aotle

 

Embed or link this publication

Description

The first book from AOTLE

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

$wüj·Tdü÷∫ø£ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Äj·Tq ù|πsyÓ÷ ˙≈£î ‘Ó*j·TTHê? Ä~ nb˛düÔ\T\T ñ#·Ã¤]+∫q HêeTeTT u…’_\T |ü+&ÉT>∑\T j·Twüße yÓTd”‡j·T »qà~q+ j·Twüße yÓTd”‡j·T »qqeTTqT ‘Ó\TŒ |ü{°º j·Twüße yÓTd”‡j·T, Äj·Tq •wüß´\ ø±\+˝À Ä~yês¡+ dü+|òü÷\T mø£ÿ&É? 7. Ä~yês¡+ Äsê<Ûäq m˝≤ e∫Ã+~? 8. j˚TdüT HêeT ÁãHéVü≤yÓTÆ{Ÿ‡ yês¡˝≤sê! ÁuÛÑeT|üs¡Ãø£+&ç 9. j·Twüße yÓTd”‡j·T ì»eTs¡D |ü⁄qs¡T‘êúq ~qeTT\T 10. eT÷&ÉT sêÁ‘·T\T ` eT÷&ÉT |ü>∑fi¯ófl ‘Ó\TŒ |ü{°º 11. á Áø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡eTT me]~? mes¡T Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T? 12. &çX¯+ãsY 25q mes¡T |ü⁄{≤ºs√ MT≈£î ‘Ó\TkÕ? 13. Ä~ nb˛düÔ\T\ ø±\+˝À nã<ä∆ uÀ<Ûä≈£î\T? 14. ˇπø ˇø£ ì»yÓTÆq düe÷»eTT 15. MTs¡T bı+~q u≤|”Ôdüà+ yêø±´qTkÕs¡y˚THê? 16. Ä~ nb˛düÔ\T\≈£î j˚TdüTÁø°düTÔ HêeTeTT ‘Ó\TkÕ? 17. nb˛düÔ\T\ uÀ<Ûäj˚T j·Twüße yÓTd”‡j·T HêeT+ 18. Ä~ nb˛düÔ\T\T @$T uÀ~Û+#ês¡T? 2`3 4`5 6 7 8 9`19 20 21 22 23 24`26 27`29 30`31 32`34 35`37 38 39`41 42`44

[close]

p. 4

Äj·Tq ù|πsyÓ÷ ˙≈£î ‘Ó*j·TTHê? j·÷yÓ düs«˝Àø£eTTq≈£î sêC…jT· T+&ÉTqT, Ä ~qeTTq j·÷yÓ ˇø£ÿ&˚ nìj·TT, Äj·Tq≈£î ¡ ’ ù|s¡T ˇø£ÿfÒ nìj·TT ‘Ó*j·Tã&ÉTqT. C…ø£sê´ 14:9 Äj·Tq ù|πsyÓ÷ Äj·Tq ≈£îe÷s¡Tì ù|πsyÓ÷ ˙≈£î ‘Ó*dæj·TTqï<ë? kÕyÓT‘·\T 30:4, H˚qT Hê ‘·+Á&ç HêeTeTT˝À e∫Ãj·TTHêïqT. jÓ÷Vü‰qT 5:43. yÓ÷ùw‘√ m˝ÀV”≤+ e÷{≤¢&TÉ #·Tqï|ü&ÉT Äj·Tq ù|s¡TqT >∑÷]à yÓ÷ùw n&ç–q|ü&ÉT ªªH˚qT ñqïyê&ÉqT nqTyê&ÉHÓ’j·TTHêïqìµµ #Óô|ŒqT. ìs¡ZeT 3:13,14,15 es¡≈£L #·<äe+&ç. Äj·Tq ‘·q C≤„|üø±s¡∆ HêeTeTTqT ôV≤Á; uÛ≤wü˝À ªªj·÷yÓµµ nì #ÓbÕŒ&ÉT. jÓ÷<é.ôV≤.yêyé.ôV≤ (YHWH) nqT Hê\T>∑T ôV≤Á; |ü<äeTT\ ø£\sTTø£j˚T ªªj·÷yÓµµ. ªªj·Tµµ nqTq~ Äj·Tq dü+øÏå|üÔ HêeTeTT ø°s¡Ôq\T 68:4, 26:4, 38:11, ˙ ù|s¡T Hê≈£î ô|≥ºã&ÓqT nì sTTØàj·÷ n+≥THêï&ÉT. sTTØàj·÷15:16, ˙ ù|s¡T ô|≥ºã&çq sT÷ |ü≥ºDeTT nì <ëìj˚T\T j·Ts¡÷wü˝Ò+ >∑÷]à n+≥THêï&ÉT. <ëìj˚T\T 9:18. sTT]àj·T˝ÀqT j·Ts¡÷wü˝+˝ÀqT Äj·Tq ù|s¡T ªªj·Tµµ nì >∑T]Ô+#·>\+. Ò ∑ n≥T\H˚ Á|üeø£Ô\ ù|s¡¢ yÓqTø£qT, eTT+<äTqT ≈£L&Ü Äj·Tq ù|s¡T ‘·–*+#·ã&ç+~. @*j·T, C…|òüHéjT, C…ø£sYjT, jÓTwüj·÷ yÓTTˆˆq$. Á|üø£≥q 19:1˝À Vü≤˝…¢\÷j·T nì · · ñ+~ n˝…¢\÷ n+fÒ düTÔ‹+#·T&ç nì ns¡∆+, j·T n+fÒ j·÷yÓ. n˝…¢\÷j·T n+fÒ j·÷yÓqT düTÔ‹+#·T&ç nì ns¡∆+. n≥T\H˚ @˝Ÿ, m˝ÀV”≤+ nqTq$ ôV≤Á; |ü<äeTT\T (Çe÷àqT@˝Ÿ, q‘êì@˝Ÿ, >∑eTì@˝Ÿ) Ä~ø±+&ÉeTT 1:1 ôV≤Á; u…’_˝À¢ @eTì ñ+<ä+fÒ ªªuÒπswæ‘Y u≤sê m˝ÀV”≤yéT m‘Y Vü≤ôweTsT÷yéT y˚jYT Vü‰ Ĭs{Ÿ‡µµ n+fÒ ªªÄ~j·T+<äT m˝ÀV”≤yéT uÛÑ÷e÷´ø±X¯eTT\qT düèõ+#ÓqT.µµ eTq Á>∑T&ç¶ u…’_˝Ÿ kıôd’{° yês¡T eT]j·TT u…’_\TqT ‘·s¡T®e÷ #˚dæq Á>∑T&ç¶ k˛<äs¡T\T #˚dæq |òüTÀs¡yÓTÆq yÓ÷dü+ @eT+fÒ u…’_\TqT Ä~eT ôV≤Á; uÛ≤wüqT+&˚ uÛ≤cÕ+‘·s¡eTT #˚kÕeTì Áyêdü÷Ô...... m˝ÀV”≤yéT nì ñ+&Ée\dæq #√≥ <˚e⁄&ÉT/<˚yê nì, j·÷yÓ nì ñ+&Ée\dæq #√≥ jÓT¨yê/Á|üuÛÑTyê nì, j·Twüße nì ñ+&Ée\dæq #√≥ j˚TdüT nì, yÓTd”‡j·T nì ñ+&Ée\dæq #√≥ Áø°düTÔ nì, ‘·|ü&ÉT ‘·s¡T®e÷ #˚dæ, uÛ≤wü uÛ≤wü≈£L Äj·Tq ù|s¡TqT e÷]à y˚dæHês¡T. eTTdæ¢+\T ‘·eT <Ó’yêìï ªªn˝≤¢µµ nì |æ\TkÕÔs¡T. eTTdæ¢+\T @ <˚X¯+˝À ñHêï, @ ÁbÕ+‘·+˝À ñHêï ªªn˝≤¢µµ nH˚ n+{≤s¡T >±ì, ªªn˝≤¢µµqT s¡ø£s¡ø±\ ù|s¡¢‘√ |æ\eπs? eT] eTqy˚T$T{Ï? ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT j˚TdüTÁø°dTÔü nì, Ç+^¢wßyê&ÉT Jdüdt Åødºt nì, Ç‘·]‘·s¡ ü ¬’ uÛ≤wü\˝À Ç‘·]‘·s¡ ù|s¡¢‘√ n+≥THêïeTT? uÛ≤wü uÛ≤wü≈£L ù|s¡T e÷]b˛‘·T+<ë? ndü\T j˚TdüTÁø°düTÔ n+fÒ ªªj·TXÀ<ä düT‘·T&Ó’q ÁøÏwüßíì düTÔ‹+#·T≥µµ nì ˇø£&ÉT nHêï&ÉT. >∑qTø£ |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 2

