MBVol26n1

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 26, número 1.

Popular Pages


p. 1

volum 26 · núm.1 gener abril 2011 publicació de la reial acadèmia de medicina de les illes balears http www.ramib.org http www.medicinabalear.org sumari editorial adherència terapèutica vuits i nous i cartes que no lliguen 5-6 m roca bennasar originals unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral 7-16 d puig fortuny f muñoz pérez a alonso domínguez utilidad de las craniectomías descompresivas 17-31 g rodríguez boto recurrent mobile bearing dislocation after minimally invasive unicompartmental knee arthroplasty 32-35 j.r anciano granadillo r.l worland a cañellas trobat la promoción de la salud en los lugares de trabajo:experiencia en les illes balears y comunitat valenciana 36-43 a.a lópez gonzález n monroy fuenmayor mªt vicente herrero c núñez fernández e tejado benedicto k riera routon article especial singularitats de l activitat sanitària a les illes balears 44-53 j mateu sbert j.m vicens gómez j llobera cànaves imatge diagnÒstica varón jóven con masa en región selar 54-56 a estremera rodrigo h sarasíbar ezcurra g amengual alemany m dorao martínez-romillo llibres medicamentos entre la salud y el mercado de lourdes girona joan rovira núria homedes eds 57 joan march noguera l identité la part de l autre immunologie et philosophie de edgardo d carosella thomas pradeu 58-59 matías tomás salvá programa de premis per al curs 2011 60-61 normas de publicaciÓn 62-63 issn 1579 5853

[close]

p. 2[close]

p. 3

w w w medicinabalear o r g publicació quatrimestral de la reial acadèmia de medicina de les illes balears director macià tomàs salvà consell editorial redactor en cap coordinadors de secció vocals josé l olea vallejo joan march noguera revistes i llibres a arturo lópez gonzález avaluació d originals ferran tolosa cabani marta couce matovelle joan buades reinés miquel a limón pons nuria matamoros florí mª teófila vicente-herrero consell científic mª josé anadón baselga universidad complutense de madrid miquel capó martí universidad complutense de madrid antonio coca payeras universitat de barcelona leopoldo forner navarro universitat de valència alexandre garcía-mas universitat de les illes balears antoni gelabert mas universitat autònoma de barcelona federico hawkins carranza universidad complutense de madrid gabriel martí amengual universitat de barcelona rosa pulgar encinas universidad de granada ciril rozman universitat de barcelona amb el patrocini de i la col·laboració de revista inscrita en el Índice médico español dialnet i latindex catálogo edita reial acadèmia de medicina de les illes balears campaner 4 baixos 07003 palma de mallorca tel 971 72 12 30 email info@ramib.org pàgina web http www.ramib.org junta directiva de la reial acadèmia de medicina de les illes balears president vicepresident secretari general vicesecretari tresorer bibliotecari imprimeix estudi trama tel 971 51 05 98 www.estuditrama.com david@estuditrama.com dipòsit legal pm 486 95 issn 1579 5853 bartolomé anguera sansó josep miró nicolau pere riutord sbert vacant juana mª sureda trujillo macià tomàs salvà

[close]

p. 4

acadèmics d honor 2003 excm sr santiago grisolia garcía premi príncep d astúries 2007 excm sr ciril rozman premi jaime i acadèmics numeraris m.i sr miguel manera rovira m.i sr miguel munar qués m.i sra juana mª román piñana m.i sr josé tomás monserrat m.i sr guillermo mateu mateu m.i sr arnaldo casellas bernat m.i sr josé miró nicolau m.i sr feliciano fuster jaume excm sr bartolomé anguera sansó m.i sr bartolomé nadal moncadas m.i sr alfonso ballesteros fernández m.i sr francesc bujosa homar m.i sr ferran tolosa cabani m.i sr macià tomàs salvà m.i sr alvaro agustí garcía-navarro m.i sra juana mª sureda trujillo m.i sr juan buades reinés m.i sr josé l olea vallejo m.i sr pere riutord sbert m.i sr joan besalduch vidal m.i sr fèlix grases freixedas m.i sr antonio cañellas trobat m.i sra marta couce matovelle m.i sr josep f forteza albertí electe protectors de la reial acadèmia conselleria de salut i consum del govern de les illes balears banca march grupo serra col·legi de metges de les illes balears asisa oxidoc benefactors de la reial acadèmia d manuel cifré ramos consell de mallorca patrocinadors de la reial acadèmia clinica rotger fundación mapfre médicos rosselló tirme usp clínica palmaplanas

