STEK11 1

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

bal y>z

[close]

p. 3

bari dalan stek schools chairman of the board hello as we approach the end of the 2008-2009 school year we salute you with a brand new publication as the istek family we aim to educate our students at the highest standards but we also aim to reach the utmost level in corporate development i believe that as istek12 reaches its readers it is going to develop a strong bridge and carry our message across to you in our publication you will find out about all the progress in our schools and all our effort in educating our youth to whom we plan to entrust the future of our country new practices in the education sector will also be interpreted in this publication we will be sharing with you all the developments in the istek foundation which accepts atatürk and democracy as a way of life and aims to cultivate a civilized and enlightened youth istek12 pages will also bring news from our foundation whose 24th anniversary was celebrated with great joy our publication istek12 will adopt the same principle used by our students and administrators constant change and progress we will search for excellence with the aid of criticism and opinions from you our readers as we present our first issue for your appreciation and enjoyment we wish all our students a happy summer holiday wishing to meet again in our next issue

[close]

p. 4

english summaries of articles on pages 41 46 please send your comments to our website www.istek12.com

[close]

p. 5

bari dalan stek okullari yönetim kurulu bakani merhaba 2008-2009 e¤itim ve ö¤retim yilinin sonlarina yaklatiimiz u günlerde sizlere yepyeni bir yayinla merhaba demenin mutluluunu yaiyoruz stek ailesi olarak örencilerimize kaliteli ve nitelikli eitim verme çabalarimizin yani sira kurumsal geliimimizi de en üst seviyeye çikarmak için çaliiyoruz naniyorum ki stek12 bu alanda gerçekletirdiimiz çalimalarin siz deerli okurlarimizla bulumasinda çok önemli bir köprü ilevi görecektir okullarimizda yaanan gelimeler ve ülkemizin geleceini emanet ettiimiz gençlerimizi çain gereklerine uygun olarak hayata hazirlama yolunda katettiimiz mesafelerin yani sira eitim sektöründeki farkli uygulamalari da en geni yorumuyla dergimizde bulacaksiniz 24 kurulu yildönümünü büyük bir cokuyla kutladiimiz atatürk ü ve demokrasiyi bir yaam biçimi olarak benimsemi aydin ve uygar gençler yetitirmek üzere varliini sürdüren stek vakfi ve bali kurulularimizda yaanan gelimeleri de stek12 sayfalarinda sizlerle paylaacaiz dergimiz stek12 de bizler ve sevgili örencilerimiz gibi sürekli geliim ve deiim ilkesini benimseyecek siz deerli okuyuculardan gelen deerlendirmeler iiinda en iyiyi arama yolculuunu sürdürecek keyifle okumaniz dileiyle ilk sayimizi beeninize sunuyor sevgili örencilerimize mutlu bir yaz tatili diliyoruz bir sonraki sayida görümek üzere bafl yaz editorial

[close]

p. 6

içindekiler contents english summary on page 42 10 etkinlik activity dil e¤itimi language education sevinin büyükler Övünün küçükler 23 nisan tüm yurtta büyük bir coflkuyla kutland yabanci dil eitiminde standart ve kalite yor english summary on page 43 22 english summary on page 44 dil e¤itiminde kültürel bilinç ve ö¤renme becerileri o bir fl overview english summary on page 42 09 bazi ab Ülkelerinde eitim sistemleri vizyon vision 16 kariyer career sürekli geliim english summary on page 43 yaam boyu baari english summary on page 44 25 l semiha fiakir okullar n>n da kat>l>mc>s oldu¤u friends of earth adl bir comenius projesi paylafl>m gerçekleflti 12 20 e¤itim education english summary on page 43 english summary on page 42 yaflam life aktif Örenme yaz arkadalari kitaplar Ülkemizin gelece¤ini emanet etti¤imiz gençlerimizi en iyi flekilde yar>nlara haz>rlayabilmek sürekli geliflim ilkesine uygun hareket etmekle mümkün olabiliyor s>n>fta yap>lacaklara iliflkin reçete fleklinde tarifler yani ö¤retim teknikleri sunan model `aktif Ö¤renme dir yaflam için baflar>n>n befl alt>n anahtar var yaz tatilinde kitaplar unutmamak gerekiyor.