[close]

p. 5

j˚TdüTÁø°düTÔ nH˚ |ü<ä+ u…’_˝À¢ mø£ÿ&É qT+&ç e∫Ã+<√ ø±düÔ Ä˝À∫+#·e\dæq $wüj·Ty˚T. j·Twüße yÓTd”‡j·T ` H˚qT Hê ‘·+Á&çHêeTeTT˝À e#êÃqT nHêï&ÉT. ªªj·Tµµ nq>± j·÷yÓ, ªªwüßeµµ nq>± s¡ø£åD, j·Twüße n+fÒ j·÷yÓ s¡ø£åD ˝Òø£ j·÷yÓ s¡ø£å≈£î&ÉT nì ns¡∆+. Äj·Tq ù|s¡TH˚ kÕ‘êqT eTs¡T>∑T#˚dæ u…’_\T kıôd’{Ï yê] <ë«sê Á|ü»\qT Ç+‘· n+<Ûä‘·«+˝À HÓ{Ϻy˚dæ+<ä+fÒ ô|<ä› ô|<ä› yês¡eTqT yês¡+‘ê @$T #˚düTÔHêïs¡T? πs&çjÓ÷˝À¢ >±ì, {°.$.˝À¢ >±ì, e÷{≤¢&˚yê] H√{Ï qT+&ç ªªj·÷yÓ`j·Twüße yÓTd”‡j·T`m˝ÀV”≤+µµ nH˚ |ü<ë˝Ò ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü yê] H√fi¯ófl H=øÏÿy˚j·Tã&çq$. jÓ÷Vü‰qT 4:25˝À Áø°dqã&çq yÓTd”‡j·T nì ÁyêkÕs¡T. <ëìj˚T\T 9:25˝À #·÷&É+&ç n_Ûw≈î£ &TÉ nqTe÷≥≈£î Ôü æ Ô |ü⁄{ŸH√{Ÿ˝À yÓTd”‡j·T nì ñ+~. n~ Áø=ˆˆìˆˆ˝À jÓ÷Vü‰qT 1:21, 42øÏ e#˚Ãdü]øÏ |ò⁄ü {ŸH√{Ÿ˝À Áø°dTü >± e÷]b˛sTT+~. Ç~ kÕ‘êqT uÛ≤cÕ+‘·s+ >±ø£ |ü]X¯ó<ë∆‘à· Áù|s|üD‘√ Ô ¡ π »]–q uÛ≤cÕ+‘·s¡e÷? u…’_\T kıôd’{° yê] yÓ÷düeTTqT >∑eTì+#·+&ç. bÕ‘· ìã+<Ûäq ôV≤Á;˝À Áyêj·Tã&ç, Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq Á^≈£î˝À Áyêj·Tã&ÉT≥ @$T{Ï? Ç+<äT˝À ñqï yÓ÷kÕìï MTs¡T >∑T]Ô+#êsê? yÓTd”‡j·T Äj·Tq •wüß´\T ôV≤Á;j·TT˝…’j·TT+&ç Á^≈£î˝À m˝≤ ÁyêkÕs¡T? Ä˝À∫+#·+&ç. ádüHé ÁøÏk˛ºdt, u≤|æºCÀ nqTq$ Á^≈£î |ü<ë\T eT] yê{Ï jÓTTø£ÿ ôV≤Á; |ü<ë\T @yÓTjT· Tqïy√ á u…_\T kıôd{° yÓ÷dü>±fi‚fl #ÓbÕŒ*. Ç˝≤+{Ï Æ ’ ’ ‘·|ü\T nH˚ø£yÓTÆq$ u…’_\Tkıôd’{°yês¡T #˚kÕs¡T. u…’_\T≈£î ø£*|æ`#Ó]|æ bÕ&ÉT#˚dæ+~ Mπs. n+<äTe\qH˚ nH˚ø£ $wüj·÷\≈£î uÀ<Ûä≈£î\T dü]jÓÆTq düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛e⁄ #·THêïs¡T. ãTTEe⁄\T H˚qT <ë∫ ñ+#êqT. Mfi¯ófl #˚dæq yÓ÷dü+ e\H˚ Çìï eT‘·XÊK\T @s¡Œ&ܶsTT. >∑qTø£ Á|æjT· dü¨<äsT¡ &Ü! dü¨<äØ! eTT+<äT Äj·Tq ù|s¡TqT/HêeTeTTqT ‘Ó\TdüTø√, Ä HêeTeTT˝À ÁbÕ]∆+#·T, u≤|æÔdüà+ bı+<äT, Ä HêeTy˚T s¡ø£åD HêeTeTì >∑T¬sÔ]– Ä HêeTeTTqT Á|üø£{Ï+#·TeTT. Ä HêeTy˚T j·÷yÓ, j·Twüße yÓTdæ‡j·T. ªªá HêeTeTTqH˚ eTqeTT s¡ø£åD bı+<äe˝…qT >±ì, Äø±X¯eTT ÁøÏ+<ä eTqTwüß´\˝À Çj·T´ã&çq eT] @ HêeTeTTq s¡ø£åD bı+<ä˝ÒeTT nHÓqT.µµ nˆˆø±s¡´ 4:12 j·÷yÓ HêeTeTTqT ã{Ϻ ÁbÕs¡q #˚jTTyê&Óe&√ yê&ÉT s¡ø+|üã&ÉTqT. s√e÷ 10:13 ∆ · åÏ >∑qTø£ Äj·Tq ì»yÓTÆq HêeTeTTqT ‘Ó\TdüTø=ì, n+<äT˝À u≤|æÔdüàeTT bı+~ Ä HêeTeTTqT ñ#·Ã¤]+∫ ÁbÕ]∆+#·e\j·TTqT. n≥T¢ ø±ì#√ eTq |üì sTT]àj·÷ 8:20e˝… ñ+&ÉTqT. >∑qTø£ Äj·Tq HêeTeTT $wüj·TeTT˝À C≤Á>∑‘·Ô ø£*– ñ+&ÉTeTT. ` eTq |üs¡eT ‘·+Á&ç jÓTTø£ÿ ù|s¡T j·÷yÓ jÓTôVAe nqTq~ 1520 dü+ˆˆ˝À |”≥sY >∑˝…{ÏHé nqT yêì <ë«sê Á|üy˚X¯ ô|≥º ã&çq~. ($πø|”&çj·÷˝À #·<äe+&ç.) ` j˚TdüTÁø°düTÔ nH˚ ù|s¡T Äq+<äsêj·Ts¡T nH˚ Áu≤Vü≤àDT&ç <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝À ô|≥º ã&çq~. (‘Ó\T>∑T u…’_\T #·]Á‘· #·<äe+&ç.) |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 3

[close]

p. 6

Ä~ nb˛düÔ\T\T ñ#·Ã]+∫q HêeTeTT Á|æj·T dü¨<äs¡`dü¨<äØ˝≤¢sê ! eTq+ #·~y˚ ‘Ó\T>∑T u…’_\T AD 1818˝À e∫Ãq~. ªªu…’_˝Ÿ düe÷#ês¡yéTµµ |ü⁄düÔø£+ 135`143 ù|J\˝À >∑\ ‘Ó\T>∑T u…’_\T #·]Á‘· #·<äe+&ç. 17e X¯‘êã∆+ es¡≈£L ªªj˚TdüTÁø°düTÔµµ nì ù|s¡T me]ø° ‘Ó*j·T<äT. ‘Ó\T>∑T u…’_\TøÏ eTT+<äT eTq Ç+&çj·÷ <˚X¯+˝À Á_{°wüs¡T‡ ñHêïs¡T. yê]e<ä› Ç+^¢wüß u…’_\T e÷Á‘·y˚T ñ+~. yês¡T ªªJdüdt Ŭø’dtºµµ nì |æ*#˚yês¡T. AD 1611 ˝Àì Ç+^¢wüß u…’_˝À¢ MTs¡T #·÷ùdÔ ªªádüdt Ŭø’dtºµµ (Iesus Christ) nì e÷Á‘·y˚T ñ+~. n+<äTπø dæ\Teô|’ ô|{Ϻq e÷≥ INRI nì eTq+ #·÷dü÷Ô ñHêïeTT. yêdüÔyêìøÏ n~ eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢ Áyêj·Tã&ç ñqï≥T¢ ˝ÒKqeTT eTq≈£î ãTTEe⁄#˚düTÔ+~. (jÓ÷Vü‰qT 19:20) ôV≤Á; j·Twüße Vü≤ qÁJ eT˝…ø˘Vü≤ jÓTVüA~yéT Á^≈£î j·Twüße Vü‰ qCÀs¡jÓ÷dt ¨ u≤dæ*j·Tdt ◊jÓ÷&Éj·THé s√e÷ j·Twüße q»Øqdt ¬sø˘‡ Ç&√s¡yéT (INRI) AD 1611 u…’_\TøÏ eTT+<äT Á^≈£î u…’_\T ñ+~. n+<äT˝À ªªák˛dt ÁøÏk˛ºdtµµ nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. n+‘·≈£î eTT+<äTqï nb˛düÔ\T\ Áyê‘·˝À ªªj·Twüße Vü≤ yÓTwæj·÷ø˘µµ nì ñ+~. >∑qTø£ Ä~ nb˛düÔ\T\T uÀ~Û+∫q s¡ø£åD HêeTeTT ªªj·Twüße yÓTd”‡j·Tµµ. Ä~ nb˛düÔ\T\+‘ê ‘√sêqT/<Ûäs¡àXÊÅdüÔeTTqT ôV≤Á;˝À e÷Á‘·y˚T #·~yÓ&çyês¡T, yÓTd”‡j·T ≈£L&Ü ôV≤Á; uÛ≤wü˝ÀH˚ e÷{≤¢&çHê&ÉT. (nˆˆø±s¡´ 22:2, 26:14) ôV≤Á; uÛ≤wü yê] e÷‘·èuÛ≤wü >∑qTø£H˚ yês¡T Äj·TqqT ªªj·Twüße yÓTd”‡j·Tµµ nì |æ*#Ó&çyês¡T n~ Äj·Tq K∫Ñ·yÓTÆq, dü«#·Ã¤yÓTÆq HêeTeTT, n<Ûä´j·Tqu…’_\T 1400 ù|J˝Àì 1:21 |ü⁄{ŸH√{Ÿ˝À #·÷&É+&ç. yÓTd”‡j·T eTs¡D≤q+‘·seTT nb˛dü\T\T ‘√sê˝Àì j·TwüßeqT uÀ~Ûd÷Ô nq´»qT\≈£î ¡ Ô ü eTT+<äT>± Áyêdæq |üÁ‹ø£ @eT+fÒ, nq´»qT\≈£î düTqï‹ nedüs+ ˝Ò± rdüTø=ì Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq |ü⁄düÔø£eTT\T ÁyêkÕs¡T. n$ Á^≈£î˝ÀìøÏ, Ç+^¢wüß, yÓTTˆˆ>∑T Ç‘·s¡ uÛ≤wü\˝ÀìøÏ ‘·s¡T®e÷ #˚j·Tã&ÉT#·÷, uÛ≤wü uÛ≤wü≈£î Äj·Tq ù|s¡TqT e÷]Ãy˚dü÷Ô kÕ‘êqT Äj·Tq ì»yÓTÆq HêeTeTTqT eTq≈£î eTs¡T>∑T #˚dæj·TTHêï&ÉT. Vü≤˝…¢\÷j·T, Äy˚THé yÓTTˆˆ>∑T ø=ìï |ü<äeTT\T e÷Á‘·+ nìïuÛ≤wü\˝ÀqT n˝≤π> ñ+#ês¡T. >∑qTø£ s¡øD HêeTyÓTq ªªj·Twüße yÓTd”‡j·Tµµ HêeTeTT eTs¡T>∑Tq |ü&b˛sTT+~. yÓTT<ä{Ï X¯‘êã∆+˝À å£ Æ ç j·Twüße yÓTd”‡j·T. •wüß´&Óq ‘√e÷ >±s¡T Ç+&çj÷≈£î e∫à ªªj·Twüße yÓTd”‡j·Tµµ HêeTeTTqT ’ · Á|üø£{Ï+∫, u≤|”ÔdüàeTT*∫Ãq≥T¢ #·]Á‘· ãTTEe⁄|üs¡TÃ#·Tqï~. |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 4

