DRAFT CCM 2010-2011SINDICATUL SOFERILOR SPERANTA DIN RATB IVAN TUDOR FLORIAN

 

Embed or link this publication

Description

DRAFT CCM 2010-2011SINDICATUL SOFERILOR SPERANTA DIN RATB IVAN TUDOR FLORIAN

Popular Pages


p. 1

regia autonom de transport bucureti nr contractul colectiv de muncà pentru perioada 2010 2011 al regiei autonome de transport bucureti aprobat în edina consiliului de administraie din preedinte ing adrian cri

[close]

p. 2

contractul colectiv de muncà pentru perioada 2010-2011 al regiei autonome de transport bucureti prile contractante În temeiul drepturilor garantate de constituia româniei i legea privind contractul colectiv de muncã nr.130/1996 cu modificrile i completrile ulterioare se încheie prezentul contract colectiv de muncã pentru perioada 2010 2011 între regia autonomã de transport bucureti reprezentatã prin director general ­ ing adrian cri i reprezentanii sindicatelor din r.a.t.b r.a 2

[close]

p. 3

capitolul i dispoziii generale art 1 1 contractul colectiv de muncã are ca scop reglementarea drepturilor i obligaiilor ce revin pãrilor semnatare în ceea ce privete promovarea unor raporturi de muncã de naturã sã asigure protecia socialã a salariailor i prevenirea sau eliminarea conflictelor de muncã 2 prin contractul colectiv de muncã se stabilesc în limitele prevãzute de lege condiiile de muncã salarizarea i celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat art 2 1 contractul colectiv de muncã se încheie conform prevederilor titlului viii din legea nr 53/2003-codul muncii cu modificrile i completrile ulterioare denumit în continuare codul muncii legii nr.130/1996 cu modificrile i completrile ulterioare privind contractul colectiv de muncã iar pãrile semnatare sunt libere i egale în negocierea clauzelor i rãspund egal în faa legii pentru încãlcarea acestora 2 pentru activitatea de asistenã medicalã se vor aplica i reglementãrile specifice ale ministerului de resort art 3 1 directorul general recunoate libera exercitare a dreptului sindical conform conveniilor internaionale pe care românia le-a ratificat constituiei româniei i legislaiei naionale precum i libertatea de opinie a fiecrui salariat 2 sindicatele din r.a.t.b sunt recunoscute ca persoane juridice i reprezentante unice ale salariailor ce sunt membri de sindicat r.a.t.b acord sindicatelor conform legii întregul su sprijin în desfurarea activitii sindicale prin reprezentanii si la nivelul unitilor regiei art 4 dispoziiile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã tuturor salariailor fr discriminri directe sau indirecte privind apartenena naional vârst sex orientare sexual caracteristici genetice ras culoare etnie religie opiune politic origine social handicap situaie sau responsabilitate familial apartenen ori activitate sindical art 5 orice document încheiat cu privire la conciliere precum i hotãrârile prin care s-au soluionat conflictele de interese fac parte integrantã din prezentul contract colectiv de muncã iar soluionãrile sunt obligatorii pentru ambele pãri din momentul semnãrii i depunerii lor la agenia pentru prestaii sociale a municipiului bucureti din cadrul ministerului muncii familiei i proteciei sociale aceasta fiind unicul depozitar al contractului colectiv de muncã art 6 1 reprezentanii sindicatelor sunt cei nominalizai în prezentul contract colectiv de muncã anexa 12 i fac dovada reprezentativitãii la nivel de regie conform art.1 aliniatul 1 litera c sau art.18 aliniatul 3 din legea nr.130/1996 3

[close]

