hbp-20

 

Embed or link this publication

Description

මැරෙන බහුතරය සතර අපායට

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2013 fmdfidkaa l,dmh 01 msgqj p myka ±,af,ka ksjka olsk yeá''' l%shdju {dk iïm%hqla;j lf_ ld,hla ÿla fõokd" iem fõokd" uOHia: fõokd ^WfmaCId& ú¢ñka iir .ukl wms weú;a ;= r dhH_ i;Hh ms < s n |j wjfndaOhla ke;s lu;a" uki uq,afj,d fyda i;ruyd N+;hkaf.a ixl,kfhka f.dvke`.=k ldu" rEm" wrEm lshk ;=ka Njhg fyj;a f,dalhg Pkaord.fhka we¨ï lsÍu;a ksid" tA ;=ka f,dalh ;=< ießirñka i;a;ajhd wkka; wm%udK ÿlla fjfyila ú¢kafka" iem ud;%hka ksÉP jQ idr jQ fohla lsh, ys;ka bkak ksid' fndai;dKka jykafia,d wixLH l,am ,CI .Kkska mdró mqrd nqoaO;ajhg m;aùfuka my< lr.;a tA uyd m%{dfjka" nqoaO {dkfhka p;=rdhH_ i;Hh f,djg fy

[close]

p. 4

2013 fmdfidkaa l,dmh ;sfhkjd' weú;a ;sfhkjhs lshk jpkh mdúÉÑ lrkafk" fï ldrKdj meyeÈ,s lrkak ´k lrk jHjydr NdIdfõ yeáhg' tfyu ke;s j i;ajfhla" mqoa.,fhla lshk w¾:fhka fkfjhs' ±ka úÿ,sh úikaê fj,d ;sì, wdju wms lshkj ,hsÜ weú,a, lsh,' yenehs ,hsÜ lsõfj i;ajfhl=g" mqoa.,fhl=g fkfjhs' wkak tA jf.a f;areï .kak ´k' wúoHd ;Kayd iy.; n,dfmdfrd;a;= we;sj" fmr iir .ufka§ f,daN" oafõI" fuday lshk wl=i,a is;a iy wf,daN" woafõI" wfuday lshk l=i,a is;a uq,a lrf.k is;ska" lhska" jpkfhka /ia lrmq ixLdr ^ys;mq" lshmq" lrmq foaj,a& wm%udKhs' fï ixLdr ksid yg.;a l¾u Yla;sh myfk f;,aj,g Wmud lrkak mq¿jka' fï uia f,a iys; YÍrh" f;,a fm`.=k jeáhg ^;srhg& Wmud lrkak mq¿jka' myka ;srh Èf.a myfk ;sfhk f;,a weÈ, tkj jf.a" fï YÍrh Wmfhda.S lrf.k l%shd;aul fjka f k" fmr iifr§ /ia lr.;a;= l¾u Yla;sj, úmdlhka' ±ka zzuuZZ lsh, lshkjd' uu lsh, flfkla wkdÈfha mgka ysáho@ uu h lsh, iaÒrj mj;sk i;ajfhla bkakjd lshk wúoHd iy.; oDIaáh fya;=fjka" fï uf.a wei" lk" kdih" ''' wd§ b÷rkag f.dapr jk rEm" Yío" .kaO" ri" iam¾Y lshk tAjd wdiajdo ú¢kak jákd yrj;a foaj,ah lsh, ys;d .kakjd' tA;a ug ´kE yeáhg /ialrf.k mj;ajf.k wdiajdo ú¢kak ´k lshk wúoHd ;Kayd iy.; n,dfmdfrd;a;=j fya;=fjka Yla;shla f.dvkef.kjd' tA Yla;sh l%shd;aul fj,d tn÷ wdiajdo ú£fï WmlrK yeáhg wei" lk" kdih" Èj" lh" uk lshk WmlrK fmdÈhla f.dv k.d .ekSu isoaO fjkjd' ^fï ms

[close]

p. 5

2013 fmdfidkaa l,dmh nfgka ÿkaku zznqnq,ZZ lshk rEmh yefokjd' wjg jd;h yud hk ksid mdfjkjd' ysre t

[close]

p. 6

2013 fmdfidkaa l,dmh 04 msgqj wd gdkdáh iQ;%h ms ksldfha mdÓl j.a.md,sfha i|yka jk wdgdkdáh iQ;%fha isxy, mßj¾;k wo fndfyda fldg olskak ;sfhkjd' fuys§ md;fhka j

[close]

p. 7

2013 fmdfidkaa l,dmh jákdlu okakd wmg tjeks wukqiaifhda fï isjq msßig lrk lror ndOd n,df.k isàu l< fkdyels nj;a" fï i|yd hiai fiakdêm;sjre 18 fofkla ^hiai fiakdjkag wêm;s jk" pd;+¾uydrdðlh ;=< jev jik foaj fldÜGdYhla& ks, jYfhka m;a lr we;s nj;a ie, l