[close]

p. 7

Ä~ nbıdü\T\+‘ê ªªj·Twüße yÓTd”‡j·Tµµ HêeTeTTqT uÛÀ~Û+#ês¡T. Ä HêeTeTT˝ÀH˚ Ô u≤|”ÔdüàeTT*∫Ã, s¡ø£åD HêeTeTT>± Á|üø£{Ï+#ês¡T, Ä HêeTeTT ø=s¡≈£î b˛sê&ÉeTHêïs¡T (nˆˆø±s¡´ 2:38, 4:12, j·T÷<ë 1:3) eTqTwüß´\T ‘·|>± ‘·sT¡ e÷#˚dæ ô|{Ïq HêeTeTT˝À ü ® º (ák˛dt ÁøÏk˛ºdt, ádüdt Ŭø’dtº, Jdüdt Å ¬ø’dtº, j˚TdüTÁø°düTÔ, ákÕeTd”‡ yÓTTˆˆq$) s¡ø£åD ˝Ò<äT, ñ+&É<äT. Ä~ nbıdüÔ\T\ |ü⁄Hê~ô|’ MTs¡T ˝Òø£b˛‘˚ MTs¡T |üs¡˝Àø£+ yÓfi¯fls¡T. nìï Ŭø’düÔe eT‘·XÊK\T ªªj·Twüße yÓTd”‡j·T HêeTeTTqTµµ uÀ~Û+#·T≥ ˝Ò<äT. ô|’>± Ä HêeTeTTô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚j·TT#·THêïs¡T. >∑qTø£ yê] yÓ÷düeTT˝À |ü&ç |üs¡˝Àø£+ b˛>=≥Tºø=qø£ H˚&Ó’Hê ø£fi¯ófl‘Ós¡#·Tø=ì dü‘·´eTTqT Á>∑Væ≤+∫ dü‘·´ dü+ã+<ÛäT\T ø£+&ç. ` j·÷yÓ <ä÷‘· dü«|üïeT+<äT jÓ÷ùd|ü⁄≈£î Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ, |ü⁄≥ºuÀe⁄ •X¯óe⁄q≈£î ô|≥ºuÀe⁄ ù|s¡T j·Twüße nì #Ó|æŒ+~. eT‘·ÔsTT 1 : 18`25 ` >±Á_j˚T\TqT j·÷yÓ <ä÷‘· ø£q´ eT]j·T jÓTT<ä›≈£î e∫Ã, |ü⁄≥ºuÀe⁄ •X¯óe⁄q≈£î ô|≥ºuÀe⁄ ù|s¡T j·Twüße nì #Ó|æŒ+~ \÷ø± 1 : 26`31 ` jÓTì$T<äe ~qeTTq |ü⁄{Ϻq Ä •X¯óe⁄≈£î j·Twüße nqT ù|s¡T ô|{Ϻ]. ` nb˛düÔ\T&Ó’q kÂ\T≈£î <äeTdüTÿ s√&ÉT¶˝À Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ ôV≤Á; uÛ≤wü˝À #Ó|æŒq ù|s¡T j·Twüße nˆˆ ø±s¡´eTT\T 26 : 14 ` j·÷yÓ nqTq~ Äj·Tq ìs¡+‘·s¡ HêeTeTT ìs¡ZeT 13 :14,15 uÛ≤wü uÛ≤wü≈£î ù|s¡T e÷s¡<äT Á|ü|ü+#·eT+‘ê Äj·Tq ù|s¡T j·÷yÓ s√e÷ 9 : 17 Çe÷àqTj˚T˝Ÿ n+fÒ ‘Ó\TkÕ? m˝ŸV”≤yéT eTq≈£î ‘√&Éì ns¡úeTT. n+‘˚>±ì m˝ŸV”≤yéT ≈£îe÷s¡T&ÉT eTq≈£î ‘√&Éì ns¡ú+ ø±<äT. Vü≤˝…¢\÷j·÷ n+fÒ ‘Ó\TkÕ? Vü≤˝…¢\÷ R düTÔ‹+#·T&ç j·T R j·÷yÓ j·÷yÓqT düTÔ‹+#·T&ç nì ns¡ú+. Ä~ nb˛düÔ\T\T uÀ~Û+∫q HêeTeTT j·Twüße yÓTd”‡j·T nqTq~ e÷Á‘·y˚T j˚TdüTÁø°düTÔ nH˚ ù|s¡T πøe\+ ‘Ó\T>∑T u…’_\T (1818) e∫Ãq Hê{ÏqT+&˚ ‘Ó\TdüT. ‘Ó\T>∑T u…’_\T #·]Á‘· #·<äe+&ç ‘Ó\TdüTÔ+~ |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 5

[close]

