Ročenka 2007-2008

 

Embed or link this publication

Description

brozura o skole SOS sv. Robotnika

Popular Pages


p. 1

ROČENKA 2007 – 2008 Stredné odborné učilište sv. Jozefa Robotníka o! et m li s za ká Do

[close]

p. 2

Na úvod Slovo výchovného poradcu školy Milí študenti, drahí kolegovia, chcel by som vás všetkých pozdraviť a popriať vám v tomto školskom roku veľa úspechov, radosti a veľa priaznivých okolností vo vašom štúdiu, vo vašej odbornej a vychovávateľskej práci. Mnohí z vás ste si našu školu vybrali nielen pre samotnú profesiu, pre ktorú sa vám snažíme vytvoriť dobré podmienky, ale aj preto, že ste chceli poznať a zakúsiť prostredie priaStanislav Seman SDB teľskej a rodinnej pohody tak význačnej pre nášho zakladateľa sv. Jána Bosca. Vytváranie takéhoto prostredia je však úlohou každého z nás, pri ktorej všetci vkladáme do spoločného mnoho svojich darov. Z tejto veľkodušnosti sa v nás rodí radosť, ktorá má špecifickú hodnotu. Stáva sa opravdivou až vtedy, ak nečakáme len na to, aby nás iní robili šťastnými, ale ak sa aj my stávame zdrojom radosti pre druhých. Prajem vám, milí kolegovia a študenti našej školy, aby sa nám aj v tomto školskom roku podarilo byť tvorcami opravdivej radosti v našom prostredí, ktoré sa pre mnohých stalo druhým domovom. Slovo vedúceho vychovávateľa DM „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10) Život sám o sebe je veľký dar a zároveň veľké tajomstvo. Napriek tomu si niekedy položíme otázku, v čom to je, že jeden ho krásne prežije a druhý si ho dobre zbabre. Práve v týchto slovách môžeme nájsť silný podnet na to, aby sme začali budovať a šíriť kulPeter Lukáčik SDB túru života. Úvodný citát nám dáva k tomu aj návod. Na prvom mieste mať úctu k životu, vážiť si ho a potom pomáhať tým, ktorí sú okolo nás, aby ich život naberal na kvalite. Veľkú úlohu v tomto zohráva práve výchova a škola. Veď, kde trávia mladí ľudia toľko času ako práve v škole? Kde sa pripravujú na „zajtrajšok“? Prajem preto všetkým pedagógom, vychovávateľom, študentom a spolupracovníkom, aby sa naša škola stávala skutočnou školou života, odkiaľ budú vychádzať šťastní mladí ľudia plní nadšenia.

[close]

p. 3

Základné informácie o škole Názov školy: Adresa: Telefón: e-mail: web: IČO: č. ú.: Zriaďovateľ: Dátum vzniku: Stredné odborné učilište sv. Jozefa Robotníka 041/ 724 56 29 sou@sdb.sk www.sou.sdb.sk 00652512 4260026918/3100 Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, www.saleziani.sk 1. 5. 1991 Zamestnanci SOU Súčasné úlohy SOU zabezpečujú pedagogickí pracovníci (učitelia, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia) a nepedagogickí (technickohospodárski) pracovníci. • riaditeľ školy Mgr. Sarnecký Jozef SDB • zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Mgr. Troskovič Marián • zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Čelko Stanislav • vedúci vychovávateľ v DM Mgr. Lukáčik Peter SDB • vedúca ekonomického úseku Ing. Gábrišová Bernadeta • výchovný poradca Ing. Seman Stanislav SDB N ao za js m e to do ká za li ! Saleziánska 18, 010 01 Žilina

