Ročenka 2012-2013

 

Embed or link this publication

Description

brozura o skole SOS sv. Robotnika

Popular Pages


p. 1

Sme jeho tvárou .. Rocenka SoŠ sv. Jozefa Robotníka . 0 2012/ 2 13

[close]

p. 2

Výchova j e ve c ou srdca Drahí pedagógovia a žiaci, milí priatelia, tak a je tu znova naša nová ročenka pre školský rok 2012/13. Žiaci už na ňu určite netrpezlivo čakali, lebo žolík sa už skutočne pýtal použiť. Ale poďme pekne k veci. Po dvoch rokoch európskych projektov, keď sme ešte v septembri vždy niečo prerábali a prepisovali, podarilo sa nám tento školský rok začať o čosi pokojnejšie a usporiadanejšie. Chce tomu napomôcť aj nová organizačná štruktúra školy, ktorá vstúpila do platnosti od 1.9.2012 a jej úlohou je celkové vyjasňovanie kompetencií na jednotlivých úsekoch, a teda následne aj jasnosť a pokoj v našich rozhodnutiach. Hoci túto prácu nie je hneď vidieť, verím, že ju v našej práci pocítime. Aj toto má napomôcť tomu, aby naša škola bola kvalitná, stabilná a otvorená. V našom slovenskom školstve sa momentálne deje veľa zmien a hľadajú sa riešenia problémov učiteľov, ktoré neboli riešené možno 20 rokov. Avšak, keď sa veľa rozpráva, niekedy sa zabúda na skutky. Preto sme sa bez ohľadu na to rozhodli, že budeme aj v tomto školskom roku pracovať na zvyšovaní saleziánskej kvalifikovanosti našich pedagógov. Vidíme v tom cestu k našej lepšej službe mladým, ktorí sú nám zverení. Toto ide ruka v ruke so všetkými výchovnými a pastoračnými ponukami, ktoré majú za úlohu celkový rast mladých, aj pedagógov. Výraznou zmenou tohto roka je, že ich nechceme ponúkať prvoplánovo, ale systematicky a v súlade s našou celkovou víziou. Tak chceme naplniť známe don Boscove heslo: „Dobrí kresťania a statoční občania“. Apropo, keď sme už pri don Boscovi. Po tom čo sme tu pred rokom mali jeho deviateho nástupcu don P. Chavéza, viete, že nás v tomto školskom roku aj on sám skutočne navštívi? A my máme pre vás už aj termín stretnutia s ním! Jeho relikvie (a dúfam, že aj don Boscov duch!) budú medzi nami v Žiline 20. - 22.4.2013. Aj preto je tohtoročná ročenka ladená v jeho „farbách“! Verím, že aj toto stretnutie s don Boscom, na ktoré ste všetci už teraz pozvaní, bude pre nás silným momentom viery a nového nadšenia v našom živote. Všetkým Vám v školskom roku 2012/13 držím palce pri príprave našich žiakov do života a prajem veľa osobných i pracovných úspechov. Mgr. Viliam Riško, SDB riaditeľ školy

[close]

p. 3

Z a me stnanci Soš sv. Joz ef a Robotn íka Horný rad: Mgr. Radovan Rumanovič SDB, Juraj Lisko, Peter Tyrol, Viktor Franek, Ján Holubčík SDB, Ing. Marián Kvasnica, Ing. Igor Pažický, Bc. Vladimír Běhálek Stredný rad: Peter Pilko, Mgr. Michal Sventek, Miroslav Brodňan, Ján Drgoň SDB,Marián Lisko, Jozef Olbert, Marek Kajaba, Michal Smida, Anton Kutliak, Ing. Juraj Vojtáš, Mgr. Michal Krupa, Mgr. Miroslav Kaleta, Ing. Martin Pňaček, Mgr. Marián Troskovič (ZRŠ TV), Ing. Stanislav Čelko (ZRŠ TV), Eva Horníková, Mgr. Jaroslav Šebeš, Ing. Ján Adamčík, Ing. Adriana Tvrdá, Mgr.Viliam Riško SDB (RŠ), Ing. Anton Marec, Ing. Daniel Imriška SDB Dolný rad: RNDr. Natália Hrtusová, Ing. Mária Hruzová, Emília Kajabová, Ing. Jana Funtíková, Mgr. Darina Chromčáková, Mgr. Monika Albertová, Mgr. Katarína Krupová, Mgr. Anna Troskovičová, Mgr. Peter Dubiel, Mgr. Igor Pecha SDB (ZRŠ PV) Meniny sv.J ozef a Robotníka Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa Robotníka bola v našej škole odhalená socha sv. Jozefa - patróna našej školy. Putovala k nám až z ďalekého Talianska a od 19. 3.2012 skrášľuje vchod našej školy. Poznávacím znakom nášho patróna je píla a hoblík symbolizujúce pracovitosť, ktorá by sa mala odzrkadliť aj v správaní našich žiakov.

