YDS Yayıncılık

 

Embed or link this publication

Description

2010-2011 Katalog

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

de¤erli meslektafl>m>z küreselleflen dünyan>n ortak dili olan r bu dilin e¤itiminin do¤ru ve etkili bir flekilde verilmesinde en önemli iki unsurdan birincisi ö¤retmen ikincisi de e¤itimde kullan>lan yay>nlard>r Ö¤retmen ve ö¤rencilerin paylaflacaklar bilgi kaynaklar>n>n özgün etkin ve hatas>z olmas e¤itim sürecinin baflar ile tamamlanmas>nda önemli rol oynamaktad>r yds yayincilik olarak okul öncesinden ilkö¤retim ortaö¤retim üniversite ve genel nlar>m>zla en kaliteli e¤itimö¤retimi verebilmeniz için her zaman yan>n>zday>z amac>m>z uzman kadrolar>m>z>n titiz çal>flmalar sonucu oluflturdu¤umuz yay>nlar ö¤retmenlerin ö¤rencilerin ve kurumlar>n kullan>m>na sunmakt>r bu amac gerçeklefltirirken · yay>n içeri¤inin belirlenmesinde yay>nlar kullanan ö¤retmenlere uygulanan yay>n de¤erlendirme anketleri nden elde edilen sonuçlar>n göz önünde bulundurulmas · yay>nlar>m>z>n üretimi sunumu ve son kullan>c>ya ulaflt>r>lmas süreçlerinin s>f>r hatayla tamamlanmas>n amaçlayan bir çal>flma anlay>fl>n>n izlenmesi · yay>nlar>m>z>n içeri¤iyle ilgili her türlü deste¤in aninda uzman kadromuz taraf>ndan Ö¤retmen bilgi hatt arac>l>¤>yla verilmesi · Ö¤retmenlerimizin yay>nlar>n kullan>m>yla ilgili y>ll>k ders plan yay>nlarla ilgili aç>klay>c bilgiler ve ö¤rencilerin baflar grafi¤inin izlenmesine olanak sa¤layan tablolar içeren Ö¤retmen el kitab ile yönlendirilmesi · ortaö¤retimde ö¤rencilere yönelik online s>nav de¤erlendirme program ilkö¤retimde ise yay>nlar>m>z kullanan ö¤retmenlere yönelik online s>nav haz>rlama program ile internet ortam>nda tam destek verilmesi · yay>nlar>m>z kullanan ö¤retmenlere ve ö¤rencilere e¤itim-ö¤retim y>l boyunca rehberlik ve dan>flmanl>k hizmetleri nin sunulmas · periyodik olarak gönderilen yay>nlar>n kargo gönderim takvimine göre son kullan>c>ya zaman>nda ve güvenle ulaflt>r>lmas ve koflulsuz ö¤retmen-ö¤renci memnuniyeti temel çal>flma ilkelerimizi oluflturmaktad>r tüm ürünlerimizin içeri¤ini oluflturan soru ve al>flt>rma örneklerini www.ydsyayincilik.com adresindeki sitemizden inceleyebilir veya daha detayl örnek görmek için katalo¤un sonunda yer alan Örnek yayin talep formu nu doldurarak merkez ofisimizle ba¤lantiya geçebilirsiniz 2010-2011 ö¤retim y>l>nda ö¤retmenlerimize ö¤rencilerimize ve tüm kurumlar>m>za baflar ve esenlikler dileriz sayg>lar>m>zla m necip ethemo/lu yönetim kurulu baflkan>

