Cylchlythyr CULT Cymru 2013

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

undebau creadigol yn cydweithio rhifyn 1 gwreichion dysg cwrs pyrotechneg oedd un o r cyrsiau ar gael croeso croeso i gylchlythyr cult cymru un lle cyfleus yw cult cymru ar gyfer hyfforddiant a chefnogaeth i r rhai hynny sy n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng nghymru gweithwyr o fyd darlledu ffilm digwyddiadau a chyhoeddi ffurfiwyd cult cymru yn 2008 yn dilyn cais gan bectu i lywodraeth cymru am arian gronfa ddysgu undebau cymru wulf gyda chefnogaeth equity undeb y cerddorion ac undeb yr ysgrifenwyr yr amcan oedd cefnogi gweithwyr proffesiynol creadigol drwy roi mynediad i hyfforddiant perthnasol hygyrch a fforddiadwy mae r diwydiannau creadigol ymysg naw sector allweddol a enwyd gan lywodraeth cymru fel allweddol i adfer a thyfu economi cymru mae r amcan wreiddiol yn aros a blynyddoedd yn ddiweddarach mae r prosiect yn parhau i gynnig hyfforddiant cyngor a chefnogaeth i weithwyr creadigol hyd yma mae wedi helpu dros 2,000 o unigolion i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd dysgu mae llawer o r rhai sy n gweithio o fewn y diwydiant creadigol yn llawrydd neu yn gweithio ar gytundebau byrion ac o ganlyniad i farchnad sy n newid yn gyson gyda dyfodiad technolegau newydd yn ogystal â r dirwasgiad yn arwain at ddiswyddo fu erioed fwy o angen i weithwyr creadigol feddu ar y sgiliau diweddaraf dyma lle daw cult cymru i r adwy un o brif ddyletswyddau r rheolwr prosiect siân gale yw llunio ceisiadau am gyllid a nodi union anghenion hyfforddi aelodau r gwahanol undebau trwy gydweithio gyda phartneriaid cynrychiolwyr dysgu undebol aelodau a chyflogwyr y cam nesaf yw cydweithio gyda r cydlynydd prosiect beth roberts i drefnu gweithdai a digwyddiadau i ymateb i r anghenion hynny dros y tudalennau nesa yn ein cylchlythyr cyntaf o i fath cewch ddarllen am yr amrywiol weithgareddau sy n cynorthwyo aelodau clywed gan y rhai sydd wedi ac yn manteisio ohonynt yn ogystal â barn yr arbenigwyr sy n ymwneud â r prosiect fel un o amrywiol brosiectau wulf rydym yn hynod falch ein bod yn gallu cynnig cyfleoedd hyfforddi wedi eu teilwra ar gyfer aelodau undebau ledled cymru meddai siân ac rydym yn gwir werthfawrogi r gefnogaeth barhaus gan tuc cymru a llywodraeth cymru mae n gwneud gwahaniaeth i filoedd o weithwyr ar draws ystod eang o sectorau mae gennym gyllid yn ei le hyd at 2016 ac edrychwn ymlaen at weithio gyda n partneriaid presenol a rhai newydd gan gynnwys cyflogwyr a darparwyr addysg bellch

[close]

