Laporan Tahunan 2011

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Tahunan 2011 LKIM

Popular Pages


p. 1

LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI w w w . l k i m . g o v . m y

[close]

p. 2

L e m b a g a K e m a j u a n I K a n m a L ay s I a

[close]

p. 3

Kandungan M/S I III 01 02 03 06 06 07 08 09 09 10 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 26 34 35 44 64 76 86 90 92 95 97 111 112 TAJUK PERUTUSAN PENGERUSI PERUTUSAN KETUA PENGARAH MAKLUMAT KORPORAT Logo Korporat ahli jemaah Lembaga LKIm ahli jawatankuasa audit LKIm juruaudit Lembaga ahli jawatankuasa Perjawatan LKIm ahli jawatankuasa Kenaikan Pangkat LKIm ahli jawatankuasa Tatatertib LKIm ahli jawatankuasa Pelesenan LKIm struktur Organisasi Pengurusan Kanan - Ibupejabat Pengurusan Kanan - negeri anak syarikat LKIm alamat Pejabat-Pejabat LKIm LATAR BELAKANG Penubuhan, Visi & misi Objektif dan Fungsi Piagam Pelanggan aktiviti-aktiviti utama LKIm KALENDAR MESYUARAT JEMAAH LEMBAGA LKIM KALENDAR PERISTIWA PERUTUSAN LAPORAN PERUNTUKAN KERAJAAN LAPORAN AKTIVITI UTAMA LKIM A) AKTIVITI PEMBANGUNAN Pembangunan masyarakat Dan Institusi nelayan Pembangunan Industri asas Tani Pembangunan Pemasaran Pembangunan Infrastruktur Kawalselia Pendaratan Ikan Pelesenan Dan Penguatkuasaan Program Insentif Kepada Kumpulan sasar anak syarikat LKIm B) KHIDMAT SOKONGAN OPERASI PENYATA KEWANGAN Penyata akaun Lembaga Kemajuan Ikan malaysia yang Telah Diaudit bagi Tahun berakhir 31 Disember 2011

[close]

p. 4

Perutusan L e m b a g a Pengerusi K e m a j u a n I K a n m a L a y s I a ...LKIM telah mencapai beberapa kejayaan menerusi pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti bagi membangun dan meningkatkan taraf hidup nelayan kita...” Pengerusi LKIm I) Laporan Tahunan 2011 assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh syukur saya panjatkan ke hadrat allah s.w.t di atas kesempatan yang diberikan oleh-nya untuk turut menyumbangkan tenaga serta buah fikiran bagi membantu LKIM melunaskan tugas dalam mencorakkan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat nelayan. Terima kasih dan tahniah saya kepada pihak Pengurusan serta seluruh Wargakerja LKIm yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memikul amanah yang dipertanggungjawabkan. Laporan Tahunan yang diterbitkan ini adalah gambaran daripada seluruh tindakan yang telah dilaksanakan bagi menjana sebuah masyarakat nelayan yang lebih progresif disamping menyumbang kepada kemajuan yang berlaku di dalam industri perikanan negara. Pada hemat saya, LKIM telah mencapai beberapa kejayaan menerusi pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti bagi membangun dan meningkatkan taraf hidup nelayan kita. Ini dilakukan menerusi beberapa inisiatif pembangunan yang melibatkan aspek pemasaran, pembangunan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pembangunan industri asas tani. menerusi program pemberian elaun sara hidup, insentif hasil tangkapan, serta bantuan subsidi petrol dan diesel, masyarakat nelayan telah dapat mengurangkan beban kos sara hidup dan pemberian bantuan kerajaan ini amat bermakna bagi mereka. sepanjang tahun 2011, sejumlah Rm116.05 juta telah dibayar untuk elaun sara hidup yang melibatkan seramai 55,000 orang nelayan manakala sejumlah Rm69.93 juta telah dibayar untuk insentif hasil tangkapan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 5

Terbaru, pihak kerajaan telah memperuntukkan sejumlah Rm300 juta untuk Projek Khas Perumahan nelayan. Peruntukan yang disediakan ini merupakan satu lagi agenda yang menggambarkan betapa besarnya keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan nelayan kita. adalah diharapkan peruntukan ini akan dapat dimanfaatkan dengan seberapa segera bagi memberi keselesaan hidup kepada nelayan di seluruh negara. LKIm akan terus berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup dan pendapatan masyarakat nelayan di seluruh negara agar kehidupan mereka terus bertambah baik di masa hadapan. untuk itu, saya amat berharap masyarakat nelayan memberi sokongan padu kepada program-program yang dilaksanakan oleh LKIm. Saya percaya dan yakin masyarakat nelayan akan bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik selaras dengan hasrat kerajaan bagi menjayakan program transformasi dalam sektor perikanan. sekian. selamat maju jaya. (DATO’ HJ. MOHD. JIDIN BIN SHAFEE) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Laporan Tahunan 2011 LKIm juga terus berusaha membantu para usahawan perikanan bagi mengembangkan lagi pasaran produk mereka ke luar negara disamping meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Ini dilakukan menerusi program promosi yang dilaksanakan di peringkat domestik dan antarabangsa. menerusi inisiatif ini adalah diharapkan usahawan-usahawan ini akan dapat memasarkan produk mereka dengan lebih luas lagi disamping meningkatkan pendapatan mereka. ( II