[close]

p. 4

Informácie o š kole ŽILINA - SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline zabezpečuje kvalitnú výučbu v štvor a trojročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. Podmienkami prijatia na školu je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotná spôsobilosť. V rámci p r a k t i c k é h o vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo š k o l s k é h o vyučovania v duchu dona Bosca preventívnym systémom. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni don Bosca Slovenská provincia. Poslanie šk oly Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili sa na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy. 1. viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov 2. saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii 3. rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...) 4. spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov 5. spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy) 6. príjemné a výchovné prostredie Adresa: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina IČO: 00652512 DIČ: 2020639159 Telefón: 041 / 723 41 02 E-mail: sos@sdb.sk č.ú.: 4260026918 / 3100 Ľudová banka, pob. Žilina Web: www.sos.sdb.sk

[close]

p. 5

Ucebné a študijné od bor y S tolár ut p oo r ur á av r ár trojroc né u ce aliar bné od bory roky rípravy: 3 vania a p cov re: chlap ka vzdelá Dĺž určené p í: výučný dbory sú O lan tom vzde úške dosiahnu rečnej sk Doklad o ie o záve ysvedčen list, v G r itá fik dig a lny ií ch méd oky y: 4 r atá prav a prí ov, dievč ní: ia la lávan : chlapc vzde ie vzde ĺžka rčené pre iahnutomsvedčen D s y u o v ry sú oklad o d aturitné m Odbo D d voj ro iá c né na d stavbové štúd by r áp ev D Dre vár o st s a pr av ná ka a vn eb ní ct Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie s tkár ýr ka v oba z ád vo ka

[close]

p. 6

Najlepší autoop ra vár na S l ovensku V celoslovenskom finále súťaže Autoopravár Junior 2012 Castrol, ktoré sa konalo 28. - 29. marca 2012 v Bratislave, dosiahli naši žiaci opäť výborné výsledky. V kategórii autoopravár karosár, na štvrtom mieste skončil Peter Ďurček. O historický úspech sa v kategórií autoopravár lakovník postaral druhým miestom Ján Hujo, ktorý si tak zabezpečil účasť v česko-slovenskom finále. V kategórii autoopravár mechanik a elektrikár sa obidvom našim zástupcom podarilo postúpiť do československého finále. Michal Pekár získal piate miesto, suverénnym víťazom sa opäť stal Marek Pekár, ktorý zabezpečil, že putovný pohár Ministra školstva, v e d y, v ý s k u m u a š p o r t u Slovenskej republiky ostáva ďalší rok v našej škole. v ÚVTOS pre m lad is tvý c h v och can Su Výsledkom spolupráce ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch a SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline boli už v poradní druhé záverečné učňovské skúšky pre študentov z radov odsúdených. Po absolvovaní trojročného štúdia v odbore 3675 2 maliar pristúpili traja odsúdení pred skúšobnú komisiu. Značný podiel na ich úspechu majú aj pedagogickí pracovníci z ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch a ústavný kaplán.

[close]

p. 7

N aš a c es ta do cesko-sl Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2012 CASTROL je určená žiakom 3. ročníkov profesie autoopravár. Do súťaže sa zapojilo okolo 1200 žiakov zo Slovenska a viac ako 3900 žiakov z Čiech. Československé finále sa konalo v priestoroch INCHEBY v rámci autosalónu v Bratislave. Najlepší piati Slováci a piati Česi si zmerali sily v kategórii autoopravár – mechanik, elektrikár, v kategóriách autoopravár – lakovník a karosár traja najlepší z celoštátnych kôl. Aj keď výsledok z minulého roka sme nedosiahli, výborné tretie miesto Mareka Pekára , 6. miesto Michala Pekára a 5. miesto Jána Huja v rámci Česko- Slovenska je pri stále rastúcej konkurencii veľmi cenné. ove ns ále ké ho f in Už po 4 - krát sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY, ktorú každoročne organizuje spoločnosť ŠPINAR – software s.r.o. Tento rok sa konal už 6. ročník súťaže dňa 19. apríla 2012. Poriadajúcou školou bola tento rok Mendelova univerzita v Brne. Do finále v Brne postúpilo 25 vybraných projektov, medzi ktorými bola aj práca „Vodný mlyn“ Martina Trnovca, žiaka 3.ročníka odboru stolár. Projekt bol zaradený medzi 10 najlepších prác v stavebnej kategórii a žiak obsadil krásne 3. miesto. Víťaznou cenou bola licencia na program TurboCAD 18 de luxe.

