hbp-23

 

Embed or link this publication

Description

පස් පොළක් නීච කළ හෙළයේ මහ වංශ කතාව

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2013 ìkr l,dmh 01 msgqj nqqÿ oyu ks¾u, jkafka flfiao@ ÿ oyu .ek l;d lrk fldg fmdÿfõ Bg l,ska ks¾u, lsh, jpkhla fhdokjd' fjk lsisu wd.ulg" o¾Ykhlg idudkHfhka fufyu jpkhla fhdokafk kE' fldákau ks¾u, ls;=kq oyu" ks¾u, bia,dï oyu" tfyu ke;akï ks¾u, yskaÿ oyu lsh, fohla wykakj;a kE' nqÿ oyug ú;rhs fufyu úfYaIK mohla Ndú;d lrkafk' wehs fï nqÿ oyug ú;rla fï jf.a úfYaIKhla fhdokafk@ fn!oaOfhla lshkafk wdjg .shdg jev lrk flfkla fkfjhs' fohla lrkj kï" lshkj kï" wehs tfyu lrkafk lsh, fya;= lshkak mq¿jka flfkla' fï fya;=fjka ;uhs uu tal lf

[close]

p. 4

2013 ìkr l,dmh ±ka fldfyduo lshkafk nqÿ oyñka muKla fï u< whska lrkak mq¿jka" tfyu ke;akï wmsg;a ks¾u, fjkak mq¿jka lsh,@ ta jf.au fï rd." oafõY" fuday ksid ;uka úkdY fjkj ls h ka f k fldfyduo@ zzuu yß i;=ákafk bkafk" ug ´k ´k úÈyg uu wdiajdo ,nkjd' uu rd.fhka wef,kjd' b;ska uu taflka úkdY fjkafk fldfyduo@ taflka whska ùu iqjodhl fjkafk fldfyduo@ZZ fï úÈhg flfkla wdorfhka ;ukaf. T¿j w;.dk fldg tal fldÉpr ikSmo" taflka ÿlla tkafk kEfk" iemlafk tkafk" talg wef,k tfla je/oaola ;sfhkjo lsh, ysf;kak mq¿jka' fï ldrKh WodyrKhlska meyeÈ,s lr .ksuq' flfkla leu;su ia;%shla fyda mqreIfhla bkakjd' uq,skau n,kak ´k wehs ta ia;%shg fyda mqreIhdg leu;s lsh,' wkak ta fya;=j uq,skau fydhd .kak ´k' wehs Tn ta mqoa.,hg leu;s" fudllao thdf. úfYaI;ajh lsh, weyqfjd;a" fldfydu W;a;rhla fohso@ zzn,kakfld thdf. ,iaik! wyj,a ks

[close]

p. 5

2013 ìkr l,dmh lsh,' ±ka ri lr lr lkjd' oeka fï

[close]

p. 6

2013 ìkr l,dmh 04 msgqj ± ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 3 wmodk md r;akhg uy by,ska odkhla ÿkakd' nqÿmshdKka jykafia kulf.a isß;la ;uhs úfYaI flfkla" tfyu ke;akï Y%djl mdrñ;djla fyda u;= nqÿ fjkak bkak W;a;ufhla fï cd;sfha uyd mQcdjla lf

[close]

p. 7

2013 ìkr l,dmh ±ka fï kd. rdch;a lr.;a; mqKH uysufha n,fhka ,efnk úmdl .ek úia;rhla lrkjd' ta .ek Wkajykafia fufyu wkqfudaokdjla lrkjd' flfkla nqÿka flfrys" Wkajykafiaf.a Y%djl ix>hd flfrys is; meye§fuka msÿjkï" oka ÿkak kï" ta fya;=ju we;s ta flkd foõf,dj WmÈkak' fu;k§ wo fmdÿfõ ;sfhk m%Yakhla ;uhs" oeka nqÿka jykafia kEfk" ix>hd lsh,;a bkafk isjqr odf.k tl tl jev lrk Woúhfk" wms fldfyduo is; myo .kafk lsh, iuyre ys;k ldrKh' ta jf.au iuyre lshkjd" ueá mshd jykafia;a ms

[close]

p. 8

2013 ìkr l,dmh 06 msgqj f,da jrojd f;areï f.k lrk merKs isß;a''' mskla tl;= jqkd fjkjd' mkaif,a msx leghg remsh,la oeïu lsh, hka;ñka yß msx legh fkdms Í ;s f hka f k kE' legh rems h ,ls k a yß msfrkjd' ta jf.a ;uhs ixidr .ufka hkfldg wmsg ;sfhk msx legh iq¿ fyda ms k ls k a ms f rkjd' yenehs lrk iq¿ msfka fyda wdksixi ,efnkafk tal Ñ;a; m%idohlska" myka is;lska isÿ lf