p. 2

gair o r gadair eleni mae cult cymru yn croesawu paul grey fel cadeirydd y grp llywio fel llais undeb y cerddorion ar y grp llywio dros y pum mlynedd ddiwethaf mae wedi bod yn fraint gweld y gwaith a r ymroddiad anhygoel y mae ein partneriaid o fewn undebau creadigol eraill ac yn enwedig y rhai ar dîm cult cymru wedi ei fuddsoddi i sicrhau bod cymaint o weithdai a digwyddiadau â phosib wedi dwyn ffrwyth o ysgrifennu cv i gymorth cyntaf dosbarth meistr cynhyrchu stiwdio gerdd ip a hawlfraint gweithio gydag asiantau pyrotechneg rigio a goleuo rydym wedi ymateb i geisiadau ein haelodau a gobeithio bod rhywbeth o ddiddordeb i bawb rwy n edrych ymlaen at fy rôl fel cadeirydd gyda phleser mawr ac ar ein rhan i gyd hoffwn ddiolch i siân a beth yn swyddfa cult cymru am y gwaith ardderchog y gwnaethon nhw cyn belled mi wn hefyd bod llawer o weithgareddau cyffrous wedi eu cynllunio ar gyfer y blynyddoedd i ddod felly cofiwch ein dilyn ar twitter facebook a n gwefan fu sgiliau ar gyfer gyflogaeth erioed mor bwysig lledaenu r gair am gyfoeth llawrydd gogledd cymru mae r rheiny sy n gweithio n llawrydd yng ngogledd cymru yn gwybod yn iawn am salford a media city ond a yw cyflogwyr salford a manceinion gerllaw yn ymwybodol o r doniau llawrydd sydd ddim ond awr a hanner i ffwrdd oddi wrthynt yng ngogledd cymru gobeithio eu bod erbyn hyn wedi i gangen llawrydd gogledd cymru o bectu gynnwys ymweliad â chanolfan gyfryngau dock10 fel rhan o u taith i arddangosfa bve north ym manceinion ann jones oedd y trefnydd gwraig uchel ei pharch a llais cryf o blaid hyfforddiant a hithau yn gadeirydd pwyllgor hyfforddiant bectu ar draws y du derbyniodd y daith gefnogaeth ariannol gan cult cymru yn ogystal â r ymweliad â bve north oedd mor ddiddorol a defnyddiol ag erioed aethon ni i weld yr adnoddau newydd yn salford meddai ann jones chwith i r dde david donovan swyddog bectu cymru ifor humphreys mari humphreys llywelyn owen medwen roberts huw roberts gavin roberts ann jones rhys edwards bronwen williams harpreet matharu cawson ein tywys o gylch dock10 gan paul houghton pennaeth gweithredu roedd yn gyfle gwych i w wneud yn ymwybodol o r cyfoeth o ddoniau a phrofiad y gall darlledwyr a chwmnïau cynhyrchu wneud defnydd ohono brin 90 munud i ffwrdd yng ngogledd cymru i brofi ystod eu profiad yn y diwydiant dosbarthwyd cvs yr aelodau i r penaethiaid perthnasol mi wnaeth pawb fwynhau r diwrnod meddai ann a gobeithio bydd yn dwyn ffrwyth ac y bydd aelodau yn cael cyfleoedd gwaith newydd o ganlyniad 2 cylchlythyr cult cymru rhifyn 1 mwy o hanes ambell aelod aeth ar y daith ar dudalen 5.

[close]

p. 3

ffrwydrad mewn hyfforddiant theatr mae llu o weithwyr theatr cymru yn barod wedi manteisio ar nifer o weithdai sy n ganlyniad i drafod rhwng cult cymru a staff gweithwyr llawrydd ac achlysurol mewn lleoliadau celf ledled cymru mae theatr clwyd cymru yn enghraifft berffaith roedd bwriad i ddiweddaru hyfforddiant pyrotechneg dan do eu staff ers amser ond roedd y staff yn ei chael hi n anodd dod o hyd i gyrsiau oedd yn gyfleus i w hamserlen waith a doedd y niferoedd ddim yn ddigon i gyfiawnhau cwrs arbennig ar eu cyfer gweithiodd cult cymru gyda rheolwr technegol y theatr pat nelder a venue cymru llandudno i drefnu cwrs-ar-y-cyd gyda lincoln parkhouse o gwmni just fx yn venue cymru mi gafwyd presenoldeb cryf 25 yn mynychu i gyd gan gynnwys yr holl ystod o dechnegwyr cefn llwyfan meddai pat nelder fe aeth lincoln drwy r holl ystod o byrothechneg llwyfan sydd ar gael fflachiadau clecian fflamau a mwg aeth o a i dîm trwy r holl ystyriaethau diogelwch ac ymarferol gyda llwyth o arddangos a gwaith ymarferol daeth y diwrnod i ben hefo arddangosfa wych wedi ei gosod a i thanio gan y rhai ar y cwrs gweithio hefo lleoliadau eraill oedd y peth gwych am y diwrnod yma os gallwch chi gael nifer gweddol i fynychu hefo i gilydd mae n rhoi llawer mwy o ryddid o gylch trefnu dyddiadau llawer o ddiolch i cult cymru am wneud i hyn ddigwydd mantais gweithio gyda n gilydd fel hyn yw bod yr arian yn mynd yn bellach meddai rheolydd prosiect cult cymru siân a drefnodd y cwrs gallwn ddod â gweithdai i gymru na fyddai n bosibl fel arall ac yn hytrach nag anfon un neu ddau berson o r theatrau mawr ar gyrsiau yn lloegr gallwn eu cynnig i ystod ehangach o bobol gan gynnwys staff staff achlysurol a gweithwyr llawrydd mae n golygu hefyd bod pawb yn manteisio o weithlu safonol ei sgiliau sy n cynnig cynyrchiadau o r safon uchaf gwnaeth gwaith cult cymru argraff ar gyfarwyddwr technegol canolfan mileniwm cymru martin hunt gan y llwyddodd y prosiect i sicrhau dros 250 awr o hyfforddiant ar gyfer staff parhaol ac achlysurol gan gynnwys technegau rigio goleuo a pher a sain roedden ni yng nghanolfan y mileniwm wedi bod yn edrych ar ffyrdd o wella hyfforddiant ac mae r bartneriaeth gyda bectu a chronfa wulf llywodraeth cymru wedi ein galluogi i hyfforddi hyd yn hyn 25 o n staff a n staff achlysurol a r bwriad yw lledaenu hyn i weddill cymru yn y dyfodol trwy fforwm technegol cymru rwy n meddwl bod gweithredu fel hyn yn dangos menter a gweledigaeth gan yr undebau ac rydym yn falch y gallwn weithio gyda n gilydd yn y dyfodol mae cult cymru mewn trafodaethau gydag aelodau r fforwm technegol a gweithwyr theatr yn barod yngln â r rownd nesaf o gyrsiau gan gynnwys ymwybyddiaeth arfau tanio profi pat trafod â llaw a iechyd a diogelwch 3

