JIS Årsbok 2007

 

Embed or link this publication

Description

Årsbok producerad av Maria Müllersdprf och Paul Anderson

Popular Pages


p. 1

Pris 80:-

[close]

p. 2

SJ(j)Ch SFTCH Jaktviljans Bright Dawn här på väg mot sitt sjunde raka 1:a pris Jaktviljans Kennel Engelsk Springerspaniel av jakttyp Magnus och Britt Nilsson 2 jaktviljans.se

[close]

p. 3

Innehållsförteckning Ordförande har ordet ................................................................................... 4 Redaktörssspalten ....................................................................................... 4 Jaktspaniels i Sverige – en klubb i stark utveckling ................................... 6 Mycket har hänt – med, för och inom JIS under 2007 ................................ 8 • Medlemsvärvning och information om JIS .............................................. 8 • Viktiga möten för jaktspaniels .................................................................. 9 Avelsarbetet ............................................................................................... 12 • Nytt hälsoprogram för prcd-PRA för cocker spaniel .............................. 12 • HD-röntgen för cocker ........................................................................... 12 • Svansar som slås sönder ......................................................................... 14 Cocker spaniel som jakthund i Sverige ..................................................... 20 Årets JIS - aktiviteter ................................................................................ 26 • Aktivitetsträff på Segersjö den 9/4 ......................................................... 26 • Träningsträffar i Östergötland ................................................................. 26 • Rapport från södra Dalarna och Ludvika ............................................... 26 • Grundprov i Strängnäs den 29/4 ............................................................. 27 • Jaktträning med Norman Blakeney, Strängnäs den 12/8 ........................ 27 Rapporter från jaktprov ............................................................................. 30 • Uddevalla 2007 10 07 ............................................................................. 30 • Hässelbyholm 2007 10 20-21 ................................................................. 32 • Gotland 2007 01 19-20 ........................................................................... 36 • Claestorp 2007 11 10 .............................................................................. 39 • Gävle september 2007 ............................................................................ 42 Svenska Mästerskap .................................................................................. 48 • Unghundsderbyt ..................................................................................... 48 • SM Springer ............................................................................................ 53 • SM Cocker .............................................................................................. 57 • Andy Robinson’s kommentarer till SM helgen ...................................... 62 Brittiska Mästerskap – en reseberättelse ................................................... 66 Spanieljakt enligt finländsk sed ................................................................ 72 Årets jaktprovsresultat .............................................................................. 76 • Jaktprovsstatistik Cocker Spaniel 2007 .................................................. 84 • Jaktprovsstatistik Springer Spaniel 2007 ................................................ 86 Jaktspaniels i Sverige – JIS - Klubbinformation........................................ 90 3

[close]

p. 4

Ordföranden har ordet 2007 har varit ett viktigt år för utvecklingen av Jaktspanieln i Sverige. JIS steg från upprop till etablerad förening har gått fort, mötts med en stark medlemsutveckling och resulterat i en tät dialog med de rasklubbar som berörs av JIS verksamhet. Dialogen har också förts med SSRK vars tidigare avvaktande inställning har förbytts till ett öppet välkomnande i samband med att man associerade JIS till SSRK i juli. JIS styrelse har under året dragit upp riktlinjer för framtiden och så snabbt som möjligt försökt att omsätta riktlinjerna i praktiken. Årsboken som du håller i in hand är ett resultat av det arbete som styrelsen har bedrivit. Den syftar till att ge JIS medlemmar ett påtagligt resultat av sitt medlemskap och till att skapa ett forum för att publicera den starka verksamhet som klubbens medlemmar står för. Både inom JIS men också som ryggraden i den jaktligt inriktade verksamheten inom SSRK. Styrelsen har också arbetat med att skapa nya mötesplatser för Jaktspanielintresserade. Vårt medlemsforum, förslaget om ett nordiskt Spanielmästerskap (som har vunnit stöd hos SSRK Hs) och deltagande tillsammans med Cockerklubben i rasmontern på Hund 2007 i Stockholm i december är alla konkreta exempel på det arbetet. Under 2008 ska vi ta ytterligare steg framåt. Bli större, skapa fler konkreta sammankomster kring jakt med spaniels i Sverige och framförallt finna en officiell plattform där klubben kan verka långsiktigt för att utveckla den Svenska jaktspanieln. För det behöver vi ditt medlemskap och din medverkan. Väl mött under 2008. Andreas S ndg n, Redaktörsspalten Det var med stor glädje, förvissning men också bävan som jag åtog mig ansvaret för att ge ut den första årsboken i JIS historia. Det har varit ett mycket intressant men tillika mödosamt arbete. Den initiala tanken var att årsboken skulle vara en dokumentation från föregående års verksamhet – alltifrån ”kalla fakta” till reportage av mer underhållande karaktär. Allt eftersom arbetet fortgått där jag med flera, legat och rotat i gamla dokument, framkom behovet av en mer 4 övergripande historiebeskrivning. Denna historiebeskrivning finns inte dokumenterad för jaktspaniels någon annanstans och därför känns det extra viktigt. Eftersom JIS omfattar två raser – cocker och springer – var det övermäktigt att ta med båda raserna i denna premiär av tidskrift. Årsboken 2007-2008 kommer ha fokus på cocker spaniel och nästa år blir det springer spaniel. Alla ni som har specialintresse för springer kan därför vässa era pennor och ladda nästa årsbok med massor med material.

