hbp-19

 

Embed or link this publication

Description

අරුත් සැඟව ගිය ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජා නිවැරිදි දහම් ඇසින්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2013 fjila l,dmh 01 msgqj ^miq.sh l,dmfhka fndÿkqjkag my jk ioaod ksodkh fndÿkqjkag my jk ioaod is id ;hd m d ksodkh ÿka oyï nq ioaodfjka ;siÕ k a flfrys i rkfha ms y s á wmdilhdf.a fyda wmdisldjf.a is,h zzhf;da flda uydkdu wmdifldazz mdkd;s m d;d máúrf;da f yda s wÈka k dodkd máúrf;da f yda s iqrdfïrh uÊcmudoÜgdkd máúrf;da fyda;s t;a;dj;d flda uydkdu wmdiflda is jd fyda s zz wd§ jyfhka wx ks ^5 120 msgqfõ tk uydkdu iq fha i|yka fjkjd ta jf.au wx ks ^4 266 msgqfõ tk ú;a:l ok iq fha l;u[ap nslalfõ is okx wd§ fm oyfï;a is okh úia;r lr ;sfhkafka mdkd;smd;d máúrf;da fyda;s wd§ jyfhka ta jf.au wx ks ^5 Ôjl iq h wx ks ^3 .sys iq h wx ks ^5 jh.a>mÊc iq h wd§ fndfyda iq j a fida;dmkak wd¾h y%djlhdf.a is,h mdkd;smd;d máúrf;da fyda;s zz wd§ jyfhka foaykd lr ;sfhkjd kuq;a wo wd¾h y%djlhdf.a is,h lsh wmg ±k.kak ;sfhkafk zzmdkd;smd;d fõruks islald mox iudÈhdñ zz wd§ mxp yscid mohs fõruks lshk mofha f;areu;a máúrf;dafyda;s lshk mofha f;areu;a tl iudk kï nqÿmshdkka jykafia fowdldrhlg foaykd lrkafk ke wehs nqoao foaykdj i¾jdldrfhka mßmq¾khs yscid mohla iudoka ùfuka lshkafk ta yscid mofhka lshfjk foag wkqj yslañ,d bkakj lsh wêiagdk lrf.k lsishï ksyaÑ ld,hla yslañ,d bkak tlghs kuq;a fõruks wd§ jyfhka lshk is,a mofha f;areu i ka ueÍfuka je,ls isàu lsh mgq woyila ;uhs wo ±k.kak ;sfhkafk kuq;a i ka ueÍfï fyda uerùfï fyda idcq fÉ;kdjla fkd;snqk;a fjk;a hï l%shdjla fyda jpkhla fyda fya fjka i ka uefrk nj okakj kï fï is,a moh rlsk ;eke;a;d ta l%shdj fkdl hq hs ta jpkh fkdlsh hq hs fï is,a mofha f;areu kjdx wfmdai iq fha olaj ;sfhkafk zzÔú;dka;h olajd ta wßy ka jykafia mr mk keisfuka fjkaj mr mk keisu w;yer nyd ;enq o~q uq re we;sj nyd ;enq ±,a w a wdhqo we;sj mdmhg ìh we;sj ,Êcd we;sj ohdjg meñk ish¨ f,da i ka flfrys ys dkq l ïmdfjka jdih lrkafkah zz lsh,hs idudkh .sys y%djlfhl=g zzÔú;h .sh;a if;la urkafk ysxid lrkafk ke zz lshk y=oao Ôú;hla lrkak ne neß fohla lrkak nqÿmshdkka jykafia foaykd lrkafk;a ke ù álla jmqrkak .sh;a wdhqo mdúÉÑ lrkak fjkjd i;a uefrkak;a mq¿jka kuq;a máúrf;da fyda;s lshkafk i;a urkak ysxid lrkak leue;a;la ke lshk tlhs zzmázz ls h ka f k nef|kjd r;s lshkafk leu;shs lshk tlhs úr;s lshkafk leu;s ke lshk tl ta wkqj má úrf;dafyda;s lshkafk ^wl=i,a lrkak leue;af;ka nef|kafk ke lshk tlhs urkak leu;s ke;s jqkdg uefrkak mq¿jka fï ldrkd fofla fjkila ;sfhkjd ta ksid fida;dmkak wd¾h y%djlhdf.a is,h Ôú;h .sh;a if;la urkafk ke lshk ;rï .euqre tlla fkfjhs wms Ôj;a fjk fï iudch lrk lshk yeufoau lrkafk lshkafk leue;af;kau fkfjhs iuyr foaj,a lrkafk fkdlr neß lug wodyrkhla af;d;a /lshdjlg hk ldka;djla wfoa 4 g 5 g ú;r ke.sákak ´k leu îu ilia lr uq,a ne ke;akï leu fmÜáj ou

