Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2013-2

 

Embed or link this publication

Description

Jak w tytule

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 2 issn 1689-8044 luty 2013

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 13 perspektywy dla sieci transeuropejskich 4 14 potrzeba godzenia bezpieczestwa z rentownoci 8 15 wysokie ceny benzyny nie stanowi podstawy do interwencji 11 16 nowe moliwoci kontaktowania si pasaerów z przewonikami 13 ii transport kolejowy 14 17 analiza ekonomiczna prdkoci jazdy pocigów na liniach kolei szybkich 14 18 koszty utrzymania taboru kolejowego na wiecie 18 19 rosja rozwój turystyki kolejowej 20 20 perspektywa pelnej liberalizacji kolei 23 iii transport lotniczy 24 21 rok 2012 bardzo dobry rok pod wzgldem bezpieczestwa lotów 24 22 dochody z parkowania przy europejskich lotniskach 25 iv transport morski i rÓdldowy 28 23 egluga kabotaowa swoboda koczy si u wybrzey 28 v transport miejski 30 24 wielka rozbudowa moskiewskiego metra 30 25 system transportowy dla nowej moskwy 33 ze wiata 37 transport kolejowy 37 transport samochodowy 38 transport lotniczy 38 transport morski i ródldowy 40 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2013 42

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 13 perspektywy dla sieci transeuropejskich schieb p a stevens b white j quelle prospective aujourd hui pour les rte transports ­ 2012 nr 9-10 475 s 5-19 slowa kluczowe transport wiat prognoza transportowa transeuropejska sie transportowa model ekonomiczny metoda badawcza sie transportowa infrastruktura transportu planowanie finansowanie transport intermodalny przewozy ladunków struktura przewozów oferta przewozowa efektywno technologia transportu zarzdzanie z powodu kryzysu który mocno dotknl gospodark europejsk ocena perspektywiczna moliwoci transportu jest dzisiaj potrzebna bardziej ni kiedykolwiek oczywicie naturalne tendencje bd decydowa o priorytetach wród wielkich projektów o ograniczaniu wydatków budetowych krótko i rednioterminowych te jednak nie mog by realizowane bez okrelenia perspektyw w horyzoncie czasowym 10 20 i 30 lat celem niniejszego artykulu jest ponowne rozwaenie zagadnie zwizanych z transeuropejsk sieci transportow ten w kontekcie oceny przeprowadzanej na skal europejsk krajow i regionaln autorzy artykulu powoluj si na przeprowadzone badania w wikszoci koordynowane w ramach europejskiego programu badawczego pcrd fp badania analizowaly równie scenariusze oraz uyte w nich narzdzia modele oraz bazy danych podstawowych a take prace majce na celu ocen perspektywiczn w ostatnich latach nie brak scenariuszy sformulowanych dla transportu w perspektywie 2025 r a nawet 2050 na poziomie unijnym czy regionalnym scenariusze szersze 2050 obejmuj wiksze pole dzialania poczynajc od zasigu wiatowego a po korzyci dla spoleczestw lokalnych takie ujcie nie jest wystarczajce dla opisania funkcjonalnoci systemu transportowego i stworzenia wlaciwych kryteriów ewaluacji projektów lub decyzji politycznych wybór scenariuszy podlegajcych ocenie prace nad zdefiniowaniem scenariuszy transportowych rozpoczto ju w okresie realizacji 4 ramowego programu badawczego framework programme fp w badaniach europejskich te projekty byly rozpatrywane jako priorytetowe dotyczyly one sformulowania zagadnie na okres 10-20 lat realizowanych przez wspólpracujce ze sob orodki badawcze instytuty krajowe w tym inrets oraz placówki akademickie krajów europejskich projekty byly prowadzone w oparciu o dane krajów czlonkowskich ue do takich podstawowych ródel nalealy system informacji geograficznej program espon w ramach eurostatu odpowiadajce na potrzeby europejskiego systemu informacji o polityce transportowej european transport policy information system etis z wykorzystaniem uszczególowionych danych zawartych w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych nts ang nuts zwlaszcza poziomu 2 i 3 w pierwszej fazie budowy scenariuszy definiuje si scenariusz referencyjny pomylany jako baza dla szerszego zastosowania w porównaniu ze scenariuszami alternatywnymi taka definicja zawiera dwie zasadnicze czci spoleczno-ekonomiczn i transportow których struktura staje si coraz bardziej zloona w miar naplywania precyzyjnych danych o sieci transportowej powanym wyzwaniem jest adaptacja wyników do realiów polityki wykorzystania sieci oraz budowy nowej infrastruktury wobec ogranicze budetowych scenariusze spoleczno-ekonomiczne dla transportu zajmuj si oszacowaniem poziomu wymiany handlowej w skali krajowej europejskiej i wiatowej w tej fazie scenariusz spoleczno-ekonomiczny nie powinien by cile przypisany sektorowi transportu zastosowane referencje wynikaj z modeli ekonomicznych promowanych przez dyrekcj ds.

[close]