p. 4

republicat cu modificrile i completrile ulterioare pentru care s-a depus împuternicire 2 reprezentanii patronatului care particip la negocierea contractului colectiv de munc sunt cei nominalizai în anexa 11 din prezentul contract art 7 1 În condiiile prevãzute de lege i a reprezentãrii salariailor de cãtre sindicatele organizate în unitãi prevederile prezentului contract colectiv de munc sunt obligatorii pentru toi salariaii regiei care fac parte sau nu din sindicatele unitilor respective 2 la negociere va participa câte un reprezentant de la sindicatele care nu au reprezentativitate în calitate de observator 3 salariaii asupra crora se aplic prevederile contractului colectiv de munc negociat alii decât membrii de sindicat vor plti o contribuie lunar de 0,6 din salariul de baz aceast contribuie urmeaz a forma un fond separat utilizat exclusiv pentru pregtirea i desfurarea negocierilor colective art 8 1 prevederile din prezentul contract colectiv de muncã vor fi respectate în contractele individuale de muncã prin clauze specifice în condiiile legii 2 toate drepturile obinute de salariaii r.a.t.b pânã la semnarea prezentului contract colectiv de muncã se menin dac nu contravin reglementãrilor legale 3 pãrile semnatare de comun acord pot hotãrî modificarea unor prevederi cu scopul de a crete productivitatea muncii de a îmbunãtãi utilizarea forei de muncã ca urmare a modificãrilor survenite în dotarea cu utilaje vehicule etc 4 În situaiile în care în privina drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã intervin reglementãri legale acestea vor face parte de drept din contract cu informarea prealabil a prilor art 9 1 prezentul contract colectiv de muncã se încheie pe o perioad de 1 an 2 executarea prevederilor contractului colectiv de munc este obligatorie pentru pri nerespectarea obligaiilor asumate reprezint o înclcare a atribuiilor de serviciu atrgând rspunderea disciplinar i material dup caz 3 dac nici una dintre pri nu denun contractul colectiv de munc cu cel puin 30 zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat valabilitatea acestuia se prelungete pân la data înregistrrii la agenia pentru prestaii sociale a municipiului bucureti din cadrul ministerului muncii familiei i proteciei sociale a noului contract colectiv de munc dar nu mai mult de 12 luni 4 contractul se aplic de la data înregistrrii la a.n.p.s.din cadrul m.m.f.p.s 5 negocierile pentru noul contract colectiv de munc vor începe cu cel puin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract art 10 modificãrile prezentului contract colectiv de muncã se fac în conformitate cu codul muncii legea contractului colectiv de munc i alte reglementri legale sau ori de câte ori prile convin acest lucru 4

[close]

p. 5

art 11 1 În conformitate cu legea privind soluionarea conflictelor de muncã legea sindicatelor i legea privind contractul colectiv de munc prezentul contract colectiv de muncã are aplicare continuã în cadrul r.a.t.b de comun acord cu sindicatele 2 În caz de grevã programul de circulaie se va stabili de ctre conducerea unitãii de comun acord cu sindicatele în limita legal de 1/3 din activitate 3 În cazuri de grevã se convine cã participarea salariailor se face fãrã utilizarea mijloacelor de producie sau alte dotãri ale r.a.t.b 4 În caz de manifestaii la solicitarea sindicatelor conducerea poate aproba închirierea de mijloace de transport în acest scop 5 alte probleme legate de soluionarea conflictelor de muncã se vor derula în conformitate cu prevederile legii nr.168/1999 cu modificrile i completrile ulterioare 6 este interzis împiedicarea sau obligarea unui salariat sau grup de salariai s participe la grev sau s munceasc în timpul grevei 7 sindicatele ca reprezentante unice ale salariailor ce sunt membri de sindicat se oblig în situaia declanrii unui conflict de munc s colaboreze i împreun cu conducerea s ia msuri de protejare a bunurilor unitii i s asigure funcionarea continu a utilajelor i instalaiilor a cror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaa sau sntatea oamenilor art 12 În mãsura în care atât conducãtorii unitãilor r.a.t.b ­ r.a cât i reprezentanii sindicatelor se confrunt cu probleme ce nu se pot rezolva prin aplicarea prezentului contract colectiv de munc acetia sunt obligai s informeze imediat conducerea regiei în mod ierarhic pentru a se putea lua mãsurile necesare corespunzãtoare art 13 litigiile i conflictele de muncã din cadrul unitãilor i subunitãilor r.a.t.b se soluioneaz ierarhic pân la conducerea r.a.t.b respectiv consiliul de administraie i numai în cazurile de nerezolvare soluionarea se va realiza în conformitate cu prevederile legale art.14 1 regulamentul de organizare i funcionare r.o.f i regulamentul intern r.i se deruleaz în concordan cu prezentul contract colectiv de munc 2 regulamentul intern se întocmete de ctre angajator cu acordul sindicatelor în conformitate cu prevederile codului muncii va face parte integrant din c.c.m r.a.t.b anexa 15 i va fi adus la cunotina tuturor salariailor prin afiare la loc vizibil de ctre reprezentanii administraiei pentru fiecare loc de munc art 15 având în vedere faptul cã în activitatea economico-socialã nivelul cheltuielilor nu poate depãi nivelul resurselor existente venituri proprii subvenie iar acestea din urmã sunt legate de buna desfãurare a activitãii pe colective de muncã se convine cã nivelul dotãrilor amenajãrilor salarizãrii i alte mãsuri se stabilesc în limitele fondurilor existente sau puse la dispoziie pentru perioada de valabilitate a contractului colectiv de munc 5

