Företagsbroschyr

 

Embed or link this publication

Description

12 sidor.

Popular Pages


p. 1

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

[close]

p. 2

”Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare.” När jag var med och startade Climat80 för över 25 år sedan var ambitionen att skapa ett före­ tag där kvalitet och personlighet var ledorden. Vi skulle ta hand om våra kunder och inte bli för stora. Det mindre företagets själ skulle råda. Idag är vi en av Öresundsregionens största och främsta specialister på inomhusklimat. När jag ser resultatet kan jag konstatera att vi lyckats skapa en företagsgrupp med hög kompetensnivå som servar stora och mindre kunder i en sund mix. Vi har med ett ökande antal medarbetare lyckats behålla det mindre företagets fördelar. Den lokala förankringen är central för oss. När vi nu växer så håller vi oss till Öresundsregionen där vi startade, känner oss hemma och är väl förankrade. Idag består gruppen av fyra företag med specialiteter som kompletterar varandra på ett för kunderna effektivt sätt. Vi kan därmed erbjuda våra kunder allt från totalt entreprenad­ ansvar till att fungera som servicepartner för t ex den lokala bostadsrättsföreningen. Våra uppdragsgivare kommer från både offentlig och privat sektor. Kundtillströmningen ökar i en allt tuffare konkurrens. Under senare år har andelen industrikunder ökat vilket är mycket tillfreds­ ställande. Det visar att vi satsar rätt och att vårt arbete uppskattas av marknaden. Alla lösningar vi levererar är framtagna i nära samarbete med våra kunder. De är med i pro­ jekten och vi diskuterar alltid lösningarna så att verksamhetens förutsättningar optimeras. Så har vi arbetat sedan 1984 och så tänker vi fortsätta arbeta i framtiden. Malmö har länge varit vår huvudmarknad och den ska vi fortsätta vårda. Vi upplever en ökad efterfrågan i Lund och vårt lokalkontor utvecklas starkt. Vår ambition att växa med våra kunder gör att vi under hösten 2011 etablerar oss i Helsingborg. Ödmjukt ska vi möta fram­ tidens efterfrågan med samma ambition och strategi som vi hanterat tillväxten i Malmö. Framtiden ser ljus ut för vår företagsgrupp och det är med glädje, målinriktning och ödmjukhet som vi ser framtiden an. Det är min förhoppning att det du ser och läser i den här presentationen ger en bild av våra företag som tilltalar dig. Hjärtligt välkommen till Climat80­Gruppen! Mats Mårtensson

[close]

p. 3

Samlad kompetens för optimalt inomhusklimat Climat80­Gruppen arbetar för din fastighets bästa. Tillsammans är gruppens fyra företag en av Öresundsregionens största fristående climatentreprenörer. När du behöver är vi på plats Genom Climat80 får du hjälp att utveckla och vårda dina befintliga byggnader till välmående bostads­ och industrifastigheter där människor trivs och mår bra. Idag och imorgon. Det gör vi genom att leverera energismarta och långsiktiga lösningar för värme, kyla, venti­ lation och fastighetsskötsel. En växande del av verksamheten är vår drift­ entreprenadsverksamhet. Inom ramen för Climat80 har vi fått omfattande serviceuppdrag från exempelvis Malmö kommun och Malmö högskola. En hel avdelning erbjuder speciali­ serad kompetens för att sköta den dagliga driften i form av fastighetsskötsel, felanmälan, jour och driftsoptimering. Vi ser ett växande behov av kompetens inom drift och service. Vi hjälper dig med att ta hand om dina fastig­ heters inomhusklimat och servicebehov. Och dessutom erbjuder vi dig bekymmersfri doku­ menthantering genom vårt smarta verktyg ClimatDoc. Därmed har du alltid tillgång till relevant dokumentation via internet. Kvalitet är vårt kungsord. Därför håller vi oss till det vi är bäst på och kan. Behöver ett uppdrag annan kompetens har vi ett stort och inarbetat nätverk med allt från energispecialister och arkitekter till leverantörer av klimatutrustning. Fyra starka entreprenörer nära dig Climat80­Gruppen består av Climat80 och dotter­ bolagen Stjernfeldts VVS, Klimatkyl och Clifa Service – fyra specialistföretag som arbetar tätt tillsammans. Gruppen erbjuder genom sina egna specialister allt från totalåtagande till enskilda uppdrag inom rör, ventilation, automation, kyla, värme, sanitet samt drift och service. Med kontor i Malmö och Lund är vi alltid nära våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt med uppdragsgivare som fastighetsägare, fastighetsförvaltare, indu­ strier, entreprenadföretag, bostadsrättsfören­ ingar och kommunala förvaltningar.