p. 5

5 ekonomii i finansów komisji europejskiej ecfin wyzwaniem jest ustalenie relacji pomidzy zmiennymi rozwoju gospodarczego a potrzebami transportowymi klasyfikowanymi wedlug rodzajów dzialalnoci w regionie poziom wymiany powinien by wyraony w tonach nie tylko pod wzgldem wartoci produkcji z uwzgldnieniem trudnoci logistycznych majcych wplyw na wybór lacucha transportowego obserwuje si znaczn dynamik ewolucji systemu transportowego który moe podlega schematyzacji skutkiem naloenia rónych wspólzalenych warstw proces integracji poziomej i pionowej zachodzi wraz z jednoczesnym usprawnieniem lacucha transportowego i ujednoliceniem warunków konkurencji na rynku ewolucja systemu bdzie podlega wplywowi ogólnych rodków regulacji transportu rozwoju zasobów oraz zmian sposobu eksploatacji wród nich jest polityka otwarcia na wspólzawodnictwo oraz sam konkurencj w ramach jednego rodzaju transportu oraz pomidzy sektorami zrónicowane zasady odplatnoci za korzystanie z infrastruktury oraz internalizacja kosztów zewntrznych halas szkodliwe emisje majcych na celu uniknicie dyskryminacji poszczególnych rodzajów transportu krajów lub tras i promowanie rozwiza mniej obciajcych rodowisko naturalne realizacja rodków znajduje wyraz w ustalaniu cen energii taryf i zasad taryfikacji w perspektywie ma zapewnia konkurencj stymulujc wzrost wydajnoci zrónicowanie oferty oraz popraw jakoci bez ryzyka wykluczenia z rynku programowanie schematów infrastruktury polega na integracji poszczególnych sekcji sieci rozmaitych rodków transportu oraz punktów wzlowych sieci stanowicych wejcia do systemu lub platformy przeladunkowe nowe projekty bd koordynowane na plaszczynie europejskiej ten krajowej lub lokalnej regionalnej caly ten mechanizm jest niezbdny do budowy spójnej wizji ewolucji sieci i jej wspólfinansowania klasyfikacja rodków eksploatacyjnych jest nastpujca rodki eksploatacyjne kadego rodzaju transportu i jego rozwoju rodki nadawania priorytetu pomidzy rodzajami ruchu na podstawie istniejcej infrastruktury o ograniczonej przepustowoci rodki techniczne interoperacyjnoci które musz by uwzgldniane przy decyzjach administracyjnych ujednolicaniu skrajni techniki sterowania ruchem a nawet oferty handlowej rodki eksploatacyjne mieszcz si w ogólnych warunkach oferty maj wplyw na postp w dziedzinie taboru kolejowego i nowinek handlowych podstawow trudnoci dla kadej operacji realizowanej na fragmencie sieci lub w punkcie styku interfejsie pomidzy rodkami transportu okazuje si wypracowanie prawdziwego modelu eksploatacyjnego pozwalajcego na utworzenie zrónicowanych stanowisk amortyzacji kosztów personelu operacji przeladunkowych energii i oplat za przejazd obecnie takie francuskie instytucje jak rff zarzdca infrastruktury czy vnf drogi ródldowe s zmuszone do uzyskania jednorodnych zaloe dla wszystkich swoich projektów projekt etis plus na plaszczynie europejskiej powinien take przedstawi ujednolicone zaloenia dotyczce kosztów eksploatacji które mog by wykorzystane w projektach z uwzgldnieniem istotnych rónic pomidzy krajami omawiajc zasad priorytetów w ruchu kolejowym mona wskaza przyklad priorytetów dla tgv lub midzynarodowych pocigów towarowych celem komisji europejskiej jest jeszcze wyraniejsze nadanie priorytetów podczas definiowania uprzywilejowanych kierunków przewozów towarowych przy gwarantowanej jakoci oferty w dziedzinie interoperacyjnoci przykladowe s dzialania w ramach midzynarodowej oferty tras w rozkladzie jazdy na podstawie railneteurope ujednolicenie systemów sterowania ruchem kolejowym system ertms oraz zalecenia przyjcie ujednoliconej szerokoci toru uic dla sieci kolejowej w hiszpanii.

[close]

p. 6

6 niezbdna adaptacja narzdzi narzdzie sluce symulacji ruchu powinno odzwierciedla opis funkcjonalny systemu transportowego który powinien uwzgldnia zmienne wynikajce z kosztów infrastruktury i jej eksploatacji narzdzie musi by przystosowane do pobrania danych niezbdnych do budowy i walidacji modelu dane wyjciowe powinny by sformatowane w celu umoliwienia przeprowadzenia bilansu wedlug poszczególnych uytkowników systemu na poziomie decyzyjnym europejskim krajowym i lokalnym dwie zasady powinny decydowa o utworzeniu podstawowej struktury modelu w odniesieniu do lacucha logistycznego zaladowca musi mie pewno co do sprawnoci dostawy i wplyw na modelowanie popytu w relacjach od strefy do strefy oraz wybór sposobu przewozu rozwój oferty jest podstaw rozwiza intermodalnych do których nale zrónicowanie rodków technicznych wykorzystanie kontenerów morskich kontynentalne przewozy kombinowane nowe rozwizania autostrada kolejowa autostrada morska oraz liczne powizania transportu drogowego kolejowego i eglugi obecnie wiat transportu staje si struktur intermodaln stanowic polczenie wszystkich moliwych rodków transportu w perspektywie roku 2025 pokrewiestwo z okrelonym rodkiem transportu nie jest oczywiste w realiach funkcjonowania systemu transportowego coraz mniej informacji dotyczcych przeplywu towarów i ceny jest dostpnych skutkiem liberalizacji oraz klauzuli tajemnicy handlowej przekazuje si natomiast coraz wicej danych dotyczcych warunków eksploatacji z opisem uslug intermodalnych radykalna zmiana metody baza danych systemu informacji geograficznej sig jest dla opisu sieci rozszerzana zazwyczaj o baz danych dotyczcych zajtoci terenu i przekroczenia stref rodowiskowych podejcie naukowe prowadzi do radykalnej zmiany metodyki wyboru modelu sieci adekwatnie do innych dyscyplin naukowych geografia badania operacyjne zastosowanie bada typu deterministycznego w dziedzinie kolejnictwa pozwala rozszerzy pole rozwiza alternatywnych i okazuje si bardziej trafne przy modelowaniu ruchu zaawansowanie wprowadzanych danych eksploatacyjnych pozwala uzyska na wyjciu modelu szczególowy bilans kadej operacji transportowej przeplyw towarów rodki transportu i trasy zmiana struktury przewozów w perspektywie 2025-2050 w warunkach obecnego kryzysu globalny zastój kontrastuje z glbokimi zmianami w strukturze wymiany handlowej i organizacji transportu struktura handlu zaley od rozwoju gospodarki i jej konkurencyjnoci na rynku krajowym europejskim i wiatowym w zakresie przewozów midzynarodowych i midzyregionalnych scenariusz proponowany dla rozwoju gospodarczego pastw unii europejskiej wpisuje si w perspektywiczne podejcie ekonomiczne glównie w zakresie surowców i potrzeb energetycznych obecnie scenariusze ue bazuj na miarodajnych danych statystycznych szczególowych i dotyczcych starzenia si populacji znajduj odbicie w rozwoju wydajnoci uwzgldniaj ograniczenia budetu poszczególnych krajów oraz dane dotyczce skutków kryzysu od 2008 r w warunkach kryzysu badano take inne drogi postpowania w tym scenariusz straconej dekady wyjcie z kryzysu w okresie kilku lat bez nadrobienia deficytów lub trwaly wstrzs powodujcy e gospodarka europejska nie znajdzie si na zaplanowanej pierwotnie krzywej wzrostu dlugoterminowego w obszarze transportu ldowego dla alternatywnych rodków transportu kolej i drogi wodne zmiany struktury handlu mog mie dwojaki wplyw ustabilizowanie nieelastycznych rynków tradycyjnych jest podane w mniejszym stopniu rozwój moe zalee nawet od zmian lokalizacji korzyci dla transportu intermodalnego moe przynie obsluga ldowa kontenerów wraz z rozwojem potencjalu oferty transportowej.