[close]

p. 4

2013 fjila l,dmh i ka ueÍu wdÈh ÿiapß;hla fkdl hq;a;la lsh kqjkska jgyd a flfkl=ghs fï is,h msysgkafk fïl iudoka fjk tlla fkfjhs ljqrej;a lshmq ksid fyda fmd;l m;l ;snqk ksid fyda a ;srkhla fkfjhs ydo idcishg tlÕj i ka ueÍu jerÈ l%shdjla lsh ms

[close]

p. 5

2013 fjila l,dmh ñ fhd tfyukï ta foaykd lrk o¾uh wdÈ l,hdkhs uq hym;a fï j¾;udk ld,fhaÈ;a wmg l¨ oyï oi wl=i,a w;a yer oi wl=i,fhka fjkafj,d iqpß;j Ôj;a fjk u foaykd lrkafk;a fï l,hdk ñ msßihs tfyu kï ta o¾uh uÊfc l,hdkhs ueo hym;a fï iir ÿflka ñfok ksjka wjfndao lr.kakd u foaykd lrkafk;a fï l,hdk ñ msßihs tfyu kï ta o¾uh mßfhdaidk l,hdkhs w hym;a w¾:h fudllao wk¾:h fudllao lsh a wms ±k.kak ´k ta jf.au wúohdj kue;s uq a ixldr ú[a[dk ;kayd wmdodk nj cd;s wd§ ueo;a crd urk kï w a ksfrdao lrk ksid uq ueo w hym;a fjkjd iïud ÈÜÀh iïud ixlmamh iïud {dkh iïud úuqla;sh o¾uh yd w¾:hhs ñÉpd ÈÜÀh ñÉpd ixlmamh ñÉpd {dkh ñÉpd úuqla;sh wo¾uh yd wk¾:hhs ^wx ks ^6 403 msgqj ÿ;sh woïu iq h tfyu kï f,daflda;a;r wß wgÕs u kï jq o¾uh wmg uq hym;a ueo hym;a w hym;a w¾ iys jq oyula lshk tl meyeÈ,shs fï oyï u wkq.ukh lrkakdg fuf,dj hym mrf,dj iq sh ksjk lshk ka wnsjdoaêhu ie,fikjd i¾jdldrfhka mßiqoao jq lshkafk ksjk lshk mrud¾:h olajdu iqoao ùfï mr f;rgu hk ksihs ksjk olskafk fï w;anej uhs ta ksid wßy ka jykafiaf.a pßhdjg;a n%yau pßhdj lsh lshkak mq¿jka ry;ka jykafiag kula ;uhs n%yau lshkafk udkh w¿ lr ±uq ^ny ¬ uk lshk w¾:fhka n%yau lshkjd wkajykafiaf.a pßhdj ;uhs nyd ;enq o`vq uq re we;sj nyd ;enq ±,a w a wdhqo we;sj mdmhg ìh we;sj mdmhg ,Êcd we;sj ohdjg meñk ish¨ f,da i ka flfrys ys;dkqlïmdfjka jdih lrkafkah wd§ jyfhka kjdx wfmdai iq fha ú y lr ;sfhk wdldrhg is a k fha wlka v j msysgñka foú ñksiqka iys f,dalhdg ys;iqj msksi msßksùu olajd Ôú;h mj;ajdf.k hdu n%yau kñka foaj fldÜgdyhl a bkakjd lduhkaf.a wd§kj ±l ldu f,dal flfrys l,lsÍ ldu f,dalj,ska ñ§ Ôj;a fjkak we;akï lshk udkisl;ajh we j nk ndjkd lrk mskaj ka wmÈk iq s f,dal ;sfhkjd ta jf.au ksjk wruqkq lrf.k ndjkd l a ta ud¾.h mq¾k lr .eksug fmr Ôú ld,h wjika jq ms k a j k a o wmÈk iq ;s f,da l ;sfhkjd ta ta iq s f,dalj wmÈk whg;a n%yau lshkjd ta ku ksid ta whf.a pßhdjg;a n%yau