[close]

p. 9

2013 ìkr l,dmh lrk ,o l; mq[a[;djh lsh, lshkafk" hï hym;a jevla lrkak l,ska mskla lrkak lshk tl' hym;a jevla lrkak l,ska fudlgo mskla lrkafk" wehs tfyu lrkafk lsh, flfkl=g m%Yakhla tkak mq¿jka' hym;a jevla lrkak l,ska uki msßisÿ fjkak ´k' msßisÿ ukilska lrk" lshk foh;a wksjd¾fhkau msßisÿhs' b;ska hï jevla mgka .kak l,ska uki msßisÿ jqkdu ;uka lrk jefv;a id¾:l fjkjd' talhs hula lrkak l,ska mskla lrkak lsõfj' zzukidfÉ mika f ka k Ndi;s j d lfrda;sjd ;f;dakx iqL ukafõ;s cdhdj wkmdhskS˜ ta lsõfj" m%ikak ukilska lrk lshk fohla ;=xp irKx .f;da p;a;dß wßh iÉpdks iïu m[a[dh miai;s ^nqoaO j.a.h 12 .d:dj - Oïu moh& f;rejka irK hdfuka" p;=rd¾h i;Hh wjfndaO lr .ekSfuka" ks¾jdKdjfndaOh idlaId;a lr .kak mq¿jka nj fï .d:dfõ i|yka fjkjd' f;rejka .=K wjfndaO lrf.k" ;u Èú fmfj; ;=< ta .=K mqreÿ mqyqKq lsÍu u.ska Y%oaOdj" m%{dj ÈhqKq fjkjd' ta ksid nqoaOx irKx .ÉPdñ lshkafk nqÿ .=K wdo¾Yhg wrf.k lghq;= lrkjd lshk tl' Oïux irKx .ÉPdñ ls h ka f k O¾uh wkq . ukh lrñka oï .=K mqreÿ mqyqKq lrkjd lshk tl' ix>x irKx .ÉPdñ lshkafk uy iÕ rejfka .=K" wdo¾Y wkq.ukh lrkjd lshk tl' b;ska nqÿka" oyï" iÕ=ka .=K isys lr, jevla mgka .;a;u jrÈkak úÈhla kE' jerÿk;a fmr iir je/oaolg úmdlhla úÈhg odylg tlhs jrÈkafk' fudag¾ r:hla mojkak mgka .kak fldg;a" Bg l,ska iqlaldku jfÜ w;a hj, nqoaOx irKx .ÉPdñ" Oïux irKx .ÉPdñ" ix>x irKx .ÉPdñ lsh, ;=ka jrla je|, mgka .;a; .uklg ljodj;a u. ndOl we;s fjka f k kE' wk;=rlska fífrkak ;sfhkj kï fífrkjd' fífrkaku neß fohla ;sfhkj kï lrkak fohla kE' l¾u Yla;sh wkqj fífrkaku neß fohla kï" nqÿ mshdKka jykafiagj;a fírkak úÈhla kE' kuq;a odylg kjish wkQ kjhlau fífrkak wjia:d ;sfhkjd' yenehs wr odylg tl fífrkak neß fjkak mq¿jka' ta lshkafk flfkl=g j

[close]

p. 10

2013 ìkr l,dmh tkl,a n,d f.k bkakjd lsh, foaYkd lr, ;sfhkjd' tfyu foaYkd lsÍfuka woyia lf ixidr .ufkÈ uqyqK fokak isoaO fjk Nhdkl;ajh;a f;areï .kak ´k' fkdlr iudcfha bkak nE lshk udkisl;ajh T¿jg tkjd' tajd fkdlr fyd|g iudcfha ys g mq flkdf. T¿jg" wr wi;a mqreIfhd úi îc odkjd' b;ska talu n,j;a fj,d" wr wi;a mqreIhkaf. f.dvgu jefgkjd' tfyu jegqfkd;a fudkjo lrkak neß@ wi;a mqreI weiqr ta ;rugu Nhdklhs' zzú;skak mrf,daliai k;aÓ mdmx wldßhxZZ - mrf,djla .ek fkd;lk flkdg lrkak neß mdmhla kE lsh, ;uhs fïflka fmkajkafk' Y%djl mdrñ;d mqrk flfkl=g mjd fï wi;a mqreI weiqr ksid .e,ùula kE' ta whf. ys; jqk;a ´ku fudfyd;l fjkia fjkak mq¿jka' fldfydu yß wmodk md,sh 1 uydfud.a.,a,dk f:ardmodkh weiqßka ilia lf