[close]

p. 4

Rätt inomhusklimat är vår specialitet Climat80 är specialisten på ventilation, styr och övervakning samt service. Företaget är ofta ansvarigt för de uppdrag som omfattar totalåtagande och arbetar från planering till genomförande i nära samarbete med gruppens övriga företag. Bli climatsmart du också Du behöver Climat80 för att möta dina kunders krav. Låt oss presentera en lösning som tar hand om ditt problem, sänker dina kostnader och gör dig till miljömedveten fastighetsförvaltare. Med Climat80 får du klimatsmarta lösningar som är optimerade efter din fastighets behov. Återvinning i varje led där återvinning är möjlig. Automatiserat system för fastighetens dagliga drift så du slipper krångel och alltid har koll på din energianvändning. Ventilation, värme, styr & regler, kyla, fukt – helt enkelt allt som påverkar och styr din inomhusmiljö är vår hemmaplan. Climat80 är det bolag i gruppen som tar entreprenad ansvaret för gemensamma projekt. Exempel på uppdrag är Stora Hammars skola, Malmömässan, Hedbergs Bil AB i Malmö. Climat80 ser ett ökat behov av speciallösningar för inomhusklimatet till industrins alltmer ut­ vecklade och finkänsliga processer. Företagets spetskompetens för inomhusklimat gör Climat80 till en viktig samarbetspartner för t ex process­ industrier, tryckerier m fl. Nytänkande och erfarenhet Alla krav som ställs på den inomhusmiljö du erbjuder kan tillgodoses samtidigt och utan att det behöver kosta mer. Det handlar om att veta hur olika dellösningar knyts ihop till en helhet på effektivast sätt, helt enkelt att göra rätt sak. Det handlar om att förena nytänkande med gedigen erfarenhet, vi har båda. Utmana oss med ditt problem och du kommer att bli för­ vånad när du ser att lösningen inte liknar något annat. Service växer med Climat80 Ett sätt att minska driftskostnader är att låta serviceteknikerna kontinuerligt ge din fastighet en översyn. Därmed slipper du obehagliga överraskningar. I stället kan du i god tid åtgärda brister innan de förvärras och medför väsentligt ökade såväl driftskostnader som investeringar. Att åtgärda fel och brister i tid medför även en minskad miljöbelastning vilket är önskvärt ur allas perspektiv.

[close]

p. 5



[close]

p. 6



[close]

p. 7

Okomplicerad och trygg Stjernfeldts VVS är specialisten på värme­ och sanitetsinstallationer. Söker du en auktoriserad VVS­installatör med behörighet för gasinstallationer har du kommit rätt. Helhet eller del Du som kräver större insatser har hela projekt­ team att tillgå hos oss – från projektledare, konstruktörer till mångårigt erfarna installatörer. Vi har kunskap och resurser att tryggt hantera allt från enklare VVS­arbeten till komplexa inte­ grerade klimatsystem. Kräver dina problem mindre insatser har vi servicetekniker som snabbt och flexibelt löser dina problem. Service är en allt viktigare del av all verk­ samhet och där ställer vi upp ett team av medarbetare som få inom vårt verksamhets­ område kan slå. Samarbete med ”syskonen” Du kan anlita våra tjänster som en del i ett större projekt som omfattar flera av Climat80­ Gruppens företag eller enbart anlita oss som enskild leverantör. Vi följer Climat80­Gruppens inriktning om att vara ett snabbfotat flexibelt alternativ med stora resurser när ditt projekt behöver det. Stjernfeldts ingår i Comfortkedjan. Medlemskapet är ett medvetet val för våra kunders bästa. Det stärker bolagets hela verk­ samhet genom att säkerställa kontinuerlig utbildning av personalen i t ex nya material, nyutvecklad teknik, säkerhet och miljö. Certifierade kunskap Arbetsledning och montörer är alla utbildade inom ”Säker Vatteninstallation”, ”Heta arbeten” och ”Säkerhet vid arbete med lift”. Inget arbete inom VVS har ännu varit för stort för oss och faktiskt inte för litet heller. Vårt mål är att vara en partner i alla situationer som du hamnar i. Du kan lita på vår leverans av kvalitetssäkra lösningar.

