Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2013-4

 

Embed or link this publication

Description

Kwietniowe wydanie BII, globalnego miesięcznego przeglądu informacji i publicystyki o tematyce, związanej z infrastrukturą

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 4 issn 1689-8044 kwiecie 2013

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 40 rosyjski rynek logistyczny szanse i zagroenia 4 41 polityka rowerowa francji 6 42 60 kongres uitp 9 ii transport kolejowy 12 43 modernizacja slowackiej infrastruktury kolejowej 12 44 globalizacja w europejskim transporcie kolejowym 15 45 rozwój ertms w europie w 2013 r 18 46 restrukturyzacja kolei belgijskich 19 iii transport samochodowy 21 47 pojazd przyszloci wizja dla przemyslu francuskiego 21 48 rosja regionalne fundusze drogowe 25 iv transport miejski 27 49 wyzwania dla transportu miejskiego w latach kryzysu 27 50 finansowanie rozbudowy metra pastwowe czy prywatne 30 51 trudna przyszlo pocigo-tramwajów 32 ze wiata 35 problemy ogólnoresortowe 35 transport kolejowy 35 transport samochodowy 37 transport lotniczy 38 transport morski i ródldowy 39 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2013 41

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 40 rosyjski rynek logistyczny szanse i zagroenia bock d chancen und risiken des russischen logistikmarkts internationales verkehrswesen 2012 nr 6 s 24-27 slowa kluczowe rosja logistyka finanse infrastruktura logistyczna rozwój polityka inwestycyjna polityka logistyczna sie kolejowa dst rozbudowa w rosji coraz wicej przedsibiorstw angauje si w rozwijajcy si sektor logistyczny wejcie na ten rynek musi by jednak dobrze przygotowane naley zdefiniowa optymalny profil i rejon dzialania wybra wlaciwy moment oraz odpowiedniego partnera w niemczech rosja byla czsto postrzegana negatywnie z powodu sytuacji politycznej i ekonomicznej ostatnich lat jednak w zakresie dowiadcze branowych trwa oywiona wymiana m in latem 2012 r odbyl si niemiecko-rosyjski kongres logistyczny w moskwie oraz doroczny kongres w berlinie oba wydarzenia pozwolily na lepsze wzajemne zrozumienie si oraz identyfikacj przyszlych wyzwa w zakresie logistyki sytuacja polityczno-ekonomiczna rosji wyznacznikiem kondycji gospodarki i zazwyczaj zwizanej z ni stabilnoci politycznej jest zadluenie pastwa porównanie pastw strefy euro z rosj uwidocznia jedynie pozorn sprzeczno wedlug danych midzynarodowego funduszu walutowego zadluenie pastw strefy euro wynioslo 87 produktu krajowego brutto na 31.12.2011 w rosji ten wskanik byl na poziomie 9,6 co nie powinno dziwi poniewa od 2002 r nastpuje staly spadek zadluenia w europie zachodniej bldnie przypuszcza si e rosncy poziom dobrobytu dotyczy jedynie rosyjskiej elity w krajach bric brazylia rosja indie chiny ponad 50 gospodarstw domowych osiga dochód w przedziale 15-50 tys w grupie dochodów powyej 50 tys 2/3 rosyjskich gospodarstw domowych mona zakwalifikowa do klasy redniej lub wyszej ten wskanik jest wyjanieniem pozytywnego odbioru rzdów putina infrastruktura rosji za rozbudow infrastruktury w rosji odpowiadaj róne podmioty rzd federalny regiony gubernie i obwody oraz koleje rosyjskie rd rozwijaj wlasne koncepcje które przede wszystkim odpowiadaj ich interesom plany te nie obejmuj ani dróg wodnych ródldowych ani wielkich magistrali transportowych obecna polityka infrastrukturalna charakteryzuje si szeregiem prywatnych inwestycji w obiekty lokalne krótkim czasem amortyzacji oraz wysokimi oplatami za uytkowanie infrastruktury wymienione cechy odnosz si do quasi publicznych inwestycji takich jak porty lotniska i drogi w rosji realizacja projektów infrastruktury to zazwyczaj dlugi proces najwiksz przeszkod stanowi mimo postpujcej centralizacji lokalna biurokracja nie dziwi zatem e odpowiedzialni za realizacj projektów z zazdroci spogldaj na poludniowowschodnich ssiadów u których projekty zalecone przez pastwo mog by plynnie realizowane mimo trudnoci liczne wielkie projekty s planowane i realizowane trwa m in rozbudowa portów morskich od wladywostoku przez porty morza czarnego po ust-lug dotyczy to take portów lotniczych zarówno moskiewskiego szeremietiewa jak i towarowego centrum lotniczego w uljanowsku jedn z wikszych inwestycji jest kolejowa magistrala transsyberyjska transsib która lczy chiny z europ jednak stan infrastruktury pozostaje daleko w tyle za potrzebami szybko rozwijajcej si gospodarki aktualna sytuacja logistyki wedlug ekspertów z fraunhoffera oraz lengley/cap gemini warto rynku logistycznego w rosji wynosi 225 mld usd co stanowi 13,4 produktu krajowego brutto.

[close]