[close]

p. 4

• učitelia Ing. Adamčík Ján Mgr. Buchel Július Mgr. Fedorčíková Iveta Ing. Funtíková Janka Ing. Hanzel Ján RNDr. Hrtusová Natália Ing. Hrúzová Mária Ing. Krupa Michal Ing. Kvasnica Marián Ing. Marec Anton Ing. Nemcová Zuzana Mgr. Papánová Anna Ing. Pitron Koloman Ing. Šmáriková Alena Mgr. Troskovičová Anna • majstri odbornej výchovy Mgr. Pecha Igor SDB Mgr. Dubiel Peter Bc. Dubovec Pavol p. Franek Viktor p. Kajaba Marek p. Katrena Ján p. Lisko Juraj p. Lisko Marián Bc. Matis Roman Ing. Melicherčík Pavol p. Olbert Jozef p. Pilko Peter p. Sivek Jozef SDB • vychovávatelia Ing. Holubčík Ján SDB p. Molek Silvester Ing. Vereš Ján • nepedagogickí pracovníci p. Belanec Anton p. Horníková Eva p. Kajabová Milka p. Kasmanová Valéria sl. Sarnecká Janka

[close]

p. 5

Charakteristika školy Škola SOU sv. Jozefa Robotníka je saleziánska odborná škola, v ktorej sa chlapci odborne aj duchovne pripravujú na svoj budúci život v spoločnosti. Poskytuje stredné odborné vzdelanie pre chlapcov v daných odboroch. Základnými podmienkami prijatia na školu je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotná spôsobilosť. Teória Teoretické vyučovanie zabezpečuje kvalitnú výuku v trojročných učebných odboroch a kladie dôraz na odborné teoretické vedomosti, kvalitnú prípravu so všeobecno-vzdelávacím základom a jazykovou prípravou. Po skončení trojročného štúdia, získaní výučného listu a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky, môže študent pokračovať v dvojročnom dennom nadstavbovom maturitnom štúdiu. Zložením maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent nadstavbového denného štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Prax Praktické vyučovanie poskytuje žiakom získanie odborných zručností a praktických skúseností v danom odbore. Chlapci pod starostlivým dozorom majstrov odbornej výchovy získavajú základné pracovné návyky a učia sa samostatne a zodpovedne pracovať. Odborný výcvik sa vykonáva v školských dielňach a zmluvných pracoviskách firiem, s ktorými škola spolupracuje a kam naši žiaci prichádzajú zbierať hlavne praktické skúsenosti. Domov mládeže Súčasťou školy je aj Domov mládeže. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo vyučovania, ktorú zabezpečujú saleziáni v duchu dona Bosca, preventívnym systémom. V našom DM je ubytovaných 90 chlapcov z celého Slovenska, z ktorých niektorí študujú aj na iných školách v meste. Deň v DM sa riadi denným programom, v ktorom je priestor na modlitbu, udržiavanie poriadku, vychádzky, záujmovú činnosť, štúdium, svätú omšu a osobné voľno. Chlapci tu okrem ubytovania a celodennej stravy majú možnosť zdokonaliť sa v rôznych záujmových krúžkoch (hokejbal, volejbal, hudobná skupina, posilňovňa, počítače, elektrokrúžok...). K našim tradičným podujatiam patria: hokejbalové a futbalové turnaje, raz mesačne víkendové akcie plné zábavy, práce a putovania prírodou, zoznamovací výlet pre budúcich prvákov, púť do Šaštína, štedrá večera, duchovné cvičenia... Veľmi dobre funguje naša spoločná činnosť s dievčenskou odbornou školou v Čadci. Stretávame sa na spoločných lyžovačkách, výletoch a fašiangovom plese.

[close]

