Undang-undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1992 – N.S. P.U. 12/1992

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

negeri sembilan tambahan perundangan akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 n.s p.u 12/1992 undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1992 [mengandungi pindaan terkini n.s p.u 15/1996 tarikh penyiaran tarikh mula kuat kuasa 30 julai 1992 31 julai 1992 susunan undang-undang kecil mukadimah 1 nama mula berkuatkuasa dan pemakaian 2 tafsiran 3 [dipotong 4 bahasa iklan 5 penggunaan bahasa malaysia yang betul 6 melesenkan iklan-iklan 7 iklan yang dipamerkan tanpa lesen 8 permohonan untuk mendapatkan lesen 9 pemberian atau pembaharuan lesen 10 fee lesen 11 pembatalan lesen 12 pembayaran balik deposit 13 ketinggian dan pelunjuran iklan dsb 14 keselamatan struktur iklan 15 penyenggaraan iklan 16 menurunkan iklan.

[close]

p. 2

17 kesalahan 18 pengecualian lesen 19 pemohon-pemohon lesen bertanggungjawab atas kegagalannya 20 kerosakan 21 pengecualian daripada peruntukan undang-undang kecil 22 pengecualian jadual pertama jadual kedua jadual ketiga jadual keempat senarai pindaan

[close]

p. 3

akta kerajaan tempatan 1976 undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1992 pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 102 c akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 pihakberkuasa tempatan negeri sembilan yang disebut dalam jadual pertama membuat dan menurut seksyen 103 akta tersebut pihakberkuasa negeri mengesahkan undang-undang kecil yang berikut nama mula berkuatkuasa dan pemakaian 1 1 undang-undang kecil ini bolehlah dinamakan undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1992 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh berikutan dengan tarikh penyiarannya dalam warta 2 undang-undang kecil ini hendaklah terpakai hanya bagi kawasan-kawasan pihakberkuasa tempatan yang berkenaan yang disebut dalam jadual pertama tafsiran 2 1 dalam undang-undang kecil ini melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna yang lain fee lesen ertinya lesen yang kena dibayar di bawah undang-undang kecil 10 iklan ertinya apa-apa pemberitahuan pengumuman isyarat atau penerbitan yang dipamerkan ditunjukkan atau didirikan bagi maksud memberitahu orang ramai mengenai apa-apa barang keluaran pengeluaran tred perniagaan profesion firma perbadanan organisasi institusi tempat premis peristiwa pertunjukan aktiviti atau apa-apa perkara atau maklumat lain di atas apa-apa papan dendeng papan bumbung dinding pagar berpancang pagar pokok rangka plat kain rintangan tiang tonggak dawai salutan atau mana-mana struktur atau perekaan lain atau mana-mana bahagiannya di atas atau di dalam mana-mana bangunan jalan atau tempat tumpuan awam atau di atas mana-mana tanah papan tanda dan termasuk tanda langit [pin n.s p.u 24/1995 majlis ertinya pihakberkuasa tempatan yang berkenaan yang disebut dalam jadual pertama mahkamah ertinya mahkamah majistret papan tanda ertinya mana-mana papan yang menunjukkan nama atau cap dagangan berdaftar mana-mana orang firma perbadanan atau organisasi dan jenis tred perniagaan atau profesion yang dijalankan oleh orang firma perbadanan atau organisasi itu;

[close]

