La bustia - Edició novembre 2013

 

Embed or link this publication

Description

Edició novembre 2013

Popular Pages


p. 1

la publicació d'informació i participació de proximitat núm. 67 novembre 13 Martorell · Sant Andreu · Olesa · Esparreguera · Abrera · Sant Esteve · Collbató · Castellví · Gelida (Alt Penedès) · Masquefa (Anoia) L’alcalde de Martorell delega atribucions a Fonollosa pàg. 4 Més de dues dècades amb la presó a Sant Esteve Dues associacions enfrontades al mercat municipal d’Olesa pàg. 8 Rut Fernández directora tècnica Afasm Passa’l “S’ha donat una visió errònia dels malalts mentals” pàg. 21 Un miler de queixes per la Hispano Igualadina pàg. 10 100% Foto: Aj. Sant Esteve. Arxiu 1985. pàg. 3 @la_bustia Sant Andreu realitza un networking entre empresaris pàg. 6 Castellví puja un 18% el subministrament de l’aigua pàg. 17 Gelida rebaixa l’IBI un 10% i èxit de la Funifira pàg. 18 i 19 Sant Andreu celebrarà els Premis de l’Esport Local pàg. 24 WWW. www.facebook.com/labustia Av. Generalitat, 32 local 1 - Abrera Tel. 931 284 622 Venda de cigarretes electròniques EL FUM DEL SEGLE XXI Varietat de líquids, sabors i maquinari VENDA DE CIGARRETES ELECTRÒNIQUES I COMPLEMENTS EL FUM DEL SEGLE XXI LÍQUIDS DE PAÏSOS CE I RESTA DEL MÓN, ARTICLES DEL FUMADOR Av. Genenalitat, 32BOTIGA VIRTUAL VISITA’NS A LA NOSTRA local 1, Abrera 931 284 622 www.fumelectrik.com *Regal limitat per persona i dia .COM I PLATA Nº1 a Catalunya Serietat i confiança. Més de 40 anys d’experiència. Discreció total. Màxima taxació. OLESA DE MONTSERRAT: R D E 20 am L 30€ RT E R E G A r I g COMPRA - VENTA - DEPÓSITO - EMPEÑO ¿NECESITAS DINERO? NO LO PIENSES MÁS. TODO VENTA ¿NECESITAS ALGO? ¿NO LO ENCUENTRAS? ¿DEMASIADO CARO? ¡NO BUSQUES MÁS! ¡COMPRAMOS Y EMPEÑAMOS TODO TIPO DE ARTÍCULOS! ...MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ELECTRÓNICA, TÉXTIL, JOYERÍA, ORO... ¡ TODO LO QUE QUIERAS! info@labustia.cat s* Pl. Catalunya, 27 · Tel. 93 778 40 44 A AP MILLOR PREU D’OLESA D JOIES MONEDES RELLOTGES DIAMANTS LUNES A SÁBADO 9 a 20 h No cerramos al mediodía DOMINGO 10 a 14 h ¡VENDEMOS A PRECIO DE SALDOS! OPORTUNIDADES - NUEVOS - USADOS - OCASIÓN TENEMOS DE TODO ... Y LO MEJOR ... Polígono Can Vinyals Este. Carretera C-55 Abrera-Manresa Km 5,300. Salida Lateral, Vía de servicio Repsol Olesa de Montserrat - Tel. 93 778 47 67 - www.todo-venta.com - info@todo-venta.com 4 mod. portada 126x77mm

[close]

p. 2

2 Comarca la bústia · novembre del 2013 Dia Internacional Contra La Violència Masclista Martorell encapçala l’índex de població i Castellví és el municipi menys poblat L‘Anuari de l’any 2012 editat per l’Observatori Co· marcal, entre altres temes, explica l’augment demogràfic del Baix Llobregat en el dar· rer any. En l’última dècada la comarca ha augmentat uns 100.000 habitants i en total compta amb 806.799 perso· nes. Pel que fa referència a les 8 poblacions del Baix Llobre· gat Nord, Abrera i Martorell entre els anys 2011·12 van créixer un 2,2%, mentre que Castellví va disminuir en un 2% els habitants. El municipi amb menys persones l’any passat era Castellví de Rosa· nes amb 1.757 i Martorell era el poble amb més gent amb 28.070 veïns. Població Martorell Sant Andreu Olesa Esparreguera Abrera Sant Esteve Collbató Castellví TOTAL BLN Gelida (Alt Penedès) Masquefa (Anoia) Habitants a 31-12-12 28.070 27.306 23.980 21.856 11.870 7.510 4.287 1.757 126.636 7.123 8.429 142.188 El Consell de Dones del Baix Llobregat, en col·laboració amb tots els ajuntaments de la comarca, organitza durant tot el mes de novembre en el marc del Dia Internacional per a l'Eli· minació de la Violència envers les Dones, la campanya "El Baix Llobregat contra la violència masclista". Es tracta d’una campanya comarcal que pretén sensibilitzar, denunciar i reivindicar els drets de totes les dones i infants a viure i créixer sense por, i del deure d'aquesta societat de lluitar per a l'eradicació de la violència masclista. Aquest any la campanya inclou tres accions unitàries comarcals amb un missatge clar i contundent de rebuig a la violència masclista. La primera de les activitats va ser el dia 13 de novembre a la seu del Consell Comarcal. Es tractava d’una jornada en què s'analitzava el paper dels Jutjats de Violència contra les Dones des de la seva creació, a més de donar a co· nèixer com s'estan abordant els casos des dels diferents serveis, fent espe· cial atenció a l'àmbit jurídic i policial. El diumenge 24 de novembre, tin· drà lloc la I Marxa El Baix Llobregat contra la violència masclista, amb sortida des dels diferents municipis de la comarca i amb arribada prevista a les 12.00 h. al Parc de Torreblanca, amb un acte central en què es llegirà un manifest contra la violència mas· clista. Al mateix temps, es manté la cam· panya “Talla ja!” en un espai web amb imatges i missatges contra la la violència masclista. Enguany, com a novetat, s’incorporen vídeos realit· zats per joves de la comarca. Els ajuntaments de la zona nord han organitzat nombrosos actes in· dividualment en relació aquest tema. El telèfon d’atènció de dones en situ· ació de violència és el 900 900 120. TOTAL muNiciPiS diFuSió LA BúSTiA Manca de beques menjador El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joaquim Balsera, i el conseller d’educació del Consell, Jesús Blanco, han qualificat com una urgència i una emergència la necessi· tat de trobar una solució per fer front al cost que representa la més gran demanda de beques de menjador es· colar per aquest curs que ha rebut la institució comarcal. Balsera reclama la implicació de la Generalitat i la Dipu· tació de Barcelona en l’aportació del finançament necessari. Segons el Consell Comarcal, “s’es· tima que al llarg del curs és podran atendre unes 5.400 sol·licituds de beca de les 8.986 presentades. El perfil de les famílies becades és el de major grau de necessitat i d’urgència social d’acord amb els criteris socials i eco· nòmics establerts. De les 3.586 sol· licituds que queden desateses, 1.457 corresponen a famílies que presenten un grau elevat de risc” .

