Doradca zawodowy (nr 3 - styczeń 2013)

 

Embed or link this publication

Description

Gazetka o edukacji, pracy, zawodach, wyborze zawodu, doskonaleniu zawodowym, poznawaniu siebie w kontekście życia zawodowego. Dla uczniów,studentów i osób dorosłych.

Popular Pages


p. 1

nr 3 stycze zawodowy doradca katarzyna augustyniak 1

[close]

p. 2

spis treci edukacja zawody budowlane szkolnictwa zawodowego 3 praca planowanie w karierze zawodowej 5 zawody ­ gdzie mog pracowa specjalici z dziedziny prawa dziedzin spolecznych i kultury 7 zawody ­ opis zawodu technik informatyk 21 doskonalenie zawodowe planowane kwalifikacyjne kursy zawodowe w pcku 23 poznaj siebie kwestionariusz role grupowe 26 gazetka elektroniczna doradca zawodowy ukazuje si na pocztku kadego miesica kady numer jest podzielony na sze czci edukacja praca zawody gdzie mog pracowa zawody ­ opis zawodu doskonalenie zawodowe i poznaj siebie jeeli macie jakie yczenia co do treci poszczególnych dzialów np chcecie aby w gazetce zostal opisany konkretny zawód aby zostal poruszony konkretny temat zwizany z prac czy doskonaleniem zawodowym itp swoje sugestie i pomysly wysylajcie na poniszy adres e-mail doradca@cku.wodz.pl 2

[close]

p. 3

edukacja zawody budowlane szkolnictwa zawodowego w zasadniczych szkolach zawodowych w technikach w szkolach policealnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych mona ksztalci si w nastpujcych zawodach z brany budowlanej betoniarz ­ zbrojarz zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe ciela zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe dekarz zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe kamieniarz zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe kominiarz zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe monter budownictwa wodnego zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe monter izolacji budowlanych zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe monter konstrukcji budowlanych zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe monter zabudowy i robót wykoczeniowych w budownictwie zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe murarz ­ tynkarz zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe zdun zasadnicza szkola zawodowa lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie zasadnicze zawodowe technik budownictwa technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie rednie technik budownictwa wodnego technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie rednie technik renowacji elementów architektury technikum lub kwalifikacyjny kurs zawodowy wyksztalcenie rednie technik geodeta technikum lub szkola policealna niektóre z powyszych zawodów maj wspólne kwalifikacje dziki czemu w elastyczny sposób mona podnosi swoje kwalifikacje ksztalci si w innych zawodach jeeli zdobylimy zawód monter budownictwa wodnego moemy zosta technikiem budownictwa wodnego dziki ukoczeniu odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego jest to kurs na kwalifikacj b.31 organizacja robót zwizanych z regulacj cieków naturalnych oraz budow urzdze wodnych wymagane jest równie wyksztalcenie rednie monter budownictwa wodnego technik budownictwa wodnego 3

[close]

p. 4

jeeli zdobylimy zawód monter konstrukcji budowlanych betoniarz ­ zbrojarz lub murarz ­ tynkarz moemy zosta technikiem budownictwa dziki ukoczeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych jest to kurs na kwalifikacj b.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz kurs na kwalifikacj b.30 sporzdzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej wymagane jest równie wyksztalcenie rednie monter konstrukcji budowlanych betoniarz zbrojarz technik budownictwa murarz tynkarz ródlo obidniak d pfeiffer a suliga m przewodnik po zawodach koweziu warszawa 2011 4

[close]

