Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2013-3

 

Embed or link this publication

Description

Marcowy (2013) numer Biuletynu Informacyjnego Infrastruktury

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 3 issn 1689-8044 marzec 2013

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 26 elektroniczny bilet w transporcie publicznym w niemczech 4 27 ekonomiczna ocena taryfy elektronicznej 5 28 granice wzrostu transportu towarowego 7 ii transport kolejowy 9 29 kolejowy transport towarowy pomidzy europ a azj 9 30 rozwój kolei indyjskich 12 31 rff pierwsze dowiadczenia z projektów ppp 14 32 usa koleje po huraganie sandy 16 iii transport lotniczy 19 33 bilans roczny niemieckich lotnisk 19 34 rozwój linii lotniczych na wiecie w 2013 r 21 35 rok 2013 niepewny dla lotnictwa 23 36 zle perspektywy dla lotnictwa na 2013 r 25 iv transport miejski 27 37 francja inwestuje w paryskie metro i rer 27 38 mobilno i jako ycia w aglomeracjach 29 39 przyszlo moskiewskiego systemu transportowego 31 ze wiata 35 problemy ogólnoresortowe 35 transport kolejowy 36 transport drogowy 39 transport morski i ródldowy 39 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2013 40

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 26 elektroniczny bilet w transporcie publicznym w niemczech janssen s krings d e ticket germany is ready for the future eurotransport 2013 nr 1 s 18-20 slowa kluczowe transport publiczny transport miejski przewozy pasaerów bilet przejazdowy bilet elektroniczny system sprzeday biletów dst przedsibiorstwo uslugowe pierwsze elektroniczne bilety na przejazd transportem miejskim w niemczech weszly do uytku w latach 90 podobnie jak w innych krajach wówczas przewonicy nie myleli jeszcze o bilecie ogólnoniemieckim dlatego funkcjonowalo ok 35 typów biletów w rónych miastach od tego czasu w wymaganiach pasaerów nastpily due zmiany obecnie chc oni mie bilet uniwersalny na wiele rodków transportu i na wikszy obszar kraju a ponadto chc kupowa go szybko i latwo w zwizku z tym niemiecki zwizek przedsibiorstw transportowych vdv verband deutscher verkehrsunternehmen rozpoczl w 2002 r prace nad nowym biletem elektronicznym finansuje je rzd niemiecki od pocztku zakladano e nowy bilet musi mie zastosowanie take w innych rodkach transportu i w wypoyczalniach samochodów i rowerów ma to szczególnie wane znaczenie w niemczech poniewa wielu mlodych ludzi rezygnuje obecnie z posiadania wlasnego samochodu i ma potrzeb korzystania z rónych rodków transportu publicznego pierwsza wersja nowego elektronicznego biletu zostala opracowana w 2005 r przez firm vdv-ka kg vdv-kernapplikations gmbh co kg z kolonii pod nazw eticket deutschland i eticket germany bilet ten zostal zaakceptowany w wielu niemieckich miastach po ulepszeniach wprowadzonych przez vdv-ka kg jest on obecnie w powszechnym uyciu po wejciu eticket do uytku vdv-ka kg przeksztalcila si z firmy badawczej w firm uslugow obecnie oferuje ona pomoc przy wszelkich zastosowaniach biletu jako pierwsza w 2005 r wprowadzila bilety elektroniczne w formie kart zblieniowych aglomeracja saarbrücken od tego czasu system eticket zaczl si stopniowo upowszechnia w calych niemczech dotychczas przyjly je przedsibiorstwa transportu publicznego w siedmiu regionach niemiec s to kreisverkehr schwäbisch hall 2006 r nahverkehr hohenlohekreis 2007 r ostalb mobil verkehrsverbund rhein-ruhr vrr verkehrsgemeinschaft niederrhein 2012 r i verkehrsverbund rhein-sieg vrs lczny obrót tych przedsibiorstw przy zastosowaniu eticket germany wyniósl w 2010 r 1 mld to 10 calkowitego obrotu transportu publicznego w ruchu lokalnym i regionalnym w niemczech popularno miejskiego biletu elektronicznego ronie w niemczech w szybkim tempie o ile w 2007 r sprzedano 3 miliony takich biletów to do koca 2012 r firmy transportowe w wyej wymienionych regionach zamówily ich ju 8 milionów i wikszo tych biletów sprzedano w 2012 r eticket germany wprowadzily regiony berlin-brandenburg vbb hamburg hvv i frankfurt n/menem wraz z rhein-main-area rmv w najbliszym czasie bilety elektroniczne maj wprowadzi m in münster bielefeld norymberga stuttgart hanower w münster i stuttgarcie bilet bdzie mial zastosowanie w wypoyczalniach samochodów i motocykli oraz przy oplatach parkingowych przy pomocy tego samego biletu bdzie mona wej do biblioteki publicznej muzeum na plywalni i do kina w münster

[close]

