Modul Pembangunan Laman Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) untuk Persekitaran Maya

 

Embed or link this publication

Description

Terbitan Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM

Popular Pages


p. 1

MODUL PEMBANGUNAN LAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PdP UNTUK PERSEKITARAN MAYA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERSIARAN BUKIT KIARA 50604 KUALA LUMPUR LAMAN WEB: www.moe.edu.my

[close]

p. 2

Isi Kandung Isi Kandung Modul Pembangunan Laman Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) untuk Persekitaran Maya Objektif Pembelajaran Maya Frog VLE (Virtual Learning Environment) Model Reka Bentuk Instruksional (i) (ii) (iii) (iv) (v) Analisis (Analysis) Reka bentuk (Design) Pembangunan (Development) Pelaksanaan (Implementation) Penilaian (Evaluation) 1 2 2 2 3 5 6 7 7 8 8 10 12 13 13 14 15 15 39 Smith and Ragan Organizational Strategy Delivery Strategy Management Strategy Expanded Events of Instruction Langkah-Langkah Pembinaan Laman PdP Persekitaran Pembelajaran Maya Rujukan 1

[close]

p. 3

Modul Pembangunan Laman Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) untuk Persekitaran Maya VLE telah dibangunkan sebagai satu pelantar pembelajaran untuk memudahkan guru menyediakan pelajaran bagi murid-murid. Selain memberi peluang murid mengikuti pelajaran di rumah ia juga merupakan pelantar yang memungkinkan murid-murid mengulangkaji pelajaran yang dipelajari di sekolah berulang kali. Untuk memungkinkan hasrat KPM (Perkara 6) dicapai, KPM perlu memastikan pelantar VLE dioptimumkan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dan murid-murid. Objektif Modul ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana model reka bentuk instruksional digunakan secara terancang dan bersesuaian dalam membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Modul ini juga dapat membantu guru merancang dan melaksanakan aktivitiaktiviti PdP menggunakan persekitaran maya Pembelajaran Maya Pembelajaran Maya merupakan satu kaedah pembelajaran yang dihubungkan secara terus dengan internet dan intranet yang menggunakan media elektronik sebagai medium pembelajaran. Dengan menggunakan kaedah ini murid boleh memperolehi 2

[close]

p. 4

maklumat dan membantu pembelajaran di dalam dan luar kelas. PdP boleh dicapai di mana-mana sahaja dengan cara yang lebih mudah dan berkesan. “Pembelajaran maya bermaksud pembelajaran dilakukan secara penghantaran dan akses ke koleksi bahan-bahan pengajaran yang berkoordinasikan ke atas media elektronik dengan menggunakan ‘web server’ untuk menyebarkan bahan tersebut atau ‘web browser’ untuk mengaksesnya dan Protocol Internet (IP) dan Protokol Pemindahan HyperText (HTTP) sebagai perantara (pertukaran).” (Alan Jolliffe, Jonathan Ritter dan David Stevens, 2001) Frog VLE (Virtual Learning Environment) Frog VLE merupakan platform pembelajaran yang digunakan berasaskan “cloud” yang membolehkan pentadbir, pengurus, guru sekolah serta murid menerapkan landasan pengajaran dan pembelajaran mereka ke dalam amalan dan persekitaran sekolah. Frog VLE boleh dilayari dengan menggunakan browser Google Chrome. Frog VLE hanya boleh diakses menggunakan 1Bestari Net 3

[close]

p. 5

iaitu rangkaian internet yang Pendidikan Malaysia. digunakan oleh Kementerian Frog VLE dijadikan satu dasar dalam transformasi pendidikan negara dan memudahkan guru-guru membina laman bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. VLE boleh digunakan sebagai landasan persekitaran pembelajaran yang direka bentuk sebagai sumber pembelajaran kendiri. Penglibatan sekolah secara maksimum akan dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam persekitaran pembelajaran yang selamat. 4