[close]

p. 4

arfogi ysgrifenwyr gyda sgiliau ac yntau yn ysgrifennwr llawn amser ei hun mae othniel smith yn gwybod yn union yr hyn sy n pryderu ysgrifenwyr llawrydd mae n gynrychiolydd dysgu undebol cdu i undeb yr ysgrifenwyr yng nghymru ac yn cynrychioli ei undeb ar grp llywio cult cymru mae hyn ynghyd ac awydd ac angerdd gwirioneddol i sicrhau bod ysgrifenwyr yn ennill sgiliau allweddol i ddatblygu eu busnes yn ei roi mewn safle perffaith i adnabod anghenion yr aelodau mae `sgrifenwyr yn aml yn gweithio mewn unigedd ac fe all hyd yn oed y rhai mwyaf profiadol ohonon ni deimlo ein bod ni n cael ein gadael ar ôl o ran datblygiad proffesiynol meddai othniel sy n ysgrifennu ar gyfer teledu radio a llwyfan rwy n teimlo bod ymwneud yr undeb â cult cymru yn ffordd ddefnyddiol o ddiwallu hyn nid yn unig trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi gwerthfawr mewn meysydd fel materion ariannol a gwella presenoldeb ar y we ond hefyd trwy gyfleoedd i rwydweithio gyda chydawduron a phobl broffesiynol creadigol eraill mae gweithio gyda cult cymru wedi arwain at amrywiol gyrsiau a gweithdai gan gynnwys marchnata a hyrwyddo ar-lein cynnig a chyflwyno a gweithio gyda meddalwedd ysgrifenwyr final draft o safbwynt ymarferol mae pobol wedi dysgu defnyddiol meddalwedd cyfrifiadurol ar gyfer sgriptio blogio a chynllunio ar y we sy n gwella eu cyfleon gwaith meddai othniel sy n flogiwr ei hun ar blakeson blogspot.com a hyd yn oed os nad oes mantais yn syth o wneud cwrs rwy n credu bod derbyn y cyfleoedd yn gwneud i rywun deimlo yn bositif a `pro-actif mae hefyd yn ddefnyddiol i gyfarfod pobol eraill y gallan nhw greu timau creadigol â nhw mae r cyfle i hyfforddi mewn meysydd nad ydyn nhw efallai yn uniongyrchol berthnasol i w gwaith fel ffotograffiaeth a chymorth cyntaf hefyd yn gallu helpu pobol i gymryd golwg ffres ar eu harferion gwaith yn fwy diweddar bu othniel yn gyfrifol am greu bas data o aelodau undeb yr ysgrifenwyr mae swyddfeydd yr undeb yn llundain wedi darparu rhestr o r aelodau hynny gyda chod post cymreig ac rwy n hynod falch pan fo aelodau newydd yn dod i gysylltiad gyda u manylion fy mhrif gyfrifoldeb yw cyfathrebu gydag aelodau dros e-bost a lle mae n ymarferol wyneb yn wyneb er mwyn sefydlu ei hanghenion a gadael iddyn nhw wybod beth sydd ar gael o ran hyfforddiant fforddiadwy othniel@cultcymru.org yngln ag othniel smith yn ogystal â dramau a storïau byrion ar gyfer bbc radio four a bbc radio wales mae wedi ysgrifennu ar gyfer teledu gan gynnwys the story of tracy beaker kerching hilltop hospital a tati s hotel mae othniel wedi gweithio gyda chwmnïau theatr fel made in wales giant steps true fiction the exquisite corpse a talawa see the glory ac yn adolygydd i r british theatre guide mae n awdur un nofel yer blues ac mae i nofelau byrion yn cynnwys sons of nervous lovers the true story of my alien abductions by adrian longton ac mae n blogio ar blakeson.blogspot.com gwnaeth fwy nag un ffilm fer hefyd sydd i w gweld ar www.vimeo.com/othniel 4 cylchlythyr cult cymru rhifyn 1

