Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2013-5

 

Embed or link this publication

Description

Majowy numer Biuletynu Informacyjnego Infrastruktury

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 5 issn 1689-8044 maj 2013

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i transport kolejowy 4 52 europejski przemysl kolejowy w roku 2013 4 53 francuski przemysl kolejowy w roku 2013 6 54 drugi etap budowy hs2 8 55 perspektywy transportu towarowego zorientowanego rynkowo 10 56 dobre perspektywy kolei towarowych 14 57 rozwizania intermodalne dla transalpejskiego transportu towarowego projekt europejski transitects 17 58 kolejom ukraiskim grozi kryzys inwestycyjny 21 59 korytarz przez azj rodkow ­ alternatywa dla magistrali transsyberyjskiej 22 ii transport lotniczy 23 60 przewozy pasaerskie rosn towarowe ­ spadaj 23 iii transport miejski 26 61 metro w delhi dotrzymuje kroku rozwojowi miasta 26 ze wiata 29 transport kolejowy 29 drogownictwo 31 transport lotniczy 31 transport morski i ródldowy 32 transport miejski 32 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2013 33

[close]

p. 4

4 i transport kolejowy 52 europejski przemysl kolejowy w roku 2013 citroën ph l industrie ferroviaire européenne en 2013 le rail 2013 nr 3 s 18-20 slowa kluczowe wiat przemysl kolejowy transport kolejowy rynek kolejowy producent konkurencja rynkowa komisja europejska przepis techniczny regulacja tsi tabor kolejowy certyfikat interoperacyjno ertms wdroenie program europejski przemysl kolejowy ma powane powody aby by pewnym swej przyszloci mimo coraz bardziej widocznej konkurencji azjatyckiej wród której na pierwsze miejsce wysuwa si chiski przemysl kolejowy studium przeprowadzone w kocu 2012 r na zlecenie europejskiego zwizku przedsibiorstw kolejowych unife wykazalo dobre perspektywy tego sektora redni wzrost o 2,6 w najbliszych szeciu latach zarejestrowano spowolnienie zamówie taboru kolejowego w europie i chinach jednak obserwuje si dynamiczny rozwój inwestycji kolejowych na bliskim wschodzie w rosji i ameryce laciskiej charakterystyczne dla wspólczesnego rynku kolejowego jest realne zagroenie ze strony azjatyckich konkurentów przemyslowych oraz konieczno walki przedsibiorców europejskich o dostp do rynków publicznych unife wraz z kilkoma stowarzyszeniami kolejowymi i poparciem komisji europejskiej przygotowala porozumienie o swobodnej wymianie wyrobów przemyslu kolejowego z japoni przemysl japoski jest obecny w europie dziki wielkiemu kontraktowi na dostaw wyrobów koncernu hitachi glównie taboru do wielkiej brytanii jednoczenie japonia zamknla swój rynek na konkurencj europejsk wprowadzajc pojcie bariery technicznej operational safety clause nie przedstawiajc jednak przejrzystej procedury przetargowej otwarcie rynku japoskiego jest jednym z wanych elementów negocjacji rozpoczyna si te szeroka dyskusja w radzie i parlamencie europejskim nad projektem rozporzdzenia dotyczcego rynków publicznych które bdzie wymagalo osignicia kompromisu pomidzy pastwami czlonkowskimi negocjacje budetowe dotycz take zaproponowanego przez wiceprzewodniczcego komisji europejskiej siima kallasa nowego instrumentu dotyczcego transportu kolejowego connecting europe facility ­ cef mechanizm ten pozwoli na priorytetow realizacj projektów kolejowych w powizaniu z europejsk sieci transportow ten-t iv pakiet kolejowy sektor kolei europejskich oywilo przyjcie przez ke iv pakietu kolejowego na pocztku 2013 r który bdzie wnikliwie analizowany podczas prezydencji irlandzkiej w radzie europy nowy pakiet zostal bardzo dobrze przyjty przez unife zwlaszcza wszystkie propozycje techniczne powany wklad w rozwój wspólpracy europejskiej wniosla europejska agencja kolejowa era która obecnie kieruje calym obszarem zagadnie zwizanych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjnoci tsi oraz z wdroeniem systemu ertms w europie z kolei wspólnota kolei europejskich cer zrzeszajca europejskich operatorów kolejowych zarzdza systemem dopuszcze i zezwole który jest kluczowym dla systemu kolejowego szczególy techniczne iv pakietu kolejowego zostaly przygotowane przez specjalistów z cer procedury uzyskiwania dopuszcze s dlugotrwale i kosztowne wedlug danych komisji europejskiej procedury dopuszcze nowych pojazdów kolejowych mog trwa nawet dwa lata i kosztowa do 6 mln moe to stanowi nawet 10 kosztów lokomotywy szacuje si e w obecnie trwajcych procedurach dopuszcze zostal zamroony kapital w wysokoci ok 1,4 mld .

[close]

