Bartin Universitesi IIBF Cilt 1 Sayi 1

 

Embed or link this publication

Description

Fakulte Dergisi

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume:1 Sayı/Number: 1 ISSN: 1309 – 954 X Sahibi/Published by Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Prof. Dr. Mahmut KARTAL (Dekan) Editör: Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BAŞAR Editör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ Öğr. Gör. Soykan TOĞAN Yayın Kurulu: Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BAŞAR Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN Yrd. Doç. Dr. Alper AYTEKİN Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN Yrd. Doç. Dr. Şaban ESEN Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ Öğr. Gör. Soykan TOĞAN Yazışma Adresi/Communication Address: Yrd. Doç. Dr. M. Sinan Başar Bartın Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Dergisi Editörlüğü, 78 Kampus/BARTIN Telefon: 0 378 223 53 81 (Editör) 0 378 223 53 46 (Editörlük) Faks: 0 378 223 50 39 E-posta: iibfdergi@bartin.edu.tr. Yasal Sorumluluk/Legal Responsibility Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ve çevirmenlerine aittir. The authors and translators are responsible for the content of their papers. Baskı-Dizgi-Cilt Sürat Matbaacılık Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Eskihastane Cad. Bülent Ecevit Bulvarı No.56 / Bartın Tel-fax: 0378 227 55 00

[close]

p. 3

Hakem Kurulu/ Referee Board Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Adem ESEN, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet UZUN, Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Aziz KUTLAR, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Erkan OKTAY, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. H.Musa TAŞDELEN, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Hasan BAL, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM, Dicle Üniversitesi Prof. Dr. M. Sinan TEMURLENK, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Muhsin HALİS, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Recep KÖK, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Sami ŞENER, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü YILDIZ, İst. Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Karaelmas Üniversitesi Doç. Dr. Köksal ALVER, Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Doç. Dr. Selim BAŞAR, Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Yasin SEZER, Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah TAKIM, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Şaban ESEN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZ, Bartın Üniversitesi a

[close]

p. 4

İÇİNDEKİLER Alper AYTEKİN - Salih BARIŞIK Öğrencilerin Yurt veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması (Bartın Orman Fakültesi Örneği) 1-16 *** Rekabet Kavramına İktisat Okulları Açısından Yaklaşım 17-26 Şaban ESEN *** Osmanlı Devleti’nin Aşiretlere Bakış Açısı ve Adıyaman İli Aşiretleri Üzerine Bir Araştırma (1840–1890) 27-38 Ramazan ARSLAN *** Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri 39-60 Abdullah TAKIM *** Türkiye’de Siyaset Alanının Yeniden Tanziminde İki Önemli Olay: Tan Gazetesi Baskını ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın Ölümü 61-72 Ensar YILMAZ *** Yusuf AVCI Marksist Devlet Teorileri Çerçevesinde Elitler Teorisinin Marksist Yorumu Üzerine Bir İnceleme Marx ve Pareto 73-84 *** Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi Yayın İlkeleri 85-90

[close]

p. 5

Öğrencilerin Yurt veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması (Bartın Orman Fakültesi Örneği) Doç. Dr. Alper Aytekin Bartın Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri aytekin@bartin.edu.tr Doç. Dr. Salih Barışık Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü sbarisik70@yahoo.com Özet: Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi öğrencilerinin yurt veya ev tercihlerine neden olan öncelikler araştırılmıştır. Arzu edilen sonuçları elde etmek için Bartın Orman Fakültesi’nde okumakta olan 199 öğrenciyle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programına aktarılmış ve burada değerlendirilmiştir. Buna göre öğrenci ev tercihini yaparken birinci öncelikli düşüncesi, “Giriş-çıkış saatlerinin rahat olması” (%29) ve “daha sessiz ve rahat ortamda ders çalışmak” (%25) olmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin yurt tercihini yaparken ise birinci öncelikli düşüncesi, “Maddi açıdan fiyatının uygun olması” (%50) ve “okula yakın olması” (%28) olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bartın Orman Fakültesi, Başarı Durumu, Yurt ve Evde kalma tercihleri Abstract: In this study, the priorities causing Bartın Faculty of Forestry students to prefer to stay whether in dormitory or private houses have been investigated. In order to obtain consistent results, face to face surveys were carried out with 199 students. The data transferred into SPSS Software and evaluated. The primary thought of the students is the convenience of private houses (29%) by comfortable and free entrance and exit times. 25% of the students indicated that quietness and being comfortable is the mean reason for choosing private houses. 50% of the students said that cost issues is the main reason to stay in dormitories. 28% of the students also said being close to school is also important. Keywords: Bartın Faculty of Forestry, Success Rate, Dormitory or Private House. The Investigation of Priorities Housing Choice of Students (A Study Case: Bartın Faculty of Forestry)

