hbp-16

 

Embed or link this publication

Description

ලොව අති දුර්ලභ වූ පටිභාන කවීත්වය නැවතත්

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2013 kjï l,dmh 01 msgqj ud lrk /ls h dj wkq j ug fndfyda úg wka;¾cd,fha ießirkak isoao fjkjd ta w;r wka;¾cd,fha we;s oyï lrekq;a uqk.efik jdr wkka;hs bka uf.a fk .egqkq m%odk ldrkd lsysmhla ;uhs fï mska lrkak tmd tal ksjka u.g ndodjla taflka iir .uk ;j Èla lrkjd th fndaê mqcd ;sh ;shd .ia jfÜ ÿjk tl fn!oaolu o ms

[close]

p. 4

2013 kjï l,dmh nh fjkak tmd msk lshkafka iemhg lshk ;j kula fï §¾ jq ixidrfha ud lrk ,o mskaj biag jq iem f.k fok úkao úmdl uu fyd¢ka oksñ b;ska fï mskaj,ska iir .uk yokj kï wkajykafia fufyu foaykdjla lsisúfgl;a lrkafk ke wkajykafia fmkajq wdldrhg msfkka ,o ,eîu ksjka lrd hkak uy;a wmldrhla myiqjla fjkjd tal yßhg .ukla hk flfkla ta .ukg wjyh nvqndysrdÈh l,skau u,a,lg oud f.k ,eia;s fjkj jf.a o;a nqreiqj inka lefÜ jdh jeämqr we÷ï lsmhla uqo,a wdÈh wodyrk úÈhg .kak mq¿jka fïksid tyqg .uk hkak myiqhs whsfhda o;a nqreiqj od weú,a,fka fï yßfh .kak lfâl a ke fï jf.a wkjyh wmyiq;dj,g uqyqk fokak fjkafk ke tfykï msk wmldr fjkj lsh nqoao foaykdjla ;sfhkjo ieje;a kqjr ysgmq iqukd kï isgq ÿjla nqÿ mshdkka jykafiaf.ka wymq m%yak lsmh fï .ek jeo a idlaishla úÈhg .kak mq¿jka fï isgq l=ußh wymq m%yak álg wkajykafia ÿka ms

[close]

p. 5

2013 kjï l,dmh jevla ke lsh t;k§ udrhd hï ls i s meje;aula j¾kkd lhd jykafia,dg oka § tla;rd fma fhl=g mska wkqfudaoka lrmq wjia:djla .ek o¾ufha i|yka fjkjd ^fma;j;a:q úudkj;a:q oeka tfykï ksjka u.g fhduqfjk wdldrfha mskla lr.kafk fldfyduo oek fyda fkdoek ydikh wfoid lrk ish¨ mskalïj udj ielis,d ;sfhkafka ksjka u lrdhs tfyu fldfyduo fjkafk lshk m%yakhla oeka tkjd uq,ska wms n,kak ´k ydikh lshkafk fudllao lsh ydikh lshkafka nqoao oïu ix lshk súo r;akhhs t;fldg wms meyefokafka súo r;akhghs nqÿka oyï iÕ=ka wfoid lrk mska ljodj;a wmf hkafk ke ljod fyda ksjkskau fl,jr fjkjd kuq;a ;uka m;k me u wkqj §¾ ld,hla iif¾ ießirkak mq¿jka fï oïumo wÜgl;dfjka 03 msgqj wmqgd a fldgila iquk ud,dldrhd ;u Èú mrÿjg ;nd nqÿ mshdkka jykafia fjkqfjka mqcdjla l

[close]

p. 6

2013 kjï l,dmh 04 msgqj ^miq.sh l,dmfhka wmud wmfïh ixikaokfhka wê jpkj ksrela;s fidhd.kakd yeá ÿka mo jhjydr ndidfjka f.dvke.sÉp fohla ñila ndid ks;s Í;sj,ska yomq tlla fkfjhs kuq;a ndidjl ;sfhk fõo ydia me;a uq,alrf.k yod a ndidjlska ;uhs wms wo l;d lrk isxy ndidj;a wfkla yeu ndidjlau;a ixialrkh fj,d ;sfhkafka tajd yeÿkq yeá fláfhka ±k.kak tl fyd|hs fudlo nqÿka jykafia fmkajd ÿka ud.ë m%dld l%uh w;yer,d talg wu m%dld lsh ta kshu l%uh fjkia lr miqj yod a fï ndid úydrohka f,i fmks ysgmq wh ta i|yd fhdod af;a tod ;snq nuqkkaf.a fõohhs ±ka ;s f hk jg wl r e ydia h yod af;a fï m%yakh uq,alr f.khs ta jf.au nqÿka jyka f ia a fmka j d ÿkakd o¾uh ixiald ndidjg k.kak tmd lshk ldrkh fï ksid tod ysgmq nuq k ka f .a wdpd¾hjreka ta i|yd fjk;a wml%uhla fhdod a;d tod ixiald;hg mßj¾;kh lf

