STEK12 2

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

bal y>z

[close]

p. 3

bar>fl dalan

[close]

p. 4

english summary of articles on pages 49 54 please send your comments to our website www.istek12.com

[close]

p. 5

bar>fl dalan n mutlulu¤unu yafl>yorum yay>n hayat>na yeni bafllayan s ö¤rencilerimizin çal>flanlar>m>z>n velilerimizin ö¤retmenlerimizin mezunlar>m>z>n yöneticilerimizin e¤itim dünyas>n>n k>sacas ulaflt>¤ herkesin be¤enisini kazand <çeri¤iyle ve görselli¤iyle e¤itim yay>nlar aras>nda farkl bir yer edinerek yeni bir soluk oldu dergimizin haz>rl>¤>nda ve yay>nlanmas>nda eme¤i geçen tüm arkadafllar>m yürekten kutluyor teflekkürlerimi sunuyorum vakf>m>z>n kuruluflunun 25 y>l>n da içine alacak çok önemli bir e¤itim-ö¤retim y>l>na bafllad>k 2009-2010 ö¤retim y>l>nda tüm k ve baflar diliyorum s>n>rlar>n h>zla ortadan kalkt>¤ küresel dünyam>zda dünya insan olabilecek nitelikte bireyler yetifltirmenin gereklili¤ini kuruluflumuzdan bu yana her ortamda vurgulad>k vurgulamaya da devam ediyoruz bu e¤itim felsefemiz >fl>¤>nda ö¤rencilerimiz 2008-2009 ö¤retim y>l>nda ulusal ve uluslararas alanda önemli baflar>lar kazand>lar gerek sbs de gerekse Öss de elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururland>rd>lar baflar>l olmak için stek li olman>n yeterli oldu¤unu bir kez daha kan>tlad>lar 2009-2010 ö¤retim y>l>n>n ise sürekli geliflim ilkemiz den ödün vermeden kaliteli e¤itim bilinciyle çok daha baflar>l bir y>l olaca¤>na yürekten inan>yorum 3 y>ld>r uygulad>¤>m>z uluslararas programlar teknolojik altyap yat>r>mlar ve fiziki ortamlar>n yenilenmesi için yapt>¤>m>z yat>r>mlar bu yoldaki h>z>m>z art>rm>flt>r bu y>l açt>¤>m>z ça¤dafl e¤itimin ülkemizdeki en ileri örneklerinden biri olan mlar>m>z>n en iyi örnekleridir yeni okullar>m>z>n ülkemize hay>rl u¤urlu olmas>n dileyerek dün oldu¤u gibi yar>n da e¤itime her türlü yat>r>m yapmaya ve deste¤i vermeye devam edece¤imizin alt>n çizmek istiyorum yeni say>da yeniden buluflmak dile¤iyle ba yazi editorial

[close]

p. 6

içindekiler contents english summary on page 50 08 analiz analyse e¤itim education bir yönetici öyküsü the story of a manager rehberlik counciling 2010 Ösys de yeni uygulamalar Üniversitelere girifl için 2010 y>l>nda önceki y>llarda da uygulanan iki aflamal s>nav geçerli olacak k Ö¤retmek deil okul fobisine dikkat english summary on page 49 04 haberler news english summary on page 50 12 flt>r>yor 24 english summary on page 51 günümüzde ö¤retmenin rehberlik etti¤i ö¤renenleri el yordam>yla de¤il bilimsel temellere dayanan yöntem ve araçlarla tan>mas gerekmektedir baz çocuklar okulu al>flmakta zorlanabilir bu sürecin uzamas okul fobisi nin göstergesi olabilir bak>fl overview vizyon vision yoruz 18 english summary on page 51 english summary on page 51 22 dil e¤itimi language education yabanc dil e¤itim konferans 10 Ölçme de¤erlendirme say>larla ifade edilse de asl>nda nicel oldu¤u kadar niteldir english summary on page 50 14 english summary on page 50 english summary on page 52 28 baflar öyküsü success story n kuruluflunun 25 y>l>n da içine alan 2009 2010 e¤itim ö¤retim y>l>na tüm ö¤retmen ve yöneticilerinin kat>l>m>yla gerçeklefltirdi¤i `oryantasyon program ile `merhaba dedi ölçme de¤erlendirme an evaluation method m 2009 tarihinde stek okullar astronomi buluflmas ad alt>nda n>n yan s>ra dereceye giren ö¤rencilerimizle gururland>k türkiye Ö¤renci ldan beri ilkö¤retime yönelik ölçmede¤erlendirme alan>nda bilimsel çal>flmalar yapmaktad>r nda yeni e¤itim-ö¤retim y>l>na bafllarken ö¤retmenlerimizi motive eden bir çok önemli sunum gerçeklefltirildi.