p. 5

5 eticket germany za granic s plany aby niemiecki bilet elektroniczny mógl by wykorzystywany w innych krajach europejskich w tym celu vdv-ka kg rozpoczla wspólprac z calypso network association belgia i itso ltd w brytania w 2012 r na targach informatycznych w karlsruhe podpisano porozumienie o wlczeniu do tej wspólpracy francuskiej firmy afibm dla opracowania biletu który móglby by uywany na terenie czterech krajów ­ niemiec belgii w brytanii i francji w luksemburgu opracowano bilet elektroniczny podobny do biletu vdv-ka kg luksemburg jest malym krajem ale ma silne powizania midzynarodowe i dlatego istnieje potrzeba polczenia systemu biletowego z systemami pastw ssiednich francji belgii i niemiec luksemburg planuje wprowadzenie swojego biletu do eksploatacji w latach 20132014 bylby to pierwszy bilet elektroniczny uywany w ruchu midzynarodowym przyszlo biletów elektronicznych kart zblieniowych w 2013 r eticket germany ma by wbudowany w telefon komórkowy przewiduje si te dalsze rozszerzenie zastosowania tych biletów w ruchu midzyregionalnym w niemczech w tym celu przewiduje si dodanie do biletu vdvka kg przystawki ipsi tak rozbudowany bilet powinien spowodowa wzrost jego sprzeday o 5-7 w cigu 3-5 lat oprac marek rabsztyn 27 ekonomiczna ocena taryfy elektronicznej wirtschaftliche bewertung eines elektronischen verkehrswesen 2012 nr 5 s 50-53 tarifs internationales slowa kluczowe transport publiczny przewozy pasaerów taryfa przewozowa system taryfowy zarzdzanie bilet przejazdowy bilet elektroniczny technologia informatyczna polityka taryfowa polityka cenowa analiza ekonomiczna elektroniczne zarzdzanie oplatami za przejazd otwiera przed lokalnym transportem publicznym nowe moliwoci ksztaltowania taryf w wielu rejonach niemiec rozpoczto wdraanie elektronicznego zarzdzania oplatami za przejazd efm dotychczasowa dzialalno badawcza w obszarze efm byla ukierunkowana na rozwój techniczny i moliwo realizacji systemu rozwój i dostosowanie specyfiki taryfowej nie byly w wikszoci przypadków uwzgldniane próby elektronicznej taryfikacji podjto w projektach badawczych chiptarif oraz w intermobil region dresden niektóre projekty w ramach efm zostaly ju przeprowadzone przez faz zastosowania praktycznego próby nie zakoczyly si pelnym sukcesem zwlaszcza pod wzgldem wielokrotnego wykorzystania oraz wzrostu dochodów slaboci tego rozwizania bylo uwzgldnienie jedynie istniejcej taryfy i zbyt skromne wykorzystanie potencjalnych moliwoci systemowych w celu zwikszenia popytu i moliwoci uzyskania wyszych dochodów niezbdna jest innowacyjna strategia ksztaltowania i wdraania systemu efm model i strategia taryfowa przedsibiorstwa miejskie w münster swms rozpoczly w sierpniu 2012 r stopniowe wprowadzanie taryfy elektronicznej jako nonik uytkownika posluyla karta chipowa na bazie systemu eticket deutschland vdv-ka inauguracj systemu poprzedzily intensywne analizy optymalnej taryfy przy ksztaltowaniu taryf uwzgldniono e 38-proc udzial czci peryferyjnej zwlaszcza przy krótkich i rednich odleglociach obcia kosztami lokaln komunikacj publiczn w münster udzial indywidualnych pojazdów zmechanizowanych 36 jest porównywalny z innymi miastami wspólnie z swms wprowadzono nowy model taryfowy zawierajcy taryf dzienn i miesiczn w abonamencie podstawowym elementem taryfy dziennej jest tzw tagesbestpreis kady przejazd jest pocztkowo traktowany jako jazda pojedyncza jeeli koszty przekrocz maksymaln

[close]

p. 6

6 okrelon kwot kolejne jazdy nie s ju kalkulowane taryfa miesiczna w abonamencie ma cen ryczaltow flexabo upowania to do dowolnie wielu jazd od godziny 800 w ramach przejazdów przed t godzin w dni powszednie s doliczane jazdy uzupelniajce lczne koszty miesiczne wraz ze wszystkimi jazdami uzupelniajcymi pokrywa kwota maksymalna abonamentu flexabo przy strategii niskich cen abonament flexabo powinien zapewnia intensywn penetracj rynku i wzmocni wi z trudno dostpnymi grupami uytkowników ryzyko zysku zwizane z nisk cen sprzeday moe by zrównowaone przez efekt ilociowy lub zmniejszone poprzez wylczenie okresu przed godzin 800 oddzielna wycena porannego szczytu komunikacyjnego stwarza zacht do przeloenia przejazdów na okres mniejszego popytu na przewozy za jazdy których nie mona przeloy obowizuje wysza cena która moe by pokryta z puli jazd uzupelniajcych w abonamencie flexabo w celu uzyskania oceny poziomu akceptacji karty elektronicznej i koncepcji taryfowej przeprowadzono badanie ankietowe wród 342 osób punkt cikoci poloono na analiz zmiennych zachowa przy wyborze pomidzy taryfami dzienn i miesiczn wanym instrumentem w procesie zbierania i precyzowania preferencji byla lczna analiza wyboru choice-based conjoint-analyse cbca podstawowa ocena i analiza ilociowa akceptacja nowej taryfy wynika z oszacowania czy abonament flexabo lub tagesbestpreis ulatwia korzystanie z transportu zbiorowego ponad 80 ankietowanych przyznaje w pelni lub raczej tak e flexabo upraszcza korzystanie transportu publicznego próg uytkowników ksztaltujcy si na poziomie 92 jest pierwsz oznak obniania si zainteresowania przejazdami autobusowymi komunikacj zbiorow oraz potrzeby pozyskiwania nowych stalych klientów akceptacja taryfy tagesbestpreis wydaje si by nisza ni zainteresowanie abonamentem flexabo przy uyciu analizy cbca sprawdzono któr taryf preferuj klienci w rónych kombinacjach cenowych wielk zalet cbca jest moliwo poznania podczas ankietowania hipotetycznych decyzji zakupu kada taka decyzja odpowiada wyborowi jednego z trzech alternatywnych produktów do wyboru przedstawiono hipotetyczn taryf dzienn miesiczn oraz brak wyboru wariantu nochoice-option sytuacje do wyboru choice-sets byly sukcesywnie przedstawiane opiniodawcom preferowany produkt poddano szczególowej ankiecie modelowanie ankiety bazujcej na wyborze na podstawie decyzji bazujcej na wyborze ankietowanych mona pozna indywidualne struktury korzyci i preferencji cbca opiera si na wielomianowym modelu logitowym multinomial logit model mnl w którym s wykorzystywane cechy charakterystyczne mogce mie istotny wplyw na decyzje ich sila oddzialywania jest poddawana ocenie za pomoc segmentowania wedlug rodzajów biletów oraz oddzielnego oszacowania uzyskano lepsze dopasowanie modelu znajduje to odzwierciedlenie w poglbionej ocenie zachowa decyzyjnych grupy uytkowników z münster dla segmentu czasowego od godziny 900 potwierdza si przypuszczenie e klienci wykazuj du gotowo do zaplaty za moliwo dysponowania abonamentem flexabo nie mona wykluczy e jest due prawdopodobiestwo kierowania si przez ankietowanych wysokoci ceny maksymalnej konieczne jest uzupelniajce sprawdzenie zmieniajcej si opcji taryfy dziennej tagesbestpreis wydaje si e wysoko tagesbestpreis ma niewielki wplyw na rezygnacj z wyboru jakiejkolwiek opcji no-choice-option moe to sugerowa e ta grupa celowa zasadniczo odnosi si krytycznie do oferty eticket lub jej gotowo do zaplaty jest nisza ni cena maksymalna.