[close]

p. 5

kunnat identifiera men här finns mycket arbete kvar att göra. Ett annat väldigt angeläget område är svansarna. Det råder inget tvivel om att de flesta jaktspaniels som används i jakt slår sönder sina svansar. En stor satsning kommer därför att ske för att dokumentera de svansskador som jaktspaniels haft. Kanske, kanske, kanske kan detta bli ett underlag för att få möjlighet att kupera jaktspaniels redan som valpar. MEN – det bygger på att alla som har information delger det. Mer om det på avelssidorna. Vi hoppas att när ni har läst och tagit till er årsboken, att fler fått en väckt lust att medverka till nästa års upplaga. Ni ska veta att alla som vill är hjärtligt välkomna att bidra med material och arbetsinsatser. Naturligtvis vill vi ha återkoppling på det som uppfattats som bra och till nya infallsvinklar. Till dess önskar jag alla en trevlig läsning och en riktigt bra träningsoch jaktsäsong med era hundar. M i M l rs rf Utgivare Jaktspaniel i Sverige - JIS Ansvarig utgivare Andreas Sundgren Redaktör Maria Müllersdorf Grafisk produktion Paul Anderson Foto - där inget annat anges Paul Anderson Tryckeri Ågerups Medlemsavgift 200:-, belalas på Bg 5906-8973 Annonspris Helsida färg 900:Halvsida färg 450:Helsida sv/v 700:Halvsida sv/v 350:5

[close]

p. 6

Jaktspaniel i Sverige - en klubb i stark utveckling JIS är en klubb som vill värna om jaktspanieln som jakthund - både idag och i framtiden Den fyller ett tomrum som funnits inom SSRK för de ägare av jaktspaniels som vill verka inom SKK, och för ett internationellt samarbete med rasernas hemland (Storbritannien) och med övriga Europa. Med jaktspaniels (jaktcocker och jaktspringer) avses hundar av raserna cockerspaniel och engelsk springer spaniel som i många generationer avlats på rena jaktlinjer. Bakgrund För att ta ansvar för utvecklingen av våra största spanielraser bildade några entusiaster inom SSRK en ny klubb för jaktspaniels under 2005. Ett konstituerande möte hölls i april 2006 och det första årsmötet i mars 2007. I England har raserna cocker spaniel och engelsk springer spaniel varit delade i långa tider i en jakt- och en utställningsvariant. Redan tidigt på 1900-talet, när utställningar började bli populära, kunde man urskilja linjer som utöver att vara jakthundar, även hade avlats för att bli framgångsrika på utställningar. Denna utveckling ledde efter hand fram till en total delning i en jakttyp som enbart avlades för dess jaktegenskaper, och en utställningstyp som följde utvecklingen i utställningsringarna. Med jaktegenskaper inkluderas här även en funktionell exteriör. I rasernas hemland har alltid jakttyperna haft en stark ställning, särskilt inom jaktspringern. Av de c:a 15 000 springrar som idag föds i Storbritannien per år är uppskattningsvis endast några tusental 6 av utställningstyp. Inom JIS har vi full respekt för de etablerade rasklubbarna och deras ställning inom SSRK. Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna hjälpas åt för att säkerställa en positiv utveckling av båda engelsk springer spaniel och cocker spaniel. Detta ska ske med ömsesidig respekt för de skilda typerna som har vuxit fram under de senaste 100 åren. En förutsättning för ett långsiktigt utvecklingsarbete med olika hundraser är En förutsättning för ett långsiktigt utvecklingsarbete med olika hundraser är att det finns en stambok som vi vet kommer att finnas kvar och som erkänns av övriga hundvärlden. att det finns en stambok som vi vet kommer att finnas kvar och som erkänns av övriga hundvärlden. Av den anledningen är det viktigt att verka inom SKK-organisationen. För närvarande finns det ett fristående registreringssystem i Skandinavien framförallt betydelsefullt i Danmark - som inte erkänns av vare sig SKK, FCI (den internationella kennelklubben) eller av The Kennel Club i Storbritannien. Det är självfallet till stor nackdel för aveln av en ras om inte alla förstklassiga hundar kan användas i avelsarbetet. Vår förhoppning och ambition är att alla jaktspaniels i Skandinavien inom en inte allt för avlägsen framtiden skall finnas tillgängliga för ett