[close]

p. 11

2013 ìkr l,dmh 09 msgqj is h ï fohl fyda ls i s h ï flfkl=f.a .=Khla lshkafk ta fohg fyda ta flkdg whs;s .;s ,CIKhla wkqj' ùÿrejl zzìf|k njZZ ls h ka f k ùÿrej,g whs ; s .;s ,CIKhla" .=Khla' ,Shl ;o nj lshkafk talg whs;s .;s ,CIKhla' ,Shg whs;s ish¨ .;s ,CIK fkfjhs zz;o njZZ lshkafk' .skafkka ±úh yels nj" lmkak" brkak mq¿jka nj ;j;a ,CIK 2 la' ujq .= K .;a f ;d;a " wïud lreKdjka ; hs " Wfma C Idfjka m%Yakj,g uqyqK fokak okakjd '''' ^fndfyda ujqjre <Õ ;sfhk .=K folla& wd§ jYfhka lshk .=Kj,ska tl .=Khla úia;r lrkak .sfhd;a" lreKd .= K h f.dvke.s , ;sfhkafk tl fudfyd;lskao@ tl ojilskao@ tl udihlskao@ wfma flá Ôú; ld,h ;=< ±lal ta lreKd .=Kh" wïud fmr iir mgka mqreÿ mqyqKq lrf.k wdmq fohla' wms tal olskafk lsishï wjia:djl§ wïud lreKdj u;= lrk wdldrh ;= ld,hla mdrñ;d mqr, ;sfhkjd' wixLH lshkafk ixLHdjlska m%udK lrkak neß nj' tfykï wkka;hs' wixLH ld,hla ;=< f.dvk.k .=Kh ta úÈhg f.dv k.kak fudk ;rï wjia:djkaj,g uqyqK fokak we;ao@ ryiskaj;a mjq fkdl< fial lsh, lsõfjd;a" ryiskaj;a mjq lrkak t

[close]

p. 12

2013 ìkr l,dmh f:ardmodk md,shg wkqj fmr w;anejl ießhq;a uy ry;ka jykafia iq r eÑ ls h k ;dmifhla fj,d wfkdauoiais nqÿka jykafiaf. m%{d .=K j¾Kkdjla lr, ;sfhkjd' fï ms

[close]

p. 13

2013 ìkr l,dmh 11 msgqj wNhr;kd,xldrh - 23 iïnkaOfhka i;H w;a±lSï lsysmhla'''' we ^miq.sh l,dmfhka - wOHd;añl Yla;sfhka .=ma; frda. iqjm;a l< yeá''' '''& mÜg ;eïì,d' fya;=jla fydhkak;a nE' idudkHfhka mÜg ;eïfnkafk j;=r ;sfhoaÈ lsß lemqfjd;a ;uhs' fudlo t;fldg ta j;=r" mÜg we;=

[close]

p. 14

2013 ìkr l,dmh mqoa.,hf. f.org ryis.;j hkak ´k' fïl yß wudre jevla' tfyu .syska wr úÈhgu n,kafk ke;sj" w; msámiaig wrf.k Wvg Wiai," ta f.or jyf, ;sfhkafk fmd,a w;= kï fmd,a w;= frdvq álla" W¿ jy,hla kï Ímamhla yß mrd,hla yß /ye, frdvq fmdâvla yQr .kakjd' tal;a ioao ke;sj wrka tkjd' ±ka wr mhg mE.sÉp je,s fyda mia fyda ;Kfld< álg fï frdvq ál;a tl;= lrkjd' Bg miafi talg wn" ¨Kq leg" fyd|g ierg meysÉp .ïñßia" ñßia lshk fï j¾. 4 ál ál odkjd' ±ka fï ál Tlafldu tlg od, l,jï lr," ;=xux ykaÈhla jf.a ;ekl fmd,a lgq wÕ=re od, m;a;= lrkjd' ta lshkafk fmd,a lgq msÉÑ,d wÕ=re neiaiu wr ñY%kh Tla f ldu ms É fpka k " wyl n,df.k ta wÕ=re álg y,kjd' t;fldg ñßia" ¨Kq leg" .ïñßia" wn lshk fïjd Ñß Ñß .d," pg pg .d, msÉÑ msÉÑ" mqmqr mqmqr ÿu kef.kak mgka .kakjd' ±ka fu;kÈ mqoa.,hf. weiajy lgjy lsh, fohla ;snqK kï" ta ÿu idudkH flfkl=g lsisu wmyiqjla ke;sj wdiajdi lrkak" Wrkak mq¿jka' lsisu ierla leiaila tkafk kE' kslka idudkH ÿula jf.a' ta lshkafk ta mqoa.,hf. weiajy lgjy ;snqK kï ta tk ÿu ier kE' yenehs weiajy lgjy lsh, fohla ;snqfk ke;akï" ÿu hka;ñka tkfldg;a leiai tkjd' me;a; m

[close]

p. 15

2013 ìkr l,dmh fkfjhs isoaO fjkafk" ta ;=ya# lshk jpfk;a m,jd yßk .;s iajNdjhla ;sfhkjd' fndfyda fldgu iev mreI" ÿIag fohla my lrkak m%fhda.hla úÈhg fïl fhdod .kakjd' ta l%uhg;a fodia lems, hkjd' tal;a yqÕla id¾:lhs' fï weiajy lgjy iïnkaOfhka uu mqoa.,slj ±kqj;a fjÉp ;j;a isoaêhla ;sfhkjd' ta ldf, uu mQf.dv fmfylïyf,a ;uhs fiajh lf

[close]

Comments

no comments yet