[close]

p. 5

gweld gwerth y gair mae cynrychiolydd dysgu undebol arall undeb yr ysgrifenwyr angela graham hefyd yn un o hyfforddwyr cult cymru angela cynhyrchydd ac awdur uchel ei pharch sy n datblygu a rhedeg gweithdai poblogaidd cult cymru ar bortffolio a pitsio mae n rhannu awydd othniel i sicrhau bod hyfforddiant gwerthfawr ar gael i ysgrifenwyr yng nghymru fe ddois i yn gdu oherwydd fy mod yn credu mewn gwerth gweithredu gyda n gilydd ac am fy mod eisiau helpu cyd-ysgrifenwyr i gael mynediad i hyfforddiant da a fforddiadwy meddai angela oedd yn gynhyrchydd datblygu ar gyfres fawr bbc cymru the story of wales mae datblygu portffolio yn helpu pobol i adnabod ac asesu eu profiad nhw o waith uchafbwyntiau eu gyrfa a u sgiliau atodol yna datblygu ffyrdd da o arddangos y rhain mae r cwrs pitsio yn gyflwyniad i arferion sylfaenol cyflwyno gwybodaeth a pitchio am waith neu wneud cynigion gwaith yngln ag angela mae angela graham yn wneuthurwr rhaglenni dogfen gyda 30 mlynedd o brofiad mewn gwneud rhaglenni ar gyfer channel 4 s4c bbc ac itv mae n diwtor yn y maes yn ysgol newyddiaduraeth caerdydd yn aelod o grp polisi cyfryngau cymru ac ar bwyllgor llywio rhwydwaith cyfnewid creadigol cymru sy n hyrwyddo cydweithio rhwng sefydliadau academaidd a busnes blaenoriaeth y cdu yw ymateb i anghenion hyfforddiant yr aelodau ac awgrym gan aelod arweiniodd at drefnu cwrs ysgrifennu arbennig dros ddeuddydd fe dynnodd un aelod ein sylw at gwrs yn lloegr oedd yn cynnig cyrsiau blas mewn amrywiol feysydd fel bod pobol yn gallu gwneud penderfyniad deallus yngln â pha faes yr hoffent ei ddilyn cyn iddynt ddechrau buddsoddi mewn hyfforddiant eglura angela doedd dim byd fel hyn yn bodoli yng nghymru a thrwy weithio gyda r tiwtor graham hartill sy n arbenigo mewn ysgrifennu therapiwtig a cult cymru fe wnaethon ni ddatblygu gweithdy deuddydd ysgrifennu mewn lleoliad cymunedol rydyn ni yn gobeithio trefnu cwrs tebyg o ran ysgrifennu mewn cymuned ond o safbwynt gwahanol er enghraifft pentrefi a grwpiau angela@cultcymru.org dal i fyny gyda thechnoleg newydd a hen ffrindiau dau sy n fwy na chyfarwydd gyda bywydau prysur anwadal yn aml llawryddion yw ifor a mari humphreys mae r gr a r wraig yma yn bobol camera llawrydd ac er eu bod yn byw yn llanfairpwll yn sir fôn mae eu gwaith yn mynd â nhw ledled y du bu r ddau ar yr ymweliad i bve north a media city a chael y ddau ymweliad yn ddefnyddiol mae r bve yn gyfle grêt i weld pa offer sydd allan yna a beth ydi r dechnoleg newydd sy n cael ei ddatblygu meddai ifor sy n llawrydd ers 1998 roedd hi n sioe wych eleni yn agoriad llygad go iawn mi wnes i hefyd fwynhau dal i fyny hefo r bobol eraill oedd ar y trip rhywbeth nad oes `na gyfle i w wneud oni bai eich bod chi yn gweithio hefo nhw mae ifor a mari humphreys wedi mynychu amrywiol gyrsiau a drefnwyd gan cult cymru gan gynnwys pasbort iechyd a diogelwch y diwydiannau creadigol crisp sy n cael ei achredu gan iosh a i gydnabod gan gyflogwyr ar draws y diwydiannau darlledu ffilm celf ac adloniant roedd hwnnw yn ddefnyddiol iawn meddai mari fel arfer mae r cyrsiau yn rhai y dylech chi fod yn eu gwneud beth bynnag ond mae n haws mynd arnyn nhw os ydio n gwrs sydd wedi ei drefnu gan eich undeb 5