[close]

p. 6

Giriş Her yıl on binlerce öğrenci üniversiteye başlamaktadır. Gençlerin üniversite öğrenimini sürdürürken pek çok sorunla karşılaştıkları bilinmektedir. Lise ortamından üniversite ortamına gelen gençlerin, genel olarak ailesinin yanından ayrılmanın ve üniversitedeki öğrenim sisteminin getirdiği yeni ortama uyum sağlama, kendi kararlarını alma, sorumluluk alıp bunun sonucuna katlanma, derslerde başarılı olma, beslenme, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilme ve arkadaş edinme gibi pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlarla başa çıkamayan gençlerde depresif eğilimlere, genel kaygı gibi davranış bozukluklarına, başarısızlık, kişiler arası ilişki ve uyum sorunlarına rastlanmaktadır (Ültanır, 1996). Dökmen (1989), üniversite 1.sınıf öğrencilerinin daha çok üniversite ve yurt yaşamına uyum sorunlarının ön plana çıktığını, son sınıf öğrencilerinin ise gelecek kaygısı, iş bulma endişesinin ön planda olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesinin öğrencilerinin yurt veya ev tercihlerine neden olan öncelikler araştırılmıştır. Öğrencilerin yurt veya ev ortamını hangi önem düzeyinde hangi kriterlere dikkat ederek tercih ettikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Arzu edilen sonuçları elde etmek için Bartın Orman Fakültesi’nde okumakta olan 199 öğrenciyle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programına aktarılmış ve burada değerlendirilmiştir. 1. Eğitimde Başarıyı Etkileyen Faktörler Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak çağdaş anlamda başarı kavramının akademik başarı ile sınıflandırılamayacağı, bilgi ve beceri gibi bilişsel davranışlar kadar, ilgiler, kişilik özellikleri ve tutumlar gibi bilişsel olmayan davranışları da içerdiği görülmektedir. Başarısızlık kavramı ise daha çok çocuğun ya da gencin uzun süreli (bir eğitim öğretim döneminden daha uzun süre) hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve bu başarısızlığı bir türlü telafi edememesi durumu olarak kabul edilmektedir. Eğitimde başarıyı etkilene faktörleri şöyle sırlamak mümkündür (URL-1, 2007); 1. Duygusal Faktörler 2. Benlik Algısı 3. Motivasyon 4. Zihinsel Faktörler 5. Sınav Kaygısı 6. Cinsiyet Faktörü 7. Ebeveyn Tutumları 8. Kardeş Tutumları 2

[close]