[close]

p. 6

MODEL REKA BENTUK INSTRUKSIONAL Reka bentuk pengajaran adalah sains untuk mencipta amalan pengajaran yang terperinci untuk pembangunan, penilaian dan penyelenggaraan persekitaran pembelajaran yang memudahkan PdP sesuatu unit pelajaran berlaku (Richey,1986). Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik, seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran. Terdapat banyak model reka bentuk instruksional yang boleh menjadi panduan menghasilkan proses atau bahan PdP yang merangkumi perkara asas berikut: a) Menentukan keperluan murid b) Menentukan matlamat dan objektif c) Membina prosedur penilaian d) Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian e) Mencuba sistem pengajaran f) Menilai keseluruhan sistem Tujuan utama reka bentuk instruksional adalah untuk menghasilkan PdP yang berkesan bagi membolehkan murid memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh murid. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat murid, 5

[close]

p. 7

sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana guru dapat melaksanakan PdP dengan lancar, menarik dan sistematik. Terdapat banyak model-model reka bentuk instruksional yang diguna pakai untuk menghasilkan bahan PdP yang berkesan. Model ADDIE (Dick & Carey, 1978) contohnya adalah antara model reka bentuk instruksional yang paling banyak diguna pakai dalam pembangunan bahan PdP. Model ADDIE mempunyai lima komponen utama iaitu: (1) Analisis, (2) Reka bentuk, (3) Pembangunan, (4) Implimentasi, (5) Penilaian. Analisis (Analysis) Analisis atau Analysis bertujuan untuk mengenal pasti objektif sesuatu perisian kursus diperkenalkan. Kenapa reka bentuk instruksional ini diperlukan? Apakah ilmu-ilmu yang perlu ada kepada murid sebelum perisian kursus itu boleh digunakan? Juga melihat kesesuaian kandungan perisian kursus kepada murid dan adakah ia sesuai untuk kegunaan individu atau kumpulan? Perlu difikirkan juga 6

[close]

p. 8

logistik sesuatu perisian kursus yang dihasilkan, adakah ia boleh diakses di internet atau pun disebarkan melalui CD dan DVD? Reka bentuk (Design) Reka bentuk atau Design pula bermaksud menentukan dan mereka kaedah instruksional yang akan digunakan. Contohnya perisian kursus tersebut mungkin akan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif, penerokaan, penyelesaian masalah, permainan, simulasi, perbincangan, latihan dan praktikal, tutorial, demonstrasi atau secara pembentangan. Alat yang digunakan juga perlu ditentukan, seperti sama ada menggunakan audio, video, komputer, internet dan sebagainya. Pembangunan (Development) Pembangunan atau Development ialah proses menghasilkan perisian kursus yang telah direka bentuk. Seperti membina dahulu papan cerita, kemudian membentuk grafik yang diperlukan, menentukan pula bahasa pengaturcaraan, membuat ujian perisian kursus yang dihasilkan dan menyebarkan bahan tersebut. 7

[close]

p. 9

Pelaksanaan (Implementation) Implemention atau pelaksanaan berperanan untuk membuat ujian rintis terhadap perisian kursus yang telah dihasilkan. Misalnya beberapa sampel atau murid telah dipilih bagi menggunakan perisian kursus tersebut. Penilaian (Evaluation) Penilaian atau Evaluation pula mempunyai dua jenis penilaian utama iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk meningkatkan serta memperbaiki tahap keberkesanan bahan instruksional yang telah direka. Contohnya meningkatkan mutu perisian kursus selepas ujian rintis . Manakala penilaian sumatif bermaksud penilaian keseluruhan bahan instruksional yang telah dihasilkan. Misalnya satu kajian dibuat untuk menilai berapa peratus objektif yang tercapai setelah proses penggunaan perisian kursus tersebut selesai digunakan. Walau bagaimanapun, modul ini akan menggunakan model reka bentuk instruksional Smith & Ragan (2005) yang mana tiga aktiviti utama iaitu analisa, strategi dan penilaian telah dibina berdasarkan model-model reka bentuk instruksional yang lain. Perbezaan utama antara model ini dan model-model yang lain 8