p. 5

5 projekt rozporzdzenia era oraz dyrektywy interoperacyjnoci pozwol na wdroenie efektywniejszego i taszego systemu dopuszcze który powinien zagwarantowa spelnienie podwyszonych norm bezpieczestwa projekt rozporzdzenia przewiduje wprowadzenie dopuszcze wanych w calej europie chodzi o etap bardzo wany dla narodowych urzdów bezpieczestwa które posluguj si rónymi systemami prowadzcymi do podzialu rynku wewntrznego era powinna sta si centralnym urzdem w zakresie udzielania dopuszcze podzial ról pomidzy era i narodowymi urzdami bezpieczestwa kolejowego bdzie sukcesywnie wprowadzany w ycie era uzyska wiksze kompetencje w zakresie ertms oraz norm europejskich proponuje si prowadzenie za porednictwem era akcji promocyjnej norm w usa na bliskim wschodzie w rosji i brazylii wraz z wejciem w ycie przepisów technicznych moliwe bdzie skoncentrowanie si na wspólnej europejskiej przestrzeni kolejowej interoperacyjnej dajcej korzyci wszystkim operatorom i zarzdcom infrastruktury oraz europejskiemu przemyslowi kolejowemu unife pracuje take nad utrzymaniem wysokiego poziomu jakoci jego narzdziem w zakresie certyfikacji jest iris ertms innym zagadnieniem nad którym intensywnie pracowaly w 2012 r era oraz komisja europejska jest ertms protokól zgodnoci podpisano podczas duskiej prezydencji w kopenhadze z instytucjami sektora kolejowego zainteresowanymi kontynuacj i rozwojem tego systemu w calej unii europejskiej protokól dotyczy specyfikacji technicznych dla trzeciej wersji bazowej baseline 3 ertms inicjatywa komisji stanowi sukces midzynarodowy bowiem liczne kraje europejskie m in dania austria szwajcaria wielka brytania zdecydowaly si zainwestowa powane kwoty we wdraanie ertms niemcy postanowily zrewidowa swoje stanowisko w sprawie ertms i zamierzaj inwestowa w rozwój korytarza a który ma poprawi interoperacyjno pomidzy poszczególnymi kolejami projekt shift2rail w ubieglym roku unife wlczyl si do wspólpracy przy realizacji trzech programów badawczych wspólfinansowanych przez przemysl i komisj europejsk w innych sektorach przemyslu ju od kilku lat rozwijane s ambitne programy badawczo-rozwojowe korzystajce z rozmaitych narzdzi finansowania w cyklu szecioletnim do takich programów nale m in cleansky oraz sesar kontrola ruchu lotniczego od dwóch lat czlonkowie unife rozwijaj wspólprac w ramach shift2rail wspólnej inicjatywy technologicznej joint technology initiative jti projekt ten wpisuje si w postanowienia bialej ksigi transportu stajc si narzdziem realizacji transferu modalnego z transportu drogowego na kolej zaplanowanego do 2020 r ten niezbdny dla europy projekt staje si wiodcym w sektorze przemyslu kolejowego dostarczajcego 50 taboru na wiecie stwarza on take przeciwwag dla konkurentów azjatyckich japoskich chiskich i poludniowokoreaskich stanowicych zagroenie dla rynków europejskich warto projektu jti szacuje si w perspektywie 2014-2020 na 1 mld polowa ma by finansowana przez przemysl druga z budetu unijnego programu horizon 2020 pi programów rozwojowych dotyczy taboru kolejowego zarzdzaniem ruchem ertms infrastruktury i utrzymania nowych rozwiza it oraz kolejowych przewozów towarowych oprócz spólek-zaloycieli alstom ansaldobreda ansaldo sts bombardier caf faiveley knorr-bremse siemens strukton rail talgo thales i vossloh do realizacji tego projektu wlczyly si network rail wielka brytania i trafikverket szwecja wkrótce dolczy adif hiszpania w realizacj bardzo wanych projektów kolejowych w europie s zaangaowani trzej renomowani zarzdcy infrastruktury wielcy operatorzy kolejowi sncf db fs zamierzaj wkrótce przylczy si do projektu obszerny program roboczy zostal wdroony przez przemysl kolejowy wraz z realizacj piciu programów rozwojowych okrela on take przyszl form organizacyjn wspólnego przedsibiorstwa pozostaje teraz oczekiwa

[close]

p. 6

6 zielonego wiatla ze strony komisji europejskiej i zatwierdzenia jti przez rad po uzyskaniu pozytywnej opinii parlamentu europejskiego wiele krajów czlonkowskich takich jak francja polska czy hiszpania ju udzielily wsparcia inicjatywie wiceprzewodniczcy komisji europejskiej siim kallas na brukselskiej ceremonii wrczenia nagród w dziedzinie kolejnictwa organizowanej przez unife i cer luty 2013 uznal program badawczy shift2rail za glówn sil napdow brany w nadchodzcych latach sektor transportu kolejowego w 2013 r czeka bardzo napity program dla sprostania wyzwaniom niezbdna jest mobilizacja wszystkich czlonków unife oprac marek ucieszyski 53 francuski przemysl kolejowy w roku 2013 adoux j p l industrie ferroviaire française en 2013 le rail 2013 nr 3 s 10-12 slowa kluczowe wiat francja przemysl kolejowy 2013 dst polityka transportowa plan finansowanie polityka inwestycyjna pomidzy francuskim rynkiem samochodowym który ulegl zalamaniu a bran lotnicz francusko-europejsk majc zapewnione zamówienia na najblisze pi lat uplasowal si przemysl kolejowy po przyjciu ustawy grenelle des transportes 2009 wladze uwiadomily sobie zloono problemów kolei w kontekcie wydarze politycznych i ekonomicznych silny konsensus polityczny dziala na rzecz promocji zrównowaonego rozwoju i wspierania alternatywnych rodków transportu w efekcie powstaly wielkie projekty transportowe takie jak grand paris i narodowy plan infrastruktury transportu snit do takich inicjatyw naley take kontynuacja planu perben majcego na celu renowacj klasycznej sieci kolejowej oraz generaln odnow taboru kolei duej prdkoci pierwszej generacji tgv zostaly ogloszone przetargi na dostaw 1000 skladów ter regiolis oraz 860 pocigów pitrowych regio 2n obiecujce perspektywy do 2015 r daje te wznowiona realizacja pastwowego projektu tet wyrównywanie dysproporcji terytorialnych w dostpie do transportu kolejowego nastpilo wzmocnienie rynku narodowego z wartoci 2,3 mld w 2007 r do 3,3 mld w 2011 r jednak w latach 2010-2012 z wielu przyczyn nastpilo odwrócenie korzystnej tendencji spowolnienie projektów oprócz planu renowacji sieci kolejowej 1,8 mld rocznie na ok 900 km linii wszystkie inne wielkie programy zostaly w znacznym stopniu spowolnione lub calkowicie wstrzymane regiony uznaly e nie s w stanie finansowa dostaw zamówionego taboru ter nowy rzd premiera ayrault zdecydowal e naley wstrzyma realizacj szeregu projektów snit jest uwaany za zbyt ambitny wobec moliwoci finansowania zwlaszcza nowoczesnej infrastruktury linie duej prdkoci projekt grand paris okazal si zbyt kosztowny i przewymiarowany w stosunku do moliwoci transportu publicznego tet wicy si z wymian taboru dla komunikacji midzymiastowej corail téoz lunea zostal oceniony jako niemoliwy do zrealizowania ze rodków budetu ministerstwa transportu wstrzymano take realizacj trzeciej czci projektu tcsp przewidujcej w najbliszych latach m in budow kilku linii tramwajowych obecna sytuacja finansowa nie pozwoli sncf na szybkie zaangaowanie si w promowany model masowej komunikacji duej prdkoci tgv de masse koszt odnowy taboru 200-300 skladów do 2017 r jest szacowany na 9 mld trudne perspektywy dla ekspertów opracowujcych raport o zasobach kolei grudzie 2011 wniosek byl jasny naley ograniczy skal odnowy kolei ze wzgldu na spadek o 30-40 wskaników francuskiego rynku przemyslu kolejowego przewidywanych do 2016 r zwlaszcza w dziedzinie taboru któr w pierwszym okresie kryzys dotknl bardziej ni infrastruktur mona obawia si powanych nastpstw w zakresie dzialalnoci i zatrudnienia w brany