[close]

p. 7

k health stek li olmanin ayricalii stekkart english summary on page 45 30 Çocukluk dönemlerinde beslenme kültür culture english summary on page 46 40 mtiyaz sahibi na y>ld>z köksalan yayin adi k yerel süreli yönetim yeri badem kl bebek dünyaya getirebilmenin en temel kural>d>r türklerin do¤a ve tabiata duydu¤u sayg ve bütünleflmenin en güzel örneklerinden biri ld>z köksalan selin onat selcen Özkaya seçil sibel yalman giray karanl>k tasarim ve yapim fecri ebcio¤lu sok selçuk apt no 5/4 34340 1 levent k giray@topprint.com.tr görsel yönetmenler murat soysal elif f flmaz nazl güven gürcan sarak baski fabrika bas>m cendere cad no 11 ka¤>thane flmas 81 y>l önce haziran ay>nda atatürk taraf>ndan bafllat>lm>flt 36 english summary on page 46 32 english summary on page 45 prag bohemya krall>¤>na baflkentlik yapm>fl aç>k hava müzesi özelli¤inde bir flehir tüm haklari stek stanbul eitim hizmetleri a ye aittir tamami veya bir bölümü izinsiz kullanilamaz.

[close]

p. 8

summary on page 41 haberler news nda n 24 kurulufl y>ldönümüne coflku ve gurur damgas>n vurdu atatürk ü ve demokrasiyi bir yaflam biçimi olarak benimsemifl ayd>n ve uygar gençler yetifltirmek amac>yla kurulan n 24 kurulufl y>ldönümü büyük coflkuyla kutland yeditepe sofras>nda gerçeklefltirilen törende nda 10 ve 20 hizmet y>l>n dolduran çal>flanlar rozetle taltif edildi törenin aç>l>fl konuflmas>n fl dalan n konuflmalar kat>l>mc>lar taraf>ndan uzun süre ayakta alk>flland konuflmalarda n 24 y>ld>r e¤itim ve sa¤l>k alan>nda ülkemize kazand>rd>¤ yenilikler ve baflar>lar>n>n alt çizildi bu ülkeyi sevmek emek ister kararl>l>k ister yürek ister gece gündüz demeden çal>flmak daima en yeni ve en iyiyi aramak ister 24 y>ll>k tarihine türkiye nin en büyük vak>f üniversitesi en yayg>n e¤itim kurumlar ve en modern sa¤l>k kurulufllar>n s>¤d>ran flmalar sürüyor ld>klar mun konferanslar>nda türkiye den ve dünyan>n farkl ülkelerinden ö¤rencilerle beraber dünya sorunlar>n tart>flarak çözümler üretmeye çal>fl>yor Ö¤renciler nda farkl ülkeleri ve birleflmifl milletler kurumlar>n temsil ediyorlar 2007-2008 e¤itim ve ö¤retim y>l>nda Özel Üsküdar amerikan lisesi nde gerçeklefltirilen mun konferans>nda okulumuz dünya bankas n temsil yaz summer 2009 4

[close]

