Akta Keterangan 1950 – Akta 56

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

undang-undang malaysia cetakan semula akta 56 akta keterangan 1950 mengandungi segala pindaan hingga 1 januari 2006 teks ini hanya terjemahan oleh jabatan peguam negara bagi evidence act 1950 melainkan jika dan sehingga ditetapkan sahih di bawah subseksyen 71 akta bahasa kebangsaan 1963/67 [akta 32 teks ini bukan perundangan diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang undang malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang undang 1968 secara usaha sama dengan malayan law journal sdn bhd dan percetakan nasional malaysia bhd 2006

[close]

p. 2

2 akta keterangan 1950 pertama kali diperbuat 1950 ordinan no 11 tahun 1950 disemak 1971 akta 56 m.b.p 1 november 1971 c etakan s emula yang terdahulu cetakan semula yang pertama cetakan semula yang kedua cetakan semula yang ketiga 1983 1993 1999 disediakan untuk penerbitan oleh malayan law journal sdn bhd dan dicetak oleh percetakan nasional malaysia berhad cawangan kuala lumpur 2006

[close]

p. 3

3 undang-undang malaysia akta 56 akta keterangan 1950 susunan seksyen bahagian i keberkaitan bab i permulaan seksyen 1 2 3 4 tajuk ringkas takat tafsiran anggapan bab ii keberkaitan fakta am 5 6 7 8 9 10 11 12 keterangan boleh diberikan mengenai fakta persoalan dan fakta berkaitan keberkaitan fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama fakta yang menjadi punca sebab atau kesan bagi fakta persoalan motif persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian fakta yang perlu untuk menghuraikan atau mengemukakan fakta berkaitan apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama bila fakta yang selainnya tidak berkaitan menjadi berkaitan dalam guaman bagi mendapatkan ganti rugi fakta yang cenderung membolehkan mahkamah menentukan amaunnya berkaitan

[close]

p. 4

4 seksyen undang-undang malaysia 13 14 15 16 fakta yang berkaitan apabila hak atau adat dipersoalkan a kta 56 fakta yang menunjukkan kewujudan keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja bila kewujudan perjalanan urusan berkaitan pengakuan dan pengakuan salah 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 pengakuan dan pengakuan salah ditakrifkan pengakuan oleh pihak dalam prosiding ejennya atau orang yang mempunyai kepentingan pengakuan oleh orang yang kedudukannya mesti dibuktikan bagi menentang pihak dalam guaman pengakuan oleh orang yang disebut dengan nyatanya oleh pihak dalam guaman pembuktian pengakuan bagi menentang orang yang membuatnya dan oleh atau bagi pihak mereka bila pengakuan lisan tentang kandungan dokumen menjadi berkaitan bila pengakuan dalam kes sivil berkaitan bila pengakuan salah yang disebabkan oleh dorongan ugutan atau janji menjadi tidak berkaitan dalam prosiding jenayah pengakuan salah kepada pegawai polis berpangkat rendah daripada inspektor tidak boleh dibuktikan pengakuan salah oleh tertuduh semasa dalam jagaan polis tidak boleh dibuktikan bagi menentangnya sebanyak mana maklumat yang diterima daripada tertuduh boleh dibuktikan pengakuan salah yang dibuat selepas terhapusnya sangkaan yang disebabkan oleh dorongan ugutan atau janji adalah berkaitan pengakuan salah yang selainnya berkaitan tidak boleh menjadi tidak berkaitan oleh sebab janji untuk merahsiakannya dsb pertimbangan mengenai pengakuan salah terbukti yang menyentuh orang yang membuatnya dan orang lain yang dibicarakan bersesama atas kesalahan yang sama pengakuan tidak menjadi bukti konklusif tetapi boleh mengestop 31.

