hdp-25

 

Embed or link this publication

Description

මරණය සහ උපත අතර සිදුවන සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමය...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

is ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 5 wmodk md

[close]

p. 4

2013 b,a l,dmh fyj;a ;uka ysgmq yeá ±k .ekSu& fioe.eñ nj msKsi o uf.a wfmalaIdj mj;S hehs o fya lS h' §> ksldh 2 - 315 msgqj" ckjiN iQ;%h' ±ka fu;kÈ fï ìïìidr rc;=ud lshkafk rclï lrk fldg wr jf.a" ñksiaiqkag hym; i,ikak" jerÈ lrmq whg ievmreI úÈhg o`vqjï §, ta jf.a rdcH md,kh lrmq flfkla' ta ;uhs jvmq .;sh' yenehs wka;sug fidajdka jqKd' fidajdka jqkdg miafi ;uhs i;r wmdfh WmÈkafk ke;af;' B<Õ w;anjfh bmÿfka pd;=¾ uydrdðlhg wh;a hCI lshk foaj fldÜGdYfha' kuq;a t;kska miafi foõ f,dúka pq; fj,d mhd Wfoid mQc lrkjd' Wfoid mQc lrkjhs lshkafk mqoa.,slj mQc lrkj lshk tl fkfjhs' NsCIQka jykafia,dg mqoa.,slj odkh mQc l<;a" iÕ .=K isys lr," wruqK isys lr, ta .=K Wfoid oka ÿkaku ix>hd Wfoid mQc lhd jykafia,dg;a oka fokjd' ±ka ;ju;a l=Uqr b÷,a lr, kE' B<Õg ;j ál ojila hkfldg lsß je§f.k tk wjia:djla tkjd' ta weg w;ska wrf.k fmdä lr, fmd;= whska lrkak mq¿jka wjia:djla' tfyu fmd;= iqoao lrk fldg ta weg kshfmd;af;ka ;o lfhd Wfoid mQc lrkjd' B<Õg f.dhu meys, lmkak biafi,a, taflkq;a ;j;a fldgila lmdf.k wr jf.au w.% fldgi ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 5

