hbp-21

 

Embed or link this publication

Description

පෙරහරෙන් කියවෙන සැඟවුණු දහම් කතාව

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2013 wei< l,dmh 01 msgqj ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau wmodk md

[close]

p. 4

2013 wei< l,dmh yod.ekSu fojks ldrKdj fjkjd' ta fojks ldrKdj" tkï m%Odk fm

[close]

p. 5

2013 wei< l,dmh .kafk' fï ;dmi;=u;a tfia fufia flfkla fkfjhs' fndfyda idia;%j, mrf;rg .shmq flfkla' ta jf.au mxp wNs[a[d ,nmq W;a;ufhla' ´k ;eklg iDoaêfhka jäkak mq¿jka' t;=udg úfYaI {dk n,hla ;snqKd' ta .ek t;=ud oekf.k ysáhd' ta {dkh ;=,ska uyd nqoaO {dkh wkqudk l

[close]

p. 6

f,d ksjkg miq;,h ilik mdró''' fudllao lsh, ks.ukh lr .;a;g miafi" ksjk wruqKq lrf.k ta ksjk lrd .uka lsÍug mj;sk ndOl fudkjo" ksjfka ys; msysg, iqoaO fjkafk ke;af; wehs" m%Ndiajr njg m;a fjkafk ke;af; wehs lshk m%Yak is ; g kef.kjd' wd.ka ; = l Wmlaf,aYhkaf.ka is; .%yKh fj,d ú[a[dKh njg m;a fj,d ;sfhk ksihs tfyu isoaO fjkafk' fïl yßhg j,a ìys fjÉp úYd, mdrla ;kshu t,s fmfy

[close]

p. 7

2013 wei< l,dmh wjYH jkakd jQ hï mqKH lghq;a;la l< hq;=o" tal lrkak ´k' tfykï wdhqI" j¾K" iem" n," kqjK lshk foaj,a ,efnkafk wms lrk mska oyïj,ska' oka §u" mQfcdamydr lsÍu" Ydikh Wfoid lrk wem Wmia:dk wd§ ksjka u.g fya;= ldrl jk l=i,fhka" msfkka ksjkg wjYH jkakd jQ miq;,h ks¾udKh fjkjd' ta ksid msx oyï lrkak ´k' fï úÈhg msx oyï lrk fldg fï w;aNfõ§ lrk ,o tla ; rd mq K H fldgila ta f lka l%shd;aul fjkjd' tal wkd.;hg WmksY%h fjkjd' fmr w;aneõj,§ lr, ;snqk kï" fï w;aNjfha§ talg wjYH miq;,h yefok fldg tajd weÈ, tkjd' tfyu weÈ, weú;a mqoa.,hdf.a wdhqI" j¾K" iem" n," kqjK jeãula fjkjd' tn÷ jeãula ;sfhk kqjKlska wß wgÕs u. wkq.ukh lrkak uq, mqrk fldg" ukd fia jegys,d ffO¾hh we;s fj,d" w,ilï ì¢," ud¾.h wkq.ukh lrkak yelshdj u;= fjkjd' kq j K jefvka k mgka .kakjd' fï meyeÈ,s lf

[close]

p. 8

2013 wei< l,dmh lr, odkak wjYH fjk kqjK ;uhs máNdk kqjK lshkafk' ta kqjKska ;uhs fl,s k a u p;= r d¾h i;Hh wjfndaO lr.kak mq¿jka fjkafk' zzud Ns l a L fõ mq [ a [ dKx Ndhs;a; iqLiafia;x NslaLfõ wêjpkx mq[a[ka;s˜ uyfKks" mskg ìh fjkak tmd" iqLhg lshk ;j;a kula ;uhs msk lshkafka ^uLdfoaj iQ;%h&' ta ksid mskg ìh úh hq;= kE" th wß wgÕs u. wkq.ukh lrkak msájy,la ñila ndOlhla fjkafk kE' fï úÈhg nqÿka jykafia fmkajd fokjd' zziqukdjks" oka Èh hq;=uh" msx l< hq;=uh" foú jQ whg;a ñksia jQ whg;a Y%uK jQ whg;a ksjka wjfndaO lrk ;=reu msk WmldÍ fõZZ ^iqukd iQ;%h&' nqÿka jykafia tla wjia:djl iqukd Wmdisldjg fufyu foaYkd lrkjd' mqKH lghq;= lsÍu ;=