[close]

p. 3

la bústia · novembre del 2013 Reportatge 3 22 anys i un dia de la presó a Sant Esteve, Brians 1 i Brians 2 Quim Sitjà Sant Esteve Sesrovires Sant Esteve ja fa 22 anys que conviu amb la presó. La imposició del primer equipament va fer reaccionar els veïns en contra. L’edificació de Brians 2, però, ja va comportar un pacte amb noves contrapartides econòmiques per l’Ajuntament. després de dues dècades la presó conviu sense problemes. Tothom es mostra neutre amb l’impacte. Els nombrosos funcionaris que s’han traslladat a viure al poble i els també nombrosos veïns que hi treballen, han fet créixer la vida social i comercial. L’únic servei que se sent més afectat és el Jutjat de Pau que se l’hi ha multiplicat la feina. Un divendres al matí del mes d’oc· tubre hem lligat diverses entrevistes per parlar de la presó amb l’alcalde, el Jutge de Pau i amb representants del comerç local. Mentre fem temps, iniciem un de treball de camp i ca· minant pel carrer Serafí Julià trobem alguns veïns als quals fem la mateixa pregunta: La instal·lació de la presó aporta més avantatges o inconveni· ents a Sant Esteve? El primer que ens trobem és en Pedro ibáñez, jubilat, fa 35 anys que viu al municipi i ho té molt clar, “jo no vaig anar a cap manifestació quan volien posar la primera presó, sempre he pensat que eren avantatges”. Tro· bem a José cabrero, mestre jubilat, exregidor i també està en la mateixa línia, “la presó ens beneficia perquè ha aportat molts funcionaris i donen vida al comerç local, a més molts veïns del poble hi treballen. Crec que l’impacte més important és a Marto· rell pels continus trasllats dels interns als jutjats”. JuTJAT dE PAu dESBORdAT La primera entrevista concertada és amb l’Albert Gómez, gestor ad· ministratiu i jutge de pau des de l’any 1989, dos abans de la instal·lació de Brians 1. Ens espera al despatx amb una pila de mig pam de papers. Són centres penitenciaris. Per carbonell hi ha dues etapes: la primera al voltant de l’any 1987, on confessa que com a ciutadà es va oposar a la primera presó, “aleshores era un equipament que no portava bones connotacions. La imposició ens va fer reaccionar a la gent del poble”. Ara, amb la perspectiva de 22 anys, s’exclama per la pèrdua d’unes 40ha de sòl industrial i de les repercussions econòmiques que aquest fet ha com· portat al municipi, sobretot per estar l’ubicació estratègica.. carbonell reitera en nombroses ocasions trencar amb la llegenda ur· bana que pel fet de tenir les presons, l’Ajuntament és ric i explica que a di· ferència de Brians 1 al ser imposada per força, a Brians 2 el govern que el va precedir, ”va negociar una llicèn· cia d’obres d’uns 900.000 euros en tres terminis i un fix anual de 200.000 euros amb la Generalitat. Quant a Bri· ans 1 rebem una compensació d’uns 132.000 euros anuals, que haurien de ser uns 170.000 euros”. Per tant el mu· nicipi recapta cada any per aquests dos equipaments uns 332.000 euros. Ara bé, carbonell no es cansa de repetir durant l’entrevista el retard en els pagaments per part de la Genera· litat de fins a dues anualitats actual· ment, sobretot en aquests temps que el pressupost del municipi ha baixat un 40% des de l’inici de la crisi. L’al· calde explica que un tercer centre ja no tocaria, segons ell mateix “nosaltres ja hem contribuït prou”. Brians 1 a primer terme i Brians 2 al fons, de color verd. La Bústia/Q.S. El Jutjat de Pau ha passat de la gestió d’uns 500 exhorts a uns 12.750 anuals L’Ajuntament recapta uns 332.000 euros cada any pels dos centres penitenciaris els exhorts, les notificacions oficials de qualsevol activitat judicial d’un intern dels centres penitenciaris. Segons explica Gómez, “quan va arribar Brians 1 vam quadruplicar els exhorts. Abans en rebíem uns 500 anuals i ara uns 50 diaris, que hem de donar coneixement als interns”. Fem números i ens surten uns 12.750 ex· horts a l’any. No en va el Jutjat de Pau compta amb 5 persones, tres d’elles dedicades íntegrament als centres. Gómez també s’exclama que no tenen diners ni per segells de cor· reus, ja que les subvencions del de· partament de Justícia van tard, “sort que l’Ajuntament cada any ens fa un avançament. El jutjat rep 5.400 euros anuals pel servei ordinari i 5.700 euros més per tenir els dos centres en el terme municipal”. La notícia po· sitiva que sortim de l’entrevista amb el Jutge de Pau és que en els darrers temps, no se sap el perquè, han aug· mentat els casaments civils entre els interns que ell ha d’oficiar: un parell al mes. imPAcTE cOmERciAL Continuem el recorregut d’en· trevistes i ens trobem amb miquel López i marta López, president i se· cretària de l’Associació de Botiguers de Sant Esteve. Ambdós coincideixen que la ubicació de la presó no afecta el poble i com que molts dels treba· lladors viuen al municipi, hi compren. Segons el president, “l’impacte és positiu i jo que passo molt de temps amb els clients, ·és professor d’una autoescola·, acabo sabent que alguns aprenents són parents de funcionaris”. La marta que regenta una saba· teria, té una visió més neutre, “Crec que no comporta cap impacte la presó” i explicant els efectes de la crisi ,”aquest any hi ha molt poc mo· viment comercial”. L’ALcALdE REcLAmA ELS dEuTES Al migdia ens rep al seu despatx l’alcalde, Enric carbonell. Ell es va incorporar al capdavant del poble l’any 2006, un cop ja instal·lats els dos Segons ha pogut saber La Bústia de fonts solvents, al CP Brians 1 hi ha 1.300 interns i 200 internes i al CP Brians 2, 1.500 interns més. El nombre de treballadors a les dues presons és d’uns 1.400. Els centres penitenciaris estan ubi· cats al sector de Can Duran de Brians, a uns 6 km del municipi, prop del barri de Can Bargalló. 2.800 interns i uns 1.400 treballadors Enclotats en una vall del Llobregat, estan envol· tats de zones rurals i agrícoles. Les dues presons tan sols es poden detectar visualment al pas per l’autopista AP·7, traslladant·s’hi expres o més cla· rament de Castellví de Rosanes.

[close]