p. 8

u…’_\T |ü+&ÉT>∑\T |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTT˝À |üs¡eT‘·+Á&çjÓÆTq j·÷yÓ eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤+∫q |ü+&ÉT>∑\T #ê˝≤ $\TyÓ’q$. ns¡úe+‘·yÓTÆq$, dü+‘√wæ+|ü‘·–q$. bÕ‘· ìã+<Ûäq˝Àì uÛÑ≈£îÔ˝Òø±<äT Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝À uÛÑ≈£îÔ\T düVæ≤‘·+ yê{Ïì Ä#·]+#ês¡T. ny˚ ì»yÓTÆq |ü+&ÉT>∑\T, j·Twüße yÓTd”‡j·T eT]j·TT Äj·Tq •wüß´\T, ‘·s¡Tyê‘· yê] nqT#·s¡T\T Ä#·]+#ês¡T. yêπs >∑<ë eTq e÷~]? eT] eTqeTT ≈£L&Ü Ä#·]+#ê* >∑<ë! n+<äTπø Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝À yês¡T Ä#·]+∫q $wüj·÷\T #·<äe+&ç. yê] e÷~]ì yÓ+ã&ç+#·+&ç. Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝À yÓTd”‡j·T •wüß´\T Ä#·]+∫q$ #·<äe+&ç. u…’_\T˝Àì j·÷yÓ |ü+&ÉT>∑\T 1. Áø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡ |ü+&ÉT>∑ Ä;uŸ/˙kÕHé 1 mùdÔs¡T 3:7, ìs¡ZeT 12:2 2. |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑ Ä;uŸ/˙kÕHé 14 ˝ÒM 23:5 Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝À yÓTd”‡j·T, Äj·Tq •wüß´\T Ä#·]+∫q$ eTq≈£î e÷]Ã`@Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À e#·Tà BìH˚ dü+e‘·‡sê~/ñ>±~ nì n+{≤s¡T. Ç~ u…’_\T |ü+&ÉT>∑, ìs¡ZeT 40:2, ~«r 11:12, ø°s¡Ôq\T 65:11, 2 ~q 29:17, mÁC≤ 10:17 eTq≈£î e÷]Ã`@Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À e#·TÃqT. yÓTd”‡j·T eTs¡D~qeTTq≈£î kÕ<äèX¯´eTT. s=f…º`Á<ëø£ås¡dü+ rdüT≈£î+≥÷ bÕ<äÁ|üøå±fi¯D‘√ Ä#·]+#· e\dæq |ü+&ÉT>∑, ìs¡ZeT 13:10, e÷s¡Tÿ 14:1`35, nˆˆø±s¡´ 12:4, 20:6, 1 ø=]+B∏ 11:23`31 3. |ü⁄*j·Tì s=f…º\ |ü+&ÉT>∑ eTq≈£î e÷]Ã`@Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À e#·TÃqT. |ü⁄*|æ+&ç˝Òì Äràj·T J$‘· Ä;uŸ/ ˙kÕHé 15`21 eTTqT >∑÷]à ‘Ó*j·T|üs¡TdüTÔqï |ü+&ÉT>∑ nˆˆø±s¡´ 12:3, 20:6, ˝Ò$ 23:6`8 1 ø=]+~∏ 5:8 4. yês¡eTT\ |ü+&ÉT>∑ eTq≈£î y˚T`pHé HÓ\˝À e#·TÃqT, yês¡eTT˝Àì yÓTT<ä{Ï ~qeTTq (ô|+‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑) d”yêHé˝À e#·TÃqT. |ü]X¯ó<ë∆‘·à≈£î kÕ<äèX¯´yÓTÆq |ü+&ÉT>∑ nˆˆø±s¡´ 2:1, yÓTT<ä{Ï ~qeTT ˝Ò$.23:9`21 20:16, 1 ø=]+~∏ 16:9 5. C≤„|üø±s¡∆ X¯è+>∑<Ûä«ì |ü+&ÉT eTq≈£î ôdô|º+ãsY`nø√ºãsY HÓ\˝À e#·TÃqT. Ç~ yÓTd”‡j·T ¬s+&Ée >∑ @‘·˙yéT 1 ˝Ò$ 23:23`25 sêø£&ÉqT ‘Ó*j·TCÒj·TT |ü+&ÉT>∑ 2 <∏Ódü‡ 4:16 6. bÕ|ü ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆~qeTT eTq≈£î ôdô|º+ãsY`nø√ºãsY HÓ\˝À e#·TÃqT. Ç~ yÓTd”‡j·T s¡ø£ÔeTT (ñ|üyêdü~qeTT) @‘·˙yéT 10 <ë«sê eTq≈£î bÕ|ü ÁbÕj·T•Ã‘·ÔeTT »s¡T>∑Tqì ‘Ó*j·T|üs¡#·T ~qeTT ˝Ò$ 23:26`32 nˆˆ ø±s¡´ 27:9 7. |üs¡íXÊ\\ |ü+&ÉT>∑ (>∑T&Üs¡ eTq≈£î ôdô|º+ãsY`nø√ºãsY HÓ\˝À e#·TÃqT. Ç~ yÓTd”‡j·T »qà~q ¡ eTT\ |ü+&ÉT>∑) @‘·˙yéT 15`21, eTTqT ‘Ó*j·T|üs#T· |ü+&ÉT>∑, jÓTVü‰qT 7:12`14`37, nˆˆø±s¡´ 18:21 Ç+^¢wüß u…’_˝À¢ #·<äe+&ç. ˝ÒM 23:33`35, 39:44 8. n+‘·´~qyÓTÆq eTVü‰~qeTT eTq≈£î ôdô|º+ãsY`nø√ºãsY HÓ\˝À e#·TÃqT. Ç~ sêuÀj˚T rs¡TŒ 1@‘·˙yéT 22 ˝ÒM 23:36`39 ~qeTTq≈£î kÕ<äèX¯´yÓTÆj·TTqï~. jÓ÷Vü‰qT 7:37 9. yês¡|ü⁄ $ÁXÊ+‹~qeTT Á|ü‹ Ç~ Á|ü‹ yêsê+‘·eTTq e#·TÃqT, Äs¡T ~qeTT\T |üì#˚j·TT ~qeTT\T HÓ\≈£î 4,5 ~qeTT\T ˝Ò$23:3 jÓTôV≤ 46:11, \÷ø± 13:14, @&Ée ~qeTT $ÁXÊ+‹ ~qeTT eT‘·sTT Ô 28:1, yÓTd”‡j·T, Äj·Tq •wüß´\T Ä#·]+#ês¡T, eT‘·sTT 24:20, \÷ø± Ô 4:16, ôV≤Á; 4:9, nˆˆø±s¡´ 17:2 10.HÓ\bı&ÉT|ü⁄ ~qeTT`Á|ür Ç~ Á|ü‹ u…’_\T HÓ\ yÓTT<ä{Ï ~qeTTq e#·TÃqT, uÛÑ≈£îÔ\T Ä#·]+∫]. Ä#·]+#·eTì Áyêj·Tã&çq~. 2 sêE\T 4:23, jÓTwüj·÷ 66:23, HÓ\ Äs¡+uÛÑ ~qeTT ø=\d”‡ 2:16,17 dü+K´ 10:10, 28:11 >∑eTìø£ : »qe] 1 Áø=‘·Ô dü+ˆˆeTT, &çX¯+ãsY 31 yê#YHÓ’{Ÿ düØ«dt, ˝…+{Ÿ, >∑T&éÁô|ò’&˚`ádüºsY düHé&˚, ÁøÏdüºeTdt nqTq$, u…’_˝À¢˝Òì |ü+&ÉT>∑\T, Ç$ nHê´#ês¡eTT qT+&ç Ŭø’düÔe´eTTq≈£î dü+Áø£$T+∫q$. M{ÏøÏ u…’_\T yêø±´<Ûës¡eTT\T ˝Òe⁄. |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 6

[close]

p. 9

j·Twüße yÓTd”‡j·T »qà~q+ &çXË+ãs¡T 25q yÓTd”‡j·T |ü⁄≥º˝Ò<äH˚ dü+>∑‹ ÁøÏdtºeTdt >∑T]+∫ uÀ~Û+#˚yê]øÏ, Ä#·]+#˚yê]øÏ ‘Ó\TdüT. BìøÏ u…’_\T yêø±´<Ûës¡eTT\T @MT˝Òe⁄. Ç~ πøe\+ s√eTHé πø<∏ä*≈£îÿ\T Á>∑T&ç¶>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq<˚ >±ì, #ê]Á‘ê‘·àø£ ãTTEe⁄\T>±ì yêø±´<Ûës¡eTT\T>±ì ˝Òe⁄. >∑qTø£ &çXË+ãsY 25 nqTq~ 100% kÕ‘êqT uÀ<Ûä. Ç~ kÕ‘êqT uÀ<Ûä≈£î\ Ä#ês¡ kÕ+Á|ü<ëj·T+ e÷Á‘·y˚T, Ä~ nb˛düÔ\T\≈£î ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑ ‘Ó*j·T<äT. yês¡T #˚j·T˝Ò<äT. nsTT‘˚ u…’_˝À¢ Äj·Tq »qqeTTq≈£î Ä<Ûës¡eTT\T ñqï$ <äj·T‘√ ÁøÏ+~ uÛ≤>∑eTT˝Àì |ü≥eTTqT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o*+#·eTì eTq$ #˚j·TT#·THêïqT. u≤|”Ôdüà$T#·Tà jÓ÷Vü‰qT, j·Twüße yÓTd”‡j·T jÓTTø£ÿ »qqeTT\T m˝≤ eTT&ç|ü&çj·TTïy√, n~ m˝≤ y˚<ä düeTà‘·yÓ÷ $TeTTàqT Á>∑Væ≤+#·>√s¡T#·THêïeTT. C…ø£sê´ ªªn;j·÷µµ ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~ j·÷»ø£ Áø£eTeTT »s¡–+#·T#·T+&É>± j·÷yÓ <ä÷‘· e∫à n‘·ì‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢>± eTq+ \÷ø± 1:5`23 q+<äT #·<äe>∑\eTT. sêC…’q <ëM<äT j·÷»≈£î\qT 24 ‘·s¡>∑‘·T\T>± $uÛÑõ+∫q≥T¢ 1 ~q. 24:7`18 ãTTEe⁄|üs¡TÃ#·Tqï~. n+<äT˝À n;j·÷ ‘·s¡>∑‹ mì$T<äe |üø£åeTTq≈£î e#·TÃ#·Tqï~. n+fÒ á C…ø£sê´ j·T÷<äT\ Hê\Ze HÓ\jÓÆTq ‘·eT÷àCŸ 16e ‘˚B qT+&ç 29e ‘˚B es¡≈£î n‘·qT ‘·q j·÷»ø£‘·«+ »]–+#·e\dæj·TTHêï&ÉT. »]–+#·T#·Tqï dü+<äs¡“¤eTT˝ÀH˚ j·÷yÓ <ä÷‘· jÓ÷Vü‰qT jÓTTø£ÿ »qqeTTqT >∑÷]à ‘Ó*|æHê&ÉT. ‘·q j·÷»ø£‘·«+ eTT–+#·Tø=ì nyé nqT ◊<äe e÷düeTT 1e ‘˚~øÏ Ç\T¢ #˚]Hê&ÉT. \÷ø± 1:23 n<˚s√E ‘·q uÛ≤s¡´jÓÆTq m©düu…‘·T >∑s¡“¤eTT <Ûä]+∫ nsTT<äT HÓ\\T Ç‘·s¡T\≈£î ø£+≥|ü&É≈£î+&ÓqT. \÷ø± 1:24,25 m©düu…‘·T≈£î Äs¡e HÓ\ düeTj·T+˝À ø£q´ eT]j·T≈£î yÓTd”‡j·T »qqyês¡ÔqT >±Á_j˚T\qT j·÷yÓ <ä÷‘· <ë«sê ‘Ó\T|üã&ÓqT. \÷ø± 1:26`38 yÓ’<ä´ XÊÅdüÔ Ø‘ê´ eT>∑•X¯óe⁄ 280 ~qeTT\≈£î »ìà+#·TqT M] HÓ\\ ‘ês¡‘·eT´eTTqT düeTj·TeTTqT >∑eTì+#·+&ç. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 14 ~qeTT\T 280 ~qeTT\T u≤|”Ôdüà$T#˚à jÓ÷Vü‰qT u…’_\T ø±´˝…+&ÉsY Á|üø±s¡+ 2e HÓ\jÓÆTq Jyé (@Á|æ˝Ÿ`y˚T) 14e ‘˚Bq »ìà+#ê&ÉT m©düu…‘·T 5e HÓ\ nyé 6e HÓ\ @\÷˝Ÿ 7e HÓ\ @‘·˙yéT 8e HÓ\ ã÷˝Ÿ 9e HÓ\ øÏùd¢yé 10e HÓ\ f…uÒ‘Y 11e HÓ\ XËu≤{Ÿ 12e HÓ\ Ä<ësY 1e HÓ\ ˙kÕHé 2e HÓ\ Jyé ø£q´ eT]j·T 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10e HÓ\ fÒuÒ‘Y 11e HÓ\ XËu≤{Ÿ 12e HÓ\ Ä<ësY 1e HÓ\ ˙kÕHé 2e HÓ\ Jyé 3e HÓ\ d”yêHé 4e HÓ\ 5e HÓ\ 6e HÓ\ 7e HÓ\ ‘·eT÷àCŸ nyé @\÷˝Ÿ @‘·˙yéT 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 30 ~qeTT\T 29 ~qeTT\T 15 ~qeTT\T 280 ~qeTT\T j·Twüße yÓTd”‡j·T u…’_\T ø±´˝…+&ÉsY Á|üø±s¡+ @&Ée HÓ\jÓÆTq @‘ê˙yéT (ôdô|º+ãsY`nø√ºãsY) 15e ‘˚Bq »ìà+#ê&ÉT. |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 7