2013 b,a l,dmh fjka lr, tAflka lsßn;a odkhla yo, mQc lrkjd' Bg miafi iïmQ¾K f.dhu lm," f.dhï fldfhd jykafia,dg oka fok tlhs ú;rhs lrkafk' ta lshkafk l=Uqfr f.dhu ;sfhoaÈ lmk wjia:dj,ska ljqrej;a mßfNdackhg .kafk kE' tA uq,a odk y;r myg idudkHfhka ljqreyß m%Odk fj,d" yjq,a lrefjd bkakjkï tA wh;a iyNd.s fjkjd' fno, fjkalr .;a;g miafi ;u ;ukaf. fldgiaj,ska fjk fjku odk kjfh b;sß fldgia iïmQ¾K lrkak mq¿jka' fï úÈhg wjia:d 9 u mQc lr, bjr fjkl,a ;ukag ysñ fldgiska ndysr lsis flfkla b÷,a lrkafk kE' ta lshkafk f.dhu md., ù ál fjka lr.;a;g miafi" taflka ;ukaf. fldgig wod,j ú;rhs b÷,a lrkafk ke;af;' fjk;a whg fjka lrmq fldgia ;ukaf. fldgig wod, fjkafk kE' fufyu fjka lrf.k yeu fjf,a u ;uka g ys ñ tl lkakhlska w.% m%uqL odk 9 la fokjd' fïl ;uhs fYA%IaGhs" w.%hs lshkafk' ta lshkafk ;ju;a b÷,a lf r;akhg mQc lrkjhs ls h ka f k b÷,a ls Í ula fkfjhs' ;=kqrejka Wfoiduhs ta w.% mQcdj ;shkafk' b÷ + W,a }b÷,a' W,a lshkafk f,daN" oafõY" fuday' f,daNh W,la" oafõYh W,la" fudayh W,la' t;fldg fï ;=fkka lghq;= lrk mqoa.,fhla f,daN" oafõY" fudayj, b|f.k wdydrhla .;af;d;a tal b÷,a fjkjd' t;fldg ta wdydrfha ;sfhk Yla;sh wrf.k f,daN" oafõY" fuday ;=, b|f.k ;uhs ta mqoa.,h lghq;= lrkafk' ta Yla;sh bkafoõfj fï ;=ka fodiaj,ska lrk lghq;=j,g' W,aj, bkafoõjhs lshkafk talhs' wdydrhla b÷,a fjkafk tfyuhs' kuq;a nqÿka jykafiag" ry;ka jykafia,dg fok odkhla b÷,a fjkafk kE' Wka jykafia,d W÷,a lrkafk kE' fudlo Wka jykafia,dg f,daN" oafõY" fuday we;af;u kE' wf,daN" woafõY" wfuday ;uhs ;s f hka f k' ta ks i d Wka jykafia,dg fldÉpr oka ÿkak;a idudkH ñksiaiqkag ÿkak jf.a b÷,a fjkafk kE' ta jf.au ry;a M,fhka fuyd bkak wd¾h Y%djlfhd jqk;a rd." oafõY" fuday iïmQ¾Kfhkau CIh lr, ke;s jqKdg tajdfha bka o fjka f k kE' fudlo bkao fjkj ls h ka f k ta f lu bkakjhs lshk tl' 03 msgqj wdksixi yqÕla n,j;a' wr jf.a lsß jÈk uq,a wjia:dj, ,efnk weg wrf.k" ix>hd jykafia,dg;a oka fokak ta ál m%udKj;a ke;akï nqoaO mQcdjg ú;rla ;shkak;a mq¿jka' kuq;a uyd mßudKfhka ke;;a ,efnk áflka yß w.% fldgi fjka lr, lsß jHxckhla yo, nqoaO mQcdfjka miafi" b;sßh ix>hd jykafia,dg mQc lrkak mq¿jka kï tal;a fndfydu fyd|hs' ;ukag mq¿jka úÈhg w.% fldgi fjka lr, wr úÈhg mQcd lsÍu" oka §u ;uhs fu;kÈ jeo.;a fjkafk' fï ,smsh mgka .kak fldgu" mÿuq;a;r nqÿka jykafiaf. ld,fha ysgmq hlaI kï i;aj fldÜGdYhla .ek;a" ta whf. iajNdjh .ek;a i|yka l

[close]

p. 6

2013 b,a l,dmh Wkajykafia,d wfkla whg jvd fYa%IaG fjkjd' b;ska fufyu w.% jQ fYa%IaG jQ uyd W;a;ufhl=g" wms odkhla mshd jykafia,d ;ju jev bkakjd' Wkajykafia,d foaYkd lrmq O¾uh ;ju ;sfhkjd' ta ;=,ska wms nqÿka olskjd' Th úosyg ;uhs nqÿka oel, ksjka olskafk' tfyu ke;sj ffu;%S nqÿ yduqÿrefjd my< fjkl,a l,a odkak ´k kE' uÊðu ksldfha 3 jk ldKavfha tk oCIsK úNx. iQ;%hg wkqj nqÿka jykafia kulg fok fm!oa.,sl odkhlg jvd" wd¾h ix>hd jykafia,dg fok idx>sl odkh uy;aM, uydksixihs lsh, meyeÈ,sj i|yka fjkjd' t;fldg idikh flfrys meyeÈ,d" idikh fjkqfjka w.% jQ" fYa%IaG jQ fldgi oka fokak nqÿka jykafia kula jev bkaku ´k kE' Wkajykafia msysgjmq idikh úoHudkj ;sfha kï tal lr.kak mq¿jka' oeka ldrKdj meyeÈ,shs' ta jf.au fu;kÈ úfYaIfhka ±k.kak ´k fohla ;uhs zz;ukag mq¿jka wdldrhg oka fokakZZ lshk tl' fudllao fï ;ukag mq¿jka wdldrh@ wo iudcfha ñksiaiq úúO riaidj,a lrkjd' ta riaidj,aj, úúO;ajh wkqj" ;ukag ,eì, ;sfhk riaidj wkqj ,efnk jegqm fjkia' tla flkl=g remsh,a myf