[close]

p. 7

7 symulacja dochodów ceny optymalne pod wzgldem przewidywanego dochodu dla flexabo i tagesbestpreis mona ustali na podstawie wyliczonych udzialów rynkowych grupa celowa godz 900 sformulowano osiem scenariuszy dochodowych rónicych si pod wzgldem wysokoci zysku przy wysokiej cenie tagesbestpreis otrzymano stosunkowo plaski wykres zysku ustalono take e optymalna pod wzgldem zysku cena flexabo wynosi 33 co ciekawe zyski przy korzystnej ofercie tagesbestpreis oraz flexabo w górnej strefie cenowej zauwaalnie rosn dynamiczne taryfy miesiczna oraz dzienna charakteryzuj si moliwoci przycignicia nowych grup uytkowników z bada wynika e zwlaszcza potencjalni uytkownicy doceniaj prosty system taryfowy w poslugiwaniu si abonamentem flexabo podobne obserwacje dotycz klientów okazjonalnych oraz uytkowników biletów miesicznych i tygodniowych zalecenia dotyczce postpowania czsto lczona z zarzdzaniem zyskiem efm bestpreis stanowi interesujc moliwo ksztaltowania taryfy nie mona jednak zaniedbywa efektu wprowadzenia na rynek konkurencyjnych produktów wspomniany system taryfowy naley zmienia sytuacja w münster jest pod tym wzgldem obiecujca agresywna strategia ceny ryczaltowej w formie innowacyjnego abonamentu pozwala trwale pozyska nowe grupy uytkowników np rowerzystów jednak kada glbsza zmiana polityki taryfowej wymaga strukturalnej migracji oraz komunikacyjnej asysty nieprzemylana zmiana moe skutkowa koniecznoci odejcia od droszych abonamentów i brakiem dodatkowych wplywów od nowych klientów przedstawione studium nie stanowi pelnego odwzorowania rynku glbszej analizy wymagaj jeszcze inne kwestie m in przeszkody w rejestracji oferty elektronicznej powizanie taryfowe z alternatywnymi formami mobilnoci np carsharing oprac marek ucieszyski 28 granice wzrostu transportu towarowego hey ch elmer c f grenzen des güterverkehrswachstums werden sichtbar internationales verkehrswesen 2012 nr 6 s 34-36 slowa kluczowe transport przewozy ladunków prognoza 2030 infrastruktura transportu planowanie niemcy wydajno dst inwestycja logistyka efektywno prognozy wzrostu wydajnoci transportu towarowego dotychczas uznawane za podstaw analiz wydaj si by znacznie przeszacowane wymagaj one dynamicznej rozbudowy infrastruktury ale przy szybko rosncych kosztach i ograniczonym budecie s nierealne rzd niemiec zaleca przyj aktualn prognoz przewozów obejmujc horyzont 2030 r jako podstaw dla opracowania federalnego planu infrastruktury transportu 2015 utrzymujce si wysokie wskaniki prognoz w zakresie przewozów towarowych s przedmiotem ustawicznych konfliktów dla jednych s one wezwaniem do zwikszonych inwestycji w infrastruktur które stanowi warunek urealnienia prognozy dla innych prognozy s przypomnieniem nierozwizanych problemów ekologicznych nie wida racjonalnego wkladu transportu towarowego w ochron klimatu w studium rodowiskowym z 2012 r rada ekspertów zalecila zaniechanie ekstrapolacji na przyszlo trendów rysujcych si w transporcie towarowym oraz dokladne przeanalizowanie czynników majcych wplyw na wyhamowanie wzrostu realistyczna analiza powinna zlagodzi konflikty wokól transportu towarowego.

[close]