[close]

p. 10

j·Twüße yÓTd”‡j·T »qqeTT ‘Ó\T|ü⁄ |ü{°º, Ç+^¢wt HÓ\\T, ‘Ó\T>∑T HÓ\\TøÏ dü]b˛e⁄ ôV≤Á; HÓ\\T (u…’_˝Ÿ HÓ\\T) p˝…’`Ä>∑wüߺ ÁXÊeDeTT 5e HÓ\ 30 1~qˆˆ27:8 nyé mÁC≤ 7:9 Ä>∑wüߺ`ôdô|º+ãsY ôdô|º+ãsY`nø√ºãsY uÛ≤Á<ä|ü<äeTT ÄX¯«j·TT»eTT 6e HÓ\ 29 7e HÓ\ 30 1~q27:9 1 ~q 27:10 @\÷˝Ÿ @‘·˙yéT HÓôV≤e÷´ 6:15 1 sêE\T 8:2 nø√ºãsY`qe+ãsY ø±ØÔø£eTT 8e HÓ\ 29 1 ~q 27:11 ã÷˝Ÿ 1 sêE\T 6:38 qe+ãsY`&çX¯+ãsY e÷s¡Z•s¡eTT 9e HÓ\ 30 1~qˆˆ27:12 øÏùd¢yé HÓôV≤e÷´ 1:1 &çX¯+ãsY`»qe] |ü⁄wü´eTT 10e HÓ\ 29 1~qˆˆ27:13 f…uÒ‘Y mùdÔs¡T 16 »qe]`|æÁãe] e÷|òüTeTT 11e HÓ\ 30 1 ~q 27:14 XËu≤{Ÿ mùdÔs¡T 1:7 |òæÁãe]`e÷]à bòÕ\TZDeTT 1e HÓ\ 29 1 ~qˆˆ 27:15 Ä<ësY mùdÔs¡T 3:7 e÷]Ã`@Á|æ˝Ÿ #ÛÓ’Á‘·eTT 1e HÓ\ 30 1 ~qˆˆ 27:2 ˙kÕHé mùdÔs¡T3:7 @Á|æ˝Ÿ`y˚T yÓ’XÊKeTT 2e HÓ\ 29 1 ~qˆˆ 27:4 Jyé 1 sêE\T 6:1 y˚T`pHé CÒ´wü˜eTT 3e HÓ\ 30 1 ~qˆˆ 27:5 d”yêHé mùdÔs¡T 8:9 pHé`p˝…’ ÄcÕ&ÛÉeTT 4e HÓ\ 29 1~qˆˆ27:7 ‘·eT÷àCŸ C…ø£sê´ 8:19 sêC…’q <ëM<äT <ë«sê dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î 24 ‘·s¡>∑‘·T\T>± $uÛÑõ+#·ã&çq j·÷»≈£î\T yê] |üø£åø±\eTT\T 1 ~q eè‘êÔ+‘·eTT\T 24:7`18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ôwø£Hê´ VüQbÕŒ _˝≤Z Çy˚Tàs ¡T ôV≤Js ¡T m˝≤´w ”ãT j·÷ø°e TT jÓTôwu ≤ãT 1 2 3 4 5 6 7 8 18 19 20 21 22 23 24 Òÿ\T j·÷ø°q T Væ≤|”Œùd düT ô|‘·Vü‰ j·÷ Vü‰Øe $Tj·÷ $T Vü≤ø√ÿE n;j ·÷ j˚TwüO yê jÓT<ëj ·÷ XËjÓ÷Ø eTT eT©ÿj ·÷ jÓTVüA j·TØã T 1`15 16`30 1`15 16`29 1`15 16`30 1`15 16`29 1`15 16`30 1`15 16`29 1`15 16`30 1`15 16`29 1`15 16`30 1`15 16`29 1`15 16`30 1`15 16`29 m©düu…‘·T≈£î yÓTT<ä{ÏHÓ\ ¬s+&Ée HÓ\ eT÷&ÉeHÓ\ \÷ø± 1:5 m©düu…‘·T≈£î m©düu…‘·T≈£î m©düu…‘·T≈£î Hê\T>∑eHÓ\ m©düu…‘·T≈£î ◊<äe HÓ\ m©düu…‘·T≈£î Äs¡e HÓ\ jÓTôV≤C m©düu…‘·T≈£î @&Ée HÓ\ \÷ø± 1:8 ø£q´eT]j·T≈£î yÓTT<ä{ÏHÓ\ ø£q´eT]j·T≈£î ¬s+&Ée HÓ\ m©düu…‘·T≈£î m©düu…‘·T≈£î ‘=$Tà<äe HÓ\ |ü~j·TeHÓ\ 14e ‘˚BøÏ 280 s√E\T ø£q´eT]j·T≈£î mì$T<äe HÓ\ ø£q´eT]j·T≈£î ø£q´eT]j·T≈£î ø£q´eT]j·T≈£î ø£q´eT]j·T≈£î ø£q´eT]j·T≈£î ‘=$Tà<äe HÓ\ ø£q´eT]j·T≈£î |ü<äe HÓ\ 15e ‘˚BøÏ 280 s√E\T Hê\Ze HÓ\ ◊<äe HÓ\ Äs¡e HÓ\ @&Ée HÓ\ Designed by: Bro. Issac E. Kusuma m©düu…‘·T nyé nH˚ ◊<äe HÓ\˝À >∑s¡“¤+ <Ûä]+∫ Jyé nH˚ ¬s+&Ée HÓ\ 14e ‘˚BøÏ 280 s√E\T |üP]Ô #˚düT≈£îì u≤|”Ôdüà$T#˚à jÓ÷Vü‰qT≈£î »qàì∫Ã+~. ø£q´ eT]j·T f…uÒ‘·T nH˚ |ü<äe HÓ\˝À >∑s¡“¤+ <Ûä]+∫ @‘·˙eTT/{ÏÁwæ nH˚ 15e ‘˚BøÏ 280 s√E\T |üP]Ô#˚düT≈£îì ˝Àø£s¡ø£å≈£î&Ó’q j·Twüße yÓTd”‡j·T≈£î »qàì∫Ã+~. >±eT÷ \T <Ó\j· ÷´ m©düu…‘·T≈£î mì$T<äe HÓ\ ø£q´eT]j·T≈£î eT÷&Ée HÓ\ eTj·TC ≤´ |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 TT 8