[close]

p. 7

7 rozwój oferty transportowej uatrakcyjnienie oferty transportowej stanowi drugi rodzaj czynnika który powoduje przesunicie tradycyjnych granic pomidzy rodkami transportu a trasami przewozu w dwóch plaszczyznach pierwsza dotyczy rozwoju moliwoci eksploatacyjnych oraz operacji przeladunkowych na drugiej plaszczynie rozpatrujemy wzrost wydajnoci eksploatacyjnej w nowych relacjach np obsluga pólwyspu iberyjskiego po zaaprobowaniu szerokoci toru uic lub rozwój nowych technologii zaloenie wzrostu wydajnoci przewozów kolejowych polega na kompensacji kosztów przez oczekiwan podwyk oplat wdroenie koncepcji zniesienia refundacji przez pastwo kosztów ponoszonych przez zarzdc infrastruktury przykladem rff im moe nastpi wraz z regulacj taryf za korzystanie z infrastruktury w przypadku kolei czynnikami wplywajcymi na wzrost produktywnoci jest sposób jazdy cena energii oraz koszt eksploatacji taboru o wydajnoci przewozów kolejowych bdzie decydowa m in ustalenie korytarzy i priorytetowych linii towarowych w egludze ródldowej poprawa wydajnoci jest spodziewana po wprowadzeniu do eksploatacji bardziej energooszczdnych statków wzrost w tym sektorze rynku jest te zwizany z realizacj polcze bezporednich pomidzy rejonami akwenami zmiany w wyniku zrównowaenia rodzajów transportu i tras w skali europejskiej due znaczenie ma wybór tras którego potwierdzeniem jest realizacja transalpejskiego tunelu podstawowego oraz aktualna taryfikacja przewozów samochodowych i kolejowych do glównych inwestycji naley budowa tunelu lötschberg st gothard i brenner oraz projekt lyon -turyn konkurencja pomidzy trasami tranzytowymi ulegnie ponownemu oywieniu w pespektywie 2025 r skutkiem otwarcia nowych tras i rozwoju nowej technologii multimodalnej w aktualnej modelowej prognozie rozpatruje si rozmaite rodzaje przewozów transport kombinowany realizowany drog obslugi terminali poloonych po obu stronach alp system autostrady kolejowej system rola o nieco wyszych kosztach inwestycyjnych ale prostszej eksploatacji system modalohr podwyszone koszty wagony o kolach standardowych dedykowane terminale oraz system autostrady kolejowej wielkogabarytowej afgg typu eurotunel wszystkie wymienione typy z wyjtkiem afgg s eksploatowane na trasach transalpejskich dane statystyczne alptransit wskazuj e ta cz rynku wykorzystujca alternatywne rodki transportu staje si dominujca przy wikszych odleglociach przewozu 600­800 km planowanie polcze transpirenejskich sprowadza si do wytyczenia trzech glównych korytarzy europejskich korytarza atlantyckiego nr 4 magistrali eco-fret nr 6 madryt/walencja lyon przez perpignan oraz projektu obejciowego nîmes montpellier cnm we francji jako przedluenie korytarza nr 5 z lyonu do antwerpii i rotterdamu glównym czynnikiem powodzenia tych projektów bdzie planowana budowa nowych linii o szerokoci toru przyjtej przez uic w projekcie new opera ue obejmujcym horyzont 2020-2030 chodzi o wspóln realizacj wielkich projektów infrastruktury przewidzian dla sieci ten oraz identyfikacj priorytetowych tras towarowych w europie strategia na okres do 2050 r zostala przedstawiona w bialej ksidze ue 2011 i podlega zatwierdzeniu przez parlament europejski realizacja zasad zarzdzania transportem okolicznoci kryzysu ekonomicznego maj wplyw na organizacj transportu i podzial kompetencji ryzyko polega na tym e trudnoci gospodarcze powoduj kryzys w zarzdzaniu transportem uniemoliwiajc uruchomienie racjonalnego procesu decyzyjnego niedobory finansowe dzi wystpujce powszechnie nie stanowi dostatecznego usprawiedliwienia podzial kompetencji stal si bardziej zloony obciony potrzeb przeprowadzania licznych ekspertyz na wszystkich poziomach zarzdzania europejskim krajowym i regionalnym oraz koniecznoci uwzgldnienia projektów korytarzy transportowych oraz sieci obecnie podejmowane inicjatywy maj charakter rozwiza czciowych nie zawsze nadajcych si do wdroenia do takich inicjatyw z zakresie usprawnienia metod oceny

[close]