p. 8

8 niemcy na rynku midzynarodowym w niemczech w ostatnich dwóch dekadach wzrost transportu towarowego dokonywal si szybciej ni przyrost pkb z porówna midzynarodowych wynika e w niektórych krajach uprzemyslowionych istnieje wzgldne uniezalenienie rozwoju transportu towarowego od wzrostu gospodarczego przy tradycyjnie niskiej intensywnoci przewozów np w japonii panuje tendencja wzgldnego uniezalenienia rozwoju transportu od wzrostu gospodarczego w europie wystpuj rónice w rozwoju pomidzy poszczególnymi krajami podczas gdy wydajno przewozów towarowych w europie ue-27 od 1985 r a do pocztku kryzysu 2008 pozostawala stabilna w wikszoci krajów pitnastki zanotowano wzgldne uniezalenienie wydajnoci przewozowej od pkb w nowych krajach czlonkowskich oraz na pólwyspie iberyjskim przewozy towarowe rosly szybciej ni pkb mona to wyjani nadrabianiem zalegloci w rozwoju gospodarczym oraz wejciem nowych krajów czlonkowskich na rynek europejski utrwalila si rola niemiec jako partnera handlowego i kraju tranzytowego dla wschodnioeuropejskich czlonków ue moe si wkrótce okaza e po okresie dynamicznego rozwoju stopy wzrostu obrotów handlowych oraz pkb ulegn zrównaniu prognozowany rozwój w niemczech w przeciwiestwie do trendu ogólnoeuropejskiego dotychczasowe prognozy dla niemiec nie wskazuj na kontynuowanie tendencji do uniezalenienia rozwoju transportu od pkb z ostatniej prognozy 2007 wynika e wydajno przewozów towarowych ma wzrosn o polow do 2025 r wedlug progtrans do 2050 r ma nastpi podwojenie obecnej wydajnoci przewozowej przy czym natenie przewozów bdzie roslo do 2040 r kiedy nastpi stabilizacja w scenariuszu referencyjnym dla koncepcji energetycznej rzdu federalnego przy wyszych cenach ropy i niszym wzrocie gospodarczym oczekuje si wyranie niszego przyrostu przewozów towarowych wedlug rzdu zupelnego uniezalenienia trendu wzrostowego transportu towarowego od pkb mona spodziewa si po 2030 r nawet jeeli wydajno transportu towarowego w niemczech wzronie w nadchodzcych latach mona przypuszcza e sprawdzi si prognoza o umiarkowanym rozwoju przyczyny takiego stanu rzeczy naley upatrywa w oddzialywaniu kryzysu finansowego i gospodarczego 2008-2009 strukturalne zmiany popytu istnieje podstawa aby sdzi e trendy w zakresie popytu do 2050 r ulegn zalamaniu mona wyróni szereg czynników które bd oslabia wzrost transportu towarowego przede wszystkim naley si liczy z tendencj oslabiania wzrostu gospodarczego trudny do przewidzenia jest te dlugofalowy wplyw obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego jak dlugo bdzie trwal jak odbije si na handlu midzynarodowym i na gospodarce niemieckiej wzrost gospodarczy oraz integracja ekonomiczna krajów wschodnioeuropejskich z rynkiem europejskim a take przemiany strukturalne w tych krajach ustabilizuj si po okresie dynamicznego nadrabiania zalegloci naley oczekiwa e wraz ze wzrostem spójnoci gospodarczej transport stanie si bardziej kosztowny co zapewne wplynie na oslabienie wzrostu przewozów towarowych w porównaniu midzynarodowym udzial sektora przemyslowego pozostanie take wysoki nadchodzc z pewnym opónieniem tendencj do zmniejszenia jego znaczenia mona zrozumie od dziesicioleci odbywa si dematerializacja ekonomii ogólne zuycie materialów w ostatnich dekadach w calej unii ronie znacznie wolniej pkb ta tendencja rynkowa bdzie si umacnia wraz z podraaniem surowców co wobec potrzeby zwikszenia wkladu materialowego spowoduje efekt obnienia wydajnoci w transporcie mimo postpujcego midzynarodowego podzialu pracy widoczne s take przeciwne tendencje w produkcji szczególnie dla kocowego uytkownika w przypadku logistyki pozostajcej w slubie nabywcy bliskiej sektorowi produkcji na potrzeby zaopatrzenia która preferuje lokalizacje nieodlegle od kocowego uytkownika zmiana

[close]

p. 9

9 wydajnoci przewozów towarowych nie nastpuje proporcjonalnie do wzrostu pracy przewozowej skutkiem poprawy efektywnoci lacuchów logistycznych zahamowanie spadku wydajnoci osiga si dziki lepszej koordynacji i sprawniejszemu zarzdzaniu wykorzystaniem zasobów w wielkich wzlach transportu towarowego trendy w poday wzrost kosztów i wskie gardla w infrastrukturze czynnikami warunkujcymi wzrost transportu towarowego s prdko przewozu koszty transportu oraz efektywno lacucha logistycznego czynniki te w ostatnich latach przezwyciyly fizyczne oraz ekonomiczne granice dziki czemu rozszerzyl si zakres stosunków handlowych oraz ich zloono tak rozumiana ekonomika czasowoprzestrzenna poddaje si jedynie przemianom strukturalnym wzrost cen ropy i zwizanych z nimi kosztów transportu jest bardzo prawdopodobny do zwyki kosztów moe prowadzi take konsekwentna polityka klimatyczna elastyczno kosztów transportu w europejskich stosunkach handlowych mimo ogólnego spadku obrotów pozostaje wysoka inwestycje w infrastruktur nie bd nadaly za zapotrzebowaniem na przepustowo dla prognozowanego wzrostu przewozów towarowych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych drogi samochodowe i kolejowe niemcy plasuj si poniej wskaników innych krajów europejskich taka sytuacja prowadzi do znacznych opónie w realizacji projektów planu federalnego z 2003 r oraz niedofinansowania nowych budów i biecej konserwacji wskie gardla w infrastrukturze oraz zloono lacuchów transportowych powoduj ryzyko opónie i mniej sprawnej organizacji procesów logistycznych w celu uniknicia takich zagroe przedsibiorstwa podejmuj rozmaite rodki dla realizacji rednio i dlugoterminowych opcji handlowych które id w parze z obnieniem intensywnoci transportu organizacja magazynów buforowych lub lokalizacja dostawców w pobliu odbiorców kocowych wnioski przyszlociowa realistyczna polityka transportowa powinna wykorzysta znaczenie czynników lecych po stronie popytu i poday oraz uwzgldnia je w prognozach i planach rozwoju infrastruktury transportu celem polityki powinno by wzmacnianie tendencji do uniezalenienia wzrostu wydajnoci transportu oraz wspieranie strategii przedsibiorców w zakresie nowatorskich rozwiza i lokalizacji majcej na celu dostosowanie si do niszowych ofert i wzrostu kosztów podstaw sukcesu jest poprawa efektywnoci lacuchów logistycznych optymalizacja duych orodków transportu towarowego usprawnienie infrastruktury lcznoci dla polepszenia wspólpracy oferentów uslug logistycznych oprac marek ucieszyski ii transport kolejowy 29 kolejowy transport towarowy pomidzy europ a azj rossberg r eisenbahn-güterverkehr zwischen europa und asien güterbahnen 2012 nr 4 s 33-37 slowa kluczowe transport kolejowy europa azja korytarz europejsko-azjatycki przewozy ladunków przewozy kontenerowe koszt polityka taryfowa niemcy rosja wspólpraca midzynarodowa przedsibiorstwo przewozowe spólka midzynarodowa lacuch logistyczny przewozy transgraniczne tor szeroki punkt przestawczy wagonów kolejowy transport towarowy syberyjskim mostem ldowym pomidzy europ a dalekim wschodem odbywa si ju od 1967 r pierwszy historyczny transport 14 kontenerów do japonii zorganizowala szwajcarska firma spedycyjna po rozpadzie zwizku radzieckiego szlak syberyjski zaczl zamiera ju dawno ujawnila si dua zaleno tej dlugiej trasy 10.000 km od czynników zewntrznych nawet teraz po 50