p. 7

9. Arkadaşlık İlişkileri 10. Okul-Öğretmen Faktörü 11. Ders Çalışma Yöntemi Başarılı ve başarısız öğrencilerin zeka düzeyleri açısından belirgin farklar olduğu söylenemez. Ancak başarılı öğrenciler çalışma alışkanlıkları, uyum, dinleme ve gözlem açısından başarısız öğrencilere göre daha iyidirler. Ders çalışırken öğrenme dışında başka kaygıların olması, öğrenmenin verimini düşürmektedir. Çocuk eğer parasal sıkıntılar yüzünden bir işte çalışıyor, anne baba arasındaki çatışmalar da arada kalıyor ya da arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşıyorsa (ergenlikte özellikle kız-erkek arkadaşlıklarında) öğrenmesi olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle anne babalar çocuklarını mümkün olduğu kadar çatışma ve stresten uzak tutmalıdır (URL-1, 2007). Eğitimcilerin de çok iyi bildikleri gibi, okul başarısı söz konusu olduğunda en etkili faktörlerin başında zekâ bulunmaz. Doğru çalışma tarzı, arkadaşlık ve aile ilişkileri, öğretmen-öğrenci ilişkileri ve öğrenenin istek ve hazır oluşu gibi faktörler, parlak bir zekânın yaratacağı avantajdan daha fazla etkiler başarıyı (URL-2, 2007). Başarıya odaklanmış olmak ya da başarıyı çok istemek, başarıyı garanti etmez. Genç insanın kendi belirlediği hedeflerine yönelik yaklaşımları ve çalışma alışkanlıkları istediği başarıya ulaşmasını kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak güçtedir. Kolaylaştırıcı önlemlerin başında ise, bir öğrenen olarak kendini tanıması gelir (URL-2, 2007). 2. Eğitimde Ortamın Olumlu Olumsuz Etkileri Eğitimde öğrencinin yaşadığı ortamın öğrencinin başarısına olumlu ya da olumsuz olarak direk ettiği yaptığı birçok araştırma ile ortaya konmuştur. GENÇ Gündem Araştırma Grubu'nun Ege Üniversitesi'nde yaptığı ankette evde kalan öğrencilerin, ailesiyle veya yurtta kalan öğrencilere göre daha başarısız olduğu ortaya çıkmıştır. EGE Üniversitesi'nde 150 öğrenciyle yüzyüze görüşülerek yapılan ankette 50 yurtta, 50 ailesiyle, 50 de arkadaşlarıyla evde kalan öğrenciye geçen yılki başarı durumları sorulmuştur. Yurtta kalan 50 öğrencinin toplam 44 zayıfı, ailesiyle kalan 50 öğrencinin toplam 49 zayıfı, arkadaşlarıyla veya tek başına evde kalan 50 öğrencinin ise toplam 97 zayıf dersİ olduğu belirlenmiştir (Saat, 2000). YURTTA kalan öğrenciler, genellikle parasal durumları iyi olmadığı için eve çıkamadıklarını, ancak yurtta kalmanın da söylenildiği gibi ille de derslerde başarısızlık sonucunu getirmediğini belirtmiştir. Genellikle ders çalışma isteğinin bulunmasının önemini vurgulayan öğrenciler, ‘‘İstedikten sonra her yerde ders çalışılır yeter ki çalışma azmi olsun’’ demişlerdir. 3

[close]