p. 9

etti nda ise kazakistan temsil ettiler 20082009 e¤itim ö¤retim y>l>nda mun grubumuz robert college international model united nations a rcimun kat>ld ve liechtenstein temsil etti Ö¤rencilerimizin genel kültür ve dünya sorunlar>na duyarl>l>k gelifltirmeleri aç>s>ndan ola¤anüstü bir deneyim olan model birleflmifl milletler corderius college hollanda n amersfoort kentinde yer alan bünyesinde 1500 ö¤rencisi bulunan köklü bir okul olan corderius college le Özel belde lisesi nin ö¤renci de¤iflim program sürdürülüyor program kapsam>nda corderius college dan 25 ö¤renci ve 3 ö¤retmen 08 ­ 15 may>s 2009 tarihleri aras>nda okulumuz ö¤renci ve ailelerine bir hafta süreyle misafir oldular derslerimize ve etkinliklerimize kat>larak projeler haz>rlad>lar ve flmalar>n ö¤rencilerimizle paylaflt>lar program>n ikinci aflamas>ndaysa m 2009 tarihleri aras>nda hollanda corderius college ö¤rencilerine misafir olarak bir hafta süreyle proje çal>flmalar>n sürdürecekler bir y>l sürecek Ö¤renci de¤iflim program sonucunda ö¤rencilerimiz european schools network taraf>ndan davet edilerek ülkeler aras programa dâhil olacak konferans hem yaz>l hem de sözlü s>ndan da çok önemli bir deneyim kazand>r>yor bu konferansa haz>rl>k sürecinde ö¤rencilerimiz dünyadaki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmak ve bu sorunlar için çözümler önerebilmek için di¤er ülkelerle ilgili tarih co¤rafya uluslararas iliflkiler ekonomi ve siyaset konular>nda araflt>rma yaparak kendilerini gelifltiriyor yaz>l ve sözlü nda evrensel insani de¤erleri geliflmifl yaflad>¤ dünyan>n sorunlar>ndan haberdar ve bu sorunlara çözümler önerebilen duyarl bireyler olarak yetiflmeleri aç>s>ndan son derece de¤erli bir olanak sunuyor ld atatürkçülü¤ü benimsemifl ve yaflam biçimi haline getirmifl gençlerin dünya ve ülke sorunlar>na duyarl>l>¤>n göstermeleri ve çözüm önerilerinde bulunmalar temel amac>yla gerçeklefltirilen nda atatürkçü düflünceyi gelifltirmek güncel olaylara karfl bilinçli olmak ve çözüm önerileri getirmek ö¤rencilerin kendilerine olan güvenlerini gelifltirmek ö¤renciler aras>nda düflünce al>flveriflini oluflturmak yarat>c yanlar ön plana ç>karmak ve güçlendirmek sorumluluk bilinçlerinin geliflmesini sa¤lamak grup olmay ifl bölümü yapmay ve birlikte hareket edebilme yetene¤ini gelifltirmek ö¤rencilerin yafl>tlar>yla iyi iletiflim kurabilmelerini sa¤lamak yer al>yor Üç gün süren foruma 16 okuldan 230 ö¤renci kat>ld forumda komite çal>flmalar sonucunda ortaya ç>kan ve genel kurulda ö¤rencilerin tümünün onay>na sunulan komite taslaklar daha sonra kitapç>k haline getirilip ilgili tüm kurum ve kurulufllara incelenmesi için gönderilecek yaz summer 2009 5

[close]

p. 10

summary on page 41-42 yeditepe Üniversitesi liseleraras münazara fiampiyonas nda stek li veli n velilerine yönelik konferanslar bu y>l daha da geliflerek bir sempozyum halini ald stek li veli yla düzenlenen ve tüm yla zenginlefltirdikleri sempozyumun uzman konu¤u dr erdal atabek ti sempozyum 28 fiubat ta ac>badem okullar nda 1 mart taysa atanur o¤uz okullar nda düzenlendi sempozyuma kat>lan ö¤retmenler s>n>flar>nda ö¤rencileriyle yaflad>klar ortam velilerle de paylaflabilmek için anaokullar>nda yla gerçeklefltirdi¤i yeditepe Üniversitesi liseleraras münazara fiampiyonas na türkiye genelinde 15 ilden 54 lise kat>ld haberler news yar>flmada mardin nusaybin anadolu lisesi ve lmal>d>r konusunun tart>fl>ld>¤ final maç>nda çekilen kura sonucu mardin nusaybin anadolu lisesi hükümet kanad olarak dershaneler kapat>lmal>d>r tezini lmamal>d>r tezini savundu final sonucunda mardin nusaybin anadolu lisesi birincili¤i al>rken ikincili¤i nda paylafl>ld 17 geleneksel ac>badem kitap fuar badem okullar geleneksel kitap fuar>n>n 17 sini düzenledi pek çok etkinli¤in yap>ld>¤ son derece de¤erli yazar ve çizerlerin kat>m>yla gerçekleflen kitap fuar yine önemli bir kültürel etkinlik olarak yafland fuarda ifl>k Ö¤ütçü yle babas>n>n o¤lu olmay ö¤rendik tahsin yücel bilge adam nas>l oluru gösterdi bize ve anlad>k ki emek baflkalar için veriliyorsa anlaml>d>r feyza hepçilingirler bizlere büyük bir ustayla karfl>laflma an n>n verdi¤i hazz yaflat>rken gençlere inanc>m>z güçlendirdi foto¤raflar>n dili oldu¤unu ö¤rendik ard>ndan me¤er bir foto¤raf ne çok fley anlatabiliyormufl Çerkes karada¤ konuflmadan da çok söz söylenebilece¤ini anlatt bize fl>na hayranl>¤>m>z da gürbüz do¤an ekflio¤lu yla yaflad>k karikatür kulübümüz dünyan>n say>l grafik sanatç>lar>ndan biriyle buluflma heyecan içindeydi ve bir flair akademisyen cevat Çapan elinde küçücük bir çanta ama içinde kocaman bir dünyayla geldi badem okullar na kitap fuar>yla geçen bir hafta düflüncenin enginli¤inin ve ifade biçiminin de¤erini bir kez daha yaflatt bizlere yaz summer 2009 6