[close]

p. 10

10 latach mimo bezsprzecznej przewagi nad transportem drog morsk krótszy czas przewozy kolejowe przez syberi stanowi jedynie niszow uslug obecne odczucie przelomu w relacjach pomidzy kolejami niemieckimi i rosyjskimi stworzone przez silne osobowoci ich zwierzchników grube i jakunin pozwalaj optymistycznie patrze na euroazjatycki transport kolejowy jednym bowiem z powaniejszych partnerów niemiec s chiny w pierwszej polowie 2012 r warto bezporedniego importu wyniosla 25,8 mld w którym udzial kolei byl znikomy wielko tego wolumenu handlowego wiadczy o ogromnym potencjale rynkowym koszty frachtowe jednego kontenera wysylanego kolej z europy na daleki wschód i z powrotem s dzisiaj wysze ni w transporcie morskim ale znacznie nisze ni w transporcie lotniczym wanym zadaniem jest okrelenie dla jakich przewozów transport ldowy jest korzystniejszy mona oczekiwa rozwoju przewozów po wejciu na ten rynek wielu nowych oferentów obnienie taryf w transporcie morskim spowodowane kryzysem gospodarczym wplynlo niekorzystnie na konkurencyjno kolei tranzyt przez wiele krajów utrudnia wszelkie operacje zwiksza koszty przewozów oraz ryzyko przekroczenia czasu dostawy nierzadko wystpuj zagroenia kradzie oraz napadami transport kolejowy postrzegany jako stabilny i niezawodny traci na konkurencyjnoci zwlaszcza skutkiem nadmiernej biurokracji wskich gardel oraz przestarzalych urzdze technicznych róne szerokoci toru w europie i chinach oraz w rosji stanowi najwiksz przeszkod w ruchu transgranicznym dotychczas obowizuje zasada e zmiana szerokoci toru nastpuje po przekroczeniu granicy na wszystkich stacjach granicznych musi funkcjonowa co najmniej jeden zespól urzdze przestawczych odcinek toru o trzech szynach pozwalajcy na wjazd taboru do kraju ssiedniego do pokonania pozostaj jeszcze bariery jzykowe taryfy niedostosowane do rynku midzynarodowego i szereg innych przeciwnoci rezygnujc z tradycyjnych procedur i wykorzystujc wspólczesne techniczne moliwoci stemplowanie listów przewozowych systemy elektroniczne mona osign krótszy czas postoju na stacjach granicznych im krótszy czas przewozu tym transport kolejowy staje si bardziej konkurencyjny i dochodowy na odprawy celne i procedury stray granicznej kolej ma jednak bardzo ograniczony wplyw partnerska wspólpraca dwóch najwikszych kolei ponownym oywieniem transportu euroazjatyckiego byly najbardziej zainteresowane koleje rosyjskie rd które z eksploatacji rosyjskiego najdluszego odcinka tego korytarza spodziewaj si najwikszych korzyci wspólprac z rd zainteresowaly si koleje niemieckie db które utrzymuj kontakty handlowe take z innymi partnerami w marcu 2008 r niemieccy i rosyjscy partnerzy zaloyli spólk-fili trans eurasia logistics tel z siedzib w berlinie majc za zadanie planowanie i realizacj przewozów euroazjatyckich udzialowcami po stronie niemieckiej s polzug 10 oraz kombiverkehr a po stronie rosyjskiej trans container 20 filia rd zajmujca si transportem intermodalnym przedstawicielstwa tel znajduj si take w moskwie i pekinie których zadaniem jest akwizycja przewozów pomidzy trzema regionami wiata niemcy/europa rosja/wnp oraz chiny tel oferuje we wszystkich trzech relacjach uslugi company trains dla jednego zleceniodawcy oraz public trains dla wielu zamawiajcych w ramach studium wykonalnoci projektu przeprowadzono na dalekowschodniej trasie testy pocigów m in pocigu fujitsu-siemens od 2011 r kursuj pocigi bmw z lipska do shenjang które spólka tel nadzoruje i zapewnia zwrot pustych kontenerów do europy podwykonawc zada przewozowych spólki db schenker automotive jest cypryjskie przedsibiorstwo far east land bridge felb przewozy w ramach public trans dostpne dla wielu zaladowców s szybkie i realizowane wedlug stalego rozkladu jazdy w okrelone dni tygodnia transport pomidzy niemcami a terminalem kuncevo ii moskwa trwa siedem dni fracht z innych kierunków jest podejmowany w brzeciu bialoruskim realizowane s take przesylki jednowagonowe

[close]

