital como el de Son Dureta durante un período de más de 40 años nos permite conocer un aspecto hasta ahora inédito de la institución sanitaria más importante de las Islas Baleares .Desde su inauguración, el 15 de septiembre de 1955, hasta finales de 1988, en el Hospital Universitario Son Dureta, han trabajado 1375 facultativos (médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, psicólogos, etc). De ellos, son médicos 496, y representan el 33,50 % del total; por islas, 9 facultativos proceden de Eivissa (1,81 % ) , 13 de Menorca (2,61 % ) y 474 de Mallorca (95,56 % ) . Eivissa Los 9 médicos ibicencos, nacidos todos ellos en la capital de la isla, representan el 1,81 % del total de facultativos. Ninguno de ellos alcanzó el grado de doctor. Tabla 1.1 Facultativos según lugar de nacimiento. Eivissa. Población N" Eivissa, ciudad 9 Tasa según habitantes 2,24 (40.175) Eivissa Ciudad Total 9 0,79 (112.710) Eivissa Total Tabla 1.2 Formación de los FBSD de Eivissa Universidad y Facultad Número de estudiantes Barcelona, Medicina Alicante, Medicina Sevilla, Medicina Zaragoza, Medicina Complutense de Madrid, Psicología p. Eivissa 5 1 1 1 1 % del total Eivissa 55,56 % 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% % del total Baleares 1,01 % 0,20%, 0,20% 0,20% 0,20% Total 9 100,00 % 1,81 % 2 Menorca Los médicos procedentes de la isla de Menorca, 13, representan el 2,62 % de los facultativos. Tabla 2.1 Facultativos según lugar de nacimiento. Menorca. Población Mahón Alaior Ciutadella Es Mercadal Sant Lluis № 7 2 2 1 1 % Menorca 54 % 15,31 % 15,31 % 7,69 % 7,69 % Tasa según n° de habitantes 2,68 (26.066) 2,44 (8.197) 0,78 (25.406) 2,73 (3.654) 1,92 (5.216) Total 13 100,00 % 1,60 (81.067) Antiguo Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Son Dureta 1974-1998. Medicina Balear 2005; 10-14 10

[close]

p. 13

Medicina Balear- Vol.20, núm. 1, 2005 Médicos y otros licenciados de Baleares en el Hospital Universitario Son Dureta (1955-1998) Tabla 2.2 Formación de los FBSD de Menorca Universidad Número de estudiantes Yo 46% Barcelona Autónoma 6 31 % Barcelona 4 15 % Zaragoza 2 08 % Valladolid 1 100% Total 13 % del total Baleares 1,21 % 0,81 % 0,40 % 0,20 % 2,62 3 Como sucedía en el caso de Eivissa, ninguno había alcanzado el grado de doctor. Mallorca Los facultativos nacidos en la Isla de Mallorca, 474, representan el 95,56 % del total. Tabla 3.1 Facultativos según lugar de nacimiento. Mallorca. Población Palma de Mallorca Manacor Inca Sa Pobla Pollenca Felanitx Llucmajor Algaida Arta Santanyí Marratxí Muro Porreres Santa Margalida Ses Salines Lloseta Santa María Selva Alaró Búger Bunyola Campanet Campos Capdepera Esporles María de la Salut Sant Lloren? Sineu Sóller Alcudia Andratx Ariany Binissalem Consell Lloret de Vist. Petra Sant Joan Santa Eugenia Son Servera № 304 23 20 17 11 9 9 8 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de los FBSD mallorquines 61,35 % 4,67 % 4,09 % 3,49 % 2,27 % 1,84% 1,84% 1,68 % 1,03 % 1,03 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % Tasa según n" de habitantes 8,27 (367.277) 6,70 (34.335) 7,88 (25.362) 14,85 (11.446) 7,07 (15.566) 5,47 (16.459) 3,24 (27.759) 20,01 (3.997) 7,60 (6.578) 4,88 (10.253) 1,55 (25.799) 6,08 (6.572) 8,76 (4.568) 4,41 (9.074) 9,72 (4.116) 5,86 (5.119) 5,91 (5.074) 9,69 (3.096) 4,40 (4.540) 20,32 (984) 3,82 (5.237) 8,21 (2.437) 2,62 (7.625) 2,09 (9.561) 4,63 (4.322) 10,05 (1.990) 2,76 (7.246) 6,97 (2.868) 1,60 (12.472) 0,68 (14.690) 1,02 (9.841) 12,78 (783) 1,70 (5.874) 3,87 (2.586) 9,45 (1.058) 3,71 (2.697) 5,54 (1.803) 7,36 (1.358) 0,93 (10.750) 11