[close]

p. 7

gurme gourmet secilmifl lezzet s 35 n 1999 y>l>nda açt>¤ yar>flma türk mutfa¤>na yeni bir lezzet kazand>rd english summary on page 54 na y>ld>z köksalan yay>n ad n türü 3 ayl>k yerel süreli yönetim yeri badem n kurulu deniz demirtafl y>ld>z köksalan selin onat dr selcen Özkaya seçil handan tovka giray karanl>k tasar>m ve yap>m k uyand>ran bir projeye imza at>yor english summary on page 54 48 sa¤l>k health gezi ve izlenim travel fecri ebcio¤lu sok selçuk apt no 5/4 34340 1 levent k giray@topprint.com.tr görsel yönetmenler murat soysal elif f da bulunanlar serra soysal esra koç müjde algül ve güven kebeci bask artpres matbaac>l>k san tic ltd fiti nato cad no:2 kat:5 seyrantepe tel 0212 278 80 76 tüm haklar lamaz doç dr meral sönmezo¤lu domuz gribinin Önlemi n üç büyük mutfa¤>ndan biri ama onun zenginli¤inin özünde binlerce y>ll>k süreci anlatan türk kültürünün zenginli¤i yat>yor osmanl saray>n>n ünlü piyanist ve besteci franz liszt i a¤>rlay>fl

[close]

p. 8

summary on page 49 Ça¤dafl e¤itim için haberler news antalya da l>nda anaokulu 5 yafltan ilkö¤retim okulu 8 s>n>fa kadar ö¤renci kay>tlar>n kabul eden l>nda kolej lise bölümü de kademeli olarak aç>l>yor n devam ettiren nesiller yetifltirme misyonunu hizmet vermeye devam ediyor güçlü e¤itim kadrosu ve 42 dönüm arsa üzerine kurulu uluslararas standartlardaki fiziki koflullar>yla lm>fl 200 metrekare kütüphane · 2 bilgisayar laboratuvar · 4 müzik odas · 4 görsel sanatlar atölyesi · 800 kiflilik modern yemekhane · 600 kiflilik çok amaçl konferans salonu · 5 kulvarl yar olimpik kapal yüzme havuzu · kapal spor salonu · astronomi odalar · jimnastik ve bale odalar · aç>k spor alanlar mini golf tenis kortu çim hal saha basketbol voleybol hentbol · cak so¤uk iklimlendirme bulunuyor Ça¤dafl laik ve atatürkçü örnek bir e¤itim kurumunu antalya ya ve türk milli e¤itimine kazand>rman>n hakl gururunu yafl>yoruz ki winter 2010 4