[close]

p. 7

2013 b,a l,dmh 05 msgqj oyfï fmkajk kS:d¾:" fkhshd¾: iy jHx.d¾: nq ^miq.sh l,dmfhka - f,!lsl wNsjDoaêh i,ik jákd oyï fldgia ;%smsglfhka .s,syS .sh yeá''''& nerej flfkla fudavlug lshkak mq¿jka" ´l kjl johg §mq fohla lsh,' fkhshd¾f: okafk ke;s ksid fudavlug ta jf.a woyia .kak mq¿jka' fudlo wo fjk fldg NsCIQka jykafia,df.;a fndfyduhla wOHdmk wdh;kj, Th lshk kjl joh ;sfhk ksid talu fu;kg;a wdfoaY lrkak mq¿jka' ±ka fï fmdaá, yduqÿrefjd lshkafk ll=i|" fldaKd.u" ldYHm lshk nqÿjrhka jykafia,df.a ;=ÉP fmdaá, jqfka fldfyduo@ yß O¾uhla foaYkd l

[close]

p. 8

2013 b,a l,dmh ksjka olskak ú;ruhsZZ ±ka fufyu foaYkd lr lr fl,skau ñksiaiq wßy;a j hg m;a lrka k W;a i dy lrkjd' kuq;a wka;sug n,k fldg ta nK lshk Woúh ksjka ±l,;a kE' tal ;uhs úfYaI;ajh' fmdaá, yduqÿrefjd;a fï jf.a nK lshmq flfkla' kuq;a ta l%uh yß hkafk kE lsh, fmkajkak ;uhs wr uv jf,a lr jgla tfrk l,a .syska kej; f.dvg tk l%uh Wmud lr, fmkakqfj' ta lshkafk lduh kue;s uv jf,a lr jgla tß, bkak ñks i a i q ;uhs f,da l fha bka f k' t;fldg f.dv ìu lshkafk ksjk' ±ka b;s k a fï ñks i a i q k a g ls õ fjd;a fl,skau f.dvg ll=< ;shkak lsh, tal lrkak mq¿jkao@ fï jf.a fmdaá, yduqÿrejkag uv j,la fmkak, lr jgla tfrkl,a hkak lsõjd' ±ka wdmyq yeß, tkak lsõju" wdmyq tk yeá fmdaá, yduqÿrefjd fydh, ne¨jd' ±ka tl mdrgu f.dv ìug wäh ;shkak nE' wäfhka wäh f.dv me;a;g ;sfhk uvg wäh ;sh ;shd tkak ´k' biafi,a, tl wähla ;sõjd' B<Õg ;j;a álla f.dv me;a;g ;sfhk uvg wäh ;sõjd' ±ka ál ál wr lr jgla tß, ;sìÉp uÜgu l%ufhka mmq uÜgug" nv uÜgug" bK uÜgug" oKysi uÜgug wdjd' Th úÈhg weú;a ;uhs l%ufhka f.dvg wdfj' ±ka wr fmdä yduqÿrefjd fmdaá, yduqÿrejkaf.ka m%Yak wykjd' kqU f.dvg wdfj keoao@ wdjd' fldfyduo fï uv jf,ka f.dvg wdfj@ tl mdrgu wäh ;sõjo@ kE' fldfyduo wäh ;sõfj@ uv jf,au f.dv me;a;g ;sfhk uvg wäh ;sõjd' fï ;uhs fï l¾uia:dkfha fuf;la l,la jeys, ;sìÉp fldgi' tal úi|, §mq wdldrh kqjKg jegfyk l%uhla ;uhs fï bÈßm;a lrkafk' tfykï fï ldu ufâ tß, bkak ñksiaiqkag biafi,a,u ldu ñ:Hdpdrh whska lr .kak lsh, lshkj ñila mQ¾K n%yau pßhdfj yeisfrkak lsh, lsõjg yßhkafk kE" ry;a fjkak lsõjg jevla kE' ta ;uhs ud¾.fha yeá' ud¾.h §, ;sfhkafk wkqmQ¾j l%uhg hkak' yßhg idudkH fm< úNd.h iu;a fj,d B<Õg Wiia fm< lrkj jf.a' idudkH fm< iu;a fkdù mfya mka;sfha bkak

