Ročenka 2006-2007

 

Embed or link this publication

Description

brozura o skole SOS sv. Robotnika

Popular Pages


p. 1

ROČENKA 2006 – 2007 Stredné odborné učilište sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, 010 01 Žilina

[close]

p. 2

Na úvod Slovo zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, ináč ju nenájdeme. Ralph Waldo Emerson Základné informácie o škole Názov školy: Adresa: Telefón: e-mail: web: IČO: č. ú.: Zriaďovateľ: Dátum vzniku: Stredné odborné učilište sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, 010 01 Žilina 041/ 724 56 29 sou@sdb.sk www.sou.sdb.sk 00652512 4260026918/3100 Saleziáni don Bosca, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 1. 5. 1991 Oslovil Vás tento výrok? Milí priatelia, naša škola má 15 ročnú tradíciu a je určená Mgr. Marián Troskovič mladým chlapcom plných ambícií a ideálov. Úlohou teoretického vyučovania v našom SOU je dať žiakom čo najviac odborných poznatkov a zároveň ich vychovávať k láske a mravnosti. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú okrem stredoškolských povinností aj voľno časové aktivity v podobe množstva krúžkov nielen pre našich chlapcov, ale aj pre široké okolie. Je len na našich budúcich žiakoch zapojiť sa do plnohodnotného života a spomínať na krásne školské časy… Zamestnanci SOU Súčasné úlohy SOU zabezpečujú pedagogickí pracovníci (učitelia, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia) a nepedagogickí (technickohospodárski) pracovníci. pedagogickí pracovníci, vedenie školy • riaditeľ školy Mgr. Sarnecký Jozef SDB • zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Mgr. Troskovič Marián • zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Čelko Stanislav • vedúci vychovávateľ v DM Mgr. Lukáčik Peter SDB • vedúca ekonomického úseku Ing. Gábrišová Bernadeta • výchovný poradca Ing. Seman Stanislav SDB Slovo zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie „Skúsenosti sú najlepšia škola, ale školné je niekedy veľmi veľké.“ Starší nad týmto výrokom môžu len súhlasne prikývnuť. Podobne by sme mohli túto myšlienku aplikovať aj na praktickú prípravu žiakov na našej škole. Veľakrát pochopíme a poučíme sa až po tom, čo zakúsime na vlastnej koži. Ing. Stanislav Čelko Škola na praktickom vyučovaní nám k tomuto dáva veľké možnosti. Majster je ten, ktorý svoje skúsenosti odovzdáva bez toho, aby sme za ne museli platiť. Je však na nás, koľko ich chceme prijať. Mnohým ostanú dlho znieť v ušiach karhavé slová majstra za zničené náradie či výrobok. Ak sa však z toho vieme poučiť, môžeme sa v budúcnosti vyvarovať oveľa väčších chýb. Buďme vďační za každé napomenutie svojho majstra, aby sme v budúcnosti nemuseli platiť veľké školné.

[close]