[close]

p. 5

medicina balear vol.26 núm 1 2011 journal summary editorial therapeutic adherence unmatched cards 5-6 m roca bennasar original articles hospital emergency unit in cancer 7-16 d puig fortuny f muñoz pérez a alonso domínguez utility of decompressive craniectomy 17-31 g rodríguez boto recurrent mobile bearing dislocation after minimally invasive unicompartmental knee arthroplasty 32-35 j.r anciano granadillo r.l worland a cañellas trobat promotion of health in the workplace experiences in the balearic islands and the valencian community 36-43 a.a lópez gonzález n monroy fuenmayor mªt vicente herrero c núñez fernández e tejado benedicto k riera routon special article singularities of health activity in the balearic islands 44-53 j mateu sbert j.m vicens gómez j llobera cànaves diagnostic image young male with sellar mass 54-56 a estremera rodrigo h sarasíbar ezcurra g amengual alemany m dorao martínez-romillo books medicamentos entre la salud y el mercado by lourdes girona joan rovira núria homedes eds 57 joan march noguera l identité la part de l autre immunologie et philosophie by edgardo d carosella thomas pradeu 58-59 matías tomás salvá 2011 awards program 60-61 information for authors 62-63 3

[close]

p. 6[close]

p. 7

medicina balear 2011 26 1 5-6 editorial adherència terapèutica vuits i nous i cartes que no lliguen miquel roca bennasar acadèmic corresponent institut universitari d investigació en ciències de la salut iunics red de actividades preventivas y de promoción de la salud rediapp universitat de les illes balears l adherència terapèutica va mes enllà de prendre o no una medicació prescrita pel metge anar a les visites programades modificar hàbits alimentaris o l activitat física en són alguns dels exemples fa uns anys aquest fou un problema gravíssim i oblidat1 ara encara és un problema gravíssim però és ben cert que l atenció i la recerca han augmentat de manera raonable un 50 dels pacients amb malalties cròniques presenta problemes de compliment farmacològic i de adherència terapèutica i aquest problema es fa mes greu a les malalties mentals2 durant molt de temps l adherència al tractament o la seva manca es contemplaven com una simple dicotomia quan ha començat la petita onada d investigacions recents la tendència ha passat a considerar l adherència en un continuum de complimient-incomplimient terapèutic amb l adherència parcial com a regla general3 la manca d adherència va associada a un pitjor pronòstic més ingressos hospitalaris us incrementat dels serveis d urgència baixos nivells de satisfacció amb la vida i un major consum de substàncies tòxiques entre d altres3 malgrat que l avaluació exacta de l adherència terapèutica és fonamental per a la planificació de tractaments efectius i eficients avui encara som lluny d un patró d`or per la seva medició cap estratègia de medició única s ha considerat òptima i segueix essent la combinació de mètodes la millor aproximació criteris clínics que dependran de la observació preguntes directes al pacient o als familiars propers qüestionaris d avaluació del compliment un dels procediments més emprats i més qüestionats per la seva escassa fiabilitat observació directa de la presa de medicació per part del personal entrenat recompte dels comprimits o registre de vials medició bioquímica sang i/u orina mètode car dispositius electrònics como el medication event monitoring system mems que memoritzen quan s obri el pot de mediissn 1579-5853 cació registrant dia i hora i finalment bases de dades de les farmàcies estratègia de futur que precisa per a la seva implantació àrees de salut amb bona informatització les definicions de bona o mala adherència terapèutica són també objecte de polèmica en el consenso español sobre adherencia terapéutica en la esquizofrenia4 els psiquiatres consultats varen considerar com a pacient complidor aquell que deixava de prendre menys del 15 de la medicació prescrita i parcialment complidor a pacients amb xifres promig entre el 20 i el 65 de fet l adherència terapèutica és un fenomen gens senzill determinat per l acció recíproca de factors claus per tota estratègia terapèutica les característiques del pacient les pròpies de la malaltia del tractament la seva complexitat durada o efectes secundaris i la relació del pacient amb el seu entorn sanitari diversos estudis assenyalen que com major sigui la complexitat terapèutica mes fàrmacs es receptin o impliqui un major canvi en els hàbits de vida hi ha més possibilitats de que el pacient no sigui bon complidor o bon adherent la qual cosa sembla quasi obvia dosi durada efectes secundaris o via d administració del fàrmac són altres factors implicats finalment la interacció entre el professional i el pacient resulta importantíssima5 al davant de la magnitud del problema clínic alguns clínics s estimen més deixar les coses tal com estan com si fossin vuits i nous i cartes i que no lliguen i no plantejar qüestions al pacient sobre el compliment o l adherència com si fos aquest un problema una mala ferida a la que tanmateix no hi trobarem remei És cert que una vegada detectat el problema diferents autors han plantejat una sèrie d estratègies para abordar lo6 cuidar al màxim la relació professionalpacient és en aquest sentit fonamental perquè se li pugui facilitar 5