[close]

p. 9

m u,a mQcdfjka ksjka olsk yeá fï Wmudj ú.%y lr, n,kak ´k' u,a Whklg .sfhd;a olskak ;sfhkafk fudkjo@ u,a .ia ;sfhkjd' u,a je,a ;sfhkjd' ta .ia je,aj, hka;ï mn¿ jf.a yeÈÉp mqxÑ u,a lel=¿ ;sfhkjd' Bg jvd álla f,dl= f,dl= u,a lel=¿ ;sfhkjd' fyd| yevg" ,iaik mdgg" iqj| úysfok msmqK u,a ;sfhkjd' msmqK u,aj, ;sfhk iqj|" ,iaik mdg" frdkaiqKq" meKs jf.a foaj,a u,a lel=¿j, kE' u,a frdkaiqKq" meKs jf.a foaj,a ±ka fudl=;a kE' ;j;a ojila folla .;fjÉp u,a ;sfhkjd' tajdfha u,a fm;s fõ,s,d" kgqj w. mqxÑ lr,la" f.ähla yefokak mgka wrf.k ;sfhkjd' ta f.ä lr,a áflka ál fudar, ;sfhk wjia:d;a olskak mq¿jka' iuyr .iaje,aj, lSm j;djla f.ä" lr,a fudar, ta .ia je,a ueÍ hñka ;sfhkjd' iuyr .ia je,a ueß,' ±ka fï ±lal foaj,a wfma Ôú; f,dalhg Wmud lr, ne¨fjd;a fï ukqiai u,a Whfk mqreIfhd" ta u,a.ia jf.a' ia;%Ska u,aje,a jf.a' .ia je,aj, ;snqK mn¿ ;rï mqxÑ u,a lel=¿ jf.a

[close]

p. 10

2013 wei< l,dmh fudarkak fmdaIKh Wr Wrd fokjd' fï úÈhg mrmqr fnda lrk îc fudarkak fmdaIKh Wr Wrd §, .ia je,a ueß, hkjd' kuq;a fudarmq îc mfia fkdfhla ;ekaj,g úisß,d me;sß,d hkak ;j;a Wml%uhla yefokjd' f.äh" lr, fudark ldf,g kej;;a jfÜg ,iaik mdgla tkjd' iqj|la úysfokjd' ,iaik mdgg" yevg" iqj|g /já,d weÈ, tk l=re,a,ka jf.a i;a;= tajd .s, oukjd' fldfya yß .syska myrmqju wr îc fmd,jg jeá, .ia je,a mrmqr yokjd' fïl ;uhs .ia je,a ,iaikg" iqj|g" yevg u,a msfmk mrmqr fnda lrk udr W.=,' rEfmg" lgy~g" iqj|g" uqÿ myig nef|k ;reK ;reKshkag;a fï jf.a udr W.=,la yefokjd' fuf,dj jYfhka ore mrmqrla yokak fjkjd' ta ore mrmqr ;ukaf. lrf.k" ;ukag ´k yeáhg ÈhqKq lrkak" W.kajkak" fmdaIKh lrkak wm%udK fjfyi ú¢kjd" ÿla ú¢kjd' ta n,dfmdfrd;a;= bIag lr.kak ndOd tkfldg rd.fhka" oafõYfhka" fudayfhka ne£f.k lghq;= lrkjd' ta ixLdrj, úmdl ú¢kjd' kuq;a ta ú¢k ÿla" wdiajdoh miqmi weÈ, wdj wd§kjhla lsh, olskafk kE' p;=rdhH_ i;Hh fkd±kSu - wúoHdj tlal ne÷k ;Kaydj ksid" ÿl wdiajdofhka jeiS hk ksid wd§kjh fkdfmkS hkjd' mD:Êck iajNdjh ;uhs ;uka iy wfkla wh ixikaokh lsÍu' yeu foau n,kafk fukak fï idfmaCI;djh uq,a lrf.k' f,dafl wks;a yeu fokdgu;a tfyuhs' ;uka ú;rla ú¢k ÿlla fkfjhs' f,dal i;ajhd" ÿl wdia j dofhka jyf.k wd§kjh fkd±lSfuka kej; kej; ÿlg m;a fjkjd' ta ksid ore mrmqr fmdaIKh lrkak" /l n,d.kak ÿla ú|," fjfyi fj,d ;ukag ,enqK jákd ñksia Ôú;h" ÿ¾,N jQ ñksia nj kslïu fudar, Èrdm;a fj,d ueß, hkjd' yßhg u,a mQÈkak" f.ä lr,a fudarkak fmdaIKh Wr Wrd §, .iaje,a ueß, fõ,s,d .shd jf.a' lh ueß, .sh;a rEfmg" lgy`vg" iqj|g" uqÿ myig leue;af;ka ne÷k fya;=fjka ldu îc yojf;a ;ekam;a fj,d' u;= u;=;a wdiajdo ú¢kak n,dfmdfrd;a;=j ;shmq fya;=fjka f.dv ke.=k Yla;sh l%shd;aul fj,d' ta leu;s foa