p. 3

učebné odbory 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 spolu stolár 11 11 0 20 22 0 13 18 0 23 21 0 22 161 maliar 7 11 0 10 5 0 7 5 0 9 6 0 9 69 murár 12 12 10 0 8 9 0 7 5 0 7 10 0 80 autoelektrikár 0 0 0 0 0 0 9 8 8 0 14 12 11 62 mechanik opravár CMV 0 0 12 16 0 19 10 0 8 13 0 16 18 112 elektromechanik 11 14 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 58 lakovník 0 0 9 9 0 6 7 0 6 12 0 0 0 49 spolu 41 48 43 66 45 34 46 38 27 57 48 38 60 591 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 spolu 14 27 16 22 20 14 21 14 0 0 17 14 179 11 4 8 3 3 3 0 6 0 0 0 7 45 25 31 24 25 23 17 21 20 0 0 17 21 224 maturanti* z našej školy z vonku spolu • vychovávatelia p. Kalata Pavol SDB Ing. Ščurka Marek Ing. Vereš Ján • nepedagogickí pracovníci p. Belanec Anton p. Horníková Eva p. Kasmanová Valéria p. Sarnecká Jana p. Slobodník Pavol Štatistika skončených odborov • majstri odbornej výchovy Pecha Igor, SDB Mgr. Dubiel Peter Bc. Dubovec Pavol p. Franek Viktor POČTY ABSOLVENTOV SOU OD ROKU 1991 – 2006 * Poznámka - prvé číslo to sú žiaci našej školy, druhé sú študenti, ktorí si prišli urobiť maturitu • učitelia Ing. Adamčík Ján Mgr. Buchel Július Ing. Bušíková Emília Mgr. Fedorčíková Iveta Ing. Hanzel Ján RNDr. Hrtusová Natália Ing. Hrúzová Mária Mgr. Knatek Stjepan SDB Ing. Korenčiak Martin Ing. Kvasnica Marián Ing. Marec Anton Mgr. Papánová Anna Ing. Pitron Koloman Mgr. Troskovičová Anna p. Kajaba Marek p. Katrena Ján p. Lisko Juraj p. Lisko Marián Bc. Matis Roman Ing. Melicharčík Pavol p. Olbert Jozef p. Pilko Peter p. Sivek Jozef SDB

[close]

p. 4

Charakteristika školy Škola SOU sv. Jozefa Robotníka je saleziánska škola, kde sa chlapci môžu odborne i duchovne pripraviť na svoju budúcnosť. Poskytuje stredné odborné vzdelanie pre chlapcov v daných odboroch. Základnými podmienkami prijatia na školu je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotná spôsobilosť. Teória Teoretické vyučovanie zabezpečuje kvalitnú výuku v trojročných učebných odboroch a kladie dôraz na odborné teoretické vedomosti, kvalitnú prípravu so všeobecno-vzdelávacím základom a jazykovú prípravu. Po skončení trojročného štúdia, získaní výučného listu a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky, môže študent pokračovať v dvojročnom dennom nadstavbovom maturitnom štúdiu. Zložením maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Prax Praktické vyučovanie zabezpečuje odbornú prax pre študentov v danom odbore. Pod dozorom majstrov odbornej výchovy chlapci získavajú zručnosť a učia sa samostatne a zodpovedne pracovať. Domov mládeže Súčasťou školy je aj Domov mládeže. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo vyučovania, ktorú zabezpečujú saleziáni v duchu dona Bosca, preventívnym systémom. V našom DM je ubytovaných 90 chlapcov z celého Slovenska, z ktorých niektorí študujú aj na iných školách v meste. Deň v DM sa riadi denným programom, v ktorom je priestor na modlitbu, udržiavanie poriadku, vychádzky, záujmovú činnosť, štúdium, svätú omšu a osobné voľno. Chlapci tu okrem ubytovania a celodennej stravy majú možnosť zdokonaliť sa v rôznych záujmových krúžkoch (futbalový, hokejbalový, elektrokrúžok, volejbalový, posilňovňa, počítače, …). V zime využívame naše viacúčelové ihrisko ako klzisko. Počas roka organizujeme dlhodobé podujatia: futbalová miniliga, hokejbalové a futbalové turnaje. Raz mesačne organizujeme víkendové podujatia. Medzi tradičné akcie patrí: zoznamovací výlet pre budúcich prvákov, štedrá večera, víkendové podujatia, duchovné cvičenia… Učebné a študijné odbory v školskom roku 2005/2006 Počet žiakov v školskom roku: 315 3-ročné učebné odbory 3355 2 stolár 3661 2 murár 3675 2 maliar 2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá 2687 2 autoelektrikár 2439 2 lakovník 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou 3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 3347 4 01 drevárska a nábytkárska výroba 3-ročné učebné odbory 3355 2 stolár V tomto odbore sa študent naučí technologický postup výroby nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, naučí sa čítať technické výkresy, získa vedomosti o stavbe dreva, jeho vlastnostiach, použití a technických možnostiach spracovania dreva. Absolvovaním tohto odboru je študent pripravený pracovať v sériovej alebo individuálnej stolárskej výrobe. 3661 2 murár Učebný odbor pripravuje žiakov na povolanie murár a stavebný montážnik pre vykonávanie činnosti ako dláždenie, obkladanie, betónovanie a omietanie. Absolventi sa uplatňujú pri stavbe bytových, nebytových, priemyselných a iných objektov, pri ich údržbe, oprave a rekonštrukcii. 3675 2 maliar Absolvent tohto odboru sa uplatňuje v stavebných organizáciách, službách a v remeselnej výrobe pri zhotovovaní povrchových úprav výrobkov maliarskymi, natieračskými a lakovníckymi technikami.