[close]

p. 6

capitolul ii contractul individual de muncà art 16 1 contractul individual de munc este contractul în temeiul cruia o persoan fizic denumit salariat se oblig s presteze munc pentru i sub autoritatea r.a.t.b în schimbul unei remuneraii denumit salariu 2 În vederea stabilirii drepturilor i obligaiilor salariailor la angajare se vor negocia i încheia contracte individuale de muncã care vor respecta prevederile contractului colectiv de muncã i ale legislaiei în vigoare 3 contractele individuale de munc se vor adapta anual prevederilor contractului colectiv de muncã prin negocierea încadrãrii în grila de salarizare în limita fondurilor alocate unitãilor corespunzãtoare procentului de cretere negociat i prevederilor sistemului de salarizare 4 contractele individuale de munc vor fi semnate în douã exemplare câte unul pentru fiecare dintre pri i vor cuprinde date conform anexei 9 din prezentul contract colectiv de muncã 5 deintorul contractului individual de munc are obligaia pstrrii confidenialitii datelor cu caracter personal art 17 1 Încheierea contractului individual de muncã se va face pe duratã nederminatã în form scris de cãtre cel ce angajeazã cu asigurarea drepturilor din contractul colectiv de muncã numai pe criteriul aptitudinilor i competenei profesionale i în baza certificatului medical dac salariatul solicit asisten din partea organizaiei sindicale aceasta se poate acorda 2 contractele individuale de munc se pot încheia i pe o duratã determinatã funcie de necesitãile din anumite locuri de muncã cu respectarea legislaiei în vigoare prevederile alin.2 se aplic numai noilor angajai 3 Încadrarea definitivã a noilor salariai se face dupã o perioadã de probã stabilitã prin sistemul de salarizare dacã se constatã cã în timpul perioadei de probã salariatul nu corespunde din punct de vedere profesional sarcinilor ce revin postului pe care a fost încadrat contractul individual de muncã poate înceta numai printr-o notificare scris la iniiativa oricreia dintre pri În cazul în care iniiativa aparine angajatorului notificarea se va face pe baza evalurii activitii desfurat în perioada de prob pe perioada de prob salariatul se bucur de toate drepturile i toate obligaiile prevzute în legislaia muncii în prezentul c.c.m în r.i i în contractul individual de munc 4 modificarea oricrei clauze din contractul individual de munc se va face cu acordul prilor prin încheierea de act adiional la contractul individual de munc 5 refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii locul muncii sau drepturile salariale nu d dreptul r.a.t.b de a proceda la 6

[close]

p. 7

desfacerea unilateral a contractului individual de munc pentru acest motiv cu excepia situaiilor de la art 48 65 i 68 din codul muncii 6 În afara clauzelor generale prevzute la art 17 din codul muncii contractul individual de munc poate cuprinde în funcie de sarcinile de serviciu i alte clauze specifice de formare profesional de neconcuren de confidenialitate clauzele specifice vor fi introduse cu respectarea prevederilor art 21 22 23 24 i 26 din codul muncii art 18 1 salariaii r.a.t.b au obligaia s respecte prevederile contractului colectiv de munc regulamentul intern instruciunile de serviciu specifice personalului care lucreaz direct în activitatea de transport public local i fia postului 2 fia postului este obligatorie pentru toi salariaii regiei face parte integrant din c.i.m i va cuprinde atribuii sarcini i responsabiliti legate de funcia i meseria pentru care salariatul este angajat art 19 1 angajarea în cadrul r.a.t.b se face de cãtre conducerea r.a.t.b sau a unitãilor subordonate în limita competenelor acordate prin r.o.f cu respectarea codului muncii i a reglementãrilor în vigoare angajarea se face în funcie de necesarul de personal aprobat pentru fiecare loc de muncã i categorie de personal pe baza competenei profesionale verificarea aptitudinilor i cunotinelor profesionale se va face prin selecie cv-uri interviu prob practic examen sau concurs anterior angajrii 2 personalul declarat admis va fi angajat cu prevederea în contractul individual de munc a unei perioade de prob a crei durat va fi de 5 zile pentru muncitorii necalificai 30 zile pentru muncitorii calificai i personalul de execuie 90 zile pentru funciile de conducere 6 luni la debutul în profesie pentru absolvenii instituiilor de învmânt superior 3 luni la debutul în profesie pentru absolvenii altor instituii de învmânt coal profesional cursuri de calificare etc 3 pentru personalul încadrat cu contract individual de munc pe perioad determinat perioada de prob va fi cea prevzut la art 83 din codul muncii 4 pentru personalul medical se vor respecta prevederile ministerului sntii 5 În fiecare unitate lunar se vor aduce la cunotina sindicatelor în scris situaia angajrilor i redistribuirilor de personal efectuate În situaiile de concurs va fi convocat un reprezentant al sindicatului ca observator 6 la cerere salariaii cu contract individual de munc cu timp parial sau angajai pe o perioad determinat pot fi încadrai cu program normal respectiv perioad nedeterminat dac exist posturi vacante i dac întrunesc condiiile cerute pentru ocuparea acestor posturi art 20 vârsta minim de admitere în serviciu este de 18 ani 7