[close]

p. 7

7 kolejowej na przelomie 2012/2013 zaczla narasta wiadomo potrzeby czciowego lub calkowitego odblokowania wspomnianych wyej programów dla utrzymania dobrej kondycji przemyslu kolejowego raport kocowy ambition 2010 komitetu strategicznego kwiecie 2012 wskazuje konieczno utrzymania dynamiki rozwoju narodowego rynku kolejowego w perspektywie wieloletniej tak jak to czyni wiatowi liderzy w dziedzinie kolejnictwa chiny i niemcy niezbdne zamówienia w chinach budet roczny przemyslu kolejowego przekroczy 50 mld w 2015 r dziki inwestycjom przewidzianym w planie picioletnim niemiecki przemysl kolejowy pierwszy w europie drugi na wiecie z budetem 5 mld rocznie jest w stanie powikszy swój portfel zamówie warto wdroe i zamówie tylko w 2011 r stanowila rekord 14,5 mld z czego 10 mld dotyczylo zamówie krajowych wladze publiczne wiadome nakazu dynamicznego rozwoju rynku narodowego dla utrzymania konkurencyjnoci rodzimego przemyslu kolejowego w skali midzynarodowej s zmotywowane do wdraania racjonalnych rozwiza w zakresie inynierii finansowej na przelomie lat 2012/2013 zapowiedziano kolejno sfinansowanie pierwszej partii pocigów tet oraz trzeciej czci projektu tcsp finalizacj przez sncf zamówienia 40 pocigów tgv duplex dostawy w 2018 r pocigów tgv nowej generacji dla sncf ministrowie przemyslu i transportu planuj wyasygnowa rodki z funduszy przeznaczonych na zrównowaony rozwój na zakup taboru uaktywnienie dzialalnoci leasingowej oraz wynajem taboru operatorom kolejowym którzy nie mog sobie pozwoli na zakup nowych pojazdów minister transportu powolal komisj mobilité 21 dla realizacji narodowych projektów infrastrukturalnych snit oraz umoliwil korzystanie z rozwiza pozwalajcych regionom konsolidowa swoje sily dla realizacji inwestycji w ter instancje odpowiedzialne za projekt grand paris te chc przyspieszenia decyzji w sprawie dalszych losów projektu tabor towarowy kolejowe przewozy towarowe ulegly zredukowaniu na korzy transportu samochodowego spadek wolumenu przewozów do 30 mld tkm a rynek przemyslowy w tym segmencie zupelnie podupadl nie przewiduje si adnych dostaw lokomotyw towarowych na rynek francuski w latach 2013-2014 perspektywy budowy wagonów s alarmujce trudno porówna t sytuacj z warunkami panujcymi na rynku niemieckim w zakresie zamówie taboru towarowego gdzie wydatki taborowe szacuje si na 500 mln 1 mld i utrzymanie przewozów towarowych na poziomie 112 mld tkm organizacja francuskiego systemu kolejowego wród wielu trudnoci i ogranicze mona dostrzec take impuls pozytywny reforma francuskiego systemu kolejowego doprowadzi do odbudowy brany przemyslowej w kontekcie przyszlego zarzdzania i organizacji nowego francuskiego systemu kolejowego naley przeanalizowa jego efektywno ekonomiczn oraz moliwoci pobudzenia procesu inwestycyjnego co mialo miejsce po reformie niemieckiej w 1994 r z tego punktu widzenia polityka modernizacji sieci bdzie wielk prób zdolnoci do poprawy wydajnoci i efektywnoci przy realizacji inwestycji kolejowych dialog prowadzony z komisj europejsk o otwarciu na konkurencj nie pozwala jeszcze przewidzie precyzyjnie terminu efektywnego wejcia w ycie pelnej liberalizacji ani nowej konfiguracji pomidzy tgv tet lub ter za przyklad mog sluy niemieccy konkurenci db zamawiaj tabor lokomotywy wagony pocigi regionalne za 1,5 mld rocznie co stanowi ok 40 obrotu realizowanego przez niemiecki przemysl kolejowy w tym segmencie niezbdnym warunkiem okrelajcym poziom inwestowania bdzie zdecydowanie i wola strategicznego dzialania grupy sncf na rzecz rozwoju rodzimego rynku kolejowego.

[close]

p. 8

8 rynek krajowy przed midzynarodowym mimo duych ogranicze budetowych wynikajcych z kryzysu ekonomicznego francuski przemysl kolejowy jest traktowany przez wladze jako brana priorytetowa i przyszlociowa podjte ju decyzje pozwol na podniesienie dynamiki rozwoju rynku kolejowego do 2017 r stwarza to nadziej na zwikszenie wartoci rynku w cigu piciu lat do 3-3,5 mld do dzisiaj nie podjto jednak wicych decyzji dotyczcych zakresu i tempa modernizacji sieci kolejowej oraz inwestycji kolejowych do 2017 r dotyczy to projektów snit które inwestycje zostan definitywnie wstrzymane grand paris ostateczny wybór rodka transportu kolej tramwaj metro lekkie czy cikie tram-train sposobu finansowania taboru utworzenia przedsibiorstw prowadzcych leasing taboru kolejowego rosco pewne jest e w obliczu wiatowej konkurencji silna brana przemyslowa nie moe ogranicza si jedynie do rynku krajowego ale te adna narodowa brana przemyslowa nie moe aspirowa do roli wiatowego lidera nie majc oparcia w silnej bazie krajowej plan perben dotyczcy odnowy sieci kolejowej zostal przedstawiony w 2006 r przez ówczesn minister transportu dominique perben przyp tlum oprac marek ucieszyski 54 drugi etap budowy hs2 barrow k britain takes high-speed project to the next stage international railway journal 2013 nr 4 s 32-33 slowa kluczowe wielka brytania kolej due prdkoci przewozy pasaerów dst linia kolejowa budowa koszt w styczniu 2013 r w wielkiej brytanii zapowiedziano rozpoczcie drugiego etapu budowy linii duej prdkoci hs2 tj odcinków z birmingham na pólnoc do manchester i leeds w roku finansowym 2011-2012 koleje brytyjskie przewiozly prawie 1,5 mld pasaerów czyli prawie 2-krotnie wicej ni w roku finansowym 1994-95 który byl ostatnim rokiem przed prywatyzacj british rail w tym samym okresie przejazdy kolejami dalekobienymi wzrosly z 54 mln do 125 mln ten trend wzrostu utrzymuje si mimo trwajcej od czterech lat stagnacji ekonomicznej co wiadczy o tym e nowa linia kolejowa w wielkiej brytanii jest potrzebna w marcu 2010 r rzd brytyjski przedstawil plan budowy sieci high speed 2 ma mie ona ksztalt litery y dolne rami to 190-km odcinek z londynu do birmingham natomiast ramiona górne to odcinki z birmingham do manchesteru i z birmingham do leeds obecnie trwaj prace projektowe pierwszego odcinka londyn ­ birmingham w nastpstwie decyzji sdu najwyszego rzd zdecydowal si powtórzy negocjacje w sprawie odszkodowa za utracone grunty i mienie w rejonie przyszlej linii ustawa w tej sprawie ma by rozpatrywana przez parlament brytyjski w padzierniku 2013 r jeli wejdzie w ycie co jest oczekiwane w 2015 r bdzie moliwe rozpoczcie pierwszej fazy budowy roboty budowlane bd si mogly rozpocz w 2017 r w styczniu 2013 r rzd przedstawil przygotowany przez ministerstwo transportu department for transport dft szczególowy przebieg linii budowanej w drugim etapie czyli odcinków z birmingham do manchester i leeds lcznie 338 km budow linii zajmuje si powolana przez rzd brytyjski w 2011 r spólka hs2 ltd z siedzib w londynie odcinek birmingham manchester przebieg linii na odcinku birmingham ­ manchester czyli odcinku zachodnim bdzie nastpujcy z birmingham linia bdzie przechodzila przez lichfield ok 20 km na pólnoc od birmingham i dalej pobiegnie na wschód od stafford ok 50 km na pólnoc od birmingham

