Четыре художника

 

Embed or link this publication

Description

Для школьников

Popular Pages


p. 1

rrl i i li fl ld i a -fl lir s dl !f a ri ra i r i 1 t it 5 j i c e tn nh sfi g s {l o 4a^nobs aa ilit ?

[close]

p. 2

l orr kak.o bee etipe orei}ika kboiia 3a ba aeo o cor aa vi ailop^i kto ui hx ^ye pye cop op opvt ya pa kpab oe coiiiiko oo bioko e hoo yaitoo ha o beky iiobaa^o y u payali a coa^o coriiiko r y p ki.iboiii a a.eo epo bibaaa ha a kapy 3yiiika.a too coiiiiko h.ao ktio ^a a oi p^a oa he o kiio bae e paoy t iioka i{e akoiiy pay^a 3a o ey epie y vl iiy aa a iiokpibat ei r yim o r b o aeh pyo paypa^a oee ^ya popk tolvl ^aoiviflo kpiaa pka ilpx^a yhy^a kak b kak o 3a o opa iio ao^a xoa b orx nikx baahkax ya xo e to aiio aa o^aiae o opoa tt o am boi orehylo kaphy i{pabt bo yopo pa o heo poai{ktsep b ta ui aylry yr aiiky hyxo oa i{aa a o ei kyob ep ara

[close]

p. 3

kpaa oxo my epekoy ha o hey pay a eo xr bep ^v a hkyaa o hx h iipei oe i oo b ey yy pe^a 3a oaa yi e ha hry kopo ai a e apeebe oaebat b eoe he a oa yoo hope ioa e o bpaob iipe yki{o o^ko iiokpa e aa iior apa yy yy paa e 3a poto a abo b pko.pika kak oo op oe aa yivi xboo yo kpi pai^et iio ery 3ay^a 3a b ^e o.o yk ak pa ykpay o coiiiko ary op^a oa oi e ^ie e obie ly o aix poe axoy^a eohekiie iaiik yxobie bapkk ia ek haaaa co ^ei oaip apy a bi{y ioa lviikpahie kyk aa mo^oaei{ke aepeba ykpi ^obi{o ae lek 3vra toke y oae^a bo apya o o ooo vi a py o y ao oyiiik pa eo iiokpibg^o iaki{y^a ta xopoo oyo ha koax e y pl po oa b toho kpahi ep .iioa ^oo iiokpiba^a o aepeb wi 3a paa^a be he yopo pahix ^a0b vl ^eaokob ty vi a ^a epea paom aba orx o oai a apy iieaka ^a a oai aba ma^ekx lpc yo o oke bibeth ^aiika b ^aiiky ak eouo v bahi i i{t epr bo^k iio ^y po>a oxe

[close]

p. 4

i e re q rl .r aa ,jff t o 1t r 1 {ff i i i jd te ,1 f i .l ri i rg -ffi 1 j i i 1 .l it t i i l:l ii!j t tl.ii i{i tl q l :i:l;

[close]

p. 5

bo oak oab a bo eabekeo ^eaa hae }ie baa aa ui he myapi{o toi b ae poa 3yla.3a ^ea ylohyr poy bepxy ykpi^a ie ky o^i obim oaom ii ee a aopob a o paa apa po aeaa b ^y ii bi^a ooy }ietbekeo ite baa ho e oair o^ko ^eai ep baheio a ry ha o trioahk atvl ae opa ephk e kyk py yo kpetkai oah iitm ^eao p vl eep kam o ^ie kypi a e o o^hke iba ba y^ebiiie fla bo ovl a .iple eepba pe p ep ha o ry kak oai b oh kpar opoa o^y^a kapa }leo ^ea he pa a >ia to pa ea epko yka ha yok o epi an yebiiihatbo^apooaepeba hahe biko^ai{baeea vil oi{obo rr 3aye e b pae^utr y k^iboi o e ko^o k ^e ky akehie o t or k b kapa o a poe v-h a 3r mo;o e cotltlky iioka pahy^o coliiiko y yky a ^e a ao^hi a ioa eo ^ako bim b^aom kpyo kpae ao b brx abe ea ce kpa oohk ak ha e1vi^e a i{ie t kyax ho epbx a iioay bepok xy^

[close]

p. 6

.f i i j :t rl j g l d ;f rj j i r 1 i r g l i t 4 it .i i.t r ri ;i .t i i jr t gl ,gf