[close]

p. 8

art 21 1 anterior încheierii sau modificrii contractului individual de munc angajatorul are obligaia de a informa în scris persoana selectat în vederea angajrii ori dup caz salariatul cu privire la clauzele eseniale pe care intenioneaz s le scrie în contractul individual de munc s le modifice sau s le completeze conform art 17 i art 20 din legea 53/2003 codul muncii 2 tot anterior angajrii persoana ce urmeaz a fi angajat va fi supus obligatoriu unui examen medical la policlinica r.a.t.b la solicitarea conductorului unitii care face angajarea În fia de solicitare a examenului medical se vor preciza riscurile profesionale de la postul/locul de munc unde persoana va fi angajat în funcie de care medicul de medicina muncii va stabili probele medicale necesare la angajare concluziile examenului medical la angajare apt apt condiionat sau inapt pentru locul de munc respectiv vor fi evideniate în fia de aptitudini care va fi transmis serviciului managementul resurselor umane În cazul în care avizul medical este apt condiionat iar la locul de munc unde urmeaz s se efectueze angajarea nu pot fi asigurate condiiile din avizul medical se va respinge angajarea art 22 În cazul în care pentru un loc vacant vor fi mai muli candidai concurs în condiii egale de reuitã calificative sau note egale se va da prioritate salariaiilor i copiilor salariailor r.a.t.b orfanilor i vãduvelor fotilor salariai r.a.t.b copiilor pensionarilor r.a.t.b i fotilor salariai disponibilizai de la r.a.t.b art 23 la angajare se va întocmi pentru fiecare salariat câte un dosar personal care va cuprinde contractul individual de muncã avizul medical avizul de la protecia muncii fia de post i informarea prealabil scris precum i alte acte sau avize specifice funciei art 24 Încadrarea salariatului în limitele de salarizare se face de ctre conducerea r.a.t.b sau a unitilor subordonate în limita competenelor acordate pentru fiecare post sau funcie în parte salariul fiind confidenial Încadrarea se face cu respectarea sistemului de salarizare aprobat în contractul colectiv de munc art 25 1 suspendarea contractului individual de munc poate interveni conform codului muncii titlul ii cap.iv în urmtoarele situaii a de drept b act unilateral al uneia dintre pri c cu acordul prilor 2 În situaia suspendrii contractului individual de munc conform cap.iv din codul muncii zilele pentru incapacitate temporar de munc concediu medical concediu de maternitate i concediu paternal se includ în calculul activitii efectiv prestate într-un an calendaristic în vederea acordrii concediului de odihn 8