[close]

p. 8

medicina balear vol.26 núm 1 2011 editorial informació suficient fins i tot si el pacient no l ha demanat quan és possible el pacient hauria de prendre part activa en el tractament com s ha demostrat fins i tot en los trastorns afectius7-8 l elaboració d un pla terapèutic el més senzill que es pugui podria afavorir un millor compliment9 en general una adequada planificació que inclogui els següents punts pot reduir o minimitzar aquest aparent cas sense solució plantejat detectar de manera precoç la manca de compliment o d adherència establir una adequada aliança terapèutica amb el pacient involucrar el malalt en la pressa de decisions en la mesura del possible facilitar la comunicació de dubtes o pors cap a la malaltia o el seu tractament demostrar accessibilitat i facilitat per arribar a l equip terapèutic implicar a familiars en el tractament proporcionar informació realista i comprensible per al pacient sobre la seva malaltia i el seu tractament no generar falses expectatives cap als resultats simplificar la terapèutica medicació dosi i realitzar un seguiment del grau d adherència així com avança la terapèutica perquè l adherència no sigui un altre vuit o un nou del joc de cartes pressant adherence results of a japanese internet-based survey psychiatry clin.neurosci 2010;64:179-86 8 ten doesschate mc bockting cl schene ah adherence to continuation and maintenance antidepressant use in recurrent depression j.affect.disord 2009;115:167-70 9 saini sd schoenfeld p kaulback k et al effect of medication dosing frequency on adherence in chronic diseases am.j.manag.care 2009;15:e22-33 bibliografia 1-world health organization report 2003 adherence to longterm therapies evidence for action who library cataloguingin-publication data 2-julius rj novitsky ma,jr dubin wr medication adherence a review of the literature and implications for clinical practice j.psychiatr.pract 2009;15:34-44 3-masand ps roca m turner ms kane jm partial adherence to antipsychotic medication impacts the course of illness in patients with schizophrenia a review prim care companion j clin psychiatry 2009;114 147-54 4-roca m cañas f olivares jm rodríguez a giner j adherencia al tratamiento en la esquizofrenia consenso clínico español actas españolas de psiquiatría 2007 35suppl 1 1-67 5-osterberg l blaschke t adherence to medication n.engl.j.med 2005;353:487-97 6-haynes rb yao x degani a kripalani s garg a mcdonald hp interventions for enhancing medication adherence cochrane database of systematic reviews 4 2007 7 shigemura j ogawa t yoshino a et al predictors of antide 6

[close]