p. 4

4 martorell la bústia · novembre del 2013 L’alcalde ha donat més atribucions al regidor Fonollosa, a la seva dreta. La Bústia/Q.S. L’IBI també s’incrementa. La Bústia/Q.S. Esteve delega el poder al seu número 2 // Augment d’un 1,7% dels tributs per al 2014 breus EducAció. Seat ha lliurat 28 ve· hicles a centres públics de formació professional catalans, entre ells l’Ins· titut Joan Oró, per reforçar la for· mació pràctica de 4.775 estudiants dels cicles de grau mitjà d’Electro· mecànica de l’automòbil i de grau superior d’Automoció. PARRÒQuiA. Mn. Manel Roig i Cisteré és el nou rector i delegat de Missions dels Bisbats de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. Pere Cor· bera fins ara rector de la parròquia de Santa Maria de Martorell durant 6 anys, ha estat destinat a Sant Pere de Ribes. SEGuRETAT. Els Mossos d’Es· quadra han detingut una dona de 53 anys, com a presumpta autora de la sostracció de diverses joies a tres domicilis, dos de Martorell i un de Sant Esteve. Els robatoris els feia mentre desenvolupava la seva tasca d’assistenta a les cases. El govern en solitari va votar a favor l’augment dels impostos i taxes L’hospital comarcal rep un reconeixment per a la gestió L’AECC el dia 30 de novembre celebra el sopar benèfic L’alcalde Salvador Esteve ha delegat la majoria de les seves atribuci· ons al primer tinent d’alcalde, Xavier Fonollosa, a un any i mig vista de les eleccions municipals. Segons Esteve, en declaracions a La Bústia, “el que hem fet és reco· nèixer la feina que ja estava fent, ja que jo necessito molt temps de de· dicació a la Diputació. S’ha d’obrir el pas a noves generacions però no ha estat en clau successòria. En aquest moment no puc dir si em tornaré a presentar, ja ho farem d’aquí a un any. És cert que ja tinc una edat i fa molts anys que sóc alcalde.” Les noves atribucions delegades són les pròpies d’un alcalde com el control de la Policia Local, Recursos Humans, ordenar pagaments, fer complir els reglaments i les ordenan· ces municipals, dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres muni· cipals, publicar, executar i fer complir els acords municipals, entre d’altres. Segons Adrià Arqué, regidor del PSc, “Si l’alcalde Esteve té massa feina, i així ho creiem a l’estar al cap· davant de la Diputació, que deixi l’al· caldia, ja que fins ara ha anat coixa.” Per Xavier Gòmez d’icV, “Pensem que si CiU es planteja un relleu gene· racional, que no ho faci a mitges, ja que la ciutadania no acceptarà que tinguem dos alcaldes”. Francesc Arpal portaveu del PP afirma ”amb la delegació de funcions Fonollosa es converteix en l’alcalde a l’ombra, tècnicament no hi ha res a dir”. El portaveu d’ERc Adolf Bargués ha manifestat “en el primer ple de legislatura ja vam intuir que Esteve mentia i ara es visualitza la prioritat que és la Diputació davant de l’alcal· dia, fins ara deixada a segon terme. Pot ser legal, però és ètic?”. El decret de delegació d’atribucions s’ha executat el dia 11 de novembre. L’Ajuntament ha aprovat provisionalment l’augment dels impostos i les taxes per a l’any 2014 amb l’aug· ment de mitjana d’un 1,7%, l’IPC se· gons el govern. El regidor d’Hisenda, Josep casasayas, ha manifestat pú· blicament que “Martorell és un dels pobles amb les taxes i els impostos més econòmics, i en són especial· ment conscients d’això les persones que han vingut a viure·hi els darrers anys”. El PSc es va oposar a l’increment i segons expliquen en un comuni· cat, ”vam demanar una congelació d’impostos, o almenys, que estiguin per sota de l’IPC. En l’únic que estem d’acord és a bonificar la plusvàlua a causa de subhastes o per execucions hipotecàries”. icV va presentar 10 propostes que espera negociar amb el govern du· rant el període d’al·legacions, com la tarificació social, aprovar un regla· ment de subvencions per ajudar les famílies sense recursos per complir les obligacions tributàries, o poder pagar l’IBI en quatre terminis. CiU va votar a favor de l’aprovació, PSC i ERC van votar en contra i ICV i PPC es van abstenir. El sopar benèfic de l’associació contra el càncer és previst pel dis· sabte 30 de novembre a Ca n’Amat Paradís amb la participació de la periodista d’esports de TV3, Maria Fernández Vidal i de l’actuació de la solista Sandra Bautista. El preu del sopar és de 30 euros. Aquest acte do· narà continuitat a la recapta realit· zada el 19 d’octubre, dia que l’entitat va recollir 1.430 euros gràcies a la col· laboració dels veïns. En aquesta data també es va tenyir de llums de color rosa el pont del riu Anoia. L’Hospital Sant Joan de déu ha rebut el Premi Top 20 per a la seva gestió hospitalària global en la cate· goria d’hospitals generals mitjans. Es tracta d’una iniciativa d’avaluació ex· terna que porta més de nou anys de funcionament amb més de 150 hos· pitals participants d’arreu de l’Estat espanyol, segons fonts municipals. El centre és la cinquena vegada que as· soleix una distinció d’aquests premis professionals IASIST.

[close]

p. 5

la bústia · novembre del 2013 Publicitat 5

[close]

p. 6

6 Sant Andreu de la Barca la bústia · novembre del 2013 Jornada de networking entre empreses locals // Aprovació de noves bonificacions fiscals Sant Andreu acull una trobada per connectar els empresaris i comerciants. Aj. L’Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals 2014. La Bústia/Q.S. breus cONcERT dE cHENOA. Del 28 de novembre al dia 1 de desembre se celebra la Festa de Sant Andreu amb nombrosos actes. Destaca l’exposició La maternitat d’Elna: l’oasi de l’exili, el concert de Chenoa en acústic, el correfoc, la pujada al Cim Tallat, una cercavila i la tradicional trobada de gegants. Subvenció d’un 20% de l’IBI dels majors de 60 anys amb dificultats econòmiques Cursos per revitalitzar el comerç de proximitat Chenoa el 30 de novembre. Arxiu. XERRAdA SOBRE LA BANcA. El dia 14 de novembre és prevista la xerrada La banca i els seus productes impartida per un tècnic de l’Associ· ació ADICAE on informarà als ciu· tadans sobre els seus drets davant el sector bancari i sobre la forma en la qual poden aprofitar els serveis sense perjudici de ser enganyats. S’aprova una moció per millorar la informació als ciutadans sobre les activitats de les entitats L’Ajuntament ha aprovat, provisionalment, les noves ordenances fis· cals que entraran en vigor l’1 de gener. Els principals impostos com l’IBI, IAE, plusvàlues i vehicles no augmenten el proper any. En canvi l’impost d’es· combraries s’incrementa amb un 4,2% i el de cementiri un 0’3%, ja que així ho recullen les pliques dels seus contractes de concessió, afirmen fonts municipals Una de les principals novetats d’aquest any és que l’impost d’escom· braries també es podrà fraccionar en quatre pagaments per als veïns que tinguin el rebut domiciliat, tal com es fa amb l’Impost de Béns Immobles. Pel que fa a l’activitat comercial, es bonifica el 95% de l’IBI a les activitats comercials d’especial interès munici· pal. També s’estableix una subvenció del 20% de l’IBI a persones majors o de 65 anys amb dificultats econòmi· ques, es bonifica el 30% de l’IAE per a persones en atur que vulguin mun· tar activitats concretes com petits comerços, restauració i les taxes de llicència d’obertura i activitats indus· trials i comercials baixen un 50%. Els impostos, taxes i preus públics per al proper any es van aprovar amb els vots a favor de PSC, ICV·EUIA, ERC, D3.0 i PP, l’abstenció de CiU i el vot en contra de PxC, segons fonts municipals. El dia 27 de novembre el teatre Núria Espert es realitzarà una jornada de networking empresarial que té com a objectiu posar en contacte a empresaris amb possibles clients, proveïdors o socis per poder ampliar projectes o realitzar·ne de nous mit· jançant la col·laboració. Les empreses participants disposaran d’una agenda lliure inicial i podran escollir amb qui· nes altres companyies contactar prèvi· ament. Al networking hi participaran 75 empreses, la majoria locals, de diversos àmbits. La sessió es realitzarà de 9.30h a 14.30h al teatre Núria Espert i les places són limitades. El consistori ha aprovat per unanimitat una moció presentada per ERC·AM per afavorir l’arribada d’infor· mació a la població de les activitats de les entitats locals, amb dues intencions: millorar la informació per enfortir les associacions i la societat civil, i no em· brutar els espais urbans contravenint la normativa municipal. La intenció és que s’estudiïn les possibles solucions abans de finals d’any, i l’acord pugui ser operatiu a partir del primer trimestre de 2014. Revitalització del comerç de proximitat és el títol del primer curs que té com a objectiu facilitar la formació i l’assessorament necessari i adequat als comerciants que volen millorar la ges· tió del seu comerç. El projecte consta de cinc mòduls: Aparadorisme, Mar· xandatge, Associacionisme, Normativa i Màrqueting on·line, que són les bases perquè un establiment sigui atractiu i generi vendes. Els cursos consten d’una part teò· rica, però sobretot d’una àmplia part pràctica, ja que és la millor manera per absorbir els coneixements que són necessaris. Els propers continguts que s’imparteixen a les Escoles Velles són: els dies 12 i 13 novembre el mòdul marketing on-line: 19 i 20 de novembre el mòdul marketing de punt de venda; 26 i 27 de novembre el mòdul apara· dorisme; 3 de desembre el mòdul asso· ciacionisme i 4 de desembre el mòdul normatives del comerç. El ple ha aprovat parcialment les allegacions presentades per ERC·AM al reglament dels Horts Urbans Ecològics. Segons aquest partit, “es va acceptar in· troduir un quart grup de beneficiaris en risc d’exclusió social que fossin derivats per les entitats socials com Càritas o Creu Roja i d’altres, amb l’objectiu d’in· tegrar·se dins d’un sistema establert i millorar les seves relacions personals i amb l’entorn”. més de 600 joves van passar pel Passatge del Terror al Centre Cultural Aigüestoses al transformar·se durant unes hores en una veritable casa en· cantada. En el recorregut es van simu· lar diferents espais d’una casa. POMFUSA exfun Tel. 902 365 954 Gestió de Cementiris www.exfun.es Serveis Funeraris www.pomfusa.com