p. 8

8 projektów naley zaliczy powolanie agencji ten-tea modelowania ruchu dotycz projekty etis baza danych 2010 oraz transtool 3 którego zadaniem jest optymalizacja lacuchów logistycznych w transporcie pierwsze rezultaty bd dostpne nie wczeniej ni za dwa lata w zakresie wspólpracy podmiotów usytuowanych wzdlu korytarzy do której ma czciowe zastosowanie rozporzdzenie ue nr 913/2010 jest to próba zapewnienia konkurencyjnoci dla transportu towarowego rodz si wtpliwoci czy zdefiniowanie dziesiciu korytarzy transportowych na paneuropejskiej konferencji na krecie jest trafne obecnie zaawansowane s wspólne prace ue oraz sektora finansów nad uszczególowieniem wspólnej metody oceny na podstawie dostpnych prognoz w skali europejskiej modelowanie oraz prognozowanie ruchu odbywa si w ramach projektu ten stac oprac marek ucieszyski 14 potrzeba godzenia bezpieczestwa z rentownoci mosolf j sicherheit und wirtschaftlichkeit in einklang bringen internationales verkehrswesen 2012 nr 5 s 24-25 slowa kluczowe transport przewozy midzynarodowe przewozy ladunków proces przewozowy lacuch dostaw bezpieczestwo w transporcie system bezpieczestwa finansowanie inwestycja wiat usa niemcy polityka transportowa transport morski transport lotniczy bezpieczne lacuchy towarowe maj podstawowe znaczenie dla gospodarki transportowej wymogi odnonie bezpieczestwa nie powinny utrudnia handlu od pastwa wymaga si takiego ustanowienia ram prawnych które pozwol przedsibiorcom na prowadzenie inwestycji w dziedzinie bezpieczestwa w oparciu o przejrzyste kryteria zaostrzenie wymaga w tym zakresie prowadzi zazwyczaj do ograniczenia przeplywu towarów oraz wzrostu kosztów kontrola w pelnym zakresie jest niemoliwa ze wzgldu na niedostateczn wydajno brak odpowiedniego miejsca i personelu wymagania bezpieczestwa dotyczce lacucha dostaw musz uwzgldnia zagroenie wszelkie uzalenienia cel dostawy efektywno zastosowanych rodków oraz oplacalno dziala wprowadzenie nowych decyzji dotyczcych bezpieczestwa powinno przede wszystkim umoliwia osignicie jego wyszego poziomu naley dokladnie rozway gdzie istnieje podwyszone ryzyko i dy do inteligentnego organizowania procesów transportowych w celu efektywnej i bezpiecznej realizacji potoków towarowych koszty i korzyci utrzymywania systemów bezpieczestwa niemiecka gospodarka transportowa samodzielnie ponosi koszty inwestycji w dziedzinie bezpieczestwa w usa takie inwestycje obciaj czciowo budet ministerstwa obrony niemieckie porty morskie i lotnicze inwestuj powane kwoty w rodki bezpieczestwa urzdzenia rentgenowskie ochrona terenu szkolenia personelu takie koszty s wlczane w cen uslug i ostatecznie obciaj klientów wiksze wymagania w zakresie bezpieczestwa oznaczaj zawsze wysze koszty kto wydaje mniej rodków na bezpieczestwo ten jest bardziej konkurencyjny moe oferowa tasze uslugi w 2012 r zapadly pozytywne rozstrzygnicia w zakresie bezpieczestwa transportu na plaszczynie midzynarodowej i europejskiej do pierwszych pozytywnych zjawisk naley wzajemne uznawanie systemu bezpieczestwa c-tpat usa oraz systemu europejskiego aeo ponadto przedsibiorstwa obslugujce wymian handlow pomidzy uni europejsk a usa korzystaj dziki szybszym kontrolom i mniejszemu nakladowi pracy podczas inspekcji w transatlantyckich obrotach towarowych w lotnictwie cywilnym usa uznaje si koncepcj bezpiecznego lacucha dostaw dziki czemu od czerwca 2012 r nie odbywaj podwójne kontrole w unii europejskiej wszystkie dzialania na rzecz bezpieczestwa s podejmowane jeszcze przed zaladunkiem

[close]

p. 9

9 w porcie lotniczym jest to wany krok w kierunku pilnie potrzebnej harmonizacji wymaga bezpieczestwa trzecim pozytywnym rozstrzygniciem jest decyzja komisji europejskiej o utworzeniu stalej grupy rzeczoznawców dla transportu naziemnego eksperci z dziedziny gospodarki maj w tym wzgldzie glos doradczy w transporcie lotniczym i morskim takie zespoly funkcjonuj od dawna bezpieczestwo lacuchów dostaw z pocztkiem 2012 r rzd usa oglosil narodow strategi globalnego bezpieczestwa lacuchów dostawy wytycza ona strategiczn drog do osignicia wyszego poziomu bezpieczestwa w midzynarodowym transporcie towarowym zobowizuje amerykask administracj do bliszej wspólpracy na plaszczynie midzynarodowej z partnerami handlowymi z innych krajów oraz cislej koordynacji dziala uczestników lacucha dostaw dziki tej inicjatywie towary powinny by przewoone z mniejszym ryzykiem szybciej i bez przeszkód towary obcione wyszym ryzykiem transportowym powinny podlega cilejszej kontroli w sprzecznoci z t strategi która uzyskala ju moc prawn stoi inna inicjatywa amerykaska wymóg 100-procentowej kontroli towarów w transporcie morskim pierwotnie poczynajc od lipca 2012 r wszystkie kontenery morskie dostarczane do usa mialy by przewietlane w porcie wyjciowym wejcie w ycie zarzdzenia odloono do 2014 r wie si z tym nadzieja na harmonizacj przepisów prawnych z rozwizaniami praktycznymi zarówno amerykaska izba obrachunkowa jak i ministerstwo obrony krytycznie oceniaj inicjatyw przewietlania 100 kontenerów rozmaite badania i projekty pilotowe potwierdzaj e realizacja jest niemoliwa ze wzgldów technicznych i eksploatacyjnych istniej take wtpliwoci natury politycznej nowe wymagania wobec lotnictwa towarowego dwuletni okres przejciowy do 2014 r powinien wystarczy do zmiany przepisu dotyczcego przewietlania wszystkich kontenerów zamiast niego moe by przeprowadzane skanowanie 100 danych dostawcy rozszerzone o badanie próbek losowych analogicznie do dotychczasowej procedury sprawdzania bezpieczestwa kontenerów container-security initiative w przeciwnym przypadku naley liczy si ze znacznymi ograniczeniami w transatlantyckiej wymianie towarowej na przedsibiorstwa europejskie spadn przy tym nadmierne obcienia kadrowe i finansowe w zakresie bezpieczestwa lotów towarowych obowizuje rozwizanie uwzgldniajce ryzyko stosownie do rozporzdzenia unii europejskiej fracht i poczta musz by bezpieczne jeszcze przed zaladunkiem towary w imporcie tranzycie i eksporcie musz by od stycznia 2011 r zglaszane do przewozu zgodnie z innym rozporzdzeniem ue dla umoliwienia urzdom celnym wykonania analizy bezpieczestwa przewozu w usa obowizuje od czerwca 2011 r system bezpiecznych lacuchów dostaw zarówno w obiegu towarowym jak i pasaerskim unika si w tej sytuacji uciliwych i kosztownych podwójnych kontroli rozporzdzenia europejskie dotyczce bezpieczestwa lotniczych przewozów towarowych polegajce na uwzgldnieniu ryzyka oraz wzajemnym uznawaniu systemów bezpieczestwa w relacjach unia europejska ­ usa naley uzna za wane i wlaciwe w unii europejskiej fracht powinien odbywa si tylko drog lotnicz jeeli jest uznany za bezpieczny ladunek moe uzyska status bezpiecznego na dwa sposoby niebezpieczny moe by uznany za bezpieczny w wyniku kontroli bezpieczestwa stosowne badania przeprowadza samo przedsibiorstwo lotnicze lub firma dzialajca na zlecenie w innym przypadku przedsibiorstwo produkcyjne moe wlasny towar wysyla jako bezpieczny jeeli posiada certyfikat tzw uznanego dostawcy spedytora zawiadcza on e towar jest zabezpieczony przed niepowolanym dostpem lub innymi manipulacjami zaleta takiego rozwizania polega na tym e towar przed odpraw lotnicz nie musi by