p. 4

poster ertinya iklan yang bukan dari jenis iklan perdagangan yang kekal dan berukuran tidak lebih dari 60 sentimeter kali 90 sentimeter tanda arahan ertinya pertunjukkan dengan apa-apa cara akan cap dagangan berdaftar atau jenis tred perniagaan atau profesion mana-mana orang firma perbadanan atau organisasi dan dimaksudkan untuk menunjukkan jalan ke premis di mana papan tanda tidak dapat dilihat dari jalan tanda langit mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen 2 akta [mas n.s p.u 24/1995 tiang poster ertinya tiang yang disediakan oleh majlis untuk pertunjukan poster-poster 2 dalam undang-undang kecil ini rujukan mengenai orang yang mempamerkan sesuatu iklan hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada orang itu sendirinya atau melalui penjawat atau agennya yang mempamerkan atau mengarah dipamerkan iklan itu dan hendaklah disifatkan sebagai termasuka pemunya atau penduduk tanah di mana iklan itu dipamerkan dan b mana-mana orang firma perbadanan atau organisasi yang mengenai barangbarang tred perniagaan profesion peristiwa atau lain-lain urusannya publisiti diberi dengan iklan itu 3 [dipotong n.s p.u 24/1995 bahasa iklan 4 1 bahasa malaysia hendaklah digunakan bagi semua iklan sama ada ianya sahaja atau bersama dengan apa-apa bahasa lain 2 jika iklan adalah dalam bahasa malaysia serta juga dalam apa-apa bahasa lain hurufhuruf bagi perkataan-perkataan dalam bahasa malaysia itu hendaklah berukuran lebih besar daripada huruf-huruf atau tulisan-tulisan perkataan-perkataan dalam bahasa atau bahasa-bahasa yang lain itu dan hendaklah ditunjukkan dengan cara yang lebih jelas 3 seseorang tidak boleh mempamerkan atau menyebab atau membenar dipamerkan mana-mana iklan yang tidak mematuhi perenggan-perenggan 1 dan 2 4 walau apapun peruntukan perenggan 3 jika nama sesuatu firma persatuan atau syarikat sebagaimana yang didaftarkan di bawah akta pendaftaran perniagaan 1956 [akta 197 akta syarikat 1965 [akta 125 atau akta pertubuhan 1966 [13/66 terdiri dari atau termasuk perkataan-perkataan yang bukan dalam bahasa malaysia adalah tidak perlu untuk menterjemahkan perkataan-perkataan itu ke dalam bahasa malaysia.

[close]

p. 5

penggunaan bahasa malaysia yang betul 5 jika majlis berpendapat bahawa bahasa malaysia telah tidak digunakan dengan betul dalam mana-mana iklan ia boleh melalui notis secara bertulis memerintahkan orang yang telah mempamerkan iklan itu atau yang telah menyebabkan atau membenarkan iklan itu dipamerkan supaya mengubah iklan itu untuk membetulkan kesalahan itu mengikut apaapa cara dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyarakan oleh majlis dalam notis itu melesenkan iklan-iklan 6 1 tiada seseorang pun boleh mempamerkan atau menyebab dipamerkan apa-apa iklan selain daripada iklan-iklan yang dikecualikan dibawah undang-undang kecil 18 tanpa lesen yang dikeluarkan oleh majlis 2 majlis boleh mengenakan apa-apa syarat yang difikirkan patut dalam sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil ini iklan yang dipamerkan tanpa lesen 7 di mana majlis membenarkan penahanan mana-mana iklan yang telah dipamerkan tanpa lessen suatu fee yang sama banyak dengan tiga kali ganda fee lesen tahunan bagi iklan itu hendaklah kena dibayar berhubung dengan lesen apabila ianya diberi permohonan untuk mendapatkan lesen 8 1 permohonan bagi suatu lesen untuk mempamerkan iklan hendaklah dibuat dalam borang a jadual kedua dan hendaklah disertakan dengana dua salinan lakaran yang menunjukkan butlr-butir penuh iklan itu b mengikut mana yang berkenaan tapak arau pelan tempat yang menunjukkan tempat iklan itu c mengikut mana yang berkenaan pelan struktur yang hendak didirikan bagi maksud mempamerkan iklan itu dan mempunyai perakuan seseorang arkitek berdaftar atau jurutera struktur yang berpendapat bahawa struktur itu akan berada dalam keadaan tegap dan kukuh bagi tempoh selama mana iklan itu dijangka hendak dipamerkan dan d fee lesen 2 jika sekiranya sesuatu iklan hendak dilekatkan kepada bangunan majlis boleh sebagai tambahan kepada kehendak-kehendak di bawah perenggan 1 menghendaki pemohon mengemukakan suatu taksiran bertulis oleh seseorang arkitek berdaftar atau