[close]

p. 9

yeni e¤itim ­ Ö¤retim y>l aç>l>fl genel kurulu yap>ld l aç>l>fl genel kurulu 25 a¤ustos 2009 sal günü yeditepe Üniversitesi raç salonu nda gerçekleflti fl dalan yeditepe Üniversitesi mütevelli heyeti baflkan kurucu temsilcisi ve hukuk müflaviri nefise Ülker turgut yeditepe Üniversitesi rektörü ahmet serpld>lar ld>z kÖksalan aç>l>fl konuflmas>nda atam>z>n kurdu¤u cumhuriyeti yaflatmak ve onun devrimlerine sahip ç>kmak için 25 y>ld>r anaokulundan üniversiteye e¤itim hizmeti veren n misyonu dün oldu¤u gibi bugün de ulusal ve evrensel de¤erler ile donanm>fl bilimsel düflünceye sahip üretken yarat>c insana ve do¤aya sayg>l ahlakl sorunlara çözüm üretebilen sorgulayan ve bilimsel düflünebilen beyinleri en geliflmifl ö¤retim yöntemleri ve teknoloji destekli yabanc dile önem veren dünya merkezli e¤itimle yetifltirmektir diyerek n misyonunu vurgulad türkiye nin gelece¤i için 478 k türkiye mizin gelece¤ini biçimlendirecek olan n>n bilimde kültürde sanatta atatürkçü düflüncenin izinden ayr>lmadan yürüyerek ülkemizi ayd>nl>k yar>nlara tafl>yaca¤>na ve kendilerine emanet edilmifl cumhuriyet i sonsuza dek yaflataca¤>na içtenlikle inan>yoruz mezunlar>m>z>n okullar>m>zda kazand>klar de¤erlerin koruyucu ve uygulay>c>lar olacaklar>ndan yüklendikleri sorumluluklar da azim ve inançla yerine getireceklerinden eminiz yolunuz aç>k olsun sevgili gençler ki winter 2010 5

[close]

p. 10

summary on page 49 ld okul öncesi e¤itimin önemi do¤rultusunda r>mlar>na h>z vermeye devam ediyor 2009-2010 y>l>nda e¤itime 12 anaokulu olarak bafllayan l>klar dikkate al>narak özgüvenli sosyal duygusal fiziksel ve zihinsel yönden en üst düzeyde geliflmifl atatürk ün ve cumhuriyet in takipçisi bireyleri yetifltirmek amaçlan>yor na e¤itim veriyor nasa ya davetliydik haberler news n>n astronotlara verdi¤i zarar>n önlenmesi projesinin 2 y>l>nda ö¤rencilerimiz emre bayraktaro¤lu ve ayça akbafl ö¤retmenleri demet hamarat la birlikte abd nasa e¤itim kamp na davetli olarak kat>ld>lar ve türkiye yi temsil ettiler 24 farkl ülkeden ö¤rencinin yer ald>¤ kampta ö¤rencilerimiz mekik kald>rma-indirme uzay yürüyüflü gibi pek çok konuda e¤itim ald>lar ve baflar>yla mezun oldular nasa kamp ö¤rencilerimize hem bilim hem de kültür ad>na yeni kazan>mlar sa¤lad duygu nun duygulu keman türkiye birincisi roma goethe enstitüsü taraf>ndan kültürler aras diyalog çerçevesinde düzenlenen uçan divan isimli yar>flmada rlad>¤ keman>m ve ben projesiyle ilkokul 6-8 s>n>flar kategorisinde türkiye birincili¤ine lay>k görüldü jüri üyeleri ö¤rencimiz atakan atamert in bilgisayar>m adl eserini de sergilenmeye de¤er buldu almanya ¤ uluslararas yar>flmaya 2500 proje kat>ld duygu uçku nun türkiye birincili¤ini kazanan keman>m ve ben projesi hem ö¤rencimizin iç dünyas>n>n zenginli¤ini hem de duygular>n türkçe ve almanca olarak ifade edebilme yeterlili¤ini ortaya koyuyor 25 eylül 2009 da roma goethe enstitüsü nde düzenlenen törende duygu uçku ödülünü ve kupas>n almanca ö¤retmeni ayten ertonga yla birlikte roma türkiye büyükelçisi nden ald duygu uçku nun keman>m ve ben ve atakan atamert in bilgisayar>m adl projeleri avrupa dil günü olan 26 eylül de roma goethe enstitüsü nde sergilendi projeler önümüzdeki dönemde almanya n>n yurt d>fl>ndaki tek müzesi olan casa di goethe de de sergilenecek ki winter 2010 6