[close]

p. 7

la bústia · novembre del 2013 Publicitat vOlEm quE viaTgiS 7 SÚPER OFERTES DESEMBRE!! PONT DE DESEMBRE Rég. pvp jubilats S. SEBASTIAN 2 Nits/3 dies (En Autocar) AMSTERDAM 3 Nits/4 dies (Avió amb esmorzar) CAP D’ANY TI 334€ 546€ 250€ 599€ 410€ 319€ BERGUEDÀ 1 Nit/2 dies (Amb sopar i Gala) DUBROVNIK 4 Nits/5 dies (Amb avió i esmorzar) PRAGA 3 Nits/4 dies (Amb avió i trasllats) TI TI 239€ Més informació en el teu de Martorell: BAL 005 M/M C/ Jacint Verdaguer, 6 | 937 737 021 | viatges.travelonia@barceloviajes.com

[close]

p. 8

8 Olesa de montserrat la bústia · novembre del 2013 Discòrdia en la gestió del mercat municipal // Nova ordenança contra els sorolls breus SiGNA PER LA iNdEPENdÈNciA. L’ANC local endega la campanya Signa un Vot per la Independència, que té per objectiu que els ciutadans demanin per escrit i de forma indi· vidual, utilitzant el Dret Fonamental de Petició. L’ANC es proposa arribar en els mesos vinents a totes les per· sones que desitgin exercir el seu dret a la lliure determinació. L’entitat ha presentat el projecte el dilluns, 11 de novembre, a l’Auditori de la Casa de Cultura. El mercat municipal viu mals temps per l’en· frontament de les dues entitats presents a l’equi· pament, l’Associació de Concessionaris Mercat Municipal (ACMM) creada l’any 90 amb uns 33 socis i Fem Mercat, nascuda l’any 2009 i uns 8 associats. En el fons del conflicte hi ha criteris diferents dels pagaments de les quotes i en la forma s’ha traduït en enfrontaments personals, possibles demandes judici· als i el més important, un desgast important dels pa· radistes i de la imatge que òbviament repercuteix en les vendes. Per l’Acmm, “Si els asso· ciats de l’altra entitat demà paguen la quota individual s’ha acabat el problema. L’Ajuntament no actua i ho està fent molt mala· ment.” Pel representant de Fem mercat, “Nosaltres no estem d’acord amb la gestió i volem que els nos· tres pagaments els gesti· oni l’Ajuntament i des del passat mes de juliol estem ingressant els diners en un compte”. L’alcalde Salvador Prat ha anunciat publicament que l’objectiu del govern és que el conflicte estigui solucionat el 31 de desem· bre, perquè, en funció de com evolucioni el tema, l’1 de gener es prendrà una Fem Mercat i Compra Qualitat, els eslògans de les dues associacions de paradistes enfrontades. La Bústia/Q.S. L’ordenança de sorolls vetllarà per la tranquilitat. La Bústia/Q.S. Noves senyalitzacions de camins. La Bústia/Q.S. Olesans a la Via Catalana 11S. Arxiu. dRET A dEcidiR. El dissabte 16 de novembre s’estrenarà el documental Preparats per decidir, la consulta viatja als Estats Units, a les 18.00 hores a La Passió. A l’acte intervindran Liz Castro, editora del llibre What’s up with Catalonia?, Marta Rovira, secre· tària general d’ERC i Francesc Homs, portaveu del govern de la Generali· tat. El documental està basat en les entrevistes a diverses persones cata· lanes i nord·americanes residents als EUA sobre el dret a decidir dels cata· lans. Segons fonts de la producció del film, tots els entrevistats afirmen que s’ha de celebrar la consulta. decisió ferma, “encara que sigui dolorosa per a alguns paradistes”. El dia 16 de novembre a les 11.30h a la Casa de Cultura és prevista la pre· sentació a les entitats del municipi del programa Procés Constituent, la nova formació política encapçalada per la monja benedictina Teresa Forca· des i l’economista Arcadi Oliveras. L’Ajuntament ha aprovat inicialment les ordenances fiscals per a l’any 2014 i es disposarà de la primera ordenança al mu· nicipi que regula el soroll, ja que es vol donar “una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la con· taminació acústica”, segons fonts municipals. Tots els impostos i taxes es congelen a excepció de la taxa del cementiri que s’apujarà anualment amb l’IPC, ja que aquest equi· pament està gestionat per una empresa privada. En el ple d’aprovació de les ordenances fiscals 2014, el govern va votar a favor de congelar les taxes i els impostos, el PP va votar en contra i la resta dels grups de l’oposició es van abstenir. El govern demanarà un crèdit per 580.276€ per a destinar·ho a in· versions. Concretament 280.276 euros en millores vials, 130.000 euros en mi· llores d’edificis municipals, 150.000 euros en inversi· ons als equipaments es· portius i 20.000 euros en la senyalització dels camins de muntanya. La regidoria de mobilitat està buscant millores per rendibilitzar el cost del servei de l’autobús urbà, fins ara deficitari. Entre les mesures que s’estan estu· diant hi ha la reducció de la freqüència de pas i així incrementar el nombre d’usuaris. El dissabte 23 de novembre al matí al parc municipal se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants amb el Mag Arnau, un espectacle in· fantil amb Oriol Bargalló i una batukada amb el grup de l ‘EMM, a més de tallers, esports i jocs. El govern congela tots els tributs per al 2014 a excepció de la taxa del cementiri El 23 de novembre se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants NOVA BOTIGA C / A n s e l m C l a v é , 1 4 4 O l e s a d e M o n t s e r ra t . Te l . 9 3 7 7 8 1 2 0 0

[close]

p. 9

la bústia · novembre del 2013 Publicitat 9 El 80 % de les cegueses són totalment evitables OPTOMETRIA OPTOMETRIA INFANTIL CONTACTOLOGIA (adaptació lentilles) TERÀPIA VISUAL OPTOMÈTRICA AUDIOLOGIA BAIXA VISIÓ TELE-RETINOGRAFIA COSMÈTICA ESPECIALITZADA TALLER DE MUNTATGE I REPARACIÓ PROPI TONOMETRIA (pressió intraocular) Parc de l’Estatut, 12 - Tel. 93 778 34 77 vistaoptica_olesa@hotmail.com Segons dades oficials, el 80 % de les cegue· ses són totalment evitables. OPTretina neix per donar resposta a una necessitat social d’accelerar el procés de detecció de malalties oculars i evitar així més cegueses. El projecte que ha estat ideat i creat des de Barcelona, compta amb el suport del Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Ca· talunya, el Col·legi d’Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana i la Federación Española de Pacientes Diabéticos (FEDE), entre altres associacions. ViSTAOPTicA OLESA dE mONTSERRAT ja disposa d’un retinògraf i es sòcia de OPTretina, aquesta xarxa està creada i for· mada per més de 100 òptics i un grup de retinòlegs experts que utilitzen de manera pionera al nostre país, la telemedicina per diagnosticar possibles malalties de la re· tina a través de les òptiques. De les més de 100 òptiques que actualment formen part d’OPTretina, podem trobar·ne unes 40 a Ca· talunya, en concret a Olesa de Montserrat, ViSTAOPTicA, al Parc de l’Estatut, 12. Durant els 7 primers mesos de la campa· nya per a la prevenció de la ceguesa d’OP· Tretina a l’Estat Espanyol, més de 10.000 usuaris han passat per les diferents òptiques per realitzar·se una anàlisi retinià (fons d’ull). D’aquests primers 10.000 pacients, amb una mitjana d’edat de 45,3 anys, un 20,9% ha estat diagnosticat amb diferents patologies que el mateix pacient ignorava. Les patolo· gies que s’han observat en aquests primers pacients han estat, sobretot, fases inicials de DMAE (Degeneració Macular Associada a l’edat) en un 37,3% dels casos, i retinopatia diabètica en un 7,5%. Aquestes dues malal· ties són les causes principals de les cegueses al nostre país, encara que cal ressaltar que ambdues patologies, si es diagnostiquen i es tracten a temps, no tenen per què acabar en ceguesa. A Espanya, actualment hi ha més de 3.400.000 de diabètics amb un creixement del 5% anual, i molts d’ells són susceptibles de patir retinopatia diabètica, la principal causa de ceguesa en els pacients menors de 50 anys. Moltes associacions de diabètics reclamen la creació de protocols per a la prevenció d’aquesta malaltia, ja que actual· ment no n’existeix cap. També hi ha aquesta necessitat en el cas de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), que és la principal causa de ce· guesa en els majors de 50 anys (a Espanya hi ha 3 milions de persones amb risc de pa· tir·la). OPTretina segueix la línia de la filosofia del projecte “VISION 2020: the right to sight” un projecte liderat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la International Agency for the Blindness Prevention (IABP), que té com a objectiu eradicar la ceguesa que es pot prevenir i conscienciar el món sobre aquestes malalties. Plaça de les Fonts, 6 baixos · Olesa de Montserrat assessors.gl@gmail.com Tel. 93 778 19 46 · Fax 93 775 76 86