[close]

p. 7

framgångsrikt avelsarbete, och ett givande internationellt utbyte. Syfte och mål JIS huvudsakliga syfte är att främja avel och utbildning av förstklassiga jaktspaniels för den traditionella spanieljakten på småvilt �under hagelvapnets räckvidd�. För att kunna uppnå detta syfte vill JIS arbeta för SKK´s och medlemsorganisationernas gemensamma syften med de i klubben ingående rasvarianterna jaktcocker och jaktspringer. 7

[close]

p. 8

Mycket har hänt med, för och inom JIS under 2007 Text: Maria Müllersdorf Den 30 mars 2007 hade JIS sitt första årsmöte och bildade sin första valda styrelse. Mötet hölls i Högmåla Bygdegård i Östergötland. Årsmötet genomfördes med sedvanliga årsmötesförhandlingar och avslutades med en lunch. Eftermiddagen ägnades åt allmänna trevligheter som i sin tur utmynnade i en middag på kvällen. Dagen därpå blev en dag i spanieljaktens tecken. Olika tävlingar ordnades där ekipagen fick visa sina färdigheter i olika aktiviteter med anknytning till just spanieljakt. Det blev en hel del skytte och andra roliga tävlingar. Ett stort tack till Mats Andersson med familj som ställde upp med allt denna helg. uppdaterad version har tagits fram. Denna kan rekvireras från styrelsen eller laddas ned från hemsidan. Informationsfoldern är utmärkt att ge till valpköpare och andra intressenter, t ex vid jaktprov eller mässor som man är på. Samtidigt kan alla uppfödare bidra till JIS fortsatta verksamhet genom att sponsra sina valpköpare med ett första medlemsår i JIS. Då kan de få tillgång till så bra träning och information som möjligt. Eftersom JIS nu fått acceptans av SSRK har information publicerats i specialklubbens tidskrift Apportören. Informationen har dels varit i form av en helsidas färgannons, en redaktionell artikel om JIS tillkomst och syfte samt under rubriken klubbnytt (om styrelse, syfte och aktiviteter). I Jägarförbundets tidning innehållande radannonser, har JIS en stående annons om vår verksamhet. Ytterligare en viktig del för informationen av jaktspaniels och av JIS är att vi har ett ”varumärke” som är tydligt. Som ett led i detta arbete har logotypen varit under arbete en längre tid. En tävling har utannonserats och flera mycket fina bidrag har inkommit. Till slut vann en logga som är under bearbetning så att den kan användas så flexibelt som möjligt. Motiveringen till att nämnda logga blev den som valdes var att JIS är en förkortning som är enkel att ta till sig och bör därför synas tydligt i vårt informationsmaterial. Vidare diskuterades om det skulle finnas en symbol som kan representera JIS på ett bra sätt. Olika alternativ till symbol fanns en stiliserad bild av en jaktspaniel, en jaktspaniel och en fågel, en liknande illustration som SSRK`s logga har eller något annat som representerar jakt Medlemsvärvning och information om JIS En viktig del för att JIS skall kunna bli en stark klubb är att få så många medlemmar som möjligt. Därför har en medlemsvärvning initierats. Den mest konkreta åtgärd styrelsen gjort är att försöka identifiera så många jaktspanielägare som möjligt. För att kunna göra detta har man vänt sig till uppfödare av jaktspaniels i Sverige och bett dem bistå med namn och adress till sina valpköpare. Förutom att få fler medlemmar, vill JIS även komma i kontakt med så många ägare av jaktspaniels som möjligt för arbetet med hälsoenkäten. Detta arbete beskrivs utförligare under rubriken ”Avelsarbetet” på annan plats i årsboken. En annan viktig del i medlemsvärvningen är förstås att sprida korrekt och bra information om jaktspaniels. Den informationsfolder som togs fram under 2006 tog snabbt slut och en ny och 8