[close]

p. 11

2013 wei< l,dmh Ôú;djfndaOhla ,nk ±lSula ksid fïl úo¾Ykd Ndjkdjla fjkjd' Ôú;h lshkafk wms leu;s fia fkdmj;sk ^wksÉp&" ta fya;=fjka ÿl Wmojk ^ÿlaL&" ta lreKq folu ksid widr jk ^wk;a;& fmr Njj, ixLdr fya;=fjka yg.;a ixL;hla' CIh fjù jekiS hk fohla' h,s h,s;a fkdme;sh hq;= fohla' tn÷ widr jQ wei" lk''''''' uk ixjr lr .ksñZZ hs wêIAGdk lr.kak ´k' Ndjkd mQj_ lD;Hhla yeáhg ;%súO r;akhg Ôú;h mQcd lrkak lsh," iuyr Ndjkd W.kajk ;ekaj,È wykak ,efnkjd' zznqoaOx Ôú; mßhka ; x'''''ZZ ls h k jpkj,s k a fkfjhs" Ôú; mß;Hd.fhka nqÿka mqok ms

[close]

p. 12

2013 wei< l,dmh 10 msgqj fy< niska ksrela;s Èh yels l%ufõoh m ^miq.sh l,dmfhka - ,CIKh" rih" mÉpq mÜGdkh yd moÜGdkh uq,alrf.k O¾uh ú.%y lrk yeá''''& .shmq msßia' fï fjkia ùug m%Odk jYfhka fya;= jqfka wr lshmq ;rÕldÍ;ajh;a iu. we;s fjÉp uqyqÿ yd .=jka .uka' fï foflka miafi ;uhs ÿria: m%foaY fydhdf.k ld,h;a iu. ñksiaiq fjk fjku mÈxÑ fjkak mgka .;af;' t;l,a ñksiaiqkag wE;g hkak neß jqKd' fï úÈhg úúO m%foaYj,g ixl%uKh fjkfldg;a úúO msßia yeÈ, lKavdhï jYfhkauhs ixl%uKh jqfKa' ta úÈhg uq,ska lefvkafk ke;sj ysgmq msßia keõ yd .=jka .uka ksid fjka jqKd' wdmq f,dl= ÿrla kej;;a mhska hkak nE' tal yod.kak neß jqfKd;a ta m%foaYfha me< mÈhï fjkjd' iuyr úg hdkdj ndk fldg t;ek ;snqfK my;a ìula fyda fudkj yß lgq m÷re ;sfhk N+ñhla fjkak mq¿jka' ta m%foaYhg ;ukaf. ys; we§ hdu ksid fyda leäÉp hdkdj kej;;a by

[close]