p. 5

5 dla porównania warto rynku w niemczech ocenia si na 280 mld usd 8,4 pkb tak wielkie rónice wynikaj z niskiej wydajnoci uslug oraz wspomnianych wyej ogranicze w zakresie infrastruktury do takiego stanu przyczynia si take monopol cenowy oraz bardzo rozlegle terytorium rosji cech charakterystyczn jest silne rozczlonkowanie rynku logistycznych uslugodawców mimo to powstaly przedsibiorstwa takie jak sts logisics i alidi które w praktyce stosuj standardy rodkowoeuropejskie szczególnym wyzwaniem dla firm wiadczcych uslugi logistyczne w rosji jest rosnce znaczenie handlu internetowego wobec wzrostu liczby przesylek do 1,8 mln 2010 r powstaj problemy z realizacj platnoci oraz dostawami rozwijajcy si handel online wplywa pozytywnie na zrównowaenie monopolu rosyjskiej poczty rosnce obroty zwikszaj popyt na uslugi kurierskie i motywuj innych oferentów dpd hermes do wchodzenia na rynek rosyjski w rosji zwiksza si zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel ale szkolenie tam pozostaje w tyle za dzialalnoci edukacyjn w niemczech rosja moe pokry zaledwie 9 zapotrzebowania na fachowców w tej brany istnieje co prawda dobrze wyksztalcona elita logistyczna ale odczuwa si dotkliwy brak pracowników z podstawowymi kwalifikacjami w tym zakresie pomoc deklaruje niemieckie federalne stowarzyszenie logistyków bvl koleje rosyjskie sie kolei rosyjskich liczca 86.000 km jest najdlusza w europie kolejowe przewozy towarowe osigaj poziom 1,5 mld t rocznie 90 wszystkich towarów transportowanych w rosji kolej jest bezsprzecznie glównym ogniwem wszystkich lacuchów transportowych ale narastaly problemy charakterystyczne dla monopolistycznych kolei pastwowych obnienie jakoci uslug oraz rosnce rozproszenie rodków w 2001 r rozpoczla si prywatyzacja kolei rosyjskich reform kolei podzielono na trzy etapy w pierwszym 2001-2002 nastpilo rozdzielenie funkcjonalne pastwowego zarzdzania i dzialalnoci gospodarczej kolej staje si spólk pastwow etap drugi 2003-2005 to wydzielenie poszczególnych rodzajów dzialalnoci etap trzeci 2006-2010 przycignicie prywatnych przewoników rozwój konkurencji dla rozwoju gospodarczego rosji decydujce znaczenie mie bdzie utworzenie na osi wschód-zachód trasy kolejowej o wysokiej wydajnoci dla polczenia z chinami o konkurencyjnoci tej trasy w porównaniu z droga morsk zdecyduje rynek wykorzystanie potencjalu kolei moe doprowadzi do przelomu w rozwoju gospodarki rosyjskiej polityka reform zaklada do 2015 r osignicie prawdziwej konkurencji w brany do której wplywa powany kapital prywatny wielu wlacicieli wagonów jest gotowych do podjcia przewozów za dostawcy uslug logistycznych s gotowi do integracji z kolejami perspektywy odpowiedzialni za decyzje polityczne maj wiadomo znaczenia logistyki dla rozwoju gospodarczego kraju pod wzgldem strategicznym zagadnienie zostalo rozpracowane zostaly zidentyfikowane orodki gospodarcze okrelono magistrale transportowe pomidzy nimi oraz uzgodniono strategiczne interfejsy zagraniczne lotnicze morskie kolejowe a take glówne wzly przeladunków bimodalnych oraz lepsze powizanie portów morskich z krajow sieci kolejow do 2018 r inwestycje w infrastruktur wynios 125 mld dla przyspieszenia procesów decyzyjnych zostaly scentralizowane kompetencje na razie polityka regionów i obwodów odbija si na planowaniu i realizacji projektów prowadzi do konfliktów interesów widocznych na plaszczynie inwestycji z udzialem prywatnego kapitalu dodatkowy czynnik niepewnoci jest zwizany z wiejskimi rejonami rosji kontrastujcych z wielkomiejskim rodowiskiem planowanie i rozwój logistyki jest bardzo utrudnione a mimo to ronie liczba przedsibiorstw które oferuj uslugi logistyczne na poziomie midzynarodowym poprawiaj

[close]

p. 6

6 si te warunki logistycznych kooperacji pomidzy europejskimi i rosyjskimi oferentami uslug oprac marek ucieszyski 41 polityka rowerowa francji richard o jouannot t le vls élément de politique cyclable parmi d autres transports 2012 nr 11-12 476 s 18-23 slowa kluczowe francja transport publiczny polityka transportowa ruch rowerowy rower publiczny wynajem rowerów efektywno utrzymanie koszt bezpieczestwo ruchu drogowego parking rowerowy system organizacji ruchu oplata transportowa polityka informacyjna po pitnastu latach istnienia samoobslugowy system wynajmu rowerów ­ vls zadomowil si na dobre w krajobrazie francuskich miast usluga która pierwotnie byla postrzegana jako kosztowny gadet stala si uytecznym uzupelnieniem istniejcej oferty transportowej pierwszy system rowerów publicznych vélo à la carte obejmujcy cale miasto wprowadzono w rennes w czerwcu 1998 r we wrzeniu 2012 r w strasburgu zorganizowano konferencj podsumowujc 14-letni rozwój vls we francji oceniono poszczególne oferty tego typu uslug oraz sformulowano zalecenia dla wdraania systemu w warunkach miejskich adaptacja przestrzeni publicznej dla transportu ekologicznego polityka ograniczania ruchu samochodowego w miastach zobowizuje do popularyzacji przemieszczania si pieszo i rowerem rodki dzialania dla osignicia celu s znane modyfikacja zasad parkowania nowy podzial dróg ograniczenie prdkoci ruchu samochodowego rozbudowa sieci cieek rowerowych równie poza ródmieciem ich wdraanie jest czciej problemem technicznym ni politycznym w wielu miastach opracowywane s projekty ekspresowej sieci rowerowej inspirowane koncepcj transportu autobusowego bhns o wysokim poziomie uslugi taka sie powinna oferowa gwarantowany czas przejazdu moliwo jazdy równoleglej dwóch osób oraz uslugi skojarzone parkowanie kwalifikowane wypoyczalnie rowerów wydajno infrastruktury oraz sprawno uslug pozwalaj na utrzymanie atrakcyjnoci roweru na trasach do 10 km rejony podmiejskie nadaj si do realizacji infrastruktury tego rodzaju decyduj o tym dostpno i nisze koszty gruntów malo klopotliwych skrzyowa latwiejsze przekwalifikowanie dawnych terenów kolejowych lub dróg wiejskich oraz moliwo wykorzystania linii bhns oddanie do dyspozycji uytkowników wydajnej infrastruktury i przystosowanie jej do aktywnych rodków transportu nie wystarczy do zmiany przyzwyczaje dla popularyzacji aktywnego sposobu przemieszczania si niezbdne s kampanie promocyjne skierowane do potencjalnych uytkowników mlodzie studenci aktywni mieszkacy akcje informacyjne w prasie lokalnej organizowanie imprez dla rowerzystów dni bez samochodu w tej promocji wlcza si take system samoobslugowych wypoyczalni rowerów vls kady rowerzysta powinien zdoby umiejtno praktyczn poruszania si w rodowisku miejskim powinien te mie moliwo latwego zaplanowania trasy przejazdu i jej pokonania oraz bezpiecznego zaparkowania pojazdu jazda rowerem w miecie nie sprowadza si jedynie do prostego opanowania tego jednoladu szkolenie powinno umoliwi zdobycie nie tylko umiejtnoci technicznych ale take integracj ze rodowiskiem miejskim pozyskiwanie informacji znajomo sygnalizacji ocena widocznoci zdolno przewidywania znajomo specyficznych zagroe glówn rol w szkoleniu i przygotowaniu praktycznym rowerzystów odgrywaj zrzeszenia cyklistów.