[close]

p. 11

flmas n>n birincisi l düzenledi¤i liseler aras bilgi ve kültür yar>flmas bu y>l da büyük çekiflme ile geçti binden fazla lise ve dengi okulun kat>ld>¤ yar>flmada fen lisemiz güçlü rakiplerini eleyerek Çatalca anadolu lisesi ve büyükçekmece Özel fatih fen lisesi ile birlikte finale kald finalde s>nda birincili¤i elde etti fen lisemiz flmada önceki y>l da 4 olmufltu lda anaokulundan üniversiteye uzanan ve ülkemizin en genifl e¤itim zincirini oluflturma baflar>s>n gösteren nlanma yolunda ilerleyen ayd>n nesiller yetifltirmek ülküsüyle büyüyerek gelifliyor n elde etti¤i bu baflar>da yönetici ve ö¤retmenlerimizin aile anlay>fl içerisindeki çal>flmalar da çok önemli bir yer tutuyor ndaki tüm okul müdürlerini bir araya getiren 24 kurulufl y>ldönümü yemeklerinde bu önem bir kez daha vurguland 26 may>s ta anadolu yakas>ndaki yeme¤e kad>köy ndaki çevre okullar>n müdürleri de kat>ld 29 may>s ta avrupa yakas>nda düzenlenen yeme¤e de mc>s halil asndaki çevre okullar>n müdürleri kat>ld>lar bir Ö¤renci bir fidan lamak amac>yla milli e¤itim bakanl>¤ öncülü¤ünde uygulanan bir Ö¤renci bir fidan projesi ni adapazar tarakl da hayata geçirdi projede ö¤renci ö¤retmen ve velilerden oluflan 106 kiflilik bir grup görev ald gezi boyunca gruba efllik eden orman müdürlü¤ü yetkilileri de a¤aç dikimiyle ilgili bilgiler verdi Ö¤renciler büyük bir sevinç ve coflku içerisinde fidanlar>n diktiler ve can suyunu verdiler a¤aç dikiminden sonra tarakl müzesi ve bölgedeki di¤er tarihi yerler de gezildi n>flar aras i matematik olimpiyat iki aflamal olarak gerçeklefltirildi nav>na 89 okuldan 155 dördüncü s>n>f ve 224 beflinci s>n>f ö¤rencisi kat>ld yaz summer 2009 7