p. 5

praca planowanie w karierze zawodowej planowanie kariery zawodowej jest procesem trudnym i odpowiedzialnym wplywaj na to nowoczesne technologie brak stabilnoci na rynku pracy intensywne przemiany w zakresie specyfiki wykonywanych zawodów umiejtno planowania kariery zawodowej pozwala wiadomie wplywa na swoje wybory i kontrolowa podejmowane dzialania daje poczucie wplywu na wlasne ycie umoliwia skutecznie realizowa cele unika wielu bldów wyznaczone cele zawodowe musz by precyzyjne i konkretne a przy ich formulowaniu naley bra pod uwag to co potrafimy w czym mamy dowiadczenie czego szukamy co chcemy znale wane jest równie umieszczenie celów w czasie wiadomo tego kiedy moemy je osign w zwizku z perspektyw czasow wyróniamy cele strategiczne rednioterminowe i krótkoterminowe cele strategiczne okrelaj to co jest najwaniejsze co daje poczucie szczcia i wewntrznej satysfakcji s one w najmniejszym stopniu zalene od czynników zewntrznych wynikaj z indywidualnych wartoci i przekona pomagaj one wyznaczy kierunek rozwoju zawodowego przyklady zosta dyrektorem wysokiego szczebla zaloy i rozwin wlasn firm cele rednioterminowe okrelaj to co jest najbardziej oplacalne okrelaj aktualne kierunki dzialania na przyklad zdobycie konkretnych kwalifikacji wi si z wyborem okrelonego miejsca pracy zaangaowaniem w pewne zadania przyklad zdoby kwalifikacje fryzjerskie cele krótkoterminowe dorane porzdkuj codzienne ycie i skladaj si na nie zadania czynnoci które naley wykona przyklady przeczytanie lektury przygotowanie si do egzaminu cele zawodowe mona wyznacza midzy innymi za pomoc metody smart na któr skladaj si nastpujce zasady s ­ simple ­ prosty m ­ measurable ­ mierzalny a ­ achievable osigalny r ­ relevant ­ istotny t ­ timely defined ­ okrelony w czasie prawidlowo sformulowany cel zawodowy powinien wic by prosty czyli zrozumialy i jednoznaczny mierzalny czyli z moliwym do sprawdzenia stopniem jego realizacji osigalny czyli realistyczny istotny czyli stanowicy okrelon warto dla jego realizatora oraz okrelony w czasie czyli z dokladnie okrelonym horyzontem czasowym w jakim zamierza si go osign przyklad celu zawodowego sformulowanego wedlug zasady smart do koca 2013 roku zrobi kurs z diagnostyki silnika przy wyznaczaniu celów zawodowych i planowaniu powinnimy korzysta take z tak zwanych wiartek czasu które opieraj si na pilnoci oraz wanoci spraw i pozwalaj na organizowanie swojego czasu w taki sposób eby w pierwszej kolejnoci robi rzeczy najwaniejsze i odklada na póniej te malo istotne 5

[close]

p. 6

wiartki czasu pilne na przyklad nauczy si na egzamin zawodowy zaliczy test niepilne na przyklad wyznaczy sobie cele zawodowe zaplanowa plan dzialania zwizany z drog zawodow na przyszly rok na przyklad spdzanie zbyt duej iloci czasu przed komputerem spdzanie zbyt duej iloci czasu przed telewizorem wane na przyklad presja otoczenia niewane drobne sprawy które odrywaj nas od nauki lub pracy do wiartki czasu wane i pilne powinnimy wpisywa sprawy priorytetowe które nie powinny by odroczone w czasie do wiartki czasu wane i niepilne powinnimy wpisywa sprawy o duym znaczeniu które nie musz by zrobione natychmiast do wiartki czasu niewane i pilne powinnimy wpisywa sprawy które musimy szybko wykona lecz nie maj one znaczenia dla naszej drogi zawodowej i postawionych wczeniej celów zawodowych do wiartki czasu niewane i niepilne powinnimy wpisywa sprawy które przeszkadzaj nam w realizowaniu naszych celów zawodowych zabieraj nam czas ródlo http kup-domene.pl ródlo rosalska malgorzata wawrzonek anna midzy szkol a rynkiem pracy difin warszawa 2012 6