pßhdj lsh lshkak fjkjd kuq;a i¾jdldrfhka mßmq¾k jq mdßiqoao jq n%yau pßhdj lshkafk f,daflda;a;r wß wgÕs u.hs ^ix ks 5 ^1 l=lal=gdrdu iq h cd;s crd urk wd§ ish¨ ÿflka ksoyia 03 msgqj fokak ;rï okhla odk jia jla ke kuq;a oka fok wh ±l is i gq lr .kakjd ;j;a iuyr whg fokak fndfyda jia j ;sfhkjd kuq;a fokak ys;la ke wkak ta ys;g lshkafk uiqre u we;s ys;la lsh foúfhda foú fj,d bka f k ñks i ;a j b¢;a È úúodldrfhka wka whg m%fhdack fjk foaj,a oka §fuka oka §fuka wmuk iem ,enq foúhka ±kq;a oka §ug wjia:djla ,efnk fudfyd;la n n,d bkakjd wms;a fukak fï jf.a uy;a m ,efnk odkhla fokak wjia:djla n n,d bkakj kï zzfoú w;a we;szz lsh lshkjd odkhla ÿka miqj;a ;ukag uy;a jq ,dnhla ,enqk lsh i gq fjkjd fukak fïlg odkixúnd lsh lshkjd nqÿmshdkka jykafiag;a wd¾h uyd ix>r;a k hg;a fok odkh uy;a m,hs uydks i xihs fuka k fï úÈhg oka §ug mqk mqkd oka §ug wjia:djla n n,d iqÿiq msßisÿ odk jia jla imhd f.k uiqre u ke;sju odkh § §fuka miq ukd ,dnhla ,enqfjñ hs lsh ta .ek i gqùu lshk kdx.j,ska hqla;j oka §u pd okhhs fï pd okh ksjk olajdu w ysÕhla ke;sj iqjfia Èú f.jkak iïm;a <Õd lr fok ok ksodkhla crd urk fidal mßfoaj wd§ wmka i;ajhdg ysñ ish¨ ÿla cih lsÍu iqjhs fï ish¨ ÿla wmÈkafka rem fõokd ix{d ixldr ú[a[dk lshk mxp wmdodkialkaohg we¨ï lrk fya j ksihs we¨ï lrkafka th jákjd lshk wúohdj ksihs máÉp iuqmamdo o¾uh f;areï f.k ta wúohdj;a ;kaydj;a ÿre lrk ud¾.h mdßiqoao jq u i|yka l n%yau pßhdj fyj;a wß wgÕs u nj wjfndao lr .eksu wd¾h m djhs fukak fï wd¾h m dj ,eîug m[a[d okx lsh lshkjd fï m[a[d okh u.ska ish¨ ÿflka ksoyia ùu isÿ lrk ksid ok ksodkhla fjkjd jk ta f,daflda;a;r wß wgÕs u ±k .eksu iq okhhs ish¨ ÿflka ksoyia ùfï uyd ok ksodkh iq okfhka ,efnkjd pd okh lshkafk ÿre jq uiqre u we;s is;ska ksjk leu;sj ñÿ ^hula ÿkakg miq kej w,a,d fkd a ;hd we;af;a fokqjg ^fok whg foúw;a ^iqoao we;sj msßisÿ oe;skau fok we;sfha ms§fuys we¨fka hokg ^b,a,sug he§ug iqÿiq ksis jqfha odkfhys;a ixúnd.fhys;a we¨fka .sys f.hs fjfihs hkqfjka úia;r fjkjd ^wx ks ^4 286 msgqj úf:l ok iq h fï f,dafl wms leu;s yeu foagu wfma ys ;Èka ne¢,hs ;sfhkafk fï w,a,f.k bkak foaj,a uqodyeÍu pd.hhs odkh fyd|g oe fidaof.k foda;skau ÿkak;a odk jia j ms