[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7

monkey monky Çocu¤un kiflili¤inin temelleri 0-6 yafl döneminde at>l>r bu yafllarda çocu¤un ilgi ve yetenekleri belirlendi¤i için bu dönem kritik dönem olarak adland>r>lmaktad>r Çocuk temel bilgi ve becerileri bu kritik dönemde edinir ö¤renmeye bu dönemde sonraki yafllara oranla daha yatk>nd>r kritik dönem çocu¤un kiflilik geliflimi fiziksel ve biliflsel becerileri kadar dil becerileri açisindan da çok önemlidir kritik dönemi geçirmeden yabanc bir dille taniflan çocuklarin ileride yafl>tlar>na göre o dile daha yatk>n oldu¤u görülmektedir anadili d>fl>nda baflka bir dille do¤al bir etkileflim içinde bulundu¤unda çocu¤un dil becerilerinin -özellikle konuflma ve dinlemedaha etkin bir biçimde geliflti¤i gözlemlenmektedir Çocuklara okul öncesi dönemde yabanc dil edindirmenin amac anadildeki gibi iletiflimsel de¤ildir bu dönemin asil amaci çocuklara kendi dilleri ve kültürleri d>fl>nda baflka dillerin de oldu¤unu fark ettirmek ve yabanc dil ö¤renmeye olan ilgilerini art>rmaktir bu amaca ulaflman>n en güzel yolu da oyunlardan flark>lardan tekerlemelerden oluflan do¤al bir ö¤renme ortam oluflturarak dolayli yoldan bir dil edinimi sa¤lamaktir ancak bu do¤al ö¤renme ortam>n>n sa¤l>kl yap>land>r>lmas gerekir Çünkü erken yafllarda edinilen olumsuz duygular>n ve tutumlar>n daha sonra olumlu davran>fllara dönüfltürülmesi oldukça zordur erken yafllarda yabanc dille buluflma süreci bu yüzden beraberinde önemli sorumluluklar da getirmektedir monkey monky bu sorumlulu¤u üstlenenen bir oyun arkadafl>d>r monkey monky ve anarak tasarlanan monkey monky setiyle çocuklar hayvanlar meyveleri oyuncaklar say>lar renkleri vücudun bölümlerini meslekleri eylemleri ve kavramlar flark>lar>n oyunlar>n yarat>c drama etkinliklerinin ve bulmacalar>n yard>m>yla ö¤reniyorlar · · · · · · · monky Ö¤reniyor monky al>flt>rma yap>yor monky kesiyor katl>yor monky bulmaca Çözüyor monky Ç>kartma kitabi monky fiark söylüyor cd monky nin oyun kartlar monkey monky seti 5 kitap bir flark cd si ve oyun kartlar>ndan oluflmaktadir 5 okul Önces monkey monky

[close]

p. 8

monkey monky monky Ö/ren¤ okul Öncesi e¤itim program na paralel olarak haz>rlanm>flt>r Çocuklar>n yaflamlar>nda s>kl>kla karfl>laflt>klar ve anadillerinde de yeni ö¤rendikleri hayvanlar meyveler oyuncaklar say>lar renkler vücudun bölümleri meslekler eylemler ve belirli kavramlar monkey monky kitaplar>nda da karfl>larina ç>kmakta bu sözcüklerin l>klar>n ö¤renmelerine olanak sa¤lamaktad>r monky Ö¤reniyor setin ana kitab>d>r 64 sayfadan oluflan kitab>n her sayfas>nda bir sözcü¤ün/kavram>n ö¤retilmesi amaçlanmaktadir 52 sözcü¤ü tek tek ö¤renen çocuklar monkey monky ve ailesinin birlikte oldu¤u kompozisyon resimlerinde de ö¤rendikleri bu sözcüklerle belirli aral>klarla karfl>lafl>r ve ö¤rendiklerini pekifltirirler kitaptaki çal>flmalar k>rm>z ve sar flapka olmak üzere iki seviyeyi kapsamaktadir Çocuklar>n yafllar>na ve alg düzeylerine göre ilerlemeyi sa¤layan al>flt>rmalar flapka renklerine göre s>ralan>r ve bunlar>n nas>l kullan>lacaklar Ö¤retmen kitab nda verilen yönergelerde ad>m ad>m aç>klan>r monky alifitirma yapiyor monkey monky setinin ikinci kitab olan monky al>flt>rma yap>yor çocuklar>n monky Ö¤reniyor kitab>nda ö¤rendikleri sözcüklerle/kavramlarla ilgili al>flt>rmalar içeren bir kitapt>r 38 sayfadan oluflan kitaptaki al>flt>rmalar 3-4 yafl grubunun biliflsel ve devinimsel becerileri dikkate al>narak yap>land>r>lm>flt>r kitap boyama efllefltirme resim tamamlama grupland>rma farkl olan bulma al>flt>rmalar>n>n yan s>ra ka¤>t zarla oynanan e¤lenceli sözcük oyunlar>ndan ve bulmacalardan oluflan bireysel ve eflli çal>flmalar da içermektedir monky Çikartma kkartma kitab çocuklar>n monky Ö¤reniyor kitab>nda ö¤rendikleri sözcüklerle/kavramlarla ilgili ç>kartma yap>flt>rmal al>flt>rmalar içeren bir kitapt>r 3-4 yafl grubunun biliflsel ve devinimsel becerileri dikkate al>narak yap>land>r>lan al>flt>rmalar çocuklar>n sözcüklerle/kavramlarla hem tek tek hem de bir kompozisyon içinde buluflmalar>na olanak verir konuflma ve dinleme-anlama becerilerinin gelifltirilmesine yard>m eden al>flt>rmalar çocuklar>n ç>kartmalar kullanarak kendi resimlerini oluflturmalar>n ve yarat>c>l>klar>n gelifltirmelerini de hedeflemektedir 6