[close]

p. 10

#hispanofail registra més d’un miler de queixes // El PPC denuncia l’estat del col·lector de salmorres breus AccidENT mORTAL. El dia 12 d’octubre es va produir un accident mortal a la carretera de Masdengall per xoc frontal de dos vehicles amb resultat de mort dues persones i cinc més ferides. Les víctimes van ser dues dones d’inicials H.I.V i E.T.S de 58 i 79 anys respectivament, la prim· era veïna de Barcelona i la segona resident a Sabadell, segons la Policia Local. Fins al lloc s’hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, 3 patrulles dels Mossos, 5 ambulàncies, un helicòpter del SEM i dues patrul· les de la Policia Local. 10 Esparreguera la bústia · novembre del 2013 La web hispanofail. com registra els greuges de tres recorreguts de la Hispano Igualadina El regidor de PxC passa al grup No Adscrit Helicòpter del SEM. La Bústia LOLA FESTiVAL. El Festival Lola ha programat pel mes de novembre un concert de la Banda de l’Escola de Música el dia 17 al Patronat. En teatre l’obra Helena els dies 23 i 24 amb Quimet Pla de protagonista al Teatret i la comèdia Congost els dies 29 i 30, també al Patronat. L’In Lola presenta Nou Arsènic i Puntes de Coixí a la Sala Petita de La Passió el dies 23 i 29. Pel que fa a la prim· era quinzena de desembre en teatre s’oferirà Tardor Barcelonina amb texts de Francesc Pujols els dies 5 i 6 i Exclòs de Tramateatre del 14 al 22, ambdós espectacles al Teatret. El municipi homenatja a Josep Borràs Els usuaris del servei d’autobús de la Hispano igualadina, fatigats dels greuges del transport entre Igua· lada i Barcelona, han activat un sis· tema de queixes mitjançant internet que registra les irregularitats. A través de la web hispanofail.com o de l’etiqueta #hispanofail a twitter, s’han recollit prop més d’un miler de greuges des del passat mes de maig. En concret s’han subscrit 377 excla· macions pels retards, 352 per anar dempeus, 344 per manca de places i 209 per no passar el bus per les parades. Pel regidor de Mobilitat de l’Ajun· tament, Josep Santiveri, “en aquest tipus de queixes som mers especta· dors, ja que no hi podem fer res, fora que ens facin arribar els greuges mit· jançant una instància o queixa per la web municipal que traslladaríem a la Direcció General de Transports de la Generalitat (DGT)”. Entre el mal servei de la Hispano Igualadina i la desapa· rició de l’aeri el regidor confessa que “Esparreguera està mal comunicada”. La concessió de transport en au· tobús en aquest tram a aquesta em· presa és fins l’any 2028. En el moment de tancar la redacció de la revista l’empresa concessionària no havia respost a les preguntes de La Bústia. El diputat del Partit Popular català, Sergio García ha denunciat que la directora de Qualitat Am· biental, Assumpta Farran, “ha fet cas omís a les contínues denúncies del PPC al voltant de la situació del col·lector de les salmorres a Espar· reguera”, segons La Premsa del Baix. García ha afegit durant la compa· reixença de la directora de Qualitat Ambiental a la comissió de Territori i Sostenibilitat, “volem saber quines actuacions s’estan duent a terme per solucionar el problema, ja que a dia d’avui els diferents grups municipals i els veïns es mostren molt preocupats Els usuaris de la Hispano Igualadina es queixen del servei. La Bústia/Q.S. Col·lector de salmorres del riu Llobregat. La Bústia/Q.S. per la manca d’informació ”. Sergi Hidalgo, l’únic representant de Pxc a l’Ajuntament ha renunciat a encapçalar aquesta formació i es trasllada al grup No Adscrit, sense deixar l’acta de regidor. Segons Hidalgo, els motius han estat diferents contradiccions ideo· lògiques amb el seu partit i el distan· ciament que li ha provocat el tema sobiranista a Catalunya envers el que defensava el seu grup polític, que ha canviat el concepte inicial. El dia 13 d’octubre es va fer un homenatge a Josep Borràs, forner, compositor de la música de La Passió, jutge de pau, organista de l’església i autor de moltes iniciatives musicals i teatrals. L’acte va reunir un gran nombre de veïns i veïnes i diverses entitats i grups locals li van oferir un espectacle musical. un incendi va calcinar el dia 28 d’octubre a la nit vuit cotxes, una furgoneta i diversos motors en una nau industrial que funciona com a taller mecànic, segons els Bombers. En concret, les flames van afectar cinc dels turismes, la furgoneta i al· guns dels motors que es trobaven a l’exterior, mentre que a l’interior de la nau, situada al carrer Ceràmica 4, van cremar dos vehicles més i un motor. L’Ajuntament ha congelat els impostos i taxes per a l’any 2014 i ha derogat l’ordenança de tinença d’animals de companyia. També ha rebaixat la taxa d’ocupació de la Sala d’Exposicions i actualitzat diver· sos texts legals. Les ordenances s’han aprovat amb els vots a favor del govern, l’abstenció del PSC i PPC i els vots en con· tra de PxC, Entesa i IRS. GE va aban· donar la sala abans d’iniciar·se el ple. ASSESSORIA INTEGRAL FISCAL LABORAL COMPTABLE IMMOBILIÀRIA ADMINISTRACIÓ DE FINQUES: COMUNITATS DE PROPIETARIS (HORITZONTALS) LLOGUERS (VERTICALS) Diagnòsi Electricitat Aire acondicionat Imatge i so ITV Mecànica Pneumàtics Motos c/ Enclusa, 57, Carrosseria Pol. Ind. Can Comelles Pintura 08292 Esparreguera (BCN) Restauracions Tel. 93 772 92 71 Bancada