[close]

p. 8

2013 fmdfidkaa l,dmh ydkshla jqfKa kE' fï kkao lshk hCIhd tiekska ta w;aNjfhka pq; fj,d .syska wg uyd krlhl Wmka nj;a O¾ufha i|yka fjkjd' fï jf.a wukqiaihska w;r;a O¾uhg ,eÈ iy O¾uh kqreiaik wukqiaihska bkakjd' kSplfï iajNdjhhs" O¾uh flfrys meyeÿKq whf.a iajNdjhhs meyeÈ,s lrkak wjYH kE' fudlo iudcfha Ôj;a fjk fldg wmsg Th lshk fomsßigu wh;a ukqiaihska olskak weiqre lrkak ,efnkjd' ±ka flfkl=g m%Yakhla u;= fjkak mq¿jka" nqÿ rcdKka jykafia ±yekg iu jeÈ, bkak fldg wukqiai lror we;s jqfKa keoao lsh,' ke;af; kE' f,dõ;=rd nqÿ rcdKka jykafiag;a kSp ks.%y lrmq wukqiaifhda ysáhd' f,dõ;=rd nqÿ jqK;a tajd tkjd' kuq;a Wka jykafiaf.a nqoaO n,h ksid ldf.kaj;a ms ksldh - uyd mßksíndk iQ;%h& tfykï ldu rd. jHdmdoh ;=< bkak mqoa.,hdg ta ;=< bkak ;dla l,a taflka myr .ykak yelshdj ;sfhkjd' kuq;a wkd.dó M,fhka tydg .sh W;a;ufhl=g ta úÈhg udkislj myr .ykak yelshdjla ,efnkafk kE' ukig ßx. .kak mq¿jkalula kE' ukig ßx. .;af;d;a ;uhs lror ndOl lrkak wjia:dj ,efnka f k' fï jf.a fj,djg wdrCIdjla ;sfhkak ´k' ta i|yd fï f,dafl mqKH iDoaê ,nmq nqoaO mdCIsl foú foaj;djka fldgila bkakjd' ta bkafk i;r jrï foúhka úiska m;a lrmq hiai fiakdêm;sjreka 18 fokd hgf;a lghq;= lrk foaj;dfjda' wkd.dó M,fhka byhd jykafia,dg;a wkq±k jodrKjd' ^jeä úia;r fuys m,jk zztod isá me/kakka foaj /ljrKh ,enQ yeáZZ ,smsfhka bÈßm;a lr we;'& kuq;a ksjk i|yd lsisu flfkla ms

[close]

p. 9

2013 fmdfidkaa l,dmh 07 msgqj rEmhg lrk lgq .eiSï" lgy~ w,a,d lrk weK .eiSï wdÈfhka f,v frda. lror we;s jk yeá ^miq.sh l,dmfhka - kQ,a mekakqï" je,a mekakqï" bß mekakqï wdÈfhka f,v frda. lror we;s jk yeá''''& u kqiaihskag f,v frda. lror yok ;j;a fkdfmfkk me;a;la ;uhs fï fy

[close]

p. 10

2013 fmdfidkaa l,dmh l¾uh iïnkaOhs' fï úÈfh l%uhla fï úYajfha yeu ;eku l%shd;aul fjkjd' wmg hï lsis ix{djla wdfjd;a úúO l%uj,ska ta ix{dj ,nd.kak mq¿jka' tlafld ta mqoa.,hf. kñka .kakjd' kuhs .uhs .;a;u;a ix{d l%uh iïnkaO lrkak mq¿jka' tfyu ke;akï PdhdrEmhla wrf.k tal olsk fldg;a ix{dj iïnkaO fjkjd' ta úÈhg flfkl=f.a y~g;a ix{dj w,a,kak mq¿jka' tfyu ke;akï cdk iïnkaOh tlal ;sfhk ysi flia" f,a jf.a øjHhla .kakjd' iuyr úg flfkla mdúÉÑ lrmq NdKavhla" w; .ymq fohla .kak;a mq¿jka' ta jf.au mhg mE.sÉp je,s álla .kak;a mq¿jka' fï yeu tllu wod, mqoa.,hdf.a ix{dj ;sfhkjd' fu;k§ wukqiai iïnkaOhla fkfjhs l%shd;aul fjkafk' uka;rj, Yla;s" lsrK u.s k a mq o a . ,hdg iïnka O fjkjd' fï ldrKh Tmamq lrkak ±ka ;sfhk ikaksfõok ;dCIKh fmkajkak mq¿jka' WodyrK úÈyg hï lsis flfkla cx.u ÿrl:khlska ;j;a flfkla wu;k úg tA wod, mqoa.,hd ix{d l%shd;aul jk l=uk ia:dkhl ysáh;a tA ÿrl:k weu;=u tA mqoa.,hdf.a cx.u ÿrl:khg iïnkaO fjk nj ljqre;a okakd ldrKhla' fï iïnkaO;djh f.dvkef.kafka úYajfha we;s wdldi Od;=j fyj;a úoHdfjka meyeÈ,s lrk B;¾ Od;=j lshk uq¿ úYajhu msÍ mj;sk ix;Dma; udOHh yryd' fu;k§ wod, mqoa.,hd l;d lrk ish¨ foaj,a m%;s.%dylhdg ;rx. wkqidrfhka wefykak ie,eiafjkjd jf.au ;j;a lsrK l%uhla ;uhs fï udkisl me;af;ka ;sfhk uka;% n,fhka tfyu ke;a k ï Yío úoHdfjka lrkafk' úúO l%uj,ska tajd wdhqO jf.a iïnkaO lrkjd' ta iïnkaOh f.dv k.k tl ;uhs uka;% n,fhka lrkafk' fu;k§ Yío úoHdj" l%shd úoHdj fï wd§ ish,a,u iïnkaO fjkjd' flfkl=f.a .;s .=K" .;s y~" .;s rej lshk fï ldrKd ;=fkka fudlla yß tll iïnkaOhla f.dv k.d .kakjd' ta Tiafia ;uhs jia lrkafk' flfklaf. rEmhla we|, ku isys lr, oji .dfk talg jia lf