[close]

p. 9

monkey monky monky kesyor çocuklar>n monky Ö¤reniyor kitab>nda ö¤rendikleri sözcüklerle/kavramlarla ilgili basit kesme katlama ve yap>flt>rma al>flt>rmalar>n içermektedir 3-4 yafl grubunun biliflsel ve devinimsel becerilerini gelifltirmelerine yard>m eden kitapta monky ailesinin maskeleri ve kuklalar da bulunmaktadir monky bulmaca ÇÖzÜyor monky bulmaca Çözüyor dört parçal bir bulmaca kitab>d>r parçalar>n spiralle birlefltirildi¤i kitapta temel olarak 12 bulmaca vardir dört parçan>n birleflmesiyle oluflan büyük resimler dört parçan>n bir araya geldi¤inde oluflturdu¤u grup resimleri ya da sadece iki parçan>n de¤ifltirilerek yap>labildi¤i yeni resimler kitab>n farkl amaçlar için kullan>m>na olanak veren ve on ikiden fazla say>da bulmacan>n yap>lmas>n sa¤layan bir tasar>m>n ürünüdür monky fiarki sÖylÜyor okul Önces monkey monky fiark cd sinde çocuklar>n monky Ö¤reniyor kitab>nda ö¤rendikleri sözcükleri kavramlar pekifltiren 11 flark yer almaktadir fiark>lar hem ö¤renilen sözcüklerin flark içinde dolayl yoldan pekifltirilmesine hem de baz e¤itsel oyunlarda oyunu destekleyen bir araç olarak kullan>lmasina olanak verir tan>flma renkler vücudumuz say>lar 1 say>lar 2 hayvanlar meyve salatas robot hareketler gökkufla¤ ve trafik ifl>klar isimli flark>lar 3-4 yafl grubunun iflitsel alg düzeyleri dikkate al>narak bestelenmifltir 7

[close]

p. 10

monkey monky monky nin oyun kartlari monky nin oyun kartlar çocuklar>n monky Ö¤reniyor kitab>nda ö¤rendikleri sözcükleri/kavramlar kart oyunlar arac>l>¤>yla pekifltirmesine yard>m eden oyunlarda kullan>lan kartlard>r k>rm>z mavi ve sar noktal kartlar olmak üzere üç farkl gruptan oluflan 40 kart Ö¤retmen kitab nda önerilen oyunlar>n d>fl>nda baflka oyunlarda da kullan>labilir 20 bingo kart bingo oyunu düflünülerek tasarlanm>flt>r bingo kartlar da di¤er oyun kartlar gibi farkl amaçlara yönelik olarak kullan>labilme özelli¤ine sahiptir Ö/retmen set Ö¤retmen setinde ö¤renci setindeki materyallere ek olarak Ö¤retmen kitab monky el kuklas ve resim kartlar bulunmaktadir Ö¤retmen kitab monkey monky setindeki kitaplar>n ve materyallerin nas>l kullan>laca¤>n anlatan bir el kitab>d>r kitap hangi etkinlikten sonra hangi >s>nma oyununun oynanaca¤>n hangi kart oyunu ya da flark ile hangi al>flt>rman>n nas>l desteklenece¤ini ad>m ad>m anlatmaktadir monky Ö¤reniyor kitab>nda yer alan sözcüklerin/kavramlar>n yarat>c drama teknikleriyle ve >s>nma oyunlar>yla nas>l ö¤retilebilece¤ini aç>klayan Ö¤retmen kitab nda bütün etkinliklerin yönergeleri ad>m ad>m verilir kitapta monkey monky kitaplar>nda yer alan al>flt>rmalar d>fl>nda çocuklar>n el becerilerini gelifltirecek ba¤>ms>z sanat çal>flmalar>na sosyal ve duygusal becerilerini gelifltirecek canland>rmalara konuflma ve dinleme-anlama becerilerini gelifltirecek >s>nma oyunlar>na ve yar>flmalara da yer verilmektedir el kuklas ve kartlar ise ö¤retmenin görsel-iflitsel materyalleri ve setteki kitaplarda yer alan al>flt>rmalar>n d>fl>nda uygulayaca¤ di¤er etkinlikleri daha etkili ve e¤lenceli bir flekilde sunmas>na yard>m edecek görsel yard>mc>lard>r okul Önces monkey monky 8