[close]

p. 9

3 pentru celelalte cazuri de suspendare a contractului individual de munc salariatul va beneficia de drepturile conferite de legislaia în vigoare i c.c.m pentru fiecare situaie de suspendare în parte art 26 1 contractul individual de munc poate înceta astfel a de drept b ca urmare a acordului prilor la data convenit de acestea c ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri în cazurile i în condiiile limitativ prevzute de lege 2 concedierea reprezint încetarea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului i poate fi dispus în condiiile prevzute de codul muncii art 61 72 pentru a motive care in de persoana salariatului articolele 61 64 din codul muncii b motive care nu in de persoana salariatului articolele 65 67 din codul muncii c concedieri colective articolele 68 72 din codul muncii i art 66 67 din prezentul contract colectiv de munc 3 salariaii au dreptul la preaviz i demisie în condiiile prevzute de art.73 i art.79 din codul muncii pentru persoanele concediate în temeiul art.61 lit c i d art 65 i art 66 din codul muncii termenul de preaviz este de 20 zile lucrtoare În cazul în care unui salariat i se desface contractul individual de munc fr s i se acorde preavizul de 20 zile lucrtoare regia are obligaia de a plti o indemnizaie egal cu salariul de baz pe o lun avut la data desfacerii contractului individual de munc 4 În cazul demisiilor termenul de preaviz este cel convenit de pri în contractul individual de munc sau dup caz cel prevzut în c.c.m aplicabil i nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaii cu funcii de execuie respectiv de 30 zile calendaristice pentru salariaii cu funcii de conducere 5 În toate cazurile de suspendare a contractului individual de munc din iniiativa angajatorului concediere modificare privind locul i felul muncii delegare sau detaare hotrârea se ia de ctre conductorul regiei sau a unitilor subordonate respectând prevederile legale cu avizarea prealabil a liderului de sindicat din unitatea respectiv art 27 1 În situaia producerii unui prejudiciu regiei din vina salariatului acesta poate consimi la recuperarea pagubei fr pronunarea unei hotrâri judectoreti printr-un angajament de plat scris 2 În situaia prevzut la alin 1 salariatului i se va aduce la cunotin în scris suma pe care o are de pltit i motivele de drept i de fapt pentru care i se solicit angajamentul de plat în conformitate cu prevederile art.270 alin.1 cap.iii rspundere patrimonial din legea nr 53/2003 ­ codul muncii cu modificrile i completrile ulterioare 3 În cazul în care salariatul nu consimte la recuperarea pagubei pe baza unui angajament de plat regia va promova aciune la instana judectoreasc 9

[close]

p. 10

4 salariaii nu rspund de pagubele provocate de for major sau de alte cauze neprevzute i nici de pagubele care se încadreaz în riscul normal de serviciu 5 angajatorul este obligat în temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale s-l despgubeasc pe salariat în situaia în care acesta a suferit vreun prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaiilor de serviciu sau în legtur cu serviciul În cazul în care angajatorul refuz s-l despgubeasc pe salariat acesta se poate adresa cu plângere instanelor judectoreti competente capitolul iii condiii de munc sntatea i securitatea În munc p.s.i a asigurarea condiiilor de muncã art 28 1 În r.a.t.b sntatea i securitatea în munc reprezintã o obligaie a conducerii acesteia pentru asigurarea unor condiii de muncã care sã permitã meninerea integritãii fizice i a sãnãtãii angajailor prevenirea accidentelor i a îmbolnãvirilor profesionale 2 prile semnatare se angajeaz s analizeze periodic la iniiativa uneia dintre pri activitatea de securitate a muncii de protecie a sntii angajailor i de ameliorare a condiiilor de munc 3 instruciunile de securitate i sntate în munc la r.a.t.b sunt difereniate în cadrul unitãilor i subunitãilor pe locuri de muncã vehicule utilaje maini sau instalaii în funcie de specificul acestora 4 pe perioada derulrii c.c.m ­ r.a.t.b vor fi meninute instruciunile de securitate i sntate în munc prevzute în normativele interne ale r.a.t.b elaborate cu respectarea prevederilor legale legea nr 319/2006 împreun cu normele de aplicare 5 În vederea îmbunãtãirii condiiilor de muncã r.a.t.b prin reprezentanii si la nivel de secii se obligã sã ia urmãtoarele mãsuri asigurarea condiiilor de mediu specifice locurilor de muncã amenajarea anexelor sociale la locurile de muncã bãi vestiare grupuri sanitare sãli de repaus bufete 6 salariaii sunt obligai sã pãstreze în bune condiii amenajãrile efectuate sã nu le deterioreze sau sã le descompleteze cei vinovai vor suporta contravaloarea pagubelor 7 salariatul conductor auto este exonerat de rspundere civil i patrimonial pentru degradrile distrugerile pariale sau totale ale mijlocului de transport în comun 10