[close]

p. 12

summary on page 42 Önemse at>¤>n yap gelece¤e yat>r>m>n eko okul-Çevre eylem gÜnÜ yor proje kapsam>nda ö¤rencilerle okul içinde ve çevresinde düzenli olarak etkinlikler gerçeklefltiriliyor bu etkinliklerin en etkili olan>ysa eylem günü minik çevrecilerimiz eylem günlerinde okulun önemli noktalar>nda sessizce oturma eylemi ritmik olarak alk>fllama eylemi at>k malzemelerden elde edilen çeflitli k>yafet ve aksesuarlar eflli¤inde sesli yürüyüfller çevre düzenlemesine yönelik etkinlikler düzenliyorlar bu etkinliklerin proje slogan>ysa Önemse at>¤>n yap gelece¤e yat>r>m>n haberler news sunay ak>n la oyuncak müzesi nde z>ltoprak anaokulu ö¤renci ve velileri kültürel etkinlikler kapsam>nda sunay ak>n n oyuncak müzesi ni ziyaret ettiler türkiye nin ilk oyuncak müzesinde sunay ak>n n anlat>m>yla e¤lenceli bir pazar günü geçirdiler flark>lar söylediler ve oyuncaklar>n tarihini ö¤renip onlar>n de¤erini hissettiler yetkin dikinciler le söylefli dünya tiyatrolar günü etkinlikleri kapsam>nda tiyatro sanatç>s yetkin dikinciler yla tiyatro hayatt>r konulu bir söylefli gerçeklefltirildi yetkin dikinciler yap>lan söyleflide ö¤rencilik y>llar>n tiyatroya nas>l bafllad>¤>n sinema ve televizyon çal>flmalar>n sanat>n ve tiyatronun onun için ne ifade etti¤ini ö¤rencilerimizle paylaflt yaz summer 2009 8

[close]

