Edat Moderna 6è

 

Embed or link this publication

Description

Escola Guerau de Liost - Les Franqueses

Popular Pages


p. 1

PROJECTE EDAT MODERNA Nom : 6è Curs 2013-14 Projecte Edat Moderna. El projecte està relacionat amb una època història molt interessant, plena de grans canvis (socials, culturals, polítics, econòmiques, religioses,...). Cadascú de vosaltres haurà de realitzar una recerca comuna i una d’específica. Per poder exposar, el treball ha de tenir unes condicions mínimes i complir amb les dates d’entrega. 1. PART COMUNA. 1.1. Definició àmplia de les característiques principals de l’Edat Moderna a Europa i al Món. Ha d’incloure una breu explicació d’aquestes característiques. 1.2. Característiques especials de l’Edat Moderna a Catalunya. Cal explicar quines són i com ens influencien fins i tot avui en dia. 1.3. Eix cronològic de l’Edat Moderna. Indicant els principals fets d’aquesta època. 2. PART ESPECÍFICA DEL TEU GRUP. 2.1. Definició àmplia de la pregunta que us toca investigar. 2.2. Mapa conceptual de la pregunta. 2.3. Resum esquemàtic amb l’explicació de cada apartat del mapa conceptual. Cal incloure alguna imatge. Aquest apartat tindrà un màxim de 2 fulls. En aquest apartat s’ha d’explicar què és, quins apartats hi ha i què ens aporta l’Edat Moderna a la nostra realitat actual 2.4. Quadre comparatiu de doble entrada que expliqui les diferències relacionades amb la teva pregunta i la comparació amb l’actualitat (exemple: com era la cuina de l’Edat Moderna i la cuina de l’actualitat). 2.5. Vocabulari bàsic dels nous conceptes amb la finalitat de saber-los explicar el dia de l’exposició. 2.6. Recerca d’un fragment de vídeo històric que ajudi a explicar l’apartat específic. (màxim 5 minuts). 2.7. Bibliografia. Mirar el full següent. 3. DATES D’ENTREGA DEL PROJECTE 3.1. Part comuna: __________ 3.2. Part específica: _________ 3.3. Inici de les exposicions: __________ Escola Guerau de Liost, Projectes de Medi Pàg.

[close]

p. 2

PROJECTE EDAT MODERNA Nom : 6è Curs 2013-14 4. RECOMANACIONS 4.1. El treball final ha de tenir portada, índex, capçalera i peu de plana amb numeració i les dades identificadores dels membres del grup i del treball que s’està fent. 4.2. Els títols i subtítols han de ser de grandària diferent al text (18,14,12 punts) 4.3. Els fulls han de tenir un mínim d’una imatge i un màxim de dues. Aquestes imatges han de tenir peu de plana explicatiu. 4.4. El treball específic es presentarà amb la tipologia textual de resum esquemàtic i s’afegirà un quadre de doble entrada per comparar com era l’Edat Moderna abans i ara segons la vostra pregunta. 4.5. Bibliografia 4.5.1. És obligatori fer servir com a mínim aquesta referència per cercar informació: 4.5.2. https://sites.google.com/site/rotes6a/c-medi/t14-l-edatmoderna http://montse.quintasoft.net/2ESO/portada_emoderna.htm 4.5.3. 4.5.4. Cal cercar un vídeo, CD o DVD històric que estigui relacionat amb el tema que heu de desenvolupar. Com fer referències bibliogràfiques, de revistes, vídeos o web? • COGNOM, NOMAUTOR/S: Títol del llibre. Editorial. Lloc de la publicació, any de la publicació. • COGNOM, NOMAUTOR/S: Títol de l’article. Títol de la revista. Editorial. Lloc de la publicació, número de la revista. Any de la publicació. • COGNOM, NOMAUTOR/S: Títol del bloc o web. Domini www.xxx.xx Lloc de la publicació. Any de la publicació. 5. PRESENTACIÓ ORAL 5.1. Cal fer un suport en format digital (diapositives amb text) seguint les següents orientacions: • Màxim 8 diapositives. • La primera ha de ser la portada amb les dades bàsiques. • Preferiblement una imatge abans que dues. • La imatge ha de ser més important que el text. • El text ha de ser molt breu i utilitzant paraules claus o frases curtes. 5.2. L’exposició oral ha de preparar-se amb antel.lació repartint el temps a parts iguals entre els membres del grup. 5.3. No es pot llegir el treball però sí es pot mirar per explicar-lo amb un vocabulari entenedor per als companys que escolten. Escola Guerau de Liost, Projectes de Medi Pàg.