[close]

p. 7

zawody ­ gdzie mog pracowa specjalici z dziedziny prawa dziedzin spolecznych i kultury w tym miesicu przedstawiam zawody wykonywane przez specjalistów z dziedziny prawa dziedzin spolecznych i kultury jeeli chcesz pracowa w zawodzie nalecym do grup zawodów takich jak adwokaci radcy prawni i prokuratorzy sdziowie specjalici z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani archiwici i muzealnicy bibliotekoznawcy i specjalici zarzdzania informacj ekonomici archeolodzy socjolodzy i pokrewni filozofowie historycy i politolodzy psycholodzy i pokrewni specjalici do spraw spolecznych specjalici do spraw religii literaci i inni autorzy tekstów dziennikarze filolodzy i tlumacze artyci plastycy kompozytorzy artyci muzycy i piewacy choreografowie i tancerze producenci filmowi reyserzy i pokrewni aktorzy prezenterzy radiowi telewizyjni i pokrewni twórcy i artyci gdzie indziej niesklasyfikowani sprawd przykladowe miejsca pracy zawody zostaly przedstawione wedlug klasyfikacji zawodów i specjalnoci zgodnej z rozporzdzeniem ministra pracy i polityki spolecznej z dnia 27.04.2010 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania specjalici z dziedziny prawa adwokaci radcy prawni i prokuratorzy adwokat kancelarie adwokackie wlasna dzialalno gospodarcza 7

[close]

p. 8

prokurator prokuratura rejonowa prokuratura wojewódzka prokuratura apelacyjna prokuratura generalna ministerstwo sprawiedliwoci radca prawny kancelarie prawnicze biura prawne organy administracji pastwowej lub samorzdowej ministerstwo urzd wojewódzki lub miejski itd wlasna dzialalno gospodarcza sdziowie sdzia sdy róne wydzialy specjalici z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani asystent prawny kancelarie prawnicze rónego rodzaju firmy urzdy asystent prokuratora prokuratura rejonowa prokuratura wojewódzka prokuratura apelacyjna prokuratura generalna ministerstwo sprawiedliwoci asystent sdziego sdy róne wydzialy komornik sdowy kancelarie komornicze wlasna dzialalno gospodarcza notariusz kancelarie notarialne wlasna dzialalno gospodarcza prawnik legislator kancelarie adwokackie sejm senat i inne organy uprawnione do wydawania aktów normatywnych radca prokuratorii generalnej skarbu pastwa prokuratoria generalna skarbu pastwa referendarz sdowy sdy róne wydzialy pozostali specjalici z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani zalenie od specjalizacji 8

[close]

p. 9

bibliotekoznawcy archiwici i muzealnicy archiwici i muzealnicy archiwista archiwa pastwowe archiwa zakladowe muzealnik muzea bibliotekoznawcy i specjalici zarzdzania informacj analityk informacji i raportów medialnych agencje informacyjne wykonywanie zlece wlasna dzialalno gospodarcza analityk ruchu na stronach internetowych firmy instytucje posiadajce strony internetowe firmy zajmujce si pozycjonowaniem stron internetowych serwisy internetowe wykonywanie zlece wlasna dzialalno gospodarcza bibliotekoznawca biblioteki wysze uczelnie jako wykladowca instytuty naukowe szkoly bibliotekarskie broker informacji researcher wydawnictwa serwisy internetowe prasa radio telewizja agencje reklamowe agencje bada rynku czasopisma branowe domy maklerskie instytucje budetowe agencje rzdowe firmy marketingowe firmy farmaceutyczne banki kancelarie prawne firmy produkujce oprogramowanie inne firmy organizacje przedsibiorstwa zajmujce si przeprowadzaniem analiz i poszukujce informacji na róne tematy klienci indywidualni wlasna dzialalno gospodarcza meneder zawartoci serwisów internetowych serwisy internetowe specjalista informacji naukowej technicznej i ekonomicznej biblioteki 9

[close]

p. 10

orodki informacji firmy prywatne specjalista zarzdzania informacj administracja pastwowa i samorzdowa firmy w rónych galziach gospodarki media dzialy public ralations portale internetowe wykonywanie zlece wlasna dzialalno gospodarcza pozostali bibliotekoznawcy i specjalici zarzdzania informacj zalenie od specjalizacji specjalici z dziedzin spolecznych i religijnych ekonomici ekonometryk rozmaite firmy instytucje placówki midzy innymi banki uczelnie wysze realizacja zlece np sporzdzanie raportów ekonomista rozmaite firmy instytucje placówki midzy innymi banki uczelnie wysze realizacja zlece np sporzdzanie raportów archeolodzy socjolodzy i pokrewni archeolog katedry uniwersyteckie branowe placówki polskiej akademii nauk muzea specjalistyczne orodki dokumentacji sluby konserwatorskie etnograf instytuty i wydzialy uniwersyteckie placówki muzealne skanseny spóldzielnie skupujce i produkujce dziela artystyczne np fundacja cepelia krajowe komisje artystyczne i etnograficzne kulturoznawca instytucje kulturalne muzea galerie orodki kultury prasa firmy organizujce imprezy i spotkania artystyczne szkoly uczelnie socjolog instytucje spoleczne wychowawcze agendy rzdowe 10