p. 11

11 z rosj oraz innymi krajami wnp jakkolwiek czas przewozu i taryfy s wiksze ni w przypadku bezporednich pocigów marszrutowych funkcjonuje regularne polczenie public train z chinami pocigi kursuj najkrótsz drog przez kazachstan oznacza to oszczdno dwóch dni w porównaniu z tras syberyjsk unia celna pomidzy rosj a bialorusi przyspieszyla kontrole graniczn dotychczas midzy europ a chinami przewozi si tylko kontenery od jesieni 2012 r tel zapewnia polczenie azji centralnej z europ rodkow i zachodni oraz prowadzi uslugi magazynowe i dystrybucj w systemie one-stop-shop logistics dla przewozów na daleki wschód wanym wzlem tego polczenia s malaszewicze kompetencje db i rd oraz wspólpracujcych filii zapewniaj niezawodn i bezpieczn realizacj uslug transportowych i logistycznych syberyjski most ldowy wykorzystuj take inni operatorzy uslugi logistyczne oferuje przede wszystkim felb spólka kolejowa pkp cargo logistics troszczy si o poziom polcze ldowych z dalekim wschodem we wrzeniu 2012 r pocig testowy zorganizowany we wspólpracy z prywatnym przedsibiorstwem holenderskim ers cargo na przejazd z chin do duisburga potrzebowal 16 dni trzy drogi do rosyjskiego szerokiego toru klasyczna trasa wykorzystywana take w przewozach pasaerskich pomidzy niemcami i rosj prowadzi przez polsk i bialoru przejcie na tor szeroki odbywa si w malaszewiczach w celu poprawienia przepustowoci na tej granicy trwaj próby przeladunków take w brzeciu po stronie bialoruskiej z tej trasy korzystaj pocigi które codziennie wyruszaj z lipska z czciami samochodowymi do zakladów montaowych bmw w shenjang dotychczas nie skorzystano z moliwoci przeprowadzania transportu tranzytowego na wagonach wyposaonych w system zmiany rozstawu kól jedynym przejciem granicznym które pocigi mog pokonywa bez zatrzymania jest krasnoje pomidzy bialorusi i rosj od lat panuje oywiony ruch pomidzy finlandi i rosj szeroko toru w obu krajach jest jednakowa co ulatwia ruch transgraniczny midzynarodowy zwizek kolejowy uic w 2004 r zalecil zorganizowanie korytarza transportowego ameryka europa pólnocna daleki wschód east west rail ­ n.e.w ten korytarz towarowy powinien polczy drog morsk amerykaskie wschodnie wybrzee boston lub halifax przez islandi z narwikiem w norwegii w narwiku rozpoczyna si trasa kolejowa prowadzca przez harapanda-tornio ze zmian szerokoci toru do finlandii oraz przez vainikkala do rosji w europie rodkowej odbywa si ruch kolejowy pomidzy austri i rosj oraz innymi krajami wnp glównie przez wgry rail cargo austria spólka towarowa federalnych kolei austriackich Öbb powolala fili express-interfracht gmbh z siedzib w wiedniu ladunki musz by codziennie przeladowywane na wgierskiej stacji záhony na wagony z szerokim rozstawem kól alternatywna trasa wiedzie przez slowacj i polsk zmiana szerokoci toru na granicy z ukrain rosja jest zainteresowana bezporednimi trasami prowadzcymi na wschód w czerwcu 2012 r uruchomiono polczenie promowe regularn tras towarow pomidzy sassnitz rugia a nowym rosyjskim portem glbokowodnym ust luga kolo sankt petersburga towarowe wagony szerokotorowe s transportowane promem do niemiec gdzie fracht zostaje przeladowany na wagony normalnotorowe odleglo 1200 km 600 mil morskich przez baltyk ladunki pokonuj w 38 godzin sassnitz jedyny port kolejowy dysponujcy dwiema szerokociami toru oferuje polczenia z klajped litwa windaw lotwa oraz bezporednie z sankt petersburgiem inne alternatywne polczenie szerokim torem moe by zorganizowane przez koszyce i bratyslaw do wiednia cztery koleje uczestniczce w przedsiwziciu zawarly w 2009 r porozumienie trwaj analizy dlugoterminowego projektu z perspektyw realizacji do 2025 r.

[close]

p. 12

12 dwa korytarze na daleki wschód w rosji istniej obecnie dwa warianty drogi do chin pólnocny biegncy tras kolei transsyberyjskiej z pominiciem mongolii prowadzi przez czyt do zabajkalska na granicy z chinami droga alternatywna odchodzi od trasy transsyberyjskiej w ulan ude przez mongoli do chin do obslugi ladunków z japonii i korei sluy rosyjski terminal kontenerowy wostocznyj kolo nachodki nad morzem japoskim poludniowa trasa rozpoczyna si w jekaterinburgu dalej biegnie przez kazachstan do granicy chiskiej w dostyku od 1992 r prowadzi stamtd nowe polczenie 500 km przez stacj graniczn z chinami alashankou do urumqi w prowincji xinjiang gdzie lczy si z chisk sieci kolejow w zalenoci od docelowego regionu w chinach odleglo z niemiec waha si od 10 do 12 tys km konkurencyjno trasy kolejowej powiksza si wraz ze wzrostem odlegloci celu od wybrzea poniewa rzd chiski wspiera slabiej rozwinite zaplecze ldowe portów i lokalizuje tam nowe zaklady przemyslowe mona oczekiwa wzrostu natenia transportu towarowego za porednictwem syberyjskiego korytarza trasy kolejowe a do indochin istniej take inne korytarze transportowe pomidzy europ a azj wariant poludniowy po utworzeniu nowego przejcia granicznego pomidzy iranem a turkmenistanem kraje azjatyckie kazachstan kirgizja tadykistan turkmenistan i uzbekistan uzyskaly polczenie z iranem i turcj korytarz ten nazywa si nowym szlakiem jedwabnym polczenie jest czci zainicjowanego w 1993 r korytarza europa ­ kaukaz azja traceca który obejmuje take trasy promowe przez morze czarne i kaspijskie w listopadzie 2007 r rozpoczla si budowa nowego polczenia kolejowego pomidzy azerbejdanem i turcj prowadzcego przez gruzj termin otwarcia trasy przewidziany na 2012 r ulegl jednak przesuniciu korytarz poludniowy ma prowadzi z iranu przez pakistan do wietnamu laosu i kambody umoliwiajc im polczenie z europ ze wzgldu na róne szerokoci toru wystpujce na tej trasie bezporedni transport tranzytowy bez przeladunków nie bdzie moliwy oprac marek ucieszyski 30 rozwój kolei indyjskich dayal r growth potential could support a profitable business railway gazette international 2013 nr 2 s 34-38 slowa kluczowe indie transport kolejowy przewozy pasaerów przewozy ladunków dst sie kolejowa infrastruktura kolejowa tabor kolejowy linia kolejowa due prdkoci projekt koleje indyjskie indian railways ir przewo najwicej pasaerów na wiecie ale popyt na przewozy wci wzrasta mona przewidywa e po zwikszeniu moliwoci przewozowych i zmodernizowaniu zarówno infrastruktury jak i taboru a take po zmianie taryf przewozowych ir zaczn wreszcie osiga dochód ze swej dzialalnoci pastwowe koleje indyjskie przewo obecnie 22 mln pasaerów dziennie i s jednym z najwikszych przewoników pasaerskich na wiecie zajmuj drugie miejsce za japoni pod wzgldem liczby realizowanych przejazdów w skali roku i pierwsze miejsce przed chinami pod wzgldem pkm w 2011 r ir przewiozly 8,3 mld pasaerów praca przewozowa byla na poziomie 1.065 mld pkm wplywy wyniosly 287 mld rupii komputerowy system rezerwacji miejsc ir wykonuje codziennie 1 milion rezerwacji kolej odgrywa w yciu obywateli indii du rol ogromne rzesze ludzi dojedaj do pracy w miastach pocigami podmiejskimi które s bardzo zatloczone zatloczone s take pocigi dalekobiene ludno wiejska te czsto korzysta z kolei pocigi w indiach pokonuj ogromne odlegloci np pocig himsagar kursuje na 3.745-km trasie z miasta

