hbp-18

 

Embed or link this publication

Description

ආදි පැරැණ්නන් දහමට අනුව පෙරදිග ධන්‍යාගාරය ගොඩ නැගූ හැටි..

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2013 nla l,dmh 01 msgqj fndÿkqjkag my jk ioaod uyd ksodkh ^miq.sh l,dmfhka wms fkdo;a iir .kqfokqj yeá oaohdf.a mrud¾ i;r uy ksodkh fidajdka m,h ildod.dó m,h wkd.dó m,h wßy;a m,hhs lsh miq.sh l,dmfhka fmkajd ÿkakd ksoka lrkak kï ok iïm;a ;sfhkak ´k fmr hï me ula fya fjka fun÷ Ôú;hla ,eì ;sfhk ksid ta Ôúf;a lrkak fjkjd rcqkaf.ka fidrekaf.ka kh af;d;a kh ysñhkaf.ka ^fï w;a nefõ§ kh fkd a a fmr iir§ wdmiq fkdf.jq kh ysñhkq;a bkak mq¿jka frda msvdj,ska ÿ¾nsci jf.a iajndúl úm;aj,ska fï Ôú;hg t,a jk úúo nhj,ska wvqjla ke ta jf.a fj,djg tajdhska ñfokak iykhla ,nd.kak wmhk uqo,aj,ska fldgila fmdhd flfrys o hï mqoa fhl flfrys o wd.ka l fhl flfrys o ms h d flfrys o uj flfrys o kej jeäuy¨ ifydaorhd ^fyda ifydaoßh flfrys o odkd§ úÈfhka ukd fia ;ekam;a lrk ,o fï ksodkh wkhhka úiska Èkd.kakg fkdyelsh mrf,dj hk l,ayso úmdl §ï jyfhka ;ud wkqj hkafka fjhs urkdjia:dfjys yer oud hd hq jia ka we;s l,ays fï mqkh ksodkh /f.k mrf,dj fhhs zz ^ksêlkav iq h fï jf.a rcqkag fidrekag meyer .kak neß .skafkka c,fhka iajndúl wdmodj,ska úkdy fkdjk wfkal úo kh f.jd ±ñh yels ÿ¾nsci wod fkdjk iïm;a ,eìh yels uyd mqkh ksodkh ms

[close]

p. 4

2013 nla l,dmh ou foaykd fndfyda jdrhla wy ;sfhkjd kuq;a fï mqkh ksodkh .ek .d:d 11 lska lrmq úia;rhg jvd uq,a ;ek ,efnkafk .d:d 5 lska foaykd lrmq ;kayd ksodk fjk jia ;ekam;a ksodk .ekhs fukak fï ksihs fndÿ u ieÕú,hs lsh úyajdi lrkak fjkafk fï ta fndÿ u w¿;ska yokj fkfjhs wuq wuq ou foaykd lrkj fkfjhs u lr fmkaúh hq jqk;a u lr fmkakkafk ke;s jeo a oyï lrekq u lr fmkajd fok tlhs ieÕjqk fndÿ u l,tr;akh .ek wmdil wmdisld msßi .ek o¾u y%jkh lsÍfuka ±kqj;a ùfuka ta jf.a fyd m sm a whg ;uhs ta nqÿu yßhg jegfyk úÈhg ;j flfkl=g lshd fokak mq¿jka fjkafk tal yßhg wr úndf iu;a fjÉp

[close]