p. 13

2013 wei< l,dmh msysàu'''' wd§ úúO ld,.=K" foaY.=K rgdjka ksid ;uhs uq,ska tl NdIdjla úÈhg ;sìÉp l%uh" miqj úúO NdIdjka njg m;afjkak fya;= fjkafk' kuq;a uq, .;af;d;a fï yefudaf.u uQ, NdIdj tlhs' wr l,ska lsõj jf.a n%yau l,amsl ukqiaifhd f,dalhg biafi,a,u weú;a ;uhs uQ,drïNh mgka .;af;' t;ekska mgka .;a;= yeu ukqiaihl=f.u uQ, NdIdj ;uhs id ud.ë lsh, lsõfj' id lshkafk iqoaO lshk tl' ud.ë lshkafk ud¾.fha wd§ lshk tl' wo ixialD; NdIdj lshkafk fïflka miqj ilia lr.;a tlla' ta lshkafk ta uq,a jpkj,g wkql+,j ta jpk wrf.k fmdâvla yr nr lr, yod.;a;= tlla' B<Õg fï úÈhg uq,ska uQ, NdIdfjka l;d lr," miafi úúO ld,j, úúO fya;+ka Wv jk .;ùï" reCI Ôú; .;lsÍï wd§ úúO l%u ksid ta ta m%foaYj,g .e,fmk úÈhg jpk mßKduh fjkak mgka .;a;d' ±ka l,ska ysgmq uq,a m%foaYfhka úúO me;sj,g .shdg miafi" ta me;sj, wms uq,ska l;d lrmq NdId l%uh l;d lrkak neßj .shd' fudlo wr lshk ld,.= K " foa Y .= K wd§ fjkialï ksid' t;fldg fudlo lrkafk" wr uq,a NdIdfjka .;a;= jpku Yío fjkia lr, l;d lrkak mgka .kakjd' WodyrKhla úÈhg .;af;d;a wms hful=g hula mjikak" tahs'''' fï'''' lsh, l;d lrkjd' yenehs uqyqÿ .ukla .sfhd;a ta uqyqfo r< f>daIdj jeähs' ±ka wr f.or l,ska l;d lrmq úÈhg tahs'''' fï'''' wd§ jYfhka lsõjg wefykafk kE' ±ka fudlo lrkafk wfvda'''''' lsh, mq¿jka ;rï yhsfhka lE .ykak fjkjd' ke;akï wefykafk kE' t;fldg tal lE .y, .kak Yíohla ñila NdIdjla fkfjhs ' yenehs ;efka yeáhg wlue;af;ka" wudrefjka yß ta úÈhg l;d lrkak fjkjd' fï ksid l,skag jvd iev mreI NdIdjla talg yod.kak fjkjd' Bg miafi ld,hla hkfldg ta rgdj ;uhs mßj¾;kh fj,d ta whf. NdIdj úÈhg m;a fjkafk' tfyu fj,d l%ufhka ÿria fjk fldg" wr uq,a NdIdj;a tlal ne¨ju u;= msáka fydhd .kak;a neß úÈhg fjkia fjkak mq¿jka' wfma rg .;a;;a" úúO m%foaYfhka m%foaYhg jeÈ ck jyr" .dä ck jyr" ëjr ck jyr" m;,a ck jyr" inr.uq ck jyr" Wvrg ck jyr wd§ jYfhka ta ta m%foaYj, l;d lrk NdIdjkaf.a fjkialï ;sfhkjd' ta jf.au m%Odk NdIdjka .;af;d;a lkg we;s jk ñysß" wñysß nj;a úúO NdIdjka wkqj fjkia fjkjd' WodyrK úÈhg fou< ñksiaiq l;d lrk fldg lkla wefykak kE" lrÉpf,a lsh, fndfyda fldg lshkjd' msßila tl;= fj,d f>daId lrk fldg;a" fou¨kag mä ÿkak jf.a lsh, wms w;r l;djg lshkjd' yenehs tfyu lshkafk fou< l:d lrk whg wmydi lrkak fkfjhs' ta NdIdfj iajNdjh ksid' kuq;a bx.%Sis ñksiaiq l;d lrk fldg wms tfyu lshkafk kE' ta wh fldÉpr l;d l<;a w.g tia (S) Yíoh 11 msgqj lïlrefjd .;a;u tfyuhs' f;a j;=j, yß rn¾ j;=j, yß ta wh fndfydu wvq myiqlï hgf;a jeä nr jev fldgila lrkjd' ta wh ,ehsfu yß bkafk fndfyda úg ?g ksod.kak álg ú;rhs' úfYaIfhka biair tl ,ehsula .;af;d;a wfkla ,ehsu ;snqfK Bg ;j;a yqÕla ÿßka' b;ska f;alla yß fjk;a fudkj yß wjYH fohla f.kak .kak ´k fjk fldg" wr jf.a fyñka uDÿjg l;d lr, yß hkafk kE' ±ka b;ska jdx. lsh, lsõjg uÈ' fï ksid jdx.vd lsh, yhsfhka lE .ykjd' jdx. lshk tlhs" wvd lshk tlhs tl;= fj,d ;uhs jdx.vd lshkafk' tal wfkla flkdg weys, m%;H fjkak kï fï jf.a úfYaI lE,a,la od, lshkak fjkjd' wka;sug jdx. lshk tl jdx.vd fjkjd' ta jf.a" jpk yefok fldg wms fkd±kqj;aju fufyu l%uhla tkjd' fu;k;a uq,g .shdu jd'''' jd''''' jfrka lsh, ;uhs uq,skau tkafk' w~.yk fldg uq,g jd'''' lshkjd' fï úÈhg jd'''' ;uhs talg uq,a jqfKa' fukak fï jf.a uQ,sl jpk yefok fldg uq,ska ;ks wl=ßka ;uhs Yíoh wdfj' wE'''' wE'''' lsh, w~kjd' ysya'''' ysya'''' lsh, yskdfjkjd' ta jf.a uq,a ld,j, fndfyda fldgu wl=rl foll Yíoj,ska ;uhs woyia m%ldY lfdaIdjla kE' wyf.k bkak wudre Yío;a tafl kE' t;fldg fïlg fya;=j fudllao@ fou< ñksiaiq lshkafk fndfydu l¾lI m%foaYj, Ôj;a fjÉp Woúhla' wks;a whg jf.a iajNdj iqkaor;ajh ú|f.k we;=<; iqj myiq úÈhg yod.;a;= ldurj,g fj,d iem ú¢k iajNdjhla ta whg ;snqfK kE' hdmkh" jjqkshdj jf.a me;s .;af;d;a ta wh fndfydu ÿla uykaisfhka Wfoa mdkaoßka ke.sg," ;sfhk fudkj yß frdáhla jf.a fohla mqÉpf.k ld," lyg W.=rla î, ;ukaf. Ôú;h .eg .y.kak ldIAg fmd