[close]

p. 9

med jaktspaniel. Slutligen kom vi fram till att en neutral men signifikant bild kunde vara en fasan som illustrerar traditionell spanieljakt. En annan glädjande aktivitet är att JIS har synts på jaktliga mässor i Sverige under 2007. De mest påtagliga har varit på Elmia i Jönköping där JIS bidrog med olika aktiviteter. Elmia är en av de större mässorna som arrangeras och lockar väldigt många jaktligt intresserade och naturälskande människor. Även Fävikens jaktmässa i Östersund blev föremål för JIS engagemang. Lite mindre och lokala ”hunddagar” har JIS funnits med. Ett exempel är Björkvik i Sörmland där JIS hade en presentation av jaktspaniels. Många hundintresserade människor samlas på utställningar. Förvånansvärt är det många jaktintresserade personer som åker på utställningar och därför var även JIS representerat på årets Stora Stockholms utställning i Stockholm den 15-16 december. Rasklubbarna har möjlighet att ha en monter där man presenterar sina raser och Cocker Spanielklubben hade tillfrågat JIS om vi ville vara närvarande och representera jaktcocker. Ett erbjudande som inte gick att tacka nej till. Alltså fanns JIS där med mycket information och bilder av främst jaktcockrar. Många förbipasserande var mycket intresserade och det råder inget tvivel om att jaktcockern appellerar till många personer. Kanske är det den intensiva blick som jaktcockern har och som många faller för. Många frågor ställdes och besvarades och framförallt fick vi tillfälle att sprida vår informationsfolder. Det gäller att delta i stort som smått och när fler blir engagerade kommer vi också kunna sprida vårt budskap på ett mer effektivt sätt. Viktiga möten för jaktspaniels En rad viktiga möten har hållits under 2007. Självklart känns årsmötet som en av de viktigare för att få en demokratiskt vald styrelse och som utgör startskottet för klubben. Ett annat viktigt möte var den ”hearing” hos Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) som JIS blev kallad till tillsammans med rasklubbarna för cocker spaniel och engelsk springer spaniel den 29 juni. Denna ”hearing” blev nästa steg för JIS att få en officiell status i organisationen. Mötets syfte var att de tre olika klubbarna fick redogöra för sina ståndpunkter angående JIS. JIS med sin ordförande Andreas Sundström och avelsansvarige Maria Müllersdorf fick börja med att informera om behovet av en klubb för jaktspaniels. Härefter fick Cocker Spanielklubben, representerade av vice ordförande Daniel Svensson samt jaktansvarige Hannah Säveholm, framföra sina synpunkter och de fastslog att det inte fanns den kompetens för att hantera de frågor som behövs ifråga om jaktspanielfrågor inom Cocker Spanielklubben. De påtalade den risk som finns om en sådan verksamhet bygger på enstaka personer och inte en på organisatoriska grundvalar. Representanterna för Cocker Spanielklubben framförde dessutom kritik mot SSRK’s bristande förmåga att hantera spanieljaktfrågor utifrån ett brett perspektiv. De synpunkter som framfördes från Cocker Spanielklubben var förankrad bland dem som var jaktligt aktiva i klubben och bland dem som uttalat att de skulle vilja arbeta med de jaktliga egenskaperna hos sina hundar. Vad gällde de övriga medlemmarna med andra intressen som t ex utställning, hade man ännu inte undersökt. Kort och gott, CK ansåg att JIS var en skänk från ovan för att stötta den jaktliga verksamheten i klubben. 9