[close]

p. 10

adalah penekanan yang teliti dalam aspek strategi instruksionalnya. Ketelitian ini tidak banyak terdapat dalam model-model reka bentuk instruksional yang lain (Gustafan & Branch, 2002). Berikut adalah gambaran visual Model Smith dan Ragan (Smith & Ragan, 2005, p.10). 9

[close]

p. 11

10

[close]

p. 12

Berdasarkan diagram di atas, walaupun proses reka bentuk ini kelihatan linear, Smith dan Ragan menekankan bahawa aktiviti berkaitan dengan pembangunan instruksional selalunya berlaku serentak. Langkah-langkah dalam setiap fasa adalah saling bergabung jalin yang mana sebarang perubahan dalam satu langkah memerlukan pereka instruksional membuat perubahan pada langkah-langkah yang lain. Model Smith dan Ragan mempunyai tiga aspek penting iaitu, Analisa, Strategi, dan Penilaian. Ketiga-tiga aspek ini sangat penting dalam menghasilkan bahan PdP tetapi, modul ini hanya fokus kepada aspek Strategi Instruksional sahaja kerana aspek ini dirasakan rumit untuk dilaksanakan. Walau bagaimana pun, ini tidak bermakna aspek Analisa dan Penilaian itu tidak perlu dilakukan dalam proses membangunkan bahan PdP. Aspek Analisa perlu dibuat sebelum memulakan proses reka bentuk bahan kerana maklumat itu dapat membantu pereka instruksional untuk menghasilkan bahan PdP yang menepati kehendak pengguna. Begitu juga aspek Penilaian dimana aktiviti ini dapat membantu pereka instruksional mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesuatu bahan PdP yang dibangunkan. Smith dan Ragan memberi penghargaan kepada Reigeluth (1983) dalam menghuraikan Strategi Instruksional yang mengandungi tiga ciri berikut: 11

[close]

p. 13

Organizational Strategy  How will the instruction be sequenced Delivery Strategy Management Strategy  Scheduling allocation resources  What Instructional medium will be used  How will learners be grouped and of Strategi-strategi di atas boleh dirancang di tahap subjek (makro) atau di tahap lesson (mikro). Berikut adalah penerangan ringkas berkaitan strategi instruksional di tahap mikro. Organizational Strategies Setiap individu belajar secara operasi mental, satu proses yang dikenali sebagai persepsi terpilih. Organizational Strategies harus menjawab tiga soalan berikut: 1) Apakah isi kandung yang diperlukan? 2) Bagaimanakah cara isi kandung itu perlu dipersembahkan? 3) Bagaimanakah cara isi kandung itu harus dicerakinkan? 12

[close]

p. 14

Delivery Strategies Delivery Strategies mengandungi strategi pengajaran (instructional strategies) seperti berikut: General
sequence
of
instructional
delivery
 Introduction  Deploy
attention/arouse
interest
 and
motivation
  Establish
instructional
purpose
  Preview
the
lesson
  Recall
prior
knowledge
  Process
information
and
examples  Focus
attention
  Employ
learning
strategies  Practice
  Evaluate
feedback
  Employ
learning
strategies  Summarize
and
review
  Transfer
Knowledge
  Re‐motivate
and
close
  Assessment
of
concept
learning  Evaluate
feedback
and
seek
 remediation Body Closure 
 Management Strategies Strategi ini melibatkan urusan penjadualan bahan PdP yang dibangunkan dan agihan peruntukan untuk sumber-sumber yang diperlukan dalam pembangunan bahan PdP. Walau bagaimanapun, elemen ini dilakukan setelah bahan selesai dibangunkan. 13

[close]

p. 15

14

[close]

Comments

no comments yet