[close]

p. 7

:t li w he betbe b boayxe ok alikpi4^i4ct a^a pa{obeie ooiik i.j i#ffhr 3l kapo ^a o he oopba ye me apyo eie moie b p bepkaio hea be paaoee bee^e kpyo1 aa 3a h b ^ax biaepka to^ko e^a ba pxo opa yya eto apyomy xyaoki{ky hy o i o^am yee o a bop 3a a kapy kpae oe a e opa rra oaix k paoe pyo xyaoik py bea.kpaa h pay b3^a oa a a^o cepa paaya^a kakyio l e kapy apoa xtypi yibo o epea e r a a.ka paykpay o o.boy ba oa ohk i{eki{iekok y y poy^a e^eio be ep a ha ohi oo^opab^aajl.ipoobiee pepie e niap aheiiieboiokap a a a ep y ba ha poo eo o e pao bibe^a oa oyr beeh{ii ^yky a bo kpy e paia^a epbie bei iioai{ek hka ivieayiii e pye ae v pyo bo ha k^ohe x bek iiokpi^a obpaa kyi .repyx bea moxai poam erx beob vi ha o oyre oke be ere yo b ity to ake lolt py.

[close]

p. 8

ope ^yobii yk e^e paba a ha aix epix lvlax payvi^vic o^o ie beti ka^ykhi b okbae kpyo oyb ell^ol bio^ai pahix o ya ayk kyki.i ayae bo^e lx ep mae obix beok pie i ao a bti yie iiiik bo ha yke ept bo^e tbo^a he ao a oo kak apo ha aepebe pay he ai a ol ae^a eo e eaeet b i{apyktiie ei{k eaa b^a ea epoa iiikypka cao a ko^ko ii b ^ey b ox |4 a axo vl x bea.kpaa paya.ria bak ho a^o bee am po bea o^y^o ro e ^ye heao y bo too ha kopoka iioabeiiieho oho b pab^k a a^i{hooi kpaa opoaok a ep o t aoivik b opio e pey pek bikoa k^ibo hopky b e vi ytpo liiiko o^ko bi^a eo biiyp he iiyxol a pt kookam vi ey heapo k9 mopoaka kyer plooo alo ho oeo aoe aeae^o iiko iipayia^a bea.kpaa a oo ma ^eko pr>ao iitk b haa py ha o oxoo betke ypa pykabka coaa pykabka ie 3 iiipctvi a 3 oltkx pae coa e boivi k obai kpi^atie pykoe^i tk peei tony pykabk ko oo a^e ti

[close]

p. 9

he aoba bivieo eo aipoy oab o bxoa b ieao rroo e apyx yeix aoiiek a bep pya^a aa bea ey ah a am heyabaelvla a^a kap a ^eob oe a o o ooi b eo pae 3aaa o poay bo o^ko opo aeei o ka k ye o^oti:bo be topohi iio^iibaio ya iioboa kay boio ivla.a.rxy ot x mo^okoiviakop^a a^iia p^a bea.kpa}ia a koh boi kapy y cotiiiko o^a i{a aa iopaayet kak obae kpyo y paya okeio aa kapi{iy e be^e e ape bry^o coliiiko 3.a e tyk bi ^ey^o a^rooao cop oo }ia kaphy bel ^a oopa e mok cop e apyo fl,ao yke oia iivr eo bei qpyx o l py aabi{o yke ha ee popao eee ^yk e^eee tpaba b ax y bibe 9 iiokpi^ptka iihi kp9xoie aaa yxe a mo^oaim ypi aa aa ba iemokt y}ia bo kap i}

[close]

p. 10

i o-o 3a pi^a opa yya o eo apy oy xio>hky kboiiy o hapye o xyaok}ik kap iy paaoe b^e o oop ba a iioom lio^ey aokayd a cep am kay e hooe iakomo iiob^o b i he i^o boniy.ka kpak llojpoe aa ao o ohe ta ae^a^o coo e^hi paa^o o e ^e o pao opi^o ^ya opi too a peek ut op b^o popahyl pko oe kape y ayae aeo ye ^im opebiiimd 3ahy^o oo b a pl pyot coa ilopabe^o a aepebx pyie o pyi aa ak iloapa^o o ake beb lio py^o k paoe apoe eo fl,yae aaa kakyio i y kaphy hapoa p ffi o b ey ioa apbivivitioa kya paaa^o aeo oo.oo pahix po ka>oy p ky bo eo orooao