[close]

p. 10

Springerklubben, med sin ordförande Tina Kaupinnen och jaktprovsansvarige Sofia Jarl, visade en mer restriktiv hållning. De hade en del missförstånd med sig i bagaget. Bl a gick det rykten om att endast de som hade minst 75 % jaktblod i sina hundar fick vara med i JIS. Det var ganska enkelt att avvisa och välkomna alla rasers ägare att betala 200:- i medlemsavgift, men att verksamheten var förbehållen det som rör jaktspaniels. Tyvärr fanns det en tendens hos springerrepresentanterna att återkomma till denna missuppfattning som om det vore en sanning. Den andra frågan som Springerkluben tog upp var varför JIS inte kunde ingå i rasklubben som en sektion. För de framförda synpunkterna sa man sig ha förankrat på medlemsnivå. För att påvisa de stora svårigheterna med att JIS skulle ingå i rasklubbarna kunde avelsansvarige i JIS beskriva det arbete och engagemang som hon haft i Cocker Spanielklubben under 20 års tid. Ett engagemang för att öka den jaktliga verksamheten inom klubben som dock har varit mycket problematiskt, för att inte säga omöjligt, då det innebär att verka inom en organisation som inte har det jaktliga intresset. Huvudstyrelsen för SSRK visade under mötet att de hade en positiv inställning till JIS och riktade faktiskt en kritik mot den egna organisationen och dess bristande förmåga att förvalta spanieljaktfrågorna på ett bra sätt. De refererade till den klubb för jaktspaniels som finns sedan några år utanför SKK och SSRK-organisationen. Man påtalade risken med att förlora ytterligare kompetens som i sin tur närmast skulle utarma hela spanieljaktverksamheten inom SSRK. Mötet avslutades för de inbjudna klubbarna. SSRK beslutade härefter att JIS skulle betraktas som en associerad klubb inom specialklubben. Detta blev ett 10 JÄTTEKLIV för JIS till att bli en erkänd klubb att verka inom SKK och SSRK. Ytterligare ett viktigt möte med betydelse för jaktspaniels var Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige som avhölls 2-3 juni. En av representanterna för SSRK var Paul Anderson som framförallt agerade i frågan om det förslag som låg avseende förbud mot kuperade hundar att delta på utställning och prov. Ett förslag som skulle ge ödesdirgra effekter för jaktspanielaveln om den skall fortsätta inom SKK-sfären. Idag kuperas, eller rättare sagt amputeras, väldigt många jaktspaniels i vuxen ålder pga av skador de fått när de används främst i jakt. Detta sker i vuxen ålder och som sagt efter att en skada uppstått på svansen. En skada som påverkar hundens hälsa i hög Det bästa är dock att Kennelklubben är intresserad av att medverka till att göra en grundlig undersökning av hur omfattande svansskador är grad. Förslaget som låg som en motion innebar att inga hundar, oavsett anledning till den kuperade svansen, skulle få delta i tävlingsverksamhet inom SKK. I detta räknas även jaktprovsverksamheten. För att göra en lång historia kort, lyckades SSRK tillsammans med Vorstehklubben övertyga församlingen att undantag skulle göras för jaktprovsverksamhet. Detta innebär att vi kan fortsätta att pröva våra jaktspaniels på jaktprov trots att de fått sin svans kuperad i vuxen ålder. Det bästa är dock att Kennelklubben är intresserad av att medverka till att göra en grundlig undersökning av hur omfattande svansskador är bl a hos jaktspaniels. Detta kommer att beskrivas mer under rubriken ”Avelsarbetet” på annan plats i årsboken.

[close]

