Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1990 – N.S. P.U. 13/1990

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

negeri sembilan tambahan perundangan akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 n.s p.u 13/1990 undang-undang kecil kerajaan tempatan iklan pilihanraya pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1990 tarikh penyiaran tarikh mula kuat kuasa 27 september 1990 27 september 1990 susunan undang-undang kecil mukadimah 1 nama dan pemakaian 2 tafsiran 3 larangan ke atas pameran iklan pilihanraya 4 permohonan untuk permit 5 bentuk dan jangkamasa permit 6 daftar permit 7 pengalihan iklan pilihanraya selepas hari mengundi 8 pengalihan iklan pilihanraya oleh yang dipertua 9 perlucutan deposit 10 cara mempamerkan iklan pilihanraya 11 larangan terhadap mempamerkan iklan pilihanraya di tempat-tempat tertentu 12 kesalahan dan penalti am jadual borang a borang b lampiran a

[close]

p. 2

akta kerajaan tempatan 1976 undang-undang kecil kerajaan tempatan iklan pilihanraya pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1990 pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan oleh seksyen 102 akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 pihakberkuasa tempatan negeri sembilan yang disebut dalam jadual pertama membuat dan menurut seksyen 103 akta tersebut pihakberkuasa negeri mengesahkan undang-undang kecil yang berikut nama dan pemakaian 1 1 undang-undang kecil ini bolehlah dinamakan undang-undang kecil kerajaan tempatan iklan pilihanraya pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1990 2 undang-undang kecil ini hendaklah terpakai hanya bagi kawasan-kawasan pihakberkuasa tempatan yang disebut dalam jadual pertama tafsiran 2 dalam undang-undang kecil ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain ­ hari mengundi berhubungan dengan sesuatu pilihanraya ertinya hari yang ditentukan dalam writ bagi pilihanraya itu untuk pengundian dilakukan iklan pilihanraya ertinya bendera merual tertunggul panji-panji cogan kata poster atau label yang dipamerkan sebagai atau bagi maksud diayah politik parti politik mempunyai erti yang sama dalam akta pertubuhan 1966 [akta 335 pemegang permit ertinya parti politik di mana kepadanya permit telah dikeluarkan atau jika seseorang itu tidak mempunyai gabungan politik orang itu sendiri permit ertinya permit untuk mempamerkan iklan pilihanraya yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil 4 pilihanraya ertinya suatu pilihanraya bagi memilih seorang ahli dewan rakyat atau dewan undangan negeri negeri sembilan writ ertinya writ bagi pilihanraya yang dikeluarkan di bawah seksyen 12 akta pilihanraya 1958 [akta 19 yang dipertua ertinya yang dipertua sesebuah pihakberkuasa tempatan yang berkenaan yang disebutkan dalam jadual pertama dan termasuklah timbalan yang dipertuanya.

[close]

p. 3

larangan ke atas pameran iklan pilihanraya 3 tiada seorang pun boleh mempamerkan atau menyebabkan dipamerkan apa-apa iklan pilihanraya di mana-mana lebuh atau tempat kecuali di bawah dan mengikut permit yang dikeluarkan oleh yang dipertua permohonan untuk permit 4 1 sesuatu permohonan untuk permit bagi mempamerkan apa-apa iklan pilihanraya hendaklah dibuat kepada yang dipertuaa oleh parti politik yang berhasrat untuk meletakkan calon dalam bahagian pilihanraya berkenaan atau b jika orang yang akan bertanding dalam pilihanraya itu tidak mempunyai gabungan politik oleh orang itu sendiri 2 suatu permohonan di bawah perenggan 1 hendaklah dibuat dalam borang a 3 apabila menerima permohonan itu yang dipertua hendaklah atas pembayaran jumlah wang sebanyak lima puluh ringgit sebagai deposit bagi pematuhan syarat-syarat permit dan peruntukan-peruntukan undang-undang kecil ini mengeluarkan kepada pemohon suatu permit bagi mempamerkan iklan pilihanraya dalam kawasan-kawasan yang dinyatakan dalam permit 4 yang dipertua boleh melampirkan pada mana-mana permit yang dikeluarkan di bawah perenggan 3 apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan 5 pemegang permit hendaklah mematuhi segala syarat yang dilampirkan pada permit itu bentuk dan jangkamasa permit 5 suatu permit yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil 4 hendaklah dalam borang b dan hendaklah tamat tempohnya pada hari yang berikutan hari mengundi daftar permit 6 yang dipertua hendaklah menyebabkan disimpan dan disenggarakan dalam apa-apa bentuk mengikut apa-apa cara yang ditentukannya suatu daftar bagi segala permit yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil 4.