p. 5

2013 nla l,dmh olskjd wdiajdo ud fha wd§kj l olskjd ta ÿla lf|ka ksoyia fjkak ´k ta fjkqfjka lrkak ;sfhk foa wm%udoju lr.kak ´k lsh ta u.g nyskjd tfyu woyila weú;a ta u hk fldg o¾ufha wfkla k;a olskjd k ±l meyefokjd ioaod lshkafk iaj¬woaod lshk moj tl jhs nqÿ k ;uka a f.dvk.d .kak tajd flfrys we§ isákjd lshk tlhs nqÿka flfrys ioaodj we;s fjkj lshkafk o¾uh flfrys ioaodj lshkafk o¾u ud¾.h wkq.ukh lrñka ta oyï k flfrys ;ukq;a we§ isákjd lshk tlhs t;fldg iaj lshkafka uu;ajfhka fkd±fjk nj ;ukagu w;aolskak mq¿jka fï úÈhg iaj¬woaod }ioaod fjkjd fï jf.a úúo l%uj,ska úia;r lrkak mq¿jka mohla ;uhs ioaod lshkafka fï oyï k úia;r lrk fldg fufyu;a wykak ,efnkjd zz wld,sflda lshkafk fidajdka wd§ ud¾.hkag m;afjkj;a tlalu l,a fkdhjd fidajdka wd§ m,hkag m;afjk ksihs iuyr wh fïjdg w¨;a w¨;a w¾ l:k fokjd wld,slhs lshkafk yeu ld,hgu fjkia fkdjk o¾uhla ksihs lshkjd zz kuq;a ta úÈhg yeu l,a fjkia fkdjkafka ud¾.h yd m,h ú;rla fkfjhs ujqmshka ueÍu wd§ wdkka;Íh mdm l¾u lrmq woúh taldka;fhka wmd ùu;a yeu ld,hgu fmdÿhs ta ksid fï úÈhg;a w¾:h f;dard .eksu jeo a we;a;gu iuyr wh nqÿ k oyï k iÕ k wkka;hs lsh a lshkjd tl khla úia;r lrkak tl w¾:huhs ;sfhkafk lsh a lshkjd ±ka y%djlfhd mshd jykafia,d we;a;gu zziq m ámka f kda wcq m ámka f kda {dhmámkafkda idóÑ mámkafkda wdyq f khs f hda mdyq f khs f hda ola Å fkhs f hda wxc,s l rks f hda wkq a rx mq a la f l;a x f,daliai zz lshk kj,ska hqla;hs lsh k ±l ix>hd flfrys meyefokjd k ±l meyefokj lshk tl;a fyd¢ka f;areï hq ldrkhla foajo;a nsciqj wiag iudm;a;s wmojdf.k ysgmq flfkla úúo m%d;syd¾h mefï oci;djh;a ;snqkd ta oci;djh khla yeáhg mshd jykafia,d <Õ ;sfhkjd kuq;a k ±l meye§fï§ uq,a;ek fokak ´k iqmámkafkda wd§ k kjhghs ta k kjh fmr úiq wd¾h uyd ix>r;akhg;a j;auka wd¾h uyd ix>r;akhg;a wkd fha my jk ish¨u wd¾h uyd ix>r;akhg;a fmdÿ k iuqyhla by ls úúo wd.ñl fiajhka wd¾h kh uq,a lrf.k lrk w uka jf.au úúo ,dn ls¾;s m%yxid uq,a lrf.k;a lrk woúh bkak ksid kj ka f;aÍu b;d wudre ldrkhla ta ksid ;uhs mqoa ajhg ke;sj fmdÿfõ ix>hd flfrys meyefokak 03 msgqj lsh nqÿka jykafia wkqydikd lfr;akfha k ±l ta k ;uka a f.dvk.d .kakj kï bg we§ isákj kï ix>hd flfrys ioaod iïmkakhs lshkjd fukak fï úÈhg nqÿka oyï iÕ=ka flf¾ ioaod iïmkak ;eke;a;dg zzioaod okxzz lshk uy okh ysñ fjkjd zz ud .ek ioaod ud hla fmau ud hla we;s ;eke;a;d ljodj;a iir w;rux fjkafk ke i;r wmdfhka ksoyia fjkjd zz lsh nqÿmshdkka jykafia foaykd lr ;sfhkjd tfykï tn÷ ;eke;a;d iir jikd ;dla i;r wmd ÿflka ksoyia ùfï uyd ok ksodkhg ysñlrefjla fjkjd kuq;a i;r wmd ÿfla nhdkllu jegfyk reu fï uyd mqkh ksodkhg jvd rka ߧ bvlvï jf.a cd;s ou ;uhs jákd ksodk yeáhg fmakafka wúohdfj;a ;kaydfj;a iajndjh ;uhs ta ^b;sß fldgi ,nk l,dmfhka jyrl wnhr;kd,xldr ysñmdkka úiska foays ieÕjqk oyï lrekq weiqßka ilia lf