[close]

p. 3

PROJECTE EDAT MODERNA Nom : 6è Curs 2013-14 DOCUMENT D’AUTOAVALUACIÓ. RECERCA DE LA INFORMACIÓ : • Aporta informació adequada. • Fa servir diferents fonts d’informació. Observacions : Alumne/a Mestre / a TREBALL ESCRIT : Part comuna: • Definició d’Edat Moderna. • Característiques de l’E.Moderna a Catalunya. • L’eix cronològic. • Mapa conceptual de l’E. Moderna. Part específica de cada grup: • Capçalera, peu. • Títols i subtítols. • Resum esquemàtic del tema triat (ha d’incloure 2 imatges). • Definició ampliada del tema específic de cada grup. • Presentació en columnes (de 2 a 4 fulls). • Mapa conceptual de la part específica. • Quadre comparatiu de doble entrada. • Ortografia. • Conclusió personal. • Vídeo: adreça i títol. • Bibliografia. Observacions : Alumne/a Mestre / a EXPOSICIÓ ORAL : • Suport gràfic (Diapositives, conceptes claus, imatges...). • Expressió oral. • Preparació de l’exposició. • Aporta material complementari. • Vocabulari. Observacions : Alumne/a Mestre / a ESCOLTA ACTIVA : • Actitud a classe. • Sintetitza les idees claus. • Aporta propostes constructives. Escola Guerau de Liost, Projectes de Medi Pàg.

[close]

p. 4

PROJECTE EDAT MODERNA Nom : 6è Curs 2013-14 RESUM DE LES EXPOSICIONS ORALS Anota dues idees principals de l’exposició TEMA : DATA : IDEES PRINCIPALS : 1. 2. VOCABULARI : PUNTUACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DATA : TEMA : IDEES PRINCIPALS : 1. 2. VOCABULARI : PUNTUACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DATA : TEMA : IDEES PRINCIPALS : 1. 2. VOCABULARI : PUNTUACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DATA : TEMA : IDEES PRINCIPALS : 1. 2. VOCABULARI : PUNTUACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEMA : IDEES PRINCIPALS : 1. 2. VOCABULARI : DATA : PUNTUACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Escola Guerau de Liost, Projectes de Medi Pàg.

[close]

p. 5

PROJECTE EDAT MODERNA Nom : 6è Curs 2013-14 DOCUMENT D’AVALUACIÓ DEL MESTRE DOCUMENT FINAL PARTS COMUNA GRUPS NOMS CATALUNYA PART ESPECÍFICA PRESENTA NOTA FINAL OBSERVACIONS ORAL Escola Guerau de Liost, Projectes de Medi Pàg. DIAPOSITIV ES DEFINICIÓ DEFINICIÓ RECERCA EIX CRON. IMATGES QUADRE RESUM VÍDEO TEMA

[close]

p. 6

PROJECTE EDAT MODERNA Nom : 6è Curs 2013-14 COM FER UN FRIS CRONOLÒGIC (eix cronològic o línia del temps) Un eix cronològic és un gràfic lineal que ens permet disposar de manera ordenada una sèrie d'etapes històriques o esdeveniments compresos entre dues dates o períodes determinats. Per fer un eix cronològic hem de seguir els passos següents: 1r PAS RELACIÓ DELS ESDEVENIMENTS Es tracta de fer la tria dels esdeveniments històrics que es representaran a l'eix. 2n PAS TRAÇAR UNA LÍNIA VERTICAL O HORITZONTAL Per a construir el gràfic. A partir d'aquesta línia podem donar forma rectangular a l'eix. 3r PAS SITUAR L'INICI I EL FINAL DEL PERÍODE Aquest inici i final seran els extrems de la línia. 4t PAS DIVIDIR LA LÍNIA PROPORCIONALMENT Per a poder veure a un cop d'ull la durada dels fets que s'hi representen. 5è PAS SITUAR LA RESTA DE DADES I NOMS Situar tots les dades i els noms que volem que apareguin en el gràfic dels triats al pas 1. 6è PAS PINTAR EL GRÀFIC Per facilitar-ne la lectura. 7è PAS INTERPRETAR Interpretar la informació, fer llegendes a peu del fris cronològic i extreure'n les conclusions. Document adaptat de: http://www3.planalfa.es/mogoda Podem trobar més exemples a: http://www.pinterest.com/guidix/productes-linies-del-temps/ Programes per fer un fris cronològic: http://www.dipity.com/ http://www.timetoast.com/ http://www.preceden.com/ ... Escola Guerau de Liost, Projectes de Medi Pàg.

[close]

p. 7

PROJECTE EDAT MODERNA Nom : 6è Curs 2013-14 Completa aquesta línia del temps o fris cronològic relacionat amb l’Edat Moderna 1800 1789 REVOLUCIÓ FRANCESA 1789 S X V I I I X V I I B A R R O C 1700 1600 S X V I R E N A I X E M E N T 1500 1492 1492 DESCOBRIMENT D’AMÈRICA Pàg. Escola Guerau de Liost, Projectes de Medi

[close]

Comments

no comments yet