[close]

p. 6

Perutusan L e m b a g a Ketua Pengarah K e m a j u a n I K a n m a L a y s I a bagi membantu meningkatkan sistem penyampaian LKIm kepada kumpulan sasar, kita telah menggunapakai aplikasi teknologi ICT dalam kebanyakan urusan pelaksanaan program...” Ketua Pengarah LKIm III ) Laporan Tahunan 2011 assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh LKIm diberikan mandat serta tanggungjawab untuk membangunkan masyarakat nelayan khususnya dari segi peningkatan pendapatan serta taraf hidup mereka. bagi melaksanakan amanah ini maka LKIm telah menggerakkan pelbagai usaha sama ada dari aspek sosial mahupun ekonomi untuk membolehkan masyarakat nelayan negara ini menikmati tahap kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Laporan Tahunan ini merupakan manifestasi pelbagai usaha dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh LKIm dalam memenuhi tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada Lembaga. sehubungan dengan itu, LKIm telah mengagih, menggerak serta memanfaatkan sumber-sumber yang diberikan kepadanya bagi mendokong hasrat kerajaan untuk melakukan suatu transformasi menyeluruh terhadap masyarakat nelayan di negara ini. sumber-sumber tersebut antara lain merangkumi peruntukan kewangan serta modal insan yang merupakan input teras dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Pada tahun 2011, LKIm telah diperuntukkan sejumlah Rm114.99 juta, iaitu sebanyak Rm89.29 juta untuk peruntukan mengurus dan Rm25.7 juta untuk peruntukan Pembangunan. Disamping itu, LKIm juga telah menerima Peruntukan Khas sebanyak Rm228.9 juta iaitu untuk membiayai pemberian elaun sara Hidup nelayan dan Insentif Hasil Tangkapan dan Program azam Tani. LKIm ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan ini sehingga memungkinkan kita mengatur pelbagai program pembangunan untuk masyarakat nelayan dan mereka yang terlibat dalam industri perikanan negara. Daripada jumlah peruntukan yang diberi, LKIm telah membelanjakan sebanyak Rm87.1 juta untuk belanja mengurus, Rm21.2 juta untuk belanja pembangunan dan Rm 205.46 juta daripada peruntukan khas yang diberikan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 7

bagi membantu meningkatkan sistem penyampaian LKIm kepada kumpulan sasar, kita telah menggunapakai aplikasi teknologi ICT dalam kebanyakan urusan pelaksanaan program dan aktiviti. antara lain ianya melibatkan sistem yang digunapakai untuk pemberian insentif hasil tangkapan,pemberian subsidi bahan api, dan pemberian elaun sara hidup. aplikasi ini adalah amat penting dan bersesuaian dalam era masa kini disamping ianya selaras dengan aspirasi kerajaan untuk melaksanakan semua urusan kerajaan secara ’online’. Dalam usaha LKIm memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat nelayan, pengurusan LKIm telah melaksana dan mengamalkan pendekatan mesra pelanggan dengan mengadakan program turun padang di kawasan-kawasan nelayan untuk berinteraksi secara terus, mengenal pasti permasalahan nelayan dan mengambil tindakan ke atas isu-isu yang telah dibangkitkan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh wargakerja LKIM yang telah bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi mencapai objektif penubuhan LKIm iaitu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat nelayan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan syabas kepada masyarakat nelayan yang telah terlibat dalam pelbagai program yang dilaksanakan oleh LKIm dan saya berharap mereka berusaha untuk terus meningkatkan produktiviti pada masa akan datang. semoga industri perikanan negara terus berkembang maju dan masyarakat nelayan sejahtera. (DATO’ HJ. MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Laporan Tahunan 2011 LKIm memberi penekanan dan perhatian kepada laman sesawang LKIm kerana ia merupakan saluran dan medium perhubungan kepada masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi di samping ia digunakan sebagai pengkalan maklumat. bagi tahun 2011, laman sesawang LKIm telah dianugerah pengiktirafan 5 bintang dan saya berharap prestasi baik tersebut akan terus dikekalkan pada masa hadapan. ( IV