p. 6

Učebné a študijné odbory v školskom roku 2007/2008 Počet žiakov v školskom roku: 306 3 – ročné učebné odbory e? o! rít e t e ev li sm N a áz ok D 2478 2 autoopravár Prvý ročník je spoločný pre všetky jednotlivé zamerania a poskytuje žiakom základné vedomosti v autoopravárenstve ako nastavovanie a opravy cestných motorových vozidiel, diagnostika elektrických a elektronických zariadení motorových vozidiel, karosárske a lakovnícke práce. Od druhého ročníka sa žiaci podľa záujmu a dosahovaných študijných a praktických výsledkov špecializujú na jednotlivé profesie: 2487 2 01 mechanik 2487 2 02 elektrikár 2487 2 03 karosár 2487 2 04 lakovník 3355 2 stolár V tomto odbore sa žiak učí o stavbe dreva, jeho vlastnostiach, použití a technických možnostiach jeho spracovania. Získava základy práce s počítačovým programom TurboCAD, osvojuje si praktické zručnosti potrebné pre výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Absolvovaním odboru je študent pripravený pracovať v sériovej alebo individuálnej stolárskej výrobe. 3661 2 murár Učebný odbor pripravuje žiakov na povolanie murár a stavebný montážnik pre vykonávanie činností (čítať projektovú dokumentáciu, poznať technologické postupy prác, byť schopný murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať omietky, jednoduché obklady a dlažby) pri realizácii bytových, nebytových, priemyselných a iných objektov, ich údržbe, oprave a rekonštrukcii.

[close]

p. 7

3675 2 maliar Absolvent tohto odboru sa pripravuje na kvalifikovaný výkon povolania maliar pre stavebné organizácie, služby a remeselnú výrobu pri zhotovovaní povrchových úprav výrobkov maliarskymi, natieračskými a lakovníckymi technikami. Učí sa tvoriť nápisy jednoduchými druhmi písma, napodobňovať bežné mramory a drevá, zhotoviť dekoratívne linkrusty a lepiť tapety. 2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou 3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti z oblasti dopravy, vie používať výpočtovú techniku, pozná organizáciu cestnej dopravy, technické parametre vozidiel, ich opravy a údržbu, ovláda platnú legislatívu v oblasti cestnej dopravy. Uplatní sa v dopravných organizáciách ako technický zamestnanec v oblasti cestnej a mestskej dopravy, ako technik diagnostických zariadení a pod. 3347 4 drevárska a nábytkárska výroba Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatňovať sa v rôznych činnostiach drevárskej, nábytkárskej výroby priemyselného i individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s prípravou výroby ako aj odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom, predajom a skladovým hospodárstvom. ku m jazy nglicko om a a sk Stretko v talian rúžok usný k Disk spoločenské hry Stolársky a rezbársky krúžok Futbalový krúžok Int ok krúž ern cky eto obní ba Hud vý Fine ná služ s klu klub am a misij tvo k b MTB ed voľníc úžo BIKE kr dobro iál ový ny bal kr f lor úž vý a ok alo Divadelný krúžok jb D TurboCA oke H Vole jbalo vý kr úžok Ponuka záujmového vzdelávania v krúžkoch pre žiakov našej školy Skautský krúžok

[close]

p. 8

Víťazi celoslov Autoopravár Cast Cas Toto? Veď to bežne doma opravujem na fúriku! Vážime si Vás Ide sa do finále

[close]

p. 9

Motor? Nič jednoduchšie venského kola r junior 2007 trol Ďakujem, chlapci, máte to u mňa

[close]

p. 10

Triedy v školskom roku 2007/2008 1.A Stolár, autoopravár Horný rad: Pohančeník Peter, Beňadik Lukáš, Goliaš Michal, Uhlárik Martin, Pachula Matej, Furčák Marián, Farkaš Ján, Hrtánek Pavol; Stredný rad: Ing. Pitron Koloman (tr. učiteľ), Franek Ján, Chovanec Jakub, Švancár Michal, Búšfy Patrik, Beňovský Patrik, Kalman Tomáš, Sivek Jozef (MOV), Kajaba Marek (MOV); Dolný rad: Dikoš Marek, Jankovský Michal, Rechtorík Adam, Stančík Peter, Olej Marián, Dujčák Vladimír, Ďuňďa Jozef, Kalapoš Martin 1.B Autoopravár Horný rad: Briš Pavol, Kohutiar Peter, Remčík Michal, Skokan Michal, Kocúr Lukáš, Pacholík Patrik, Paľa Lukáš, Dolník Radoslav, Habrún Tomáš; Stredný rad: Dubiel Peter (MOV), Lizoň Lukáš, Haladej Marek, Krištofík Lukáš, Komačka Lukáš, Vaník Peter, Pilko Peter (MOV), Mgr. Krupa Michal (tr. učiteľ); Dolný rad: Štrkáč Michal, Hulín Martin, Kráľ Dušan, Cvacho Igor, Holúbek Jozef, Hanuliak Martin, Horník Tomáš, Novák Miroslav, Majtán Adam