[close]

p. 11

organizacje gospodarcze firmy pastwowe i prywatne instytuty naukowe uczelnie realizacja zlece pozostali archeolodzy socjolodzy i pokrewni zalenie od specjalizacji filozofowie historycy i politolodzy filozof uczelnie redakcje czasopism realizacja zlece np udzielenie konsultacji czy wykonanie tlumacze instytuty i orodki naukowe wlasna dzialalno gospodarcza np pisanie prac artykulów ksiek historyk szkoly uczelnie instytuty naukowe wydawnictwa redakcje czasopism praca na stale lub realizacja zlece historyk sztuki muzea zespoly palacowe galerie domy aukcyjne realizacja zlece np rzeczoznawstwo dla osób prywatnych wydawnictwa redakcje szkoly uczelnie instytuty naukowe urzdy konserwatorskie wlasna dzialalno gospodarcza np jako przewodnik politolog realizacja zlece np sporzdzanie analiz prognoz uczelnie instytuty ministerstwa urzdy pastwowe specjalista polityki spolecznej instytucje pastwowe struktury samorzdowe organizacje pozarzdowe teolog szkoly uczelnie kocioly prasa radio telewizja praca misyjna psycholodzy i pokrewni psycholog sluba zdrowia szpitale przychodnie gabinety psychologiczne itp owiata szkoly uczelnie urzdy pracy instytucje komercyjne np agencje doradztwa personalnego dzialy personalne firmy badania opinii publicznej 11

[close]

p. 12

wlasna dzialalno gospodarcza psycholog biznesu agencje reklamowe agencje pr instytuty badania rynku firmy konsultingowe firmy szkoleniowe w firmach na stanowiskach menederskich dzialy handlowe i marketingowe wlasna dzialalno gospodarcza psycholog kliniczny zaklady karne kliniki szpitale sanatoria hospicja poradnie zdrowia psychicznego poradnie neurologiczne onkologiczne i inne szpitale psychiatryczne orodki dla osób upoledzonych gabinety psychologiczne wlasna dzialalno gospodarcza psycholog organizacji firmy zatrudniajce pracowników dzialy personalne firmy doradcze firmy szkoleniowe urzdy pracy wlasna dzialalno gospodarcza psycholog sportowy praca dla druyn sportowych praca dla sportowców praca dla klientów indywidualnych wlasna dzialalno gospodarcza psycholog wychowawczy/dziecka owiata szkoly przedszkola domy dziecka orodki szkolno ­ wychowawcze orodki interwencyjne sluba zdrowia poradnie psychologiczno ­ pedagogiczne poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i mlodziey wlasna dzialalno gospodarcza specjalista do spraw uzalenie od mediów cyfrowych instytucje odpowiedzialne za bezpieczestwo wewntrzne owiata placówki zwizane z profilaktyk i leczeniem uzalenie wlasna dzialalno gospodarcza specjalista komunikacji spolecznej zaklady firmy instytucje szkoly itp np jako rzecznik prasowy osoba zajmujca si komunikacj agencje pr agencje reklamowe 12