[close]

p. 5

keterangan seksyen 5 31a dipotong pernyataan oleh orang yang tidak dapat dipanggil sebagai saksi 32 33 hal yang dalamnya pernyataan mengenai fakta berkaitan oleh orang yang sudah mati atau yang tidak dapat ditemui dsb adalah berkaitan keberkaitan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya kebenaran fakta yang dinyatakan dalamnya pernyataan yang dibuat dalam hal keadaan khas 34 35 36 37 38 bila catatan dalam buku akaun berkaitan keberkaitan catatan dalam rekod awam yang dibuat pada melaksanakan kewajipan keberkaitan pernyataan dalam peta carta dan pelan keberkaitan pernyataan tentang fakta daripada jenis awam yang terkandung dalam perundangan atau pemberitahuan tertentu keberkaitan pernyataan tentang mana-mana undang-undang yang terkandung dalam buku undang-undang sebanyak mana pernyataan dikehendaki dibuktikan 39 keterangan apa dikehendaki diberikan apabila pernyataan menjadi sebahagian daripada percakapan dokumen buku atau siri surat atau kertas bila penghakiman mahkamah berkaitan 40 41 42 43 44 penghakiman dahulu adalah berkaitan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua keberkaitan penghakiman tertentu dalam probet dsb bidang kuasa keberkaitan dan kesan penghakiman perintah atau dekri selain yang disebut dalam seksyen 41 bila penghakiman dsb selain yang disebut dalam seksyen 40 hingga 42 berkaitan fraud atau pakatan sulit dalam mendapatkan penghakiman atau ketidakwibawaan mahkamah boleh dibuktikan bila pendapat orang ketiga berkaitan 45 46 pendapat pakar fakta berkenaan dengan pendapat pakar

[close]

p. 6

6 seksyen undang-undang malaysia 47 48 49 50 51 bila pendapat tentang tulisan tangan berkaitan bila pendapat tentang kewujudan hak atau adat berkaitan bila pendapat tentang kelaziman rukun dsb berkaitan bila pendapat mengenai hubungan berkaitan bila alasan pendapat berkaitan a kta 56 bila watak berkaitan 52 53 54 55 dalam kes sivil watak bagi membuktikan kelakuan yang ditohmahkan tidak berkaitan dalam kes jenayah watak baik terdahulu adalah berkaitan watak buruk terdahulu tidak berkaitan kecuali bagi menjawab watak boleh menjejaskan ganti rugi bahagian ii pembuktian bab iii fakta yang tidak perlu dibuktikan 56 57 58 fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan fakta yang mengenainya mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan bab iv keterangan lisan 59 60 pembuktian fakta dengan keterangan lisan keterangan lisan mesti secara langsung bab v keterangan dokumentar 61 62 63 64 pembuktian kandungan dokumen keterangan primer keterangan sekunder pembuktian dokumen dengan keterangan primer

[close]

p. 7

keterangan seksyen 7 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73a hal yang dalamnya keterangan sekunder yang berhubungan dengan dokumen boleh diberikan kaedah tentang notis untuk mengemukakan pembuktian tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan pembuktian penyempurnaan dokumen yang dikehendaki oleh undangundang supaya diaku saksi pembuktian jika saksi yang mengaku saksi tidak ditemui pengakuan penyempurnaan diakusaksikan oleh pihak kepada dokumen yang pembuktian apabila saksi yang mengaku saksi menafikan penyempurnaan pembuktian dokumen yang tidak dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan perbandingan tandatangan tulisan atau meterai dengan lain-lain yang diakui atau dibuktikan kebolehterimaan keterangan dokumentar dalam kes sivil dsb dokumen awam 74 75 76 77 78 78a dokumen awam dokumen persendirian salinan diperakui bagi dokumen awam pembuktian dokumen dengan pengemukaan salinan diperakui pembuktian bagi dokumen rasmi tertentu pembuktian dokumen awam yang dikeluarkan oleh komputer anggapan tentang dokumen 79 80 81 82 83 84 anggapan tentang ketulenan salinan diperakui anggapan tentang dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan anggapan tentang warta akhbar dsb anggapan tentang dokumen yang boleh diterima di england tanpa bukti mengenai meterai atau tandatangan anggapan tentang peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa kerajaan anggapan tentang koleksi undang-undang dan laporan keputusan