[close]

p. 6

jurutera struktur rnengenai kekukuhan struktur bangunan itu atau bahagian bangunan di mana iklan itu hendak dilekatkan 3 majlis boleh menghendaki seseorang pemohon mendeposit dengannya apa-apa jumlah wang yang tidak lebih daripada tiga ribu ringgit 4 melainkan deposit itu atau apa-apa bahagian daripadanya digunakan untuk rnenjelaskan belanja yang dilakukan di bawah undang-undang kecil 16 deposit itu atau bakinya hendaklah dipulangkan kepada pernohon apabila tamat ternpoh lesen itu dan selepas iklan itu diturunkan 5 permohonan untuk memperbaharui sesuatu lesen hendaklah dikemukakan sebelum tarikh tamatnya lesen itu dan hendaklah disertakan dengan bayaran yang ditetapkan pemberian atau pembaharuan lesen 9 1 majlis boleh memberi atau memperbaharui sesuatu lesen untuk mempamerkan iklan dalam borang b ladual kedua 2 sesuatu lesen boleh dari semasa ke semasa diperbaharui atas pembayaran fee lesen 3 jika sekiranya pemberian atau pembaharuan sesuatu lesen ditolak fee lesen sepenuhnya hendaklah dibayar balik kepada pemohon 4 jika permohonan untuk mendapatkan sesuatu lesen atau pembaharuan sesuatu lesen ditarik balik sebelum diluluskan oleh majlis separuh daripada fee lesen itu hendaklah dibayar balik kepada pemohon 5 majlis boleh enggan mengeluarkan sesuatu lesen atau membenarkan sesuatu lesen diperbaharui tanpa memberi apa-apa sebab fee lesen 10 fee lesen yang kena dibayar bagi jenis iklan yang dinyatakan dalam ruang pertama jadual ketiga hendaklah dihitung mengikut kiraan bulanan dan mengikut kadar yang ditetapkan dalam ruang kedua jadual tersebut pembatalan lesen 11 majlis boleh membatalkan sesuatu lesen tanpa memberi apa-apa sebab bagi pembatalan itu dengan syarat bahawa sebelum membatalkan lesen itu majlis hendaklah memberi satu bulan notis secara bertulis akan cadangannya hendak berbuat demikian kepada pemegang lesen itu.

[close]

p. 7

2 di mana sesuatu lesen dibatalkan orang yang mempamerkan iklan itu hendaklah menurunkan iklan yang baginya lesen telah dibatalkan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh pembatalan 3 pampasan tidak boleh dibayar kepada mana-mana orang atas pembatalan sesuatu lesen pembayaran balik deposit 12 tertakluk kepada undang-undang kecil 16 3 deposit di bawah undang-undang kecil 8 3 hendaklah dibayar balik kepada orang yang mempamerkan iklan itu selepas habis tempoh atau atas pembatalan lesennya dan iklan itu diturunkan ketinggian dan pelunjuran iklan dsb 13 1 sesuatu iklan itu tidak boleh setakat tinggi lima meter yang diukur dari lorong jalan mengunjur mendatar melebihi satu meter daripada garisan sempadan jalan 2 melebihi lima meter tinggi sesuatu iklan tidak boleh mengunjur mendatar melebihi dua meter daripada garisan sempadan jalan 3 sesuatu iklan itu tidak boleh keseluruhannya melindung atau menghalang mana-mana tingkap atau ekzos asap yang terletak di dinding luar sesuatu bangunan keselamatan struktur iklan 14 1 apa-apa struktur bersama dengan apa-apa kelengkapan pada sesuatu bangunan atau bahagian daripada sesuatu bangunan yang didirikan bagi maksud menunjukkan sesuatu iklan hendaklah diperakui sebagai kukuh dari segi struktur oleh seorang arkitek berdaftar atau seorang jurutera struktur selama tempoh lesen itu seperti dalam borang yang terdapat dalam jadual keempat dan jika dikehendaki oleh majlis perakuan itu hendaklah termasuk kestabilan struktur bangunan atau sebahagian bangunan yang menyokong iklan itu 2 apa-apa pelan yang dikemukakan di bawah undang-undang kecil ini hendaklah mematuhi keperluan-keperluan undang-undang kecil bangunan 3 majlis boleh dalam sesuatu kes tertentu mengecualikan pemohon daripada kehendak perenggan 1 penyenggaraan iklan 15 1 majlis boleh melalui notis secara bertulis memerintahkan orang yang mempamerkan mana-mana iklan untuk mengecat semula mengganti atau membersihkan iklan itu dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu.