[close]

p. 7

7 parkowanie w miejscu zamieszkania lub u celu podróy jest kluczowym elementem lacucha przemieszcze parkowanie rowerów jest latwiejsze ni parkowanie samochodów ale wikszy jest problem kradziey i wandalizmu ryzyko kradziey na równi z poczuciem zagroenia w ruchu drogowym czsto odstrcza od uywania roweru prawie jedna czwarta uytkowników rezygnuje z nabycia roweru po kradziey poprzedniego pojazdu walka z kradzieami polega glównie na usprawnianiu uslugi i oferowaniu bezpiecznego parkowania takie zadania do spelnienia ma upowszechniany system bicycode którego celem jest tworzenie bazy danych pozwalajcej na zwrot wlacicielom odzyskanych rowerów dlugo ignorowana kwestia parkowania rowerów stala si dzi czci polityki promujcej jednolady jako pelnoprawny rodek transportu miejskiego ksztaltowanie przestrzeni publicznej i innowacyjne mechanizmy czsto powizane s z transportem zbiorowym chronione i ubezpieczone parkingi karty parkingowe w abonamencie na uslugi komunikacyjne korzystanie z rowerów ulatwia ich wynajem modulowo okresu na jaki mona wynaj rower od jednej godziny do jednego roku jest elementem zmiennym pozwalajcym na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie i uniknicie trudnoci zwizanych z parkowaniem i utrzymywaniem rowerów pojazdy oddane do dyspozycji s take zrónicowane rowery zwykle lub z silnikiem elektrycznym przystosowane do przewozu dzieci w celu rozszerzenia krgu potencjalnych klientów bilans vls efekt systemu zacht glównym celem wdroenia vls jest ograniczenie uywania samochodu na korzy roweru prywatnego efekt poredni lub publicznego efekt bezporedni poprzez system zacht vls oferuje korzyci wynikajce z uywania roweru jako rodka transportu miejskiego najlepsze rezultaty obserwuje si w wielkich aglomeracjach gdzie poziom uslug ma kluczowe znaczenie gsto rozmieszczenia stacji liczba rowerów do dyspozycji przepisy oraz gdzie przewaga roweru nad innymi rodkami transportu jest bardziej widoczna zatory drogowe klopoty z parkowaniem redni wskanik przejazdów rowerowych wynosi 4-6 dziennie zwiksza si w dniach szczególnych wyprzedae demonstracje strajki w lyonie funkcjonujcy od siedmiu lat system vélo v rejestruje od 15 do 25 tys przemieszcze w cigu doby w szczytach 45 tys przejazdów w mniejszych aglomeracjach poziom korzystania z roweru jest skromniejszy pod wzgldem czstotliwoci wypoyczania oraz liczby pojazdów vls daje moliwo korzystania z roweru bez koniecznoci zakupu pojazdu mimo specyficznych niedogodnoci uslugi ewentualny brak rowerów lub wolnego stanowiska do zwrotu o ile jest moliwo uytkownik moe skorzysta z pojazdu prywatnego korzystanie z uslugi poprawia wizerunek rowerzystów jako uytkowników dróg pozytywne jakkolwiek trudne do zmierzenia s porednie skutki rozpowszechnienia vls odcienie sieci transportu zbiorowego poprawa wizerunku i atrakcyjnoci miasta dla mieszkaców i przyjezdnych rozwój dzialalnoci gospodarczej dziki tworzeniu nowych miejsc pracy vls obcione jest pewnym ryzykiem zwizanym z wandalizmem na stacjach wypoyczania rowerów akceptacja kosztów utrzymywania systemu przez spoleczestwo bdzie warunkiem utrzymania tej uslugi która nie moe by jednak gwarantowana we francji redni koszt uslugi vls wynosi 2.500 rower na rok zrónicowanie kosztów wynika z charakteru uslugi i jej zasigu cena roweru to ok 750 koszty inwestycyjne obejmuj wynajem lub zakup sprztu i wyposaenia rowerów miejsc postojowych oprogramowania systemu zarzdzania pojazdów i urzdze niezbdnych w eksploatacji koszty eksploatacyjne obejmuj utrzymanie energi elektryczn administracj oraz serwis w przypadku zarzdzania systemem na zlecenie wspólnota ponosi take mar operatora dochody pochodz z abonamentu oraz z oplat uytkowników a nawet od osób korzystajcych z samych parkingów równowaga finansowa pomidzy dochodami a wydatkami w adnym europejskim systemie nie ma decydujcego znaczenia niezbdne koszty vls ponosz samorzdy lokalne podobnie jak to jest w transporcie zbiorowym.

[close]

