GÖREVDE YÜKSELME DERS NOTLARI

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

gÖrevde yÜkselme etm ders notlari © mustafa avan

[close]

p. 2

Çndekler tÜrkye cumhuryet anayasasi i ii iii iv sayfa no giri genel esaslar temel hak ve Ödevler cumhuriyetin temel organlari 1 1 2 11 atatÜrk lkeler ve nkilÂp tarh i ii iii iv v kurtulu savai lozan bari antlamasi ve deerlendirilmesi atatürk nkilâplari atatürk lkeleri atatürkçü düünceye göre laiklik hürriyet hogörü 24 28 32 37 39 ulusal gÜvenlk i ii ttt iv v ulusal milli güvenlikle lgili tanimlar milli güvenlik siyasetinin esaslari yabanci Ülkelerdeki milli güvenlik kurulularma kamuoyu ve medyalarinin baki açisi türkiye deki milîi güvenlik kurulu kriz yönetimi 44 45 45 45 46 devlet teklati le lgl mevzuat i ii iii giri bakanliklarin kurulmasi yerinden yönetim kurululari 52 52 62 657 sayili devlet memurlari kanunu ve lgl mevzuat i giri 68 ii temel lkeler ve stihdam ekilleri 68 Ödevler ve sorumluluklar ile genel haklar ve ttt yasaklar 69 i

[close]

p. 3

iv v vi vii viii ty x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii siniflandirma gösterge ve ek göstergeler devlet memuru olmanin artlari aday memurlarla lgili usul ve esaslar atamalarda e balama süresi devlet memurluunda lerleme ve yükselme memurlarin nakilleri ve di memleketlere gönderilmesi silah altina alinma ve vekalet görevi memurluun sona ermesi memurlarin Çalima saatleri ve zinler memurlarin sicilleri ve takdirname memurlann disiplin lemleri görevden uzaklatirma memurlarin mali haklari sosyal haklar ve yardimlar devlet memurlarinin yetitirilmesi ek-l vekalet ayliklarinin Ödenme durumlari 71 74 75 76 77 79 81 82 83 85 87 88 89 91 92 94 tÜrkÇe dl blgs ve yazima kurallari türkçenin dünya dilleri arasindaki yeri biçim bakimindan dünya dilleri kaynaklan bakimindan dünya dilleri türkçede Ünlüler ve Ünlü uyumlari büyük Ünlü uyumu küçük Ünlü uyumu türkçede Ünsüzler Ünsüzlerin nitelikleri Ünsüz uyumu büyük harf kullanma birleik kelimeler bitiik yazilan birleik kelimeler ayri yazilan birleik kelimeler deyimlerin yazilii kilemelerin yazilii bazi kelime ve eklerin yazilii balaç olan da de nin yazilii balaç olan ki nin yazilii ii 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 105 105 106 107 107 108 108 108

[close]

p. 4

soru eki mi mi mu mü nün yazilii le nin ek olarak yazilii pekitirmeli sifatlarin yazilii noktalama aretleri cümle bilgisi söz dizimi cümle cümlenin Öeleri cümle Çeitleri yüklemin türüne göre cümleler yüklemin yerine göre dizililerine göre cümleler anlamlarina göre cümleler cümle Çözümlemeleri yazima kurallari rapor dilekçe Öz geçmi tutanak resmi yazi halkla lkler ve davrani kurallari i ii iii iv v vi 108 109 109 109 117 117 118 118 118 119 120 121 121 122 122 123 123 124 halkla likiler kavrami 126 halkla likilerin amaci 127 halkla likilerin temel lkeleri 129 halkla likiler Çalimalarinin aamalari 131 halkla likilerde kullanilan araçlar 133 Çalianlar ve halkla likiler 134 ek kamu kurum ve kurulularinda gÖrevde yÜkselme ve unvan dekl esaslarina dar genel yÖnetmelk brnc bÖlÜm amaç kapsam dayanak ve tanimlar 137 amaç 137 kapsam 137 dayanak 138 tanimlar 139 iii