[close]

p. 8

2 jika warna-warna iklan bercahaya yang dilesenkan berkemungkinan menyebabkan kekeliruan atau kegusaran kepada orang awam apabila iklan itu bercahaya majlis boleh melalui notis secara bertulis memerintahkan orang yang mempamerkan iklan itu menukarkan warnanya dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu menurunkan iklan 16 1 majlis boleh memohon kepada mahkamah satu perintah untuk diturunkan terus mana-mana iklan termasuk mana-mana struktur yang didirikan khas untuk iklan itu yang dipamerkan tanpa lesen atau yang melanggari mana-mana undang-undang kecil ini atau jika pameran iklan itu ialah untuk kemajuan tred perniagaan atau perusahaan yang menyalahi undang-undang 2 setelah perintah mahkamah diberi majlis atau pegawai-pegawainya yang diberikuasa boleh memasuki mana-mana premis pada bila-bila masa yang berpatutan dan melaksanakan penurunan mana-mana iklan jika perintah penurunan tidak dipatuhi 3 perbelanjaan yang dikenakan untuk penurunan di bawah perenggan 2 hendaklah ditanggung oleh orang yang mempamerkan iklan itu dan majlis boleh memotong perbelanjaan tersebut daripada mana-mana wang yang kena dibayar kepada orang itu di bawah undang-undang kecil 12 4 majlis boleh bagi maksud membaiki mengecat semula atau membersihkan manamana tiang poster menurunkan apa-apa poster dan walaupun mungkin ada apa-apa tempoh bagi lesen yang belum tamat tiada apa-apa amaun boleh dipulangkan balik kepada pemegang lesen kesalahan 17 mana-mana orang yang melanggar mana-mana undang-undang kecil ini atau manamana syarat dalam sesuatu lesen atau mana-mana notis atau perintah majlis adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dihukum penjara bagi tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau kedua-duanya sekali pengecualian lesen 18 1 tiada sesuatu lesen dikehendaki bagia sesuatu iklan yang luasnya tidak lebih daripada 2 meter persegi yang mengiklankan penjualan dan penyewaan tanah atau rumah jika iklan itu dipamerkan di atas tanah atau harta yang hendak dijual atau disewakan itu dengan syarat bahawa tidak lebih daripada satu iklan penjualan atau penyewaan itu boleh dipamerkan mengenai mana-mana satu harta;

[close]