p. 8

8 w grudniu 2012 r eksploatowanych bylo we francji 35 systemów wynajmu rowerów publicznych s to bardzo róne oferty poczynajc od 8 rowerów w montbéliard a po flot 23 tys pojazdów vélib i 1450 parkingów w paryu wystpuje due zrónicowanie uslug zarówno pod wzgldem wyposaenia jak i pod wzgldem powizania z innymi rodzajami uslug komunikacyjnych oraz warunków pobierania i zwrotu rowerów mnogo rodzaju uslug wynika take ze zrónicowania w zakresie przepisów prawnych rozpatrywanych ofert vls bazuje przede wszystkim na gstej sieci stacji dostp jest realizowany na podstawie kart bankowych lub magnetycznych taryfy s progresywne atrakcyjne przy rozliczaniu pierwszego krótkiego okresu wynajmu pojazdu oferty vélib i vélo v dwa wielkie przedsibiorstwa specjalizujce si w obsludze mobilnoci na obszarach zurbanizowanych jcdecaux i clear channel maj w swej gestii polow rynku transportu aktywnego wielcy operatorzy w zakresie transportu miejskiego veolia transdev oraz keolis s obecni na rynku vls na podstawie zlecenia uslug przewozowych w sieci transportu publicznego na wiecie system rowerów publicznych szybko rozpowszechnia si funkcjonuje obecnie 400 systemów z czego trzy czwarte przypada na europ koncepcja i wdroenie przed wdroeniem uslugi typu vls podjcie szczególowego studium wykonalnoci jest niezbdne dla zdefiniowania celów identyfikacji czynników istotnych dla danej strefy opracowania rozwiza technicznych i prawnych oraz rónych scenariuszy a take analizy moliwych skutków uslugi charakterystyka fizyczna roweru powinna by analizowana pod ktem warunków uytkowania i celu uslugi we wszystkich przypadkach rowery powinny by wytrzymale na intensywne uytkowanie stacje rowerowe róni si zastosowanymi technologiami które maj wplyw na warunki dostpu do uslugi oraz moliwo informowania i lcznoci z uytkownikami elementami charakterystycznymi dla systemu jest modulowo zasilanie i polczenia midzy stacjami oprogramowanie stosowane w zarzdzaniu systemem ma bezporedni wplyw na warunki eksploatacji i oraz jej skutki warunkujce wprowadzania ewentualnych modyfikacji sprawn dystrybucj rowerów utrzymanie pojazdów i stacji latwo realizacji abonamentu zachowania klientów i sposób poslugiwania si rowerami okrelenie optymalnej liczby rowerów stacji i warunków jest kluczowym elementem specyfikacji który wplywa bezporednio na koszt i uyteczno uslugi dowiadczenie wykazalo e system klasyczny jest najkorzystniejszy w gsto zaludnionych strefach wielkich aglomeracji charakteryzujcych si licznymi rodzajami aktywnoci mieszkaców w mniejszych miejscowociach na obszarach peryferyjnych wokól wielkich miast naley przystosowywa form uslugi do lokalnej specyfiki tymczasowe stacje mobilne s potrzebne do obslugi imprez masowych funkcjonalno vls jest uwarunkowana przede wszystkim wygod poslugiwania si warunki dostpu krótki lub dlugi okres wanoci abonamentu karta bankowa pozwalaj rónicowa grupy uytkowników mieszkacy przyjezdni turyci osoby czynne zawodowo warunki taryfikacji wypoyczania i zwrotu rowerów moliwo oddawania pojazdu na stacji innej ni stacja pocztkowa pozwalaj preferowa okrelonych uytkowników brak okresu bezplatnego uytkowania ogranicza zainteresowanie systemem rowerów publicznych vls wpisuje si w multimodaln ofert transportu miejskiego wyniki ankiet wskazuj na popularno kombinowanego sposobu podróowania rower w polczeniu z transportem zbiorowym takie uzupelnianie si z innymi rodkami transportu lub uslugami w zakresie mobilnoci moe by usprawnione poprzez wprowadzanie dogodnych systemów biletowych taryfikacji i pozyskanie partnerów do wspólnego korzystania z uslugi wan rol w uzupelnianiu si ofert odgrywa kwestia lokalizacji stacji w stosunku do przystanków transportu zbiorowego i duych stref przesiadkowych utrzymanie i strategia niezbdny jest efektywny system utrzymania rowerów i stacji proste naprawy mona przeprowadza na miejscu powane remonty wymagaj jednak specjalistycznego warsztatu co wie si z przemieszczeniem rowerów jako utrzymania uzaleniona jest

[close]

p. 9

9 od trudnej do przewidzenia skali wandalizmu i kradziey zasady rozmieszczania rowerów pozwalaj unikn stacji pustych lub przepelnionych pojazdami struktura geograficzna i spoleczno-ekonomiczna aglomeracji powoduje dysproporcj przestrzenno-czasow stacje zlokalizowane na wyszej wysokoci pustoszej szybciej ni poloone niej stacje w strefach mieszkalnych charakteryzuj si brakiem rowerów rano oraz duym nasyceniem wieczorem w strefach o intensywnej dzialalnoci ekonomicznej obserwujemy zjawisko odwrotne dysproporcje czasowe obserwuje si w pobliu stref generujcych duy ruch np w pobliu uczelni dworców stadionów sal widowiskowych lub orodków wypoczynku i rekreacji w wielofunkcyjnych centrach miast precyzyjne pokrycie terenu sieci stacji pozwala na zrównowaenie poday i popytu taka równowaga jest trudna do osignicia w strefach jednofunkcyjnych rozwizanie polega na ograniczeniu uslug w takich strefach lub zmianie ich warunków w danej lokalizacji w paryu lub besançon powrót do niektórych stacji jest bezplatny dostpno rowerów jest korygowana za pomoc ich redystrybucji na stacjach dobra znajomo oferty wród uytkowników prowadzi do optymalizacji funkcjonowania uslugi i usprawnienia obiegu rowerów przygotowanie si do przemierzenia trasy powinny ulatwi informacje przekazywane w czasie rzeczywistym w zakresie dostpnoci pojazdów warunków wykupu abonamentu i sposobu jego uytkowania aktualnych danych o stacjach np zamknitych i trasach a take przewidywanym czasie przejazdu kanaly przekazywania informacji powinny by rónorodne strony internetowe telefony komórkowe informacje na obszarach ogólnodostpnych nie tylko na stacjach oraz w formie papierowej opinie i zgloszenia od uytkowników kierowane do operatorów powinny by przekazywane za porednictwem stowarzysze uytkowników oraz na forach internetowych akcje promocyjne takie jak imprezy okolicznociowe prowadzenie blogu lub kampanii informacyjnej poprawiaj wizerunek uslugodawcy perspektywy konferencja w strasburgu byla okazj do oceny vls w kontekcie globalnej polityki mobilnoci oraz okrelenia optymalnych warunków wdraania uslugi szersza refleksja spoleczno-ekonomiczna sklania do uznania w nowej usludze przewagi uytkowania nad posiadaniem pojazdu dowiadczenia wielkich aglomeracji i mniejszych orodków wskazuj e vls ma we francji przyszlo wiele pracy wloono w optymalizacj uslugi z korzyci dla uytkowników eksploatacja systemu i informacja analiza praktycznych rozwiza francuskich i zagranicznych pozwala nakreli nastpujce drogi rozwoju vls tworzenie prywatnych flot pojazdów vls dla wielkich przedsibiorstw o charakterze sieciowym system kiwix kolei sncf abonament vls dla osób przemieszczajcych si w celach zawodowych udzial przedsibiorstw w finansowaniu stacji obslugi integracja vls z ofert kombinowan w zakresie mobilnoci carshare dlugoterminowe wypoyczalnie rowerów komunikacja zbiorowa udostpnienie rowerów z silnikami elektrycznymi w systemie samoobslugowym tworzenie organizacji uytkowników w celu poprawy funkcjonowania uslugi pary integracja uslugi z ofert turystyczn lyon city card oprac marek ucieszyski 42 60 kongres uitp 60th uitp word congress public ransport international 2013 nr 1 s 12-18 slowa kluczowe uitp konferencja midzynarodowa genewa szwajcaria 2013 transport publiczny sie transportowa ruch samochodowy polityka transportowa ruch kolejowy system biletowy polityka taryfowa.