[close]

p. 6

2013 nla l,dmh 04 msgqj mo ksrela;s u.ska fy

[close]

p. 7

2013 nla l,dmh úÈyg msysgkafka fï s ,cik foflka rifha ls|d hdu lshkafka fjfksnjkh fjÉp lhla ysf;a yla;sfhkau yg a;d Ñ;a;c rem;a l¾u úmdl idoaêfhka >ksnjkh lrkak mq¿jka bkamiq wkaf.a .eyekq msßñ i ka tl ùu u.ska ta cd;sfhau i ka ìys fjkak mgka a;d bg miafi ´mmd;sl ixfiaoc wm;a l%ufhka wvqfjñka c,dnqc wkavc lshk l%uj,g i ka ìys jqkd wÕmiÕ ish,a,u tlg my fj,d yg .kakd iqlaiu yÍr ´mmd;slhs uia f,a lhla iys >ksnjkh jq yÍr we;sj ufjla msfhla ke;sj ridhksl ixhq;shkaf.a tl ùfuka my jqfkd;a tal ixfia o chs wodyrk úÈyg fmdlalrid;s nuqkd fk¿ul wmka nj i|yka fjkjd fï ldrkh wog;a wmg ±l n,d .kak mq¿jka wjia:djla ;uhs jkaod iy foys fldksnjk lh fojkqj yod.kakjd fï ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 8

2013 nla l,dmh úÈhg l¾uc remhg wkqj ilia jqkq .kaoínhdf.a uÜgughs fldksnjkh fjÉp m

[close]

p. 9

2013 nla l,dmh 07 msgqj oi Èid nkaok nqoao wdrcidj ÿka jykafia foaykd fldg jod l,amfhau my jq ;kayxlr fïoxlr wkqj f u nqÿka jykafia;a iu 28 iq foaykd oyia .kkla w;ßka kuhs ta jf.au fu;k§ wms lshk ±kg wfma smsg lfha iq f,dal iïu oi Èidj fyda mqoa slj iefyk m%udkhl wvqjla hï flfkl bÈßh n,d a;u ^wd¾h w;miq ù uls k a fyda fjk;a hï ffu s ndjkdfõ fmkajd we;s mßÈ ta l%shdjlska fyda bj;aù ;sfhkjd fï mqoa hdf.a oi Èidj fyda wh;a nj smsgl ix{dmkj a i|yka fjkjd fjkjd fï ksid uql mrïmrdfjka fyda wgqjd l:djlska fyda mej tk hï úúo fmd;aj fï msß igyka iq foaykdjla smsglfha igyka lr ;sfhk wdldrhka wkqj wcirj fkdfjÉp m

[close]