[close]

p. 11

j·Twüße yÓTd”‡j·T, Äj·Tq •wüß´\ ø±\+˝À (yÓTT<ä{Ï X¯‘êã›+˝À) Ä~yês¡+ Äsê<Ûäq dü+|òü÷\T mø£ÿ&É? Ŭø’düÔe uÀ<Ûä≈£î\T #Óù|Œ |òüTÀs¡yÓTÆq nã<ä∆eTT\T @eT+fÒ ` Ä~yês¡+ |ü⁄qs¡T‘êúq ~qeTì, ` Ä~yês¡+ Á|üuÛÑTsêÁ‹ uÛÀ»qeTì, ` Ä~yês¡+ #·+<ë Áb˛>∑T#˚j·TT~qeTì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á e÷≥\˙ï |ü∫à nã<ä∆eTT\ì yêø£´+ ãTTEe⁄ #˚j·TT#·Tqï~. Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝À Ä~yês¡+ nH˚ e÷≥ mì$T~kÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T Áyêj·Tã&çq~. Ç+–¢wt˝À nsTT‘˚ "The first day of the week" yês¡eTT˝Àì yÓTT<ä{Ï ~qeTT nì Áyêj·Tã&çq~. Ä~yês¡eTT nqTe÷≥ 1) eT‘·ÔsTT 28:1, 2) e÷s¡Tÿ 16:9,4, 3) \÷ø± 24:1, 4) jÓ÷Vü‰qT 20:1, 5) jÓ÷Vü‰qT 20:19, 6) nˆˆø±s¡´ 20:7, 7) 1 ø=]+~∏ 16:2˝À e÷Á‘·y˚T ø£q|æ+#·TqT. á yêø£´eTT\T Ä~yês¡+ Äsê<ÛäqqT #˚dæq≥T¢ >±ì ˝Ò ø £ #˚ j · T eTqï≥T¢ > ± >±ì eTq≈£ î ãTTEe⁄ #˚ j · T T≥˝Ò < ä T . nb˛dü Ô \ T\+<ä s ¡ ÷ j· ÷ yÓ ìj·÷eTø£ø±\eTT\qT ã{Ϻ (˝ÒM 23e n<Ûë´j·TeTT, jÓ÷ãT 24:1 jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1, 3,9) e÷Á‘·y˚T yês¡T Áø=‘·Ôìã+<Ûäq˝À Äsê<Ûäq\T #˚dæHês¡T. n≥T\H˚ |ü+&ÉT>∑\qT Ä#·]+#ês¡T. ì»yÓTÆq $XÊ«dæøÏ j·Twüße yÓTd”‡j·T, Äj·Tq •wüß´\T Ä#·]+∫q $<ÛëqeTT\T e÷Á‘·y˚T düeTà‹+|ü<ä–q$, Ä $es¡D\T Ç|ü&ÉT #·÷<ë›e÷! düe÷»eT+~s¡eTT\T m\¢|ü&ÉT $ÁXÊ+‹~qeTTqH˚ ‘Ós¡Teã&ÉTqT jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1 n+<äTe\H˚ yÓTd”‡j·T, nb˛düÔ\T\T düe÷»eT+~s¡eTT\˝À uÀ~Û+#ÓqT. j·Twüße yÓTd”‡j·T yê&ÉTø£ (\÷ø± 4:16, 1ù|‘·Ts¡T 2:21) j·Twüße yÓTd”‡j·T wüu≤“‘Y ($ÁXÊ+‹~q+) X¯ìyês¡eTTq uÀ~Û+#·T≥ Ä~yês¡+ 1. eT‘·ÔsTT 4:2: j·Twüße yê] düe÷»eT+~s¡eTT\˝À uÀ~Û+#·T#·÷ (m˝ÀV”≤+) ? sê»´eTTq >∑÷]Ãq düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·T#·÷, Á|ü»\˝Àì Á|ü‹ yê´~Ûì, s√>∑eTTqT dü«düú|üs¡#·T#·÷ >∑*\j·Tj·T+<ä+‘·≥ dü+#·]+#ÓqT. 2.eT‘·ÔsTT 9:35: j·Twüße yê] düe÷»eT+~s¡eTT\˝À uÀ~Û+#·T#·÷ sê»´düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#·T#·÷, Á|ü‹$<ÛäyÓTÆq s√>∑eTTqT, Á|ü‹$<ÛäyÓTÆq yê´~Ûì dü«düú|üs¡#·T#·÷, düeTdüÔ |ü≥ºDeTT\ j·T+<äTqT, Á>±eTeTT\ j·T+<äTqT dü+#ês¡eTT #˚ôdqT. ? 3.eT‘·ÔsTT 12:8: ø±>± eTqTwü´≈£îe÷s¡T&ÉT $ÁXÊ+‹~qeTTq≈£î düsê«~Ûø±]jÓÆT j·TTHêï&ÉT. ? 4. eT‘·ÔsTT 12:9: Äj·Tq nø£ÿ&É qT+&ç yÓ[fl yê] düe÷»eT+~s¡eTT˝À Á|üy˚•+∫q|ü&ÉT..........! ? 5. eT‘·ÔsTT 13:53: j·Twüße á ñ|üe÷qeTT\T #Ó|æŒ #ê*+∫q ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq nø£ÿ&É qT+&ç yÓ[fl dü«<˚X¯eTTq≈£î e∫Ã, düe÷»eT+~s¡eTT˝À yê]øÏ uÀ~Û+#·T#·T+&ÓqT. ? 6. eT‘·ÔsTT 24:20: n|ü&ÉT eTVü‰ÁX¯eT ø£\T>∑TqT >∑qTø£ MTs¡T bÕ]b˛e⁄≥ #·*ø±\eT+<Ó’qqT $ÁXÊ+‹~qeT+<Ó’qqT dü+uÛÑ$+|ü≈£î+&É e˝…qì ÁbÕ]∆+#·T&ç. ? 7. e÷s¡Tÿ 1:21: n+‘·≥ yês¡T ø£ô|s¡ïVüAeTT˝ÀìøÏ yÓ[fl]. yÓ+≥H˚ Äj·Tq $ÁXÊ+‹~qeTTq düe÷»eT+~s¡eTT˝ÀìøÏ b˛sTT uÀ~Û+#ÓqT ? 8.e÷s¡Tÿ 1:39: Äj·Tq >∑*\j·T+<ä+‘·≥ yê] düe÷»eT+~s¡eTT\˝À Á|üø£{Ï+#·T#·T <äj·T´eTT\qT yÓfi¯fl>=≥Tº#·÷ qT+&ÓqT ? 9. e÷s¡Tÿ 2:28: n+<äTe\q eTqTwü´≈£îe÷s¡T&ÉT $ÁXÊ+‹~qeTTq≈£îqT düsê«~Ûø±]jÓÆT j·TTHêï&Éì yê]‘√ #Óô|ŒqT. ? |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 9

[close]