[close]

p. 6

meical yn manteisio ar hyfforddiant hyder mae un egwyddor yn gyffredin i r holl weithgareddau a drefnir gan cult cymru sef bod galw giwrioneddol amdanynt ac i ddod o hyd i le mae r bylchau mewn hyfforddiant a sgiliau does ond un lle i fynd llygad y ffynnon wrth geisio dod o hyd i anghenion hyfforddiant gweithwyr teledu yng nghymru ymgynghorodd cult cymru â chast a chriw cyfres deledu rownd a rownd ar s4c a chynnig gan yr actor emyr gibson a arweiniodd at gwrs wedi ei deilwra yn arbennig i actorion cymraeg mi ddaeth siân rheolydd prosiect cult cymru i siarad hefo ni yn rownd a rownd yn actorion a r ochor gynhyrchu i ddweud be oedd amcanion y prosiect a gofyn am syniadau am gyrsiau allai fod yn ddefnyddiol meddai r actor sy n gyfarwydd i filoedd fel meical yn y gyfres boblogaidd mae yna sefyllfa yng nghymru lle mae cymaint ohonan ni actorion wedi gweithio yn y gymraeg yn unig ac mae yna ddiffyg hyder i fynd am rannau saesneg cred emyr bod angen gwneud popeth i roi r cyfle gorau i actorion cymraeg ddod o hyd i waith yn y gymraeg a r saesneg sydd meddai ef yn bwysicach nag erioed gyda gwaith yn brin canlyniad y drafodaeth oedd i cult cymru drefnu cwrs yng nghaernarfon gyda joan mills sy n gymrawd mewn llais a pherfformio ym mhrifysgol aberystwyth roedd y cwrs yn wych eglura emyr yn frwd ac roedd hi yn anhygoel gweithio gyda rhywun sydd â r profiad a r dysg yn y maes sydd gan joan mills mi wnaethon ni weithio llawer ar yr elfen hyder a r wers fawr wnes i ei dysgu ydi oni bai bod y rhan yn un pendodol i rhywun ag acen arbennig mai r geiriau sy n hollbwysig ac o ganolbwyntio ar y rheiny mae r acen yn amherthnasol be oedd yn hyfforddiant i ch rhoi ben ac ysgwydd uwchlaw r gystadleuaeth y llynedd dangoswyd ffilm annibynnol o gymru ar sky movies sef panic button hon oedd y ffilm nodwedd gyntaf i victoria northbrooke fod yn gynllunydd gwallt a cholur arni cam arall ymlaen mewn gyrfa sy n ffynnu ac yn ôl victoria gyrfa y mae cult cymru yn rhan allweddol ohoni wedi ymuno â bectu cyflwynwyd y cynllunydd gwallt a cholur i cult cymru gan claire williams cynrychiolydd dysgu undebol ar gyfer gwallt a cholur a hithau yn ymwybodol o r gystadleuaeth hallt o fewn y diwydiant ffilm a chyfryngau fe gychwynnodd victoria ar gyfres o gyrsiau gan obeithio ennill mantais dros y gystadleuaeth ac arfogi ei hun 6 cylchlythyr cult cymru rhifyn 1

