hbp-24

 

Embed or link this publication

Description

විශ්වය තුළ බුද්ධ ශක්තිය තවමත් නොඅඩුව පවතින බවට සාක්ෂි...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

fo .=K Wmydr mQcdjkaf.a jákdlu''' ÿiapß;hkaf.ka fjka fj,d rdc uOHhg yßhg hkak mq¿jka úÈhg ukd fia msysgkak Woõ lrkafk ;d;a;d' mS;= mdox kud uyx - tn÷ u. fmkajd ÿkakd jQ mshdKkaf.a mdoh uu j¢ñ' fï ;uhs .d:dfjka lshfjk kshu w¾:h' yß .eUqre fohla fu;kska lshjqK;a wo fjkfldg w¾:h jeys, .syska" kslx .d:dj lsh, j¢kj ñila fudllao lsõfj lsh,j;a okafk kE' fï ;uhs wïu ;d;a; orejka yo, Tjqkag i,lk yeá' kuq;a foam," bvlvï jf.a ;ukag Wmhd .; yels foaj,a Wmhd fkdf.k iuyr orefjd" WU ug fudkjo lr, ;sfhkafk''' lsh, wïu ;d;a;f.ka wykjd' b;ska wïu ;d;a; okafk;a kE W;a;r fokak' me;a;lg fj,d ÿla fjù" wms ÿla ú|, orefjd yeÿfj fufyu wyka k o''' ls h , y~d jefgkjd' wehs@ ;uka lrk foa .ek yß wjfndaOhlska lghq;= lr, ke;s ksid' ta ksid u;= lK.dgq fkdfjkak lghq;= lrk msßila fjkak kï" lrk lshk lghq;= .ek wms fyd¢ka ±kqj;a fjkak ´k' zz´j wdñi mQcd' ´j lr, ksjka olskak mq¿jkao@ ksjka olskak kï Ndjkd lrkak ´k'''ZZ fï jf.a foaj,a ;uhs wo jeämqru wykak ,efnkafk' wdñi mQcdjl;a" m%;sm;a;s mQcdjl;a fjki ±k.;a; kï fï m%Yakh úif|kjd' nv.skafk bkak flfkl=g kej;;a nv.sks fjkl,a ;uhs ta lEu áfla m%fhdackh ;sfhkafk' wd'''' wd'''' lsh, ÿkak ñila" ta .;a; mqoa.,hg fjk;a hym;la jqfka ke;akï tal wdñi odkhla" wdñi mQcdjla' f.a fodr" bvlvï ÿkak;a tajdhska hym;a m%fhdackhla .;af; ke;akï taj;a wdñi mQcduhs' m%;sm;a;s lshkafk ixialD; jpkhla' tafl mdx jiaii;x - ud;= mdox kud uyx''' oi udihla Wrhl ^.en kue;s Wrh& ys÷jd f.k" ^ug& lhla f.dvk.d .ekSug fmdaIKh ,nd§fuka lrk ,o Wmldrhg jir ishhla wdhqI ,efíjd''' hs m;d uu Tfí mdhq. j¢ñ' fï ;uhs wms uq,skau bf.k .kak .=K Wmydr jkaokdj' zzug lhla ,nd .ekSug Wmldr jQ''''ZZ lshk .=Kh isys lr,hs j¢ka f k' ta l .= K hla fjka f k fldfyduo@ ujq flfkla ;ukaf. l=ig wdj orejd l¿o" iqÿo" ,iaiko" úrEmso" frda.sfhlao" wkd.;fha§ fydr ;laläfhla" fínoafola fjhso" uyd mçjrfhla fjhso" i;amqreIfhlao" wi;a mqreIfhlao'''' wd§ fï lsis fohla okafk ke;s jqkdg" wjxlj ohdkqlïmdfjka" .en fkdfy,d Ôú;h /l fokjd" fmdaIKh lrkjd' l=fika ìys jqkdg miqj;a le; l=Kq fkdn,d msßisÿ lr," f,a lsß lr, fmdj, fmdaIKh lrkjd' fukak fï wjxllug ;uhs lh kud jkaokd lrkak iqÿiq fjkafk' ta jf.au fldfyduo@ mshdg j¢kafk jqoaêldfrda w,sx.s;ajd - ;=ïNs;ajd msh mq;a;lx rdc uÊcx iqmam;sÜGx - mS;= mdox kud uyx jqoaêldfrda - wNsjDoaêh lrd" w,sx.s;ajd - ÿj" mq;d lsh, ia;%S mqreI ,sx. fNaohla i,lkafk ke;sj ldf.;a wNsjDoaêh" hym; ;ld lghq;= lrkjd' ;=ïNs;ajd msh mq;a;lx - m%sh mqf;la jYfhka hï lsis nhla iella ke;sj bkak u. ilia lr, fokjd" lghq;= i,iaj, fokjd' rdc uÊcx iqmam;sÜGx - rdc uOHhg ukd fia msysgkak mq¿jka úÈhg orefjla yo, fokjd' ta lshkafk rÊcqrejkaf. rdcH fiajlfhla úÈhg rdc Woyig ,la fkdù" rdcH ;dka;%slfhla úÈhg rdc iNdjg hkak mq¿jka fjkak u. ilia lr, fokjd' tfyu l