[close]

p. 11

e¤itimde ölçme de¤erlendirmenin yeri dr selcen Özkaya seçil mc>s Ç a¤>n de¤iflen gereklilikleri ve e¤itimde süregelen büyük de¤iflim süreci e¤itimde ölçme de¤erlendirme konusunun önemini art>rm>fl ve birçok kifli için bilinir hale getirmifltir ancak gittikçe popülerleflen bu konu popülerli¤in zararlar>ndan pay>na düfleni alm>fl ve kavram yan>lg>lar>n>n yanl>fl yorumlar>n esiri olmufltur Ölçme de¤erlendirme sonuçlar do¤as gere¤i yüklü miktarda istatistiksel veri içerir ve bu veriler de kimi zaman ak>l kar>flt>r>c olabilir Ölçme sonuçlar>n>n kullan>lmas unutulmamas gereken nokta ölçme de¤erlendirmenin e¤itim ö¤retimin bir parças oldu¤u ve her ne kadar say>larla ifade edilse de asl>nda nicel oldu¤u kadar nitel oldu¤udur bir örnekle aç>klayal>m yap>lan uluslar aras bir ankette ö¤retmenlere ölçme de¤erlendirme sonuçlar>n ders veya müfredat>n gelifltirilmesi amac>yla kullan>p kullanmad>klar sorulmufl türk ö¤retmenlerin %37 si bu soruya evet diye cevap verirken ab üyesi ülkelerde bu soruya %68 oran>nda evet cevab verilmifltir.1 bu anket elbette tek bafl>na yeterli de¤ildir ancak bize önemli bir fley söyler Ülkemizde ölçme de¤erlendirmenin e¤itimi gelifltirmek amac>yla kullan>lmas>nda s>k>nt>l bir durum vard>r peki ne yapmak gerekir Öncelikle yukar>da bahsetti¤imiz ölçme de¤erlendirmenin nitel öneminin art>r>lmas gerekir Örne¤in bir 6 s>n>f matematik ö¤retmeni s>n>f>na ait herhangi bir s>nav sorusunu de¤erlendirirken flu sorular sormal>d>r Ö¤rencilerin ald>¤ puanlar>n anlam nedir s>n>f>m>n di¤er 6 s>n>flar aras>nda birinci olmas ö¤rencilerimin gerekli tüm matematiksel becerileri kazand>¤>n gösterir mi s>ralamada alt s>ralarda yer alan ö¤rencilerimin bu sonuçlar almas>n>n nedeni hangi becerilerindeki eksikliklerden kaynaklanm>flt>r bu sorular sorabilen ve cevab>n alabilen bir ö¤retmenin ölçme de¤erlendirme sonuçlar>n do¤ru ve verimli kulland>¤>n söylemek mümkün olacakt>r toplumdaki s>nav alg>s ve kayg>s elbette ölçme de¤erlendirmenin e¤itim kalitesini art>rmak amac>yla kullan>lmas>n sa¤lamak ve onu yar>fl olmaktan ç>karmak için sadece ö¤retmenlerin ve okullar>n çaba göstermesi yeterli olmayacakt>r toplumda e¤itimin tüm paydafllar>n>n ölçme de¤erlendirme çal>flmalar>na yani genel anlam>yla s>navlara insanlar>n birbirlerini geçmeleri gereken yar>fllar olarak de¤il de çocuklar>m>z>n potansiyellerini ve varsa eksik yönlerini görebilece¤imiz ve düzeltmek için önlemler alabilece¤imiz f>rsatlar olarak bakabilmeleri gerekmektedir bunun için ise politika belirleyiciler olumlu yönde ad>mlar atmal s>nav sistemlerinin seçen ay>ran ve d>fl>nda b>rakan bir yap>dan veri sa¤layan destekleyen ve ö¤retimi flekillendiren bir yap>ya kavuflmas için kararlar almal>d>r bu kararlar>n uygulanabilmesi için toplumu bilgilendirmek ve do¤ru uygulamalarla modeller oluflturmak ise biz e¤itimcilere düflmektedir okulun Önemi hiç flüphe yok ki ölçme de¤erlendirme faaliyetlerinden en yüksek yarar sa¤layabilmenin yolu ö¤renciyi çok yönlü ve sürekli olarak izleyebilmekten geçer süreklili¤i olmayan anl>k ölçümler ve tek yönteme ya da amaca dayanan de¤erlendirmeler yan>lt>c ve eksik olacakt>r dolay>s>yla ö¤rencileri k>sa aral>klarla ve farkl araçlarla örne¤in s>navlar sunumlar gösteriler yazma çal>flmalar performans görevleri projeler vs ve düzenli de¤erlendirebilen bir model idealdir bu modelin baflar>y yakalayabilmesi için ö¤retmenler veliler okul idarecileri pdr bölümleri ölçme de¤erlendirme bölümleri ve tabii ki ö¤renciler ifl birli¤i ile çal>flmal>d>r e¤itimde ölçme de¤erlendirmenin baflar>l olabilmesinin en temel flart iflbirli¤idir temel e¤itimde ve ortaö¤retimde ö¤retim programlar>n>n üç temel bilefleni vard>r planlama e¤itim-ö¤retim etkinlikleri ve ölçme de¤erlendirme bu üç süreci birbirinden koparmak birine ya da birkaç>na verilen önemi azaltmak ve birbirlerinden beslenmelerini engellemek e¤itimin sekteye u¤ramas>na ve yetersizleflmesine neden olur okullar ö¤rencilerinin baflar>lar>n takip edebilmek için oluflturduklar sistemlerde bu prensibi göz ard etmemeli ölçme de¤erlendirmenin y>ll>k planlar>n haz>rlanmas>ndan s>n>f içinde yap>lan her türlü etkinli¤e kadar tüm e¤itim ö¤retim faaliyetleriyle uyum içinde yürütülmesini sa¤lamal>d>r 1 berbero¤lu g 2006 cs sunumu fl overview summary on page 49