p. 8

YURTTA kalan öğrencilerin yüzde 66’sı eve çıkmak istediklerini söylemiş, ancak evde kalan öğrencilerin durumlarının da pek parlak olmadığı görülmüştür. Dersleri zayıf da olsa evde kalanlar yine de hallerinden oldukça memnun görünmektedir. Ailesiyle kalan öğrencilerin yüzde 74'ü ise yurtta ya da ayrı evde kalmak istemiyor. Evde kalan öğrencilerin ise yalnızca yüzde 5’i halinden memnun değildir (Saat, 2000). Bir başka araştırmada, Gazi Üniversitesinin çeşitli fakültelerinden 420 öğrenci üzerinde, öğrencilerin kişisel nitelikleri, motivasyonu, üniversitede öğretim nitelikleri, öğretim elemanı-öğrenci ve yönetici ilişkileri ile ilgili 30 zihinsel olmayan etmenden oluşan bir anket uygulanmıştır (Yüksel, 2006). Ankete katılan öğrencilerin yüzde 51’ini erkekler, yüzde 49’unu da kızlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin yüzde 6’sı başarı düzeylerini çok iyi, yüzde 49’u iyi, yüzde 36’sı iyi, yüzde 9’u da zayıf olarak gördüklerini belirtmiştir. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 82’si ailelerinin gelir seviyesinin orta, yüzde 9’u düşük, diğer yüzde 9’u da yüksek gelir seviyesine sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 54’ü aylık ellerine geçen gelirin harcamalarına yettiğini bildirmişlerdir. "Okunan programdan memnun musunuz?" sorusuna ise öğrencilerin yüzde 42’si "evet", yüzde 44’ü "kısmen", yüzde 14’ü de "hayır" cevabını vermiştir. Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun aileleriyle olan ilişkilerinin iyi olduğu gözlenmiştir. "Ailemle ilişkilerim iyi" diyenlerin oranı yüzde 82 olarak tespit edilirken, yüzde 17’si aileleriyle ilişkilerini "kısmen iyi", yüzde 1’i de "kötü" olarak değerlendirilmiştir. Üniversitedeki yönetici-öğrenci ilişkilerinden memnun olanların oranı yüzde 18 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 49’u bu soruya "kısmen memnunum", yüzde 33’ü "memnun değilim" cevabını vermiştir. Öğrencilerin yüzde 16’sı derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinden memnun olduklarını belirttiler. Öğretim yöntemlerinden memnun olmayanların oranı yüzde 23 olurken, kısmen memnun olanların oranı yüzde 61 olmuştur. Öğrencilerin yüzde 64’ü karşı cinsle ilişkilerinden memnun olduğunu ifade ederken, "memnun değilim" diyenlerin oranı yüzde 12, "kısmen memnunum" cevabını verenlerin oranı da yüzde 24 olarak gerçekleşmiştir. "Öğretim elemanları ile ilişkilerinden memnun musunuz?" sorusuna ise öğrencilerin yüzde 67’si evet, yüzde 33’ü hayır cevabını vermiştir. Anadolu Ajansı muhabirine araştırma sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Yüksel, Türkiye’de zihinsel olmayan etmenler konusunun daha çok öğrencinin kişilik nitelikleri, çevresel olanakları, aile yapısı gibi kavramlarla ilgili olduğunu belirterek, bu konuda yurtdışında çeşitli araştırmalar yapıldığını, ancak Türkiye’de zihinsel olmayan etmenlerin başarı üzerinde etkileri hakkında yeterince araştırma bulgusunun bulunmadığını belirtmiştir. Araştırmayı zihinsel olmayan etmenlerin üniversite öğrencilerinin başarılarına etkilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden 4

[close]

p. 9

Yüksel, araştırma sonucunda, öğretim yöntemlerinden memnun olan öğrencilerin daha başarılı olduklarının gözlendiğini belirtmiştir. Aynı şekilde aylık eline geçen paranın ihtiyaçlarını karşıladığını belirten öğrencilerin, maddi sıkıntı yaşayanlara göre başarı düzeylerinin daha yüksek çıktığını vurgulayan Yüksel, bunun yanı sıra istediği bölümde okuyanların, ailedeki üniversite mezunu veya öğrencisi sayısı fazla olanların, arkadaşlık, aile, öğretim elemanları ile ilişkilerinden memnun olanların diğer öğrencilere göre daha başarılı olduklarını tespit etmiştir. Yüksel, öte yandan cinsiyetin, sosyal etkinliklere katılma oranının, okulların fiziki ortamının yeterlilik düzeyinin ve karşı cinsle arkadaşlık ilişkilerinden memnunluk durumunun başarı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığının görüldüğünü belirtmiştir. 3. Materyal ve Yöntem Bu çalışmada amaç, Bartın Orman Fakültesi öğrencilerinin yurt ve evde kalma tercihlerinin ortaya konmasıdır. Bu amaçla Bartın Orman Fakültesi öğrencileri için bir anket çalışması hazırlanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışma materyali olarak Bartın Orman Fakültesi bünyesinde bulunan Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri kullanılmıştır. Anket ile elde edilen veriler, SPSS paket programı içerisine aktarılmış ve bu ortamda değerlendirilmiştir. Anket soruları aşağıda verilmiştir. 1. Cinsiyetinizi işaretleyiniz.  Erkek  Bayan 2. Hangi bölümde okuyorsunuz?  Orman  Peyzaj  Orman Endüstri 3. Ders çalışma ortamınızı yeterli buluyor musunuz?  Çok iyi  İyi  Yeterli  Az  Çok az 4. Bartın’daki ikamet durumunuzla ilgili size en uygun seçeneği işaretleyiniz YURTKUR’da kalıyorum Evde yalnız kalıyorum Özel yurtta kalıyorum Evde ailemle kalıyorum Evde arkadaşlarımla kalıyorum Yurtta kalıyorsanız yurdu Evde kalıyorsanız evi tercih tercih öncelikleriniz nelerdir? En öncelikleriniz nelerdir? En önemli 5 önemli 5 tanesini seçiniz ve bunları tanesini seçiniz ve bunları önem önem derecesine göre 1’den 5’e derecesine göre 1’den 5’e kadar sıralayınız. sıralayınız. ___ Maddi açıdan fiyatı uygun ___Giriş-Çıkış saatleri rahat olması 5