p. 10

2013 nla l,dmh f.orl fï msßf;ka wdrcidjla lrk fldg ta f.or m%n krl s ;sfhk flfkla bkakj kï ta s ;sfhk wukqiaifhd weúiais,d fr!ø nj jeäfjkjd ta lshkafka ta mqoa hdf.a sh wr wukqiai shg iudk kï ;uhs tfyu fjkafka yenehs b;ska tfyu l,d rlska ;uhs ;sfhkafka ál ld,hla wukqiaifhd weúiais,d .sh;a Ôjï wdrcidj iïmq¾k fjkfldg tal ke;sfj,d hkjd fï ksid fï msß f.j,a wdrcidjla úÈhg ^ñka fmr fmkajd ÿka ÈiaÁ m%dk m,smamq wdÈh fhdod f.k fhdod .kak fldg tl mdrgu lrkak fyd ke áflka ál ;uhs lrkak ´k ta lshkafk mdkq ndfõk f,i;a tfyu ke;akï nqoao r;kdkq ndfõk oïu r;kdkq ndfõk ix r;kdkq ndfõk f,i;a tfia;a ke;akï nqoao r;kdkq ndfõk ^nqoao r;akfha wdkqndjfhka f,i;a fhdod .kak mq¿jka fudlla yß ;uka leu;s fï ´keu tl l%uhla È.gu mdúÉÑ lrkak mqq¿jka ta jf.au ;ukaf.a wdrcidjg ú;rla lshkj kï jryka we;s ^fï hkak;a fmdÿfõ ;uka we ¿ ish¿u fokdf.a wdrcidjg lshkj kï t;ekg ^f;a hkak;a fhdod hq hs ta jf.au ;ukaf.a wdrcidjg jyrka fhdod we;s ^uhsyx hkak;a fmdÿfõ ;uka we ¿ ish¨ fokdgu lrk fldg ta fjkqjg hsyx hkak;a fhdod hq hs fuys§ fmdÿfõ lrk ksid ^f;a hsyx lsh fhÿj;a tal ish¨ fokdgu ksid ;ukq;a whs;s fjkjd fï }uu uhsyx }uf.a f;a }wkqka hsyx }wkqkaf.a ±ka fï .d:dfõ w¾:h ±k.eksu;a jeo a jk ksid .d:dfõ fldgiaj w¾:hka fjk fjku my olajd ;sfhkjd Èidiq oi ndf.aiq oi Èid nd.hkays ^ish¨ Èidjkays À;d nqoaodkq ndjf;da nqÿjrhka jykafia,df.a wdkqndj msysgqjkjd fõrdÈ wka;rdhdms ffjr yd wka;rdfjda úkiaika wfiaif;da fyaihla ke;sj ^b;sß ke;sj úkdi fõjd tajudÈ fkdafma;x wdÈfha mgka tkakd jq ta uyd w;a;u kh mß;a;x ;x nkdufya ta w ï k wdrcidj uu m%ldy lrkjd mÿuq;a;frda mqr;aÓudhx fmr Èidfõ mÿuq;a;r nqoao wdrcidj w.a.sfka fÉj f¾jf;da .sksfldk Èidfõ f¾j nqoao wdrcidj olaÅfka liaifmda nqoafoda ol=kq Èidfõ ldyhm nqoao wdrcidj kssßf;ap iqux.f,da ksß Èidfõ iqux nqoao wdrcidj mÉýfïj isÅ nqoafoda ngysr Èidfõ ^miq È isÇ nqoao wdrcidj jdhínhd fïoxlfrda jhu Èidfõ fïoxlr nqoao wdrcidj w;a;f¾ mshoiaisp w re Èidfõ mshoiais nqoao wdrcidj 08 msgqj bidfka §mxlfrda bidk Èidfõ §mxlr nqoao wdrcidj mgúhx ll=ikafodap fmd

[close]

p. 11

bkd nkaok jys relï wdÈfhka f,v frda we;s jk yeá ^miq.sh l,dmfhka ñks w¿j,ska lrk fldäúkj,ska f,v frda lror we;s fjk yeá uxfld,a,leï ia s ¥ik

[close]