[close]

p. 7

2013 kjï l,dmh md,s ndidjgj;a mkak ne fudlo wms wo l;d lrk ndidj fyda jg wl=re ydia h fyda wjqreÿ 1000 lska tyd ;snqkhs lsh tmamq lrkak lsisu idolhla ke fi,a ,sms kï ;sfhkjd ta;a fjk;a ndidjlska ±ka ;sfhk jg wl=re iys isxy ndidfjka wl=rlaj;a ,shfjÉp fi,a ,smshla ke tlafldau jf.a ;sfhkafka n%dyaóh wcirj,ska tfyu ke;akï kd.r wcirj,ska tajdfha ;sfhk jpk;a wl=re;a yío;a ±ka ;sfhk wfma ndidjg jvd fjkia wodyrk úÈhg zzw wk p Èi i.i Èfkazz lshk jelsh a f,ka wdys fndfyda fi,a ,smsj i|yka jqk;a ta ndid rgdj;a yíoh;a wms ±ka ndú;d lrk tlg jvd fjkia zzmeñks fkdmeñks isõ È.ska meñfkk ix>hd wfoid mqcd lrk ,§zz hkqfjka wo wms wfma ndidfjka fïl lsõj;a ±kg wjqreÿ odylg muk tyd yomq a f,ka wdys fi,a ,s m s j fmkajkafka wr lshmq n%dyaóh fyda kd.r wcirj,ska fï woyi wo ;sfhk md,s ndidfjka lshkj kï zzwd d kd iai pd oaÈiiai ix>iai foauzz f,i úh hq hs kuq;a tod tal ;snqfka zzw wk p Èi i.i Èfkazz lsh,hs wl=re iy moje,a folu fjkia t;fldg is.sß l=regq .sj a ;snqfka tod ysgmq ñksiaiq jhjydr ndidfjka ,shmq .sje,a tajdfha ;sfhkjd zzks,a lÜfrd,a uf,l wejqkq jeÜfld,a u,a fihszz lsh t;fldg wo lgfrdvq u,a lshk tl tod lÜfrd,a u,a lsh ndú;d l

[close]

p. 8

2013 kjï l,dmh ;sfhkafk;a hï lsis woyila f,dalhdg m%ldy lrkak ta ta ld,fha ta ta m%foayfha ;sfhk ndid ú,difhka hïlsis l%u rgdjla yßhg wkq.ukh lsÍfï olai;djla ;sfhkj kï ta woyia fmkajkak ;sfhk yelshdjg ksrela;s yelshdj lshd y÷kajkj lsh,hs fï ldrkh wrk únx iq fh;a ta wdldrfhkau i|yka fjkjd kuq;a ksrela;sh lsh wo ndú;d lrkafka tal fkfjhs wla l¾u wdlhd wd§ mo iïnkaofhka únla;s iïnkaofhka ndid jhdlrk wd§ tajd ;uhs fndfyda wh ksrela;s ls h ys df.k bka f ka kuq a h:d¾:fhka ksrela;s lsh nqÿka jykafia foaykd lfdhkdj,§ isÿ lr ;sfhkafka ta wjyh lrkakd jq uq,sl isoaodka;h wrf.k bg kso¾yk jyfhka ;sfhkakd jq rgdjg ilia lrmq o¾uialkaohla leálr ±laùuhs yenehs talg iynd.s jqfka wjfnda o fhka ta ±ks u ,nd a isõms

[close]

p. 9

2013 kjï l,dmh 07 msgqj wre;a ieÕj .sh wß wgÕs u uyd p;a;dÍil iq h weiqfrka ks jka ud¾.hg msúis wfhl=g wß wgÕs u jefvk yeá fï iq fhka wmqrejg úia;r lr ;sfhkjd tu.ska m

[close]

p. 10

2013 kjï l,dmh ñ;hd ixlmamh ñ;hd ixlmamh f,i;a iïud ixlmamh iïud ixlmamh f,i;a fjkalr ±k.eksu iïud ixlmaamh ms

[close]

p. 11

2013 kjï l,dmh ixlmam iïud jdpd iïud lïukaa iïud wdÔj hk ud¾ yx my jeãfï§ iïud ÈÜÀ iïud jdhdu iïud i;s hk ud¾ yx k;a ta tlalu jefvk nj f;areï.kak mq¿jka fï wkqj uq,a ud¾ yx my jvk fldg mßjdrj jeã we;s ud¾ yx k;a iu.ska wß wgÕs uf.a uq,a ud¾ yx y;u jeã we;s ksid wd¾h iïud iudêh;a ,efnkjd fï iq fhka fmkajd § ;sfhk lrekqj,g wkqj wd¾h iïud ÈÜÀh we;s mqoa hdg wß wgÕs u jeãug yelsjk w;r wkqms