[close]

p. 13

wlasna dzialalno gospodarcza specjalista marketingu spolecznego firmy i przedsibiorstwa z rónych sektorów rynku i bran pozostali psycholodzy i pokrewni zalenie od specjalizacji specjalici do spraw spolecznych kurator sdowy sdy mediator sdy biura mediacyjne specjalista do spraw rodziny familiolog organizacje i instytucje wspierajce rodzin szkoly placówki owiatowe placówki wychowawczo ­ opiekucze centra pomocy rodzinie poradnie maleskie i rodzinne sdy specjalista pracy socjalnej orodki pomocy spolecznej domy pomocy spolecznej administracja rzdowa np wojewódzkie zespoly pomocy spolecznej ministerstwo pracy i polityki socjalnej orodki wsparcia zaklady karne schroniska dla bezdomnych organizacje spoleczne fundacje stowarzyszenia powiatowe centra pomocy rodzinie urzdy pracy szpitale orodki wsparcia placówki opiekuczo ­ wychowawcze orodki kultury specjalista resocjalizacji zaklady wychowawcze poprawcze penitencjarne schroniska dla nieletnich policyjne izby dziecka komisariaty policji sdy rejonowe i okrgowe kuratorskie orodki pracy z mlodzie schroniska wychowawcze kluby tworzone przez spolecznoci lokalne dla dzieci z rodzin patologicznych i dla mlodziey z problemami orodki interwencji kryzysowej wychowawca w jednostkach penitencjarnych jednostki penitencjarne zaklady karne areszty ledcze zaklady poprawcze mlodzieowe orodki wychowawcze orodki szkolno ­ wychowawcze policyjne izby dziecka schroniska dla nieletnich pozostali specjalici do spraw spolecznych 13

[close]

p. 14

zalenie od specjalizacji specjalici do spraw religii duchowny religii mojeszowej synagogi domy modlitwy uczestniczenie w dzialalnoci organizacji o charakterze religijnym i wieckim praca misyjna duchowny religii muzulmaskiej meczety uczestniczenie w dzialalnoci organizacji o charakterze religijnym i wieckim praca misyjna duchowny wyznania prawoslawnego kocioly prawoslawne cerkwie uczestniczenie w dzialalnoci organizacji religijnych naukowych i charytatywnych praca misyjna duchowny wyznania rzymskokatolickiego kocioly czsto jednoczenie praca w szkolach na wyszych uczelniach w szpitalach wizieniach jednostkach wojskowych domach sióstr zakonnych uczestniczenie w dzialalnoci organizacji religijnych naukowych i charytatywnych praca misyjna duchowny wyzna ewangelickich kocioly ewangelickie uczestniczenie w dzialalnoci organizacji religijnych naukowych i charytatywnych praca misyjna zakonnik zakony czsto dodatkowo praca na uczelniach w szkolach domach dla osób starszych placówkach wychowawczych domach opieki a take w innych krajach jako misjonarz pozostali specjalici do spraw religii zalenie od wyznania literaci dziennikarze i filolodzy literaci i inni autorzy tekstów edytor materialów ródlowych wydawnictwa uczelnie pisarz wlasna dzialalno gospodarcza poeta wlasna dzialalno gospodarcza redaktor wydawniczy wydawnictwa ksikowe redakcje gazet i czasopism scenarzysta stacje telewizyjne wytwórnie filmowe wlasna dzialalno gospodarcza 14

[close]

p. 15

pozostali literaci i inni autorzy tekstów wlasna dzialalno gospodarcza wydawnictwa ksikowe redakcje gazet i czasopism dziennikarze dziennikarz redakcje gazet czasopism stacje radiowe stacje telewizyjne fotoedytor redakcje czasopism i gazet krytyk artystyczny redakcje prasowe telewizyjne i radiowe wlasna dzialalno gospodarcza uczelnie redaktor programowy stacje radiowe stacje telewizyjne redakcje gazet i czasopism reporter radiowy/telewizyjny/prasowy stacje radiowe stacje telewizyjne redakcje gazet i czasopism filolodzy i tlumacze filolog ­ filologia klasyczna biblioteki naukowe wydawnictwa specjalistyczne instytucje kulturalno ­ owiatowe uczelnie filolog ­ filologia obcojzyczna wydawnictwa redakcje czasopism stacje radiowe i telewizyjne ambasady i przedstawicielstwa krajów turystyka szkoly uczelnie biura tlumacze instytucje kulturalne i badawcze dzialy handlowe i finansowe w firmach wlasna dzialalno gospodarcza filolog ­ filologia polska szkoly uczelnie rodki masowego przekazu wydawnictwa biblioteki teatry tlumacz jzyka angielskiego tlumacz jzyka arabskiego 15

[close]

Comments

no comments yet