[close]

p. 11

autobuz troleibuz tramvai produse de cltori ori tere persoane cu respectarea art.270 din codul muncii 8 În situaia în care conductorul auto de autobuz,troleibuz ori tramvai sufer,în timpul serviciului vtmri corporale ori agresiuni verbale din partea cltorilor transportai salariatul i regia au obligaia s întreprind msurile legale ce le revin pentru atragerea rspunderii civile penale sau patrimoniale în funcie de natura incidentului petrecut art 29 1 salariaii r.a.t.b în funcie de condiiile specifice ale locurilor de muncã unde îi desfãoarã activitatea au dreptul la echipament de protecie precum i la materiale de igienã sãpun cremã prosop etc i alimentaie de protecie gratuite conform normativelor în vigoare de calitate corespunzãtoare i în timpul programat 2 În toate cazurile în care regia cere o anumit vestimentaie special uniform ca echipament de protecie tuturor categoriilor de salariai ce intr în contact cu publicul cltor sau reprezint imaginea regiei contravaloarea acesteia se suport integral de ctre regie 3 În termen de 45 de zile de la data înregistrrii contractului colectiv de muncã la m.m.f.p.s ­ agenia pentru prestaii sociale a municipiului bucureti prile semnatare vor actualiza normativul de acordare a echipamentului de protecie de la data semnrii de ctre pri i a înregistrrii normativul va deveni anexa 16 a prezentului contract colectiv de munc art 30 1 În vederea asigurrii condiiilor privind sntatea i securitatea în munc pentru eliminarea factorilor de risc a accidentelor de munc i a bolilor profesionale r.a.t.b se oblig s respecte întocmai prevederile legii 319/2006 2 pentru îmbuntirea condiiilor de munc se va constitui la nivel de regie un comitet de sntate i securitate în munc iar la nivel de exploatri i uzin câte un subcomitet cu reprezentani din toate autobazele depourile i seciile din subordine care îi vor desfura activitatea conform legii 319/2006 h.g nr.1425/2006 codului muncii i regulamentului propriu de organizare i funcionare 3 comitetul de sntate i securitate în munc este constituit din reprezentanii desemnai de sindicatele reprezentative din unitate pe de o parte i angajator sau reprezentanii si desemnai în numr egal cu cel al reprezentanilor lucrtorilor pe de alt parte 4 reprezentanii în comitetul de sntate i securitate în munc desemnai de sindicatele reprezentative din unitate sau acolo unde acestea nu exist alei de ctre lucrtori poart denumirea de reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice în domeniul sntii i securitii în munc 5 reprezentanii lucrtorilor prevzui la alineatul precedent vor fi alei pentru un mandat de 2 ani cu posibilitatea prelungirii acetia pot fi retrai sau înlocuii în aceleai condiii în care au fost desemnai 6 dac într-o unitate apare un sindicat reprezentativ lucrtorii delegai în comitetul de sntate i securitate în munc vor fi desemnai de acesta 7 timpul de munc afectat activitii în comitetul de sntate i securitate în munc se consider timp de lucru efectiv prestat 11

[close]