[close]

p. 13

13 jammu lecego u stóp himalajów na pólnocy kraju do najdalszego zaktka indii na poludniu subkontynentu miasta kanyakumari pocig pokonuje t tras w 75 godzin czyli rednia prdko jazdy wynosi 50 km/h inny pocig ­ dwarka kursuje na 3 296-km trasie z zachodu na wschód z portu okha nad morzem arabskim do guwahati w stanie assam w pobliu granicy z myanmar birma najwikszym problemem kolei indyjskich jest zapewnienie odpowiedniej pojemnoci pocigów jakoci przewozu i zysku chocia ir uruchamiaj dziennie a 12.000 pocigów pasaerskich popyt na przewozy jest wci niezaspokojony najbardziej obcione trasy korkuj si dworce s zatloczone a rodki przeznaczone na utrzymanie niewystarczajce prdko pocigów jest mala a obsluga na niskim poziomie poza pocigami pasaerskimi ir prowadz jeszcze pocigi towarowe codziennie na trasy wyjeda ich 7.000 sektor towarowy ma bardzo due znaczenie ekonomiczne dla ir gdy pocigi pasaerskie s deficytowe rocznie 250 mld rupii strat kady pocig pasaerski traci na jednym przejechanym kilometrze ponad 300 rupii deficyt ten jest wyrównywany przez finansowanie krzyowe z sektora towarowego który dostarcza 70 wplywów ir ostatnio s propozycje aby ir przeksztalcily sektor pasaerski i sektor towarowy w osobne jednostki gospodarcze które lepiej panowalyby nad swoimi finansami sektor pasaerski powinien by calkowicie zreformowany ­ oddzieli naley przewozy dalekie regionalne i podmiejskie wzrost pkb zwiksza popyt na przewozy wraz ze wzrostem dochodów mieszkacy indii podróuj coraz wicej s to podróe zwizane z prac wypoczynkiem turystyk lub w celach religijnych od czasu uzyskania niepodlegloci w 1947 r liczba ludno indii zwikszyla si ponad 3-krotnie z 359 mln do ponad 1,2 mld w tym samym czasie praca przewozowa kolei pkm zwikszyla si 12-krotnie rosla w tempie 6,9 rocznie liczba kilometrów przejedanych przez statystycznego hindusa zwikszyla si ze 100 km w 1950 r do ponad 3.000 km w 2000 r wskanik ten wzrastal w tempie 5,1 rocznie tj znacznie szybciej ni wzrost pkb na 1 mieszkaca który wynosil w tamtym okresie rednio 2,2 pkb w przeliczeniu na 1 mieszkaca indii wyniósl w 2012 r 837 usd w 1960 r wynosil tylko 181 usd naley zaznaczy e wikszo podróy w indiach odbywa si nie kolej a transportem drogowym na kolej przypada tylko 15 przejazdów w cigu ostatniej dekady roczny wzrost pasaerskich przejazdów kolejowych wynosil 4,8 a liczba przejechanych kilometrów rosla o 8,4 rocznie wzrost wplywów z biletów wynosil 9,9 rocznie w dwóch nastpnych dekadach pkb indii ma wzrasta w tempie 6-9 prognozy przewiduj e w 2020 r ir bd przewozi 3 razy wicej pasaerów ni przewozily ich w 2000 r najbardziej dochodowe byly pocigi dalekobiene z biletami z miejscówkami mniejsze wplywy przyniosly pocigi dalekobiene i regionalne bez miejscówek natomiast najgorsze ­ pocigi podmiejskie którymi przewieziono w 2011 r 4,069 mld pasaerów przyniosly one tylko 7 wplywów przewozy dalekie na trasach o dlugoci 500­1000 km które byly tradycyjnie obslugiwane przez kolej konkurencj staje si transport lotniczy jego udzial w przewozach pasaerskich w indiach wynosi obecnie tylko 0,6 ale w cigu ostatnich 10 lat wzrost wskanika kilometrów przebytych samolotami wyniósl 192 taryfy w wyszych klasach pocigów s zblione do lotniczych a od kiedy w indiach zaczly dziala tanie linie lotnicze bogatsi pasaerowie przesiedli si na samoloty i obecnie udzial rynkowy tej grupy pasaerów wynosi 50 trasa delhi ­ mumbai 1400 km jest obecnie jedn z najbardziej zatloczonych tras lotniczych na wiecie codziennie odbywa si na niej 60 lotów w kad stron lot trwa 2 godziny a czas jazdy pocigiem wynosi 16 godzin a zatem na tej trasie kolej nie ma

[close]

