Akta Pengangkutan Jalan 1987 – Akta 133

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

undang-undang malaysia cetakan semula akta 333 akta pengangkutan jalan 1987 mengandungi segala pindaan hingga 1 julai 2006 diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang 1968 secara usaha sama dengan percetakan nasional malaysia bhd 2006

[close]

p. 2

2 undang-undang malaysia akta 333 akta pengangkutan jalan 1987 tarikh perkenan diraja 30 ogos 1987 24 september 1987 tarikh penyiaran dalam warta

[close]

p. 3

pengangkutan jalan undang-undang malaysia akta 333 akta pengangkutan jalan 1987 susunan seksyen 3 bahagian i permulaan seksyen 1 2 3 4 tajuk ringkas pemakaian dan permulaan kuat kuasa tafsiran pelantikan kuasa dato bandar dan warden lalu lintas bahagian ii pengelasan pendaftaran dan pelesenan kenderaan-kenderaan motor dan pemandu pengelasan kenderaan-kenderaan motor 3a pemberikuasaan kepada datuk bandar dan pegawai majlis bandaraya 5 6 pengelasan kenderaan-kenderaan motor larangan bagi kenderaan-kenderaan motor yang tidak mematuhi kaedahkaedah pendaftaran kenderaan-kenderaan motor 7 8 9 10 pendaftaran kenderaan-kenderaan motor dan pemunya penyimpanan daftar penyimpanan akaun oleh pendaftar berlesen permohonan untuk pendaftaran

[close]

p. 4

4 seksyen undang-undang malaysia 11 12 13 14 nombor pendaftaran akta 333 pemeriksaan kenderaan motor dan pemberian maklumat kepada ketua pengarah tatacara mengenai pertukaran milikan kenderaan motor memperagakan nombor pendaftaran pelesenan kenderaan-kenderaan motor 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lesen-lesen kenderaan motor kehendak bagi permohonan pengarah boleh enggan mengeluarkan lesen-lesen kenderaan motor dalam hal tertentu efek mengubah kenderaan ke atas lesen penyerahan balik lesen kenderaan motor memperagakan lesen kenderaan motor lesen pelawat lesen perdagangan kenderaan motor kesalahan lain berkaitan dengan pendaftaran dan pelesenan kenderaankenderaan motor pelbagai 24 25 mendapat kembali fi perakuan antarabangsa pelesenan pemandu-pemandu motor 26 27 28 29 30 31 32 33 34 lesen-lesen memandu permohonan bagi lesen memandu pengiktirafan lesen-lesen memandu negara lain ujian kekompetenan memandu peruntukan mengenai kesihatan jasmani pemohon bagi lesen memandu dan pemegangnya hilang kelayakan kerana kesalahan penggantungan lesen memandu apabila hilang kelayakan permohonan untuk menghapuskan hilang kelayakan pengendorsan pada lesen memandu 34a pengendorsan jika lesen memandu terkandung dalam kad atau peranti elektronik pelbagai guna

[close]

p. 5

pengangkutan jalan seksyen 5 35 36 37 38 kuasa ketua pengarah menggantung atau membatalkan lesen memandu kuasa untuk menggantung lesen memandu penagih dadah pemegang lesen boleh menunjukkan sebab mengapa lesen memandu tidak patut digantung atau dibatalkan penyerahan balik dan pengembalian lesen memandu memandu dan kesalahan yang berkaitan dengannya 35 a kuasa ketua pengarah untuk membatalkan lesen memandu percubaan 39 40 41 42 43 44 45 sekatan ke atas pemanduan oleh orang muda melebihi had laju menyebabkan kematian kerana memandu dengan melulu atau membahayakan memandu secara melulu dan membahayakan memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah keadaan menjaga kenderaan motor semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah 45a memandu atau menjaga kenderaan motor dengan kepekatan alkohol melebihi had yang ditetapkan 45 b ujian nafas 45 c pengadaan spesimen bagi analisis 45d perlindungan pesakit hospital 45 e penahanan 45 f keterangan dalam prosiding bagi kesalahan di bawah seksyen 44 atau 45 melibatkan minuman yang memabukkan dan seksyen 45a 45g tafsiran seksyen 44 dan 45b hingga 45 f 46 47 48 49 50 51 52 53 memandu semasa menghidap penyakit atau ketidakdayaan menunggang di atas injak-injak dan menghalang pemandu galangan disebabkan kenderaan di jalan menunggang di belakang pemandu gangguan dan desakan yang menyalahi undang-undang mengambil kenderaan motor tanpa izin pemunya berdaftar kewajipan berhenti jika berlaku kemalangan kuasa memerintahkan kehadiran di mahkamah