[close]

p. 7

rhyfedd hefyd wrth ganolbwyntio ar y geiriau yn gyfangwbwl roedd fy acen i yn llai cryf rhywsut roedd be oni n ei ddweud yn bwysicach na sut roeddwn i yn ei ddweud mi wnaethon ni weithio ar lawer o wahanol agweddau r llais ac mae r hyn wnes i ei ddysgu gen i rwan i w roi ar waith a dwi n gwybod i r rhai eraill fu ar y cwrs fanteisio gymaint ag y gwnes i ychydig iawn o bobol sy n meddu ar brofiad joan mills ym myd cyfarwyddo a hyfforddiant lleisiol mae ganddi 40 mlynedd o brofiad ac wedi cyfarwyddo a dysgu yn y royal court theatre coleg cerdd a drama cymru a r dartington college of arts mae n gymrawd mewn llais a pherfformio ym mhrifysgol cymru aberystwyth ac isod mae n sôn am y gweithdy actorion a sut mai r geiriau sy n ben nid yr acen a phwysigrwydd emosiwn yn ogystal â thechneg yn gyntaf fe drafodon ni anghenion y grp a r rheswm pam bod pobol wedi dod fe drafodon ni r syniad o `ddaearyddiaeth acwstig a sut mae mamiaith neu `iaith y galon wedi ei chysylltu n gryf â hunaniaeth fe fuom yn trafod yr ofn o beidio cael ein deall ac o geisio `tacluso neu leihau ein hacen o swnio n ffug mae llawer o bobol nad ydyn nhw yn defnyddio eu galluoedd creadigol a mynegi oherwydd bod amrywiol ofnau yn eu rhwystro rhag cyrraedd eu gwir botensial lleisiol ac mae hynny yn drist fe gynigiais i efallai bod angen creu perthynas â r saesneg trwy weithio ar y testun a i hiaith gyfoethog fel bod yr actor yn chware r rhan gan ymateb yn glir ac ystyrlon i r gair yn hytrach na dechrau o r tu allan i mewn a hwythau wedi dechrau ffurfio pryderon allanol am yr acen roedd hi n werth chweil gweithio gyda r grp yma o actorion a gwybod bod y gwaith a wnaethon ni gyda n gilydd o gymorth ac wedi cyfrannu at gynyddu hyder roedd yn gyffrous i mi hefyd gan ei fod yn gosod her o ran trafod emosiwn llais ac iaith yn ogystal â r berthynas rhwng acen dosbarth diwylliant a chastio stereoteip o fewn y theatr gyda r technegau diweddaraf sgiliau marchnata a chysylltiadau rwy wedi cael cyfleoedd hyfforddi anhygoel yn y ddwy flynedd ddiwethaf meddai victoria sy n byw ym mhontypridd roedd y gweithdai datblygu portffolio a cv yn fanteisiol iawn yn ogystal â r gweithdy marchnata a hyrwyddo rhoddodd yr olaf yr hyder i mi ddatblygu fy ngwefan fy hun sydd wedi cael effaith arwyddocaol o ran arddangos fy ngwaith i gynhyrchwyr chwaraeodd ran allweddol i gael fy nghynnwys ar lyfrau asiant yn llundain yn ddiweddar yn ogystal â chael cyfweliad gyda r cynllunydd gwallt jan archibald sydd wedi ennill oscar am ei gwaith mi fûm i yn hynod o ffodus y llynedd hefyd i ennill profiad ar y ffilm how i live now mynychodd victoria r cwrs gwallt ar gyfer teledu clirlun gyda ken lintott oedd yn uchafbwynt personol iddi fe i cyfeiriwyd at y cwrs gan y cynrychiolydd dysgu undebol blaenorol ros wilkins a fu n trafod union gynnwys ac anghenion y cwrs gyda ken a i chydweithwyr aeth cult cymru ati i drefnu r cwrs a chynorthwyo aelodau i gael mynediad i arian skillset ar gyfer llawryddion ken yw meistr wigiau a thechnegau rhoi barf a blew wyneb eglura victoria mae wedi gweithio gyda goreuon hollywood gan gynnwys elizabeth taylor ac wedi creu edrychiad ar gyfer hagrid a dumbledore yn harry potter roedd cael y cyfle i hyfforddi gyda meistr o r fath yn freuddwyd roedd y cyfle i rhwydweithio yn stiwdios y bbc ym mhorth y rhath yn ddefnyddiol iawn hefyd pan ges i r cyfle i gyfarfod gyda chynhyrchwyr casualty pobol y cwm a doctor who does gen i ddim amheuaeth bod cult cymru yn cael effaith gwirioneddol gan roi awdurdod i weithwyr llawrydd yma yng nghymru 7