[close]

p. 5

knc bÖlÜm görevde yükselmeye likin esaslar Örenim düzeyi hizmet süresi sicil ve disiplin görevde yükselme eitimi görevde yükselme eitimine alinma görevde yükselme eitiminin konulan ÜÇÜncÜ bÖlÜm görevde yükselme sinav esaslari sinav arti sinavin ekli sinav kurulu ve görevlen sinav sonuçlarinin açiklanmasi dÖrdÜncÜ bÖlÜm Çeitli hükümler görevde yükselme yönetmelikleri Özürlülerin eitim ve sinavlari ek madde-1 ek madde 2 ek madde 3 ek madde ~4 geçici madde 1 geçici madde 2 geçici madde 3 geçici madde 4 geçici madde 5 yürürlük yürütme yÜksekÖretm Üst kurululari le yÜksekÖretm kurumlari personel gÖrevde yÜkselme ve unvan dekl yÖnetmel brnc bÖlÜm amaç kapsam dayanak ve tanimlar amaç kapsam dayanak tanimlar iv 140 140 140 141 141 141 142 143 143 143 143 144 144 144 145 145 145 145 146 146 146 146 146 147 147 147 148 148 148 148 148

[close]

p. 6

knc bÖlÜm görevde yükselme ve unvan deiikliine likin esaslar hizmet gruplari görevde yükselme sinavina tabi olmadan yapilacak atamalarda aranacak artlar görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar görevde yükselme sinavi sonucu atanacaklarda aranacak Özel artlar unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar unvan deiikliine tabi kadrolara yapilacak atamalarda aranacak Özel artlar ÜÇÜncÜ bÖlÜm görevde yükselme eitimine likin esaslar görevde yükselme eitimi duyuru bavuru bavuru nceleme kurulunun oluumu ve bavurularin ncelenmesi görevde yükselme eitimine alinma görevde yükselme eitiminin konulari dÖrdÜncÜ bÖlÜm görevde yükselme ve unvan deiiklii sinavina likin esaslar görevde yükselme sinavi ve ekli görevde yükselme smav kurulu sinav kurulunun görevleri sinav sonuçlarinin açiklanmasi ve geçerlilii sinav sonuçlarina tiraz sinavi kazananlarin atanmasi unvan deiiklii sinavina likin esaslar benc bÖlÜm Çeitli ve son hükümler görev gruplari arasindaki geçiler kurum diindan yapilacak atamalar Özelletirilen kurululardan yapilacak atamalar kazanilmi haklar v 150 150 15 î 152 152 155 155 157 157 157 158 158 158 159 160 160 161 161 162 162 162 163 163 163 164 164 164

[close]

p. 7

yönetmelikte hüküm bulunmayan haller yürürlükten kaldirilan mevzuat geçici madde 1 yürürlük yürütme 164 164 165 165 165 l Özel dareler beledyeler ve l Özel dareler ve beledyelern kurduklari brlk mÜessese ve letmeler le bunlara bali dÖner sermayel kurululardak memurlarin gÖrevde yÜkselme ve unvan dekl esaslarina dar yÖnetmelk brnc bÖlÜm amaç kapsam dayanak tanimlar ve hizmet gruplari 166 amaç 166 kapsam 166 dayanak 166 tanimlar 166 hizmet gruplari 167 knc bÖlÜm görevde yükselme eitimi ve sinav esaslari 169 görevde yükselme eitiminin lani ve eitime alinma 169 görevde yükselme eitiminin ekli süresi ve eitim sonunda yapilacak sinav 170 görevde yükselme eitiminin konulan 170 ÜÇÜncÜ bÖlÜm görevde yükselme ve unvan deiiklii smavma likin usul ve esaslar 171 görevde yükselme sinavi 171 görevde yükselme sinavinin ekli 172 görevde yükselme sinavinin konulari 172 sinav kurulu ve görevleri 172 sinav sonuçlarinin açiklanmasi 173 Örenim düzeyi 173 hizmete likin Özel artlar 174 vi