[close]

p. 10

10 ponownie kontrolowany co pozwala zaoszczdzi czas i zmniejszy zaangaowanie portu lotniczego przedsibiorstwo logistyczne jako uznany zleceniobiorca posiada autoryzacj federalnego urzdu lotnictwa nowoci jest e od 25 marca 2013 r taki sam status moe uzyska take uznany spedytor taki status posiadaj dziesitki tysicy przedsibiorstw które po uplywie okresu przejciowego musz ubiega si o autoryzacj w urzdzie lotnictwa opónienia w realizacji w niemczech przeciga si proces wdraania w krajowym systemie prawnym zmienionych wymaga europejskich dotyczcych bezpiecznego lacucha dostaw sytuacja moe mie negatywne skutki dla gospodarki ze wzgldu na moliwe spitrzenia potoków towarów od marca 2013 r kiedy skoczy si okres przejciowy wówczas zmieni si proporcja pomidzy wolumenami bezpiecznego i niebezpiecznego frachtu obecnie jako fracht niebezpieczny uznaje si 10-20 towarów niezbdne badania przeprowadza si na lotniskach po zmianie przepisów ten odsetek moe wzrosn do 90 porty lotnicze nie dysponuj niezbdn przepustowoci aparatu kontrolnego kontrola calego frachtu w portach lotniczych jest niemoliwa ze wzgldów logistycznych dlatego bezpieczny lacuch dostaw ma zasadnicze znaczenie wszyscy uczestnicy lacucha musz troszczy si i odpowiada za bezpieczestwo frachtu procedura dopuszczenia moe przecign si nawet do roku istnieje wic zagroenie e nie wszystkie wnioski zostan rozpatrzone na czas brak podstaw prawnych przyczyna opónie w skladaniu wniosków przez przedsibiorstwa ley w braku przejrzystych przepisów dotyczcych dopuszcze dostosowanie wymaga europejskich do prawa niemieckiego podlega wlaciwoci ustawy o bezpieczestwie w ruchu lotniczym i póniejszych rozporzdze ustawa znajduje si w fazie nowelizacji i podlega obecnie uzgodnieniom midzyresortowym problematyczne w sytuacji braku rozporzdze wydaje si nakladanie kar na przedsibiorstwa które nie dopelnily obowizku rejestracji wobec braku moliwoci kalkulacji kosztów szkolenia personelu przedsibiorstwa nie s w stanie oceni oplacalnoci uzyskiwania dopuszczenia urzdowego taszym rozwizaniem moe okaza si zlecenie pieczy nad bezpieczestwem frachtu stronie trzeciej potrzeba szybkiego dzialania dla uniknicia spitrzenia potoków towarowych a zwlaszcza pilnych przesylek niezbdne jest szybkie wprowadzenie rodków zaradczych pilnego zalatwienia wymaga nowelizacja ustawy o bezpieczestwie w ruchu lotniczym i zwizanych z ni rozporzdze w celu osignicia plynnoci procedury certyfikacyjnej celowe jest wlczenie w ten proces prywatnych jednostek certyfikujcych metody i technologie bada powinny by wzajemnie uznawane jak to ma miejsce w innych krajach w logistyce zachodzi potrzeba wyposaenia zagroonych stanowisk w specjalistyczn architektur z uwzgldnieniem ryzyka powinien by nadzorowany caly lacuch dostaw w transporcie lotniczym wraz z podjciem rodków zaradczych tam gdzie wystpuje szczególne zagroenie przed zespolami rzeczoznawców komisji europejskiej stoi zadanie identyfikacji slabych punktów oraz opracowania bezpiecznej architektury take w transporcie naziemnym ze swej strony przedsibiorstwo musi oferowa jako warto dodatkow przyspieszony przeplyw towarów oprac marek ucieszyski

[close]