[close]

p. 10

___ Giriş-Çıkış saatleri düzenli ___Okula yakın olması ___Ders çalışma ortamı rahat ___Yurdun sağladığı imkanlar (dolap, yatak, çalışma masası) ___Daha fazla arkadaş çevresinin oluşması ___Arkadaş ortamının daha samimi olması ___Şehre yakın bir yerde olabilmek için ___Kendine daha fazla zaman ayırabildiğim için ___Hiçbir sınırlama olmaması (tv, yemek, özgürlük) ___Yurttaki şakalara maruz kalmamak için ___Ev arkadaşı seçemediğim için veya evde arkadaşlarla anlaşamama ___Daha sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışmak için ___Ev bulmak zor olduğu için ___Temizlik, banyo imkanları daha iyi olduğu için ___Ev sahibi ile uğraşmak istemediğim için ___Arkadaşlarımı kendim seçebildiğim için ___Çamaşır, bulaşık yıkama, yemek ve temizlik yapma sıkıntısından kurtulduğum için ___Ev hayatının zorluklarına şimdiden alışmak için 5. Şuan ki kaldığınız ortamdan memnun musunuz?  Evet  Hayır 3.1. Güvenilirlik Katsayısı Ankette yer alan soruların bir ölçekte hazırlanıp hazırlanmadığının ve öğrencilerin anketteki soruları aynı yaklaşım çerçevesinde anlayıp anlamadıklarının belirlenmesi için uygulanan modelin test edilmesi gerekli bulunmuştur. SPSS’de Alfa Yöntemi (Cronbach Alfa Katsayısı) ile anketin güvenilirliği değerlendirilmiştir. 5 soruluk ölçekte güvenilirlik katsayısı α=0,6945 olarak bulunmuştur. Bu değer güvenilirlik düzeyinin normal olduğunu göstermektedir. Alfanın 0,40’dan küçük olması ölçeğin güvenilir 6

[close]

p. 11

olmadığını, 0,40-0,60 arası düşük güvenilirlikte olduğunu, 0,60-0,80 güvenilir olduğunu, 0,80-1,0 arası ise yüksek güvenilirliğe karşılık geldiğini göstermektedir. Soruların alt gruplara ayrılması ve değişkenlerin bu gruplara göre dağılımında yapılacak değişiklikler güvenilirlik düzeyini belirli bir ölçüde etkilemektedir. Ancak bu etki genelde olumlu yönde olmaktadır. 3.2. Örneklem ve Örneklem Büyüklüğü Örneklem, belli kurallara göre, belli bir evrenden seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük kümedir. Araştırmalar çoğunlukla örneklem kümeler üzerinde yapılır ve elde edilen sonuçlar ilgili evrenlere genellenir (Karasar, 2005). Örneklem evrenin bir parçası olup hem araştırma, hem de istatistiksel bakımdan büyük önem taşır. Örneklemin en önemli özelliği yansız ve temsili olmasıdır (Kaptan, 1983). Üzerinde çalışılan bir evrenden örneklem seçme işlemine ise örnekleme denilmektedir. Seçilen örneklemden elde edilen bilgiler kullanılarak evren konusunda doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılır. (Arıkan, 2004). Örnekleme, bir araştırmanın konusunu oluşturan evrenin bütün özelliklerini yansıtan bir parçasının seçilmesi işlemini belirtir. Örneklem, seçildiği bütünün küçük bir örneğidir. Örneklemin seçildiği grubun tümü ise evreni oluşturur. Örneklem seçilirken, örneklemin temsil yeteneği taşımasına ve yeterli büyüklükte olmasına dikkat etmek gerekir. Örneklem seçilerek yapılan araştırmalar zaman ve maliyet yönünden ekonomik olduğu gibi, çoğu zaman da bütün evrenin incelenmesiyle elde edilen sonuçlar kadar geçerli, sağlıklı ve güvenilir olabilir (Gökçe, 1988). Bu çalışmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örneklemede evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004). Örneklem büyüklüğünün tespitinde STATCALC bilgisayar programından faydalanılmıştır. 482 kişilik ana kütle için veriler girildiğinde %90 güvenilirlilik düzeyinde minimum örneklem büyüklüğünün “123”, %95 güvenilirlilik düzeyinde ise minimum örneklem büyüklüğünün “165” olması gerektiği belirlenmiştir. Çalışmada 199 kişiye anket uygulanmıştır. 4. Bulgular Bartın Orman Fakültesi öğrenci sayısı 2009–2010 öğretim yılı itibari ile 482’dir. Ankete katılan toplam öğrenci sayısı 199’dur. Ankete katılan öğrenci oranı %41’dir. Bartın Orman Fakültesi bünyesinde Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri bulunmaktadır. Anketlerin tamamı yüz yüze yapılmıştır. 7