[close]

p. 6

2013 fjila l,dmh 04 msgqj foaj /ljrkhg yd iys%l;ajhg ukqiai s isß;a n,mdk yeá ^miq.sh l,dmfhka wdÈ me/kakka oyug wkqj f.dú;eka lr fmrÈ odkhd.drh f.dv ke yeá fo úhkaf.a wdrcidj ukqiaihkag ,efnk wdldrh;a ukqiaihkaf.a s isß;a ¥ih fjk fldg ta foaj /ljrkh fkd,eî fkdfhla úm;a we;sjk wdldrh;a wfma me/kakka oyug wkqj Ôj;a fj,d hym;a s isß;a jvd iys%l;ajh ,nd a wdldrh;a we ¨j ;j;a ieÕj .sh oyï ldrkd lsysmhla ;uhs fï fy,sorõ lrkafka lrkak mgka .kakjd wdldi foaj;djka jf.au ñksia f,dalh wdys úudk iys jdlai foaj;d§ fldÜgdy;a bkakjd tajdfha tjqkaf.a úuka msysg ;sfhkjd ñksiaiq wi;a mqrei lghq j fhfok fldg úi lsrk úyajhg ls%hd;aul fj,d jdhqf.da,fha iq,s iq

[close]

p. 7

2013 fjila l,dmh fï jf.a ÿrdpdr lrkak mgka af;d;a wr woõ lrmq mqoa hd fudlo lshkafka uu wu,g woõ lf

[close]

p. 8

2013 fjila l,dmh l,d rlska fyda tfyu lrk ;eka ;sfhkjd tal;a ldf;damldr ie,lsula ta jf.au ÿ.s u.s hdpl wd§kag;a n¨ lmqgkag;a fmdä odkhla fyda fokjd fï úÈhg fokak ´k fldgiaj,g § ;uka yod a fldgfia b;sßh ksoyiaj n=la;s ú¢kjd fufyu i¾j idodrk úÈhg lghq lrk f.dúhkag ta Ñ;a m%idofhka kef.k ydka;sfhka úyd iy%sl;ajhla wodlr fokjd ta hq lu we;sj bkak flkdg úyd iïm;a;shla ysñhs kuq;a ta úÈhg ukqiaihdg ñksia kh ksidu ysñ iïm;a;sh oyia .kkska wvqfj,d ;sfhkafka ±ka ;uhs ñksia ldu iq shl ,efnkak ;sfhk iïm;a;sh wr lshmq kdx i,lkafk ke;s j ;u ;uka f .a wd;a u d¾:ldó;ajh jeäfj,d wfkldg fyk .eys .sh;a lula ke ;uka ;ukaf nv ú;rla jvd.kak ´fkhs lshk woyiska .kak fldg ta mqoa hdg ¥ih udkisl;ajhla wod fjkjd taflka wr ;sìÉp iïm;a;sh oyia kfhka wvq fjkjd f.dú;eka ksiaidr fj,d hkjd ldñ i kaf.ka mdvqfj,d fkdfhla úkdyhkag f.dÿre fjkjd f,dal úm¾hdihka mjd ta udkisl;ajh ska wodfj,d br y mjd lcifhka msg mkskjd óg fmr fmkajd ÿkak jf.a ld ksl foay ksl fjkialï we;sfjkjd ta ksid uy;a jq úkdyhkag m;aùula ;sfhakï ta fï lshkakd jq widodrkhka ksid jk m sm ;uhs kuq;a fï úia;r lrmq úÈhg ukqiaihd idodrkhg m;afjkj kï fmr ;sìÉp iy%sl;ajh hdaikhka ta whg m%yakhla fkfjhs kuq;a uy ks,odÍka jev j¾ckh lrkjhs lshkafk úyd f,i lvdjefgk mdvq ,nk jevla ta ksid ta whg /ljrk § ta whf myiqlï ú;rla jeä l