p. 14

14 szans w konkurencji z samolotami moliwa jest tylko konkurencja pomidzy stacjami porednimi jak na przyklad jaipur 260 km od delhi czy ahmedabad 530 km od mumbai po modernizacji linii delhi ­ ahmedabad mumbai do prdkoci 200 km/h i zbudowaniu na tej trasie osobnej linii dla pocigów towarowych moliwe bdzie uzyskanie na trasie delhi ­ mumbai czasu przejazdu poniej 12 godzin jednak wci nie bdzie on konkurencyjny wobec samolotu infrastruktura i tabor kolei ir prdko handlowa pocigów w indiach nie przekracza obecnie 55 km/h a wic nie jest konkurencyjna dla transportu samochodowego prdko taka wynika ze stanu torów i taboru powstaj w indiach grupy nacisku które chcialyby znacznie szybszych pocigów na trasach midzymiastowych ministerstwo kolei oglosilo w padzierniku 2012 r plany wprowadzenia na glównych liniach zespolów elektrycznych które s bezpieczniejsze szybsze czystsze i bardziej komfortowe ni pocigi cignione przez lokomotywy kursowalyby z prdkoci 160 km/h sie ir jest glównie szerokotorowa o przewicie 1676 mm ogólem dlugo sieci wynosi 65.000 km z czego 22.224 km 34 jest zelektryfikowane linie wskotorowe maj lcznie 8000 km sie kolejowa w zalenoci od geometrii i stanu torów jest podzielona na 5 klas do najwyej klasy a zakwalifikowanych jest 14.000 km linii s to linie zbudowane z szyn uic 60 1660 podkladów na 1 km toru uloone na podsypce tluczniowej gruboci co najmniej 300 mm na liniach tych dopuszczalna jest prdko 160 km/h do nich zalicza si linie delhi ­ kalkuta 1500 km delhi ­ mumbai 1400 km delhi ­ chennai 2170 km i mumbai ­ kalkuta 1960 km dla podniesienia prdkoci na wyej wymienionych liniach do 200 km/h potrzebne bdzie przede wszystkim zlagodzenie luków torów a ponadto przebudowa przejazdów na skrzyowania dwupoziomowe i ogrodzenie linii aby zabezpieczy tory przed wchodzeniem na nie bydla pomimo wprowadzenia pocigów zespolowych wikszo pocigów bdzie w dalszym cigu prowadzona w skladach zloonych z lokomotyw i wagonów w przyszloci ir chc kupowa wylcznie odporne na zderzenia wagony typu lhb linke-hofmann-busch salzgitter od 1998 r wlasno francuskiej firmy alstom transport a od 2009 r alstom transport deutschland gmbh s to wagony dla prdkoci powyej 130 km/h po 2017 r po sieci ir maj kursowa wylcznie takie wagony dla zwikszenia pojemnoci przewiduje si take zakup wagonów pitrowych korytarze duej prdkoci ir wytyczyly 7 korytarzy którymi pocigi moglyby kursowa z prdkoci 250-350 km/h konkurowalyby wic na trasach 500-1000 km z samolotami i oferowaly czas jazdy 3-4 godziny najbardziej realna jest realizacja 650-km korytarza ahmedabad ­ mumbai ­ pune ahmedabad ley na zachodzie indii w stanie gujarat w najbardziej uprzemyslowionym regionie kraju pune w stanie maharashtra linia biec ma z pólnocy na poludnie wzdlu zatoki khambhat i morza arabskiego oprac marek rabsztyn 31 rff pierwsze dowiadczenia z projektów ppp quinet a rff first lessons learned from its four ppps european railway review 2012 nr 6 s 37-39 slowa kluczowe francja transport kolejowy linia kolejowa budowa finansowanie ppp sektor publiczny sektor prywatny infrastruktura kolejowa polityka inwestycyjna budowa linii kolejowych trwajca na ogól dlugo zmusza pastwo do podjcia decyzji czy chce by wylcznym wlacicielem linii czy te korzystniej dla niego jest

[close]

p. 15

15 przerzuci cz lub calo praw do niej na sektor prywatny finansowanie publicznoprywatne ppp daje szereg moliwoci w tym zakresie · warunki umowy odzwierciadlaj wielko ryzyka finansowego które sektor pastwowy chce scedowa na sektor prywatny pastwo moe przekaza prywatnemu inwestorowi wykonanie i sfinansowanie prac projektowych i budowlanych a take eksploatacj urzdze infrastruktury w zamian za póniejsze oplaty w okresie eksploatacji jeeli umowa obejmuje jeszcze koncesj na eksploatacj to jest to dodatkowe ryzyko przejmowane przez sektor prywatny dlugo okresu koncesji odzwierciedla wielko ryzyka umowy na okres przekraczajcy 30 lat oznaczaj e sektor prywatny bdzie musial wykona w ramach kontraktu dodatkowe remonty torów · cykl ycia infrastruktury kolejowej jest dlugi dlatego ryzyko podejmowane przez sektor prywatny jest znaczne nawet przy malym udziale tego sektora s dwa typy umów ppp dbfm design build finance and maintain ­ projektuj buduj finansuj i utrzymuj i dfbmo design build finance maintain and operate ­ projektuj buduj finansuj utrzymuj i eksploatuj umowy dfbmo lcz si z udzieleniem prywatnemu inwestorowi koncesji na eksploatacj zbudowanej linii jednak umowy tego typu s rzadziej stosowane gdy prywatni udzialowcy obawiaj si e dochody z nowo zbudowanej linii bd niskie wskutek polczenia tej linii z pozostal sieci kolejow z której wplywy byly równie niskie zarzd francuskiej infrastruktury kolejowej rff réseau ferré de france stosuje oba typy umów ppp np drugi odcinek budowanej linii duej prdkoci east european pary strasburg nadzorowanej bezporednio przez rff bdzie realizowany w formule dbfm natomiast linia duej prdkoci tours ­ bordeaux bdzie budowana w ramach umowy dbfmo po zakoczeniu tej ostatniej inwestycji wykonawcy udzielona bdzie koncesja na eksploatacj podpisujc umow ppp na lini tours ­ bordeaux rzd dal gwarancj na 80 wartoci inwestycji czyli 2,4 mld z calkowitej kwoty 3,1 mld linia tours bordeaux ma polczenie z reszt sieci rff koncesja na t lini jest drug najwiksz kolejow umow tego typu w europie po koncesji na eksploatacj tunelu pod kanalem la manche inne linie duej prdkoci budowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to le mans ­ rennes i obwodnice nimes i montpellier wyej wymienione umowy zostaly ju podpisane ale wnioski jakie korzyci odniesie z nich skarb pastwa bdzie mona okreli dopiero po uplywie terminu umów byly one podpisywane w latach kryzysu finansowego co wiadczy o duych moliwociach zastosowania ppp w projektach inwestycyjnych porównujc budow infrastruktury kolejowej z innymi dziedzinami infrastruktury transportowej mona zauway e w projektach kolejowych wystpuje zwikszone ryzyko z powodu dlugiego czasu trwania budowy który wynosi 5­6 lat nie ma takiego ryzyka przy budowie infrastruktury drogowej czy lotniskowej w 2008 r kryzys finansowy dotknl równie sektor bankowy skutkiem tego nastpil wzrost mary bankowej ze 100-150 do 250-300 punktów a przy kredytowaniu wprowadzono krótsze okresy splaty ­ nie dluej ni 5-7 lat projekty ppp we francji l.p opis projektu przedmiot umowy projekt typu dbfm linia le mans ­ rennes brittany-loire valley warto projektu 3,4 mld 25 lat projekt typu dbfmo linia tours ­ bordeaux southeast atlantic warto projektu 7,9 mld 50 lat 1 dlugo trwania umowy

[close]

Comments

no comments yet