[close]

p. 11[close]

p. 12[close]

p. 13

brand new marathon grade reference book 8 sekizinci s>n>f ö¤rencileri için milli e¤itim bakanl>¤ müfredat>na ve talim terbiye kurulu nun rlad>¤>m>z bu set konu anlat>ml kitap yaprak testler soru bankasi ve kelime kartlarindan oluflmaktadir türkçe konu anlat>ml görsel ö¤elerle zenginlefltirilmifl tamam dört renkli ve resimli bir kitapt>r avrupa dil pasaportu kriterlerine uygun belirlenmifl b1 seviyesindedir kitab>n genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · klasik yaklafl>m>n yan s>ra çoklu zeka yaklafl>m>na uygun içerik · türkçe ve kolay anlafl>l>r dilbilgisi aç>klamalar · konuyu pekifltirici çok sayida örnek cümle ve al>flt>rma · her ünitedeki kelime gruplar>yla ilgili aç>klamalar · klasik ve Çoklu zeka kuram na uygun kelime al>flt>rmalar · her konu sonunda kelime sorular>n da içeren konu tarama testleri · her ünite sonunda o üniteye kadar ifllenen konular kapsayan sbs testleri · kitap sonunda avrupa dil pasaportu kriterlerine uygun seviye kontrol çizelgesi sayfa sayisi 200 soru sayisi 1200 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da 4 renk bask worksheets görsel ö¤elere maksimum önem verilerek tamam dört renkli haz>rlanan yaprak testlerden oluflur yaprak testler perforajl kendinden kopar>labilir flekilde haz>rlanm>flt>r testlerin genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · · · · klasik yaklafl>m>n yan s>ra çoklu zeka yaklafl>m>na uygun içerik her üniteyle ilgili dilbilgisi konusu ve kelimeleri kapsayan çoktan seçmeli test her ünite sonunda o üniteye kadar ifllenen konular kapsayan sbs deneme s>navi tüm üniteleri kapsayan 4 adet sbs deneme s>navi test sayisi 40 sayfa sayisi 80 soru sayisi 580 ka/it ve baski Özellda 4 renk bask her ünite için ayr bölümlerden ve tamam çoktan seçmeli sbs tipi sorulardan oluflan bir soru bankas>d>r her ünitede 1 adet 20 soruluk çoktan seçmeli dilbilgisi testi 1 adet 18 soruluk sbs tarama testi ve 1 adet sbs testi bulunur sayfa sayisi 192 soru sayisi 954 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da 4 renk bask vocabulary cards sekizinci s>n>f konular>na göre ünitelendirilmifl her ünite için 42 adet kelime içeren 80 karttan oluflur kartlarda her kelimenin anlam>na cümle içinde kullan>m>na ve örnek cümlelerin çevirilerine yer verilmifltir kart sayisi 80 kel

[close]