p. 13

baz ab ülkelerinde e¤itim sistemleri y>ld>z köksalan l semiha fiakir okullar n>n da kat>l>mc>s oldu¤u friends of earth adl bir comenius projesi paylafl>m gerçekleflti mart ay>nda düzenlenen ortak sempozyumda ülkemizi ziyarete gelen ab üyesi e¤itimcilerle e¤itim sistemleri ve uygulamalar>yla ilgili bilgileri paylaflt>k bu bilgilerin ana hatlar>n flöyle özetleyebiliriz finlandiya okul öncesi e¤itim resmi okullar ile ba¤lant>l olarak çal>flan okul öncesi s>n>flarda ve gündüz bak>m merkezlerinde verilir ve zorunlu de¤ildir ancak 6 yafl grubu çocuklar>n 90 bu e¤itimi al>r daha sonra verilen 9 y>ll>k temel e¤itimin amac hayat için gerekli bilgi ve becerileri vermek topluma duyarl bireylerin yetiflmesini desteklemektir 9 y>ll>k ilkö¤retim 7-16 yafl aras çocuklar içindir l>n bütün konular tamamen s>n>f ö¤retmenleri taraf>ndan ö¤retilir son 3 y>ldaysa branfl ö¤retmenleri programa destek verir 3 y>ll>k ikinci kademe e¤itimi hem e¤itim diplomas hem de ifl e¤itimi becerilerini gösteren diplomay vermek için düzenlenmifltir yüksekö¤retimse teknik okullar ve üniversiteler olarak iki kola ayr>l>r Üniversite e¤itimi yayg>nd>r ve her alanda belli bir kontenjan vard>r ayr>ca yetiflkinler e¤itimi için finlandiya da 1000 den fazla e¤itim kurumu bulunmaktad>r fransa frans>z e¤itim sistemi devlet odakl merkeziyetçi zihniyetle organize olmufl ve dallanm>fl bir yap>ya sahiptir r yüksekö¤retimse hem kamu hem de özel unsurlar bünyesinde bulundurmaktad>r d>r ama az say>da olsa da de¤iflik alanlar ve özel programlar mevcuttur anaokulu 3-6 yafl için yap>l>r 6 yafl civar>nda anaokulu e¤itimi zorunludur anaokulundan sonra 5 y>l için ilkö¤retim program bafllar r z hükümeti okullarda ve kamu kurulufllar>nda tüm dini içerikli sembolleri yasaklam>flt>r ortaö¤retim 11 yafl>ndan 15 yafl>na kadar 4 y>ll>k kolej ve arkas>ndan 18 yafl>na kadar sürecek lise program ile devam eder lise program>n>n tamamlanmas için ö¤renciler bakaloryaya yönlendirilirler Ö¤rencilerin üniversiteye bafllamalar için lisenin sonunda al>nan diplomalar fen ­ fizik matematik sosyal bilimler ve yabanc diller olmak üzere farkl olarak 3 alanda verilir yüksekö¤retim ise grandes ecoles ve üniversite olarak ikiye ayr>lm>flt>r grandes ecoles ler için girifl kriterleri çok yüksektir l sürer nda yap>l>r daha sonra 18 yafl>na kadar yap>lan e¤itim süreciyse lise ikinci kademe olarak adland>r>labilir 15 yafl>ndan sonra yap>lan lise ikinci kademe e¤itimi çeflitli programlarda ve farkl okullarda yap>l>r genel e¤itim almak isteyenler düz liseye veya fen e¤itimi için fen lisesi ya da dil lisesi gibi okullara ayr>ca kültür e¤itimi almak isteyenler hukuk veya sosyal liseye devam edebilirler sanat müzik gibi konularda sanat e¤itimi askeri okullarda askerlik e¤itimi al>nabilir lise birinci kademeden lise ikinci kademeye geçifl s>ras>nda eyalet s>navlar yap>l>r Üniversiteye devam etmek için de eyalet s>navlar>nda baflar>l olmak gereklidir polonya anaokullar 3 yafl>nda e¤itime bafllar ama 6 yafl ilkö¤retim öncesi e¤itimi zorunludur r 6 y>l>n sonunda zorunlu olarak iç standartlara uygun bir yeterlilik s>nav yap>l>r alt seviyedeki ikinci e¤itim süreci 2 y>ld>r 15 yafl>nda tamamlanan bu e¤itimden sonra 18 yafl>na kadar devam edecek olan üst seviye e¤itimi bafllar lise e¤itimi için matura s>navlar>nda baflar>l olmak gereklidir 2006 dan sonra baz okul çeflitlerine devam etmek için yeni yetenek s>navlar programa kat>lm>flt>r bu kategoride de¤iflik okul seçenekleri mevcuttur genel lise uzmanlaflm>fl lise teknik liseler veya yetenek liseleri bu gruba girer yüksekö¤retim içinse girifl s>nav yeterlilik mülakat matura sertifikas gibi belgeler talep edilmektedir mezuniyet için 3 y>l mühendislik program için 4 y>l master program için 5 y>ll>k programlar mevcuttur mezuniyet diplomalar için mutlaka tez çal>flmas yap>lmal>d>r sonuç bu e¤itim sistemleriyle ülkemizdeki sistemi karfl>laflt>¤>m>zda ana fakl>l>klar flöyle gözlemledim · okul öncesi 6 yafl e¤itimi ab de zorunludur · zorunlu temel e¤itim programlar 8 ile 9 y>l aras>ndad>r · lisede meslek liseleri ve genel yetenek liseleri temel liseler kadar önemli yere sahiptir · Üniversitelerin yan>nda teknik okullar yayg>n olarak tercih edilmektedir · yetiflkin e¤itimleri e¤itim programlar>nda a¤>rl>kl ve uygulamal bir flekilde yer almakta ve bütçeden bunun için yeterli miktar mutlaka ayr>lmaktad>r ama bütün bunlar>n yan s>ra gözledi¤im en önemli farkl>l>k ö¤retmenlerin alan bilgisi ve pedagojik donan>m olarak çok iyi yetifltirilmifl olmas ve meslek seçiminde kiflilik özelliklerinin önceden test edilmesiydi ayr>ca mesleklerini yaparken belirli periyotlarda kendilerini yenilemek için baz programlara kat>l>mlar zorunluydu k>saca donan>ml ö¤retmen=kaliteli e¤itim formülünü çoktan çözmüfller yaz summer 2009 9 bak>fl overview summary on page 42

[close]

p. 14

etkinlik activity summary on page 42 sevinin büyükler Övünün küçükler 23 nisan tüm yurtta büyük bir coflkuyla kutland ama 23 nisan coflkusu badem anaokulu nda bir baflka yafland fiimdiye kadar pek görülmeyen ve belki de olmas gereken gibi yaz summer 2009 10