[close]

p. 8

sicil hizmet süresi unvan deiiklii sinavi ve atanma artlan dÖrdÜncÜ bÖlÜm Çeitli ve son hükümler hizmet gruplari arasinda geçiler zabita ve tfaiye personeli kazanilmi haklarin saklihi unvam belirtilmemi olan personel ekmaddel ek madde 2 ek madde 3 ek madde 4 ek madde 5 geçici madde 1 yürürlük yürütme 175 175 176 178 178 178 179 179 179 179 179 180 180 180 180 180 vii

[close]

p. 9[close]

p. 10

tÜrkye cumhuryet anayasasi i.giri anayasa devletin temel yapisini yönetim biçimini devlet organlarini ve bu organlarin birbirleriyle olan ilikilerini kiilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen üst hukuk kurallari normu olarak tanimlanabilir anayasa en üst hukuk normudur anayasanin normlar hiyerarisindeki yeri açisindan uygulamaya bakarsak bu hiyerari anayasa kanun milletlerarasi antlama kanun hükmünde kararname tüzük bakanlar kurulu karari yönetmelik ve genelge eklinde siralanabilir hiyerarik olarak alt norm niteliindeki hukuk kurallari üst nomi niteliindeki hukuk kurallarina aykiri olamaz Örnek vermek gerekirse kanunlar anayasaya yönetmelikler yasalara aykiri olarak çikarilamaz anayasa en üst hukuk normu olarak dier hukuk normlarini da belirleyici bir konumdadir anayasa normlar hiyerarisindeki yeri ve önemi bakimindan yasama yürütme ve yargi organlari ile idari makamlari ve dier kurulu ve kiileri balayan temel hukuk kurallaridir ilgenel esaslar türkiye cumhuriyetinin nitelikleri toplumun huzuru milli dayanima ve adalet anlayii içinde insan haklarina saygili atatürk milliyetçiliine bali balangiçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ifade edilmitir türkiye devleti bir cumhuriyettir anayasamiza göre cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüü resmi dili bayrai milli mari ve bakenti deitirilemez ve deitirilmesi teklif edilemez türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür dili türkçedir bayrai ekli kanununda belirtilen i

[close]

p. 11

beyaz ay yildizli al bayraktir milli mari stiklal mari dir bakenti ankara dir anayasada milli egemenliin kayitsiz artsiz millete ait olduu belirtilerek türk milletinin egemenliini anayasanin koyduu esaslara göre yetkili organlari eliyle kullanacai öngörülmütür egemenliin kullanilmasi hiçbir surette hiçbir kiiye zümreye veya sinifa birakilamaz hiç bir kimse veya organ kaynaini anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz 1982 anayasasinda güçler erkler ayrilii ilkesi yasama yürütme ve yargi eklinde benimsenmitir buna göre yasama yetkisi türk milleti adina türkiye büyük millet meclisinde olup bu yetki devredilemez yürütme yetkisi ve görevi ise cumhurbakani ve bakanlar kurulu tarafindan anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanilir ve yerine getirilir yargi yetkisi de türk milleti adina baimsiz mahkemelerce kullanilir kanun önünde eitlik ilkesi çerçevesinde anayasa herkesin dil irk renk cinsiyet siyasi düünce felsefi inanç din mezhep ve benzeri sebeplerle ayirim gözetilmeksizin kanun önünde eit olacaini kabul etmitir hiçbir kiiye aileye zümreye veya sinifa imtiyaz tanmamayacai devlet organlari ve idare makamlarinin bütün ilemlerinde kanun önünde eitlik ilkesine uygun olarak hareket etme zorunluluunda bulunduklari belirtilmitir iii temel hak ve Ödevler a.temel hak ve hürriyetler anayasa herkesin kiiliine bali dokunulmaz devredilmez vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduunu temel hak ve hürriyetlerin kiinin topluma ailesine ve dier kiilere kari ödev ve sorumluluklarini da ihtiva edeceini belirtmitir temel hak ve hürriyetler sinirsiz olmayip özlerine dokunuîmaksizm yalnizca anayasanin ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bali olarak ve ancak kanunla sinirlanabilir bu sinirlamalar anayasanin sözüne ve ruhuna demokratik toplum 2