p. 14

performance grade 8 sekizinci s>n>f ö¤rencileri için milli e¤itim bakanl>¤ müfredat>na ve talim terbiye kurulu nun rlad>¤>m>z bu set konu anlat>ml kitap yaprak testler soru bankasi ve kelime kartlarindan oluflmaktadir sidekick türkçe konu anlat>ml görsel ö¤elerle zenginlefltirilmifl tamam dört renkli ve resimli bir kitapt>r avrupa dil pasaportu kriterlerine göre belirlenmifl b1 seviyesindedir kitab>n genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · · · · · · · · klasik yaklafl>m>n yan s>ra çoklu zeka yaklafl>m>na uygun içerik türkçe ve kolay anlafl>l>r dilbilgisi aç>klamalar konuyu pekifltirici çok sayida örnek cümle ve al>flt>rma her ünitedeki kelime gruplar>yla ilgili aç>klama klasik ve Çoklu zeka kuram na uygun kelime al>flt>rmalar her konu sonunda kelime sorular>n da içeren konu tarama testleri her ünite sonunda o üniteye kadar ifllenen konular kapsayan sbs testleri kitap sonunda avrupa dil pasaportu kriterlerine uygun seviye kontrol çizelgesi sayfa sayisi 200 soru sayisi 1200 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da 4 renk bask worksheets görsel ö¤elere maksimum önem verilerek tamam dört renkli haz>rlanan yaprak testlerden oluflur yaprak testler perforajl kendinden kopar>labilir flekilde haz>rlanm>flt>r testlerin genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · · · · klasik yaklafl>m>n yan s>ra çoklu zeka yaklafl>m>na uygun içerik her üniteyle ilgili dilbilgisi konusu ve kelimeleri kapsayan çoktan seçmeli test her ünite sonunda o üniteye kadar ifllenen konular kapsayan sbs deneme s>navi tüm üniteleri kapsayan 4 adet sbs deneme s>navi test sayisi 40 sayfa sayisi 80 soru sayisi 580 ka/it ve baski Özellda 4 renk bask check point her ünite için ayr bölümlerden ve tamam çoktan seçmeli sbs tipi sorulardan oluflan bir soru bankas>d>r her ünitede 1 adet 20 soruluk çoktan seçmeli dilbilgisi testi 1 adet 12 soruluk sbs tarama testi 1 adet sbs deneme s>navi ve ayr>ca kitab>n sonunda 10 adet sbs deneme sinavi bulunur da renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da 4 renk bask vocabulary cards sekizinci s>n>f konular>na göre ünitelendirilmifl her ünite için 42 adet kelime içeren 80 karttan oluflur kartlarda her kelimenin anlam>na cümle içinde kullan>m>na ve örnek cümlelerin çevirilerine yer verilmifltir kart sayisi 80 kel

[close]

p. 15

new marathon grade 8 sekizinci s>n>f ö¤rencileri için milli e¤itim bakanl>¤ müfredat>na ve talim terbiye kurulu nun rlad>¤>m>z bu set konu anlat>ml kitap yaprak testler kelime kitab ve soru bankas>ndan oluflmaktadir reference book türkçe konu anlat>ml görsel ö¤elerle zenginlefltirilmifl tamam dört renkli ve resimli bir kitapt>r avrupa dil pasaportu kriterlerine göre belirlenmifl b1 seviyesindedir kitab>n genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · · · · · klasik yaklafl>m>n yan s>ra çoklu zeka yaklafl>m>na uygun içerik dilbilgisi yap>lar ile ilgili kolay anlafl>l>r ve konuyu pekifltirici çok sayida örnek cümle her konu sonunda kelime sorular>n da içeren konu tarama testleri her ünite sonunda o üniteye kadar ifllenen konular kapsayan sbs testleri kitap sonunda avrupa dil pasaportu kriterlerine uygun seviye kontrol çizelgesi sayfa sayisi 160 soru sayisi 752 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da 4 renk bask worksheets görsel ö¤elere maksimum önem verilerek tamam dört renkli haz>rlanan yaprak testlerden oluflur testlerin genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · · · · klasik yaklafl>m>n yan s>ra çoklu zeka yaklafl>m>na uygun içerik her üniteyle ilgili dilbilgisi konusu ve kelimeleri kapsayan çoktan seçmeli test her ünite sonunda o üniteye kadar ifllenen konular kapsayan sbs deneme s>navi tüm üniteleri kapsayan 4 adet sbs deneme s>navi test sayisi 40 sayfa sayisi 80 soru sayisi 580 ka/it ve baski Özellda 4 renk bask vocabulary book kullan>lan kelimelerle ilgili genifl görsel ö¤elerin yer aldi¤i bir kelime kitab>d>r kitapta her ünite için kelimelerin türkçe anlamlar>n>n yer ald>¤ bir kelime listesi ve listedeki kelimelerle ilgili çeflitli al>flt>rmalar bulunur sayfa sayisi 56 soru sayisi 480 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da 4 renk bask test book her ünite için ayr bölümlerden ve tamam çoktan seçmeli sbs tipi sorulardan oluflan bir soru bankas>d>r her ünitede 1 adet 20 soruluk çoktan seçmeli dilbilgisi testi 1 adet sbs tarama testi ve kitap sonunda 10 adet 17 soruluk sbs deneme s>navi bulunur sayfa sayisi 128 soru sayisi 778 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da 4 renk bask 13

[close]

Comments

no comments yet