Engergianvändning

 

Embed or link this publication

Description

Broschyr

Popular Pages


p. 1

Ta kontroll över din fastighets energianvändning Climat80 erbjuder ekonomiska och miljöriktiga verktyg.

[close]

p. 2

Det handlar om besiktning, åtgärd och uppföljning Många fastigheter använder onödigt mycket energi. Det medför onödiga kostnader och är inte miljöoptimalt. Den ende som tjänar på det är energileverantören. Men det finns enkla åtgärder som du kan vidta för att bli herre över din fastighets energikostnader. Varför ska du anlita Climat80? Därför att du får professionell hjälp att energi­ optimera din fastighet. Climat80 arbetar i tre steg: 1. Energibesiktning med analys 2. Åtgärds­ och kostnadsförslag 3. Uppföljning efter vidtagna åtgärder Ditt resultat blir bättre kontroll, minskade energikostnader, sänkt miljöbelastning, nöjdare kunder och en välmående fastighet. Vem har nytta av detta? Du som fastighetsägare och förvaltare som vill få god kontroll över energikostnaderna eller styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar som inte har rätt kunskap eller tid att sköta energi­ frågorna på egen hand. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2009 Måltal 2008 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D Mediaanvänding för fjärrvärme (kWh) per månad 2009 2008 är referensår. I juli 2009 utfördes energibesparande åtgärder. Måltalet beräknas utifrån referensåret och den beräknade besparingen. Alla siffror är graddagskorrigerade för en rättvis jämförelse mellan åren. Pga regulatorfel i oktober ökade energianvändning. Det upptäcktes direkt vid uppföljningen, felsökning vidtogs och felet kunde avhjälpas direkt.

[close]

p. 3

Energibesiktning – hur mår din fastighet energimässigt? Besiktningens roll är att noggrant kartlägga vart energin i fastigheten tar vägen och hur den kan utnyttjas effektivare. I vissa fall kan t ex värmekameran hjälpa oss hitta svårupptäcka energiläckage och fuktskador ofta verkliga energibovar. I en rapport får du fastighetens energistatus presenterad? Drar ventilationen för mycket energi? Är uppvärmningen optimal? Vilken förbättringspotential finns? Du får rekommen­ dationer på direkta och/eller förebyggande åtgärder samt kostnader. Efter vidtagna åtgärder startar energiuppfölj­ ningen – en effektiv och billig åtgärd för att få kontrollen över energianvändningen. Energiuppföljning – låt statistiken berätta Utifrån historiska värden, fastighetens förut­ sättningar efter eventuellt vidtagna åtgärder och vår erfarenhet sätter vi målvärden för energi­ användningen. Därefter jämför vi målvärdena med aktuella värden som hämtas från din energidistributör, räknas om med graddags­ korrigeringar från SMHI* och läggs in i vårt uppföljningsverktyg. Jämförelse mellan aktuella värden och målvärden, ger oss svaret på om energiåtgången följer förväntningarna. Energianvändningen följs upp månadsvis. Så snart en avvikelse uppstår startar felsök­ ning med åtföljande rapport. Uppföljningen gör det möjligt att direkt upptäcka oväntade differenser som om de får fortsätta bara kostar onödigt mycket pengar. *Graddagskorrigering från SMHI är en faktor som justerar energiåtgångens värden med hän­ syn till ej påverkbara faktorer som temperatur­ och väderomständigheter. Termografering (Värmekamera) Termografering hjälper till att upptäcka dolda fel i konstruktionen som köldbryggor eller fuktskador. Bilden visar att fönsterkarm och pelarna har sämre isoleringsförmåga än resten av väggen, exempel på vanliga energitjuvar. Värmekameran används även för att upptäcka fel i elskåp eller fel på lager i motorer och fläktar.

[close]

p. 4

Climat80 – energispanare för effektivare fastigheter All energianvändning kostar pengar och belastar miljön. Med relativt enkla medel och åtgärder kan du reducera kostnader och sänka miljöbelastningen. Tre goda ting i ett beslut – välmående fastighet, god ekonomi och sundare miljö. Hör av dig till Peter Möllerberg Climat80, Service på 040­36 34 94 så hjälper han dig med det du behöver. CLIMAT80­GRUPPEN CLIMAT80­GRUPPEN – Climat80, Stjernfeldts VVS, Klimatkyl och Clifa Service – är en av Öre­ sundsregionens största och främsta specialister på inomhusklimat. Gruppen erbjuder totalåtagande inom rör, ventilation, automation, värme, kyla, service och fastighetsskötsel. Med kontor i Malmö och Lund arbetar vi alltid nära våra kunder och kan hjälpa till med allt från projektering till service och underhåll. Malmö: Stenyxegatan 28. Telefon: 040­36 34 00 Lund: Tellusgatan 13. Telefon: 046­10 13 00

[close]

Comments

no comments yet