[close]

p. 4

2013 jma l,dmh kshu fy< jok ;uhs ms r;akh;a jkaokShhs' nqoaO foaYkdfj yeáhg f,dafl yeu fohlau l%shd;aul fjkafk fya;= M, oyu wkqj' tfyu kï .=Kj;a flfkl=f. .=K j¾Kkd lr, mQcd meje;aùfuka" ;ukag;a j¾Kkd l< yels hym;a .=K msysgkjd' ;=ka f,dald.% jQ nqÿ mshdKka jykafiaf.a wkka; nqÿ .=Khkag Wmydr mQcd ;eîfuka ;ukag;a ud;% jYfhka yß nqÿ .=K msysgkjd' nqÿ ysñ foiQ Y%S ioaO¾ufha .=K isys lr, mQcd ;eîfuka Ou_fha .=K u;= fjù Ou_fha i;H;djh ;ukagu jegfykak mgka .kakjd' fu;a;d" lreKd" uqÈ;d" WfmalaLd .=K mqrmq uyd ix> r;akfha .=K isys lr mQcd meje;aùfuka ta .=K ;ud ;=,;a msysgkjd' f,dalfha wksÉp" ÿlaL" wk;a; iajNdjh jgyd f.k" hï flfkla ksjku Ydka;hs" m%KS;hs lshk woyiska fï úÈhg iQúis .=K isys lr, Wmydr mQcd lsÍfuka" ta whg ksjka u. jeãug ;sfhk úúO ndOl lror ÿre fj,d" hym;ska wNsjDoaêfhka ch.%yKh lrkak;a fya;= jdikd ,efnkjd' 02 msgqj iir .ufka fuf;la ÿr tkfldg" wmg nqÿjre mka ,CI fodf,dia oyia úis wglg;a jvd yuqfj,d ;sfhkjd' ta lshkafk f.!;u nqÿka jykafia fmreï mqrkak mgka .;a;= ojfi b|, fï olajd my< fjÉp nqÿjreka ixLHdj' t;fldg Bg;a fmr b|kau wmg f,djq;=rd nqÿka jykafia,d yuqfj,d ;sfhkjd' b;ska ta wkka; ld,h ;=< wms nqÿ nK weyqj;a ms