[close]

p. 12

Ankete katılan öğrencilerin bölümler ve cinsiyet bazında dağılımı şöyledir (Çizelge 1); Çizelge 1. Ankete katılan öğrencilerin bölümlere ve cinsiyete göre dağılımı Bölümler Orman Endüstri Orman Peyzaj Toplam Cinsiyet Erkek Bayan 67 17 46 10 30 29 143 56 Toplam 84 56 59 199 Şekil 1. Bölümlere göre ankete katılım oranları Ankete katılanların %42’si (84 kişi) Orman Endüstri Mühendisliği bölümü, %30’u (59 kişi) Peyzaj Mimarlığı bölümü ve %28’i (56 kişi) Orman Mühendisliği bölümü öğrencisi olup, katılanların %28’i (56 kişi) bayan ve %72’si (143 kişi) erkektir (Şekil 1 ve Şekil 2). 8

[close]

p. 13

Şekil 2. Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı 4.1. Ders çalışma ortamı ile ilgili değerlendirme Ders çalışma ortamı ile ilgili sorulan soruda, ders çalışma ortamının yeterli olduğu (%33,2) hususunda fikir birliğine varılmıştır (Çizelge 2-3, Şekil 3). Çizelge 2. Çalışma ortamı ile ilgili frekans değerleri Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde Çok İyi 24 12,1 12,1 İyi 43 21,6 33,7 Yeterli 66 33,2 66,8 Kötü 44 22,1 88,9 Çok Kötü 22 11,1 100,0 Toplam 199 100,0 9

[close]

p. 14

70 60 66 43 24 44 22 Öğrenci Sayısı 50 40 30 20 10 0 Çok İyi İyi Yeterli Kötü Çok Kötü Ders Çalışma Ortamı Şekil 3. Öğrencilerin ders düşüncelerinin dağılımı Çizelge 3. Değerlendirme sonuçları çalışma ortamları hakkındaki Ortam Geçerli Veri Sayısı Minimum Maksimum Ortalama 99 1,00 5,00 3,0151 99 Std. Sapma 1,16981 4.2. Öğrencilerin yurt ve ev tercihleri yaparken önem verdikleri kriterlerin değerlendirilmesi Ankete katılan öğrencilerden 36 (%18,1) kişi yurtta kalırken, 163 (%81,9) kişi de evde kalmaktadır (Çizelge 4, Şekil 4). Çizelge 4. Yurt ile evde kalan öğrencilerin karşılaştırılması Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde Yurt 36 18,1 18,1 Ev 163 81,9 100,0 Toplam 199 100,0 10

[close]

p. 15

Şekil 4. Ankete katılan öğrencilerin ev-yurt dağılımı Çizelge 5. Yurt ve Evde kalan öğrencilerin ayrıntılı dağılımı Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde YURTKUR 26 13,1 13,1 Özel Yurt 10 5,0 18,1 Evde Yalnız 7 3,5 21,6 Evde Ailemle 8 4,0 25,6 Evde Arkadaşlarla 148 74,4 100,0 Toplam 199 100,0 Şekil 5. Yurtta kalan öğrencilerin Özel Yurt-Yurtkur dağılımı 11

[close]

Comments

no comments yet