p. 12

2013 nla l,dmh tl ;sfhkjd tal iïnkao lr ;uhs ;j flfkl=g fokafk fï jf.a fohla lrk fldg;a fudlla yß lk fndk wdydrhlg od ;uhs ;j flfkl=g fokafk lk wdydrhla kï tal fokfldg leu;a tlal fndfyda fldgu ngq ud¿jla iïnkao lrkjd fudlo ngq fmd;a .syska nvjef,a fldfya yß ;ekl wef,kjd we¨ku t;ek ;uhs wukqiaih;a tlal wÔ¾k fj,d fiu nef|kafk fï jf.a bkd fokafk;a fndfyda ÿrg wef,k foaj,a tlal iïnkao lr Ôju lr fok foa ngqj,g od ÿkaku tal .syska wef,kjd tal uka j,ska lrk fohla rifhka iqj¢ka mdáka fydhkak;a ne ngqj ;sfhk f a sh ksid jefâ ;j;a f,aishs fï jf.a jev lrk ,xldfõ tla;rd m%foayhl wo;a ljqreyß lidohla ne|f.k wdfjd;a wu ngq ud¿j lejo lsh l;djg;a wykjd fudlo wr l%uhg f.kak a;hs lsh ;uhs ys;kafk ta ;rï ta m%foayh ta jf.a jevj,g m%isoaohs ta jf.au fndk lsß ùÿrejlg iqma tllg j r ùÿrejlg fyda fjk;a îulg jf.au fpdla,Üj,g;a fï jf.a od foka k mq ¿ jka fï jf.a wjia:djl§ wef,k fohla úÈhg isks iïnkao lrkjd yeu fjf,au isys lrk khdh ;uhs isks lshkafka ta lshkafka fokafkla tl lrkak ;uhs isks fhdod.kafka fïj;a iu.u wukqiaifhla w!g wjyh wdydrh imh uka n,fhka nkaokh lrkjd fu;k§ wukqiaihd láka we a fjkak wjyh ke lsrk jyfhka yÍrhg we a fjkjd ±ka fï jf.a úúo l%uj,g bkdj fyda jysh lÜgkh fjkjd ±ka tal yo ;sfhkafk mqoa hd jiÕ fjk úÈhg woyia §,d ta lshkafka ±lal .uka ys weÈ hkak jys fjkak i gq fjkak mq¿jka úÈhg yskdfjÉp uqkhs ;ry uqkhs lshkafk folla fï jf.a yojf;a we;s lr ;sfhk bkd nkaokfhka yeÈÉp remfhka ta jf.a wdl¾yk uq y q k la we;s lrkjd t;fldg ta mqoa hdg ks;ru wr o¾uh >Ügkh fjk fldg ta yojf;a we¢Ép mqoa hd iïnkao is;sú,a iajremh wyla lr.ka k nerej hkjd fldÉprj;a ta mqoa hdf.a remh u;la fjkjd ta u;la fjkafk;a m%sh ukdmfhka l,ska ;ry fj,d ysgmq fokafkla hd¿ lr fokj lshkafk;a fufyu fohla fï m s h ukdmh fldÉpr n,j;ao lshkj kï ta jysh ^bkdj ldmq flkdg ;ukag fufyu fohla § ;sfhkjhs lsh lsõjg tal f,aisfhka msÜgkh fjkafk b;ska fldÉprj;a wr mqoa hdj u;la fjkjd ±ka u;lfhka wyla lrkak ne ys fldÉprj;a 10 msgqj wefokjd yenehs fï jf.a jyshlska fyda bkdjlska we;s fjkafka iajndúl f,ka lula fkfjhs o¾u iajndjfhka l¾uiajndjfhka we;sjk f,ka lug m%shukdm njg jvd fïflka we;sjk wjika m sm,h yß nhdklhs fu;k§ wukq i a i nka o kh iïnkao lrkafka mqoa hdf.a uki fu,a lr wjyh shg wkql lr .kak ^fujeks i;h isoaêhl iïmq¾k úia;rhla fy fndÿ mshqu oyï iÕrdfõ 5 jk l,dmfha wnhr;kd,xldrh hgf;a m l

[close]

p. 13

2013 nla l,dmh ;ukaf hd¿jf me;a;uhs .kak n,kafk hd¿jg jdis fjk úÈhgu jev lrkjd ñila újdy fjk wfkla mqoa hdg isoao fjk mdvq .ek fydhkafk ke wo ldf a a .eyekq

[close]

p. 14

2013 nla l,dmh ysñhkag;a tfyu fohla l

[close]

p. 15

2013 nla l,dmh .kakjd b;ska fï úia;r lrmq bkd jys wd§ relïj,ska fjÉp úkdyh fldÉpro lshkj kï wfma rfÜ 50 lg;a jeäh taflkau f,v fjÉp wh bkakjd taflka ms

[close]

Comments

no comments yet