[close]

p. 5

2487 2 autoopravár Učebný odbor nahrádza od šk. roku 2006/2007 odbory mechanik opravár CMV, autoelektrikár a lakovník. Pripravuje žiakov pre prácu v autoopravárenstve. Prvý ročník je spoločný pre všetky zamerania a poskytuje žiakom základné vedomosti a zručnosti z opravárenstva. Od druhého ročníka sa žiaci špecializujú na jednotlivé profesie mechanika, elektrikára, karosára alebo lakovníka. 2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel, s využitím štandardných vybavení dielní predpísaných výrobcom, na základe informácií získaných v štandardných technických dokumentáciách výrobcov vozidiel. 2687 2 autoelektrikár Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel. Pri práci s vozidlom a pomôckami je schopný použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku. 2439 2 lakovník Absolvent odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v autoopravárenstve. Vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné lakovnícke práce, vie zvoliť vhodné materiály na prácu, vypočítať predbežnú spotrebu materiálu, pripraviť povrch materiálu na lakovanie a nanášať všetky druhy lakov správne zvolenou technikou. 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou 3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava Absolvent študijného odboru dopravná prevádzka je kvalifikovaný pracovník, ktorý ovláda dopravnú geografiu, pozná základné úlohy v dopravnej a prepravnej činnosti. Vie sa orientovať v základných úlohách a poslaní obchodnej činnosti v jednotlivých druhoch dopráv, je oboznámený s príslušnými zákonmi platnými pre cestnú a mestskú dopravu. Pozná základy a zásady dopravnej politiky pre činnosť vnútroštátnej dopravy. 3347 4 01 drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábytkárstvo Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej, nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s prípravou výroby, ako aj s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby. Ponuka záujmového vzdelávania v krúžkoch pre žiakov našej školy • diskusný krúžok v anglickom jazyku – Mgr. Iveta Fedorčíková • diskusný krúžok v nemeckom jazyku – Mgr. Anna Papánová • internetový krúžok – Ing. Koloman Pitron • počítačový krúžok – Ing. Martin Korenčiak • stolársky krúžok – Ing. Marián Kvasnica • volejbalový krúžok – Mgr. Július Buchel • automobilový krúžok – Ing. Ján Adamčík • turistický krúžok – Bc. Roman Matis • rezbársky krúžok – Bc. Roman Matis • skautský krúžok – p. Peter Pilko • strelecký krúžok – Ing. Pavol Melicherčík • divadelný krúžok – p. Pavol Pipka SDB, p. Peter Štellmach SDB • elektrotechnický krúžok – p. Peter Barabas SDB • futbalový krúžok – p. Juraj Skala SDB • hokejbalový krúžok – Mgr. Peter Lukáčik SDB • spevácky krúžok – p. Pavol Kalata SDB • umenie Džeky Džena – p. Peter Jurčišin Kukľa SDB • hra na bicie – p. Tomáš Ronec SDB • stretko – p. Jozef Šebest SDB, p. Ján Krupa SDB • stolný tenis – p. Ján Ivančák SDB