p. 9

medicina balear 2011 26 1 7-16 original unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral d puig fortuny1 f muñoz pérez2 a alonso domínguez3 1 responsable de la unidad clínica palmaplanas 2 coordinador de urgencias clínica palmaplanas 3 radiólogo adjunto a la unidad clínica palmaplanas resumen objetivos desarrollar una udr vinculada al servicio de urgencias hospitalario suh proporcionando prioridad en el radiodiagnóstico y mayor accesibilidad a las consultas de especializada supone un abordaje de la patología tumoral más dinámico nuestro objetivo fue analizar el impacto de la udr en el manejo de dicha patología metodología estudio descriptivo retrospectivo de base poblacional realizado en la clínica usp-palmaplanas hospital de 150 camas analizando el manejo del total de pacientes con tumores atendidos en la udr desde abril 2006 a marzo 2008 se utilizaron los indicadores de actividad y calidad creados para dicho fin resultados total pacientes atendidos en la udr 2473 total pacientes con diagnóstico de patología tumoral 73 tiempo de espera desde su atención en el suh hasta valoración en la udr 48h 41 2-4 días 36 tiempo de espera desde atención inicial final en las udr mismo día 17 <8 días 64 tiempo de espera desde alta udr hasta su atención para el abordaje terapéutico 48h en el 91 se cursaron 11 ingresos hospitalarios tras el diagnóstico desde la udr conclusiones la udr permite agilizar el diagnóstico y tratamiento precoces de la patología tumoral mejorando claramente la eficiencia y la seguridad con una reducción en la estancia media hospitalaria y en la carga emocional del paciente palabras clave diagnóstico rápido patología tumoral abstract objectives the implementation of a hospital emergency unit based rdu in order to prioritise diagnostic imaging and the access to specialised outpatient clinics has dynamized the management of patients first diagnosed with cancer our objective was to analyze the impact of an rdu in the management of this group of patients methods descriptive retrospective study of the population seen at usp palmaplanas clinic a 150 bed hospital which analyses the management of patients seen in the rdu from april 2006 to march 2008 activity and quality indicators were created to support this study results total number of patients seen in the rdu 2473 73 of these patients were diagnosed with possible cancer waiting times to be seen in rdu from the emergency unit <48 hours in 41 of the cases 2-4 days in 36 waiting times from first visit at rdu to last visit same day in 17 <8 days in 64 waiting times from first visit to rdu to treatment <48 hours in 91 of the cases 11 patients were admitted to hospital for management discussion rdu allows a dynamic management of patients with cancer from first diagnosis to early treatment improving patient care efficiency and safety it also reduces hospital stay and reduces patients emotional distress keywords rapid diagnosis cancer correspondencia diego puig · clínica palmaplanas · camí dels reis s/n · 07011 · palma de mallorca data de recepció 21-x-2009 data d acceptació 4-xii-2009 issn 1579-5853 7

[close]

p. 10

medicina balear vol.26 núm 1 2011 unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral introducción el creciente aumento de la demanda asistencial que vivimos en el ámbito sanitario es un hecho conocido por todos los facultativos y gerencias es motivo de continuos debates y revisiones1 con el objetivo de hallar soluciones para mejorar aspectos de la atención2,3 como la accesibilidad garantizando la calidad de la práctica clínica diaria4 con seguridad para el paciente5,6 sin que ello suponga una sobrecarga de trabajo superior a la que ya estamos sometidos lograr estos objetivos no es tarea fácil pero una de las propuestas para hacer frente a la situación actual ha sido la creación de unidades funcionales7 dentro de los distintos servicios hospitalarios para mejorar la calidad asistencial o evitar que esta decaiga durante el abordaje de los distintos procesos de la gestión clínica8 así en muchos servicios de cardiología por ejemplo se ha creado una consulta rápida de arritmias para garantizar un manejo rápido y adecuado de dicha patología9-14 en los servicios de urgencias hospitalarias en los últimos años está generalizándose la implementación de las unidades de dolor torácico para atender a pacientes con posible patología coronaria a pesar de presentar determinaciones analíticas y electrocardiográficas sin cambios específicos de sufrimiento miocárdico15-20 sin la realización de otras pruebas no accesibles desde urgencias como la ergometría estos pacientes no podrían ser correctamente diagnosticados ni tampoco con la brevedad necesaria para un abordaje terapéutico óptimo sin forzar un ingreso previo estas unidades suponen un abordaje multidisciplinar de las distintas patologías estando vinculados a ellas distintos profesionales del hospital concernido médicos de urgencias cardiólogos etc21-23 una de las premisas fundamentales para el correcto funcionamiento de las unidades funcionales es la creación de equipos de trabajo ello implica una labor organizativa y de coordinación muy importante que en muchas ocasiones es el factor clave para el éxito o fracaso en su desarrollo24,25 el objetivo esencial de la implementación de la udr es la mejora de la efectividad y eficiencia en el manejo de la patología tumoral de los pacientes que acceden a un servicio de urgencias hospitalario de ámbito urbano26-29 material y métodos descripción del entorno en nuestro hospital de ámbito urbano y con una dotación de 150 camas nos planteamos mejorar la accesibilidad dentro de esta situación de creciente demanda asistencial generalizada incorporando la creación de una unidad de diagnóstico rápido udr en abril 2006 una unidad que cuenta con un equipo multidisciplinar que actúa activamente en la regulación de flujos de pacientes que acuden al servicio de urgencias hospitalarias suh con diversidad de patologías pero con el objetivo común de atender procesos patológicos sin criterios de ingreso hospitalario potencialmente graves garantizando un diagnóstico y abordaje terapéutico en el menor tiempo posible asegurando la calidad en la asistencia desde la udr los pacientes pueden ser dados de alta domiciliaria pueden derivarse a consultas externas de otras especialidades de forma preferente o pueden ser ingresados en el hospital el punto de partida fundamental es la implicación de todos los médicos de urgencias para realizar con buen criterio clínico un uso eficiente de la unidad fig 1 la udr inicialmente se creó como unidad de diagnóstico rápido de medicina udrm atendiendo a pacientes con patología médica que desde el suh requerían una atención precoz por presentar patología sin criterios de ingreso pero potencialmente grave dado el buen funcionamiento de la unidad al cabo de dos meses se creó otra unidad la unidad de diagnóstico rápido de cirugía udrc para atender pacientes quirúrgicos derivados desde el suh con el objetivo de acelerar también el manejo 8