[close]

p. 10

10 w dniach 26-30 maja 2013 r odbdzie si w genewie 60 kongres midzynarodowego zwizku transportu publicznego uitp l union internationale des transports publics international association of public transport uitp zrzesza ponad 3400 przedsibiorstw transportu publicznego z 92 krajów organizacja powstala w 1885 r dla propagowania transportu publicznego ­ autobusów trolejbusów tramwajów metra kolei podmiejskich i regionalnych oraz transportu wodnego siedziba zwizku znajduje si w brukseli a sekretarzem generalnym jest alain lausch genewa ­ jako gospodarz kongresu ­ prezentuje szwajcarskie dokonania i kierunki rozwoju transportu publicznego mobilités 2030 strategia rozwoju transportu miejskiego w kantonie genewskim kanton genewa bdzie liczyl w 2030 r ok miliona mieszkaców dua cz nowych miejsc pracy powstaje w centrum miasta natomiast wikszo osiedli mieszkaniowych powstaje poza jego granicami w pobliskich kantonach lub ssiedniej francji potrzebne s wic nowe linie transportu publicznego centrum genewy zostalo zaprojektowane w xix wieku na pocztku xx w zbudowano sie tramwajow której dlugo osignla 125 km jednak zostala ona zlikwidowana w kocu lat 50 z wyjtkiem jednej linii z centrum miasta do dzielnicy eauxvives i przejcia granicznego z francj w moillesulaz w 1988 r rozpoczto rekonstrukcj komunikacji tramwajowej i w latach 2002­2011 zbudowano 4 linie biegajce z centrum do dzielnic bernex na poludniowy-zachód lancy na poludnie nations na pólnoc oraz do europejskiego orodka bada atomowych cern przy granicy szwajcarsko-francuskiej pólnocny-zachód dzi w genewie jest 5 linii tramwajowych w 2016 r ma by ukoczona linia pomidzy cern a miasteczkiem saint-genis po francuskiej stronie granicy obecnie kadego dnia ponad 5000 osób przekracza piechot to przejcie graniczne aby po stronie szwajcarskiej wsi do tramwaju kursujcego do centrum genewy równie po poludniowej stronie miasta przewidywane jest polczenie dzielnicy moillesulaz z francuskim annemasse w ostatnich latach w rejonie wielkiej genewy wzrósl znacznie ruch samochodów osobowych i motocykli natomiast w centrum miasta odnotowano jego spadek wzrósl za to ruch rowerowy i pieszy obecne moliwoci przewozowe transportu publicznego osignly w genewie kres swoich moliwoci dlatego plany przewiduj budow regionalnej sieci kolejowej szybkiego ruchu rer réseau express régional która polczylaby la plaine miasteczko lece przy granicy francuskiej przez ródmiecie miasta i midzynarodowe lotnisko cointrin z miejscowoci coppet lec nad jeziorem genewskim na pólnocy a take dzielnic lancy z eaux-vives i annemasse we francji krgoslupem transportu zbiorowego wielkiej genewy ma by sie rer na kadej jej stacji i przystanku bd stworzone moliwoci przesiadania si na inny rodek transportu ­ rower autobus samochód prywatny motocykl czy taksówk ze wzgldu na dynamiczny wzrost pasaerskich przewozów kolejowych pomidzy genew a lozann z 25 tys dziennie w 2000 r do 50 tys w 2010 r szwajcarskie koleje federalne sbb-cff-ffs planuj podwojenie pojemnoci pocigów rer na tej trasie bd one kursowaly z czstotliwoci co 15 minut przewiduje si budow sieci rer o lcznej dlugoci 230 km która bdzie miala 40 stacji glówna linia ceva bdzie biegla z midzynarodowego portu lotniczego cointrin przez glówny dworzec kolejowy cornavin w genewie i dzielnic eaux-vives do annemasse otwarcie linii przewidziane jest na grudzie 2017 r w czasie kongresu uitp zorganizowana bdzie wycieczka uczestników na plac budowy linii.

[close]