[close]

p. 11

iioaohobkpi apao ao b opaeikebie ;e iaoki ri heao e aix pa^ix po ob ^o b ro ^y ipoekk bo^ityiiikt ma ^a a ha iio^hax yo beti pab^i,i pa kpi bo po.kpai ohkii l 4yxomopi ho aifoi /tyivl po okaa^c p6 opo bk bipo oh b oioo opy bi^e i b^ak}ioo eoo mxa piioaii eoo pxy e raiiie >e ^i aa ak kpaabem bem pa ha ab ho yab bapy a ^eeie bopy heo ere kyk py ep pay be oh oaamizi iiokpii py ]f.vkvi to lvikvl oak kpaie a y epi{k o pl pa x ao kophar kpeiik ao eo oatp cop kapoe aeo ha boio kapy o p 14 ayae o.o a^o oa b ^ey y h hy>o pad bo oo aa be k^o ae oo obpaa paykpa^o yi kyta a ^i opy vkyk p opo a o o .kpyiihie ^a ke ak ai 4 b a hx oai po po tc 3apa b ivia^hhk ivieabaa mabekaani }i}ikak o bkyix oa oopba beeo e^eelo kyi a y ao eo xopo e oy xoporo b ^ey ka e yl i oiaa ho xyaokik kapoe aeo topo beae ey ola iykio 3ay^o ao b iio iiokpi^o koao ie i 14p>kv >o oooo ca o x^eo r o^oti ak t kaoi a bepy ^im ko^oo.

[close]

p. 12

l su s g .a 1 t i .ti nl tt t t 9 si l j ajii i .i i r i i w i ta s i r 6l l 18i i te rl;ij

[close]

p. 13

k v a a oix ^yax ate^o .r eo r el{oo b ayiiiie koiii ha y^ea o^eie beti apa r bopox pabi bo paoie o^obk aapelvla a 3t koiihi ea b ^yax o^otie o xeo pyie o p}r a ay xopora kapha kapoo aea mo o kpaoy coty iiokaa by^o cotiiiko !i.a o yk otp toye po paaotho kpyo ta v e oboa^o r ^a o oo e^e oo ^ea o o^oix oe o a pk op ay coriiiko me pyo xopoo apo ao too bo ea ah oo ah ^ba ia kyax aepebx ykee biie b kapha apoo aa aobpi e ao yk oo bo pxoa liopa yy a o mo apyoy xyaoki{ky ka o pabt o o oe paoo heeko y ye apoba kapy ^ye ex o yke okaa coiiky 3ya.3 a bea.kpaa kapkoe aeo ho oe v ie aylae yiba a oe paoi b^a oa amie pke kpak iipekae beo opab^a hivi b ^e a ui p^a a boio kapty epl l iiokpi^a o ^moi{o k^to a ^t oi{ok papyi al yo e^ie o ca oihk b po.kpat be kak oolt op iiopea e o y-oaip yo ^bo opxba 3apea oe a ^ey o^y co o1

[close]

p. 14

l i l6 lr moyeo oatp }iykiio b ivie hyio kobay poio oae ta bo t o6pa^a apka a iioaay kpai o^eii ytie pabeie ^i b kpyko opa ^t bk bhpi oy ore beo oo ti yop 3 ooo apd be aepeb aake kyi paykpa^a oe o.boey o-oehe4y koo apa koo b pko-kpai o o^ko oi aa e ha^a oha kak pa ykpa x bea i{a bekax e ^ic a ^i ux e papy y kak ^o e ak oay tv bo ota oi aa e o ey o-ei o oo e pe e i{apahee ae^a ^e b o po oee yope opa^a oerr ^ea b iio b a paa oe 3o^oi xea be^a i{a ymia oye o ^ya pe po b opee a o iiaa lviniu oehe e kok epix ky pae ye ytok a bioko.bioko oaka ei ole o ioa .ai i i{eki{ie iiti ^oo kpi^vil a^r pbe poahi mea ao i re pai a be p o.boiviy o.bphoiviy k xo^oaa oob koreo a oe aoet iia ioa bopo x yeb apyka b yoyro opy ii e^e ot v3 oiiabiiix ^et }iaiy e i^i po ^akavl

[close]

p. 15

f ff t i_ff i r-t i y te ^teb a bot eoy y y a yx pt opat b yl o e^ie opex a;e apaiiy okpi^y y oy aab^a pokaa oe apa o^oei pot >ey ui apa i4 iia o^k b el fuiox oer kakaa iia kaiai ep xoo t k e oob iiekoaa ni aapo bpe tept cel opo oe hobie iobie kpak i{axoa oa a o kaphi cepi ya iiokpibae o cvrba xoaoai{i ao am pl yop ^e ha ohke ^pa hi poboa bao aopo yo pte yl a hpitky akae oa bepey o^altx o taio ^aoek hee^a o^y^a kapeia ho ao e o.to xopoe fl,ooa o oe paoo }iokiio vi kpaoy coiiiiky iiokaa.

[close]

Comments

no comments yet