[close]

p. 9

9 a nastpnie równolegle wzdlu wclm west coast main line a do brewe 90 km od birmingham w crewe bdzie polczenie z lini konwencjonaln aby umoliwi dojazd pocigami duej prdkoci do runcornu i liverpoolu na zachód od manchesteru bdzie zbudowane trójktne polczenie przez które pocigi duej prdkoci bd dojedaly najpierw do lotniska 15 km na poludnie od miasta a nastpnie do samego manchesteru po miniciu trójktnego polczenia linia kolei szybkiej bdzie biegla na pólnocny zachód aby polczy si znowu z wcml na poludnie od wigan 40 km od manchesteru w manchesterze zostanie zbudowana w pobliu lotniska nowa stacja dla pocigów duej prdkoci znajdzie si ona take w pobliu autostrady m56 po miniciu stacji manchester airport linia bdzie wchodzila w 12-km tunel pod poludniow czci manchesteru i wychodzila dopiero kolo lokomotywowni longsight ok 4 km od centrum miasta dalej pobiegnie obok istniejcej linii konwencjonalnej do dworca manchester piccadilly pocigi szybkie bd koczyly bieg na nowym dworcu centralnym który bdzie zbudowany obok istniejcego dworca manchester piccadilly odcinek birmingham manchester wraz z polczeniami z wcml ma mie152 km odcinek birmingham leeds z birmingham linia pobiegnie na pólnocny wschód wzdlu autostrady m42/a42 pod east midlands airport w castle donington w 2-km tunelu nastpnie przejdzie przez now stacj toton zbudowan na miejscu dawnej towarowej stacji rozrzdowej pomidzy nottingham i derby stacja ta bdzie polczona z wyej wymienionymi miastami liniami konwencjonalnymi w przypadku nottingham rozwaa si take wydluenie obecnej linii tramwajowej do nowej stacji toton na linii duej prdkoci zamiast budowy linii konwencjonalnej po zbudowaniu linii hs2 czas jazdy na trasie londyn ­ derby nawet z przesiadk ma si skróci z 1 godziny 44 minut do 1 godziny 8 minut na pólnoc od toton linia bdzie poprowadzona wzdlu autostrady m1 do sheffield gdzie zostanie zbudowany nowy dworzec w meadowhall 8 km na pólnocny wschód od centrum miasta bdzie on obslugiwal sheffield i caly otaczajcy region usytuowanie dworca dla kolei szybkich poza centrum miasta wywolalo dyskusje jednak ministerstwo transportu argumentuje e nowy dworzec bdzie oddalony od starego tylko o 5 minut jazdy pocigiem nastpnie linia pobiegnie na wschód od barnsley i wakefield przetnie lini konwencjonaln biegnc z poludnia do leeds i dojdzie do nowej stacji w leeds new lane bdzie zbudowana w pobliu dotychczasowego dworca glównego przedluenie linii duej prdkoci bdzie poprowadzone dalej na pólnoc po wschodniej stronie leeds i polczy si z lini konwencjonaln ecml east coast main line na poludnie od york dlugo tego odcinka linii hs2 wyniesie 186 km zmiana podróowania po zbudowaniu linii hs2 po zbudowaniu linii hs2 czas jazdy midzy londynem a leeds i midzy londynem a manchesterem skróci si o polow do nieco ponad 1 godziny skróceniu ulegnie take czas podróy w innych relacjach pomidzy miastami w anglii centralnej i pólnocnej rzd szkocki chcialby przedluenia obu nitek linii hs2 dalej na pólnoc ­ do glasgow 320 km od wigan i edynburga 330 km od york jednak obecnie nie jest to jeszcze postanowione rzd szkocki rozwaa budow 75-km linii duej prdkoci pomidzy glasgow a edynburgiem która skrócilaby podró midzy tymi miastami do 30 minut przewiduje si e zbudowanie linii hs2 spowoduje przestawienie si znacznej czci brytyjskich pasaerów na podróowanie kolej lini hs2 ma by przewoone do 5,4 mln pasaerów rocznie w efekcie spodziewane jest zmniejszenie liczby podróy samochodowych o 9,8 mln rocznie calkowite koszty budowy linii hs2 s oszacowane na 33,4 mld funtów liczc w cenach z 2011 r hs2 ma przynie w okresie 60 lat eksploatacji dochody w wysokoci