p. 11

Möte nummer två mellan SSRK och rasklubbarna (cocker och springer) var den 23 november. JIS representanter var ordförande Andreas och avelsansvariga Maria, SSRK hade sin ordförande Hans Richter samt deras spanielansvarige Torbjörn Augustinsson: Springerklubben kom med sin ordförande Tina Kauppinen och kassör Olle Karlsson. Slutligen representerades Cocker Spanielklubben av ordförande Daniel Svensson och vice ordförande Anneli Sundkvist. Det var ett ganska långt möte som påbörjades vid 14.30 och avslutades 21.15. Detta var det första för att hitta samarbetsformer och diskutera hur JIS skall kunna bli fullvärdiga medlemmar i SSRK. Det senare var SSRK väldigt tydliga med att det var deras ambition men vägen dit kantas av en rad svårigheter med bl a behov av stadgeändringar vilket i sin tur kan stöta på patrull i fullmäktige. Eftersom JIS vare sig kan vara en rasklubb eller en avdelning, finns det inga stadgar som i dagens läge passar JIS konstellation och av denna anledning måste det till stadgeändringar. Det framkom att det bästa sättet för att få JIS till en fullvärdig medlemsklubb i SSRK är att Springerklubben, Cockerklubben och JIS gemensamt lägger fram förslaget om JIS som fullvärdig medlemsklubb på fullmäktige. Innan vi hade kommit fram till detta hade det föregåtts av en del diskussioner som var av varierande kvalitet. I korthet kan sägas att Springerklubben var fortfarande ganska motsträviga och återkom till att JIS borde ingå i rasklubbarna. Cockerklubben var däremot väldigt positiva och såg fram emot den hjälp och det stöd som JIS kan ge dem. . Det kändes viktigt att i diskussionen att påminna syftet med JIS, dvs att ta det 11 ansvar som rasklubbarna inte fullföljt (avelsansvaret för jaktspaniels). Eftersom de befintliga rasklubbarna inte har kompetens för detta, borde JIS ses som ett tacksamt alternativ. I det uppdrag som JIS åtar sig att fullfölja är inte det primära att utbilda rasklubbarnas medlemmar. Självklart kan JIS i mån av tid och kraft bistå rasklubbarna med vår kompetens, men att fokus är avelsarbetet för jaktspaniels. När vi avslutade mötet på kvällen hade vi kommit fram till att JIS och Cockerklubben var direkt beredda att skriva en s.k. viljeyttring om JIS ingående i SSRK som Eftersom JIS vare sig kan vara en rasklubb eller en avdelning, finns det inga stadgar som i dagens läge passar JIS konstellation och av denna anledning måste det till stadgeändringar fullvärdig medlemsklubb. Springerklubben skulle ta med sig informationen från mötet och förankra det på ett styrelsemöte senare i december. När detta möte hade hållits fick vi besked om att Springerklubben sa nej att i dagsläget medverka i en viljeyttring om att JIS skulle bli en fullvärdig medlemsklubb. De hänförde frågan till deras fullmäktige som avhålls i mitten av mars månad.

[close]

p. 12

Avel Text: Maria Müllersdorf Nytt hälsoprogram för prcd-PRA för cocker spaniel Det har under 2007 debatterats om ett nytt hälsoprogram för cocker spaniel. Orsaken till detta har varit att det har kommit ett DNA-test för prcd-PRA, dvs den ögonsjukdom som det finns ett obligatoriskt hälsoprogram för cocker. Det obligatoriska innebär att man måste ha ögonlyst cockern inom ett år före parningen. Den kliniska ögonlysningen är ett ganska trubbigt instrument för att hitta PRA. De flesta cockrar som utvecklar PRA gör det i regel efter 5 års ålder, oftast vid 8-10 års ålder. De flesta slutar att ögonlysa sina hundar efter avslutat avelsarbete och det brukar vara vid 6-7 års ålder, med undantag för hanhundar som fortsätter i aveln i högre ålder och därför också ögonlyses i hög ålder. Trots att det är ett förhållandevis grovt sätt att hitta ögonsjuka hundar har frekvensen hållits nere på en väldigt liten andel, 0.7 %. En väldigt liten andel således. DNA-testet är däremot ett mycket känsligt instrument. Det går att konstatera om hunden är fri från, bärare eller sjuk av anlaget redan vid valpåldern. För jaktcockerns del finns det inga individer i Sverige som har diagnostiserats med PRA. Förslaget till hälsoprogrammet innebär att det antingen blir frivilligt eller obligatoriskt. Om det blir frivilligt väljer man själv om man som uppfödare vill göra ett DNA-test eller om man använder sig av ögonlysning – eller faktiskt ingetdera. Om det blir obligatoriskt måste alla avelsdjur testas innan parning, men testet är en engångsföreteelse och gäller livslångt. Dock är det dyrt med testning – mellan 12 1500 – 2000:- per test. Har man många hundar i avel kan det bli en dyr historia. Problemet med DNA-testet är att det är utvecklat på utställningscockrar. Nu säger företaget som gör testet (Optigen i USA) att det även skall gälla för jaktcockrar, vilket de först förnekade. När man vill se om ett test gäller för den population som är aktuell låter man laboratoriet blindtesta en sjuk individ, avkommor till den som följaktligen är anlagsbärare samt friska individer. Testet skall då bekräfta det kliniska resultatet. Svårigheten för att se om testet gäller för jaktcockern är att det inte finns någon jaktcocker som har PRA i Sverige. Därför kan inte blindtestet, eller valideringen som det kallas, utföras. På Cocker Spanielklubbens årsmöte i slutet av mars kommer det avgöras vilket hälsoprogram det kommer att bli. Det kommer med största sannolikhet bli ett hälsoprogram med DNA-test men frågan är om det blir frivilligt eller obligatoriskt. I skrivande stund är utgången osäker, men tills vidare har inte uppfödare av jaktcocker någon känd nytta av DNA-testet och vi får därför hoppas på att det blir ett frivilligt hälsoprogram. Nästa årsbok kommer en rapport men innan dess kommer förstås info på hemsidan och forumet. HD-röntgen för cocker För cocker spaniel och jaktcockern i synnerhet har frekvensen med HD ökat drastiskt under det senaste årtiondet. Från 1990 då cocker spaniel som helhet hade en frekvens av HD på 5.6 % har den ökat till 23 % för 2007. För jaktcocker har det varit en närmast katastrofal utveckling på en kortare tid. Från 1998 med 0 % HD har