[close]

p. 11

1.C Autoopravár Horný rad: Dikoš Adam, Dražina Erik, Honíšek Miroslav, Bednár Jaroslav, Hrnko Ivan, Repkovský Dominik, Vnenčák Peter, Linet Miroslav, Chobot Ján; Stredný rad: Dubiel Peter (MOV), Sivek Jozef (MOV), Vnenčák Lukáš, Brna Ľubomír, Dudák Michal, Beňko Jozef, Búri Vladimír, Mgr. Fedorčíková Iveta (tr. učiteľka), Pilko Peter (MOV); Dolný rad: Bielečka Lukáš, Horník Martin, Cigánik Michal, Ančo Michal, Bibík Milan, Bulák Jakub, Vozárik Tadeáš, Kotschner Andrej, Šesták Martin 1.D Stolár, murár Horný rad: Konušík Pavol, Kozák Vladimír, Ďunďa Lukáš, Vrábeľ František, Holiač Maroš, Holienka Michal, Žabka Matúš, Lušťoň Dominik; Stredný rad: Katrena Ján (MOV), Kajaba Marek (MOV), Vrabko Richard, Rybovič Michal, Bielik Lukáš, Hazucha Ľubomír, Gál Matej, Ing. Marec Anton (tr. učiteľ); Dolný rad: Šuštiak Václav, Šušota Jaroslav, Linet Jakub, Cina Ivan, Švec Marek, Mäsár Jaroslav, Olej Vladimír, Gajdoš Ondrej; Neprítomný: Kahák Martin

[close]

p. 12

2.A Stolár Horný rad: Galadík Michal, Hulín Matej, Fupšo Jakub, Mohylák Štefan, Jánošík Daniel, Hudák Dávid, Priedhorský Peter, Racik Karol; Stredný rad: Bc. Matis Roman (MOV), Franek Viktor (MOV), Zrebný Michal, Žák Adam, Džanaj František, Zvirinský Martin, Ing. Nemcová Zuzana (tr.učiteľka), Olbert Jozef (MOV); Dolný rad: Škorvánek Patrik, Pecko Lukáš, Kysela Martin, Mičian Miloš, Tužinčin Marek, Greštiak Pavol, Nemček Michal, Molek Silvester (vych. DM); Neprítomný: Arendárik Juraj, Zadňančin Ivan 2.B Autoopravár mechanik Horný rad: Gabčík Daniel, Chrástecký Mário, Brodňan Marek, Hájek Miroslav, Rapušák Lukáš, Múdry Juraj, Milotai Michal; Stredný rad: Ing. Funtíková Jana (tr.učiteľka), Ing. Melicherčík Pavol (MOV), Pohanka Martin, Kardoš Michal, Linet Pavol, Červenec Maroš, Hájnik Lukáš, Stas Lukáš, Kavoň Tomáš, Lisko Marián (MOV); Dolný rad: Adamec Lukáš, Malárik Lukáš, Gardian Lukáš, Stančík Igor, Palagy Oto, Pekara Jozef, Jánoš Peter, Václavek Matúš, Taraba Pavol Neprítomný: Grešák Tomáš