p. 11

11 15 wysokie ceny benzyny nie stanowi podstawy do interwencji frondel m schmidt ch sievert m hohe benzinpreise ­ kein grund für aktionismus internationales verkehrswesen 2012 nr 5 s.17-19 slowa kluczowe transport samochodowy paliwo cena poda popyt analiza ekonomiczna polityka pastwa zuycie paliwa usprawnienie polityka cenowa producent ceny benzyny w niemczech niedawno osignly najwyszy poziom wzburzeni kierowcy czuj si bezbronnymi ofiarami i licz na interwencj pastwa proponowane rodki polityczne dla zahamowania wzrostu cen benzyny maj du rozpito od zakazu podwyki czciej ni raz na dzie a po cisly pastwowy nadzór nad cenami pojawily si postulaty wprowadzenia ryczaltu benzynowego dla dojedajcych obnienia podatku od paliw ropopochodnych lub oplat ekologicznych od paliw nasilenie da notowano w okresie duego wzrostu cen paliw zwlaszcza podczas kampanii wyborczej 2005 r jednak wezwania do interwencji pastwa oraz nadzieja na gotowo polityków do podjcia stanowczych kroków podczas kampanii wyborczej okazuj si nieuzasadnione politycy niemieccy maj ograniczone moliwoci ingerowania w polityk cenow w zakresie paliw i surowców energetycznych na rynkach midzynarodowych dotychczasowe rzeczywiste skutki gospodarcze takich prób s niezwykle skromne mimo kilkukrotnego wzrostu cen ropy naftowej zwlaszcza po 2001 r efekty ekonomiczne take w przyszloci bd zaledwie porównywalne z wyzwolon wówczas recesj argumenty na powysz ocen s nastpujce argument pierwszy mimo nowej rekordowej ceny ropy naftowej 111 za barylk gatunek brent 2011 dzisiejsze ceny s na poziomie porównywalnym z cenami pierwszej polowy lat 80 w wyniku europejskiego kryzysu finansowego oraz niekorzystnej obecnie relacji euro do dolara dzisiejsze ceny ropy liczone w euro ksztaltuj si powyej poziomu z 2008 r kiedy to cena ropy osignla rekordow warto 150 za barylk jest to jeden z glównych powodów dla którego ceny benzyny w niemczech osigaj ostatnio wysoki poziom realna cena benzyny nie jest jednak znacznie wysza ni byla na pocztku lat 70 ceny benzyny s skorelowane z cenami ropy naftowej ale ich wahania s mniejsze ni zmiany cen surowca podstawowego jest to przede wszystkim skutek wysokiego udzialu podatku w cenie benzyny argument drugi nastpstwa wzrostu cen mona oceni w sposób pewny tylko przy zrozumieniu jego przyczyn obecny wzrost cen ropy naftowej jest niszy ni od poziomu jaki zanotowano po zalamaniu si poday w wyniku embargo opec w polowie lat 70 i po rewolucji w iranie na pocztku lat 80 wysokie ceny s w duej mierze nastpstwem nadzwyczajnego popytu na rop w latach 1990-2010 dzienne wiatowe zapotrzebowanie wzroslo o 30 dynamiczny wzrost popytu jest rezultatem ekspansji gospodarki wiatowej w której wysokie ceny s postrzegane raczej jako przejaw sily ni slaboci w minionych stuleciach gospodarki chin i usa postrzegane jako czynniki wzrostu obchodzily si bardzo lekkomylnie ze zuywan w ogromnych ilociach rop usa pochlaniaj prawie 1/4 wiatowego dziennego zuycia tego surowca w odniesieniu do pkb brutto usa zuywaj niemal o 60 wicej ropy ni ue 27 przyczyna ley w tym e opodatkowanie produktów ropopochodnych w usa jest bardzo niskie amerykascy odbiorcy plac za nie znacznie mniej ni uytkownicy w niemczech niedawno ceny benzyny w usa wzrosly do 3,90 za galon 3,785 l argument trzeci zaleno od ropy naftowej okrela gospodarcze nastpstwa wzrostu jej cen energochlonno produkcji w krajach uprzemyslowionych jest obecnie znacznie nisza ni w latach 70 w 2010 r niemcy potrzebowaly tylko polow iloci ropy naftowej zuywanej w polowie lat 80 dziki mniejszemu przecitnemu zuyciu jednostkowemu kierowcy mniej dotkliwie odczuwaj wysokie ceny paliw ni przed dziesiciu laty przecitne jednostkowe zuycie paliwa na 100 km liczone dla flot samochodów spadlo z 8 l w 2000 r do 7 l w 2008 r uytkownicy coraz czciej korzystaj ze sprawniejszych

[close]

p. 12

12 silników wysokoprnych udzial pojazdów z takimi silnikami wród zarejestrowanych samochodów osobowych wynosi prawie 40 dotychczasowy maksymalny udzial tych pojazdów zanotowano w latach 2007-2011 47 dziki temu zmniejszylo si obcienie finansowe gospodarstw domowych oraz przedsibiorstw korzystajcych z samochodów ostatnio ceny produktów naftowych rosn wolniej ni w przeszloci inflacja z tego powodu w 2011 r 2,3 rosla w sposób umiarkowany podczas gdy w latach 70 wstrzs naftowy doprowadzil do stagnacji polczonej z wysok inflacj ostatnie skoki cen benzyny w niemczech sprawily e glosy domagajce si pastwowej interwencji staly si bardziej donone szczególnie w okresie kampanii wyborczej dania te padaj na podatny grunt ministrowie rodowiska oraz gospodarki postulowali podwyk ryczaltów za dojazdy oraz wprowadzenie ustawy o przejrzystoci handlu w celu zapewnienia cilejszego nadzoru nad koncernami paliwowymi zarzdcy 14.700 stacji paliw w niemczech mieliby wkrótce szczególowo podawa informacj kiedy i w jakim zakresie nastpi u nich zmiana ceny dystrybucyjnej oprócz tego maj by zobowizani tak jak hurtownicy do informowania o ilociach cenie i ródle nabywanego paliwa mona powtpiewa czy duy naklad pracy biurokratycznej oraz koszty gromadzenia wielkiej liczby danych bd proporcjonalne do korzyci te informacje maj by niedostpne dla uytkowników a jedynie sluy urzdom ta inicjatywa wydaje si tym bardziej dziwna i niemiecki rynek paliw jest zdominowany przez oligopol skladajcy si z piciu wiatowych spólek naftowych aral/bp shell jet esso total federalny urzd antymonopolowy po trzyletnich badaniach procesu ksztaltowania cen na tym rynku nie stwierdzil istnienia bezprawnego porozumienia cenowego ponadto dla uytkowników informacje dotyczce poziomu cen paliw s dostpne na portalach internetowych tak wic adna inicjatywa na rzecz przejrzystoci handlu nie zapobiegnie wzrostowi cen benzyny wobec rosncych cen ropy przyczyn dzisiejszych wysokich cen benzyny naley upatrywa w powizaniu poday i popytu na rop naftow popyt na ni oywiaj lepsze prognozy koniunktury w usa oraz krajach szybko rozwijajcych si a take rosnce od dziesicioleci zapotrzebowanie na produkty ropopochodne w chinach które od 1990 r dzienne zuycie ropy zwikszyly czterokrotnie majc 10 udzialu w wiatowym zuyciu ropy naftowej chiny nieznacznie ustpuj wiatowemu liderowi w tym zakresie tj usa wród czynników decydujcych o poday naley wymieni niepokoje w krajach arabskich zwlaszcza wojn domow w syrii oraz rosnce napicie w stosunkach z iranem który po rosji zajmuje drugie miejsce na wiecie pod wzgldem wielkoci zló gazu ziemnego oraz trzecie pod wzgldem zasobów ropy naftowej w nieodleglym czasie oprócz rezygnacji z korzystania z samochodu uytkownicy bd mieli minimalne moliwoci obrony przed obcieniami powodowanymi wysokimi cenami paliw utrzymujce si od dluszego czasu wysokie ceny s wynikiem intensyfikacji dzialalnoci eksploracyjnej i inwestycyjnej wielkich koncernów naftowych oraz krajów wydobywajcych rop prowadzonej w latach 90 nierzadko na granicy prawa stalo si to w wyniku utrzymywania stalych niskich cen w 1999 r na krótki okres cena spadla do 10 za barylk sytuacji sprzyja obnienie kosztów zwizane z technologi wydobywcz okrelan mianem frakingu która wczeniej nie byla oplacalna wobec coraz wikszych trudnoci z dostpem do ropy naftowej w usa nabiera znaczenia technologia polegajca na pozyskiwaniu ropy ze zló lupkowych analogicznie do boomu zwizanego z gazem lupkowym który doprowadzil do znacznego obnienia cen gazu stany zjednoczone przeywaj ponownie gorczk ropy naftowej inwestycje bd mogly wkrótce zapewni znacznie wysz ni obecne zapotrzebowanie poda ropy naftowej i przyczyni si do obniki cen obecne wysokie ceny mog by dla uytkowników i producentów wystarczajcym powodem do przemylenia metod oszczdzania ropy lub wprowadzania jej zamienników.