[close]

p. 12

e¤itim education summary on page 50 2010 Ösys de yeni uygulamalar yüksekö¤retime geçifl s>nav ygs 11 nisan da gerçeklefltirilmesi planlanan yüksekö¤retime geçifl s>nav>nda adaylara türkçe temel matematik sosyal bilimler ve fen bilimlerinden 40 ar soru olmak üzere toplam 160 soru sorulacak tek kitapç>k da¤>t>lacak ve 160 dakika süre verilecek tüm adaylar>n zorunlu olarak kat>laca¤ yüksekö¤retime geçifl s>nav>nda ö¤rencilerin karfl>s>na ilkö¤retim ve 9 s>n>f konular>n kapsayan ortak derslerin temel konular ç>kacak tüm ö¤renciler okullar>nda bu konular gördükleri için hangi okul türünden olursa olsun adaylar>n bu sorular çözmeleri beklenecek ygs s>nav>nda baraj puan>n geçen adaylar haziran ay>nda gerçeklefltirilecek lisans yerlefltirme s>nav>na girmeye hak kazanacaklar adaylar yüksekö¤retime geçifl s>nav sonucunda elde ettikleri puanlarla aç>k Ö¤retim programlar>na meslek yüksek okullar>na Ön lisans programlar>na ve az say>da baz lisans programlar>na yerleflilebilecekler lisans yerlefltirme s>navlar lys adaylar lisans programlar>na yerlefltirmek için yap>lacak bu s>navlar>n haziran ay>n>n son iki haftas>nda 5 farkl oturumda gerçeklefltirilmesi planlan>yor her s>navda farkl dersler için haz>rlanm>fl kitapç>klar kullan>lacak Örne¤in 19 haziran cumartesi günü yap>lmas düflünülen matematik geometri s>nav>nda önce 50 sorudan oluflan matematik kitapç>¤ da¤>t>lacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek süre bitiminde kitapç>klar toplan>p 30 soruki winter 2010 da üniversiteye giriflte iki aflamal s>nav uygulanacak yüksekö¤retime geçifl s>nav nda ygs de baflar>l olanlar lisans yerlefltirme s>navlar>na lys girmeye hak kazanacak engin l>nda önceki y>llarda da denenen iki aflamal s>nav sistemi uygulanacak nisan ay>nda gerçeklefltirilecek yüksekö¤retime geçifl s>nav nda baraj puan>n geçen adaylar haziran ay>ndaki lisans yerlefltirme s>navlar na girmeye hak kazanacaklar Ü 2010 8