[close]

p. 5

2013 jma l,dmh lreKd ffu;%S .=Kh;a fya;= jdikd ;sfhk ish¨ f,da i;=kag tl jf.a isis,hs' ta Ou_h fya;= jdikd ;sfhk ish¨ f,dal i;ajhkaf.a ÿla .sks odyhka ksjkjd' ta ksid Ou_ r;akh m%KS;hs' ^mdKSh ys; }mdkhg ys;& ta uyd ix> r;akfha lreKd ffu;%S .=Kh;a fya;= jdikd ;sfhk ieugu tl jf.a isis,hs' fukak fï lreKd ffu;%S isis,a .=K isys lr," isis,a meka j._" m%KS; mdk j¾. mQcd lrkjd' wdksixi yeáhg ish¨ ÿla .sks" ody .sks ksù iqjm;a fjkak fya;= ,efnkjd' nqÿ oyu wy, ta oyï u. hï flfkla ms r;akfha uqL iq.kaO .=Khg Wmydr jYfhka" uqL frda. ÿre lrk iq.kaOj;a ±ye;a mQcd lrkjd' wdksixi yeáhg ioaO¾uh wykak wjia:dj ,efnkjd' wog;a ms ß ;a foa Y kdjlg" O¾u foa Y kdjlg Ns C Iq k a jyka f ia , dg wdrdOkd lrkafk ±ye;a jÜáhla mshd jykafia,d úúO {dk" úúO .=K we;s msßia' ^Wod (uq.,ka uy ry;ka jykafia Roaê n,fhka w.%hs' iSj,S uy ry;ka jykafia jeäfhd;a odkh jrÈkafk kE'& tA úúO .=K isys lr," úúO jK_ fldä je,a mQcd lrkjd' isjqjkla nqÿ ijq msßig nqoaO" Oïu" ix> ;%súO r;akh úhkla jf.a fijK i,ikjd' wkka; wyi jf.a fï ,efnk /ljrKh wiSñ;hs' tA wkka; wyi jeks fijK isys lr," uy fijKla jf.a úhka wyfi w;=r, mQcd lrkjd' 03 msgqj fï úÈhg .=K isys lr, fldä" úhka mQcd lsÍfuka ;%súO r;akfha wdYS¾jdoh" wdrCIdj ksr;=rej ,efnkjd' ^fldä úkdY jq k du fldäúk lsh, lshkjd' ;%súO r;akfha wdYS¾jdoh ,efnk úÈyg lghq;= fkdlsÍu;a fldä úkhla' tA jf.au úk nkaOk ÿre lr .kak;a fldä mQcd lrkjd'& ne¨ ne,aug fndaêh lshkafk jDCIhla ;uhs' kuq;a wE; w;S;fha nqÿ oyu fkd;snqk hq.hl ;sìÉp .ia" .,a weoySu jf.a jDCI jkaokdjla fkfjhs fï fndaê mQcdj lshkafk' idrd ixLH" wgd ixLH" fidf

[close]

p. 6

m ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 4 wmodk mdodisld lshk ta ifydaoßhka 6 fokd ;uhs ms

[close]

p. 7

2013 jma l,dmh l

[close]

p. 8

2013 jma l,dmh 06 msgqj wKúk fldäúk" idm lsÍï wdÈh l¾u úmdlhkaf.a fjkialï ksid we;sjk f,v frda. lror ^miq.sh l,dmfhka - fydajy wf`vdajeähdj,ska f,v frda. lror we;s jk yeá'''''& yefudagu fkdjÈkak fya;=j iy fï oyï iÕrdfõ fï olajd m, jQ ,sms fm úia;rhlska ta nj fy,s orõ l

[close]