[close]

p. 13

13 przede wszystkim w pojazdach ciarowych w przyszloci powinny by zastosowane oszczdniejsze technologie obiecujc opcj jest podniesienie podatków od zuycia oleju mineralnego w usa co powinno lagodzi ceny na rynku stany zjednoczone deklaruj znaczne zredukowanie zalenoci gospodarki od ropy naftowej i produktów ropopochodnych oprac marek ucieszyski 16 nowe moliwoci kontaktowania si pasaerów z przewonikami rogan c social media a new opportunity to listen and engage public transport international 2012 nr 11-12 s 4-7 slowa kluczowe transport przewozy pasaerów informacja pasaerska technologia informatyczna internet przedsibiorstwo transportowe przewonik obsluga podrónych dziki internetowi moliwe si stalo szybkie kontaktowanie si pasaerów transportu publicznego z operatorami i przewonikami przekazywanie uwag o dzialalnoci przedsibiorstwa przewozowego a take pozyskiwanie informacji o rozkladach jazdy rodków transportu metra tramwajów czy autobusów do tych celów wykorzystywane s komunikatory internetowe i serwisy spolecznociowe np facebook twister youtube stwarzaj one lepsz platform kontaktów przedsibiorstwa z klientami w ostatnich kilku latach tego typu dzialalno stala si dla wielu przewoników i operatorów stalym elementem dzialalnoci handlowej elektroniczne rodki przekazu mog poprawi wizerunek transportu publicznego internet to bardzo efektywne narzdzie które kade przedsibiorstwo transportowe powinno szeroko stosowa jeli przewonik tego nie czyni to traci na wizerunku take nie reagowanie na krytyczne uwagi moe niekorzystnie wplywa na postrzeganie przedsibiorstwa ale te opinia publiczna moe poprawi wizerunek przedsibiorstwa transportowego zwlaszcza w zakresie dzialalnoci handlowej w internecie klienci mog si take poskary na rodki transportu poprzednio byla to sprawa indywidualna a szersza opinia publiczna byla powiadamiana o jakim przypadku zlego potraktowania pasaera tylko wówczas gdy spraw zainteresowaly si rodki masowego przekazu liczba skarg zamieszczanych w internecie wzrasta najwicej jest skarg na opónienia rodków transportu jeeli skarga pasaera zostanie zignorowana ten fakt poprzez internet moe by szybko przekazany opinii publicznej glówne dziedziny zastosowania internetu w transporcie publicznym to · · · · · informacja pasaerska kontakty z pasaerami opinie i skargi promocje i stanowisko firmy kampanie handlowe badania i pomiary ruchu obecnie ponad 20 polcze internetowych nastpuje z telefonów komórkowych i liczba ta bdzie stale wzrasta przedsibiorstwa transportu publicznego musz si przygotowa do odbierania i rozpatrywania negatywnych uwag pasaerów na temat swojej pracy musz zdawa sobie spraw e ich odpowied bdzie upowszechniona blokowanie lub ignorowanie skarg opónianie odpowiedzi moe podkopa reputacj przedsibiorstwa w transporcie publicznym media elektroniczne ­ dajce dostp non stop ­ umoliwiaj pasaerom poprzez telefony komórkowy lub internet nieograniczony kontakt z innymi osobami przez caly czas trwania podróy w odrónieniu od osób prowadzcych samochody które nie mog tego robi ta zaleta jest bardzo wana dla zwikszania liczby

[close]

p. 14

14 pasaerów komunikacji zbiorowej na przyklad w salt lake city w usa transport miejski dziki internetowi pozyskal o 20 pasaerów wicej w porównaniu z okresem przedinternetowym mobilne rodki przekazu mog zmniejszy lub nawet wyeliminowa inne rodki lcznoci takie jak tradycyjne telefony stacjonarne moe to obniy koszty firmy na przyklad przez uniknicie kosztownych pomiarów badania rynku internetowe formy przekazu powoduj e przedsibiorstwa transportu publicznego maj mniejsz kontrol nad informacjami pojawiajcymi si na jej temat moe si zdarzy e osoba skarca zglasza incydent zanim poinformuje o nim firma przewozowa np chcialaby incydent ukry podróni mog te przez telefony komórkowe informowa si gdzie aktualnie operuj kontrolerzy biletów i w ten sposób ostrzega osoby które nie chc skasowa biletów co powoduje straty dla przedsibiorstwa elektroniczne formy komunikowania si a w szczególnoci telefony komórkowe s bardzo pomocne dla podrónych pozwalaj np na odbywanie podróy na nieznanej trasie a przedsibiorstwu transportowemu stwarzaj moliwo lepszej organizacji ruchu w czasie szczytów przewozowych lub zaklóce w ruchu pozwala to na lepsze wykorzystanie infrastruktury i taboru dla kierownictwa przedsibiorstwa transportowego daj szybk informacj o pracy taboru i zalogi przedsibiorstwa natychmiastowa lczno z kadym z pracowników przedsibiorstwa transportu publicznego i pasaerowie s wiadomi e internet stal si stalym bardzo przydatnym elementem funkcjonowania tego sektora oprac marek rabsztyn ii transport kolejowy 17 analiza ekonomiczna prdkoci jazdy pocigów na liniach kolei szybkich leboeuf m paix j f analyse économique de la vitesse sur les lgv revue générale des chemins de fer 2012 nr 11 s 6-17 slowa kluczowe transport kolejowy due prdkoci przewozy pasaerów prdko pocigu czas podróy mobilno zachowanie transportowe polityka kolejowa zuycie energii rodki transportu parametr eksploatacyjny usprawnienie sncf szczyc si rekordem prdkoci jazdy pocigu osignitym w 1981 r na linii kolei szybkich najnowszy rekord prdkoci zostal pobity w 2007 r 574,8 km/h pocztkowo przewidywano prdko handlow pocigów na poziomie 250 km/h rekord wyznaczal zachowanie duego marginesu pomidzy prdkoci maksymaln a prdkociami stosowanymi w codziennej eksploatacji rekordowa prdko miala wplyw na ksztaltowanie norm potwierdzala take doskonalo techniczn rozwiza oraz moliwo eksportu wiedzy technologicznej we wszystkich przypadkach rekordy dawaly okazj do weryfikacji modeli symulacyjnych ukladu tor-pojazd w systemie transportu szynowego a nawet ekstrapolacj obszaru obserwacji prdko handlow pierwotnie ustalono we francji na poziomie 250 km/h sukcesywnie nastpowalo jej podnoszenie 260 270 300 km/h ostatecznie maksymaln prdko podniesiono do 320 km/h przede wszystkim dla nowych linii szybkich ln 5 ln 6 i ln 7 wzrost prdkoci handlowej pocigów jest uwarunkowany racjami ekonomicznymi rodowiskowymi spolecznymi a zwlaszcza wzrostem kosztów dostpu do infrastruktury oraz kosztem taboru kolejowego i energii niezbdnej do celów trakcyjnych w zwizku z tym prdko 320 km/h uznaje si za prdko graniczn której nie naley przekracza dyskusja która w tej sprawie rozgorzala we francji przenosi si take do innych krajów wyrzeczenie si ambicji na miar chiskich rozwiza 380 km/h wydaje si by zgodne z przytoczonymi wyej racjami w hiszpanii podnosi si prdko pocigów na linii madryt -