p. 12

j·Twüße yÓTd”‡j·T wüu≤“‘Y ($ÁXÊ+‹~q+) X¯ìyês¡eTTq uÀ~Û+#·T≥ Ä~yês¡+ 10. e÷s¡Tÿ 3:1: düe÷»eT+~s¡eTT˝À Äj·Tq eTs¡\ Á|üy˚•+|ü>± nø£ÿ&É }#·#ÓsTT´ >∑\yê&ÉT ˇø£&ÉT+&ÓqT. ? 11. e÷s¡Tÿ 6:2: $ÁXÊ+‹~qeTTq e∫Ãq|ü&ÉT Äj·Tq düe÷»eT+~s¡eTT˝À uÀ~Û+|üHês¡+_Û+#ÓqT. ? 12. \÷ø± 4:15: Äj·Tq n+<ä]#˚‘· |òüTq‘·H=+~, yê] düe÷»eT+~s¡eTT\˝À uÀ~Û+#·T#·÷ e#ÓÃqT ? 13. \÷ø± 4:16: ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq ‘êqT ô|]–q q»πs‘·Tq≈£î e#ÓÃqT. ‘·q yê&ÉTø£ #=|ü⁄Œq $ÁXÊ+‹~qeT+<äT düe÷»eT+~s¡eTT˝ÀìøÏ yÓ[fl,#·T<äTe⁄≥¬ø’ ì\T#·T+&É>± Á|üeø£ÔjÓÆTq jÓTwüj·÷ Á>∑+<ÛäeTT Äj·Tq #˚‹øÏj·T´ã&ÓqT. ? 14. \÷ø± 4:31: n|ü⁄Œ&Üj·Tq >∑*\j·T˝Àì ø£ô|s¡ïVüAeTT |ü≥ºDeTTq≈£î e∫Ã, $ÁXÊ+‹~qeTTq yê]øÏ uÀ~Û+#·T#·T+&ÓqT ? 15. \÷ø± 4:44: ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq j·T÷<äj·T düe÷»eT+~s¡eTT˝À Á|üø£{Ï+#·T#·T+&ÓqT ? 16. \÷ø± 6:5: ø±>± ` eTqTwü´≈£îe÷s¡T&ÉT $ÁXÊ+‹~qeTTq≈£îqT j·T»e÷qT&Éì yê]‘√ #Óô|ŒqT ? 17. \÷ø± 6:6: eT]jÓTTø£ $ÁXÊ+‹~qeTTq Äj·Tq düe÷»eT+~s¡eTT˝ÀìøÏ yÓ[fl uÀ~Û+#·T#·Tqï|ü&ÉT ? 18. \÷ø± 13:10: $ÁXÊ+‹~qeTTq Äj·Tq jÓTTø£ düe÷»eT+~s¡eTT˝À uÀ~Û+#·T#·Tqï|ü&ÉT ? 19. jÓ÷Vü‰qT 9:14: Äj·Tq ø£ô|s¡ïVüAeTT˝À uÀ~Û+#·T#·÷ düe÷»eT+~s¡eTT˝À á e÷≥\T #Óô|ŒqT ? 20.jÓTVü‰qT 18:20: j·Twüße ãTs¡<ä#˚dæ yêì ø£qTï\T ‘Ós¡∫q ~qeTT $ÁXÊ+‹~qeTT ? 21.jÓ÷Vü‰qT 18:20: j·Twüße`H˚qT u≤Vü‰≥eTT>± ˝Àø£eTT jÓT<äT≥ e÷≥˝≤&ç‹ì j·T÷<äT\+<äs¡÷ ≈£L&çe#·Tà düe÷»eT+~s¡eTT˝ÀqT <˚yê\j·TeTT˝ÀqT m\¢|ü&ÉTqT uÀ~Û+∫‹ì. ? j·Twüße yÓTd”‡j·T m|ü&ÉT #·ìb˛j·÷&ÉT? m|ü&ÉT ˝Ò#ê&ÉT? j·Twüße yÓTd”‡j·T |ükÕÿ |üX¯óe⁄>± (1 ø=]+B∏ 5:7) u…’_\T ø±´˝…+&És¡T Á|üø±s¡+ u…’_\T yÓTT<ä{Ï HÓ\jÓÆTq ˙kÕHé/n;uŸ 14e ‘êØKTq #·ìb˛yê*‡ñ+~ (˝ÒM 23:5, dü+U≤´ 28:16) ˙kÕHé 14e ‘êØKT |ükÕÿ dæ<ä∆|üs¡#·T ~qyÓTÆj·TTqï~. n<˚ s√E Äj·Tq Áe÷qTô|’ eTs¡DÏ+∫j·TTHêï&ÉT. ˙kÕHé 15e ‘êØKT |ü⁄*j·Tì s=f…º\ |ü+&ÉT>∑ yÓTT<ä{Ï ~qeTT (eT‘·ÔsTT 27:62, e÷s¡Tÿ 15:42, \÷ø± 23:45, jÓ÷Vü‰qT 19:31) <ëìH˚ ôV≤Á;u≤wü˝À UÀ<˚wt $TÁø± (|ü]X¯ó<ä∆ düe÷»|ü⁄~qeTT/|ü+&ÉT>∑ $ÁXÊ+‹~qeTT) nì n+{≤s¡T. jÓ÷Hê Á|üe#·q+ Á|üø±s¡+ (jÓ÷Hê 1:17 eT‘·ÔsTT 12:39,40) Äj·Tq düe÷~Û˝À eT÷&ÉT sêÁ‘·Tfi¯ófl, eT÷&ÉT |ü>∑fi¯ófl ñ+&Ée\dæ ñqï~. n+fÒ 72 >∑+≥\T Äj·Tq düe÷~Û˝À ñ+&Ée\dæñqï~. Ä Á|üø±s¡+>± Äj·Tq 3 sêÁ‘·Tfi¯ófl 3 |ü>∑fi¯ófl uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À ñ+&ç ˙kÕHé 17e ‘êØKT n+‘·´~qeTTq Äj·Tq ˝Ò∫j·TTHêï&ÉT. ø£qTø£ Äj·Tq #·ìb˛sTTq~ ˙kÕHé 14, Äj·Tq |ü⁄qs¡T‘êúqT&Óq~ ˙kÕHé 17, Ä~yês¡+ ø±<äT. #·]Á‘·ø±s¡T\T j·Twüße yÓTd”‡j·T »qqeTTqT ’ BC 04 (|üsXÊ\\ |ü+&ÉT>∑˝À) ìs¡sTT+#·T≥ »]–q~. Äj·Tq eTs¡DeTT A D 31\˝À (|ükÕÿ|ü+&ÉT>∑) í¡ í 1/2 »]–q~. nø£ÿ&çøÏ Äj·Tq 33 dü+e‘·‡s¡eTT\T á uÛ÷˝Àø£eT+<äT J$+∫ 31/2 dü+ˆˆsê\T e÷Á‘·yT Ñ ˚ Äj·Tq ùde #˚j·T&É+ »]–q~. |ükÕÿ˝À Äj·Tq #·ìb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Ä dü+e‘·‡s¡+ ˙kÕHé 17e ‘êØKT yês¡|ü⁄ $ÁXÊ+‹ ~qyÓTÆj·TTqï~. \÷ø± 23:56 |ükÕÿqT+&ç yês¡eTT\ |ü+&ÉT>∑ (ô|+‘Óø√düTÔ |ü+&ÉT>∑) es¡≈î£ 7 $ÁXÊ+‹ ~qeTT\T ˝…øÿÏ +|üe\dæjT· Tqï~ ˝ÒM 23:15, 21 Ç|ü&ÉT Ä ø±´˝…+&ÉsqT Y |ü]o*+#·+&ç. |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 10

[close]

p. 13

1e ~qeTT 2e ~qeTT 3e ~qeTT 4e ~qeTT 5e ~qeTT Ä~yês¡eTT k˛eTyês¡eTT eT+>∑fiyês¡eTT ãT<Ûäyês¡eTT >∑Ts¡Tyês¡eTT ¯ 6e ~qeTT X¯óÁø£yês¡eTT 7e ~qeTT X¯ìyês¡eTT Ä~yês¡+ |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1 ˙kÕHé 15 ˙kÕHé 16 ˙kÕHé 14 eTs¡DÏ+#·T≥ ˙kÕHé 21 4 ˙kÕHé 28 11 Jyé 5 18 Jyé 12 25 Jyé 19 32 Jyé 26 39 d”yêHé 4 46 ˙kÕHé 22 5 ˙kÕHé 29 12 Jyé 6 19 Jyé 13 26 Jyé 20 33 Jyé 27 40 d”yêHé 5 47 ˙kÕHé 23 6 ˙kÕHé 30 13 Jyé 7 20 Jyé 14 27 Jyé 21 34 Jyé 28 41 d”yêHé 6 48 ˙kÕHé 17 ˝Ò#·T≥ ˙kÕHé 24 7(1yê.$.~) Jyé 1 14(2yê.$.~) Jyé 8 21(3yê.$.~) Jyé 15 28(4yê.$.~) Jyé 22 35(5yê.$.~) Jyé 29 42(6yê.$.~) d”yêHé 7 49(7yê.$.~) ˙kÕHé 18 1 ˙kÕHé 25 8 Jyé 2 15 Jyé 9 22 Jyé 16 29 Jyé 23 36 d”yêHé 1 43 d”yêHé 8 50 ô|+‘Óø=düTÔ ˙kÕHé 19 2 ˙kÕHé 26 9 Jyé 3 16 Jyé 10 23 Jyé 17 30 Jyé 24 37 d”yêHé 2 44 ˙kÕHé 20 3 ˙kÕHé 27 10 Jyé 4 17 Jyé 11 24 Jyé 18 31 Jyé 25 38 d”yêHé 3 45 ? 11

[close]