[close]

p. 10

10 47 mld funtów a wplywy za bilety maj wynie 34 mld funtów liczc wedlug obecnych cen w ocenie spólki hs2 ltd w drugim etapie koszt budowy linii wyniesie 17,1 mld funtów nie uwzgldniono w nim kosztów budowy odnogi do midzynarodowego portu lotniczego heathrow w londynie w ubieglym roku rzd brytyjski deklarowal takie bezporednie polczenie ale plany zostaly odloone do czasu opracowania zbiorczego raportu o polczeniach kolejowych z glównymi midzynarodowymi portami lotniczymi w wielkiej brytanii raport ma by gotowy w 2015 r jak podaje ministerstwo transportu planowana w zachodnim londynie na linii duej prdkoci hs2 stacja old oak common bylaby odlegla tylko o 11 minut jazdy pocigiem od lotniska heathrow a od 2018 r bdzie ono take obslugiwane przez crossrail kursujc z zachodu na wschód londynu crossrail której budowa trwa ju od 2009 r bdzie przebiegala w odlegloci 5 km na pólnoc od lotniska i jej pocigi bd dojedaly take do lotniska heathrow odgalzienie na stacji hayes darlington na linii crossrail planowana jest równie stacja old oak common ostateczna decyzja co do budowy tej stacji na linii hs2 musi dopiero zapa oprac marek rabsztyn 55 perspektywy transportu towarowego zorientowanego rynkowo block r perspektiven für einen marktorientierten güterverkehr güterbahnen 2013 nr 1 s 20-24 slowa kluczowe transport kolejowy przewozy ladunków dst 2011 koniunktura prognoza tabor kolejowy innowacja program zwalczanie halasu zuycie energii efektywno eksploatacyjna po wyranym wzrocie w 2011 r nastpilo ponowne pogorszenie koniunktury w roku ubieglym co skutkowalo obnieniem przewozów w transporcie towarowym w 2012 r przewozy zmalaly o 2,2 do poziomu 4,28 mld t spowolniony rozwój doprowadzil do obnienia wskaników przewozowych w transporcie samochodowym i kolejowym oraz w lotnictwie i egludze ródldowej wzrost zanotowaly jedynie transport morski oraz transport rurocigowy ropy naftowej w 2012 r samochodami przewieziono o 3,3 mld t mniej towarów o 2,7 ni w roku poprzednim ten sektor utrzymal najwyszy udzial w przewozach 70 kolejowy transport towarowy odnotowal spadek take o 2,7 wynik ubiegloroczny 365 mln t o 10 mln t odbiegal od poziomu z 2011 r który byl najlepszy od 1993 r transport lotniczy utracil take 2,7 tonau niewielki 1-proc spadek do 220 mln t stal si udzialem eglugi ródldowej transportem morskim przewieziono 298 mln t wzrost o 1,8 w porównaniu z 2011 r transport rurocigowy wzrósl o 1,5 do prawie 80 mln t kolejowy transport towarowy osiga od 2002 r wikszy wzrost ni transport samochodowy koleje towarowe zwalniajce tempo rozwoju tylko przejciowo wskutek zalamania koniunktury mog przej cz udzialu w rynku od transportu samochodowego w wyniku globalizacji coraz korzystniejsze staj si dlugie kolejowe trasy towarowe wedlug zarzdu portu w hamburgu 70 wszystkich dlugodystansowych transportów kontenerowych zarówno w eksporcie jak i w imporcie jest realizowanych kolej 60 wszystkich kolejowych przewozów towarowych odbywa si w ruchu transgranicznym ponowne pogorszenie koniunktury ju w sprawozdaniu z 2012 r koleje niemieckie db wykazaly pogorszenie koniunktury w drugiej polowie 2011 r po silnym wzrocie w pierwszych szeciu miesicach przy rosncej masie przewozów uwidocznily si rosnce powoli ceny przewozów przy wysokich kosztach energii co nie sprzyjalo konkurencyjnoci przed 2011 r wzrost o 60 nastpil dziki przewozom towarów masowych rudy kruszywa wyrobów metalowych oraz innych towarów w kontenerach dwukrotnie szybciej nastpil rozwój transportów calopocigowych ni konkurencyjnych dla transportu samochodowego przesylek calowagonowych w midzynarodowym towarowym transporcie kolejowym wolumen

[close]

p. 11

11 przewozów wzrósl w pierwszym kwartale 2012 o 1,8 dziki ruchowi transgranicznemu kolej zdolala stworzy dobr pozycj rynkow wobec transportu samochodowego wzrost hamuj jednak przeszkody na granicach brakuje systemów sterowania i informacji w midzynarodowym transporcie kolejowym przecione trasy i wzly s przyczyn zatorów pojawia si niebezpieczestwo e kolej przegra w rywalizacji z transportem samochodowym skutkiem przecienia infrastruktury i strat w realizacji lacuchów logistycznych w ruchu zagranicznym rozwizaniem moe by wprowadzenie specjalistycznego taboru oraz wdraanie nowoczesnych rozwiza it zapotrzebowanie na innowacyjny transport towarowy mimo pogorszenia koniunktury w nastpnych latach naley liczy si ze wzrostem przewozów towarowych postpujcej globalizacji i powizaniom produkcji z transportem gospodarczym towarzysz zmieniajce si techniki wytwarzania które generuj zapotrzebowanie na specjalistyczn obslug logistyczn i rodki transportu wkrótce nie tylko wicej towarów bdzie dostarczanych na due odlegloci nastpi te zmiana struktury przewoonych towarów odejcie od ladunków masowych charakterystycznych dla kolei na rzecz niewielkich przesylek wymagajcych zagwarantowania wysokiej jakoci transportu z analizy przeprowadzonej w 2009 r przez komisj europejsk wynika e w latach 20152030 nastpi wzrost przewozów towarowych o 30 w niemczech udzial ladunków masowych w okresie 2000-2025 wyniesie ok 50 prognoza grupy doradczej consult/bvu 2007 przewiduje wyrany wzrost w nastpujcych segmentach rynku maszynowym samochodowym wyrobów gotowych i pólproduktów produktów chemicznych i artykulów spoywczych zastosowanie nowej generacji wagonów towarowych oraz wzrost udzialu kolei do 25 ue27 do 2030 r pozwoli na realizacj dodatkowej pracy przewozowej w wysokoci 286 mld tkm kolejowy transport towarowy przyczyni si take do poprawy bilansu ekologicznego obecnie w krajach unii 20 emisji co2 przypada na sektor transportu z czego za 1/3 jest odpowiedzialny transport samochodowy ogólem ponad 70 transportu jest uzalenione od wyrobów ropopochodnych kolej na trasach zelektryfikowanych wykorzystuje dla celów trakcyjnych w coraz wikszym stopniu odnawialne ródla energii celem komisji europejskiej jest ograniczenie emisji co2 w sektorze transportu o 20 do 2030 r w odniesieniu do 2008 r co powinno do 2050 r umoliwi redukcj o 60 w porównaniu z 1990 r dla rozwoju zrównowaonej pod wzgldem ekonomicznym i ekologicznym mobilnoci niezbdna jest poprawa wydajnoci przez zastosowanie nowoczesnego taboru pierwszorzdne znaczenie ma take budowa infrastruktury na przeszkodzie tworzeniu atrakcyjnych ofert popartych efektywnym wiadczeniem uslug stoj liczne braki ograniczajce konkurencyjno kolejowego transportu towarowego m in bezproduktywny czas przestoju wystpujcy w calym lacuchu transportowym czasochlonne prace rozrzdowe i niski poziom automatyzacji nowa generacja wagonów towarowych postulaty rozwoju parku wagonowego na potrzeby kolei towarowych s wysuwane przez reprezentantów zakladów budowy taboru klientów i zaladowców wlacicieli wagonów przewoników oraz technische innovationskreis schienengüterverkehr tis którego celem jest rozwijanie nowatorskich technologii w kolejowym transporcie towarowym propozycje dotycz nowych technologii i wlaciwoci pojazdów które powinny by wprowadzane stopniowo do 2030 r pod kierownictwem naukowców z drezna i berlina zostala opracowana wydana przez tis biala ksiga innowacyjne wagony towarowe 2030 wród propozycji jest postulat stworzenia nowej generacji wagonów która lczc szereg usprawnie przyczyni si do wzrostu rentownoci przewozów przy jednoczesnej akceptacji spolecznej kolejowego transportu towarowego wspólpraca wszystkich zainteresowanych powinna przynie pierwsze rezultaty w 2014 r wprowadzanie do eksploatacji innowacyjnych typów wagonów kolejowych powinno nastpowa zgodnie z szeciostopniowym harmonogramem do 2030 r.