[close]

p. 11

medicina balear vol.26 núm 1 2011 unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral correcto de dicha patología de esta manera el paciente llega a la especialidad quirúrgica correspondiente con el estudio diagnóstico y preoperatorio realizados pudiendo entrar en lista de programación quirúrgica con mayor rapidez toda la práctica asistencial de la udr está coordinada por un médico adjunto de medicina interna con labor asistencial en el suh apoyado por un equipo multidisciplinar para atender a los pacientes que entran desde el suh al circuito de ambas unidades que se coordinan de forma conjunta los resultados de la implementación de la udr han sido muy satisfactorios como mostramos de forma resumida más adelante pero los resultados más sorprendentes los encontramos tras analizar de forma retrospectiva mediante otro estudio descriptivo el impacto de la udr en el manejo de la patología tumoral permitiendo un abordaje mucho más dinámico de la misma fig 2 desarrollo de criterios de accesibilidad requisitos de una udr para mejorar la accesibilidad en el paciente oncológico disminuir el tiempo de espera desde el alta del suh hasta la atención ambulatoria pudiendo forzar citas no programadas a consultas de udr desde el suh disminuir el tiempo de espera en la realización de pruebas complementarias especialmente en las radiológicas disminuir el tiempo de espera hasta el diagnóstico coordinando la realización de paaf biopsias o estadiaje mediante pruebas de radiodiagnóstico disminuir el tiempo de espera hasta el abordaje terapéutico acelerando la realización del preoperatorio y con preferencia para la derivación al especialista cirujano oncólogo hematólogo posibilidad y preferencia a la hora de forzar citas con otros especialistas tras la valoración inicial en la udr para cumplir con estos objetivos es necesario haber creado un equipo de trabajo multidisciplinar en nuestro caso creamos un equipo coordinado por un médico adjunto de medicina interna vinculado al suh por su labor asistencial apoyado por radiología radiodiagnóstico digestivo endoscopias cirugía biopsias y anatomía patológica estudio de biopsias y paaf para llegar al diagnóstico precoz presión asistencial el aumento de la demanda asistencial supone una mayor presión asistencial en nuestro suh necesitando optimizar el uso de las camas hospitalarias disponibles adecuando los ingresos según criterios clínicos protocolizados y procurando derivar a consultas externas de especialidades médicas y quirúrgicas a los pacientes con criterios de manejo ambulatorio si la presión asistencial también repercute sobre la lista de espera de consultas externas ello condiciona una demora en el diagnóstico y tratamiento precoces todavía más preocupante si nos referimos al paciente oncológico además los pacientes que solicitan consulta especializada ambulatoria acaban frecuentando el suh por falta de accesibilidad sobrecargando más el suh ejemplos de listas de espera por especialidades dermatología 4 meses reumatología 3-4 meses endocrinología 2 meses nefrología 2 meses ginecología entre 1 y 2 meses psiquiatría actualmente con agenda cerrada cardiología 1 mes traumatología 1 mes urología 2-3 semanas hematología 2 semanas oncología 2 semanas cirugía general 10-15 días 9