[close]

p. 9

2013 b,a l,dmh iqudkhla ú;r fokfldg wr idkaøKh wêl u;a fm;a; ±ka ´k kE' wvq tflka iEfykak mq¿jka' B<Õg ;j;a nr wvq 50] l ú;r u;a fm;a;la fokjd' kej;;a lE .ykj" wfka tal kï uÈ lsh,' yenehs tal;a orkak mq¿jka' fufyu áflka ál 25]" 10] '''' wd§ jYfhka wvq lr, wka;sug fudl=;au fkd§ bkakjd' t;fldg u;a øjHj,g weíneysùu kj;ajkak mq¿jka' yenehs uq,skau fudl=;au fkd§ ysáh kï tfyu tal ord.kak neßj msiafila fjkjd' fukak fï jf.a ;uhs rd.hg ne¢Ép flkd" lr jgla ldu ufâ tß, bkak flkd fï jf.a ±ä wiykldÍ ;;a;ajhl ;uhs bkafk' b;ska ta mqoa.,hg tl mdrgu p;=rd¾h i;Hh fïlhs lsh," ry;ka jykafia kula lrkak nE' tfyu l%uhla kE' wkqmQ¾j p¾hd" wkqmQ¾j YsCId" wkqmQ¾j iudê jYfhka l%uhla ÿkafk talg ;uhs' ta Tlafldu wkqmQ¾j l%uhg §, ;sfhkafk' ±ka fï fmdaá, yduqÿrejkaf. l;dfjÈ ´l fkhshd¾:fhka ;uhs ÿkafk' b;ska tal fudllao lsh, f;dar, ÿkaku ;uhs" tajx Wmixyr;s ^tfia Wmud ixikaokfhka& lshk isoaOdka;h wkqj fï lshk l;dj we;a; ;uhs lsh, jegfykafk' Wmudj ixikaokh lr, ne¨ju fmdaá, yduqÿrejkag jegyqKd" we;a; jYfhkau ;uka lr, ;sfhkafk fudav jevla lsh,' ;=ÉP fmdaá, jqfka taflka' zznqoaOdka;r 3 la ;siafi uu nK lsõjg lsh, ;sfhkafk fudkjo@ uufk jroaof.k ;sfhkafk' ugj;a m%;sM,hla kEfk!ZZ fï úÈhg fmdaá, yduqÿrejkag ldrKh jegyqKd' fu;kÈ ;j;a úfYaI ldrKhla nqoaO foaYkdfj ;sfhkjd' nqÿ rcdKka jykafiaf.ka NsCIQka jykafia kula wykjd" wkqkag nK lsõju Y%djlhdg fudkjo ,efnkafk lsh,' ksjka ,efnkjd lshkjd' t;fldg foaYkd lrmq foaYlhg fudkjo ,efnkafk lsh, wykjd' wuD;h ,efnkjd lshkjd' fï folu tlhs' kuq;a jpk follska lsõfj' wud uy ksjk lsh,;a wo wms talg lshkjd' wkqkag nK lshk tflka ;ukag wuD;h ,efnkjd" ksjka ,efnkjd' yenehs nK yßhg lsõjkï ;uhs tal yßhg ,efnkafk' wkqkag je/oaÿfjd;a ;ukag;a jrÈkjd' ±ka t;fldg wehs fï tlu ksjk jpk 2 lska fmkakqfj@ wuD;h fyj;a wurKSh lshkafk" ta foaYkd lrmq foaYlhdKka jykafiaf. ku uefrkafk kE lshk tl' ta lshkafk ta ku iudch w;r mj;skjd' WodyrK úÈhg .;af;d;a ta ldf, ry;ka jykafia,d ,CI .Kka wßy;ajhg m;a fj,d msßksjka mEj;a" ta w;s uy;a nyq;rhlf. kï .ek lsisu wdrxÑhla kE' fudlo ta wh w;r uyd foaYlhdKka jykafia,d yssáfh b;d w;f,diaihs' t;fldg ießhq;a" uq.,ka" ldYHm jf.a uy ry;ka jykafia,df. kï wurKShhs' foaYlhdg wuD;h ,efnkj lsõfj talhs' wo;a iudcfha hïlsis fCIa;%hlska úfYaI yelshdjla ;sìÉp m%isoaO flfkla ñh.shdu" wyj,d iod wurKShhs lsh, f,dal iïu;fha ñksiaiq w;r l;d ny fjkjd' ta lshkafk ta mqoa.,hd ñh .sh;a ku ck;dj w;r fkduefrkjhs lshk tl' fukak fï jf.a wuD;h ,enqku ku uefrkafk kE' ta f.!rjkSh ku f,dalhd w;r mj;skjd' ta ksid ;uhs ießhq;a" uq.,ka" ldYHm wd§ uy ry;ka jykafia,df. kï wo;a wykak ;sfhkafk' ta kï u;lfhka wE;a fkdúÉp ksid' t;fldg ta kï ld,hla f,dalhd w;r mj;skjd' kuq;a ,CI ixLHd; ry;ka jykafia,d ry;a jqk;a" ksjka ±lal;a Wka jykafia,d .ek wdrxÑhla kE" f,dalhd w;r