[close]

p. 8[close]

p. 9

Korporat maklumat

[close]

p. 10

Logo Korporat Logo di sebelah melambangkan identiti satu Pertubuhan yang terlibat secara langsung dalam perusahaan perikanan. Bentuk kepala panah menggambarkan usaha positif ke arah memajukan perusahaan perikanan dan meninggikan taraf hidup nelayan dengan menekankan aktiviti menangkap, menternak, memproses dan memasarkan ikan. Warna biru adalah warna laut dan perusahaan perikanan. Bulatan yang melingkungi kepala panah, ikan dan jaring menggambarkan penyatuan tenaga dalam usaha membangun sektor perikanan. 2) Laporan Tahunan 2011 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 11

ahli jemaah Lembaga L e m b a g a K e m a j u a n I K a n PENGERUSI m a L a y s I a Y.B. DATO’ HAJI MOHD JIDIN BIN SHAFEE AHLI PARLIMEN SETIU, TERENGGANU AHLI-AHLI Y.H DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH KETUA PENGARAH LKIM Laporan Tahunan 2011 Y.BHG. DATO’ MOHD HASHIM BIN ABDULLAH WAKIL KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI Y.BHG. DATO’ BUKHARI BIN HASAN WAKIL PERBENDAHARAAN MALAYSIA PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM WAKIL UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI (3 TUAN HAJI NORDIN BIN AHMAT (Sehingga 30 April 2011) ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN (Dari 1 Mei 2011) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia WAKIL LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) ENCIK MOHD SHAUPI BIN DERAHMAN WAKIL JABATAN PERIKANAN MALAYSIA Y.BHG. PROF. TAN SRI DATUK DR. NIK MUSTAPHA BIN R. ABDULLAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT PENGERUSI PERSATUAN NELAYAN KEBANGSAAN (NEKMAT) YB. DATUK ABD RAHMAN BIN BAKRI AHLI PARLIMEN SABAK BERNAM, SELANGOR Y.B. DATUK HAJJAH NORAH BINTI TUN ABD. RAHMAN AHLI PARLIMEN TANJUNG MANIS, SARAWAK Y.B. DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI SEKONG, SABAH SETIAUSAHA JEMAAH LEMBAGA PUAN NORA BINTI AHMAD PENGARAH BAHAGIAN PERANCANG DAN HAL EHWAL KORPORAT

[close]

p. 12

1 2 3 4 5 6 4) Laporan Tahunan 2011 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1 2 3 4 5 Y.B. DATO’ HAJI MOHD JIDIN BIN SHAFEE - Pengerusi LKIM Y.H DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH Y.BHG. DATO’ MOHD HASHIM BIN ABDULLAH Y.BHG. DATO’ BUKHARI BIN HASAN PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM 6 ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN

[close]

p. 13

6 7 8 9 10 11 12 usi LKIM 77 Y.BHG. PROF. TAN SRI DATUK DR. NIK MUSTAPHA BIN R. ABDULLAH 88 TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT 99 ENCIK MOHD SHAUPI BIN DERAHMAN YB. DATUK ABD RAHMAN BIN BAKRI 10 10 Y.B. DATUK HAJJAH NORAH BINTI TUN ABD. RAHMAN 11 11 Y.B. DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA 12 12 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Laporan Tahunan 2011 (5

[close]

p. 14

Ahli Jawatankuasa L e m b a g a K e m a j u a n audit I K a n m a L a y s I a PENGERUSI PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM WAKIL UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI AHLI- AHLI Y.BHG. DATO’ BUKHARI BIN HASAN WAKIL PERBENDAHARAAN MALAYSIA Laporan Tahunan 2011 TUAN HAJI NORDIN BIN AHMAT (Sehingga 30 April 2011)) ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN (Dari 1 Mei 2011) WAKIL LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) ENCIK MOHD SHAUPI BIN DERAHMAN WAKIL JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT 6) PENGERUSI PERSATUAN NELAYAN KEBANGSAAN (NEKMAT) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Juruaudit Lembaga TETUAN RAJA SALLEH, LIM & CO. 29a, jaLan ss22/19 DamansaRa jaya 47400 PeTaLIng jaya seLangOR DaRuL eHsan

[close]

p. 15

Ahli Jawatankuasa L e m b a g a K e m a j u a n Perjawatan I K a n m a L a y s I a PENGERUSI Y.H. DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH KETUA PENGARAH LKIM AHLI- AHLI Y.B. DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA AHLI JEMAAH LEMBAGA LKIM Y.B. DATUK ABD. RAHMAN BIN BAKRI AHLI JEMAAH LEMBAGA LKIM ENCIK BASIR MALAN BIN ABDUL RAHMAN WAKIL KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA ENCIK HUZAINI BIN RAMLI WAKIL PERBENDAHARAAN MALAYSIA ENCIK JAMIL BIN RAKON WAKIL JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ENCIK MANSOR BIN MAN WAKIL JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Laporan Tahunan 2011 (7

[close]

Comments

no comments yet