[close]

p. 13

2.C Autoopravár elektrikár, autoopravár karosár Horný rad: Baláž Jozef, Brezáni František, Tóth Filip, Kubáň Tomáš, Bielik Pavol, Krajči Tomáš, Vároš Miroslav, Bugaj Michal, Molek Silvester (vych. DM); Stredný rad: Sivek Jozef (MOV), Isteník Marek, Turzo Tomáš, RNDr. Hrtúsová Natália (tr.učiteľka), Albert Pavol, Fuňák Peter, Škorvaga Peter, Lisko Juraj (MOV); Dolný rad: Poracký Tomáš, Janura Michal, Knapec Peter, Mračník Michal, Konečný Juraj, Smataník Michal, Lysičan Michal, Červinka Miroslav Neprítomný: Hero Marek 2.D Murár, autoopravár lakovník Horný rad: Bača Matúš, Kramár František, Krúpa Michal, Grznár Branislav, Valášek Matej, Vároš Vladimír, Golis Martin, Bodzík Ladislav; Stredný rad: Ing. Alena Šmáriková (tr. učiteľka), Plačko Daniel, Trnka Albín, Černek Maroš, Pajger Marián, Mariniak Matej, Majda Rudolf, Mgr. Pecha Igor (MOV); Dolný rad: Ivančák Matúš, Šipula Rudolf, Straský Jozef, Milo Peter, Bc.Dubovec Pavol (MOV), Chovanculiak Martin, Majstrík Roman, Pažitný Pavol Neprítomný: Beliančin Daniel

[close]

p. 14

3.A Stolár Horný rad: Škuta Peter, Raždík Peter, Vokel Lukáš, Gallo Martin, Ciesarik Lukáš, Hranka Peter, Bušík Marek; Stredný rad: Dolník Tomáš, Bc. Matis Roman (MOV), Franek Viktor (MOV), Jánošik Pavol, Bukovinský Jozef, Olbert Jozef (MOV), Ing. Kvasnica Marián (tr. učiteľ); Dolný rad: Panák Jaroslav, Hrmel Miroslav, Kováčik Peter, Mazák Juraj, Murár Miroslav, Straský Juraj, Vančo Ján, Tichý Peter; Neprítomný: Šutara Luboš, Rajčan Milan 3.B Mechanik opravár CMV Horný rad: Čížik Patrik, Záhumenský Peter, Trsťan Tomáš, Hraboš Jaroslav, Gajňák Jakub, Holiač Juraj, Rudločák Pavol, Levko Lukáš, Maňák Marek; Stredný rad: Ing. Melicherčík Pavol (MOV), Lisko Marian (MOV), Ďuroška Ivan, Pagáč Juraj, Zafka Dávid, Nigrovič Peter, Ing. Adamčík Ján (tr. učiteľ); Dolný rad: Babčan Marek, Macura Peter, Kapičák Anton, Žabka Jakub, Kozák Ľudovít, Greňo Martin, Holúbek Miroslav, Demko Ján; Neprítomný: Kavecký Ján, Kavecký Pavol, Súkeník Peter

[close]

p. 15

3.C Autoelektrikár, lakovník Horný rad: Koleda Roman, Greguš Vladimír, Škubák Daniel, Forgáč Pavol, Trnka Matúš, Hrenák Ján, Ovečka Miroslav, Čechovič Juraj; Stredný rad: Lisko Juraj (MOV), Pirošík Dušan, Petráš Martin, Zelenay Miroslav, Staňo Jozef, Mgr. Papánová Anna (tr. učiteľka), Mgr. Pecha Igor (MOV); Dolný rad: Šoška Martin, Števuliak Marek, Chodelka Michal, Šturek Fantišek, Kalianko Radovan, Kmotorka Samuel, Gelieň Viktor, Rendek Marek; 3.D Murár, maliar Horný rad: Matejka Martin, Buday Jozef, Bugaj Peter, Krátky Róbert, Kalman Jozef, Hlucháň Daniel; Stredný rad: Katrena Ján (MOV), Arendárik Lukáš, Gališ Juraj, Očko Tomáš, Lacko Anton, Cina Peter, Mgr. Buchel Július (tr. učiteľ); Dolný rad: Pistovčák Vladimír, Hulák Zdenko, Mihalec Peter, Bc. Dubovec Pavol (MOV), Gaňa Štefan, Jašo Matúš; Neprítomný: Plačko Daniel

[close]

Comments

no comments yet