[close]

p. 11

la bústia · novembre del 2013 Publicitat 11 OFERTES Paviment ext. anti gel comercial a 8,85€/m2* Revestiment 30x60 des de 6,66€/m2* IVA INCLÒS fca.serraramos@gmail.com Tel. Ctra. Martorell-Terrassa km 3,5 (Urbanització Sant Eugini) 93 776 92 35 OFERTA EN GRES I RAJOLES GRES · CERÀMICA · MOBLES I ACCESSORIS DE BANY PEDRA NATURAL · MAMPARES · ÁRIDS I TERRA PER A JARDÍ Productes de Piscina i “seto” artificial decoratiu Per tancament d’1 m, 1,5 o 2 metres Posem a la seva disposició paletes de confiança *Fins a esgotar existències Nou canal de publicitat creuada entre pantalles dels comerços i online les 24h a www.publids.tv Anuncia’t : publids@publids.es - 931 145 380 Establiments pioners del canal PubliDS i que JA TENEN PANTALLA !!! Android i AppleTM Ja pots veure els anuncis les 24h Des de dispositius w w w . p u b l i d s . t v HOSTAL RESTAURANT Vistes a Montserrat· Dinars i sopars Menú diari i cap de setmana Carns a la brasa · Habitacions Crta de les Coves, s/n. Collbató LA FONDA DELS ARCS 667 27 27 10 Habitacions amb jacuzzi Habitació+esmorzar a partir de 70 € Cada 2 menús de cap de setmana d’adult, 1 menú de nen gratuït (per a nens de 3 a 11 anys) NOu mENú cAP dE SETmANA Primers Amanida de formatge de cabra amb reducció de Mòdena, nous i fruits vermells Carpatxo de tomàquet amb parmesà i vinagreta d’anxoves Timbal d’escalibada amb anxoves Croquetes de carn casolanes Remenat de bolets, espàrrecs i gambes Pasta amb bolonyesa Arròs de Montserrat (mínim 2 persones) Arròs de marisc (mínim 2 persones) Segons Botifarra a la brasa amb guarnició Xai a la brasa amb guarnició Costella de porc ibèric a la brasa amb guarnició Entrecot de vedella a la brasa amb guarnició Peus de porc a la brasa amb guarnició Filet de porc amb salsa roquefort Canelons de la Fonda gratinats Bacallà gratinat a la mussolina d’all Gambes amb allada Inclou pa, vi i postres 20 € iVA no inclòs

[close]

p. 12

12 Abrera la bústia · novembre del 2013 Actuacions per millorar la seguretat breus i el trànsit dels barris d’Abrera ENSENYAmENT. Alumnes de l’es· cola Platón Sartí estan participant al programa europeu Comenius amb altres escolars de centres d’Alema· nya, Hongria, Itàlia, Suïssa i Turquia.. Aquest projecte té una durada de dos anys durant els quals els partici· pants, d’entre 11 i 14 anys, treballaran sobre l’aigua, i l’intercanvi de material i informació es farà en anglès, que és l’idioma comú. vern exposa les línies generals per a l’any vinent. Del debat i les reflexi· ons amb els ciutadans, es pretén la màxima participació en l’elaboració del proper pressupost. L’audièn· cia pública és oberta a tothom i el govern recull, sí s’escau, les qüesti· ons més significatives, per incorpo· rar·les. Augmentar la seguretat viària, pacificar el trànsit i renovar els pa· viments són els principals objectius de les actuacions que està duent a terme l’Ajuntament a la via pública per millorar la mobilitat i seguretat de vianants i vehicles. Les actuaci· ons són l’asfaltat de l’Av. Ca n’Amat i carrer Madrid de Can Villalba També s’han arranjat voreres, es· cocells i reposat fanal a diferents carrers del nucli urbà i dels barris Per tal d’augmentar la seguretat, s’han fet passos elevats de vianants a l’avinguda de Ca n’Amat, al passeig de l’Estació i al carrer Hostal del Pi al polígon industrial Barcelonès i s’han reparat d’altres ja existents substitu· int la pavimentació en mal estat de les peces prefabricades de formigó per aglomerat asfàltic i s’han reduït pendents pronunciats d’algunes rampes. Per aquests treballs s’han contractat dos pintors veïns del municipi en situació d’atur. Renovació del carrer Madrid a Can Villalba. Aj. Els participants de Comenius. Aj. dEPuRAdORA AcA. La Generalitat vol privatitzar les 452 depuradores d’aigües residuals a Catalunya, entre elles la d’Abrera. La privatització d’aquestes instal·lacions, mitjançant concessions de la seva gestió, és un dels recursos que sospesa el govern català per obtenir 1.454 milions l’any vinent amb la finalitat de complir l’objectiu de dèficit previst i evitar més retallades. L’Ajuntament congelarà totes les taxes i els impostos que paguen els ciutadans per a l’any vinent. Així s’ha aprovat inicialment en el de· curs del ple d’ordenances fiscals ce· lebrat el passat 31 d’octubre. Segons el govern, “s’ha optat per prendre aquesta mesura tenint en compte la difícil conjuntura soci· oeconòmica actual, amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega financera als veïns i veïnes del poble”. L’any 2013 els tributs municipals tampoc s’han apujat, segons fonts municipals. Pel PPc , “amb un romanent de tresoreria de 2012 de més de 9 Meu· ros no ens conformem amb la con· gelació, demanem una baixada per justícia”. Per Ad’A, “la congelació és enganyosa i populista i parteix d’una pujada acumulada de l’IBI del 40%”. Les ordenances s’han aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern, PSC, CiU i ICV, i en contra d’EU·IU, ADA i PP. El regidor de PxC no va assistir a la sessió. El divendres 22 de novembre, a les 20.00h, l’Ajuntament convoca l’audiència pública del pressupost municipal per a l’any 2014, on el go· El dia 22 de novembre se celebra l’audiència pública del pressupost 2014 AUTO REPARACIÓ Ramon Puente Li farem una visita sense compromís · Injecció de Benzina · Injecció Dièsel · Electricitat / Electrònica · Encesa · So · Pre ITV · Frens ABS, ESP · Mecànica de manteniment · Mecànica de Climatització · Aire Condicionat · Turbo-Compressors Tel. 675 475 038 Bosch Car Service… Qualitat, Preu i tots els Serveis info@serviexit.com Av. Pau Claris, 28-A / 30-A · Martorell · Tel. 93 775 00 33 - Fax 93 775 00 42

[close]