[close]

p. 15

15 barcelona do 300 km/h przy wdraaniu europejskiego systemu sterowania ertms poziom 2 co zwikszona prdko oznacza dla spoleczestwa czciow odpowied zawiera aneks do ministerialnej ramowej instrukcji dotyczcej oceny ekonomicznej wielkich projektów infrastruktury transportu 2004 wynika z niej e od 25 lat na terenach zurbanizowanych liczba przemieszcze podrónych w cigu doby oraz czas przeznaczony na codzienne przejazdy s ustabilizowane mimo wysilków podejmowanych na rzecz usprawnienia systemów transportowych niezmienno budetu przeznaczonego na mobilno wynika zapewne z natury psychofizjologicznej czlowieka która ogranicza jego gotowo do podróowania podobnie dzieje si w odniesieniu do innych funkcji yciowych na podstawie przeprowadzonych sonday mona wycign dwa wnioski po pierwsze mobilno wirtualna telekonferencje telepraca nie ogranicza wcale liczby przemieszcze lecz tylko modyfikuje ich struktur przemieszczenia z powodów slubowych mog ulega redukcji na korzy przemieszcze z powodów prywatnych przy pierwszych projektach linii kolei szybkich korzystano z prac grup roboczych które ju wtedy podkrelaly rosnce znaczenie telekomunikacji jako alternatywy dla mobilnoci obywateli obecnie dysponujemy telefonem komórkowym oraz rozwizaniami internetowymi dziki którym czlowiek spelnia sw potrzeb mobilnoci mogc pozostawa w jednym miejscu po drugie podwyszenie prdkoci i redukcja czasu podróy umoliwiaj wiksz mobilno i czyni przestrze bardziej dostpn drugi wniosek dotyczcy zwlaszcza obszaru francji jest szczególnie interesujcy moliwo korzystania z sieci duej prdkoci jest postrzegana jako podstawowa wrcz yciowa konieczno dostpno jest odbierana raczej w wartociach absolutnych czas przejazdu ni wzgldnych pomidzy dalej lub bliej z parya brukseli itd regiony s przygotowane na znaczne powicenia finansowe dla realizacji projektów linii duych prdkoci a nawet superszybkich w bretanii planuje si ruch pocigów z prdkoci 320 km/h chodzi przede wszystkim o pozbycie si poczucia marginalizacji departamentu finistère ten przyklad wród innych podobnych uwiadamia znaczenie i warto czasu mapy anamorficzne ilustruj dobrze odlegloci czasowe absolutne i wzgldne które dziel terytoria w rozleglym bardzo skompresowanym sektorze na pólnoc od loary tereny wydaj si by poloone bardzo blisko siebie poludniowy wschód francji dla odmiany jest bardziej rozrzedzony co daje wraenie wikszej odlegloci od innych rejonów w ten sposób uzasadnia si potrzeb realizacji projektów sea oraz bordeaux tuluza które s form rywalizacji pomidzy regionami akwitanii i midi-pirenejów alzacja przyznaje od lat priorytet polczeniom kolejowym z najwaniejszymi orodkami europejskimi rezultatem tych stara jest dzisiejsza centralna pozycja strasburga wzmacnia j lgv ren rodan ze wschodnim jej odgalzieniem oraz perspektywa realizacji drugiej fazy tej trasy w przyszloci lgv est w 1981 r w odlegloci osiganej w czasie poniej pi godzin jazdy od strasburga skupialo si 35 populacji obecnie nawet 63 francuzów moe w tym czasie dojecha do strasburga pocigiem czy klienci zauwaaj minutowe zmiany czasu podróy pojcie wartoci czasu w finansowaniu linii duej prdkoci na poziomie makroekonomicznym inwestycje unijne krajów czlonkowskich lub spolecznoci lokalnych jest czsto przez jednostki podawane w wtpliwo poziom mikroekonomiczny spotykamy czsto rozumowanie minuta wicej lub mniej pasaer nawet nie zauway zreszt a tak nie spieszy si minutowa rónica w czasie podróy jest niewielka zmiana oferty pozostaje bez efektu na rynku pasaer bdc niewraliwym na tak zmian nie modyfikuje swego zachowania ale zalómy e pokonanie trasy wymaga nie dwóch a czterech godzin tyle czasu potrzeba na pokonanie odlegloci pary ­ lyon przed i po uruchomieniu linii tgv w takim przypadku powszechnie uznawany skutek rynkowy jest znaczny wobec niekwestionowanej wartoci czasu za celowoci zysku czasowego przemawiaj dwa inne argumenty po co zyskiwa na czasie skoro pocigi opóniaj si?

[close]

Comments

no comments yet