mj;sk kula kE' ta jf.au fmr jev ysgmq nqÿ mshdKka jykafia,df.a kï" ld,h;a iu. fldÉpr ÿria jqk;a" Bg miafi my< fjk tl tl nqÿjrhdKka jykafia,df.ka kej; úoHudk fjkjd' ll=i|" fldaKd.u" ldYHm wd§ nqÿjrhka jykafia,d .ek wms okafk" Bg miafi my< fjÉp f.!;u nqÿka jykafia úiska Wka jykafia,d .ek m%ldY lrmq ksid' fmr ysgmq yeu nqÿjrhka jykafia kula .eku Bg miafi my< fjk nqÿjrhka jykafia kulf.ka úoHudk fjkjd' fudlo Bg miafi my< fjk nqÿjrhka jykafia,d úiska tal kej;;a u;= lr, fokjd' ta lshkafk ta kï uefrkafk kE" wurKShhs' fï úÈhg ta ldf, ysgmq w.% uyd Y%djl Y%dúldjkaf." wiQ uyd Y% d jl Y% d úldjka f . kï wog;a wurKShhs' kuq;a yeu flfklaf.u kï tfyu wurKSh fjkafk kE' talg úfYaI;ajhla ;sfhkak ´k' ±ka fu;kÈ flfkl=g ;j;a m%Yakhla tkak mq¿jka" t;fldg fmdaá, yduqÿrejkaf. ku;a fï úÈhg Ydikh ;=< m%isoaO fj,d ;sfhkafk ta 07 msgqj ku;a wurKSh ksido lsh,' fu;kÈ ku wurKShhs" mj;skjhs lsõju ldrKd 2 la ;sfhkjd' tlla .=K hym;a yelshdjkaf.ka w.% ksid' tal ;uhs biafi,a, lsõfj' ta jf.au flfklaf. ;sìÉp kq.=Khla" wvqmdvqjla ksid;a ta ku m%isoaO fjkak mq¿jka' kuq;a tA wjia:dfjÈ tal urKhg m;afjk flfklaf. kula' tal m%isoaO jqkhs lsh, wurKSh fjkafk kE' fudlo ñksiaiq w;r ta ku m%isoaO fj,d ;sfhkafk f.!rjkSh úÈhg fkfjhs' mudfoda uÉpqfkda mox lsh, m%udo mqoa.,hd ueßÉp mqoa.,fhla yd iudkhs lsõfj;a tAlhs' tA ksid tA mqoa.,hf. ku m%isoaO fj,d ;snqKg ueßÉp mqoa.,fhlaf. f.dvg ;uhs tA ld, iSudfjÈ jefgkafk' kuq;a wurKSh lshkafk tal fkfjhs' mqoa.,hf. lh u<;a kug ñksiaiq .re lrkjd' ta jf.au kej;;a iir .ukla kE' t;fldg wcr + wur - wcrdur fjkjd' ta lshkafk ksjka ±l, ku;a wurKSh fjkjd' kuq;a mqoa.,fhla kE' t;fldg fmdaá, yduqÿrefjd;a wka;sug ry;a jqKd' kuq;a Wka jykafiaf. ku hkafk ;ju;a wr mrK úÈhgu" fukak fï jf.a wvqmdvqjla we;sj iifr wdmq flfkla lsh,' tfyu ke;sj Wka jykafia ry;a jq k dg mia f i fjÉp l;d ±ka lshfjkafk kE' wr l,ska fjÉp ;=ÉP fmdaá, l;dju ;uhs wfkla whg wdo¾Yhla fjkak lshkafk' kuq;a Wka jykafi;a ksjka ±lald' b;ska fï fmdaá, yduqÿrefjd;a ñksiaiqkag nK lshk fldg wkqmQ¾j l%uh lm, od, .eUqreu nK ;uhs lshkak mgka .;af;' ta lshkafk ksjka olsk tl ú;ruhs' talg wr wkqmQ¾j l%uh" mxp iS, m%;sm;a;sh lsõfj kE' ksjka olskak ´k kï" taj lsh, nE m%;sm;a;s rlskak lshkjd' fï jf.a wo;a iuyre" ljodj;a uyK fjkafk ke;sj ksjka olskak nE lshk oDIaáfha bkakjd' kuq;a tal fudku O¾uhlgj;a .,mkak nE' ta jf.au .sysfhla fyd| nKla lsõfjd;a iuyr yduqÿrejre wykj" wehs WU, .syshkaf.ka nK wykafk@ wehs .syshkag j¢kafk@ .sysfhd ljoao ksjka ±lafl@ ksjka olskak meúÈ fjkak ´kfk''''' fï wd§ jYfhka' oyu okafk ke;s ksid fï jf.a l;d lshkjd' oyu okakj kï .sysfhd ksjka ±lmq wjia:d fldÉpr kï ±kf.k ;sfhkak ´ko@ úYdLd Wmdisldj" wfkams`vq isgq;=ud" Oïñl Wmdil" Ñ;a;.ym;s" fødaK nuqKd'''' fï ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 10