[close]

p. 13

jaktcocker under 2007 en frekvens på 33 %. Frågan är om hälsoläget för höfter är så usel eller om det är något fel på mätmetoden. Det finns en rad frågetecken kring HDröntgen där vetenskapliga studier på det svenska sättet att mäta har gjorts. Var finns svagheterna i mätmetoden? Om vi börjar med den första kritiska punkten – vem som mäter - så finns det bevis för att höftledsplåtarnas utseende beror på: 1) vilken klinik hunden röntgas på, 2) vilken sedering hunden fått och 3) vem som genomför röntgen. Den andra kritiska punkten gäller hur resultaten tolkas och vad som tolkas. I detta avseende finns belägg för att slutresultatet beror på: 1) vem som avläser plåtarna, 2) när på året som plåtarna avläses, 3) vilken norm utgångspunkt. som sätts som Normen som gäller idag är att alla raser mäts efter ett idealt utseende som är taget från schäferrasen. Man använder den s.k Norbergs vinkel med 105 grader som gränsmått. Två svaga punkter igen; 1) kan man jämföra två raser som är så olika både till utseende som konstruktion som schäfer och cocker spaniel? 2) är 105 grader rimligt som gränsmått? På den första frågan har jag inte hittat några vetenskapliga studier, MEN det finns tydliga belägg för att olika raser uppvisar olika utseende på höfterna. På den andra frågan finns det studier som tydligt visar att 105 grader är en utopi för många 13 raser. Borzoi som anses vara befriad från höftledsdysplasi i rasen som helhet, hade ett medelvärde av 99 grader på höfterna. Sedan finns det diskussioner om det är korrekt att mäta hundarna på det sätt som görs i Sverige idag, dvs med helt utsträckta ben som man dessutom drar ganska rejält i för att få dem helt raka i jämförelse med den sk pennhip-metoden. I den tittar på fler faktorer och röntgar höfterna på tre olika sätt, först som vanligt, sedan med 90 graders vinkel i knä och höfter där man ser hur väl hundens höftkulor passar in i leden och den tredje fortfarande med 90 graders vinkel men med belastning. Den stora fördelen sägs att man vid mycket tidig ålder kan förutse vilka som kommer att få höftledsfel eller inte. Detta förutsätter väl också att man ser det som en ren genetisk fråga, men eftersom de flesta verkar vara överens om att miljön påverkar, kanske t o m i högre grad, så blir jag lite misstänksam. Det var det med stor förvåning som det kunde läsas i Golden Nytt hösten 2007, att den avläsande veterinären på SKK, Håkan Kasström konstaterade att man ”stramat upp” bedömningen på HD-avläsningen sedan två år tillbaka. En stilla undrar – varför och på vilka bevekelsegrunder då? Längre fram i årsboken finns alla höftledsresultat för cocker spaniel som man kan få fram från SKK’s databaser och från RASDATA. Där återges också föräldradjurens höftledsstatus. Det är oroande att så många cockrar som har föräldradjur som är A, B eller ua ändå får avkommor med höftledsfel. Där det står att föräldradjuret inte är röntgat beror det på att det är importerade hundar och då är sällan höfterna röntgade. Man skall komma ihåg att det är ett litet antal individer som ingår i statistiken – men tendensen är mycket tydlig – det är en klart negativ utveckling för jaktcockern.