[close]

p. 13

dan oluflan geometri kitapç>¤ da¤>t>lacak ve bunun için de 45 dakikal>k süre verilecek Ö¤renciler s>navda tek cevap ka¤>d kullanacaklar benzer uygulamalar di¤er lys ler için de uygulanacak adaylar isterlerse tüm s>navlara girebilecekler adaylar>n hangi s>navlara girmesi gerekiyor · t>p mühendislik vb programlar tercih etmek navlar>na · sosyal bilimler edebiyat vb programlar tercih etmek navlar>na · navlar>na · mütercim tercümanl>k navlar>na kat>lacaklar adaylar üniveristelerin hangi tür bölümlerini tercih ederse etsin s>n>rlama olmaks>z>n bölümlerin ilgili s>navalar>na girebilecek ve istedikleri bölümlere yerleflme flans>na sahip olabilecekler aday>n kendi alan>yla ilgili olmayan yüksekö¤retim programlar>na yerleflebilmesi 2010 da uygulanacak yeni sistemin en temel de¤iflikliklerden biri ö¤renci hangi okuldan ve hangi alandan mezun olursa olsun kendi alan ile ilgili olmayan üniversite bölümlerini seçmek istedi¤inde yerlefltirmede kullan>lacak puanlar önceden oldu¤u gibi düflük bir katsay ile çarp>lmayacak yeni sistemde isteyen ilgili s>navlara girerek diledi¤i üniversite bölümlerine di¤er ö¤rencilerle ayn flartlarda yerleflebilme flans>na sahip olabilecek Örne¤in bir fen alan ö¤rencisi matematik ­ geometri ve edebiyat ­co¤rafya s>navlar>na da girerek elde etti¤i puanla kendi alan d>fl>nda olsa da hukuk fakültesine puan>nda herhangi bir kesilme olmaks>z>n yerleflme flans>na sahip olabilecek adaylar için kaç çeflit puan hesaplanacak ygs sonras>nda adaylar>n ygs1 ygs2 ygs 6 puanlar oluflturulacak bu puan türleriyle adaylar ön lisans programlar>na aç>k ö¤retim fakültelerine ve bu puan türüyle ö¤renci alan az say>da baz lisans programlar>na yerleflebilecekler lisans programlar>na yerleflme s>navlar sonras>nda ise adaylar için matematik ­fen puan türünden mf-1 mf-2 mf-3 ve mf-4 türkçe matematik puan türünden tm-1 tm-2 tm -3 türkçe sosyal puan türünden ts-1 ts 2 yabanc dil puan türünden drl>klar de¤ifltirilerek farkl puanlar oluflturulacak adaylar bu puan türleriyle üniversitelerin lisans programlar>na yerlefltirilecekler Örne¤in t>p fakültesi mf-3 puan türüyle ö¤renci alacak bu puan türündeki biyoloji sorular>n>n de¤eri di¤er testlere göre çok daha yüksek olacak mühendislik fakültesi ise mf 4 puan türüyle ö¤renci alacak mf 4 puan hesaplan>rken özellikle matematik ve fizik testlerindeki sorular>n de¤eri çok daha yüksek olacak ac>k uçlu sorulara geçifl Ösym baflkan 2010 Ösys tan>t>m toplant>lar>nda bu s>nav sistemiyle sonraki y>llarda uygulanacak s>navlarda aç>k uçlu sorular>n da sorulabilmesine olanak sa¤lanmas>n hedeflediklerini aç>klad dünyan>n birçok ülkesinde sadece çoktan seçmeli sorular kullan>larak üniversitelere yerlefltirme yap>lmas>ndan vazgeçildi¤ini örne¤in navlar>n kullan>lmad>¤>n abd de çoktan seçmeli s>navlar>n yan>nda ö¤renciye bir kompozisyon yazd>r>ld>¤>n yunanistan da da aç>k uçlu sorular>n kullan>ld>¤>n flimdiye kadar üniversite s>navlar konusunda bizi örnek alan gürcistan n bile sadece çoktan seçmeli s>nav sorular kullanmaktan vazgeçti¤ini belirtti l çoktan seçmeli s>navlara haz>rland>klar>n bu s>nav sistemiyle ö¤rencilerin belli yeteneklerinin ölçülemedi¤ini örne¤in ö¤rencilerin ifade edebilme ve analiz yetene¤ini çok az ölçebilirken sentez yeteneklerini test edemediklerini vurgulad ki winter 2010 9