[close]

p. 12

12 pomysl innowacyjnego wagonu kolejowego polega na realizacji koncepcji technicznoeksploatacyjnej obejmujcej konstrukcj i zastosowania pojazdu proponowane technologie s ju dostpne lub znajduj si w fazie zaawansowanych prób dotychczasowe dzialania koncentrowaly si przede wszystkim na obnianiu kosztów nowoczesny wagon ma znacznie wicej zalet przy zastosowaniu dzisiejszych technologii budowy lekkich pojazdów nowe wagony mog przewozi wiksze ladunki w stosunku do wlasnej masy korzyci rodowiskowe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych zapotrzebowania na energi s konfrontowane z emisj halasu która pochodzi w rzeczywistoci od kól szyn i podkladów halas toczenia z bialej ksigi wynika e dla wagonów towarowych nie ma jeszcze gotowych do zastosowania rozwiza które zapewniaj wystarczajce ograniczenie emisji halasu skuteczna jego redukcja jest osigalna przy zastosowaniu jednoczenie rodków zaradczych w obszarze trzech elementów systemowych kolo szyna podklad 5l inicjatywa przyszloci za podstaw zrównowaonego rozwoju oraz poprawy konkurencyjnoci kolejowego transportu towarowego mona uwaa inicjatyw przyszloci 5l autorstwa tis przedstawia ona zaloenia dla piciu czynników wzrostu które bd charakteryzowa przyszl generacj nowoczesnych wagonów towarowych leise-leicht-laufstarklogistikfähig-life cycle cost orientiert co oznacza wagon cichy lekki zdolny do duych przebiegów rocznych latwy do wlczania w lacuchy logistyczne zorientowany na koszty cyklu ycia dla wsparcia programu 5l przewidziano wypracowanie odpowiednich rozwiza politycznych warunkiem niezaklóconego rozwoju kolejowego transportu towarowego jest obnienie emisji halasu zwlaszcza we wraliwych porach dnia czynnik leise ródlem emisji halasu s zestawy kolowe hamulce i czci biegowe wagonów celem jest nieprzekraczanie poziomu halasu powodowanego przez wagony pasaerskie oprócz zaleconych przez tsi kompozytowych wkladek hamulcowych wagony towarowe wyposaone w kompozytowe wkladki hamulcowe emituj mniej o 1/3 halasu z szyn i podkladów chodzi o likwidacj plaskich miejsc na obrczach kól tlumienie halasu generowanego przez podwozie i obnienie poziomu jego emisji do otoczenia ograniczeniu emisji halasu przez tabor powinna towarzyszy troska o stan infrastruktury czynnik leicht stanowi istotn cz programu oszczdzania zasobów i redukcji emisji co2 konwencjonalny wagon towarowy zuywa na 1 tkm tylko 1/3 energii potrzebnej dla samochodu ciarowego dziki zastosowaniu materialów kompozytowych o ulepszonych wlaciwociach mechanicznych uzyskano due obnienie ciaru wagonów poprawiona aerodynamika zoptymalizowany stosunek masy wagonu prónego do zaladowanego oraz podwozia charakteryzujce si obnionym oporem ruchu w lukach przyczyniaj si do wzrostu efektywnoci wykorzystania energii konsekwentne stosowanie wagonów o lekkiej budowie otwiera nowe moliwoci nisza masa calkowita przy tym samym ladunku lub wikszy ladunek przy wykorzystaniu dopuszczalnej ladownoci obie opcje prowadz do wyszej wydajnoci przy porównywalnie niszych kosztach obserwuje si zwikszanie si wewntrznego przekroju poprzecznego wagonu towarowego zysk ze zmiany profilu z g1 na g2 wynosi 11 z g1 na gc wynosi 50 w stosunku do kontenera iso przekrój uytkowy gc jest prawie dwukrotnie wikszy zastosowanie pasaerskich wagonów pitrowych doprowadzilo do powikszenia skrajni na licznych trasach w europie pólnocnej w ruchu towarowym ta moliwo oprócz przewozu samochodów nie jest wykorzystywana dostosowanie skrajni budowli do profilu wagonów gc wymaga niewielkich nakladów a zastosowanie na zmodernizowanych szlakach odpowiednich wagonów pozwala zmniejszy liczb potrzebnych jednostek taboru o 30 due zrónicowanie przebiegu wagonów 10.000-150.000 rocznie wynika z czstych i dlugich postojów czynnik laufstark przewiduje du wydajno eksploatowanych wagonów towarowych w ubieglych latach przyspieszono procedury zaladunku i wyladunku wagonów obecnie na plan pierwszy wysuwa si zestawianie skladów na stacjach