[close]

p. 4

pengalihan iklan pilihanraya selepas hari mengundi 7 tiap-tiap pemegang permit hendaklah dalam masa empat belas hari selepas hari mengundi mengalihkan segala iklan pilihanraya yang dipamerkan dan segala papan tanda atau struktur lain yang didirikan olehnya pengalihan iklan pilihanraya oleh yang dipertua 8 1 yang dipertua boleh mengalihkan apa-apa iklan pilihanraya atau apa-apa papan tanda atau struktur lain yang didirikan bagi maksud mempamerkan iklan pilihanraya itu jikaa yang dipertua berpuas hati bahawa iklan pilihanraya itu dipamerkan tanpa permit atau b pemegang permit gagal mematuhi apa-apa syarat seperti yang ditetapkan dalam permit atau c pemegang permit gagal mematuhi kehendak-kehendak undang-undang kecil 7 2 segala perbelanjaan yang dilakukan oleh yang dipertua dalam menjalankan kuasakuasa yang diberikan oleh perenggan 1 hendaklah disifatkan sebagai hutang yang kena dibayar kepada yang dipertua oleh pemegang permit atau jika iklan pilihanraya itu dipamerkan tanpa permit oleh parti politik atau orang yang menyebabkan iklan pilihanraya itu dipamerkan sedemikian dan hendaklah didapatkan kembali dalam mahkamah dengan sewajarnya perlucuthakkan deposit 9 1 tanpa menjejaskan peruntukan-peruntukan lain dalam undang-undang kecil ini jikaa terdapat suatu perlanggaran apa-apa syarat permit atau b terdapat apa-apa perlanggaran atau ketakpatuhan mana-mana peruntukan undang-undang kecil ini yang dipertua hendaklah melucuthakkan deposit yang dibayar di bawah undang-undang kecil 4 jika selepas memberikan pemegang permit suatu peluang untuk didengar dia gagal memuaskan hati yang dipertua tentang kenapa deposit itu tidak sepatutnya dilucuthakkan 2 apa-apa deposit yang tidak dilucuthakkan di bawah perenggan 1 hendaklah dikembalikan kepada pemegang permit tanpa apa-apa faedah selepas empat belas hari dari masa habisnya tempoh permit itu.

[close]

p. 5

cara mempamerkan iklan pilihanraya 10 sesuatu iklan pilihanraya hendaklah dipamerkan mengikut mana-mana cara yang berikut sahaja a dengan melekatkan pada suatu papan tanda atau struktur lain yang didirikan atau diletakkan oleh pemegang permit b dengan menggantungkan iklan pilihanraya itu disepanjang mana-mana lebuh pada pancang-pancang yang didirikan oleh pemegang permit c dengan menanam penopang iklan pilihanraya itu ke dalam mana-mana paras tanah selain daripada laluan jalan kaki yang diubinkan atau kaki lima atau d dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang dinyatakan oleh yang dipertua dalam permit larangan terhadap mempamerkan iklan pilihanraya di tempat-tempat tertentu 11 tiada seorang pun boleha mempamerkan apa-apa iklan pilihanraya atau membina atau mendirikan apaapa papan tanda atau struktur lain mengikut apa-apa cara sehinggakan ia meliputi atau melindungi apa-apa isyarat lalulintas tanda arahan atau lampu perhiasan b mempamerkan apa-apa iklan pilihanraya atas atau merintangi mana-mana lebuh atau c mempamerkan apa-apa iklan pilihanraya pada mana-mana bahagian bangunan awam atau struktur lain dengan menggunakan paku gam atau pelekat lain atau dengan apa-apa cara lain yang akan merosakkan atau mencacatkan permukaan bangunan atau struktur itu kesalahan dan penalti am 12 1 mana-mana orang yang melanggar atau gagal mematuhi mana-mana peruntukan undang-undang kecil ini atau gagal mematuhi apa-apa syarat seperti yang ditetapkan dalam permit adalah melakukan suatu kesalahan di bawah undang-undang kecil ini 2 mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan di bawah undang-undang kecil ini boleh dikenakan apabila disabitkan denda tidak melebihi dua ribu ringgit.