[close]

p. 8

Kyla och värme samtidigt eller var för sig Klimatkyl är specialisten på industriell och kommersiell kylteknik, köldbärarsystem, klimatanläggningar, komfortkyla/värme och värme­ pumpar. Ingen klimatutmaning är för stor för Klimatkyl. Oavsett vilket klimat din verksamhet eller fastighet kräver hjälper våra tekniker dig att leverera rätt temperatur med anpassad energianvändning. Teknisk bredd, spets och EU­certifiering Att vara expert på industriell och kommersiell kylteknik innebär såväl bredd­ som spets­ kompetens. Tekniska grundlösningar i all ära men lösningen ska anpassas till verksamheten och fungera tillsammans med befintliga system. Därtill ska hänsyn tas till växande miljökrav, nya lagar och regelverk. Det kräver kontinuerlig anpassning av våra lösningar. Kundkraven i sin tur ställer krav på att alla system är energi­ och kostnadseffektiva. Omöjligt? Nej vi antar utmaningen och satsar stora resurser på nytänkande och produktutveckling. Vi arbetar med allt från kalkylering och pro­ jektering till installation och service. All teknisk personal är certifierad enligt EU­förordning 303/2008. Ekonomi och miljö i skön harmoni Inom kyla och värme går effektivitets­ och miljökraven hand i hand. Det går ofta med egenutvecklad teknik att leverera två lösningar i en. En lösning är inte en lösning förrän värmen är rätt i ena delen av systemet och restenergin omvandlats till kyla i annan del eller vice versa. Totalt minskad energianvändning ger lägre kostnader. Det är vårt sätt att arbeta climat­ smart för både kund och miljö. Tillsammans eller enskilt Liksom våra systerföretag arbetar vi över bolags­ gränserna för att leverera kundlösningar som är optimala. Samtidigt arbetar vi som enskilt företag när vår kompetens är tillräcklig för att lösa aktuella problem. Vår kompetens hjälper dig med: • industriell och kommersiell kylteknik • köldbärarsystem • klimatanläggningar • värmepumpar • service

[close]

p. 9



[close]

p. 10



[close]

p. 11

Du och din fastighet förtjänar oss. Clifa Service är specialisten på fastighetsskötsel och service. Företaget vårdar din fastighet på både in­ och utsidan. Omsorgsfullt och kostnadseffektivt. Clifa Service är Climat80­gruppens experter på fastighetsskötsel. Företaget erbjuder effek­ tiv, noggrann och rationell service när det gäller skötsel av fastigheter och trädgårds­ anläggningar. Fuktkompetens utökar Clifas service Clifa Service hjälper dig med fuktproblem i din fastighet. Fukt medför ofta stora extra kost­ nader för fastighetsägare. Eftersom skada eller brist oftast visar sig när det är för sent är skadeförebyggande åtgärder en klok åtgärd att vidta i god tid. Från våren 2011 finns fukt­ expertis med lång praktisk erfarenhet på plats på kontoret i Lund som kan hjälpa dig med t ex fuktbesiktning, avfuktning och förebyggande åtgärder. Kompetens och resurser Företagets anställda ansvarar idag för skötsel, service och förvaltning av ett 100­tal fastig­ heter i och kring Lund, Malmö och Kävlinge. På kundlistan finns allt från banker och försäkringsbolag till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Dessutom är Clifa stödresurs inom fastig­ hetsservice till driftentreprenadavdelningen inom Climat80 vars största uppdragsgivare är Malmö Stadsfastigheter. Tillsammans arbetar bolagen för en miljö­ och kostnadseffektiv drift och man strävar samtidigt efter att minska både byggnadens och driftarbetets energianvändning. I samma anda arbetar båda företagen aktivt med före­ byggande åtgärder för att minska hälsorisker i och omkring de byggnader man förvaltar. Alla uppgifter inom fastighetsservice gör vi med glädje • Skadeförebyggande åtgärder • Fuktskadebesiktning • Avfuktning • VVS • Fukt • Måleri • Ombyggnad/Snickeri • Slipning av parkett • Ombyggnad av kök, badrum mm • Läggning av trä­ eller klinkergolv • Elinstallationer • Städning • Fönsterputsning • Byte av vitvaror • mm

[close]

p. 12

CLIMAT80­GRUPPEN Climat80­Gruppen – Climat80, Stjernfeldts VVS, Klimatkyl och Clifa Service – är en av Öre­ sundsregionens största och främsta specialis­ ter på inomhusklimat. Gruppen erbjuder total­ åtagande inom rör, ventilation, automation, värme, kyla, service och fastighetsskötsel. Med kontor i Malmö och Lund arbetar vi alltid nära våra kunder och kan hjälpa till med allt från projektering till service och underhåll. Malmö: Stenyxegatan 28. Telefon: 040­36 34 00 Lund: Tellusgatan 13. Telefon: 046­10 13 00

[close]

Comments

no comments yet