Sophie Paris Catalog Outlet No.1

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

s 1 thi gian 03/09/2013 n 30/09/2013 giá 4.000 vn catalog outlet vi mi n hÀng tr giÁ 1.000.000 vn giÁ catalog bn s c chn mua s lng 3 n v sn phm gim giÁ lÊn n 50 trong quyn catalog outlet lên n c hng lugvà bt nng n oneyun bc h · t ch tin thng mua quà ch chính sá ng trình hp dn hàng gia ch n phm y bán · tham s 50 i nhng ình thúc moon v trong chng tr á u ãi lên n n gi ,b uà · mua q alog 22 vi mc ong catalog 22 c at %o tr trang 3 c sn phm nà thng bv 60 n k h ab · vi bt dng tr giá tín thu nhp c áp ng 20 s c úp gia t yt vi gi hi tu n hàng i ích t 1.000.0 00 vn lo giá cata g lu ý ch áp dng cho nhng n t hàng sn phm ang bán trong catalog 22 không bao gm công c kinh doanh sn phm khuyn mãi khác giá tr n hàng ch c áp dng trong 1 ngày 01 quyn catalog outlet ch c bán khi n hàng trong ngày ca bn ã bao gm 1 quyn catalog 22 thi gian áp dng t 03/09/2013 n 30/09/2013 Áp dng cho thành viên mua hàng ti phòng trng bày i din phân phi dch v giao hàng tn nhà giao hàng-thu tin tn nhà s lng hàng có hn lu hành ni b.

[close]

p. 2

130 combo n 260.000 vn vi mi 3 n v sn phm trong catalog outlet bn s c chn mua Áo thun n sophie size s ví trevise rose mã pushsale3 Áo thun n sophie size m ví trevise rose mã pushsale4 Áo thun n sophie size l ví trevise rose mã pushsale5 Áo thun n sophie size xl ví trevise rose mã pushsale6 combo nam Áo thun nam sophie size s túi nimes mã pushsale7 Áo thun nam sophie size m túi nimes mã pushsale8 Áo thun nam sophie size l túi nimes mã pushsale9 Áo thun nam sophie size xl túi nimes mã pushsale10 lu ý · chng trình áp dng cho tt c thành viên mua hàng thông qua phòng trng bày dch v giao hàng tn nhà dch v giao hàngthu tin tn nhà và i din phân phi · thành viên s mua vi giá hin th trên trang này không áp dng giá tr tính thng bv · thi gian áp dng chng trình t 03/09/2013 n 30/09/2013 · s lng có hn phòng trng bày 84b trn quc ton p8 q3 tp.h chí minh hotline +84 83 820 4999 website www.sophieparis.vn vui lòng truy cp website cp nht thông tin v các i din phân phi hin ti

[close]

p. 3

b h tr trang im sophie magenta pillow ref pillow beauty class kit ref bck 120 .000 vn 184.000 vn 128 .000 vn 196.000 vn lapetite black ref n729 ví smv i love sophie bag ref lovebag túi xách 52 .000 vn 80.000 vn laniere brown handle dây eo túi xách 80 flower travel kit ref n661m .000 vn 98.000 vn 50.000 vn 76.000 vn ref hdl2ct túi xách 76 .000 vn 152.000 vn deliver happiness size s,m.l,xl ref kdhas/kdham kdhal/kdhaxl Áo phía sau 152 .000 vn 234.000 vn

[close]

p. 4

venus bag ref n795k túi xách mini vanity case ref n881m túi xách 68 .000 vn 136.000 vn 128 .000 vn 256.000 vn fucia ref n758f ví 38.000 vn 76.000 vn moissy nylon ref n742b túi xách rainbow pouch ref n630w ví 49.000 vn 98.000 vn 24.000 vn 48.000 vn k trng bày m phm kluge display kluge besar new ref dklbn k trng bày m phm koshize display koshize besar new ref dkzn 1.000 u Ãi c bit 1.000 u Ãi c bit

[close]

p. 5

k trng bày ví 4 tng 4 level wallet display ref dd4t wooden display for men wallet ref dspria k trng bÀy vÍ nam bng g u Ãi c bit 244 u Ãi c bit 700 wooden display for wallet ref dsdwn k trng bÀy vÍ bng g k trng bÀy mt kÍnh bng g 1.000 u Ãi c bit wooden display for sunglasses ref dskm k trng bÀy ng h bng g wooden display for watches ref dsjt 1.400 u Ãi c bit u Ãi c bit 650 wallet acrylic display ref dad k trng bày ví make-up train case small ref mtcs túi trang im chuyên dng size nh u Ãi c bit 450 324 u Ãi c bit

[close]

p. 6

-35 khu vc gim giá dasle brown ref ml161c túi xách 196.000 vn 300.000 vn 35 dasle blue túi xách ref ml159bl quinet maroon ref ml129mr túi xách 200.000 vn 308.000 vn quinet mocca ref ml130mc túi xách quinet black ref mlh2 túi xách túi xách daunou orange ref ll440rs túi xách marcadet ref mseb8 296.000 vn 456.000 vn 244.000 vn 376.000 vn

[close]

p. 7

palestel ref mr19gl túi xách 324.000 vn 498.000 vn -35 neo goncourt ref ch28fl túi xách 352.000 vn 542.000 vn louise ref hb57 túi xách 360.000 vn 554.000 vn picquet ref mlh16 túi xách 362.000 vn 558.000 vn tng kèm

[close]

p. 8

-35 jausiers ref ch21fl túi xách 366.000 vn 564.000 vn courcelles ref mlh1 túi xách 390.000 vn 600.000 vn castellare ref ch27fl túi xách 384.000 vn 590.000 vn chaumont ref brm1cs túi xách amalia ref ll422 túi xách 414 .000 vn 418.000 vn 642.000 vn 638.000 vn

[close]

p. 9

aveyron ref ml164prt túi xách diesen ref rt13gl túi xách -35 418.000 vn 642.000 vn 448.000 vn 690.000 vn langlois ref ch26fl túi xách 510.000 vn 784.000 vn akize ref sglrb1 túi xách 548.000 vn 844.000 vn canly ref pg1cl túi xách 650.000 vn 1.000.000 vn neo toulouse ref mt1gl túi xách 618.000 vn 952.000 vn

[close]

p. 10

-35 dây nt marceline ref ipmac 162.000 vn 248.000 vn follie ref lu168 kính mát kính mát ref lu205 arena 110 .000 vn 170.000 vn 134.000 vn 206.000 vn jesika kính mát ref lu529 kính mát acelle 112 .000 vn 148.000 vn 228.000 vn ref lu511 172.000 vn rooney kính mát kính mát ref lu137 154.000 vn 236.000 vn ref lu516 vasquez lollie kính mát 117 ref lu210 .000 vn ref lu601 180.000 vn 164.000 vn 252.000 vn kính mát caressa 120.000 vn 184.000 vn lusy ref lu533 kính mát 170.000 vn 262.000 vn

[close]

p. 11

ng h ng h celia ref wpu276 chalice ref wpu319 ng h oxy lady ref wpu210 -35 454.000 vn 340 ví 698.000 vn .000 vn 522.000 vn 410.000 vn 632.000 vn ng h abbey ref sasl81 ng h zerio ref gpu216 agnettes ref dsm1332 194.000 vn 298.000 vn 494.000 vn 760.000 vn 464.000 vn 714.000 vn ng h ferucia ref sasl67 ví ardennes ref dsm1340 248.000 vn 380.000 vn ví celton vi ref dsm1325 size 12,5x2,5x10cm 614.000 vn 944.000 vn jasper vi ref dsm1103 size 12x1,5x10cm ví 278.000 vn 300.000 vn 428.000 vn 460.000 vn

[close]

p. 12

-35 Áo canice size m ref.tcncm 188.000vn 288.000vn Áo khoác bachira grey size s ref.cragys 196.000vn 300.000vn

[close]

p. 13

206.000vn 316.000vn Áo -35 brigita brown size s ref.kbbrs Áo brigita mustard size s ref.kbmus 220.000vn 338.000vn Áo blue harvest size s/m ref.tbhavsm Áo green harvest size s/m ref.tghavsm

[close]

p. 14

-35 Áo aditi green size s ref.dadgrs Áo aditi blue size s ref.dadbus Áo 220 000vn aditi red size s ref.dadrds váy verveine size s ref.kvrvs 338.000vn 268.000vn 412.000vn

[close]

p. 15

váy paddhari size s ref.dpads -35 354.000vn 546.000vn váy roulette size s ref.drous 432.000vn 664.000vn

[close]

Comments

no comments yet