Undang-undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (Majlis Daerah Jelebu) 1982 – G.N. 563/1981

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

negeri sembilan pemberitahuan warta akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 gn 563/1981 undang-undang kecil bayaran denda lesen majlis daerah jelebu 1982 tarikh penyiaran tarikh mula kuat kuasa 25 november 1982 1 januari 1982 susunan undang-undang kecil mukadimah 1 tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa 2 kesalahan 3 penalti.

[close]

p. 2

mukadimah pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 104 akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 majlis daerah jelebu telah membuat dan mengikut peruntukan seksyen 103 akta tersebut pihak berkuasa negeri telah mengesahkan undang-undang kecil berikut tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa 1 undang-undang kecil ini bolehlah dinamakan undang-undang kecil bayaran denda lesen majlis daerah jelebu 1982 dan akan berjalan kuatkuasanya pada 1hb januari 1982 kesalahan 2 di bawah undang-undang kecil ini adalah menjadi kesalahan bagi seseorang menjalankan apa-apa perniagaan atau menggunakan apa-apa premis untuk tujuan menjalankan apa-apa tred atau perniagaan i tanpa mendapatkan lesen yang dikeluarkan oleh majlis daerah jelebu terlebih dahulu di bawah mana-mana undang-undang kecil atau ii tanpa membaharui lesen yang telah tamat tempohnya penalti 3 seseorang yang bertindakan berlawanan dengan peruntukan undang-undang kecil ini akan dikenakan denda oleh yang di-pertua majlis daerah jelebu atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa olehnya satu amaun yang tidak melebihi 10 kali ganda bayaran lesen yang dikenakan di bawah mana-mana undang-undang kecil atau denda $2,000.00 yang mana didapati lebih kurang bertarikh pada 11hb oktober 1982 [suk ns 200 05 8/5/7 shaari bin shariman setiausaha majlis mesyuarat kerajaan negeri sembilan copyrights reserved © all rights reserved no part of this publication may be reproduced stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording and/or otherwise without the prior permission of lawnet produced by lawnet percetakan nasional malaysia berhad

[close]

Comments

no comments yet