[close]

p. 6

jadual pertama majlis perbandaran seremban majlis daerah seremban majlis daerah kuala pilah majlis daerah port dickson majlis daerah jelebu majlis daerah jempol majlis daerah rembau majlis daerah tampin borang a borang permohonan permit iklan pilihanraya undangundang kecil 4 yang dipertua majlis tuan saya nama penuh dengan huruf besar no k/p beralamat mewakili parti politik /atau saya orang yang tiada gabungan dengan mana-mana parti politik no k/p beralamat memohon untuk mendapatkan permit untuk mempamerkan iklan pilihanraya di bawah undang-undang kecil 4 undang-undang kecil kerajaan tempatan iklan pilihanraya pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1990 2 jenis iklan dipamerkan dengan cara di kawasan majlis 3 saya lampirkan wang tunai/wang pos/bank draft sebanyak lima puluh ringgit sebagai deposit bagi pematuhan syarat-syarat permit dan peruntukan undang-undang kecil tersebut tarikh tandatangan pemohon potong mana yang tidak berkenaan

[close]

p. 7

borang b permit iklan pilihanraya undang-undang kecil 5 permit no rujukan fail nama pemohon mewakili parti politik alamat adalah dibenarkan oleh yang dipertua majlis untuk mempamerkan iklan-iklan pilihanraya berikut tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam lampiran a 1 2 3 4 dengan cara di kawasan majlis kecuali 2 permit ini adalah berkuatkuasa sehingga hari yang berikutan hari mengundi tarikh yang dipertua majlis lampiran a syarat-syarat mempamerkan iklan-iklan pilihanraya 1 membayar $50.00 sebagai deposit bagi mematuhi syarat-syarat permit dan peruntukanperuntukan undang-undang kecil kerajaan tempatan iklan pilihanraya pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1990 2 dilarang dari rnempamer iklan-iklan pilihanraya dengan menggunakan paku atau gam atau pelekat lain pada papan-papan tanda jalan tiang-tiang papan tanda isyarat lalulintas tiang-tiang lampu jalan/lampu hiasan jambatan jejantas jejambat pejalan kaki siarkaki dinding-dinding tembok penahan tanda arahan pagar-pagar/tembok keselamatan dinding-dinding terowong/terowong pejalan kaki pokok pembahagi jalan dinding-

[close]

p. 8

dinding luar bangunan pondok bas/teksi termasuk bahagian luar atau dalam bumbung tiang pondok tempat duduk tong sarnpah dinding kios panel-panel iklan tiang dan pondok-pondok telefon atau pondok dan struktur binaan awam yang lain 3 dilarang membina atau meletak iklan-iklan pilihanraya di siarkaki atau kakilima yang diubinkan 4 menggantung iklan-iklan pilihanraya melintangi mana-mana jalan atau lebuh adalah dilarang 5 iklan-iklan pilihanraya hendaklah dipamerkan di kawasan-kawasan yang dinyatakan dalam permit sahaja 6 segala iklan-iklan pilihanraya hendaklah dialihkan dalam masa 14 hari selepas hari rnengundi 7 sekiranya dua atau lebih parti politik/orang yang menggunakan satu iklan pilihanraya yang sama yang dipertua boleh mengenakan perbelanjaan pengalihan iklan pilihanraya kepada parti-parti politik/orang yang mana iklannya dipamerkan timbalan yang dipertua majlis perbandaran seremban yang dipertua majlis daerah jelebu yang dipertua majlis daerah seremban yang dipertua majlis daerah jempol yang dipertua majlis daerah kuala pilah yang dipertua majlis daerah rembau yang dipertua majlis daerah port dickson yang dipertua majlis daerah tampin copyrights reserved © all rights reserved no part of this publication may be reproduced stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording and/or otherwise without the prior permission of lawnet produced by lawnet percetakan nasional malaysia berhad

[close]

Comments

no comments yet