[close]

p. 6

Triedy v školskom roku 2006/07 1.A Autoopravár, Stolár Horný rad: Mičian Miloš, Racik Karol, Fupšo Jakub, Vároš Miroslav, Malárik Lukáš, Hudák Dávid, Grešák Tomáš, Priedhorský Peter; Stredný rad: Greštiak Pavol, Kajaba Marek (MOV), Hulín Matej, Mariniak Matej, Hájek Miroslav, Škorvaga Peter, Ing. Nemcová Zuzana (tr. učiteľ), Mohylák Štefan, Pohanka Martin, Pilko Peter (MOV), Mgr. Dubiel Peter (MOV); Dolný rad: Tóth Filip, Kramár František, Laščiak Tomáš, Zrebný Michal, Galadík Michal, Žák Adam, Jánošík Daniel, Jánošík Milan, Mucha Imrich, Václavek Matúš 1.C Autoopravár Horný rad: Červinka Miroslav, Papušák Lukáš, Jánoš Peter, Stas Lukáš, Knapec Peter, Kováč Attila, Pajger Marián, Janura Michal; Stredný rad: Pilko Peter (MOV), Poracký Tomáš, Turzo Tomáš, Hero Marek, Istemík Marek, Pažitný Pavol, Kavoň Tomáš, Mgr. Dubial Peter (MOV), ThBc. Knatek Stjepan SDB; Dolný rad: Linet Pavol, Milotai Michal, Krajčí Tomáš, Múdry Juraj, Mračník Michal, Milo Peter, Konečný Juraj, Gabčík Daniel, Smataník Michal; Neprítomný: Bugaj Michal 1.B Autoopravár Horný rad: Pekara Jozef, Bielik Pavol, Fuňák Peter, Brodňan Marek, Majstrík Roman, Kudla Viktor, Gelatka Cyril, Kocian Matej; Stredný rad: Mgr. Dubiel Peter (MOV), Kubáň Tomáš, Brezáni František, Lysičan Michal, Grznár Branislav, RNDr. Hrtúsová Natália (tr. učiteľ), Hujo Ján, Trnka Albín, Pilko Peter (MOV); Dolný rad: Adamec Lukáš, Chrástecký Mário, Červenec Maroš, Taraba Pavol, Stančík Igor, Kardoš Michal, Gardian Lukáš, Palagy Otto, Chovanculiak Martin, Albert Pavol 1.D Stolár, Murár Horný rad: Vároš Vladimír, Beliančin Daniel, Nemček Michal, Bača Matúš, Goliaš Michal, Džanaj František, Skorvánek Patrik; Stredný rad: Ing. Bušíková Emília (tr. učiteľ), Plačko Daniel, Zadňačin Ivan, Tužinčin Marek, Pecko Lukáš, Majda Rudolf, Golis Martin, Straský Jozef, Gajdoš Ondej, Kajaba Marek (MOV); Dolný rad: Bodzík Ladislav, Šipula Rudolf, Aredárik Juraj, Kysela Martin, Černek Maroš, Zvirinský Martin, Krúpa Michal, Ivančák Matúš, Bc. Dubovec Pavol (MOV)

[close]