[close]

p. 6

6 seksyen undang-undang malaysia 54 55 akta 333 pemakaian kepada penunggang sikal kayuh akan peruntukan berhubungan dengan kesalahan memandu yang tertentu kewajipan memberhentikan kenderaan apabila diminta pelesenan pemandu dan konduktor kenderaan perkhidmatan awam kenderaan pekerja dan kenderaan barangan 56 57 lesen vokasional lesen vokasional bagi kenderaan barangan dan kenderaan pekerja pelbagai 58 59 60 61 62 63 64 65 66 kewajipan mengemukakan lesen memandu dan perakuan insurans kuasa menguji dan melarang penggunaan kenderaan-kenderaan kuasa menahan kenderaan-kenderaan untuk pemeriksaan kuasa memerintahkan pengemukaan kenderaan motor dan lesen kuasa memasuki dan menggeledah premis penimbangan kenderaan-kenderaan kuasa menyita kenderaan motor memindahkan kenderaan yang rosak dan yang ditinggalkan kaedah-kaedah bahagian iia pemeriksaan berkala kenderaan motor 66a 66b 66c 66d 66e 66 f 66g perakuan pemeriksaan dikehendaki bagi kenderaan motor tertentu kenderaan yang dikehendaki menjalani pemeriksaan berkala pengeluaran dan penolakan perakuan pemeriksaan mempamerkan perakuan pemeriksaan hanya orang yang dilesenkan boleh memeriksa pengambilan kerja pemeriksa kaedah-kaedah bahagian iii jalan-jalan 66 da pengiktirafan perakuan pemeriksaan negara lain 67 68 tafsiran kod lebuh raya

[close]

p. 7

pengangkutan jalan seksyen 7 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 had laju kuasa menyekat penggunaan kenderaan-kenderaan pada jalan-jalan tertentu kuasa untuk mengehadkan kenderaan mengadakan tempat letak kereta dan tempat perhentian perizaban tempat letak kereta bagi perutusan diplomatik tempat letak kereta bagi orang tidak upaya lintasan pejalan kaki kewajipan pejalan kaki mematuhi arahan lalu lintas mendirikan isyarat lalu lintas kuasa mengadakan sekatan jalan penalti kerana mengabaikan arahan dan isyarat lalu lintas tali dsb melintangi jalan sekatan ke atas pertandingan dan ujian kelajuan pelucuthakan kenderaan-kenderaan yang digunakan dalam pertandingan atau ujian kelajuan kuasa mendirikan perlindungan jalan bawah tanah dan titian kuasa mengalihkan struktur daripada jalan-jalan pembinaan akses dan parit dan penyusunan pemasangan utiliti awam ke jalan-jalan yang ada sekatan bagi kenderaan-kenderaan di atas jambatan peruntukan mengenai lalu lintas luar biasa kaedah-kaedah bahagian iv peruntukan terhadap risiko pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor 85 a pembinaan struktur bagi iklan dsb 86 87 88 89 90 91 92 93 tafsiran pembawa kenderaan motor hendaklah diinsuranskan terhadap risiko pihak ketiga kehendak berkenaan dengan polisi pemberian penyata dan maklumat oleh penanggung insurans kehendak berkenaan dengan jaminan

[close]

p. 8

8 seksyen undang-undang malaysia 94 95 96 97 98 99 akta 333 syarat tertentu dalam polisi atau jaminan tidak mempunyai apa-apa kuat kuasa pengelakan pengehadan ke atas bidang polisi risiko pihak ketiga kewajipan penanggung insurans untuk menunaikan hukuman terhadap orang yang mengambil insurans berkenaan dengan risiko pihak ketiga hak pihak ketiga terhadap penanggung insurans kewajipan untuk memberi maklumat yang perlu kepada pihak ketiga penyelesaian di antara penanggung insurans dan orang yang mengambil insurans kebankrapan dll tidak menjejaskan tuntutan pihak ketiga hak lanjut pihak ketiga terhadap penanggung insurans penyerahan balik perakuan disebabkan pembatalan polisi pengemukaan perakuan penanggung insurans hendaklah diberitahu mengenai apa-apa kejadian deposit pemakaian bahagian ini kepada jaminan kaedah-kaedah bahagian v kesalahan dan pelbagai peruntukan 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110a 111 112 113 114 115 116 116a 117 pernyataan palsu liabiliti pemunya berdaftar dan lain-lain penalti kerana galangan dan gangguan memujuk atau mendesak bersubahat melakukan kesalahan kuasa bagi penangkapan pemberhentian dan penahanan kuasa polis dalam penyiasatan kuasa pegawai pengangkutan jalan dalam penyiasatan kewajipan memberi maklumat dan penggunaan pernyataan sebagai keterangan dipotong bidang kuasa mahkamah majistret kelas satu peruntukan mengenai keterangan