p. 12

8 activitatea comitetului de sntate i securitate în munc se va desfura în baza reglementrilor cadru în vigoare i a regulamentului propriu 9 nivelul cheltuielilor destinat activitii privind sntatea i securitatea în munc va fi adus la cunotina comitetului de sntate i securitate în munc de ctre conducerea regiei pentru care se vor asigura fondurile necesare msurile privind securitatea i sntatea în munc nu pot determina în nici un caz obligaii financiare pentru salariai 10 locurile de munc în condiii speciale care au îndeplinit procedurile i criteriile de încadrare în condiii speciale în baza prevederilor h.g nr 1.025/2003 i prevzute în avizul comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiii speciale nr 167/22.09.2005 sunt prezentate în anexa 8 la actualul contract colectiv de munc art 31 1 salariaii care lucreazã în timpul anului în condiii de temperaturã ridicatã peste 300c sau sczut sub 50c vor beneficia de echipamentul de protecie i antidotul necesar conform legislaiei în vigoare 2 locurile de munc sau categoriile de personal ce vor beneficia de respectivele drepturi vor fi nominalizate de biroul securitate i sntate în munc împreun cu conducerea regiei i reprezentanii sindicatelor 3 modul de acordare a acestor drepturi i dimensionarea acestora pe categorii de personal se vor stabili de comun acord cu semnatarii c.c.m ori de câte ori este nevoie art 32 1 organizarea activitãii prin stabilirea unei structuri organizatorice raionale repartizarea tuturor salariailor pe locuri de muncã i precizarea atribuiilor i rãspunderilor elaborarea de norme de muncã fundamentate din punct de vedere tehnic precum i exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaiilor de serviciu de cãtre salariai sunt atribute de competena exclusivã a celor ce angajeazã 2 pe aceastã bazã se stabilesc sarcini i rãspunderi sub formã de norme de muncã care pot fi norme de timp norme de producie norme de personal însoite de descrierea sferei de atribuii i a zonei de deservire menite sã asigure utilizarea integralã i eficientã a timpului de lucru 3 normele de muncã vor fi stabilite astfel încât sã asigure un ritm normal de lucru i s nu conduc la o solicitare excesiv a salariailor din punct de vedere fizic sau intelectual 4 normele de muncã elaborate de unitãi cu acordul sindicatelor vor fi aprobate de comitetul de direcie i vor fi aduse la cunotina salariailor cu cel puin 5 zile înainte de aplicare art 33 1 normarea muncii se aplic tuturor categoriilor de salariai ­ muncitori tehnicieni ingineri economiti cadre de alt specialitate i lucrtori din activitile administrative ­ atât pentru cei salarizai în acord cât i pentru cei salarizai în regie 2 În toate situaiile în care normele de munc nu asigur un grad complet de ocupare conduc la o solicitare excesiv sau dup caz nu corespund condiiilor pentru care au fost elaborate existând abateri de ±7 timp de 3 luni consecutiv se impune 12

[close]

p. 13

reexaminarea lor aceasta poate fi cerut atât de administraie cât i de sindicate ori de câte ori este nevoie 3 În caz de divergenã în ceea ce privete corectitudinea normelor de muncã se va recurge la o expertizã tehnicã ce va fi stabilitã de comun acord concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãri 4 reexaminarea normelor de muncã nu va putea conduce la diminuarea salariului de bazã negociat 5 cheltuielile ocazionate de soluionarea divergenelor cu privire la modificarea normelor de muncã vor fi suportate de regie pentru prima solicitare a sindicatelor art 34 1 În scopul asigurrii unei stri de sntate corespunztoare personalului regiei r.a.t.b va organiza examinarea medical periodic anual pentru toi salariaii precum i pentru unele categorii de personal la termenele prevzute de actele normative în vigoare sau stabilite de medicul de medicina muncii 2 examinarea medical periodic este gratuit i cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta de ctre regie condiiile concrete urmeaz s fie stabilite la nivel de unitate 3 salariaii sunt obligai s se supun examenelor medicale organizate conform prevederilor de mai sus 4 refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã constituie abatere disciplinarã i se sancioneaz 5 pentru protecia salariatului i protejarea patrimoniului unitãii conducerea unitãii va dispune examinarea medicalã pentru personalul implicat în evenimente deosebite art 35 la cererea uneia dintre pãrile semnatare ale prezentului c.c.m medicii de medicina muncii i inspectorii de protecia muncii vor fi consultai la modificarea duratei timpului de lucru b munca femeilor art 36 În cadrul r.a.t.b femeile beneficiazã de toate înlesnirile i drepturile prevãzute de legislaie art 37 1 femeile gravide cele care au nscut recent pân la 6 luni de la data la care au nscut i cele care alpteaz beneficiaz de toate prevederile o.g nr 96/2003 aprobat i completat prin legea nr 25 din martie 2004 în baza recomandrii medicului de medicina muncii 2 salariatele gravide precum i cele care alpteaz nu vor fi repartizate la munc de noapte nu vor fi chemate la ore suplimentare nu vor fi trimise în deplasare i nu vor putea fi detaate decât cu acordul lor 3 angajatorul are obligaia de a acorda salariatelor gravide dispens pentru consultaii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lun fr a le fi afectate drepturile salariale salariata în cauz este obligat s prezinte adeverin medical privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit 13