p. 13

la bústia · novembre del 2013 Sant Esteve Sesrovires 13 Sant Esteve incrementa un 3% els impostos i les taxes per al 2014 banda del tradicional Mercat de Se· gona mà, tallers per a petits i grans i un espectacle familiar. El mercat comptarà amb un total de 65 pa· rades i es vol prioritzar la presència local, per aquest motiu un 70% de les taules es reserven per a empa· dronats. L’edició d’enguany presenta diverses novetats. Una d’elles és la incorporació de parades d’artesania reciclada feta a mà amb materials de rebuig o reciclats. Sant Esteve és l’únic municipi del Baix Llobregat Nord que par· ticipa en el projecte Euronet 50/50 Max que incentiva l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia en edificis públics. Les escoles La Roureda i la Vinya del Sastret, junt amb l’Ajuntament, han estat incloses en la segona convoca· tòria d’aquest projecte que promou la Diputació. La present edició hi participen 100 escoles i 10 equipaments de la pro· víncia de Barcelona, 22 del Baix Llo· bregat. L’Euronet 50/50 consisteix en donar incentius econòmics a l’estalvi energètic i està pensat per millorar la gestió en aquells equipaments on els usuaris no són els qui directament paguen les factures energètiques, sinó com és el cas de les escoles, és l’Ajuntament qui se’n fa càrrec. breus XERRAdA SERVEiS. El dia 21 de novembre se celebra una xerrada in· formativa sobre Els subministraments a la llar: aigua, llum, gas i telèfon. L’ob· jectiu és donar a conèixer avantatges i inconvenients de les diferents ofer· tes, entendre les factures i prevenir enganys en la contractació. També es tractaran quins descomptes i avan· tatges disposen els col•lectius amb pensions mínimes. La xerrada tindrà lloc al Casal de la Gent Gran a les 5 de la tarda NOu REGidOR. En la darrera ses· sió plenària de l’Ajuntament de Sant Esteve va prendre possessió com a regidor del grup municipal de CiU, Bernat Orellana, en substitució de Jaume Campadal que va renunciar al càrrec en el ple del mes de setembre. Sant Esteve ha aprovat els impostos i taxes per l’any 2014. La Bústia/Q.S. L’Ajuntament ha aprovat inicialment les ordenances fiscals per a l’any 2014 en el darrer ple. Segons fonts municipals, “la majoria de tri· buts pugen un 3% a excepció de la taxa de subministrament d’aigua. La taxa de llicències d’activitats es redueix per promoure una implan· tació industrial més competitiva. La taxa d’escombraries s’unifica a tots els barris del municipi a 128 euros, incrementant·se 18 euros anuals”. Pel que fa a l’IBI, s’incrementa la base cadastral un 7%. Sant Esteve és un dels 170 municipis de la província que a principis d’any va acollir·se a la revisió cadastral promoguda pel Mi· nisteri d’Hisenda. Entre els anys 2007 i 2011 es va congelar el tipus que s’ha consolidat ara en el 0,75 després de l’increment del 10% dels darrers dos anys fixat per l’Estat. La proposta d’ordenances es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern del PSC i l’Entesa, els vots en contra d’ARAses, CiU i PP. La Fira del Reciclatge, R-Fira, se celebrarà el dia 24 de novembre i compta amb un ampli programa d’activitats entre els quals es troba a Sant Esteve és l’únic municipi del nord que participa al projecte Euronet Bernat Orellana de CiU. Acj. T. 663 440 588 (administració) T. 646 950 531 (comercial) pamarneteges@gmail.com Neteges i serveis Serveis Neteja i Adequació O cines Pàrquings Domèstics Col·legis i instituts Neteja de gra ts Jardineria i piscines O cines bancàries Finalització d’obres Terres de naus Centres mèdics Grans superfícies Empreses Comunitats Vidres Assistència Domèstica a Persones Grans Compra als supermercats i col·locació Acompanyament a visites mèdiques Acompanyament i gestió de documents Rentat i Planxat de Roba, Recollida i Lliurament a Domicili Hostaleria, espectacles, uniformes empreses, etc. Empresa especialitzada en neteges, manteniment i serveis - excel·lent relació qualitat preu – e càcia i competitivat – equip professional i de con ança.

[close]

p. 14

14 Participació la bústia · novembre del 2013 @ La vostra opinió opinio@labustia.cat Queja ciudadana contra el abandono de Esparreguera El alcalde de Esparreguera Señor Udina invitó a los vecinos a barrer las calles y para ganar las elecciones se apoyó en la social renuncia a no cobrar sueldo alguno en el caso de salir ele· gido. Y que sus regidores no tendrían dedicación exclusiva. Ahora pasarán a cobrar porque dicen que hay pasta en la caja. Lástima que la ciudad se encu· entre en el más absoluto y brutal aban· dono progresivo. Las rotondas urbanas con su alfalfa seca y otras hierbas son tristes (y penosas), las zonas verdes ¿césped? sin ver una gota de agua que llevarse al buche, han desaparecido. ¿Y las choperas rurales que proliferan y los chaparros que crecen y crecen sin control por el paseo Francesc Marimón? Porque por la muerte de todas las preci· osas palmeras sin medicación salvo media docena yo ya he llorado suficiente. Se dice muy pronto, 9 formaciones políticas no han sido capaces de salvarlas porque había medicación, una bacteria que elimina al invasor (escarabajo picudo rojo) Así que para la próxima toma nota y no les votes, mejor ¡bótales!... Ángel cuéllar Salamanca Esparreguera un olesà reclama l’arranjament d’un espai públic M’adreço a vosaltres per tal de fer manifest del ma· lestar que provoca tenir aquest espai en aquestes condicions on al no estar del tot asfaltat (per la part d’accés al parking fins al mateix parc) ni haver·lo arreglat en el moment de transformar el parc del llac, a prop de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat, es genera molta brutícia. Penso que una mica d’herba o enrajolar·lo tot seguint la vorera amb un parell de bancs i algun arbre solucionaria el problema i així li donaria una altra imatge. El problema és que tanta gent, joves majoritàriament, i gossos es pixen... Això comporta moltes mosques, insectes, brutícia... I a més de pixar la gent s’ha mal acostumat i llencen escombraries de tota mena tot i ser el centre del poble. Agraint de la vostra atenció s’acomiada un veí indignat. iván Rodríguez Olesa de montserrat Opinions al facebook El govern d’Abrera congela els tributs per segon any consecutiu. Isabel Domingo: Ja poden ja, després d’haver pujat els impostos un 30% fa un parell d’anys, només cal que ens sagnin i ja està. El Consell Comarcal demana a Fomento el túnel de la B-40 d’Abrera fins el Vallès. Luis Valle: Això sí que marcaria la diferència per evitar accidents i millorar l’economia de fabricants, comerciants, transportistes i treballadors. Puja d’impostos de l’IPC a Martorell. Angeles Oliva: Creo que en un par de años son elecciones. .. pues ala.. a seguir votándoles.... La PAH lluita per evitar un desnonament d’un matrimoni de 80 anys a Olesa. Dolores Arcas Arcas: Hasta donde vamos a llegar que ni tan siquiera se respeta a dos abuelos que dependen de una pension… @ La vostra opinió opinio@labustia.cat El drama de les farmàcies de catalunya Què li semblaria al Senyor Mas·Colell, Boi Ruiz, Mas, Junqueras, Montoro, Rajoy… quedar·se sense sou durant 4 mesos? I recórrer als seus estalvis ·demanant si cal un crèdit al banc· per pagar una pila de factures que no són seves? I a vostè? Què li semblaria quedar·se sense nòmina i a sobre pagar un deute inassolible d’algú altre? Doncs això bàsicament és el que fa mesos estem fent els farma· cèutics catalans obligats per la Generalitat i l’Estat Espa· nyol. Uns amb victimisme i els altres amb malícia. Però tos dos amb una enorme irresponsabilitat i falta d’escrú· pols davant un col·lectiu que ja no pot aguantar més. Ells no paguen. Som les farmàcies qui realment estem finan· çant els medicaments dels ciutadans. Som nosaltres qui paguem la despesa farmacèutica de la Seguretat Social, sense deixar d’atendre, aconsellar, escoltar i informar tots els dies a peu de taulell. Però tot té un límit i les farmàcies ja hi han arribat perquè no poden endeutar·se més. Un drama pervers que entre uns i altres acabaran convertint en una autèntica tragèdia. Sílvia Jiménez Tort, farmacèutica de masquefa Núria miralles cisquer, farmacèutica de martorell Olesa sense l’Espai Nadó i Familiar Som un grup de famílies decepcionades perquè al nostre poble han desaparegut uns espais que vam gaudir amb els nostres fills grans nascuts entre 2008 i 2009, l’Espai Nadó i Espai Familiar. Som conscients que la Generalitat ha reduït el finançament dels ajuntaments, però és el nostre consistori el què deci· deix els pressupostos finals. De fet, tenim pobles veïns que han prioritzat aquests serveis i sí que els ofereixen. En aquests moments en què les llars d’infants no s’omplen per qüestions econòmiques, és més necessari que mai poder comptar amb aquests espais. Demanem a l’ajuntament d’Olesa que faci un esforç per poder prestar de nou aquests serveis a les famílies. Les criatures creixen massa ràpid... Laura mangas i famílies inquietes Olesa de montserrat Política Botifarrada anual d’icV del Baix Llobregat Nord La diputada Eva Granados del PSc a Olesa Presentació d’un llibre a la seu del PP de martorell El Parc Municipal d’Olesa va acollir la reunió d’enguany dels membres d’ICV al BLN amb la presència dels dipu· tats Dolors Camats, Jaume Bosch, la presidenta comarcal Candela López i un centenar de participants. Regidors i primers secretaris de les seccions locals del PSC A la seu del PPC de Martorell s’ha presentat el llibre al Baix Llobregat Nord s’han reunit a Olesa amb Eva Gran· Historias ocultadas del nacionalismo catalán de Javier dos per debatre els principals reptes de present i futur del Barraycoa, vicerector de la Universitat Abat Oliva de municipalisme, arran de les reformes de l’administració. Barcelona.