p. 7

2.A Stolár Horný rad: Raždík Peter, Vančo Ján, Vokel Lukáš, Ciesarik Lukáš, Mazák Juraj, Tichý Peter; Stredný rad: Franek Viktor (MOV), Bc. Matis Roman (MOV), Gallo Martin, Hranka Peter, Murár Miroslav, Kováčik Peter, Ing. Kvasnica Marián (tr. učiteľ), Olbert Jozef (MOV); Dolný rad: Bušík Marek, Šutara Luboš, Rajčan Milan, Hrmel Miroslav, Straský Juraj, Dolník Tomáš, Škuta Peter; Neprítomný: Hudek Anton 2.C Autoelektrikár, Lakovník Horný rad: Forgáč Pavol, Šturek Fantišek, Greguš Vladimír, Ovečka Miroslav, Pirošík Dušan, Petráš Martin, Čechovič Juraj; Stredný rad: Lisko Juraj (MOV), Števuliak Marek, Baláž Jozef, Kalianko Radovan, Škubák Daniel, Šoška Martin, Hrenák Ján, Mgr. Papánová Anna (tr. učiteľ); Dolný rad: Kmotorka Samuel, Koleda Roman, Staňo Jozef, Gelieň Viktor, Chodelka Michal, Trnka Matúš, Zelenay Miroslav; Neprítomní: Brošniak Bohumil, Rendek Marek 2.B Mechanik opravár CMV Horný rad: Kapičák Anton, Levkko Lukáš, Trsťan Tomáš, Rudločák Pavol, Gajňák Jakub, Kavecký Pavol, Macura Peter, Holiač Juro; Stredný rad: Lisko Marian (MOV), Ing. Melicherčík Pavol (MOV), Kavecký Ján, Kozák Ľudo, Ďuroška Ivan, Zafka Dávid, Holúbek Mirosla, Ing. Adamčík Ján (tr. učiteľ); Dolný rad: Čížik Patrik, Greňo Martin, Hraboš Jaroslav, Demko Ján, Migrovič Peter, Pagáč Juraj, Žabka Jakub, Záhumenský Peter; Neprítomný: Babčan Marek 2.D Murár, Maliar Horný rad: Katrena Ján (MOV), Pistovčík Vladimír, Haščík Lukáš, Krátky Róbert, Babčan Patrik, Arendárik Lukáš, Lacko Anton, Kalman Jozef, Hulák Zdenko, Očko Tomáš, Mgr. Buchel Július (tr. učiteľ); Dolný rad: Plačko Daniel, Bugaj Peter, Cina Peter, Gališ Juraj, Jašo Matúš, Bušík Igor, Matejka Martin, Gaňa Štefan, Buday Jozef, Bc. Dubovec Pavol (MOV); Neprítomný: Mihalec Peter

[close]

p. 8

3.A Stolár Horný rad: Škorvaga Jaroslav, Martinec Peter, Slušný Ján, Sliva Dominik, Šujan Lukáš, Dylík Ján, Antušák Marek, Jankovič Samuel; Stredný rad: Ing. Pitron Koloman (tr. učiteľ), Goruška Samuel, Paulíny Pavol, Mlčech Peter, Mikunda Peter, Radena František, Zmrhala Vincent, Olbert Jozef (MOV), Bc. Matis Roman (MOV), Franek Viktor (MOV); Dolný rad: Gaňa Lukáš, Bukovinský Jozef, Tvrdovský Martin, Rezák Jozef, Vimpeľ Peter, Adamov Matej, Korman Miroslav, Pažický Peter, Dobroň Vladimír, Hudek Ľuboš; Neprítomní: Hešo Martin, Jánošik Pavol 3.C Mechanik opravár CMV Horný rad: Červeň Štefan, Dobroň Peter, Kucej Marian, Komoda Martin, Fusko Jaroslav, Garabáš Ján, Gajdošík Martin, Greštiak Dušan; Stredný rad: Lisko Marian (MOV), Ing. Melicherčík Pavol (MOV), Kubo Martin, Hudček Vladimír, Čerman Vladimír, Bulák Tomáš, Dupkala Richard, Makula Martin, Krištofík Miroslav, Ing. Korenčiak Martin (tr. učiteľ); Dolný rad: Novák Jozef, Mičacík Ján, Dávidík Juraj, Hasko Zdenko, Ľevčík Juraj, Ďurec Radoslav, Válka Lukáš, Konečný Michal, Ďuriš Lukáš; Neprítomný: Lukáč Ján 3.B Mechanik opravár CMV, Autoelektrikár Horný rad: Galadík Vladimír, Gužík Miroslav, Bugaj Jozef, Masár Jozef, Zvrškovec Peter, Průžek Branislav, Hirčák Miroslav; Stredný rad: Lisko Juraj (MOV), Fuňák Michal, Filo Tomáš, Kozák Milan, Holáš Juraj, Šudík Martin, Závodský Tibor, Lisý Michal, Pajger Denis, Lisko Marián (MOV), Mgr. Troskovičová Anna (tr. učiteľ); Dolný rad: Slyško Lukáš, Bollo Lukáš, Adamec Anton, Bjaloň Martin, Behanec Ladislav, Oravec Marek, Štrba Michal, Smolka Peter, Šupej Michal; Neprítomný: Straka Lukáš 3.D Maliar, Lakovník Horný rad: Hroza Lukáš, Belko Michal, Mravec Peter, Murín Ladislav, Belko Pavol, Baránek Michal; Stredný rad: Katrena Ján (MOV), Mitaš Roman, Rybárik Michal, Zajac Tomáš, Škulec Jaroslav, Ing. Marec Anton (tr. učiteľ); Dolný rad: Bitušík Richard, Slosarčík Tomáš, Čížik Marek, Maťašek Michal, Beňuš Peter; Neprítomní: Gajdoš Martin, Martinec Michal

