Bartin Universitesi IIBF Cilt 3 Sayi 6

 

Embed or link this publication

Description

Fakulte Dergisi

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8[close]

p. 9[close]

p. 10[close]

p. 11

tekrar toparlanma sürecine giren toplam aktifler, 2010 yılında da istikrarlı büyümesini devam ettirmiştir. Bir bütün olarak bankacılık sektörünün büyümesi ve gelişimi; sektörün bilanço büyüklüğü, aktif-pasif bileşimi ve gelir kalemlerindeki değişimlerin analizi yolu ile izlenebilmektedir. Bilanço; bankanın belirli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını gösteren tablodur. Tablo 1: Aktif Büyüklüğüne Göre Türkiye’de Bankacılık Sektörü (2012/Milyon TL) Yukarıdaki tablodan da izleyebileceğimiz gibi Türk bankacılık sisteminde toplam aktifler, 2012 itibariyle bir trilyonun üzerinde seyretmektedir. Aktif büyüklük hızı özelikle 2009 sonrasında artış göstermiştir ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek bir aktif büyüme hızına ulaşıldığı görülmektedir (BDDK, 2010:iii). 2001 krizi sonrasında banka sayısında meydana gelen düşüş, yabancı sermayeli bankaların sayısında bir etkiye yol açmamıştır. Bunun en önemli nedeni, Türkiye’deki yabancı sermayeli bankaların söz konusu ticaret bankalarını satın alma yoluyla birleşme girişimleridir (Arıcan ve diğerleri, 2011:100). Türk bankacılık sisteminin aktif yapısı ile ilgili belirtilmesi gereken bir konu da dönem içinde ölçek büyüklüğüne göre yaşanan değişimdir. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi 2000’li yıllarda büyük ölçekli banka sayısında bir değişim yaşanmazken küçük ölçekli banka sayısı ciddi oranda düşmüştür. Aynı dönemde büyük ölçekli bankaların aktif büyüklüklerinde artış da meydana gelmiştir. Böylece sistemde aktif büyüklükleri itibariyle büyük bankalar egemen hale gelmiştir.

[close]

p. 12[close]

p. 13[close]

p. 14[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet