Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Majlis Daerah Jelebu 2001 – N.S. P.U. 5/2001

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

negeri sembilan tambahan perundangan akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 n.s p.u 5/2001 peraturan-peraturan lembaga tatatertib majlis daerah jelebu 2001 tarikh penyiaran tarikh mula kuat kuasa 1 mac 2001 1 mac 2001 susunan peraturan-peraturan mukadimah 1 nama 2 penubuhan lembaga tatatertib 3 fungsi lembaga tatatertib 4 pihak berkuasa tatatertib berkenaan dengan yang dipertua dan setiausaha 5 kuasa buang kerja dan turun pangkat 6 mesyuarat lembaga tatatertib 7 pengundian 8 rekod mesyuarat lembaga tatatertib 9 lembaga tatatertib hendaklah mematuhi prinsip dan prosedur yang ditetapkan 10 peluang untuk didengar 11 lembaga tatatertib boleh menghendaki suatu penyiasatan 12 penubuhan lembaga rayuan tatatertib 13 fungsi lembaga rayuan tatatertib 14 rayuan 15 prosedur rayuan 16 pendengaran rayuan 17 kaedah-kaedah prosedur lembaga rayuan tatatertib 18 pemansuhan 19 peruntukan kecualian dan peralihan 20 keputusan hendaklah diberitahu kepada pegawai secara bertulis 21 yang dipertua majlis hendaklah memutuskan tafsiran terma.

[close]

p. 2

jadual pertama jadual kedua

[close]

p. 3

akta kerajaan tempatan 1976 akta 171 p eraturan-peraturan l embaga tatatertib majlis daerah jelebu 2001 bahawasanya pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 171 akta kerajaan tempatan 1976 majlis daerah jelebu telah meluluskan peraturan-peraturan lembaga tatatertib majlis daerah jelebu 2001 maka oleh yang demikian pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 103 akta kerajaan tempatan 1976 pihakberkuasa negeri dengan ini mengesahkan peraturan-peraturan tersebut seperti berikut 1 peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan peraturan-peraturan lembaga tatatertib majlis daerah jelebu 2001 2 1 adalah dengan ini ditubuhkan lembaga tatatertib majlis daerah jelebu kemudian daripada ini disebut sebagai lembaga tatatertib seperti yang dinyatakan dalam jadual pertama 2 walau apa pun subperaturan 3 mana-mana anggota lembaga tatatertib termasuk pengerusi yang dinyatakan dalam jadual pertama yang menjadi pengadu dalam apa-apa prosiding tatatertib terhadap seseorang pegawai tidak boleh bersidang sebagai anggota atau pengerusi lembaga tatatertib untuk mendengar kes terhadap pegawai itu 3 kuorum bagi suatu mesyuarat lembaga tatatertib hendaklah terdiri daripada pengerusi dan dua orang anggota lain 3 1 lembaga tatatertib hendaklah mempunyai bidang kuasa dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kelakuan dan tatatertib semua orang yang menjadi anggota perkhidmatan majlis daerah jelebu 2 subperaturan 1 tidaklah terpakai berkenaan dengan pegawai yang memegang atau memangku jawatan yang dipertua dan setiausaha 4 pihak berkuasa tatatertib berkenaan dengan pegawai yang memegang atau memangku jawatan yang dipertua dan setiausaha majlis ialah majlis mesyuarat kerajaan negeri sembilan 5 1 kuasa untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat seseorang pegawai hendaklah dijalankan oleh lembaga tatatertib 2 walau apa pun apa-apa peruntukan dalam peraturan-peraturan ini lembaga tatatertib pada menjalankan kuasanya di bawah subperaturan 1 boleh mengenakan apa-apa hukuman selain daripada turun pangkat atau buang kerja jika difikirkannya sesuai untuk berbuat demikian pihak berkuasa tatatertib berkenaan dengan yang dipertua dan setiausaha kuasa buang kerja dan turun pangkat fungsi lembaga tatatertib nama penubuhan lembaga tatatertib.

[close]

p. 4

mesyuarat lembaga tatatertib 6 bagi maksud menjalankan fungsinya lembaga tatatertib hendaklah mengadakan mesyuarat pada suatu tarikh dan di tempat dan pada masa yang ditentukan oleh pengerusi 7 semua soalan yang dibangkitkan dalam mesyuarat lembaga tatatertib hendaklah diputuskan mengikut kelebihan undi dan sekiranya bilangan undi itu sama banyak maka pengerusi hendaklah mempunyai undi pemutus 8 pengerusi hendaklah menyebabkan rekod segala mesyuarat lembaga tatatertib disimpan 9 pada menjalankan fungsinya di bawah peraturan-peraturan ini lembaga tatatertib hendaklah mematuhi prinsip dan prosedur yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan ini atau mana-mana peraturan atau arahan lain yang boleh dari semasa ke semasa dikeluarkan oleh kerajaan negeri sembilan 10 1 tertakluk kepada subperaturan 2 tiada perintah untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat seseorang pegawai boleh dibuat oleh lembaga tatatertib dalam apa-apa prosiding tatatertib melainkan jika pegawai itu telah diberitahu secara bertulis mengenai alasan-alasan yang berdasarkannya tindakan itu dicadangkan diambil terhadapnya dan telah diberi peluang yang munasabah untuk didengar 2 subperaturan 1 tidaklah terpakai dalam hal-hal yang berikut a jika seseorang pegawai dibuang kerja atau diturunkan pangkat atas alasan kelakuan yang berkenaan dengannya suatu pertuduhan jenayah telah dibuktikan terhadapnya b jika lembaga tatatertib berpuashati bahawa kerana sesuatu sebab yang hendaklah direkodkan olehnya secara bertulis adalah tidak semunasabahnya praktik untuk menjalankan kehendak-kehendak peraturan ini c jika apa-apa perintah tahanan pengawasan kediaman terhad buang negeri atau deportasi telah dibuat terhadap pegawai itu atau jika apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan dengan bon atau selainnya telah dikenakan ke atas pegawai itu di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan malaysia atau mana-mana bahagiannya pencegahan jenayah tahanan pencegahan kediaman terhad buang negeri imigresen atau perlindungan wanita dan gadis pengundian rekod mesyuarat lembaga tatatertib lembaga tatatertib hendaklah mematuhi prinsip dan prosedur yang ditetapkan peluang untuk didengar lembaga tatatertib boleh menghendaki suatu penyiasatan 11 sebelum membuat sesuatu keputusan berkenaan apa-apa perkara yang mengenainya ia dikehendaki memutuskan sedemikian lembaga tatatertib boleh jika difikirkan perlu untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya menghendaki suatu penyiasatan dijalankan oleh seseorang pegawai atau suatu kumpulan pegawai bagi maksud mendapatkan suatu penjelasan dan suatu syor berkenaan dengan perkara tersebut.

[close]

p. 5

12 1 bagi maksud peraturan-peraturan ini adalah ditubuhkan suatu lembaga rayuan tatatertib majlis daerah jelebu dalam peraturanperaturan ini disebut sebagai lembaga rayuan tatatertib yang terdiri daripada anggota-anggota seperti yang dinyatakan dalam jadual kedua 2 setiausaha kerajaan negeri sembilan atau wakilnya hendaklah menjadi pengerusi lembaga rayuan tatatertib jika pengerusi lembaga rayuan tatatertib tidak dapat atas apa-apa sebab mempengerusikan lembaga rayuan tatatertib tempatnya hendaklah diambil oleh manamana anggota lembaga rayuan tatatertib yang lain yang dilantik secara khusus bagi maksud itu oleh pengerusi 13 fungsi lembaga rayuan tatatertib ialah untuk menerima menimbang dan memutuskan apa-apa rayuan yang dibuat mengikut peruntukan peraturan-peraturan berkenaan dengan apa-apa keputusan lembaga tatatertib berhubungan dengan kelakuan dan tatatertib seseorang pegawai 14 mana-mana pegawai yang terkilan dengan keputusan lembaga tatatertib yang ditubuhkan di bawah subperaturan 21 boleh merayu terhadap keputusan itu kepada lembaga rayuan tatatertib yang ditubuhkan di bawah peraturan 12 15 1 sesuatu rayuan hendaklah dibuat secara bertulis oleh seseorang pegawai yang disebut dalam peraturan 14 kemudian daripada ini disebut sebagai perayu kepada lembaga rayuan tatatertib melalui ketua bahagiannya dalam tempoh empat belas hari dari tarikh keputusan lembaga tatatertib itu diberitahu kepadanya secara bertulis 2 ketua bahagian hendaklah tidak lewat daripada tiga puluh hari dari tarikh penerimaan rayuan itu daripada perayu mengemukakan rayuan itu kepada lembaga tatatertib berserta dengan ulasannya 3 apabila menerima rayuan itu di bawah subperaturan 2 pengerusi lembaga tatatertib hendaklah menyebabkan suatu salinan rekod prosiding lembaga tatatertib disediakan termasuklah alasan yang lembaga tatatertib bergantung padanya dalam mencapai keputusannya 4 rekod prosiding yang disediakan di bawah subperaturan 3 berserta dengan alasan keputusan dan rayuan perayu hendaklah dihantar kepada lembaga rayuan tatatertib tidak lewat daripada tiga puluh hari dari tarikh penerimaan rayuan itu oleh pengerusi lembaga tatatertib 16 1 apabila diterima dokumen yang disebut dalam subperaturan 154 pengerusi lembaga rayuan tatatertib hendaklah mengadakan suatu mesyuarat lembaga rayuan tatatertib untuk menimbangkan rayuan itu penubuhan lembaga rayuan tatatertib fungsi lembaga rayuan tatatertib rayuan prosedur rayuan pendengaran rayuan.

[close]

p. 6

2 lembaga rayuan tatatertib hendaklah memutuskan sesuatu rayuan semata-mata atas merit alasan rayuan itu tanpa menerima apa-apa pernyataan atau keterangan lanjut 3 walau apa pun subperaturan 2 lembaga rayuan tatatertib boleh menurut budi bicaranya semata-mata dan tertakluk kepada hak perayu untuk didengar meminta apa-apa pernyataan atau keterangan daripada mana-mana orang jika pada pendapatnya ia adalah patut dan adil untuk berbuat demikian 4 setelah menimbangkan rayuan itu lembaga rayuan tatatertib boleh a menghantar balik kes itu kepada lembaga tatatertib untuk ditimbang semula b mengesahkan keputusan lembaga tatatertib c mengesahkan keputusan lembaga tatatertib tentang salahlaku perayu itu tetapi mengubah hukuman itu kepada hukuman yang lebih ringan atau d mengakaskan keputusan dan hukuman lembaga tatatertib dan membebaskan perayu 5 keputusan lembaga rayuan tatatertib adalah muktamad kaedah-kaedah prosedur lembaga rayuan tatatertib 17 kaedah-kaedah yang dibuat oleh majlis bagi maksud mengawalselia prosedurnya yang pada masa ini berkuatkuasa hendaklah terpakai bagi lembaga rayuan tatatertib yang ditubuhkan di bawah peraturan 12 dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu seolah-olah kaedah-kaedah itu menjadi sebahagian daripada peraturan-peraturan ini 18 peraturan-peraturan lembaga tatatertib perkhidmatan awam 1972 adalah dimansuhkan setakat yang terpakai kepada majlis 19 1 tiada apa-apa jua dalam peraturan-peraturan ini boleh menyentuh apa-apa perbuatan yang dilakukan atau apa-apa prosiding yang telah dimulakan oleh majlis daerah jelebu sebelum ini atau oleh lembaga tatatertib kemudian daripada ini disebut sebagai lembaga sebelum mula berkuatkuasanya peraturan-peraturan ini dan segalanya perbuatan dan prosiding itu hendaklah disifatkan sebagai telah dilakukan atau dimulakan oleh majlis daerah jelebu atau lembaga tatatertib atau lembaga rayuan tatatertib seolaholah peraturan-peraturan ini telah berkuatkuasa 2 tiada apa-apa juga dalam peraturan-peraturan ini boleh disifatkan sebagai menyentuh atau mengambil apa-apa kuasa keistimewaan atau perlindungan yang diberikan kepada majlis daerah jelebu atau mana-mana anggotanya di bawah akta kerajaan tempatan pemansuhan p.u a 48/72 peruntukan kecualian dan peralihan.

[close]

p. 7

1976 3 apa-apa prosiding tatatertib berkenaan dengan seseorang pegawai yang dimulakan oleh lembaga sebelum mula berkuatkuasanya peraturan-peraturan ini boleh diselesaikan oleh lembaga itu walau apa pun peruntukan 2 3 atau 4 mengikut kehendak keadaan lembaga itu hendaklah mempunyai segala kuasa lembaga tatatertib yang ditubuhkan di bawah peraturan-peraturan ini 4 apa-apa rayuan terhadap keputusan lembaga itu yang dibuat di bawah subperaturan 3 hendaklah dibuat kepada lembaga rayuan tatatertib yang ditubuhkan di bawah peraturan 12 20 segala keputusan lembaga tatatertib dan lembaga rayuan tatatertib berkenaan dengan seseorang pegawai hendaklah diberitahu kepada pegawai itu secara bertulis 21 jika timbul kekeliruan tentang ungkapan dan pentafsiran terma bagi maksud peraturan-peraturan ini dan jadual pertama dan kedua perkara itu hendaklah dirujuk kepada yang dipertua majlis daerah jelebu untuk suatu keputusan dan keputusannya itu adalah muktamad jadual pertama keputusan hendaklah diberitahu kepada pegawai secara bertulis yang dipertua majlis hendaklah memutuskan tafsiran terma peraturan 21 keanggotaan lembaga tatatertib majlis daerah jelebu 1 yang dipertua majlis daerah jelebu atau wakilnya yang mana hendaklah seorang ahli majlis setiausaha majlis daerah jelebu seorang ahli majlis majlis daerah jelebu jadual kedua pengerusi 2 3 ahli ahli peraturan 122 keanggotaan lembaga rayuan tatatertib majlis daerah jelebu 1 2 3 setiausaha kerajaan negeri atau wakil penasihat undang-undang negeri negeri sembilan seorang ahli majlis majlis daerah jelebu pengerusi ahli ahli bertarikh 5 disember 2000 yang dipertua majlis daerah jelebu

[close]

p. 8

copyrights reserved © all rights reserved no part of this publication may be reproduced stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording and/or otherwise without the prior permission of lawnet produced by lawnet percetakan nasional malaysia berhad

[close]

Comments

no comments yet