[close]

p. 14

summary on page 50 vizyon vision Ö¤renen merkezli e¤itimin baflar faktörü sÜrekl geln kuruluflunun 25 y>l>n da içine alan 2009 2010 e¤itim ö¤retim y>l>na tüm ö¤retmen ve yöneticilerinin kat>l>m>yla gerçeklefltirdi¤i `oryantasyon program ile `merhaba dedi urumumuz fiziksel yat>r>mlar>n yan s>ra e¤itimcilerin e¤itimi için çok çeflitli imkânlar sunuyor ve baflar>l okul olma yolunda bunu en öncelikli görevi olarak görüyor baflar>l ö¤renciyi baflar>l okul yetifltiriyor baflar>l okul iyi e¤itimciler ve yöneticilerden olufluyor l kadar önce iyi ö¤retmen iyi okullardan mezun olmufl ö¤retmen anlam>na geliyordu günümüzdeyse sürekli geliflim ve de¤iflim ilkesi çerçevesinde kendini yenileyebilen modern e¤itim teknolojilerini kullanabilen her ö¤renciyi ö¤renim ihtiyaçlar do¤rultusunda özel kabul edebilen e¤itimciler iyi ö¤retmen olarak nitelendiriliyor Ö¤retmen merkezli yaklafl>mda oldukça pasif olan ö¤renci ö¤renen merkezli yaklafl>mda tamamen aktif hale geldi Ö¤renen merkezli yaklafl>m her bir bireyin özgün ö¤renme ihtiyaçlar>n>n detaylar>n önemseme ve ö¤rencilere bu ihtiyaçlar do¤rultusunda zengin e¤itim ö¤retim materyali sunma gereklili¤ini ortaya ç>kard materyal zenginli¤i internet kullan>m ak>ll tahta vb uygulama ve tüm olanaklar ö¤retmen ve ö¤rencilerine en üst seviyede sunabilen kurumlar baflar>y yakalad>lar art>k ö¤renci ve ö¤retmenler portal üzerinden birbirleriyle yaz>flabiliyor s>n>f içi aktivitelerini bu portallar üzerinden yay>nlayabiliyor ödevlerini yapabiliyor ve yorumlar>n an>nda paylaflabiliyorlar ki winter deniz demirtafl flman k 2010 10