[close]

p. 9

2013 fjila l,dmh 07 msgqj wre;a ieÕj .sh wdñi mqcdj iy m sm;a;s mqcdj ksje/È oyï weiska mdil wïu flfkla u,a jÜáhla wrf.k meka fodajkh lrkjd ta wïu fndfydu f rjhlska fmr,hs meka af;a bg miafi ta meka u,aj,g biaid b<Õg nqÿ ms

[close]

p. 10

2013 fjila l,dmh isoao fjkak uu fyd|g ld î we ysáh lsh ld î úfkdafoka ysáh ñila fjk fudl a mskla oyula nk ndjkdjla tfyu lf

[close]

p. 11

2013 fjila l,dmh ydikh fyda wkajykafia foaykd lrmq o¾uialkaoh fyda ta u wkq.ukh lrk ix>hd jykafia uq,alrf.k fkao oïumo wgqjdfõ iquk lsh u,a úl=kmq flfkl=g fjÉp isoaêhla .ek i|yka fjkjd tyq nqÿka jykafia fjkqfjka lrmq mqcdjla .ek;a tyqf.a ysf;a ;snqk me u;a wjidk m sm,h;a .ek meyeÈ,sju i|yka fjkjd tyqg ^iquk ud,dlreg fun÷ is;la my jqkd b;ska rcq ud >d;kh l a nkaokd.dr l a ráka t

[close]

p. 12

tl lafia hlg mukla isud fkdjq mo ksrela;s l%uh tÈfkod Ôú;hg;a m ^miq.sh l,dmfhka mo ksrela;s u.ska fy

[close]

p. 13

2013 fjila l,dmh tl fndfyda fldg l,a mj;skjd t;fldg ñksiaiq w;f¾ w¾:fha woyia .kak myiq fjkjd iuyr úg wr kmd lshk

[close]

p. 14

2013 fjila l,dmh wrf.k ;sfhkjd kuq;a hula fmdf;a ;snqk;a ljqre lsõj;a o¾uhg nyd n,k fldg nyd ysákj kï úkhg ieif|kj kï tal nqoao foaykdj f,i ms

[close]

p. 15

2013 fjila l,dmh 13 msgqj n+ñ md¿jlska isÿjk úkdyh iïnkaofhka i;h w;a±lsula ^miq.sh l,dmfhka ma f,dalfha isg f,v frda yok wukqiaihska iïnkao w;aoelsï lsysmhla jyrl wnhr;kd,xldr ysñ wnhr;kd,xldrh 19 ñ ks w¿j,ska lrk Ôjï fldäúk wdÈfhka fkdfhla lror f,v frda we;s fjk yeá fï oyï iÕrdfjka óg fmr ú y lr ;sfhkjd ±ka fï úia;r lrkak hkafka tjeks fldäúkhlska lrmq n+ñ md¿jla .ek w;a±lsula uu .sys ld,fh§ ;uhs fï isoaêh jqfka uu ta ld,fha uq,a wjêfha§ fndfydu iy%sl úÈhg f.dú;eka lghq isÿlrñka ysáh;a ysá .uka jf.a isoao jq isoaêhla ;uhs fï ta ojiaj uu t

[close]

Comments

no comments yet