[close]

p. 15

ay>r bafll>¤>m>zda bir bas>m hatas yok badem anaokulu nda bu y>l 23 nisan coflkusu farkl yafland anneler babalar yeteneklerini sergileyecekleri için heyecanl ve sevinçli okulun minik ö¤rencileriyse anne ve babalar>n>n baflar>l performanslar nedeniyle gururluydu k>sacas bu y>l okulun hem küçükleri hem büyükleri için ömürleri boyunca unutamayacaklar bir 23 nisan kutlamas yaflad>lar hepimizin an>lar>nda kutlamalar>nda yer ald>¤>m>z bir 23 nisan vard>r kimimizinki ya¤mur ya¤d>¤>nda ertelenen hüzünlü bir 23 nisan kimimizinki s>ram>z beklerken günefl alt>nda yüzümüzün yand>¤ s>cak bir 23 nisan s>n>fta ö¤retmenlerimizle yapt>¤>m>z konuflmalarda meclis kavram>n ilk kez ö¤renip gururland>k okul bahçesinde veya stadyumda yap>lacak törenler için haz>rlan>p yorulduk heyecanland>k ezberledi¤imiz fliir akl>m>zdan uçtu üzüldük ama ço¤umuzun akl>na ilk soruldu¤unda çok e¤lenceliydi diyebilece¤i bir 23 nisan gelmez ama badem anaokulu ö¤rencilerinin çok e¤lenceliydi dedi¤i harika bir 23 nisan an>s var Çünkü anne babalar onlara nefis bir kutlama haz>rlad>lar okul yönetimi ö¤retmenler ve veliler çok güzel ifl birli¤i göstererek hem kendi yeteneklerini keflfettiler hem de çocuklar>n mutlu ettiler flverifl merkezi yle birlikte çocuklar için dört gün süren özel bir flenlik düzenledi bale gösterisinden solo konsere yazarlarla söylefli ve imza günlerine halk oyunlar>ndan modern dans gösterisine pek çok etkinli¤in yer ald>¤ flenlik büyük ilgi gördü fienli¤e kat>lan avrupa yakas>ndaki n gösterileri de flenli¤i renklendirdi fienlikte çocuklar çok sevdikleri sanatç ayça tekindor ve basketbolcu hüseyin beflok la da birlikte oldular avukat pamuk prenses doktor aslan kral Ço¤unlu¤u meslek sahibi ve çal>flan olan anne-babalar yo¤un ifl tempolar>ndan uzun ve zahmetli provalara zaman ay>rarak haz>rlad>klar programda rolden role girdiler bir bakt>k koroda 23 nisan flark>lar söylediler bir bakt>k renk renk k>yafetlerle çizgi film kahraman oldular folklor oynarken terlediler yüzleri k>zard jimnastik gösterisinde dizleri titredi ama ald>klar her rolde öyle baflar>l öyle coflkuluydular ki törenin sonunda hep beraber sahneye ç>kt>klar>nda alk>fllar dakikalarca kesilmedi hele çocuklar hepsi görülmeye de¤erdi birer ikifler dolufltuklar koltuklar>nda gösteriyi bafltan sona büyük bir keyif ve mutlulukla izlediler nas>l mutlu olmas>nlar bir bak>yorlar babalar dev bir winnie the pooh olmufl onlar selaml>yor bir bak>yorlar anneleri uzun elbiseler içinde bir melek gibi kafkas oyunlar oynuyor badem anaokulu nda 23 nisan Çocuk bayram çocuklar içindi çocuk yüreklerini kaybetmemifl büyükler içindi 23 nisan kutlu olsun yaz summer kimileri köçekçe yle bale yap>yor kimileri kafkas halk oyunlar>yla maharetlerini sergiliyor kimileriyse larla herkesi neflelendiriyor asl>nda her biri bir masal kahraman asl>nda onlar okulun ö¤rencileri yani kendi çocuklar rolündeler Çocuklar m onlar kat>ks>z e¤leniyor bu gösteri karfl>s>nda 2009 11

[close]

Comments

no comments yet