[close]

p. 9

Október deň 1. N 2. P 3. U 4. S 5. Š 6. P 7. S 8. N 9. P 10. U 11. S 12. Š 13. P 14. S 15. N 16. P 17. U 18. S 19. Š 20. P 21. S 22. N 23. P 24. U 25. S 26. Š 27. P 28. S 29. N 30. P 31. U sviatky škola úseková porada 14.45h November prax dm stretko s misionárom DO 1.C úseková porada 14.15h apoštolský víkend DO 1.B futbalový turnaj PMPK 1.NDŠ Dopravná prevádzka, Drevárska a nábytkárska výroba Horný rad: Kulíšek Michal, Žabka Radoslav, Kuric Michal, Ciesarik Peter , Šutovský Martin, Ozaník Jozef, Kramár Jozef, Krajňák Patrik; Stredný rad: Zadňan Ján, Tyrol Peter, Sedlák Pavol, Vároš Jozef, Ing. Hrúzová Mária (tr. učiteľ), Píštek Václav, Ručka Dominik, Tužák Dominik; Dolný rad: Hócher Karol, Gabriš Ľubomír, Kasman Michal, Hlavoň Michal, Varga František, Jánošík Marcel, Janísek Tomáš, Čič Dominik; Neprítomní: Ciesarik Ján, Majerčík Martin, Mičech Jozef šarkaniáda DO 1.D apoštolský víkend imatrikuácie o 13.00 DO 3.A DO zamestnanci 15.00 2.NDŠ Dopravná prevádzka Horný rad: Panuška Lukáš, Miho Peter, Opálka Richard, Ústuský Ján; Stredný rad: Mgr. Fedorčíková Iveta (tr. učiteľ), Gabaj Pavol, Bolo Filip, Vydra Matej, Stupňan Martin, Hulinko Stanislav; Dolný rad: Tichák Marcel, Kutliak Anton, Ratulovský Lukáš, Pápež Jozef, Funtík Jakub; Neprítomný: Šeliga Marek deň 1. S 2. Š 3. P 4. S 5. N 6. P 7. U 8. S 9. Š 10. P 11. S 12. N 13. P 14. U 15. S 16. Š 17. P 18. S 19. N 20. P 21. U 22. S 23. Š 24. P 25. S 26. N 27. P 28. U 29. S 30. Š sviatky všetkých svätých štátny sviatok škola prax dm návšteva cintorína jarné prázdniny úseková porada 14.45h DO 3.B úseková porada 14.15h začiatok hokejb. ligy DO 2.A imatrikulácie v Čadci halová KAMA veľká N. Dubnica medzinárodný deň boja proti fajčeniu 1/4 ročná klasifikačná porada apoštolský víkend DO 3.C rodičovské združenie začiatok deviatnika k Nepoškvrnenej DO 2.B DO zamestnanci 15.00