[close]

p. 8

8 seksyen undang-undang malaysia 85 86 87 88 89 90 anggapan tentang surat kuasa wakil a kta 56 anggapan tentang salinan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing anggapan tentang buku peta dan carta anggapan tentang perutusan telegraf anggapan tentang penyempurnaan wajar dsb dokumen yang tidak dikemukakan anggapan tentang dokumen yang berusia dua puluh tahun dokumen yang dikeluarkan oleh komputer 90a 90b 90c kebolehterimaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer dan pernyataan yang terkandung dalamnya nilai yang boleh diberikan kepada dokumen atau pernyataan yang terkandung dalam dokumen yang diterima menurut kuasa seksyen 90a seksyen 90a dan 90b mengatasi peruntukan lain akta ini akta buku jurubank keterangan 1949 dan mana-mana undang-undang bertulis bab vi penyingkiran keterangan lisan oleh keterangan dokumentar 91 92 93 94 95 96 97 keterangan mengenai terma kontrak pemberian dan pelupusan harta lain yang diubah ke dalam bentuk dokumen penyingkiran keterangan mengenai perjanjian lisan penyingkiran keterangan yang menghuraikan atau meminda dokumen yang taksa penyingkiran keterangan terhadap pemakaian dokumen bagi fakta yang sedia ada keterangan tentang dokumen yang tidak bererti berkenaan fakta yang sedia ada keterangan tentang pemakaian bahasa yang boleh dipakai bagi seorang sahaja daripada beberapa orang keterangan tentang pemakaian bahasa bagi satu daripada dua set fakta apabila kesemua bahasa itu tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana satu keterangan tentang pengertian huruf yang tidak dapat dibaca dll siapa yang boleh memberikan keterangan mengenai perjanjian yang mengubah terma dokumen 98 99.

[close]

p. 9

keterangan seksyen 9 100 pentafsiran wasiat bahagian iii pengemukaan dan kesan keterangan bab vii beban membuktikan 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 beban membuktikan pada siapa terletaknya beban membuktikan beban membuktikan tentang fakta tertentu beban membuktikan fakta yang hendaklah dibuktikan untuk menjadikan keterangan boleh diterima beban membuktikan bahawa kes orang tertuduh termasuk dalam kecualian beban membuktikan fakta yang diketahui secara khusus beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam masa tiga puluh tahun beban membuktikan bahawa seseorang yang tidak didengar khabar mengenainya selama tujuh tahun masih hidup beban membuktikan tentang perhubungan dalam hal pekongsi tuan tanah dan penyewa prinsipal dan ejen beban membuktikan pemunyaan bukti ketulusan dalam transaksi jika satu pihak berada dalam hubungan kepercayaan aktif kelahiran dalam masa perkahwinan ialah bukti konklusif mengenai kesahtarafan anggapan bahawa budak lelaki yang berumur di bawah tiga belas tahun tidak berupaya melakukan rogol mahkamah boleh menganggap kewujudan fakta tertentu bab viii estopel 115 116 estopel estopel penyewa dan estopel pemegang lesen orang yang memiliki harta tak alih