[close]

p. 14

art 38 femeile care au în îngrijire copii în vârst de pânã la 6 ani pot lucra cu contract individual de munc cu timp parial beneficiind de toate drepturile ce decurg din acesta proporional cu timpul efectiv lucrat capitolul iv salarizarea i alte drepturi bneti art 39 1 sistemul de salarizare ce se aplicã în r.a.t.b este elaborat în baza codului muncii a hotãrârilor guvernului a studiului de evaluare a posturilor de muncã în cadrul r.a.t.b fãcut de cãtre institutul naional de cercetare tiinificã în domeniul muncii i proteciei sociale a altor acte normative i reglementãri în acest domeniu privind stabilirea salariilor i sporurilor 2 Întregul sistem are la bazã normele de muncã existente încadrarea medie a lucrãrilor în categoriile de muncã corespunzãtoare indicatoarelor tarifare de calificare existente i respectiv transpunerea acestora în sistemul de salarizare elaborat i aprobat de r.a.t.b art 40 sistemul de salarizare a fost elaborat i aprobat în formã finalã dupã negocierea acestuia cu reprezentanii sindicatelor art 41 aplicarea sistemului de salarizare a r.a.t.b în unitãi i subunitãi se face prin conducerile acestora în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncã art 42 salariul de bazã este confidenial conform prevederilor codului muncii i se negociazã individual liderul de sindicat participã la negocierile individuale cu respectarea prevederilor art.158 din legea nr.53/2003 ­ codul muncii cu modificrile i completrile ulterioare art 43 sistemul de salarizare convenit rãmâne neschimbat pe toatã durata contractului colectiv de muncã dacã prin prevederile legale sau acordul prilor nu se impune modificarea acestuia art 44 1În perioadele de întrerupere sau reducere temporarã a activitãii de prestaii-producie ca urmare a unor cauze obiective salarizarea personalului se va face conform prevederilor din sistemul de salarizare 2 angajatorul va asigura condiiile necesare realizrii de ctre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de munc stabilit 3 În situaia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru parial sau total condiiile necesare realizrii sarcinilor de serviciu el este obligat s plteasc 14

[close]

p. 15

salariailor salariul de baz pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt art 45 1 premierea personalului se face de cãtre conducerea r.a.t.b i a unitãilor subordonate la propunerea conducãtorilor locurilor de muncã i cu avizul reprezentanilor sindicatului pentru activitãi sau aciuni deosebite în limita posibilitãilor financiare pânã la limita de 5 din fondul lunar de salarii propunerile fãrã viza sindicatului nu se onoreazã la platã 2 În funcie de importana aportului în activitate i contribuia la îmbunãtãirea muncii i a eficienei economice premiile nu sunt plafonate valoarea premiilor peste un salariu tarifar al persoanei respective se aprobã de comitetul de direcie al r.a.t.b 3 premierea nefiind un drept ci o recompensã pentru rezultatele deosebite în activitate nu se negociazã 4 funcie de situaia economico ­ financiarã a regiei consiliul de administraie poate aproba acordarea de premii anuale pânã la nivelul unui salariu prime cu ocazia sãrbãtorilor de pate i crãciun la nivel de 325 lei prime cu ocazia zilei transportatorului 5 premierea la centrul de sntate se acord în limita veniturilor disponibile în principal pentru personalul sanitar care aduce încasri suplimentare proporional cu procentul de depire realizat aplicat la salariul de baz 6 prima de vacan se va acorda tuturor salariailor odatã cu aprobarea cererii de concediu conform prevederilor art 49 alin.5d din prezentul c.c.m 7 ziua transportatorului se instituie în prima sau a doua sâmbt din luna iunie manifestrile prilejuite cu ocazia zilei stabilindu-se de prile semnatare 8 cu excepia primei de vacan i a celor individuale pentru celelalte categorii de premieri se vor elabora de comun acord cu sindicatele criterii de acordare i plafoane difereniate capitolul v timpul de munc i de odihn art 46 1 durata normal a timpului de munc pentru salariaii angajai cu norm întreag este de 8 ore pe zi i de 40 ore pe sptmân i se realizeaz prin sptmâna de lucru de 5 zile 2 zilele de sâmbt duminic srbtori legale în care potrivit dispoziiilor legale nu se lucreaz sunt zile de repaus pentru toate categoriile de salariai fac excepie de la aceast situaie persoanele care lucreaz în tur tur continu turnus sau a cror activitate datorit specificului muncii nu se poate încadra în programul normal de lucru pentru acetia durata timpului de lucru este de regul de 8 ore pe zi i poate fi prelungit peste 8 ore pe zi i 48 ore pe sptmân în condiiile prevzute de codul muncii respectiv media orelor de munc calculat pentru o perioad de referin de 3 luni calendaristice s nu depeasc 48 de ore pe sptmân inclusiv orele suplimentare 15

[close]

Comments

no comments yet