[close]

p. 14

Svansar som slås sönder Under 2008 kommer en satsning göras på att dokumentera i vilken utsträckning som jaktspaniels slår sönder sina svansar. Denna dokumentation skall utgöra en grund, tillsammans med Vorstehklubben, för att på sikt kunna få kupera svansarna som förut på jaktspaniels. SKK har sagt att de är villiga att ta ett sådant arbete under beaktande och för att gå vidare för att få dispens i detta ärende. Detta förutsätter dock bra dokumentetion! Därför är det väldigt viktigt att alla som har eller känner till någon som har en jaktspaniel som slagit sönder sin svans, dokumenterar detta – helst med bild och framförallt med veterinärutlåtande eller journalutdrag! Hundar som behandlas år 2007 är särskilt viktiga! All information som t ex: när slog hunden sönder svansen första gången, vilken situation var det, • • • • • • • • • vilken terräng arbetade hunden i, hur många gånger har den slagit sönder svanen, vilka åtgärder som vidtagits för att skydda svansen när den gått sönder, veterinära åtgärder, om svansen kuperats – hur lång tid efter första synbara skadan, om svansen kuperats – hur mycket har tagits bort av svansen, läkförloppet, sviter i läkningsförloppet, håller svansen efter kuperingen. Ju mer info vi kan få kring detta – desto bättre. Information även om tidigare hundars skador är av vikt. Det är alltid svårt att i efterhand komma ihåg förloppet, men försök att göra en rekonstruktion av händelseförloppet. Det behöver inte vara så detaljer som ovan, men ungefärliga tider mellan första skada och ev kupering samt läkningsförlopp. Information om svanskador skickas till: JIS c/o Maria Müllersdorf Hummelslindan 645 92 Strängnäs eller maria.mullersdorf@meryl.se 14

[close]

p. 15

Höfledsröntgen på cocker spaniel Nedan finner ni resultat från höftledsröntgen 1998-2007 för jaktcockrar. Föräldradjurens status är inkluderat. Av resultatet framgår att det inte finns samband mellan förädradjur och det resultat som avkomman får. Detta har bekräftats av olika statistiska beräkningar (logistisk regression, Spearman rho, chi-2) att det inte finns några statistiskt säkerställda samband. År 2007 Meryl Spin ‘n Nail Tassa Smedmästarens Bris Priorsmeadow Spurt Meryl Twister Trollebergarens Lady-Alpha Trollebergarens Blixie Smedmästarens Willy-Willy Vagnmakarens Theo Smedmästarens Mison Searover Chili Pripps Smedmästarens Mison Smedmästarens Monsun Searover Chili Powder Hellehuastallets Lurvas Timsgarry Bell Whaupley Exspresso Trollebergarens Bacon Vagnmakarens Sally Wildthyme Swift Red Garlic’s Honung 2006 Saxaphone Woodcock Stawaskogens Cazzie Wildthyme Raven Llefennis Vackra Vera Llefennis Aberdeen Llefennis Honey Stawaskogens Chap Stawaskogens Chilie Fenlord Patsy Rimu Miello Searover Fiery Ellie Regnr S33112/2006 S69728/2004 S29845/2005 S49194/2007 S33109/2006 S50867/2004 S47224/2005 S29842/2005 S38588/2006 S29851/2005 S26893/2006 S29851/2005 S29844/2005 S26895/2006 S44181/2002 S52433/2006 S21334/2006 S47229/2005 S23448/2003 S66078/2005 S46827/2005 S67025/2005 S23424/2005 S66079/2005 S52739/2005 S47158/2003 S52738/2005 S23421/2005 S23425/2005 S40149/2004 S64909/2004 S38857/2005 15 Datum för röntgen 2007-11-20 2007-11-07 2007-10-31 2007-10-15 2007-10-15 2007-10-09 2007-10-09 2007-10-04 2007-09-10 2007-06-19 2007-05-22 2007-05-16 2007-04-24 2007-04-02 2007-02-28 2007-02-22 2007-01-25 2007-01-24 2007-01-23 2007-01-17 2007-01-09 2006-12-05 2006-11-22 2006-11-09 2006-10-19 2006-10-19 2006-08-15 2006-08-03 2006-07-05 2006-07-05 2006-06-13 2006-06-05 Resultat Far B C C B B A B A C (C) B B C (B) B A C C C B A A C A B A C B C A (C) B (D) C B B B B A Ej rtg B A A A A B A B A A A ej rtg ej rtg A A A A Ej rtg A A A A A A A Ej rtg Ej rtg A Mor A B C Ej rtg A A A C B B B B C B B ej rtg C A B A A ej rtg A A A A A A A ej rtg ej rtg ua

[close]

Comments

no comments yet