[close]

p. 8

dyma restr o gyrsiau a drefnwyd gan cult cymru yn barod ewch i cultcymru.org.uk i weld y cyrsiau diweddaraf gallwch hefyd gwblhau arolwg anghenion dysgu lle gallwn asesu eich anghenion dysgu a chynllunio gweithgareddau gweithgareddau gweithgareddau cult cymru cyffredinol ·cyffredinol ·rheoli prosiect ·paratoi i ddysgu yn y sector dysgu gydol oes ptlls ·adobe photoshop i ddechreuwyr ·ymwybyddiaeth o r diwydiant i ddarlithwyr a myfyrwyr ·ffotograffiaeth ddigidol ·cyfryngau digidol i lawryddion ·rhaglennu niwro ieithyddol ·cynllunio gwefan ·blas ar ddysgu cymraeg ·rhwydweithio cyflym drama bbc cymru ·cefnogaeth diswyddo ·gweithdy pendantrwydd gweithdai sgiliau busnes ·datblygu eich cv ·cyllid ar gyfer llawryddion creadigol ·marchnata a hyrwyddo ·marchnata a hyrwyddo eich hunain ar y we ·cyfryngau cymdeithasol ar daith ·datblygu portffolio ·pitsio syniadau ·cymorth cyntaf yn y gwaith ·pasbort dioglewch y diwydiannau creadigol ·gwneud i waith ddigwydd ·asiantau pwy sydd eu hangen nhw ·hawliau a hawlfraint eiddo deallusol ·cyflwyniad i weithio yn y diwydiannau creadigol ·sgiliau rhwydweithio cyflym gweithdai arbennigol ·byrfyfyrio ar gyfer `stand up ·gweithio yn saesneg gweithdy llais ·dosbarth meistr recordio cartref ·dosbarth meistr allweddellau ·cyfarfod y rheolwyr gyl sn ·arian a cherddoriaeth cyllid ac ariannu gyl sn ·gwasanaethau digidol pwy ydi pwy gyl sn ·final draft meddalwedd ar gyfer sgriptwyr ·ysgrifennu mewn lleoliad cymunedol ·cwrs sain 1 dydd offer allfwrdd blaengar ·o r syniad i r golygu hunan saethu a golygu ·trydan yn y byd adloniant ·cyflwyniad i sain ·adobe illustrator cs5 ·cyflwyniad i autocad ·cad ar gyfer y theatr ·goleuo llwyfan a trydan cynhyrchiadau ·rigio ar gyfer y diwydiant adloniant ·final draft meddlawedd ar gyfer sgriptwyr ·meddalwedd movie magic ·pyrodechnegau ·camera/goleuo ar gyfer drama ·goleuo ar gyfer camerau fformat mawr ·colur a gwallt prostheteg gosod gwallt fx arbennig gwallt cyfnod gwaith barbwr digwyddiadau ·ffair cult cymru y galeri caernarfon 2010 ·ffair cult cymru prifysgol casnewydd 2012 golygydd ac awdur mari williams dylunio gan mwnci bach ·byw n lleol meddwl yn fyd-eang canolfan reolaeth prifysgol bangor 2013 029 2055 4601 cultcymru.org @cult_cymru cult-cymru rheolydd prosiect 029 2032 2582 sian@bectu.org.uk siân gale cydlynydd prosiect 029 2055 4601 beth@bectu.org.uk beth roberts 8 cult cymru w0007 t oldfield llantrisant rd llandaff caerdydd cf5 2yq cylchlythyr cult cymru rhifyn 1

[close]

Comments

no comments yet