[close]

p. 15

bu süreç her bir ö¤retmenin sürekli e¤itim ve geliflimi hedeflemesi ve bunu planl bir flekilde uygulamas>yla verimli hale geliyor bu süreçte en önemli rolü de kuflkusuz kurumsal hizmet içi e¤itim çal>flmalar üstleniyor de¤iflen ve geliflen e¤itim ö¤retim yaklafl>mlar her kurumun kendi e¤iticisini düzenli ve sürekli olarak e¤itmesi gereklili¤ini ortaya koyuyor l>na tüm ö¤retmen ve yöneticilerinin kat>l>m>yla gerçeklefltirdirdi¤i `oryantasyon program ile `merhaba dedi 27 a¤ustos 16 eylül 2009 tarihleri aras>nda fiile do¤a club tatil köyü nde gerçeklefltirilen program 27 ­ 28 a¤ustos 2009 tarihleri aras>nda anaokulu ve s>n>f Ö¤retmenleri 28 ­ 29 a¤ustos 2009 tarihleri aras>nda fen ve matematik grubu Ö¤retmenleri ve bilgisayar Ö¤retmenleri 10 ­ 11 eylül 2009 tarihleri aras>nda sosyal türkçe satranç ve uygulamal dersler grubu Ö¤retmenleri 11 ­ 12 eylül 2009 tarihleri aras>nda yöneticiler ve rehberlik grubu Ö¤retmenleri 15 ­ 16 eylül 2009 tarihleri aras>nda yabanc diller Ö¤retmenleri olmak üzere 5 ayr grupta uyguland yabanc diller bölümünün düzenlemifl oldu¤u flt foreign language teaching konferans da bu oryantasyonun bir parças olarak dünyaca ünlü kitap yazar ve ö¤retmen e¤itimcilerinden ken wilson jamie keddie ve gavin dudeney in kat>l>m>yla gerçekleflti bu kat>l>mc>lara ek olarak okullar>m>zdan ö¤retmenler de çeflitli alanlarda düzenledikleri atölye çal>flmalar>yla birikimlerini meslektafllar>yla paylaflt>lar gerek e¤itim ö¤retim gerekse kurumsal alanda bütünlü¤ü sa¤lamak sorunlar ve ayn zamanda iyi uygulamalar paylaflmak ve yla gerçeklefltirilen organizasyon son derece baflar>l bir flekilde tamamland farkl okullar>m>zdan gelen ayn branfl ö¤retmenleri yapt>klar grup çal>flmalar>nda y>ll>k planlar>n gözden geçirip gereken düzeltme ve eklemeler için beyin f>rt>nas yapma flans buldular Ö¤retmelerimiz yap>lan akademik sunumlar ve ifllik çal>flmalar>ndaysa anaokullar>ndaki e¤itim uygulamalar>ndan fen derslerinde proje haz>rlamaya teknoloji kullan>m>ndan ölçme de¤erlendirme alanlar>ndaki yeniliklere kadar birçok alanda bilgi ve tecrübelerini paylaflma flans buldular ayr>ca yeditepe Üniversitesi Ö¤retim Üyesi yrd doç dr dinç yaylal>er yönetici ve rehber ö¤retmenlere `duygusal zekâ konulu bir konferans verdi oryantasyon sürecinin en gurur verici yönlerinden bir tanesi akademik çal>flma ve e¤itimlerin önemli bir k>sm>n>n ndan gerçeklefltirilmesiydi bu da n e¤iticinin e¤itimini sa¤layabilecek donan>mda kadrolara sahip oldu¤unun en önemli göstergesiydi e¤lenceli aktiviteler ve gala yemekleriyle renklendirilen program sonucunda tüm yönetici ve ö¤retmenler yeni e¤itim ö¤retim y>l>n kurumsal bir bütünlük çerçevesinde gerek e¤itim ö¤retim gerekse motivasyon aç>s>ndan son derece haz>r olarak karfl>lad>lar ki winter 2010 11

[close]

Comments

no comments yet