[close]

p. 10

December deň 1. P 2. S 3. N 4. P 5. U 6. S 7. Š 8. P 9. S 10. N 11. P 12. U 13. S 14. Š 15. P 16. S 17. N 18. P 19. U 20. S 21. Š 22. P 23. S 24. N 25. P 26. U 27. S 28. Š 29. P 30. S 31. N sviatky škola prax dm Január Február deň 1. Š 2. P 3. S 4. N 5. P 6. U 7. S 8. Š 9. P 10. S 11. N 12. P 13. U 14. S 15. Š 16. P 17. S 18. N 19. P 20. U 21. S 22. Š 23. P 24. S 25. N 26. P 27. U 28. S sviatky Spomienka na zosnulých SDB Obetovanie Pána kalčetový turnaj polročné prázdniny Marec škola prax dm 1. adventná nedeľa úseková porada 14.45h bl. Filip Rinaldi sv. Mikuláš DO 3.D úseková porada 14.15h apoštolský víkend Nepoškvrnené počatie PM SO 2. adventná nedeľa DO 2.C Deň otvorených dverí apoštolský víkend 3. adventná nedeľa duchovná obnova štedrá večera sv. ruženec + koncoročná kapustnica týždeň modlitieb za zjed. kresťanov 4. adventná nedeľa Božie narodenie vianočné prázdniny nedeľa Sv. Rodiny deň 1. P 2. U 3. S 4. Š 5. P 6. S 7. N 8. P 9. U 10. S 11. Š 12. P 13. S 14. N 15. P 16. U 17. S 18. Š 19. P 20. S 21. N 22. P 23. U 24. S 25. Š 26. P 27. S 28. N 29. P 30. U 31. S sviatky Slávnosť Bohorodičky PM škola vianočné prázdniny prax dm úseková porada 14.45h DO 1.D úseková porada 14.15h venček úseková vyučovanie rada 14.1po5h Slávnosť Zjavenia Pána apoštolský víkend úseková porada 14.45h kurz spol. stravovania DO 1.B školský fašiangový ples DO 2.D apoštolský víkend popolcová streda Sarňák (*74) DO 2.D 1. pôstna nedeľa apoštolský víkend bl. Laura Vikuňa jarné prázdniny DEVIATNIK k sv. Jánovi Boscovi sv. František Saleský DO 2.D 1/2r. klasif. por. oslava sviatku DB sv. Ján Bosco film DB deň 1. Š 2. P 3. S 4. N 5. P 6. U 7. S 8. Š 9. P 10. S 11. N 12. P 13. U 14. S 15. Š 16. P 17. S 18. N 19. P 20. U 21. S 22. Š 23. P 24. S 25. N 26. P 27. U 28. S 29. Š 30. P 31. S sviatky škola prax jarné prázdniny dm 2. pôstna nedeľa úseková porada 14.45h DO 1.C úseková porada 14.15h 3. pôstna nedeľa Lyžiarský výcvik Oravské Veselé 2. roč. DO 1.A bl. A. Zatti 4. pôstna nedeľa sv. Jozef apoštolský víkend hokej. turnaj sv. Jozef DO 2.D 5. pôstna nedeľa DO 3.D apoštolský víkend

[close]