[close]

p. 12

düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykiri olamaz hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüünü bozmayi ve insan haklarina dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldirmayi amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanilamaz anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete veya kiilere anayasayla taninan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geni ekilde sinirlandirilmasini amaçlayan bir faaliyette bulunmayi mümkün kilacak ekilde yorumlanamaz bu hükümlere aykiri faaliyette bulunanlar hakkinda uygulanacak yaptirimlarin ise kanunla düzenlenmesi gerekmektedir anayasa temel hak ve hürriyetlerin kullanilmasinin durdurulmasini u ekilde düzenlemitir sava seferberlik sikiyönetim veya olaanüstü hallerde milletlerarasi hukuktan doan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydiyla durumun gerektirdii ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanilmasi kismen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykiri tedbirler alinabilir yukarida belirlenen durumlarda da sava hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler diinda kiinin yaama hakkina maddi ve manevi varliinin bütünlüüne dokunulamaz kimse din vicdan düünce ve kanaatlerini açiklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayi suçlanamaz suç ve cezalar geçmie yürütülemez suçluluu mahkeme karari ile saptanmcaya kadar kimse suçîu sayilamaz yabancilarin temel hak ve hürriyetleri ise milletlerarasi hukuka uygun olarak kanunla sinirlanabilir b.kiinin haklari ve Ödevleri herkes yaama maddi ve manevi varliim koruma ve gelitirme hakkina sahiptir tibbi zorunluluklar ve kanunda yazili haller diinda kiinin vücut bütünlüüne dokunulamaz rizasi 3

[close]

p. 13

olmadan bilimsel ve tibbi deneylere tabi ikence ve eziyet yapilamaz kimse badamayan bir cezaya veya muameleye kimse zorla çalitirilamaz tutulamaz kimseye insan haysiyetiyle tabi tutulamaz hiç anayasada herkesin kii hürriyeti ve güvenliine sahip olduu belirtilmitir ancak ekil ve artlan kanunda gösterilen mahkemelerce verilmi hürriyeti kisitlayici cezalarin ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi bir mahkeme kararinin veya kanunda öngörülen bir yükümlülüün gerei olarak ilgilinin yakalanmasi veya tutuklanmasi bir küçüün gözetim altinda islahi veya yetkili merci önüne çikarilmasi için verilen bir kararin yerine getirilmesi toplum için tehlike tekil eden bir akil hastasi uyuturucu madde veya alkol tutkunu bir serseri veya hastalik yayabilecek bir kiinin bir müessesede tedavi eitim veya islahi için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alman tedbirin yerine getirilmesi usulüne aykiri ekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakkinda smir dii etme yahut geri verme karari verilen bir kiinin yakalanmasi veya tutuklanmasi halleri yukaridaki hükmün diindadir ve bu hallerin diinda hiçbir kimse hürriyetinden yoksun birakilamaz suçluluu hakkinda kuvvetli belirti bulunan kiiler ancak kaçmalarim delillerin yok edilmesini veya deitirilmesini önlemek maksadiyla veya bunlar gibi tutuklamayi zorunlu kilan ve kanunda gösterilen dier hallerde hakim karariyla tutuklanabilir hakim karan olmadan yakalama ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakinca bulunan hallerde yapilabilir ve bunun artlarini kanun gösterir yakalanan veya tutuklanan kiilere yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklanndaki iddialar herhalde yazili ve bunun hemen mümkün olmamasi halinde sözlü olarak derhal toplu suçlarda ise en geç hakim huzuruna çikarilincaya kadar bildirilir yakalanan veya tutuklanan kii tutulma yerine en yakin mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kirksekiz saat ve toplu olarak ilenen suçlarda en çok dört gün içinde hakim 4