2013 b,a l,dmh jf.a .sys jf;a b|f.k ksjka ±lmq wh tod fldÉpr kï ysáho@ t;fldg ta iuyr wh nK lsõfj keoao@ ;uka okak ál wks;a whg;a lsh, ÿkakd' t;fldg taflka fjÉp je/oao fudllao@ fï jf.a lreKq ldrKd fydh, n,kafk ke;sj iuyre Bßishdjg" l=yllug wr jf.a l;d lshkjd' ta lshkafk ,dN" lS¾;s" m%Yxidj,g .scq jqkdu ;uka bkak ;ek;a wu;l fjkjd' ;ukag taj fkd,efnhs lshk nfhka fï jf.a oyï úfrdaë l;d lshkjd' ±ka B<Õg jHx.d¾: lsh, fohla ;sfhkjd' tal kS:d¾: yd fkhshd¾: tlal mg,jd fkd.; hq;=hs' wms jfyka Tfrda NdIdj lsh, lshkjd' ta lshkafk jHx.d¾:fhka' yenehs ta fjk jpkhla fkfjhs" ta jpkhu fjk;a úÈhls k a ls h kjd' ta f l ieÕúÉp woyila kE' fmdä

[close]

p. 11

2013 b,a l,dmh 09 msgqj f,da ^miq.sh l,dmfhka - úYajh ;=< nqoaO Yla;sh ;ju;a fkdwvqj mj;sk njg idCIs''''& - jyrl wNhr;kd,xldr ysñ lhg uyd úkdihla fjkak hk fldg nq o a f Oda ; a m do ld,hl§ kï" nqoaO Yla;sh l%shd;aul fj,d ta úkdih j

[close]