p. 11

11 transport publiczny w szwajcarii ­ historia sukcesu w szwajcarii mona korzysta w ramach jednego biletu z kadego pocigu kursujcego midzy miejscowoci a i miejscowoci b zarówno osobowego jak i midzynarodowego ekspresu jeli si tylko zatrzymuje na tych stacjach nie ma rezerwowanych miejsc i nie potrzeba miejscówek w segmencie towarowym udzial kolei szwajcarskich w przewozach jest znacznie wikszy ni w ssiednich krajach w 2010 r kolejowe przewozy towarowe stanowily w austrii 33 ogólu przewozów we francji 17 a w szwajcarii 63 rosnc popularno transportu publicznego w szwajcarii zapewnia gsta sie kolejowa dobra infrastruktura i tabor sprawna obsluga i latwo podróowania moliwo korzystania z kart podrónych w szwajcarii s trzy rodzaje takich kart ponad polowa doroslych szwajcarów ma pelnoplatn kart podrón która uprawnia do podróowania po calej sieci transportu publicznego albo kart ze znik 50 lub te kart na sie lokaln pod wzgldem liczby uytkowanych kart podrónych szwajcaria ma jeden z najwyszych wskaników na wiecie na koniec 2011 r w uyciu bylo 2,3 mln kart z 50-procentow znik 1,1 mln kart na sie lokaln i 430 tys kart pelnoplatnych na cal sie w szwajcarii najwaniejsze sprawy dla pastwa rozstrzyga si w referendach tak bylo z projektem rail 2000 budow glbokich tuneli lötschberg i gothard przez alpy a take z budow 52-km linii duej prdkoci mattstetten ­ rothrist w wyniku referendum w 2000 r podwyszono znacznie 15-krotnie oplat za przejazd tranzytem tir-ów w referendum szwajcarzy odrzucili te przystpienie do ue 77 glosów przeciw co nie przeszkadza szwajcarii doplaca do budetu unijnego wyniki referendów w sprawie transportu publicznego wiadcz o tym e spoleczestwo szwajcarskie jest za rozwojem tego rodzaju transportu i ograniczaniem ruchu samochodów prywatnych genewa i szwajcaria wzorem do naladowania do polowy xix w szwajcaria byla jednym z najbiedniejszych krajów europy gdy nie posiadala bogactw naturalnych a jednak stala si pastwem bogatym dziki przedsibiorczoci swoich obywateli obecnie region genewski naley do najszybciej rozwijajcych si obszarów szwajcarii przewozy rodkami komunikacji publicznej rosn dynamicznie na linii kolejowej genewa ­ lozanna w 2030 r przewiduje si 100 tys podrónych dziennie w 2000 r bylo 25 tys do porzucenia wlasnego samochodu sklaniaj szwajcarów czsto kursujce pocigi nowe klimatyzowane wagony i nowoczesna informacja pasaerska i tu niektórzy zauwaaj paradoks ­ w tym jednym z najbogatszych krajów jest zapotrzebowanie na przewozy zbiorowe pastwo finansuje rozbudow i poprawia jako transportu publicznego 99 pojazdów przedsibiorstwa transportu publicznego genewy transports publics genevois tpg kursuje punktualnie zgodnie z rozkladem jazdy ten 1 przypadków opónie przewonik traktuje jako wany problem do rozwizania ostatnio transports publics genevois zamówilo 33 hybrydowe trolejbusy w belgijskiej firmie van hool exqui.city maj one zastpi dotychczasowe trolejbusy które pochodz z koca lat 80 w nowych trolejbusach tak jak w poprzednich jest dodatkowe ródlo zasilania na wypadek awarii sieci trakcyjnej ale nie jest ono spalinowe jak w pojazdach starszej generacji s to akumulatory elektryczne o wysokiej pojemnoci jeli próby z nowymi trolejbusami si powiod to caly park trolejbusów bdzie wyposaony w dodatkowe elektryczne ródlo zasilania w nowych trolejbusach bdzie te hamowanie odzyskowe próby z nowymi akumulatorami przeprowadzane s na jednym z nowo zakupionych tramwajów tango produkcja stadler rail szwajcaria ze wzgldu na to e planowane jest wprowadzenie nowych tramwajów bez sieci trakcyjnej do centrum miasta tak jest obecnie we francuskim bordeaux problemem jest prdko poruszania si pojazdów tpg w ródmieciu spadla ona do 16 km/h co czyni transport publiczny mniej atrakcyjnym w porównaniu z konkurencyjnymi

[close]

p. 12

12 rodkami transportu samochodami motocyklami rowerami a nawet ruchem pieszym zarzd transportu publicznego stara si zmieni t sytuacj przez organizacj wydzielonych pasów dla autobusów i pierwszestwa przejazdu dla tramwajów na skrzyowaniach oprac marek rabsztyn ii transport kolejowy 43 modernizacja slowackiej infrastruktury kolejowej izvolt l busovský j spánik j modernisierung der eisenbahn-infrastruktur in der slovakischen republik eisenbahntechnische rundschau 2012 nr 12 s 32 38 slowa kluczowe slowacja transport kolejowy infrastruktura kolejowa modernizacja sie kolejowa dst efektywno przepustowo polityka kolejowa przewozy ladunków korytarz transportowy transeuropejski linia kolejowa interoperacyjno bezpieczestwo ruchu kolejowego tor szeroki plan budowa infrastruktura kolejowa slowacji ma ponad 170-letni histori która ze wzgldu na zmienne warunki gospodarcze polityczne i strategiczne miala istotny wplyw na rozwój sieci dzisiejsza slowacja ma stosunkowo gst sie linii i stacji kolejowych oraz bardzo dobre skomunikowanie glównych aglomeracji i orodków przemyslowych istniej take dobre polczenia z sieci kolei unii europejskiej oraz midzynarodowymi korytarzami transportowymi wedlug stanu na 31 grudnia 2011 r sie kolei slowackich zsr ma lcznie 3622 km w tym 2607 km linii jednotorowych oraz 1015 km linii dwu i wielotorowych 99 km maj linie szerokotorowe 1520 mm a 50 km linie wskotorowe sie obejmuje 65 stacji autonomicznych 248 stacji zwyklych i 479 przystanków osobowych oraz 2219 przejazdów w poziomie szyn obiekty inynieryjne czynne w kocu 2011 r stanowilo 2285 mostów oraz 76 tuneli o lcznej dlugoci 43,5 km istniejca infrastruktura rozwój infrastruktury kolejowej zsr pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi dlatego dla pastwa nadrobienie zalegloci jest pierwszoplanowym zadaniem konieczna jest ocena istniejcej infrastruktury pod ktem powiza z priorytetowymi projektami unii europejskiej w zakresie integracji ruchu kolejowego odpowiednie rodki finansowe musz by skierowane na trasy o decydujcym znaczeniu dla gospodarki i mobilnoci kraju oraz dla ue przede wszystkim na odcinki tras wchodzce w sklad ten-t obecna infrastruktura kolejowa na slowacji charakteryzuje si nisk wydajnoci i atrakcyjnoci wynika to ze stopniowej degradacji parametrów eksploatacyjnych prdko dopuszczalne obcienia na o dlugo torów do wyprzedzania ograniczona skrajnia budowli przestarzale urzdzenia sterowania ruchem kolejowym oraz niewystarczajcej dlugoci tras zelektryfikowanych 43,5 wana trasa poludniowa bratyslawa ­ koszyce nie jest dotychczas zelektryfikowana negatywnym zjawiskiem jest redukowanie liczby lub calkowita rezygnacja z utrzymywania przemyslowych bocznic kolejowych nowe orodki logistyczne i przemyslowe nie dysponuj bocznicami cho tam wytwarza si lub dostarcza 80 wszystkich towarów o slabej kondycji kolei wiadczy take niedostateczna zdolno do strategicznego pozyskiwania klientów oraz elastycznego reagowania na ich potrzeby i oczekiwania mimo obnienia oplat za przewóz ladunków kolej o 50 i wprowadzeniu wyszych oplat w transporcie drogowym towarowy transport kolejowy jako prawie dwukrotnie droszy wci nie jest atrakcyjny dla przedsibiorstw polityka unii europejskiej jest ukierunkowana na promocj transportu kolejowego i podniesienie jego konkurencyjnoci wobec innych