p. 9

b sesuatu papan tanda kontraktor bangunan atau kejuruteraan awam yang luasnya tidak lebih daripada empat meter persegi jika papan tanda itu didirikan di atas harta di mana apa-apa kerja bangunan atau kejuruteraan awam sedang dijalankan dengan syarat bahawa tidak lebih daripada satu papan tanda itu boleh dikecualikan mengenai mana-mana satu projek c sesuatu papan tanda kontraktor kecil yang luasnya tidak lebih daripada dua meter persegi yang didirikan berhubung dengan sesuatu projek bangunan atau kejuruteraan awam dengan syarat bahawa hanya satu papan tanda sahaja boleh dikecualikan mengenai mana-mana satu projek dan papan tanda itu tidak boleh menghubungi apa-apa perkara bergambar d satu tanda arahan berukuran tidak lebih daripada 0.3 meter persegi mengandungi nama orang atau firma perbadanan atau organisasi yang didirikan di atas sesuatu tapakbina yang diluluskan oleh majlis 2 walaupun tiada sesuatu lesen dikehendaki bagi sesuatu iklan di bawah undang undang kecil ini iklan itu hendaklah dipamerkan mengikut undang-undang kecil 4 13 dan 14 pemohon-pemohon lesen bertanggungjawab atas kegagalannya 19 1 tanggungjawab terhadap keruntuhan atau kegagalan sesuatu struktur atau lekapan yang berhubung dengan penunjukan iklan sama ada semasa ia dibina atau selepas ia siap hendaklah prima facie terletak ke atas orang atau orang-orang yang telah mengemukakan permohonan untuk lesen itu 2 walaupun sesuatu iklan telah diluluskan oleh majlis atau walaupun majlis telah mengecualikan pemohon itu daripada undang-undang kecil 14 1 majlis tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang berlaku ke atas mana-mana orang oleh keruntuhan atau kegagalan struktur atau lekapan untuk iklan itu kerosakan 20 majlis tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang disebabkan olehnya atau penjawat-penjawatnya dalam menjalankan peruntukan-peruntukan undang-undang kecil ini pengecualian daripada peruntukan undang-undang kecil 21 majlis boleh mengecualikan mana-mana orang yang difikirkan patut daripada manamana peruntukan-peruntukan undang-undang kecil ini pengecualian.

[close]

p. 10

22 tiada apa-apa jua dalam undang-undang kecil ini terpakai bagi iklan bagi tujuan perhimpunan kaum aktiviti politik seminar dan lain-lain aktiviti yang berkaitan bertarikh 21hb mei 1992 [suk ns 200 05 8/5 klt 5 abdullah sani bin abdul hamid setiausaha majlis mesyuarat kerajaan negeri sembilan darul khusus jadual pertama majlis daerah seremban majlis daerah kuala pilah majlis daerah port dickson majlis daerah jempol majlis daerah tampin majlis daerah jelebu majlis daerah rembau jadual kedua borang a undang-undang kecil 8 1 permohonan untuk mendapatkan lesen iklan yang dipertua majlis tuan saya nama penuh dalam huruf besar k.p no beralamat memohon untuk mendapatkan lesen iklan di bawah undang-undang kecil 81 undangundang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1992 2 jenis iklan

[close]

p. 11

3 saiz iklan amaun iklan 4 tempat/tempat di mana iklan/iklan-iklan itu akan dipamerkan 5 tempoh lesen dari sehingga 19 19 6 saya lampirkana dua salinan lakaran yang menunjukkan detail penuh iklan itu b tapak/pelan tempat yang menunjukkan tempat iklan itu c pelan struktur yang hendak didirikan bagi maksud mempamerkan iklan itu dan juga perakuan seseorang arkitek berdaftar/jurutera struktur d fee lesen sebanyak tarikh tandatangan pemohon lampirkan jika berkenaan potong yang tidak berkenaan borang b undang-undang kecil 9 1 lesen iklan nombor resit rujukan fail nama alamat adalah dilesenkan oleh majlis untuk mempamerkan iklan/iklan-iklan berikut:

[close]

p. 12

1 2 3 4 di mulai dari 19 sehingga 19 tertakluk kepada syarat-syarat berikut bertarikh 19 yang dipertua majlis jadual ketiga undang-undang kecil 81 92 dan 10 fee lesen 1 jenis lesen 2 fee yang kena dibayar a bagi meter persegi yang pertama atau sebahagian daripadanya majlis daerah seremban majlis daerah port dickson rm 100.00 setahun majlis daerah tampin majlis daerah jempol majlis daerah kuala pilah rm 30.00 setahun majlis daerah jelebu majlis daerah rembau 1 iklan yang tidak bercahaya diukur meliputi keluasan bahagian untuk mempamerkan iklan itu dan termasuk apaapa keluasan permukaan rangka atau penyangga rm 100.00 setahun rm 40.00 setahun rm 40.00 setahun rm 30.00 setahun rm 30.00 setahun b bagi tiaptiap satu meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya a bagi dua meter persegi yang pertama rm 10.00 setahun rm10.00 setahun rm7.50 setahun rm7.50 setahun rm5.00 setahun rm5.00 setahun rm5.00 setahun 2 iklan yang bercahaya diukur meliputi keluasan rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 40.00 setahun rm 40.00 setahun rm 30.00 setahun rm 30.00 setahun rm 30.00 setahun