p. 9

2013 jma l,dmh l<;a ta mqoa.,hj fu,a, lrkak neßj hkjd' tal uy n,j;a mqKH úmdlhla' ta fj,dfjÈ fldäúk lr," idm lr, fu,a, lrkak yeÿjg taj jÈkafk kE' ke;akï ojilg fldÉpr kï rfÜ kdhlhkag" ue;s weu;sjrekag idm lsÍï" foia fofjd,a ;eîï lrkjo@ kuq;a tfyu lrmq mkSNjk fjÉp uiaf,a lhg mßj¾;kh fjkafk' l¾u úmdlhu uq,alrf.k tk ta jf.a iuyr l¾u úmdlc wdndOj,g ^wdkka;Íh mdmhkaf.a fYaI jYfhka iy fjk;a n,j;a l¾u úmdlhkaf.ka tk& ;uhs ndysr f,dafl fnfy;a ke;af;' fï ksid fyd| lrkak mq¿jka l¾u frda. lsh, y÷kajk tajg ;uhs Th lsrK m%;sl¾u wd§ jYfhka fnfy;a ke;sj tA ñksia weiqfrka bj;a fj,d bkakjd' fudlo ta whg fudlj;a ,efnkafk ke;s ksid' fï úÈhg iukka;r wkka;r m%;Hfhka iukka;rh mQ¾K fkdùu ksi;a ta jf.a whg wKúk fldäúk fkdjÈkak fï ldrKh;a tl fya;=jla úÈyg n,mdkjd' tA jf.au iuyr rgj," i¾j n,OdÍ yeáhg i

[close]

p. 10

2013 jma l,dmh fya;a ;sfhkafk' t;kÈ ikSm lrkak mq ¿ jka l¾u úmdlc frda . j,§ ufkdauh lhg Yla;sh §, tal iqoao lrkjd' ta wkqidrfhka ldhsl frda.h ikSm fjkjd' fï tl l%uhla' yenehs uy n,j;a l¾u Yla;shlska yg.;a frda.dndOhla kï tal wmg iqoao lr.kak nE' fudlo tal ufkdauh lhgu ldjeÈÉp tlla' idudkH frda.dndOhla lshkafk ufkdauh lhg ke;sj uiaf,a lrc lhg yefok frda.hla' tal ufkdauh lhg hkafk kE' talg fnfy;a m%;H fjkjd' fnfy;aj,ska ikSm lrkak mq¿jka' yenehs tal;a kslka yefokj fkfjhs' l¾uh uq,a lrf.ku ;uhs ndysßka jqk;a tkafk' kuq;a kshu l¾u úmdlc frda. lsh, lshkafk ufkdauh lh uq,a lrf.k tk frda.j,g' wfkla taj;a l¾uh uq,a lrf.k ndysßka tk frda.' ta ksid ;uhs nqÿka jykafiag foõo;a f;r .,a fmr¨ju l¾uh fya;= jqkhs lsh, lshkafk' ta lshkafk Wkajykafia fmreï mqrK ld,fha fmr w;a n ejl

[close]

p. 11

f,!lsl wNsjDoaêh i,ik jákd oyï fldgia ;%smsglfhka .s,syS .sh yeá'''' iq.sh l,dmfhka bÈßm;a lrmq ú.%yfha§ ;%smsglfha hï hï iQ;% fldgia ye,S f.dia we;s nj;a" md,s w¾:hka fyd¢ka .e,mqk;a isxy, mßj¾;kfha fodaI ;sfhk nj;a tla;rd ;ekl i|yka l

[close]

p. 12

2013 jma l,dmh lrf.k nq ÿ ka jyka f ia f .a wkque;sfhka ;uhs foaYkd lf

[close]