[close]

p. 13

13 rodków transportu wród których kolej jest najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym dla rodowiska poprawa bezpieczestwa i interoperacyjnoci kolei stanowi fundament zintegrowanego systemu kolejowego w europie z tego punktu widzenia wlanie do zsr naley obowizek realizacji strategicznych projektów i wspierania polityki transportowej pastwa rozbudowa i modernizacja sieci slowacja czyni wysilki w celu maksymalnego wykorzystania swego poloenia geograficznego i wlczenia najwaniejszych tras kolejowych w system korytarzy paneuropejskich wytyczonych w helsinkach 1997 sie kolejowa slowacji stanowi cz kilku korytarzy europejskich korytarz nr iv drezno praga bratyslawa/wiede ­ budapeszt arad z odgalzieniami i linia komárno nové zámky jako cz korytarza towarowego e korytarz nr v wenecja triest/koper ­ lublana ­ czop ­ lwów z odgalzieniem va biegncym przez slowacj bratyslawa ­ ylina ­ koszyce czarna nad cis czop korytarz nr vi gdask ­ warszawa ­ katowice ­ zwardo/czadca ­ ylina odgalzienia bielsko biala ­ ostrawa ­ brzeclaw ten-t nr 17 pary ­ strasburg ­ stuttgart ­ wiede ­ bratyslawa do zsr naley odcinek bratyslawa ­ dewiska nowa wie/Öbb marchegg ten-t nr 23 gdask ­ warszawa ­ brno/bratyslawa zwardo pkp/zsr skalite czadca ­ ylina ­ nowe miasto nad wagiem ju w 1994 r zsr rozpoczly modernizacj swoich odcinków midzynarodowych korytarzy oprócz osignicia danego poziomu technicznego celem modernizacji bylo uzyskanie lepszego dostpu do transeuropejskiej sieci transportowej oraz do sieci krajów ssiednich modernizacja tras kolejowych musi uwzgldnia wymagania techniczne zgodne z midzynarodowymi umowami agc 4 korytarze i agtc 8 korytarzy odnowiona infrastruktura musi spelnia kryteria interoperacyjnoci europejskiego systemu kolejowego zapewnienie komfortu pasaerom powinno nastpi poprzez popraw parametrów geometrycznych torów modernizacj budynków dworcowych przebudow peronów dostateczna dlugo i niepelnosprawnych zastosowanie nowoczesnego taboru pasaerskiego dostpno dla osób modernizacja przewiduje take popraw bezpieczestwa ruchu drog likwidacji przejazdów w poziomie szyn i oraz unowoczenienie urzdze sterowania ruchem kolejowym oczekuje si obnienia kosztów eksploatacyjnych zsr poniewa nowoczesne urzdzenia sterowania nie wymagaj licznego personelu obslugi za nowoczesna technika umoliwia zmniejszenie kosztów konserwacji urzdze plan modernizacji tras zsr obejmuje przebudow podtorza i nawierzchni kolejowej lcznie z mostami i przepustami przebudow peronów wszystkich dworców i przystanków na modernizowanych odcinkach zwikszenie przepustowoci na podejciach do stacji przy zastosowaniu torów i dróg zwrotnicowych dla prdkoci co najmniej 80 km/h peln wymian urzdze telekomunikacyjnych i sterowania ruchem zastosowanie nowych urzdze zasilania energi elektryczn zastpienie przej i przejazdów w poziomie szyn tunelami i wiaduktami budow ekranów akustycznych.

[close]