[close]

p. 8

Our journey to twi n school in UK V nedeľu 27.11.2011 sme sa vydali na našu študijno-poznávaciu cestu do UK. Cestou sme spoznali stovežatú Prahu a belgický Brusel, kde sme dráždili naše chuťové bunky vôňou všade prítomnej belgickej čokolády. Utorok ráno sme nastúpili do školy Sacville School, kde žiaci chodia oblečení v klasických uniformách. Boli sme prekvapení úžasnou disciplínou. Žiaci chodia na jednotlivé predmety do špeciálnych učební. Keď sme prechádzali po jednotlivých oddeleniach (matematiky, jazykov, geografie, vedy, umenia...), dvere na triedach boli nielen presklené, ale aj dokorán otvorené, žiaci nás videli, ale akoby sme tadiaľ ani neprechádzali. Oni pozorne robili, čo mali, učili sa. Triedy boli veľmi dobre zariadené a žiaci zdvorilí. Po prehliadke školy nás rozdelili do 5 skupín a išli sme na rôzne hodiny. Bolo super vidieť, ako sa učia. Učitelia nám vysvetlili, čo robia a ako to robia. Škoda, že sme sa báli s nimi hovoriť. Ten stres povedať niečo po anglicky!!!

[close]

p. 9

Die Rei se nach Deut sc h l a nd Poznáte mestečko Aschau am Inn? To sme nepoznali ani my, kým sme ho nenavštívili. Malé mestečko v Nemecku/Bavorsku jes zaujímavé tým, že tu kedysi žil aj súčasný pápež Benedikt XVI. Vybrali sme sa spoznávať školu BBW – Berufsbildungswerk. Zastavili sme vo Viedni, kde sme si prezreli dóm sv. Štefana a jej historické centrum. Cesta ubiehala a večer sme šťastne dorazili do mestečka Aschau. Na druhý deň nám ukázali areál školy, vysvetlili fungovanie a princíp vzdelávania. Po obede sme navštívili bývalý vojenský bunker v Mühldorfe a v meste Alttöting sme si prezreli kaplnku a chrám s pozostatkami sv. Celestíny a sv. Inocenta. V Mníchove sme navštívili BMW múzeum plné modelov áut, vychutnali si výhľad z olympijskej veže. Každý večer sme sa mohli zapojiť do rôznych aktivít ako badminton, kalčeto, vyskúšali sme lezeckú stenu. Nechýbal ani futbalový zápas, ktorý sme po tvrdom boji vyhrali.

[close]

p. 10

Autos h o w Ni t r a Autoopravári našej školy sa 13.septembra 2012 zúčastnili výstavy automobilov a servisnej techniky Autoshow 2012 v Nitre. Túžba vidieť krásne automobily a všetko to, čo k nim patrí prevýšila aj nevľúdne sychravé počasie. Celkovo sa výstavy zúčastnilo 130 žiakov, ktorých sprevádzalo 10 pedagógov. Na výstavisku bolo možné vidieť automobily od najnovších modelov až po veteránov, ktoré brázdili cesty pre niekoľkými desaťročiami. Samostatný pavilón bol venovaný servisnej technike, v ktorej už tradične domino-vali firmy Peterson technik a Homola. Na výstave sa prezentovali aj viacerí predajcovia autopríslušenstva, náhradných dielov a tuningu. Policajný zbor SR mal pripravenú vlastnú výstavu automobilovej techniky doplnenú o vystúpenie mažoretiek. Obohatili sme sa o nové poznatky a naživo videli všetky novinky, ktoré zakrátko stretneme na cestách.

[close]

p. 11

M e dzinárodná súta ž s tol v pols k árov om ín Š t et e V saleziánskej škole v Štetíne sa 12. marca 2012 uskutočnil už XII. ročník medzinárodnej súťaže stolárov. Úlohou súťažiacich bolo z pripravených drevených častí zhotoviť detskú stoličku podľa výkresovej dokumentácie. V silnej medzinárodnej konkurencii sa naši žiaci držali statočne a spomedzi 44 súťažiacich dosiahol Patrik Meško 17. miesto a Jakub Dorinec 38. miesto. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí ich na súťaž pripravovali, zvlášť Ing. Mariánovi Kvasnicovi, ktorý ich počas súťaže odborne sprevádzal. V dňoch od 8. – 9. decembra 2011 sa SOŠ technickej v Prešove konala medzinárodná súťaž Mladý remeselník. My sme sa zapojili v odbore stolár, kde nás reprezentovali Patrik Meško a Jakub Dorinec z 3.A pod vedením majtra odbornej výchovy Jozefa Olberta.Naši chlapci nakoniec obsadili pekné 4. miesto. M ladý remesel n ík