p. 11

Apríl deň 1. N 2. P 3. U 4. S 5. Š 6. P 7. S 8. N 9. P 10. U 11. S 12. Š 13. P 14. S 15. N 16. P 17. U 18. S 19. Š 20. P 21. S 22. N 23. P 24. U 25. S 26. Š 27. P 28. S 29. N 30. P sviatky Kvetná nedeľa úseková porada 14.45h duchovná obnova úseková porada 14.15h Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota Veľkonočná nedeľa Veľkonočný pondelok veľkonočné prázdniny Máj škola prax dm apoštolský víkend Jún deň 1. P 2. S 3. N 4. P 5. U 6. S 7. Š 8. P 9. S 10. N 11. P 12. U 13. S 14. Š 15. P 16. S 17. N 18. P 19. U 20. S 21. Š 22. P 23. S 24. N 25. P 26. U 27. S 28. Š 29. P 30. S sviatky diakonska vysviacka Júl škola prax dm Najsvätejšia Trojica úseková porada 14.45h apoštolský víkend apoštolský víkend zah. jarnej futbal. ligy DO 2.C LUMEN Trnava apoštolský víkend 3/4 Klasif. porada prijím. pohovory 1. kolo DO 3.A hokejbal mladší N. Dubnica prijím. pohovory 2. kolo rodičovské združenie riaditeľské voľno deň 1. U 2. S 3. Š 4. P 5. S 6. N 7. P 8. U 9. S 10. Š 11. P 12. S 13. N 14. P 15. U 16. S 17. Š 18. P 19. S 20. N 21. P 22. U 23. S 24. Š 25. P 26. S 27. N 28. P 29. U 30. S 31. Š sviatky štátny sviatok škola prax dm Sv. Jozef Robotník 16. výročie SOU úseková po- úseková porada 14.45h rada 14.15h DO 3.A úseková porada 14.15h Najsv. Kristovho Tela a Krvi kňazská vysviacka kňazská vysviacka klasif. porada 3. roč. rozlúčka tretiakov DO zamestnanci 15.00 sv. Dominik Sávio riaditeľské voľno Deň víťazstva štátny sviatok DO 2NDŠ študíjne voľno 3. roč. DO 1NDŠ Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho bl. Vasil Hopko podujatie s rodinami zamestnancov školy Sv. Mária Dominika Mazzarellová apoštolský víkend Záverečné praktické skúšky riaditeľské voľno Záv. ústne skúšky SO + odovzdávanie výučných listov Klasifikačná porada 1r., 2r., 1NDŠ sv. Jozef Cafaso DO 2.B SO DEVIATNIK k Panne Márii Pomocnici Nanebovstúpenie Pána klasif. porada 2.NDŠ petropavlovská opekačka DO 3.B sv. Petra a Pavla záver školského roka Slávnosť PM Pomocnice letná KAMA veľká – Trnava Turice SO + aktivita s PNC letné prázdniny maturitné skúšky DO 2.A OČAP kultúra DO zamestnanci 15.00 deň 1. N 2. P 3. U 4. S 5. Š 6. P 7. S 8. N 9. P 10. U 11. S 12. Š 13. P 14. S 15. N 16. P 17. U 18. S 19. Š 20. P 21. S 22. N 23. P 24. U 25. S 26. Š 27. P 28. S 29. N 30. P 31. U PLÁN KOMUNITY na mesiac JÚL 2007 sviatky podujatia školy osobné plány Vyhodnocovacia porada + opekačka sviatok sv. Cyrila a Metoda zoznamovací výlet pre nových prvákov apoštolský víkend bl. Zdenka Schelingová

[close]

p. 12

„štúdium?“ Naša práca Automechanici Zoznamovací výlet prvákov „Stolár?“ S výučným listom Divadelníci Splav malého Dunaja Naše úspechy Lyžiarske úlety Fašiangová zábava Reprezentanti

[close]

p. 13

ŽOLÍK 2006/2007 Tohto žolíka (označeného tvojím menom) môžeš použiť vtedy, keď ťa vyučujúci vyvolá a ty práve nie si pripravený (nemusíš ho odovzdať na začiatku hodiny). Nevzťahuje sa na vopred ohlásené skúšanie a písomky! Trieda: Meno: Rozvrh hodín 1. polrok 1. 7:15 – 8:00 2. 8:05 – 8:50 3. 9:00 – 9:45 4. 5. 6. 7. 8. 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:45 – 12:30 12:55 – 13:40 13:45 – 14:30 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Rozvrh hodín 2. polrok 1. 7:15 – 8:00 2. 8:05 – 8:50 3. 9:00 – 9:45 4. 5. 6. 7. 8. 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:45 – 12:30 12:55 – 13:40 13:45 – 14:30 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Copyright SOU Sv. Jozefa Robotníka Grafická úprava: Ján Drgoň SDB Foto: archív SOU

[close]

Comments

no comments yet