p. 12

2013 b,a l,dmh hdudkx foajdkx''' ;=is;dkx foajdkx''' ksïudkr;Skx foajdkx''' mrksïñ; jij;a;skx foajdkx''' n%yau mdßiÊcdkx foajdkx''' n%yau mqfrdays;dkx foajdkx''' uyd n%yaudKx foajdkx''' wd§ jYfhka tlska tlg ú.%y fj,d wkqmQ¾j l%uhlg ;uhs nqoaO foaYkdj jqk;a .syska ;sfhkafk' ta jf.au iuyr wjia:dj, nqÿka jykafia hïlsis Ñ;a; mßú;¾lhla we;s lrk fldg tal iyïm;s n%yauhd fudfyd;ska ±l," Èla l< w;la jla l< iekska nU f,dj b|ka nqÿka jykafia jev bkak ;ekg weú;a ta ldrKh wkqu; lr, .shmq wjia:d;a ;%smsglfha i|yka fjkjd' t;fldg foaj uKav, yryd ke;sj fl,skau iïnkaO fjÉp wjia:djlg WodyrKhla ;uhs ta' fu;kÈ Ñ;a ; mßú;¾lhla lshkafk flfkla is;k is;sú,a,' ta lshkafk ú;lal úpdr lsh," flfkla l;djla lrka k bia f i,a , ta iïnka O fhka is ; s ú ,s f.f;kjd' t;fldg ta f.;sÉp foa jpkj,ska m%ldY lrkak;a mq¿jka" ke;akï ysf;ka ys;, kslka bkak;a mq¿jka' yßhg wms kslka bkak fj,djg úúO is;sú,s ys; ys;d bkakj jf.a' t;fldg ta Tlafldu Ñ;a; mßú;¾l' ±ka fï Ñ;a; mßú;¾lhla we;s fjk fldg Ñ;a; úmamdr ^me;sfrk& kdoh lsh, tla;rd Yío ;rx.hla yefokjd' tal wms hula ys;k fldgu isoaO fjk fohla' yenehs tal lkg wefyk Yío ;rx.hla fkfjhs" ys;g ±fkk fohla' ta jf.au ta ;rx.h fndfyda wE;g úysfokjd' t;fldg hï lsis Yíohla wfma lkg wefykj jf.a" fÉf;damßh {dkh fyj;a mßÑ;a; úcdkk {dkh ;sfhk flfkl=g" tfyu ke;akï Èjeia Èjlka ;sfhk flfkl=g ta is;sú,s wyqfjkjd' tal ys;g ±fkk lïmkhla' taflka ta ys;mq is;sú,a, fudllao lsh, w,a, .kak mq¿jka' t;fldg wms fudkj yß ys;=fjd;a foúhkag" n%yauhskag wjYH kï tal w,a, .kak mq¿jka' talg fjk;a w;rueÈ flfkla wjYH kE' is;sú,s ys;k flkd úfYaIfhka ys; ÈhqKq lrmq flfkla fjkak ´k lsh, tfyu foal=;a kE' idudkH flfkla hula ys;=j;a ta is;sú,a, foúhkag" n%yauhskag wefykjd' yenehs tfyu wefykak kï" foúfhd n%yaufhd talg ys; fhduq lrf.k bkak ´k' tfyu ke;akï wms ta foúhkaf. n%yauhskaf. ku isys lr, ta whg fhduq lrkak ´k' WodyrK úÈhg hï lsis flfkla ;ukag msysgla b,a,, zzwfka fohs yduqÿrejfka! wfka il% foúhkagj;a fmakafk keoao ug fjÉp lrorh! foúfhlaj;a keoao uf.a ÿl n,kak'''ZZ fï wd§ jYfhka lshk fldg tal Ñ;a; úmamdr kdohla jYfhka t,a, lr,u hkjd' .syska foúhkag wefykjd' t;fldg fï jf.a Ñ;a; mßú;¾lhla kef.k fldg" ta ke.sÉp 10 msgqj zzfuÉpr ÿIalr l%shd lr,;a" fï ;rï uykais fj,;a ug nqÿ fjkak neß jqkdfk!ZZ t;fldg ta Ñ;a; mßú;¾lh w,a, f.k udrh fufyu lshkjd' zzTn jykafiag ±ka 99] la urKh ksh;hs' Ôj;a fjkak wjia:dj ;sfhkafk ;j;a 1] la ú;rhs' Tn jykafia ´l w;a yßkak' we;a; jYfhkau Tn jykafia .;a;= woyi fndfydu fyd|hs' Tn jykafia ilaú;s rc fjkak f,daflg fldÉpr hym;lao@ZZ fï wd§ jYfhka b,a,Sï lf

[close]

p. 13

2013 b,a l,dmh flfkl=;a ta whg kE' ta ksid ;uhs ta jf.a ld,j,g ysá .uka ukqiaihskag fmakak foaj;d t

[close]

p. 14

2013 b,a l,dmh ;snqfK' b;ska ta wh;a nh fj,d me;a; m

[close]

p. 15

2013 b,a l,dmh wereKd' ta fj,dfj t;k ysgmq ;j;a yduqÿre kula" fu;kska neye, ljqo fodr werf.k wdfj lsh, wy," wdmq flkd foaj;dfjla kï fmakak hkak lsh, lsõjd' lshk fldgu uy úid, t

[close]

Comments

no comments yet