[close]

p. 9

pengangkutan jalan seksyen 9 117a 118 119 119a 120 121 122 123 124 124a 125 126 126a 127 128 129 keterangan dan rekod sabitan dahulu penyampaian dan tandatangan notis kesalahan am dan penalti kesalahan dilakukan oleh pertubuhan perbadanan kuasa untuk mengkompaun akuan bersalah melalui surat dan kompaun tidak menjejaskan peruntukan polisi insurans ketua pengarah hendaklah diberitahu mengenai sabitan dan kompaun pegawai tidak berpakaian seragam hendaklah mengemukakan kad pengenalan pembayaran fi lesen perisytiharan badan awam menteri boleh memberi kuasa kepada mana-mana orang untuk menjalankan fungsi pengarah kuasa menteri untuk memberi kuasa atau memberi lesen pembatalan kaedah-kaedah pemansuhan peralihan dan kecualian kuasa menteri untuk membuat peruntukan peralihan tambahan dsb.

[close]

p. 10

10 undang-undang malaysia akta 333

[close]

p. 11

pengangkutan jalan undang-undang malaysia akta 333 akta pengangkutan jalan 1987 11 suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pengangkutan bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud yang berkaitan [1 januari 1988 p.u b 694/1987 maka inilah diperbuat undang-undang oleh seri paduka baginda yang di-pertuan agong dengan nasihat dan persetujuan dewan negara dan dewan rakyat yang bersidang dalam parlimen dan dengan kuasa daripadanya seperti yang berikut bahagian i permulaan tajuk ringkas pemakaian dan permulaan kuat kuasa 1 1 akta ini bolehlah dinamakan akta pengangkutan jalan 1987 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri melalui pemberitahuan dalam warta 2 menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi mula berkuat kuasanya bahagian dan peruntukan yang berlainan dalam akta ini 3 akta ini terpakai di seluruh malaysia.

[close]

p. 12

12 tafsiran undang-undang malaysia akta 333 2 dalam akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain akta ini termasuklah apa-apa perundangan subsidiari yang dibuat di bawah akta ini alat tanah ertinya apa-apa alat atau jentera yang digunakan bersama dengan traktor tanah berkaitan dengan maksud di mana traktor tanah boleh digunakan di bawah akta ini anggota angkatan ertinya a seorang anggota angkatan tentera b seorang pegawai polis c seorang anggota angkatan pelawat dalam erti mana-mana undang-undang yang sedang berkuat kuasa bagi mengawal selia angkatan pelawat yang berada dengan sah di sisi undang-undang di malaysia badan awam ertinya suatu badan yang diisytiharkan oleh menteri sebagai suatu badan awam barangan ertinya apa-apa benda termasuk ternakan yang dibawa atas atau di dalam suatu kenderaan motor bagi maksud apa-apa perdagangan atau perniagaan tetapi tidak termasuk a kelengkapan yang biasanya digunakan dengan kenderaan itu b barang-barang dagangan yang dibawa oleh seseorang di atas atau di dalam kenderaan itu semata-mata bagi maksud dipertunjukkan sebagai sampel c barang-barang yang dibawa oleh seseorang di atas atau di dalam kenderaan itu untuk digunakan dalam menjalankan perdagangan perniagaan atau profesionnya dan bukan untuk jualan berat tanpa muatan ertinya berat sesuatu kenderaan termasuk badan dan semua bahagian yang lebih berat diambil kira jika badan atau bahagian alternatif digunakan yang perlu bagi atau biasanya digunakan dengan kenderaan itu apabila digunakan di atas suatu jalan tetapi tidak termasuk perkakas curai;

[close]

p. 13

pengangkutan jalan 13 beroda berhubungan dengan sesuatu kenderaan motor atau treler ertinya keseluruhan berat kenderaan itu dipindahkan ke jalan dengan menggunakan roda berunut berhubungan dengan sesuatu kenderaan ertinya kenderaan itu direka bentuk dan dibina sedemikian supaya beratnya dipindahkan ke permukaan jalan sama ada dengan cara runut berterusan atau dengan gabungan roda dan runut berterusan binatang ertinya mana-mana kuda kuda kecil baghal keldai kerbau lembu kambing biri-biri babi kambing atau anjing dato bandar ertinya dato bandar kuala lumpur yang dilantik di bawah seksyen 3 akta ibu kota persekutuan 1960 [akta 190 dibaca bersama seksyen 4 akta bandaraya kuala lumpur 1971 [akta 59 dan termasuklah mana-mana pegawai dalam perkhidmatan bandaraya kuala lumpur yang diberi kuasa secara bertulis oleh dato bandar untuk menjalankan kuasa yang diberi atau untuk melaksanakan tugas yang dikenakan kepada dato bandar oleh akta ini had berat maksimum dengan muatan yang dibenarkan ertinya berat seperti yang ditetapkan oleh ketua pengarah sebagai berat dengan muatan yang sesuai bagi sesuatu kenderaan tertentu yang menggunakan jalan hari ditetapkan ertinya hari yang ditetapkan oleh menteri di bawah seksyen 1 bagi mula berkuat kuasanya mana-mana bahagian atau peruntukan akta ini isyarat lalu lintas termasuklah segala isyarat tiang isyarat amaran tiang arahan isyarat tanda atau alat yang didirikan atau disediakan pada atau berhampiran dengan jalan untuk pengetahuan panduan atau menunjukkan arahan kepada orang yang menggunakan jalan jabatan pengangkutan jalan ertinya jabatan yang ditadbirkan oleh ketua pengarah jalan ertinya a mana-mana jalan awam dan mana-mana jalan lain yang mana orang awam mempunyai akses dan termasuklah jambatan terowong hentian sebelah kemudahan feri jalan bertingkat bulatan jalan pulau lalu lintas pembahagi