p. 14

14 zwikszenie prdkoci pocigów do 160-200km/h stawia wysokie wymagania w zakresie geometrii toru których obecnie wiele tras nie spelnia w wikszoci przypadków zostan wytyczone nowe osie modernizowanych torów skrzyowania z drogami samochodowymi bd realizowane jako dwupoziomowe z wyjtkiem niektórych odcinków na których prdko pocigów bdzie nisza ni 160 km/h trzeba bdzie przeloy niektóre odcinki dróg warunki geograficzne slowacji nie wymagaj budowy licznych tuneli ostatni tunel kolejowy powstal w 1966 r w zakres modernizacji tras poloonych w korytarzach transportowych wchodzi take kompleksowa przebudowa górnej sieci jezdnej a wielu przypadkach niezbdna jest zmiana konstrukcji sieci i napicia zasilania z 3 kv prdu stalego na 25 kv prdu przemiennego bd przebudowane podstacje zasilajce trakcji elektrycznej nastpi wymiana owietlenia elektrycznego oraz zostan zainstalowane urzdzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów modernizowane trasy zostan wyposaone w nowe linie transmisji danych cala sie telekomunikacyjna bdzie wkrótce przystosowana do transmisji cyfrowej przewidziano take rodki dla ograniczenia generowanego halasu ju w fazie przygotowywania projektu opracowano mapy halasu pomocne przy rozmieszczaniu ekranów akustycznych które nale do najczciej wybieranych rozwiza ochronnych zadania zrealizowane i nowe projekty modernizacja korytarzy transportowych biegncych przez slowacj jest zadaniem wymagajcym bardzo dobrego przygotowania po wzgldem projektowym oraz finansowym wobec zmieniajcych si priorytetów w polityce transportowej slowacji oraz ze wzgldów finansowych plan modernizacji byl wielokrotnie aktualizowany i modyfikowany w latach 2004-2008 zostala zmodernizowana trasa trnawa ­ nowe miasto nad wagiem 53 km powstalo na niej 7 nowych mostów kolejowych za 9 przebudowano do koca 2011 r zmodernizowano 92 km tras w korytarzu nr va bratyslawa ­ raa ­ trnawa oraz 18,9 km w korytarzu nr vi ylina ­ krásno nad kysucou wraz ze wszystkimi dworcami i przystankami osobowymi z kocem 2011 r po gruntownej rewitalizacji oddano do eksploatacji stacj rozrzdow zilina teplika zostala ona zaprojektowana do obslugi 1200 wagonów na dob rzd slowacki w padzierniku 2010 r zatwierdzil program modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej na lata 2011-2014 plan przewiduje modernizacj odcinków korytarzy transportowych nr va vi oraz trasy ten-t nr 17 do koca 2014 r ma by ukoczona modernizacja odcinka korytarza nr va nowe miasto nad wagiem ­ púchov zakoczenie prac modernizacyjnych na dalszym odcinku trasy do yliny ma nastpi w lipcu 2015 r trwa modernizacja korytarza nr vi na odcinku czadca krásno nad kysucou cala trasa z bratyslawy przez ylin do czadcy granica pastwa ma by wyposaona w system gsmr przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla modernizacji innych odcinków korytarza nr va wana dla gospodarki slowackiej trasa ylina ­ koszyce po rewizji przebiegu korytarzy ten-t zostala decyzj komisji europejskiej wylczona z inwestycji priorytetowych w fazie projektowej znajduje si obecnie elektryfikacja 3,6-km odcinka marchegg ­ dewiska nowa wie nalecego do priorytetowych inwestycji ten-t nr 17 w nastpnej kolejnoci zostanie zrealizowane polczenie z portem lotniczym w bratyslawie celem obu inwestycji jest integracja slowackiej stolicy z europejsk magistral kolejow duej prdkoci pary ­ strasburg ­ wiede ­ bratyslawa/budapeszt stacje przeladunkowe dla przewozów kombinowanych na podstawie wyników studium wykonalnoci rozpoczto w 2009 r przygotowania do budowy systemu przewozów intermodalnych którego podstawowymi elementami bd cztery stacje przeladunkowe terminale dla przewozów kombinowanych terminal w ylinie powstajcy przy stacji rozrzdowej zilina teplika bdzie po uruchomieniu w 2014 r stanowil centrum logistyczne dla pólnocnej slowacji w naddunajskim porcie w bratyslawie bdzie zlokalizowany terminal dla przewozów intermodalnych kolej ­ droga wodna ­

[close]

p. 15

15 transport samochodowy o docelowej zdolnoci przeladunkowej 105 000 kontenerów rocznie terminal leopoldov najwaniejsza stacja przeladunkowa jest pomylany jako hub dla calej slowacji pelnicy rol centralnego orodka logistycznego dla pozostalych trzech terminali bdzie on wykorzystywany take do zestawiania pocigów kierowanych na wgry do polski austrii i czech czwarty element wielkiego projektu ma stanowi terminal zlokalizowany w koszycach w strefie przemyslowej bojar logistyka globalna i park przemyslowy planuje si polczenie stacji przeladunkowej w koszycach z istniejc lini szerokotorow 1520 mm koczc si obecnie w pobliskich haniskach projekt linii szerokotorowej wród fachowców dyskutowana jest propozycja kolei rosyjskich przedluenia linii szerokotorowej 1520 mm dla ewentualnego polczenia rosyjskiej syberii z wiedniem z azji transportuje si rocznie 6 mln t towarów glównie droga morsk wielkie porty rotterdam hamburg s ju dzisiaj przecione dziki linii szerokotorowej istnieje moliwo przeniesienia co najmniej 3 tego wolumenu na kolej oraz usprawnienia polczenia ldowego z trudno dostpnymi obszarami dalekiego wschodu koordynatorem projektu jest midzynarodowe konsorcjum breitspur-planungsgesellschaft gmbh majce siedzib w wiedniu glówna cz planowanej inwestycji realizowana jest na slowacji wedlug szacunków koszt projektu moe wynie ponad 7 mld nie jest moliwe uzyskanie wsparcia dla tej inwestycji z unii europejskiej poniewa wymagania interoperacyjnoci dla sieci ten dotycz tras o normalnej szerokoci torów 1435 mm nowe standardy realizowane przez zsr stanowi duy postp jakociowy w porównaniu z obecnym stanem technicznym sieci ale nie s jeszcze spelnione wymagania wynikajce z midzynarodowych umów agc oraz agtc starania ministerstwa transportu budownictwa i rozwoju regionalnego na rzecz minimalizacji kosztów modernizacji prowadz do tego e infrastruktura kolejowa nie osiga w pelni poziomu jaki powinna reprezentowa w xxi wieku oprac marek ucieszyski 44 globalizacja w europejskim transporcie kolejowym kampczyk a globalisierung im aspekt des europäischen bahntransportes eisenbahningenieur 2013 nr 1 s 53 56 slowa kluczowe europa polska transport kolejowy przewozy transgraniczne ruch midzynarodowy globalizacja sie transportowa integracja infrastruktura kolejowa interoperacyjno tor kolejowy tor szeroki dostosowanie do charakterystycznych procesów wspólczesnego rozwoju spolecznogospodarczego nale internacjonalizacja i globalizacja s one widoczne szczególnie w procesie zarzdzania firmami oraz transgraniczn dzialalnoci handlow przedsibiorstw oprócz wzrostu midzynarodowych przewozów surowców i pólproduktów umacnia si tendencja do internacjonalizacji pracy i rynków finansowych oraz prac badawczych i rozwojowych infrastruktura europejska jako jednolita sie nastpstwem internacjonalizacji zasobów procesów i efektów dzialalnoci przedsibiorstw jest z jednej strony tworzenie filii wielkich firm poza ich siedzibami krajowymi z drugiej za powstawanie przedsibiorstw midzynarodowych tym procesom towarzyszy internacjonalizacja zarzdzania transport szynowy w europie pod wzgldem geograficznym gospodarczym i technicznym stanowi bardzo zrónicowany segment który charakteryzuje si

[close]

Comments

no comments yet