Servicegarantier Barn och Utbildning

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

barn och utbildnings servicegarantier mål och resultatstyrning sker i robertsfors kommun genom balanserade styrkort som är en metod för långsiktig kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet vi har garantier för vår tillgänglighet och för olika tjänster som utförs inom barnomsorg och skola våra verksamheter är förskola och pedagogisk omsorg familjecentral grundskola och skolbarnsomsorg musikskola gymnasieskola vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare sfi elevhälsa bibliotek förskola och pedagogisk omsorg vi garanterar att alla barn i åldern 1-5 år erbjuds förskoleplats eller pedagogisk omsorg minst 15 tim/vecka barn med behov av tillsyn bereds plats från önskat behovsdatum under förutsättning att ansökan görs i god tid minst 4 månader före behovsdatum du och ditt barn får en kontaktperson i förskolan du och ditt barn får en veckas inskolning i förskolan då ni lär känna barn och personal du och ditt barn får enskilda samtal om ditt barns utveckling och lärande minst två gånger om året familjecentral vi garanterar att vi arbetar för en hälsofrämjande inriktning i vår verksamhet familjecentralen stödjer föräldrar att ge sina barn trygga och harmoniska uppväxtvillkor vi arbetar för att stärka föräldraskapet och föräldrarollen vi erbjuder professionellt ledda föräldragrupper vi förväntar oss att du som förälder utifrån dina behov tar del av information material och aktiviteter som vi erbjuder 1

[close]

p. 2

grundskola och skolbarnsomsorg vi garanterar att skolan ger elever stöd om målen för att läsa skriva räkna inte nåtts i årskurs 3 eleverna årligen får tycka till om sin skolmiljö om t.ex likabehandling bemötande lokaler mat m.m eleverna har rätt till inflytande över sitt dagliga skolarbete och kan påverka skolans verksamhet via klassråd och elevråd du som vårdnadshavare får information om målen för grundskolan och verksamhetens innehåll minst en gång per termin vid föräldramöten och/eller andra föräldrasamtal du som vårdnadshavare får information om och får samtala om ditt barns lärande och utveckling minst en gång per termin samtalet utgår från ditt barns individuella utvecklingsplan du som vårdnadshavare får rapport om ditt barn har olovlig frånvaro vi förväntar oss att ni tar kontakt med oss pedagoger personal inom skolbarnomsorg eller rektor om det finns funderingar eller synpunkter kring ert barns skolbarnomsorg eller skolgång du som vårdnadshavare stödjer ditt barn under hela skoltiden musikskolan vi garanterar att musikskolan är öppen för alla fr o m årskurs 4 ge eleverna kunskaper i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en meningsfull del av deras liv träna elevernas uttrycksförmåga och därigenom öka deras möjligheter till samverkan och kontakt med andra människor genom att tillsammans musicera skapa gemenskap och engagemang sträva mot att stärka elevernas självförtroende och självkänsla skapa aktiva lyssnare du som elev har rätt att välja mellan att spela ensam eller i grupp lektionstiden är 20 minuter vi förväntar oss att du övar hemma och har ett bra instrument hemma att öva på 2

[close]

p. 3

gymnasieskola vi garanterar att du som elev möts av kompetenta och lyhörda lärare du som elev ges förutsättningar att lyckas i ditt lärande du möts på din nivå och vi anpassar undervisningen till ditt lärande du som elev har rätt att utvärdera varje kurs och att du som elev årligen får tycka till om din skolmiljö du som elev ges inflytande och kan påverka genom elevrådet du som vårdnadshavare får rapport om ditt barn har olovlig frånvaro gäller omyndig elev vi förväntar oss att du tar vara på den undervisning som ges genom att komma i tid och vara väl förberedd till lektionerna du följer skolans trivselregler du eller din vårdnadshavare meddelar oss om du inte kan närvara i skolan på grund av sjukdom eller dylikt vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare sfi vi garanterar att alla vuxna folkbokförda i kommunen som inte har svenska som modersmål erbjuds sfi du som elev möts av kompetenta och lyhörda lärare du som elev ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets och samhällslivet samt främja din personliga utveckling du som elev har rätt att utvärdera varje kurs du som elev ges inflytande och kan påverka det dagliga arbetet vi förväntar oss att du tar vara på den undervisning som ges genom att komma i tid och vara väl förberedd till lektionerna du följer skolans trivselregler du meddelar oss om du inte kan närvara i skolan på grund av sjukdom eller dylikt 3

[close]

p. 4

bibliotek vi garanterar att biblioteket ger alla kommunmedborgare tillgång till information litteratur och andra media alla bibliotek erbjuder dator med internetuppkoppling biblioteket har ett genusperspektiv vid inköp av media samt vid val av arrangemang samhällsinformation finns tillgänglig på biblioteket protokoll från utskott och styrelser bibliotekets hemsida med bibliotekskatalog finns tillgänglig för besökare vi förväntar oss att du som låntagare följer våra låneregler och är rädd om bibliotekets material du som besökare tar hänsyn till andra som vistas i lokalen du som medborgare talar om för oss hur du vill ha ditt bibliotek elevhälsa vi garanterar att verka för sunda levnadsvanor vi bedriver ett förebyggande och hälsofrämjande arbete vi bedriver mottagningsarbete där varje elev ges möjlighet att komma i kontakt med skolsköterska alternativt kurator inom två veckor vi stöttar elever i behov av särskilt stöd genom bland annat deltagande i klasskonferenser och elevvårdsteam vi verkar för en god lärandemiljö i skolan vi erbjuder elever att delta i det nationella vaccinationsprogrammet skolsköterskorna dokumenterar enligt hälso och sjukvårdslagen vi förväntar oss att få tillbaka intyg inför vaccinationer föräldrar stöttar sina barns skolgång bland annat genom att ta kontakt med elevhälsan när behov finns 4

[close]

Comments

no comments yet