[close]

p. 14

2013 wei< l,dmh wkqj ta zzud" ïudZZ fjkia fjkjd' t;fldg wïu fjka f k;a " uo¾ (Mother) fjkafk;a" uud fjkafk;a talu ;uhs' fï jf.a úúO me;sj,g jpk fjkia fjù hkjd' fukak fufyu hEfï m%;sM,h ;uhs úúO NdIdj,a l;d lrk msßia ìysùu' ±ka B<Õg bx.%Sis NdIdj yefokak;a fï jf.a fya;=jla ;sfhkjd' wms yhsfhka yqiau weßfhd;a" tfyu yqiau wßkafk mmqj we;=f, ;sfhk jeämqr riakh msg lrkak' ta jf.au o;a we¢ fol ;o lrf.k" ysr lrf.k l;d lrkafk wr YÍrh we;=f, ;sfhk WIaKh msgùu kj;a; .kak' wms fjk úÈhlg f;areï .;a;;a ngysr rgj, ñksiaiq" flfkla uqK .eyqku w;g w; fokafk;a" ;=re,a lrf.k ism je<| .kafk;a fukak fï fjkialu ksid' fudlo wms jf.a wdhqfndajka lsh, ioafog l;d lf

[close]

p. 15

2013 wei< l,dmh msßila" wms fjku msßila yeáhg i,lkak mgka .;a;d' kuq;a uq, tlhs' wms uq,ska tl;= fj,d b|, miqj fjka fjÉp yeá okafk kE' fldfydu kuq;a uq,skau wms tlg ysgmq njg fyd| idOl ;sfhkjd' ±ka f,dalh .;af;d;a m%Odk jYfhkau ngysr yd fmr È. lsh, fldgia 2 lg fjka lr f.k ;sfhkjd' kuq;a Wäka ne¨fjd;a bx.%SiSka" ,kafoaiSka jf.a wh wmg iïnkaO fj,d ;ju uy f,dl= ld,hla .syska kE' tal jeä wE; fkfjhs' kslx Wäka u;af;ka ne¨fjd;a óg fndfyda wE; w;S; ld,fha tfyu iïnkaOhla ;sìÉp njgj;a ,l=Kq kE' fï ksid fndfyda fldgu wo ys;ka bkafk" fï wjqreÿ ydr mkaishhlska fuyd fï fjkiaùu isoaO jqKd lsh,' fï ksid ±ka ngysr lshkafk fjku me;a;la' ta whf. úoHdj;a ngysr úoHdj lsh, fjku tlla' fï úÈhg ;uhs u;= msáka ne¨ju fmakafk' kuq;a ±ka n,kak" wjqreoaolg ;sfhk udi .Kk yeÈÉp yeá' ngysr ta ñksiaiqkag;a udi 12 hs" fmr È. isxy, wmg;a udi 12 hs' fuydg ngysr cd;Ska tkak l,skq;a tfyuhs' B<Õg cekqwß (January), f*írewß (February), ud¾É (March)''''' fï wd§ jYfhka ngysr cd;Ska yomq tlg mjd wms" wmsg myiq fjk úÈhg ckjdß" fmnrjdß" ud¾;='''''' wd§ jYfhka yod .;a;d' ta wfma isxy, l%uhg .e,fmk úÈhg' t;fldg wr Yíohgu wms mßjdr Yío tl;= l

[close]

Comments

no comments yet