[close]

p. 12

medicina balear vol.26 núm 1 2011 unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral resultados presentamos a continuación los resultados globales de la udr para posteriormente extraer resultados específicos a cerca del manejo de la patología tumoral indicadores de actividad el total de urgencias atendidas en el suh durante el periodo fue de 51692 pacientes total de pacientes atendidos en la udr 2463 sexo edad y motivo de consulta los desglosamos en los siguientes gráficos fig 3 para el abordaje terapéutico se requiere vinculación con el bloque médico hematología oncología neumología y quirúrgico urología ginecología cirugía general neurocirugía traumatología como muestra el siguiente gráfico nuestro objetivo ahora tras crear previamente los circuitos necesarios era valorar el impacto de la udr y en especial demostrar su utilidad en la detección diagnóstico y tratamiento precoces de la patología tumoral confirmando que se trataba de una medida de mejora eficaz y eficiente tras su implementación metodología para analizar los resultados de la actividad de nuestra udr diseñamos un estudio descriptivo retrospectivo de base poblacional analizando el total de pacientes vistos en la udr durante el periodo de implementación de abril 2006 a marzo 2008 estableciendo unos indicadores de proceso y resultado para su control y análisis se utilizó soporte informático sps para windows con significación estadística para p<0.05 indicadores de calidad dentro de los indicadores de calidad elaborados para dicho estudio nos encontramos con el estudio de concordancia diagnóstica en términos de diagnóstico sindrómico entre el suh y la udr fue del 93 ingresos hospitalarios realizados desde la udr 56 10

[close]

p. 13

medicina balear vol.26 núm 1 2011 unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral revaloraciones realizadas en la udr por el mismo motivo durante el mes siguiente al alta 30 días 3 derivaciones a otros servicios de especializada desde la udr para continuar estudio o seguimiento 17 tiempo de espera desde el alta del suh hasta primera visita en udr ver gráfico dando a la coordinación entre ellos y agilizando la fluidez de los circuitos ha supuesto una alternativa rápida y segura para el paciente ante la saturación de consultas externas de las distintas especialidades tras obtener dichos resultados y conclusiones generales y antes de presentar los resultados del subestudio específico del manejo de la patología tumoral presentamos resultados de la experiencia de implementación de la unidad de diagnóstico rápido de cirugía udrc tras el primer año de funcionamiento junio 2006-mayo 2007 extraido también del estudio global de la udr resultados del subestudio udrc indicadores de actividad total urgencias durante el periodo de estudio 21298 tiempo de espera desde valoración inicial en udr hasta valoración final ver gráfico tiempos de espera media por especialidades de junio 2006 a mayo 2007 lista de espera para cirugía menor ambulatoria cma 8-10 días lista de espera cirugía mayor 19-21 días lista de espera dermatología 5 meses lista de espera ginecología 1 mes total pacientes atendidos en la udrc 96 total pacientes no derivados para cirugía 29 derivaciones para cma 27 derivaciones para cirugía mayor 42 sexo edad y motivo de consulta los exponemos en los siguientes gráficos conclusiones la implementación de una udr en nuestro centro ha sido una medida eficaz en la mejora de la calidad asistencial ha permitido asegurar un seguimiento de los pacientes atendidos en el suh sin criterios de ingreso pero con patología potencialmente grave ha permitido una revisión de casos clínicos por parte de los facultativos del suh comentando aquellos pacientes y el manejo que se ha hecho de sus patologías ha disminuido los tiempos de espera en la atención a los pacientes derivados desde suh con capacidad de resolución alta ha sido una herramienta útil para mejorar la accesibilidad a los distintos servicios hospitalarios ayu 11