p. 13

2013 jma l,dmh iín Oïfï '' wd§ jYfhka lshk .d:dj tA ld,fha b|,u uqL mrïmrdfjka weú;a m%isoaO fj,d úysÈ,d ;snqKd' ;j;a ta jf.a .d:d ;sfhkjd' tAj mdvï lr .kak f,aishs' tfyu m%isoaêhg .sfha ke;s" ta jf.au lgmdvï lrf.k tkak wmyiq n,j;a fldgia ;uhs yx.f.k ;s f hka f k' tA j yß ixlS ¾ Khs ' mg,jkak yß f,aishs' tfyu megf,õfjd;a ñksiaiq kkak;a;dr fjkjd' ±ka fïlg fyd|u WodyrKhla ;uhs rka fofKa .d:d' fï rka fofKa .d:d lsh, lshkafk nqÿka jykafia msßksjka mEjg miafi Y%S foayh ^fok& újD; lrkak" jykak" .sks o,ajkak lshk wjia:d ;=kg Ndú;d lrmq uy n,j;a .d:d ;=kla' yenehs wo fï .d:d ;%smsglfha fld;klj;a kE' kuq;a hï hï úÈhg jHjydrfhka weú;a wog;a n,j;a fj,d ;sfhk .d:d fï w;r ;sfhkjd' tA m%Odk .d:d ;=kg wu;rj Y%S foayh .sks .;a;g miafi .;a;= ;j;a n,j;a .d:djla ;uhs" Lfkak w.a.sx c, udkkdh''' wd§ jYfhka fl;aj;=j,g lDñ Wjÿre tkjg" f.dhï mrd. fmdaIKh fj,d fyd| wiajekakla ,efnkak Ndú;d lrk wdldrh fï oyï i`.rdfõ 14 fjks l,dmfha m< jQ zzwdÈ me/kakka oyug wkqj fmrÈ. OdkHd.drh f.dv ke.+ yeáZZ ,smsfhka bÈßm;a lf

[close]

p. 14

2013 jma l,dmh újD; fjkafk ke;sj hkjd' kuq;a fïfl hym;a me;a; úÈhg ÿkafk jyk .d:dfjka hï ydkslr fohla jykak jf.a hym;a foalg' tA jf.au hym;a fohla újD; lr.kak ;j;a .d:djla ÿkakd' kuq;a talu whym;g;a fhdod.kak mq¿jka' WodyrK úÈhg jefyk .d:dfjka hï f;,la yß c,h yß u;=r, hï i¾mfhla oIag lrmq ;ekg ±ïfud;a tA ;=jd,h jefykjd' ta lshkafk úi nef|kjd' tal whym;la' tA jf.au .sks .kak .d:dfjka tAl l

[close]

p. 15

2013 jma l,dmh flfkla lsõfjd;a ¥ßhxl f.äfh lgqj fldia lgqj jf.a lsh," fldia lgqj .ek okak flkd olskafk ta w¾:fhka fkfjhs' fldia lgqfj ;sfhkafk fmdä lgq' ¥ßhxl lgq Bg jvd f,dl=hs' ta ksid fldia lgqj ljodj;a ¥ßhxl lgqj jf.a fkfjhs' kuq;a flfkla kslka ;ukaf. u;hg lshkak mq¿jka tal fldia lgqj jf.a lsh,' t;fldg tA wh ¥ßhxl ±lafl ke;akï" fldia lgqj ú;rla kï ±l, ;snqfK tA wh fï fldia f.äh jf.a yevh ;sfhk ¥ßhxl f.äh lsh, iuyrúg we|, fmkajkak;a mq¿jka' kuq;a tal tfyu fkfjhs' yenehs ljo yß ¥ßhxl ±l, ;sfhk flfkla wr we|mq msx;+rh ±lafld;a" zz¥ßhxl .fya lgq fldfyduo fufyu fjkafk! fï fldia .fya lgqfk! fï fudk msiaiqjlao @ZZ fï úÈhg tA wh lshkjd' tfyu ±l, tA wkqidrfhka tA mqoa.,hd we;a; fyi ÈfkaZZ lsh, isjq È.ska meñfKk uyd ix>hd Wfoid mQcd lrk ,§ lshk tl wo zzwd.;d kd.;iai pd;=;aosiiai ix>iai foauZZ lsh, fjkia fj,d ;sfhkafk' yenehs jpk tfyu fjkia jqKdg wo;a woyi úÈhg tAluhs .kafk' fï jf.a tod ;sìÉp mdda hd;s n%dyaufKda tA wkqj wïu kue;s ;Kaydj" ;d;a; kue;s udkh" idiaj; yd WÉfþo oDIaáh kï nuqKq rcjre fofok;a úkdY lr," kSjrK O¾u ÿre lr, ÿlla ke;s ksjkg m;a fjkak lshk tlhs fï lsõfj' ±ka fï .d:dj md

[close]

Comments

no comments yet