[close]

p. 12

Sogno Ita Tri zvislé pásy – zelená, biela a červená sú symbolom Talianska, ktoré sa nachádza na juhu Európy. Aj my sme tam boli. Všetko sa to začalo 10.4.2012 v našej škole odkiaľ sme dorazili do Turína na Valdocco, kde pôsobil don Bosco. Navštívili sme miesto pôsobenia don Bosca, kde mával sv. omše s chlapcami z ulice a kde bolo prvé oratórium. Na druhý deň nás už čakalo automobilové múzeum. l i a no To vám bola parádička! Toľko áut pokope, od najstarších po najmodernejšie. Ako správni chlapi sme v múzeu strávili veľa času. Boli sme z toho úplne nadšení. V ten istý deň sme spoznali aj samotné Colle don Bosco – krásnu baziliku, ktorá pripomína Noemovu archu, don Boscov rodný domček a múzeum misionárov.

[close]

p. 13

Zažili sme cestu do nádherných Álp, kde sme podnikli krásny výstup na vrchol hory, dobrodružnú cestu lanovkou, čo bolo sprevádzané výhľadmi na rozľahlé pohoria. Navštívili sme aj svetoznáme Benátky, plavili sa loďou, videli nádherné stavby a nenechali si ujsť ani známe benátske sklo. Na vlastné oči sme videli zručnosť tamojších sklárov, ktorých výsledkom bol krásny koník a váza. Poslednou časťou nášho výletu bolo objaviť krásy nočných Benátok, ich úz- kych uličiek, Námestia sv. Marca, gondoly ... Niektorí sme ochutnali aj pravú taliansku zmrzlinu. Nakoniec nás čakala cesta na Slovensko.

[close]

p. 14

1 .A autoopra vár, stolár Horný rad: Denis Poliaček, Jozef Bittó, Patrik Jánošík, Lukáš Mikolka, Martin Harvánek, Jakub Lacúch, Matej Mrvečka, Ľubomír Šugár Stredný rad: Peter Pilko (MOV), Viktor Franek (MOV), Peter Tyrol (MOV), Matej Bucha, Juraj Bartoš, Samuel Jamrich, Štefan Kramár, Mário Kováč, Mgr. Peter Dubiel (MOV), Ing. Adriana Tvrdá (TU), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) Dolný rad: Kristián Štica, Milan Židek, Ján Chlebík, Jakub Bucha, Marek Pavlík, Martin Rosina, Matúš Vantúch, Marek Murárik, Štefan Čelko Chýbajúci: Marián Paluga 1. B autoopra vár Horný rad: Ľudovít Kaník, Michal Janoviak, Lukáš Pohančeník, Viktor Pariža, Michal Goruška, Ľubomír Hodoň, Ladislav Muchý Stredný rad: Ing. Jana Funtíková (TU), Peter Tyrol (MOV), Peter Pilko (MOV), Marek Ovčík, Jaroslav Koleda, Tomáš Repkovský, Marek Vozár, Mgr. Peter Dubiel (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Dolný rad: Filip Palárec, Patrik Škreko, Marek Ilenčík, Jacob Šebesta, Marek Vozár, Michal Matejka, Peter Komačka, Marek Bela, Dominik Hubočan, Dávid Slíž Chýbajúci: Michal Bielik

[close]

p. 15

1.C autooprav ár Horný rad: Branislav Petrek, Ľubomír Procházka, Juraj Hodas, Pavol Králik, Ján Jelínek, Jakub Šimko, Peter Pekara Stredný rad: Ing. Igor Pažický (TU), Peter Tyrol (MOV), Peter Pilko (MOV), Patrik Matúš, Pavol Uhlárik, Lukáš Jurčišin, Andrej Koleják, Mgr. Peter Dubiel (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) Dolný rad: František Hricko, Emil Glos, Pavol Možješ, Denis Ožvalda, Matej Dorinský, Jozef Noga, Michal Sedliak, Roman Nagy Chýbajúci: Erik Žucha Horný rad: Peter Kardoš, Jakub Kráľ, Michal Majtán, Miroslav Zgút, Patrik Kreana, Marian Šucha, Andrej Furiel, Peter Horník, Marián Lutišan, Mgr. Marek Žifčák (TU), Erik Grűlling, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Peter Pilko (MOV) Dolný rad: Branislav Stanislav, Martin Pažický, Peter Janík, Jakub Škuták, Patrik Poliak, Michal Chmeliar, Lukáš Ďuríček, Rastislav Fulka, Lukáš Sojka, Marek Niník

[close]

Comments

no comments yet