[close]

p. 13

13 rozrzdowych badania techniczne wagonów oraz próby hamulców s analizowane krytycznie pod wzgldem kosztów i czasu wprowadzanie systemów diagnostycznych w przewozach towarowym bylo dotychczas nieskuteczne brak bylo take przejrzystych zasad zasilania wagonów w energi elektryczn w ostatnich latach nastpila poprawa wspólpracy slub utrzymania z przewonikami co skutkuje sprawniejszym przekazywaniem taboru do warsztatów naprawczych znaczne moliwoci skrócenia czasu obiegu wagonów le w usprawnieniu dotychczasowej technologii ich sprzgania uywany powszechnie sprzg rubowy powinien by zastpiony automatycznymi systemami sprzgania które umoliwiaj take uproszczone zestawianie skladów na stacjach rozrzdowych sprzgi automatyczne pozwalaj na stosowanie wikszej sily pocigowej formowanie dlugich pocigów umoliwia lepsze wykorzystanie istniejcej infrastruktury kolejowej krócej zajte trasy oraz daje oszczdnoci trakcyjne proces wymiany sprzgów powinien by zakoczony w cigu omiu lat w okresie przejciowym naley zapewni kompatybilno sprzgu automatycznego ze starym sprzgiem rubowym przyklady finlandii i turcji wiadcz o moliwoci skutecznego prowadzenia ruchu z mieszanym systemem sprzgów przy wyposaeniu calego parku wagonów towarowych mona stosowa zasilanie elektryczne oraz wymian danych za pomoc sprzgów automatycznych czynnik logistikfähigkeit pozwala uzyska znaczny wzrost konkurencyjnoci i atrakcyjnoci dla klientów dziki moliwoci latwiejszej integracji z lacuchami logistycznymi po optymalizacji procesów w lacuchach zaopatrzenia klienci oczekuj teraz dziala zwikszajcych wspólprac intermodaln kolei i transportu samochodowego dotyczy to szczególnie lacuchów transportowych w których kolejowy transport towarowy zapewnia atrakcyjn ofert przewozow ale na miejscach za i rozladunku nie ma adnej infrastruktury kolejowej w niemczech ocenia si e usprawnienie wspólpracy intermodalnej zrównowaony rozwój oraz inteligentne zarzdzanie zasobami pozwol na obnienie udzialu przewozów niekolejowych z 79 2010 do 60 2030 przeprowadzone badania wskazuj e zaawansowane sieci transmisji danych o wagonach towarowych i ladunkach oraz wiksza przejrzysto lacuchów transportowych pozwol na sprawniejsze wlczenie kolejowego transportu towarowego w systemy dyspozytorskie wykraczajce poza kompetencje jednego rodka transportu takie rozwizania s wspomagane przez sprawn realizacj obslugi skrajnych ogniw lacuchów transportowych ostatni kilometr pozytywnym przykladem jest podjcie przez przemysl kolejowy produkcji lokomotyw elektrycznych z dodatkowym agregatem spalinowym które mog by kierowane take do obslugi niezelektryfikowanych bocznic przemyslowych ze wzgldu na stosunkowo dlugi cykl ycia wagonu towarowego szczególnego znaczenia nabiera czynnik okrelany jako life-cycle-cost-orientiert oprócz przydatnoci pojazdu do wiadczenia uslug transportowych wysokiej jakoci pierwszoplanow rol odgrywa rentowno w calym cyklu ycia w tym zakresie naley rozpatrywa koszty inwestycyjne zakup utrzymania oraz wycofania pojazdu z eksploatacji dzisiejsze decyzje o nabyciu pojazdu majce za podstaw koszty zakupu ju nie wystarczaj problem wynika z trudnoci oszacowania zawczasu kosztów kocowych calociowe podejcie do problematyki kosztów moe wskazywa na celowo zakupu droszego pojazdu którego koszty cyklu ycia skompensuj wysokie naklady inwestycyjne pomoc w podjciu racjonalnej decyzji sluy biala ksiga dajca wiedz o kosztach i wspólczynnikach uytkowych uwzgldnienie tego czynnika wzrostu przyczynia si take do obnienia kosztów eksploatacji i utrzymania oraz skrócenia okresu amortyzacji pojazdu wielostopniowa realizacja zloono systemu powoduje e dotychczas wprowadzono w kolejowym transporcie towarowym nieliczne innowacje powolne wdraanie nowatorskich rozwiza wynika ze znacznej liczby uczestników systemu reprezentujcych róne interesy finansowanie obcia niekiedy tych którzy w praktyce nie odnosz bezporednich korzyci zastosowanie

[close]

p. 14

14 nowoczesnych wózków wagonowych jest korzystne dla zarzdcy infrastruktury ale obcia wlaciciela pojazdu nowa generacja kolejowych wagonów towarowych wymaga zastosowania tak zaawansowanych rozwiza e ich wprowadzenie moe powie si w pelni jedynie w nowych pojazdach przeprowadzone badania potwierdzaj e oprócz wózków sprzgów i hamulców take nadwozia dzisiejszych wagonów towarowych powinny by zrónicowane przy podejmowaniu wszelkich dziala usprawniajcych naley pamita o potrzebie zapewnienia ich kompatybilnoci na poziomie europejskim proponowany wieloletni harmonogram programu 5l przewiduje realizacj wieloetapow pierwszy etap przygotowawczy 2012 to uzgodnienia w zakresie wspólnego ujednoliconego postpowania drugi etap przygotowa 2013 polega na zdefiniowaniu standardu 5l dla kolejowych wagonów towarowych pierwszy etap realizacji 2014-2024 obejmuje modernizacj i budow nowych wagonów wdraanie nowych technologii i wyników bada oraz zaangaowanie przemyslu kolejowego w realizacj zada drugi etap 2025 to ograniczenie halasu we wszystkich nowych wagonach spelniajcych standard 5l trzeci etap 2025-2029 przewiduje zakoczenie modernizacji w standardzie 5l przez wszystkich zaangaowanych wlacicieli wagonów ostatnia faza realizacji 2030 to osignicie pelnego wspóldzialania rozwiza w zakresie ekologii energii i wykorzystania infrastruktury kolejowej dotychczas poddano testom praktycznym dwa projekty pilotowe których zadaniem bylo opracowanie minimalnych wymaga dla wyposaenia telematycznego wagonów towarowych wymagania techniczno-eksploatacyjne dla standardowych wózków wagonowych bd przedmiotem kolejnych projektów oprac marek ucieszyski 56 dobre perspektywy kolei towarowych drewitz m dennisen t gute perspektive für güterbahnen güterbahnen 2013 nr 1 s 15-19 slowa kluczowe wiat transport kolejowy przewozy ladunków 2011 dst prognoza 2014 2030 demografia rynek kolejowy rozwój konkurencja rynkowa ju po raz szósty prog trans ag bazylea opracowal world transport reports analiz rozwoju transportu towarowego obejmuje ona rozwój popytu na przewozy towarowe w 40 krajach wiata w perspektywie krótkoterminowej do 2014 r oraz dlugoterminowej do 2030 r oprócz krajów europejskich prognoz zostaly objte brazylia chiny indie japonia usa oraz po raz pierwszy republika poludniowej afryki lcznie 60 ludnoci wiata szczególnie wane znaczenie maj perspektywy kolejowego transportu towarowego który od czasu opublikowania bialej ksigi stanowi istot europejskiej polityki transportowej oraz odgrywa doniosl rol w polityce krajowej i wiatowej przemiany demograficzne we wszystkich prognozach dotyczcych popytu na przewozy sil napdow stanowi czlowiek jest on bowiem uczestnikiem transportu pasaerskiego zleceniodawc zamawiajcym platnikiem producentem lub konsumentem w zwizku z tym w przeszloci i w przyszloci przemiany demograficzne s w wtr podstaw dla prognoz transportowych w danych onz wynika e w latach 1950-2010 liczba ludnoci wiata wzrosla z 2,8 mld do ok 6,9 mld najwikszy przyrost liczby ludnoci zanotowano w azji stanowil on 2/3 wzrostu wiatowego do polowy xxi w ludno wiata wzronie jeszcze o 34 oczekuje si wprawdzie wyranego oslabienia tej tendencji ale liczba ludnoci w kocu biecego wieku osignie z pewnoci 10 mld szczególne wyzwanie czeka kraje uprzemyslowione zwlaszcza w europie której udzial w liczbie ludnoci wiata maleje z 22 w 1950 r do 7 w 2010 r w azji wyrane spowolnienie dynamiki wzrostu liczby ludnoci nastpuje glównie w wyniku polityki jednego dziecka w rodzinie przyjtej w chinach po wzrocie tylko o 10 od polowy xxi w naley oczekiwa nawet spadku liczby ludnoci w chinach o ok 11 jednak najwikszy problem