[close]

p. 14

medicina balear vol.26 núm 1 2011 unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral conclusiones del subestudio udrc permitió optimizar la atención facilitando diagnósticos y tratamientos precoces disminuyeron los tiempos de espera hasta la programación quirúrgica la mayor repercusión fue en cirugía mayor acelerando el diagnóstico y el preoperatorio y en dermatología cuando se trataba de realizar exéresis o biopsias dada la enorme lista de espera impacto de la udr en el manejo de la patología tumorai presentamos a continuación tras exponer ampliamente el papel de nuestra udr como herramienta importante en la regulación de flujos hospitalarios el resultado del subestudio en relación al manejo de la patología tumoral desde la udr para confirmar la relevancia en la mejora de la calidad asistencial que ha supuesto para nuestros pacientes oncológicos la implementación de dicha unidad indicadores de calidad tiempo de espera desde alta suh hasta primera valoración en udrc objetivos el aumento de la presión asistencial con el consiguiente incremento de las listas de espera en consultas externas hace difícil el diagnóstico precoz de la patología tumoral en los pacientes atendidos en el servicio de urgencias hospitalario suh cuando no cumplen criterios de ingreso la implementación de una unidad de diagnóstico rápido udr coordinada por un médico adjunto de medicina interna vinculado al suh con un equipo multidisciplinar con prioridad en la realización de pruebas complementarias y mayor accesibilidad a las consultas de atención especializada ha propiciado un abordaje de la patología tumoral más dinámico nuestro objetivo es analizar el impacto de nuestra udr en la detección diagnóstico y tratamiento de dicha patología tiempo de espera desde atención inicial udrc hasta valoración final udrc metodología estudio descriptivo retrospectivo de base poblacional realizado en un hospital dotado de 150 camas de ámbito urbano analizando el manejo del total de pacientes con diagnóstico oncológico atendidos en la udr desde abril 2006 a febrero 2008 12

[close]

p. 15

medicina balear vol.26 núm 1 2011 unidad de diagnóstico rápido udr en patología tumoral para el análisis se utilizaron los indicadores de actividad y calidad creados para dicho fin con soporte informático sps windows y significación estadística para una p<0.05 mas 5 adenocarcinomas de próstata y 3 adenocarcinomas renales se diagnosticaron 10 tumores ginecológicos de entre los cuales 6 fueron mamarios 2 uterinos y 2 ováricos en cuanto a los dermatológicos se encontraron 6 carcinomas basocelulares 3 espinocelulares y un melanoma plantar que requirió reintervención para ampliar márgenes y estudio de ganglio centinela entre los hematológicos destaca el diagnóstico de 5 linfomas no hodgkin 3 linfomas de hodgkin y un caso de leucemia linfática crónica destaca la precocidad en la detección de un linfoma de hodgkin variedad esclerosis nodular en una niña de 15 años asintomática fue diagnosticada en 3 días desde la derivación desde el servicio de urgencias con orientación de tumoración supraclavicular derecha a estudio y remitida a consultas de hematología al quinto día con biopsia de ganglio el estadiaje realizado y habiendo perdido la paciente en total una mañana y una tarde de colegio hasta entrar en programa de quimioterapia en cuanto a tumores pulmonares se detectaron 5 carcinomas de pulmón entre los tumores de aparato digestivo se diagnosticaron 5 adenocarcinomas de colon 2 adenocarcinomas de pancreas 1 colangiocarcinoma y 1 adenocarcinoma gástrico que pudo intervenirse por laparoscopia con finalidad curativa el resto fueron 1 carcinoma medular de tiroides 1 leiomiosarcoma primario de vena cava 2 carcinomas laringeos un mesotelioma y un meningioma que debutó con síndrome vertiginoso resultados indicadores de actividad total pacientes atendidos en el suh 51692 total pacientes atendidos en la udr 2463 pacientes con diagnóstico final de patología tumoral 73 sexo edad y tipo de neoplasia se exponen en los siguientes gráficos dentro de los tumores urológicos 16 fueron urotelio indicadores de calidad estudio de concordancia diagnóstica global entre suh y udr 93 porcentaje revaloraciones en udr por el mismo motivo 3 tomando un periodo de un mes desde el alta 30 días tiempo de espera desde alta suh hasta primera valoración en la udr ver gráfico es importante remarcar la razón de la demora en el tiempo de espera desde el alta del suh hasta la valoración inicial en la udr en un porcentaje significativo de pacientes 13

[close]

Comments

no comments yet