[close]

p. 14

14 undang-undang malaysia akta 333 jalan segala lorong lalu lintas lorong laju lorong perlahan bahu jalan garis tengah jejambat jalan tembok jalan tuju landasan masuk dan keluar plaza tol kawasan khidmat dan struktur dan lekapan lain bagi memberi kesan sepenuh kepada penggunaannya dan b bagi maksud seksyen 70 dan 85 adalah juga termasuk sesuatu jalan yang sedang dalam pembinaan tetapi tidak termasuk mana-mana jalan persendirian jambatan terowong atau apa-apa yang berhubung dengan jalan itu yang disenggarakan dan dijaga oleh orang persendirian atau badan-badan persendirian kawasan perbadanan putrajaya ertinya kawasan yang diperihalkan dalam seksyen 10 akta perbadanan putrajaya 1995 [akta 536 kebankrapan termasuklah ketidaksolvenan yang akibatnya suatu perintah mentadbirkan pemakan gaji telah dibuat di bawah undangundang yang berhubungan dengan kebankrapan kegunaan ertinya kegunaan di atas mana-mana jalan kemalangan ertinya suatu kemalangan atau kejadian di mana kerosakan atau kecederaan dilakukan terhadap mana-mana orang harta kenderaan struktur atau binatang kenderaan ertinya suatu struktur yang boleh bergerak atau digerakkan atau digunakan bagi membawa mana-mana orang atau benda dan yang bersentuhan dengan permukaan bumi apabila bergerak kenderaan barangan hendaklah mempunyai erti yang sama seperti yang diberi kepada ungkapan tersebut dalam akta lembaga pelesenan kenderaan perdagangan 1987 [akta 334 kenderaan motor ertinya kenderaan daripada apa-apa perihalan yang didorongi oleh jentera mekanisme yang terkandung di dalam badan kenderaan itu dan dibina atau disesuaikan supaya dapat digunakan di atas jalan dan termasuklah treler;

[close]

p. 15

pengangkutan jalan 15 kenderaan perdagangan hendaklah mempunyai erti yang sama seperti yang diberi kepada ungkapan tersebut dalam akta lembaga pelesenan kenderaan perdagangan 1987 kenderaan perkhidmatan awam hendaklah mempunyai pengertian yang sama seperti yang diberikan kepada ungkapan tersebut dalam akta lembaga pelesenan kenderaan perdagangan 1987 kerajaan ertinya kerajaan persekutuan atau mana-mana kerajaan negeri ketua pegawai polis ertinya mana-mana pegawai polis yang diberi kuasa oleh ketua polis negara untuk mengawal polis di raja malaysia berkenaan dengan mana-mana kawasan atau negeri di bawah seksyen 6 akta polis 1967 [akta 344 dan dinamakan sedemikian oleh ketua polis negara ketua pengarah ertinya ketua pengarah bagi pengangkutan jalan yang dilantik di bawah seksyen 3 konduktor ertinya seseorang yang dilesenkan di bawah seksyen 56 untuk bertindak sebagai konduktor bagi sesuatu kenderaan perkhidmatan awam lalu lintas termasuklah basikal trisikal kenderaan motor kereta trem kenderaan daripada setiap jenis pejalan kaki perarakan kumpulan polis atau tentera dan segala binatang yang ditunggang digembala atau diheret lapangan terbang mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya oleh akta penerbangan awam 1969 [akta 3 lembaga lebuhraya ertinya pertubuhan yang diperbadankan di bawah seksyen 3 akta lembaga lebuhraya malaysia perbadanan 1980 [akta 231 lesen belajar memandu ertinya lesen memandu yang diberikan kepada mana-mana orang untuk belajar memandu dari segi teori dan amali dan kemudiannya diuji mengikut ujian kekompetenan yang ditetapkan;

[close]

Comments

no comments yet