[close]

p. 11

2013 fmdfidkaa l,dmh fjkjd' .y uefrkjd lshkafk ukqiaih;a uefrkjd' ke;akï l¾u úmdlj, m%n,;ajh wkqj f,v lrkjd' fu;k§ fidfydka weKhlau .kafk uy fidfydka ÈIaáh .kak ´k ksid' wukqiai iïnkaOhla fu;k§ l%shd;aul fjkjd' ta weKh mqÉp, .kafk úkdfika úkdfiu fjkak lshk woyiska' uqf. fn,a, lvdmka ''''' fndgqj lv, f,a îmsh'''''''' f;dg ysñhs'''''' lemhs'''''''' wd§ jYfhka uka;r lshñka ;uhs uy fidfydka ÈIaáhg lem lrkafk' ta .y uefrkj;a tlalu ukqiaih;a bjrhs' tlafld uefrkjd" tfyu ke;akï T;am, fjkjd' yßhg mUfhla mqÉpkj jf.a jevla ;uhs fu;kÈ;a fjkafk' taflka ixfla ; d;a u lj mq o a . ,hdj úkdi lsÍula w¾: .kajkjd' ta idm lsrK .syska mqoa.,hdg jÈkjd' fï jf.a uy fidfydkg lem l

[close]

p. 12

2013 fmdfidkaa l,dmh 10 msgqj t uefrk nyq;rh i;r wmdhg hk yeá''' la;rd wjia:djl nqÿ mshdKka jyka f ia " Wka j yka f ia f .a kshfmd;a;g mia ms`vla wrf.k t;k ysgmq NslaIqka jykafia,dg fmkajd uyfKks" ud fï ksh ms`vg .;a mia ms`vo úYd," tfyu ke;akï fï uy fmd

[close]

p. 13

2013 fmdfidkaa l,dmh b;ska fï ñksia kdu rEm kslka ysf;a neye .kafk kE' ukqiai Ôú;h fyd|hs" ta wh tlal bkak tl fldÉpr fyd|o"

[close]

p. 14

2013 fmdfidkaa l,dmh fkdoekqj;aju oji .dfk fldÉpr kï mdm lkaordjla by; fmkajmq l%uhg isoaO fjkjo @ fï úÈhg n,k fldg ukqiaifhla fj,d kej;;a bmÿfkd;a ;uhs mqÿfu' b;ska wms b|, ysg, odk udk fokjfka! Th msk uefrk fudfyd;l tkak neßo@ flfkla fufyu wykak mq¿jka' tkak mq¿jka" ta;a b;ska ldgo wksjd¾fhkau ths lsh, talg wem fjkak mq¿jka@ tfyu wdfjd;a" flfkl=g ta odkh §mq tl fldÉpr fyd| fohla o" ix>hd Wfoid §mq odkh fldÉpr jákjo lsh, u;la fjhso@ tfyu ke;akï" uf.a fyd|u yekao;a ke;sfj,d wrls ;uhs wrka hkak we;af;" oelalfka wrf.d,af,d we|f.k wdmq yeá' wmsg jvd tfyu odkhla fokak mq¿jka flfkla bkakjo'''' fï jf.a foaj,a u;la fjhso@ m

[close]

p. 15

2013 fmdfidkaa l,dmh úh .y lsh,' Th ,Sfh fome;af; isÿrla ;sfhkjd' fï ,Sh ál l,la hkfldg mdúÉÑ lrka k neß ;;a;ajhla tkjd' Èr, .shdu fïl úis lr, odkjd' fï úis lrmq ,Sh jeiailg wyqfj,d we

[close]

Comments

no comments yet