[close]

p. 10

10 seksyen undang-undang malaysia a kta 56 117 estopel penerima bil pertukaran baili atau pemegang lesen bab ix saksi 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 133a 134 siapa yang boleh memberikan keterangan saksi bisu pihak-pihak dalam guaman sivil dan isteri dan suami hakim hakim mahkamah sesyen dan majistret komunikasi dalam masa perkahwinan keterangan tentang hal ehwal negara komunikasi rasmi maklumat tentang pelakuan kesalahan komunikasi profesional seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa dll keistimewaan tidak dilepaskan jika keterangan diberikan secara sukarela komunikasi sulit dengan penasihat undang-undang pengemukaan surat ikatan hakmilik kepunyaan saksi yang tidak menjadi pihak pengemukaan dokumen yang seorang lain yang memilikinya boleh enggan mengemukakan saksi tidak dikecualikan daripada menjawab atas alasan bahawa jawapan itu akan melibatkannya dalam jenayah rakan sejenayah keterangan kanak-kanak yang masih mentah bilangan saksi bab x pemeriksaan saksi 135 136 137 138 susunan pengemukaan dan pemeriksaan saksi mahkamah hendaklah memutuskan kebolehterimaan keterangan pemeriksaan utama pemeriksaan balas pemeriksaan semula susunan pemeriksaan dan arahan mengenai pemeriksaan semula

[close]

p. 11

keterangan seksyen 11 139 140 141 142 143 144 145 146 146a 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 pemeriksaan balas orang yang dipanggil untuk mengemukakan dokumen saksi berkenaan dengan watak soalan memimpin bila soalan memimpin tidak boleh ditanya bila soalan memimpin boleh ditanya keterangan tentang perkara bertulis pemeriksaan balas tentang pernyataan bertulis yang dahulu soalan yang sah dalam pemeriksaan balas sekatan terhadap keterangan dalam perbicaraan rogol bila saksi akan dipaksa menjawab mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh ditanya dan bila saksi boleh dipaksa menjawab soalan tidak boleh ditanya tanpa alasan yang munasabah tatacara mahkamah sekiranya soalan ditanya tanpa alasan yang munasabah soalan lucah dan bersifat skandal soalan yang bertujuan menghina atau menggusarkan penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan kepada soalan yang menguji kebenaran soalan oleh pihak kepada saksinya sendiri mencabar kebolehpercayaan saksi soalan yang cenderung kepada menyokong keterangan mengenai fakta berkaitan boleh diterima pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan untuk menyokong testimoni yang kemudian tentang fakta yang sama perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang berkaitan di bawah seksyen 32 atau 33 mengingatkan semula testimoni tentang fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang disebut dalam seksyen 159 hak pihak menentang mengingatkan semula tentang tulisan yang digunakan untuk

[close]

p. 12

12 seksyen undang-undang malaysia pengemukaan dokumen dan terjemahannya memberikan sebagai keterangan dikemukakan setelah notis diberikan dokumen yang a kta 56 162 163 164 165 166 diminta dan menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah notis diberikan kuasa hakim mengemukakan soalan atau memerintahkan pengemukaan kuasa juri atau pengapit untuk mengemukakan soalan bab xi penerimaan dan penolakan keterangan dengan cara tidak wajar 167 tiada perbicaraan baru kerana penerimaan atau penolakan keterangan dengan cara tidak wajar

[close]

p. 13

13 undang-undang malaysia akta 56 akta keterangan 1950 suatu akta bagi mentakrifkan undang-undang keterangan [semenanjung malaysia 23 mei 1950 ord no 11 tahun 1950 sabah dan sarawak 1 november 1971 p.u a 261/1971 b ahagian i keberkaitan b ab i permulaan tajuk ringkas 1 akta ini bolehlah dinamakan akta keterangan 1950 takat 2 akta ini hendaklah terpakai bagi segala prosiding kehakiman di dalam atau di hadapan mana-mana mahkamah tetapi tidaklah terpakai bagi afidavit yang dikemukakan kepada mana-mana mahkamah atau pegawai dan tidaklah juga terpakai bagi prosiding di hadapan seseorang penimbang tara tafsiran 3 dalam akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain

[close]

p. 14

14 undang-undang malaysia a kta 56 berkaitan satu fakta dikatakan berkaitan dengan satu fakta lain apabila fakta yang satu itu mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi itu dengan apa-apa cara yang disebut dalam peruntukan akta ini berhubung dengan keberkaitan fakta dokumen ertinya apa-apa hal yang dinyatakan diperihalkan atau bagaimana jua pun digambarkan atas apa-apa benda bahan barang atau artikel termasuklah apa-apa hal yang terkandung dalam cakera pita filem runut bunyi atau apa jua pun peranti lain dengan menggunakan a huruf angka tanda simbol isyarat lambang atau apa jua pun bentuk pernyataan perihalan atau gambaran lain apa-apa rakaman visual sama ada imej kaku atau bergerak apa-apa rakaman bunyi atau apa-apa jua pun rakaman elektronik magnetik mekanikal atau rakaman lain dan walau bagaimana jua pun dibuat atau apa-apa bunyi dedenyut elektronik atau apa jua pun data lain suatu rakaman atau pemancaran dari suatu jarak apa-apa hal dengan mana-mana atau apa-apa kombinasi cara yang disebut dalam perenggan a b atau c b c d atau dengan lebih daripada satu cara yang disebut dalam perenggan a b c dan d yang dimaksudkan untuk digunakan atau yang mungkin digunakan bagi tujuan menyatakan memperihalkan atau dengan apa jua cara sekalipun menggambarkan hal itu misalan tulisan ialah dokumen perkataan yang dicetak dilitograf atau difotograf ialah dokumen peta pelan graf atau lakaran ialah dokumen inskripsi pada kayu logam batu atau apa-apa benda bahan atau barang lain ialah dokumen lukisan citra gambar atau karikatur ialah dokumen fotograf atau negatif ialah dokumen rakaman pita komunikasi telefon termasuklah rakaman komunikasi sedemikian yang dipancarkan dari suatu jarak ialah dokumen.

[close]

p. 15

keterangan 15 rakaman fotografi atau rakaman visual lain termasuklah rakaman pemancaran fotografi atau pemancaran visual lain dari suatu jarak ialah dokumen hal yang dirakamkan disimpan diproses didapatkan semula atau dikeluarkan oleh komputer ialah dokumen fakta ertinya dan termasuklah a b apa-apa benda keadaan benda atau hubungan benda yang boleh ditanggap dengan pancaindera apa-apa keadaan mental yang disedari oleh manamana orang misalan a bahawa adanya benda-benda tertentu yang diatur mengikut susunan tertentu di tempat tertentu ialah suatu fakta b bahawa seseorang telah mendengar atau melihat sesuatu ialah suatu fakta c bahawa seseorang telah menyebut perkataan tertentu ialah suatu fakta d bahawa seseorang berpegang pada pendapat tertentu mempunyai niat tertentu bertindak dengan suci hati atau secara fraud atau menggunakan perkataan tertentu dengan pengertian tertentu atau pada suatu masa tertentu sedar akan perasaan tertentu ialah suatu fakta e bahawa seseorang mempunyai reputasi tertentu ialah suatu fakta fakta persoalan ertinya apa-apa fakta yang daripadanya sama ada dengan sendiri atau berkaitan dengan fakta lain wujudnya tidak wujudnya jenis atau takat apa-apa hak liabiliti atau ketidakupayaan yang ditegaskan atau dinafikan dalam mana-mana guaman atau prosiding semestinya dapat disimpulkan misalan a dituduh membunuh b dalam perbicaraannya fakta yang berikut boleh menjadi persoalan bahawa a telah menyebabkan kematian b bahawa a telah berniat hendak menyebabkan kematian b bahawa a telah mendapat bangkitan marah besar dan mengejut daripada b bahawa a pada masa melalukan perbuatan yang menyebabkankematian b tidak berupaya mengetahui sifat perbuatannya itu oleh sebab tidak sempurna akal filem termasuk mikrofilem dan apa-apa negatif keterangan termasuklah

[close]

Comments

no comments yet