p. 14

j·Twüße yÓTd”‡j·T wüu≤“‘Y ($ÁXÊ+‹~q+) X¯ìyês¡eTTq uÀ~Û+#·T≥ 22. \÷ø± 23:56: j·Twüße yÓTd”‡j·T eTs¡D≤q+‘·s¡eTT ˙kÕHé 17e ‘êØKT (\÷ø± 23:56) $ÁXÊ+‹~qeTT Hê#·]+∫] 23. ˙kÕHé 24: $ÁXÊ+‹~qeTT Ä#·]+∫] (|ükÕÿqT+&ç ô|+‘Óø√düTÔ es¡≈£î ˝…øÏÿ+#·T $ÁXÊ+‹~qeTT˝À Ç~ yÓTT<ä{Ï~.) 24. Jyé 1: $ÁXÊ+‹~qeTT Ä#·]+∫] (|ükÕÿqT+&ç ô|+‘Óø√düTÔ es¡≈£î ˝…øÏÿ+#·T $ÁXÊ+‹ ~qeTT˝À Ç~ ¬s+&Ée~.) 25. Jyé 8: $ÁXÊ+‹~qeTTqT Ä#·]+∫] (|ükÕÿq+&ç ô|+‘Óø√düTÔ es¡≈£î ˝…øÏÿ+#·T $ÁXÊ+‹~qeTT\˝À Ç~ eT÷&Ée~. 26. Jyé 15: $ÁXÊ+‹~qeTTqT Ä#·]+∫] (|ükÕÿqT+&ç ô|+‘Óø√düTÔ es¡≈£î ˝…øÏÿ+#·T $ÁXÊ+‹~qeTT\˝À Ç~ Hê\T>∑e~ 27. Jyé 22: $ÁXÊ+‹ ~qeTTqT Ä#·]+∫] (|ükÕÿqT+&ç ô|+‘Óø√düTÔ es¡≈£î ˝…øÏÿ+#·T $ÁXÊ+‹~qeTT\˝À Ç~ ◊<äe~. 28. Jyé 29: $ÁXÊ+‹~qeTTqT Ä#·]+∫] (|ükÕÿqT+&ç ô|+‘Óø√düTÔ es¡≈£î ˝…øÏÿ+#·T $ÁXÊ+‹~qeTT\˝À Ç~ Äs¡e~ 29. d”yêHé 7: $ÁXÊ+‹~qeTTqT Ä#·]+∫] (|ükÕÿqT+&ç ô|+‘Óø√düTÔ es¡≈£î ˝…øÏÿ+#·T $ÁXÊ+‹~qeTT\˝À Ç~ @&Ée~. 30. nˆˆø±s¡´ 2:1: yês¡eTT\ |ü+&ÉT>∑ (ô|+‘Óø√düTÔ |ü+&ÉT>∑) d”yêHé 8 31. nˆˆø±s¡´ 3:1: jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝Àì X¯è+>±s¡eTqT j·÷yÓ Ä\j·TeTT (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝Ò$ 23e n<Ûë´j·T+ jÓ÷ãT 24:1 G jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9) 32. nˆˆø±s¡´ 8:1: jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝Àì j·÷yÓ Ä\j·TeTT (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<Ûë´j·T+GjÓ÷ãT 24:1G jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 33. nˆˆø±s¡´ 8:27: q|ü⁄+dü≈£î&ÉT jÓTs¡÷wü˝ÒeTTq≈£î Äsê~Û+#·T≥≈£î e∫Ãq j·÷yÓ Ä\j·TeTT (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<Ûë´j·T+GjÓ÷ãT 24:1G jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9) 34. nˆˆø±s¡´ 9:2,20: <äeTdüTÿ˝Àì j·Twüße yÓTd”‡j·T düe÷»eT+~s¡eTT\T 35. nˆˆø±s¡´ 9:28: jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝Àì j·÷yÓ Ä\j·TeTT (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<Ûë´j·T+GjÓ÷ãT24:1G jÓTùV≤CÒÿ\T 46:1,3,9) 36. nˆˆø±s¡´ 9:31: j·T÷<äj·T >∑*\j·T düeTs¡j·T düe÷»eTT\T (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<Ûë´j·T+GjÓ÷ãT 24:1GjÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 37. nˆˆø±s¡´ 11:22: jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝Àì düe÷»eTT (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e Ä<ë´j·T+ G jÓ÷ãT 24:1 GjÓTôV≤CÒÿ\T 46:1, 3, 9 38. nˆˆø±s¡´ 13:1: dæ]j·÷ <˚X¯eTT˝Àì n+‹jÓTTø£j·T düe÷»eTT (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<ë´j·T+G jÓ÷ãT 24:1GjÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 39.nˆˆø±s¡´ 13:5: ≈£îÁ|ü˝Àì dü˝≤$T düe÷»eT+~s¡eTT dü˝≤$T˝À ñ+&É>± j·T÷<äT\ düe÷»eT+~s¡eTT\˝À m˝ÀV”≤+ yêø£´eTT Á|ü#·T]+#·T#·T+&ç] 40. nˆˆø±s¡´13:14: n|ü⁄Œ&ÉT yês¡T ô|¬sZ qT+&ç ãj·T\T<˚] |ædæ~j·T˝ÀqTqï n+‹ jÓTTø£j·T≈£î e∫à $ÁXÊ+‹ ~qeT+<äT düe÷» eT+~s¡eTT˝ÀìøÏ yÓ[fl ≈£Ls¡TÃ+&ç]. Ä~yês¡+ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12 |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1

[close]

p. 15

j·Twüße yÓTd”‡j·T wüu≤“‘Y ($ÁXÊ+‹~q+) X¯ìyês¡eTTq uÀ~Û+#·T≥ 41. nˆˆø±s¡´ 13:2: jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝Àì ø±|ü⁄s¡eTT+&ÉTyês¡TqT, yê] n~Ûø±s¡T\TqT nsTTqqT Á|ü‹ $ÁXÊ+‹ ~qeTTq #·<äeã&ÉT#·Tqï Á|üeø£Ô\ e#·qeTT\HÓ’qqT Á>∑Væ≤+|üø£ 42.nˆˆø±s¡´13:42: yês¡T düe÷»eT+~s¡eTT˝À qT+&ç yÓfi¯ófl#·T+&É>± á e÷≥\qT eTs¡Tdü{Ï $ÁXÊ+‹ ~qeTTq #Ó|üŒe˝…qì (nq´)»qT\T y˚&ÉTø=ì] ( ) 43.nˆˆø±s¡´13:44: eTs¡Tdü{Ï $ÁXÊ+‹ ~qeTTq <ë<ë|ü⁄>± Ä |ü≥ºqeT+‘·j·TT m˝ÀV”≤+ yêø£´eTTqT $qT≥≈£î ≈£L&çe#ÓÃqT 44.nˆˆø±s¡´14:21 : áø=ìj·÷˝À »]–q<˚eTq>±,yês¡T ≈£L&ç düe÷»eT+~s¡eTT˝À Á|üy˚•+∫, ‘˚≥>± uÀ~Û+∫q+<äTq nH˚≈£î\T j·T÷<äT\qT Á^düT <˚X¯düTÔ\qT $X¯«dæ+∫]. 45.nˆˆø±s¡´14:23: \TÁdü,<Ós¡‡,áø=ìj·T düe÷»eT+~s¡eTT˝À (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<Ûë´j·TeTT GjÓ÷ãT 24:1G jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9) 46.nˆˆø±s¡´14:25: ô|¬sZ˝À yêø£´eTT uÀ~Û+∫ n‘êÔ*j·÷≈£î ~–yÓ[fl] (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<Ûë´j·TeTT GjÓ÷ãT 24:1GjÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9) 47.nˆˆø±s¡´14:27: n+‹jÓTTø£j·T düe÷»eT+~s¡eTT (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<ë´j·TeTTGjÓ÷ãT 24:1 jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 48.nˆˆø±s¡´15:3 : n+‹jÓTTø£j·T düe÷»eT+~s¡eTT(‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<ë´j·TeTTGjÓ÷ãT 24:1 jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 49.nˆˆø±s¡´15:4: jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝Àì düe÷»eTT(‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<ë´j·TeTT GjÓ÷ãT 24:1 jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 50.nˆˆø±s¡´15:21: düe÷»eT+~s¡eTT˝À Á|ü‹ $ÁXÊ+‹ ~qeTTq yÓ÷ùw ˝ÒKqeTT\T #·<äTe⁄≥ e\q eTTqT|ü{Ï ‘·s¡eTT\ qT+&ç n‘·ì ìj·TeTTqT Á|üø£{Ï+#·Tyês¡T Á|ü‹ |ü≥ºDeTT˝À ñHêïs¡ì #Óô|ŒqT. 51.nˆˆø±s¡´15:22: jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝Àì düe÷»eTT(‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À (˝ÒM 23e n<ë´j·TeTTGjÓ÷ãT 24:1 jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 52.nˆˆø±s¡´15:23: n+‹jÓTTø£j·T,dæ]j·÷,øÏ*øÏj·T düe÷»eTT\T (‘Ós¡Teã&˚~ j·÷yÓ ìj·÷eTø£ ø±\eTT˝À(˝ÒM 23e n<ë´j·TeTTGjÓ÷ãT 24:1 jÓTôV≤CÒÿ\T 46:1,3,9 53.nˆˆø±s¡´16:5: düe÷»eTT\T $XÊ«düeT+<äT dæús¡|ü&ç nqT~qeTT ˝…ø£ÿ≈£î $düÔ]+#·T#·T+&ÓqT 54.nˆˆø±s¡´16:13: |ò*|”Œ düe÷»eT+~s¡eTT $ÁXÊ+‹ ~qeTTq >∑$ì <ë{Ï æ qBrs¡eTTq ÁbÕs¡∆q »s¡T>∑TqqTø=ì nø£ÿ&É≈£î e∫à ≈£Ls¡TÃ+&ç, ≈£L&ç e∫Ãq Ád”Ô\‘√ e÷{≤¢&ÉT#·T+{Ï$T 55.nˆø±s¡´17:1: yês¡T n+|òæbı*,nbı˝Àìj·T |ü≥ºDeTT\MT<äT>±yÓ[fl <∏Ódü‡˝Àìø£≈£î e∫Ã].nø£ÿ&É j·T÷<äT\ düe÷»eT+~s¡yÓTTø£{Ï j·TT+&ÓqT 56.nˆˆø±s¡´17:2: >∑qTø£ kÂ\T ‘·q yê&ÉTø£ #=|ü⁄Œq düe÷»|ü⁄ yê]jÓTT<ä›≈£î yÓ[fl.... eT÷&ÉT $ÁXÊ+‹ ~qeTT\T ‘·]ÿ+#·T#·T+&ÓqT Ä~yês¡+ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13 |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ˇø£ÿkÕπs n|üŒ–+|üã&çq uÀ<Ûä ` 1

[close]

Comments

no comments yet