[close]

p. 14

Medicina Balear- Vol.20, núm. 1,2005 Médicos y otros licenciados de Baleares en el Hospital Universitario Son Dureta (1955-1998) Valldemossa Vilafranca d e Bonany Total 1 1 474 0,22 % 0,22 % 100,00 % 5,49 (1.820) 3,92 (2.550) 6,29 (753.250) Destaca el hecho que, los valores relativos m á s altos d e F B S D respecte a las poblaciones d e origen corresponden a las localidades m e n o r e s . Tabla 3.2 Facultativos según lugar de nacimiento. Lugar % Mallorca Número Palma d e Mallorca 304 64,13 % 35,87 % "Part F o r a n a " 170 474 Total 100,00 % № de habitantes 367.277 385.973 753.250 Tasa según n° de habitantes 9,10 4,40 6,29 Tabla 3.3 Formación de los médicos m allorquines. % de los médicos mallorquines Universidad Número Barcelona 176 39,19 % 22,04 % Barcelona A u t ó n o m a 99 Zaragoza 57 12,69 % Valencia 36 8,01 % 3,34 % Salamanca 15 Navarra 9 2,00 % Madrid 9 2,00 % Granada 8 1,78 % Sevilla 6 1,33 % S. d e C o m p o s t e l a 5 1,11 % Cádiz 3 0,66 % Madrid C o m p l u t e n s e 3 0,66 % Madrid Autónoma 2 0,44 % Valladolid 2 0,44 % 1 Alicante 0,22 % 1 Málaga 0,22 % 1 Murcia 0,22 % 1 Oviedo 0,22 % 1 Tarragona 0,22 % Se desconoce 14 3,12 % Total 449 100,00 % % de los FBSD, licenciados baleares 35,48 % 19.96 % 11,49 % 7,26 % 3,02 % 1,81 % 1,81 % 1,61 % 1,21 % 1,01, % 0,60 % 0,60 % 0,40 % 0,40 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 2,82 % 90,50 % 4 Tabla 3.4 Formación de los licenciados en Farmacia mallorquines. Universidad Número % de los farmacéuticos mallorquines Barcelona 12 80,00 % Granada 2 13,33 % Navarra 1 6,67 % Total 15 100,00 % % de los FBSD, licenciados baleares 2,42 % 0,40 % 0,20 % 3,02 % 5 Tabla 3.5 Formación de los biólogos mallorquines. Universidad Número de estudiantes % de los biólogos mallorquines Ules Balears 6 75,00 % Barc. A u t ó n o m a 2 25,00 % Total 8 100 % % de los FBSD, licenciados baleares 1,21 % 0,40 % 1,61 %" 12

[close]

p. 15

Medicina Balear- Vol.20, núm. 1, 2005 Médicos y otros licenciados de Baleares en el Hospital Universitario Son Dureta (1955-1998) Tabla 3.6 Formación ele los licenciados en Filosofía y Ciencias de la Educación mallorquines. % de los licenciados en Filosofía mallorquines % de los FBSD, licenciados baleares Universidad Número de estudiantes 50,00 % 0,20 % Barcelona 1 Desconocida 0,20 % 1 50,00 % 2 0,40 % Total 100 % 7 A l c a n z a r o n el grado d e doctor 2 5 , q u e representan el 5,02 % d e todos los F B S D nacidos en las Baleares Tabla 3.8 Formación de los doctores mallorquines Universidad Número % de los Doctores mallorquines Barcelona A u t ó n o m a 7 28,00 % Barcelona 6 24,00 % Ules Balears 3 12,00 % Madrid 2 8,00 % Sevilla 2 8,00 % Valencia 2 8,00 % Navarra 1 4,00 % Salamanca 4,00 % 1 Se d e s c o n o c e 1 4,00 % Total 100 % 25 % del total de los FBSD 1,41 % 1,21 % 0,60 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 5,02 % Cabe destacar las diferencias entre las tres islas, en las que influye el hecho que en las islas existan hospitales de la Seguridad Social. El perfil tipo de FBSD es el de un médico nacido en Palma y que ha estudiado en Barcelona. N o creemos que respondan al azar la intensidad que presentan pueblos como, Búger, Algaida, Sa Pobla, Ariany, María de la Salud, Ses Salines, Selva, Lloret de Vistalegre, Porreres, etc. o también, el mayor número de facultativos originarios de Mahón respecto al resto de Menorca. 120 100 • Ibiza • Menorca • Mallorca 19551959 1960- 1965- 1970- 1975- 19801964 1969 1974 1979 1984 1985- 1990- 19951989 1994 1998 Cronología de los años en los que los MBSD de las Islas Baleares iniciaron su trabajo en el Hospital Son Dureta. 13

[close]

Comments

no comments yet