[close]

p. 15

la bústia · novembre del 2013 Felicitats! irene 2 de desembre, 5 anys de parte de tus papas que te quieren muchísimo Esparreguera Participació 15 Vols felicitar a algú? Cal entrar a www.labustia.cat, omplir el formulari i adjuntar la fotografia Ariadna 8 de novembre, 6 anys de part de l’Aina i dels teus papes! T’estimem molt!!! Martorell Ana 5 de desembre, 1 any de parte de los papis y tu hermano Martorell Victoria 20 de novembre, 11 anys de parte de tus padres olesa de Montserrat Núria 12 de novembre, 12 anys Felicitats princesa olesa de Montserrat carlota 6 de novembre, 2 anys de part de José y Paqui Martorell Eric 24 de novembre, 9 anys de part de la teva mare, en Joan i lola i tota la teva família que t’estima. Esparreguera Vols felicitar a algú? Cal entrar a www.labustia.cat Adrià 10 de novembre, 8 anys de part de la teva mare, en Joan i lola i tota la teva família que t’estima. Esparreguera José 7 de novembre, 54 anys de parte de tu mujer Martorell GUANYA MeNús ROMÀNTICs www.tapsitapes.com omplir el formulari i adjuntar la fotografia desembre 2013 - Especial Nadal i Reis publicitat@labustia.cat · 675 475 038 La nostra opinió caixa o faixa! Els ajuntaments de la nostra zona han aprovat inici· alment els impostos i taxes per a l’any 2014. La majoria han congelat els tributs i ressalta la pujada lineal d’un 3% a Sant Esteve, de l’1,7% a Martorell i l’increment d’un 18% de la taxa del subministrament de l’aigua a Cas· tellví. Sobta feliçment la baixada de l’IBI a Gelida, l’ajust de Collbató i les bonificacions aplicades Sant Andreu. Amb uns ajuntaments endeutats, sense els ingressos que van viure durant anys i panys procedents de les llicències d’obres i actuacions urbanístiques, ara la font més important de la seva economia són els impostos i les taxes. Però les butxaques dels veïns cada vegada estan més ressentides, les dificultats per arribar a final de més són més importants i no pot caure tot el pes econòmic mu· nicipal a les espatlles dels ciutadans. És per aquest motiu que aplaudim els consistoris que amb sensibilitat no han forçat les butxaques dels con· tribuents, aplaudim l’aplicació dels fraccionaments per afavorir els pagaments, les bonificacions i les reduccions de l’IBI, però pensem que s’ha fet un flac favor als veïns i veïnes dels pobles on s’han incrementat els tributs. Per acabar, no volem deixar passar l’oportunitat de dir que celebrem el 6è aniversari de la publicació. Per molts anys! Participa a: www.labustia.cat GuANYAdORS/ES ENTRAdES dEL dEL LOLA www.lolafestival.cat SERGiO LOPEz ALVAREz MARToREll ALBERT PAScuAL muñOz olEsA mONTSE cARRERO LOPEz olEsA A R E U G E R R AP S E ROSA LOPEz PETiT EsPARREGuERA GLORiA SANcHEz HORcAS ESPAI D’ART I CREACIÓ CONTEMPORANIS Protagonista del mes Jutjat de Pau de Sant Esteve ELENA VARGAS muñOz MARToREll mANOLi AGuiLAR cEJAS sAnT AndREu dE lA BARCA LAuRA LOPEz FERNANdEz olEsA GABRiEL HERNANdO BuENdiA olEsA cARLES ViLA PAScuAL ABRERA MARToREll Enhorabona pels qui han guanyat i agraïm a tots els qui han participat. Alhora, engresquem als qui no hagin sortit i a tots/es els lectors/es en general, a participar a les properes promocions de La Bústia. Propera edició: desembre de 2013 El Jutjat de Pau de Sant Esteve, encapçalat per Albert Gómez des de l’any 1989 i un equip de cinc treballadores, tiren endavant la feixuga tasca que els hi toca pels dos centres penitenciaris de Brians: tramitar els exhorts o comunicacions oficials dels Jutjats i Tribunals de tot l’Estat dels 2.800 interns i internes. Cap als anys 90, el Jutjat que estava al costat de l’Ajuntament, a causa de l’activitat de la primera presó, es va haver de traslladar a un immoble més gran. Ara, tal com altres serveis de la Generalitat, els Jutjats de Pau també estan patint les retallades i la demora de les subvencions. 47.000 exemplars a bústies i punts publicitat@labustia.cat info@labustia.cat Tel. 675 475 038 últim dia per informació, participació i publicitat: www.labustia.cat Per publicar a La Bústia GENERAL: info@labustia.cat OPiNió: opinio@labustia.cat ESPORTS: esports@labustia.cat Opinions, fotografies i denúncies sempre tindran un interès general local o co· marcal i La Bústia es reserva el dret a resumir·les o publicar·les. Han de tenir una extensió de com a màxim 1.000 caràcters amb espais inclosos. Cal adjuntar número del DNI, adreça i població, correu electrònic i telèfon de contacte. En el cas de les fotografies de felicitacions a menors, també cal escriure el parentesc i l’autorització de la seva publicació en el mateix correu electrònic. i les últimes notícies a www.facebook.com/labustia @la_bustia Vídeos, agenda i més a Fa 5 anys En l’edició de La Bústia corresponent al mes de novembre de 2008 es rela· tava la visita de la consellera Geli i el projecte del nou hospital previst per al 2013. L’Ajuntament de Martorell pujava un 4,9% els impostos, igual que Espar· reguera i Olesa s’incrementava al 5%. Sant Andreu anunciava una campanya nadalenca per al comerç, Abrera creava una comissió urbanística i Sant Esteve volia tenir escoles verdes. Altres informacions de la publicació eren l’aprovació del clavegueram del barri de Can Sunyer de Castellví, la con· gelació de tributs a Collbató i a l’apartat d’Economia, un ERO de 4.500 persones a Seat i la inauguració del mercat mu· nicipal d’Abrera. L’entrevista era a Oriol Francesc, portaveu de Revolució Verda. Iniciatives Reconeixement als fotògrafs Sampietro d’Olesa Edició, disseny i distribució: Servièxit, S.L. · La Bústia Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, despatx 2. Centre de negocis Martorell Innova. 08760 Martorell info@serviexit.com · www.serviexit.com Tel. 675 475 038. consell editorial: Lluís Gutiérrez, Joaquim Pallarès i Quim Sitjà. REdAcció i cOL·LABORAció: Quim Sitjà, Marçal Fontanals, Lluís Gutiérrez, Jesús Vila i Roger Seró. Publicitat: Joaquim Pallarès. Serviexit, S.L. (publicitat@labustia.cat). diSTRiBució: 43.000 exemplars bústia a bústia i 4.000 en punts de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Collbató, Castellví de Rosanes, Gelida i Masquefa. info@labustia.cat · www.labustia.cat. El contingut dels anuncis publicats és responsabilitat del propi anunciant. Dep. Leg: B·52889·2007. L’Ajuntament d’Olesa ha fet un acte de reconeixement als fotò· grafs Sampietro pels 50 anys de treball en el municipi i també ha destacat la tasca dels col·laboradors de l’arxiu municipal, per acon· seguir que sigui un dels més documentats en l’àmbit fotogràfic a la comarca. L’acte celebrat el passat dissabte va reunir un centenar de persones i una gran exposició de fotografies històriques del poble.

[close]

Comments

no comments yet