[close]

p. 15

15 demograficzny jest w afryce ­ jej udzial w liczbie ludnoci wiata wzronie z 9 w 1950 r do prognozowanych 35 w 2100 r systematyczny wzrost liczby ludnoci bdzie w skali globalnej silnie wplywal na popyt w dziedzinie przewozów pasaerskich i towarowych globalny i europejski rynek transportu towarowego do 2030 r chiny stanowi ju dzisiaj najwaniejszy na wiecie rynek transportu towarowego 9,4 bln tkm który jest prawie dwukrotnie wikszy od rynku usa 4,9 bln tkm w porównaniu z tymi wskanikami pracy przewozowej indyjski rynek okazuje si niewielki staly trend wzrostowy zostal tylko na krótko zahamowany wiatowym kryzysem finansowym i gospodarczym 2008 stosunkowo duy spadek odnotowaly kraje unijne ue 27 13,3 oraz rynek rosyjski 12,5 okazalo si jednak e kryzys nie wywarl dlugotrwalych i negatywnych skutków w strukturze rynków transportowych kraje unii europejskiej poprzedni poziom mog odzyska w 2014 r rynek rosyjski dokonal tego ju w 2011 r inna sytuacja byla na rynkach transportu towarowego w chinach indiach i republice poludniowej afryki wskaniki przewozowe w tych krajach nie spadly nastpilo tylko spowolnienie wzrostu o kilka procent na znaczeniu zyskuje rynek poludniowoafrykaski który w 2010 r osignl 900 mld tkm a wic wicej ni niemcy czy brazylia do 2014 r oczekuje si wzrostu przewozów towarowych w przodujcych krajach o ok 4 rocznie najwikszy krótkoterminowy wzrost spodziewany jest w indiach 28 brazylii 27 oraz w chinach 23 transport towarowy ma bardzo duy wplyw na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów wan rol odgrywaj stare rynki europa usa jednak kraje grupy brics przewyszaj je znacznie pod tym wzgldem do 2030 r kraje te osign stop wzrostu na poziomie ok 3 rocznie stany zjednoczone z wynikiem 6,8 bln tkm bd stanowily drugi rynek transportu towarowego po chinach 18 bln tkm sila napdow rozwoju tego rynku jest chiskie spoleczestwo którego denie do dobrobytu stanowi czynnik wzrostu popytu nowa sytuacja wymusi take rozbudow infrastruktury w zachodniej czci chin dotychczas zaniedbanej pod wzgldem transportu wzrost liczby ludnoci w indiach bdzie przyczynial si do dynamicznego rozwoju transportu towarowego o ok 160 w perspektywie roku 2030 mona oczekiwa take intensywnego wzrostu przewozów w brazylii o 110 oraz w chinach o ok 90 przewiduje si e o 2/3 wzronie stosunkowo niski dzi poziom przewozów towarowych w rpa wzrost przewozów wynika w duej mierze z midzynarodowego podzialu pracy który utrzyma si take w przyszloci praca przewozowa w krajach unii ue27 jest na stosunkowo niskim poziomie 2,4 bln tkm w 2010 r w europie rodkiem transportu o najwikszym udziale w rynku przewozowym 78 jest samochód koleje towarowe z wynikiem zaledwie 400 mld tkm pozostaj daleko w tyle ewolucja modal split transport towarowy w krajach unii europejskiej dotknl kryzys finansowy i gospodarczy w latach 2007­2009 spadki odnotowaly zwlaszcza przewozy towarowe rodkami transportu szczególnie przydatnymi dla ladunków masowych kolej -20 i egluga ródldowa -14 najniszy procentowo spadek dotknl transport drogowy 12 udzial kolei w przewozach nieznacznie wzronie kosztem eglugi ródldowej osigajc poziom 17 w 2014 r dlugoterminowe prognozy przewiduj dla ue27 wzrost przewozów o niespelna 40 przewozy samochodowe które w 2010 r osignly 77-proc udzial pozostan w najbliszym okresie na tym poziomie naley jednak pamita e prognozowany dlugoterminowo wzrost towarowych przewozów samochodowych o 700 mld tkm oznacza przyrost calkowitej pracy przewozowej o prawie 3/4 rozwój kolejowego transportu towarowego na wiecie stosunkowo duy wzrost europejskiego kolejowego transportu towarowego ma rozmaite przyczyny w wyniku postpujcego midzynarodowego podzialu pracy ronie znaczenie zaplecza ldowego portów morskich wzrastaj odlegloci transportu i popyt na

[close]

Comments

no comments yet