[close]

p. 13

bahagian untuk mempamerkan iklan itu dan termasuk apaapa keluasan permukaan rangka atau penyangga b bagi tiaptiap satu meter tambahan atau sebahagian daripadanya rm 10.00 setahun rm10.00 setahun rm7.00 setahun rm7.00 setahun rm5.00 setahun rm5.00 setahun rm5.00 setahun 3 iklan kecil iklan yang saiznya tidak melebihi satu meter persegi dan bertujuan untuk dipamerkan lebih daripada pada satu iklan dari rekabentuk yang sama a bagi 100 iklan yang pertama atau sebahagian daripadanya rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 70.00 setahun rm 70.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun b bagi tiaptiap tambahan 100 iklan atau sebahagian daripadanya a tidak bercahayai bagi dua meter persegi pertama bagi satu iklan ii bagi tiaptiap meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya bagi satu iklan b bercahayai bagi dua meter persegi pertama bagi satu iklan rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 35.00 setahun rm 35.00 setahun rm 25.00 setahun rm 25.00 setahun rm 25.00 setahun 4 sesuatu iklan yang terunjur lebih daripada lima belas sentimeter melebihi bangunan diukur meliputi keseluruhan keluasan iklan itu termasuk rangka dan jika pameran adalah di kedua-dua belah muka iklan itu tiaptiap satu permukaan iklan itu hendaklah diukur rm 200.00 setahun rm 200.00 setahun rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 20.00 setahun rm 20.00 setahun rm 20.00 setahun rm 20.00 setahun rm 5.00 setahun rm 5.00 setahun rm 5.00 setahun rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 70.00 setahun rm 70.00 setahun rm 35.00 setahun rm 35.00 setahun rm 35.00 setahun

[close]

p. 14

ii bagi tiaptiap satu meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya bagi satu iklan 5 tanda langit diukur meliputi keluasan ruang yang digunakan untuk mempamerkan tanda langit 6 kain rentang bagi tiap-tiap satu meter persegi atau sebahagian daripadanya rm 10.00 setahun rm 10.00 setahun rm 10.00 setahun rm 10.00 setahun rm2.50 setahun rm2.50 setahun rm2.50 setahun rm 200.00 setahun rm 200.00 setahun rm 150.00 setahun rm 150.00 setahun rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun a tidak melebihi 6 meter persegi b bagi tiaptiap satu meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun [gan n.s.p.u 15/1996 jadual keempat undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan darul khusus 1992 undang-undang kecil 14 1 pengesahan pelan-pelan struktur untuk catatan di atas pelan yang dikemukakan untuk kelulusan saya seorang arkitek berdaftar/jurutera struktur dengan ini mengesahkan bahawa struktur di atas adalah kukuh dari segi struktur bagi tempoh dan saya mengaku bertanggungjawab sepenuh ke atasnya arkitek/jurutera

[close]

p. 15

senarai pindaan undang-undang yang meminda n.s p.u 24/1995 tajuk ringkas tarikh mula berkuatkuasa 15 september 1995 undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan pindaan 1995 undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan pindaan 1996 n.s p.u 15/1996 1 jun 1996 copyrights reserved © all rights reserved no part of this publication may be reproduced stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording and/or otherwise without the prior permission of lawnet produced by lawnet percetakan nasional malaysia berhad

[close]

Comments

no comments yet