[close]

p. 12

2013 kjï l,dmh 10 msgqj f,dj w;s ÿ¾,n jq mándk lù;ajh kej a ^miq.sh l,dmfhka nqÿkajykafia fmkajd ÿka lù;ajh iy wfma merks lúj,ska u jk ieÕjqkq oyï wre;a fmka d lúhka nq ÿka jykafiaw;ßka jw;aÿkalú r y;r fokd lú Ñka;d lú lshk fï ka j¾.h .ek miq.sh l,dmfhka ú y l

[close]

p. 13

2013 kjï l,dmh iujeÈ,d tal mdol lrf.k fmr È.g ys fhduq lr,d fmrÈ i ka n,kak mq¿jka tfyu ys d ta me;a;g wjodkh fhduq lr h

[close]

p. 14

2013 kjï l,dmh fjka lrkjd lshk tlhs tkï o¾uh wjfndao jqkdu ;sfhk lú yelshdj ska iirg ne ;nk ,o ixfhdack o¾u ì yefrk úÈyg w¾:h tkak lúfhka l%udkql j foaykd lrkak mq¿jka fjkjd fï ksid nqÿka jykafia úfyai fldg ±lajq f,daflda;a;r jq mándk lú;ajh f,daflda;a;r oyï wjfndao l whg mukla msysgk yelshdjla fudlo p máiïnsod {dkj,§ mándk {dkfha úfyai wjia:djla ;uhs mándk lú;ajh lshkafka ta {dkj,skauhs fï lú f.f;kafka u.m dns k a w;frka fï mándk ldjhuh yelshdj úfyaifhka ;sfhk wh w;s ÿ¾,nhs we;a w;r .cuq we ka ÿ¾,n jf.hs fï lú yelshdj;a m%lgj msysgk wh ÿ¾,nhs fudlo tal úfyai mdrñ;d n,hlska ,efnk fohla fldÉpr ÿ¾,n o lshkj kï fï f u nqoao ydikfha mándk lú;ajh úfyaifhkau m%lg jq wjia:d i|ykafj,d ;sfhkafka y;r fofkl=ghs y%djlhka w;ßka jx.si uyry;ka jykafia ;uhs w ekam;a jqfka b<Õg ießhq;a ysñhkag;a ta yelshdj ;snqkd jx.si ysñhka ießhq;a ysñhkag lúhlska hula mejiqjdu wkajykafia mándk lúhlskau talg ms

[close]

p. 15

2013 kjï l,dmh f,dalh w;yer ±óu .ekhs odk lshkafka odkak lshk tlhs tkï w,a,f.k bkak foaj,a w;yer oukak lshk tlhs is l;dfjka lshkafka f,dan .sks oafõy .sks fuday .sks ke;s fj,d ievmrei s ke;s fj,d ,nk iekisu fyj;a isis,aùu .ekhs i.a lshkafka iqjhhs iq s iqjh msá a ^uyd m%d úmxÑ a ^uohu m%d lshk .euqrgu oyï wjfndao lr.kak mq¿jka m d wêlhkaghs f[hsh ^idudkh kqjk we;s lshk mqoa hkag ta úÈyg tlmdrgu .euqre oyï wjfndao lr .kak neß ksid;a yqÕla l,a foaykd lr wjfndao lr hq ksid;a uq,skau fï lshk ldrkhkaf.a f lsl me;a fmkajd fokjd fï úÈyg mándk ldjhuh foaykdjla f lsl Ôú;fha Èhqkqjg;a wjidkfha f,daflda;a;r jq ksjkg;a fya jk wdldrfhkauhs f s tkafka tjeks ldjhuh foa y kdjlg iuj;s k a iïnkao fj,d bkak msßif.a y%oaod is r ;hd m d lshk fïjd jefvkak fya fjkjd tu.ska ,efnk wdys ¾ jdoh;a wkka hs wm%udkhs mándk lú;ajfha we;s ;j;a ,laikhla ;uhs ksrdhdiju iudêhg wkqj oyï yeÕsug wkqj lú f su t;fldg ys ys;d f.d f.d;d .kak fohla ke tafl úfyai;ajh meyeÈ,sj ±k .kak mq¿jka fudlo ys ys;d lshk fldg fl¢ß d lshkak ´k w lsh lshd l,amkd lr,hs lshkafka mándk lú;ajfha§ ;sfhk olai;dj t;ek ke kuq;a mándk lú;ajfha§ fõ.j;aj meg,sulska f;drj lú mo df.k tkjd t

[close]

Comments

no comments yet