[close]

p. 14

önüne çikarilir kimse bu süreler geçtikten sonra hakim karan olmaksizin hürriyetinden yoksun birakilamaz ancak bu süreler olaanüstü hale sikiyönetim ve sava hallerinde uzatilabilir ayrica kiinin yakalandii veya tutuklandii yakinlarina derhal bildirilir tutuklanan kiilerin makul süre içinde yargilanmayi ve soruturma veya kovuturma sirasinda serbest birakilmayi isteme haklari vardir serbest birakilma ilgilinin yargilama süresince durumada hazir bulunmasini veya hükmün yerine getirilmesini salamak için bir güvenceye balanabilir her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kisitlanan kii kisa sürede durumu hakkinda karar verilmesini ve bu kisitlamanin kanuna aykirilii halinde hemen serbest birakilmasini salamak amaciyla yetkili bir yargi merciine bavurma hakkina sahiptir bu esaslar diinda bir ileme tabi tutulan kiilerin uradiklari zarar tazminat hukukunun genel prensiplerine göre devletçe ödenir anayasada özel hayatin gizliliinin korunmasi ile ilgili olarak da herkesin özel hayatina ve aile hayatina saygi gösterilmesini isteme hakkina sahip olacai Özel hayatin ve aile hayatinin gizliliine dokunulamayacai belirtilmitir ancak anayasayla özel hayatin gizliliine bazi istisnalar getirilmitir öyle ki milli güvenlik kamu düzeni suç ilenmesinin önlenmesi genel salik ve genel ahlakin korunmasi veya bakalarinin hak ve Özgürlüklerinin korunmasi sebeplerinden biri veya birkaçina bali olarak usulüne göre verilmi hakim karari olmadikça yine bu sebeplere bali olarak gecikmesinde sakinca bulunan hallerde de kanunla yetkili kilinmi merciin yazili emri bulunmadikça kimsenin üstü özel kaitlari ve eyasi aranamaz ve bunlara el konulamaz yetkili merciin karari yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayina sunulur hakim kararini el koymadan itibaren kirk sekiz saat içinde açiklar aksi halde el koyma kendiliinden kalkar kimsenin konutuna dokunulamaz yukarda belirtilen özel haller diinda kimsenin konutuna girilemez arama yapilamaz ve 5

[close]

p. 15

buradaki eyaya el konulamaz yetkili merciin karan yirmidört saat içinde görevli hakimin onayina sunulur hakim kararini el koymadan itibaren kirksekiz saat içinde açiklar aksi halde el koyma kendiliinden kalkar herkes haberleme hürriyetine sahiptir haberlemenin gizlilii esastir yukarda belirtilen özel haller diinda haberleme engellenemez ve gizliliine dokunulamaz yetkili merciin karari yirmidört saat içinde görevli hakimin onayina sunulur hakim kararini kirksekiz saat içinde açiklar aksi halde karar kendiliinden kalkar bu durumda istisnalarin uygulanacai kamu kurum ve kurululari kanunda belirtilir anayasada belirtilen çerçeve içerisinde herkes yerleme ve seyahat hürriyetine sahiptir.yerleme hürriyeti suç ilenmesini önlemek sosyal ve ekonomik gelimeyi salamak salikli ve düzenli kentlemeyi gerçekletirmek ve kamu mallarini korumak seyahat hürriyeti ise suç soruturma ve kovuturmasi sebebiyle ve suç ilenmesini önlemek amaçlariyla kanunla sinirlanabilir bu çerçevede vatanda sinir dii edilemez ve yurda girme hakkindan yoksun birakilamaz anayasada düünce ve inanç hürriyetiyle ilgili olarak da u hususlara yer verilmitir herkes vicdan dini inanç düünce ve kanaat hürriyetine sahiptir temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanmamak artiyla ibadet dini ayin ve törenler serbesttir herkesin düünce ve kanaatlerini söz yazi resim veya baka yollarla tek baina veya toplu olarak açiklama ve yayma hakki vardir bu hürriyet resmi makamlarin müdahalesi olmaksizin haber veya fikir almak ya da vermek serbestliini de kapsar bu hürriyetlerin kullanilmasi milli güvenlik kamu düzeni kamu güvenlii cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüünün korunmasi suçlarin önlenmesi suçlularin cezalandirilmasi devlet sirri olarak usulünce belirtilmi bilgilerin açiklanmamasi bakalarinin öhret veya haklarinin özel ve aile hayatlarinin yahut kanunun öngördüü 6

[close]

Comments

no comments yet